ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica."

Transkrypt

1 Morawica, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. ZADANIE DRUGIE: Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Morawica. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Gmina Morawica Adres zamawiającego: ul. Spacerowa 7 Kod Miejscowość: MORAWICA Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz innych Zamawiających: a) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy - Zespół Szkół w Bilczy, - Zespół Szkół w Brzezinach, - Zespół Szkół w Obicach, - Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli, b) jednostki organizacyjne z osobowością prawną: - Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy - Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy Dane jednostek zawarte są w załączniku nr 7. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 1 z 22

2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia DLA ZADANIA PIERWSZEGO: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia osobom zamieszkałym na stałe na terytorium RP podczas ich pobytu i podróży za granicą. Ochroną ubezpieczeniowa będą objęci radni Rady Gminy Morawica, pracownicy Urzędu Gminy w Morawicy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz członkowie zespołów artystycznych, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Morawica uczestniczący w tych wyjazdach. Gmina planuje rocznie od 4 6 wyjazdów grupowych od 4 do 7 dni każdy. Grupa wraz z kierowcą i tłumaczem może liczyć od 6 do 10 osób, lub więcej w przypadku zespołów artystycznych. Planowane kierunki wyjazdów to: Niemcy, Włochy, Słowacja i Ukraina. Planuje się też wyjazdy do Stanów Zjednoczonych - grupa do 3 osób, wyjazd będzie trwał do 14 dni. Powyższe dane służą wyłącznie w celach orientacyjnych. Plany mogą ulec modyfikacji w miarę potrzeb Gminy. Zakres: Europa Limit osobodni rocznie 400 Zakres: Stany Zjednoczone Limit osobodni rocznie - 50 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia. Minimalny zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować: koszty leczenia, pomocy assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w tym: organizacja pomocy medycznej, hospitalizację i leczenie ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe, transport medyczny, transport ubezpieczonego lub zwłok do kraju, inne świadczenia według OWU Wykonawcy. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: świadczenie z tytułu śmierci na skutek NNW- 100 % sumy ubezpieczenia; trwały uszczerbek na zdrowiu- za 1% uszczerbku 1 % sumy ubezpieczenia) Suma ubezpieczenia kosztów leczenia + Assistance zł w zakresie Europa Suma ubezpieczenia kosztów leczenia + Assistance zł w zakresie Stany Zjednoczone Suma ubezpieczenia NNW zł w zakresie Europa i Stany Zjednoczone Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 2 z 22

3 Opis przedmiotu zamówienia DLA ZADANIA DRUGIEGO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w tym także OC w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. Zakres ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w mieniu, powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w OWU ubezpieczyciela. Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności ,-zł., franszyza integralna do 200 zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko dewastacji i wandalizmu za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Limit sumy ubezpieczenia zł z podlimitem na ryzyko graffiti zł. Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: będące własnością lub w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku w tym wyposażenie w postaci sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat nie objętego ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego oraz gotówka. Limity na pierwsze ryzyko zgodnie z pkt Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także kradzież zwykłą z limitem 3.000,- zł., rozumianą jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi Policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody. Ochroną objęte są też koszty naprawy zabezpieczeń - limit 5.000,-zł. dla wszystkich lokalizacji. W ramach ochrony ubezpieczeniowej w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia oraz OWU, Ubezpieczyciel pokrywa również szkody w mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowane 3 z 22

4 zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, poniesione koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia, chociażby okazały się bezskuteczne, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Mienie stanowiące własność Gminy lub osób prawnych, jak również mienie będące w jej posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, oraz pozostające w zarządzie lub administracji bez formalnego tytułu prawnego, jak też mienie oddane w zarządzanie. W tym: budynki i budowle wraz z instalacjami inżynieryjno-technicznymi, sieci energetyczne i teletechniczne, światłowodowe. Wartości budynków uwzględniają ich oszklenia, urządzenia techniczne i instalacje, w tym podziemne w obrębie miejsca ubezpieczenia, lokale użytkowe, urządzenia zewnętrzne (zainstalowane na stałe na zewnątrz, w miejscu ubezpieczenia, anteny, oświetlenia, neony, szyldy, itp. urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji (kamery, czujki, klimatyzatory), itp. Majątek podlegający ubezpieczeniu z przyporządkowaniem do jednostek organizacyjnych Gminy znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Limit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku L.p. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł System ubezpieczenia 1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku 2 Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku ,-zł ,-zł. Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko 3 Gotówka od rabunku w lokalu 5.000,-zł. Pierwsze ryzyko 4 Gotówka od rabunku podczas transportu ,-zł. Pierwsze ryzyko UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. Zakres ubezpieczenia: na zasadzie All Risk - ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych, na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonych w OWU Ubezpieczyciela w tym w szczególności: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację/wandalizm, działanie ognia (w tym też dymu i sadzy), działanie wody, działanie wiatru, lawiny, osunięcia się ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Udział własny dla sprzętu stacjonarnego 5% wartości szkody, nie więcej niż 300 zł, a dla przenośnego 10% wartości szkody, nie więcej niż 500,- 4 z 22

5 zł. Dla sprzętu przenośnego o wartości jednostkowej powyżej ,- zł udział własny nie więcej niż 3.000,-zł Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe w sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących. Zakres ubezpieczenia obejmuje także kradzież zwykłą z limitem 3.000,-zł. rozumianą jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi Policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody. Przedmiot i suma ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowania dla stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego jest wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto równa odtworzeniowej. Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do poz. 1 i 2 poniższej tabeli stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot i suma ubezpieczenia L.P PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA RODZAJ WARTOŚCI UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 1 Stacjonarny sprzęt elektroniczny Odtworzeniowa ,58zł. 2 Przenośny sprzęt elektroniczny zgodnie z wykazem 3 Przenośny sprzęt elektroniczny - kamera do inspekcji telewizyjnej model Kanres 15/50 nr seryjny 550 komplet używana przez ZGK w Morawica sp. z o.o. - program Unii Europejskiej Odtworzeniowa Odtworzeniowa KLAUZULE DODATKOWE OBLIGATORYJNE Dotyczą: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk : wszystkie klauzule od 1 do 11 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: klauzule od 1 do 4, oraz od 6 do 7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: klauzula 2, ,79zł ,81zł. 1. Klauzula terminu dokonania oględzin. - W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 2. Klauzula warunków i taryf. - W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w dniu podpisania umowy ubezpieczenia. Przy wyliczaniu składki nie mają zastosowania składki minimalne. Składka wyliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Postanowienia klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. 5 z 22

6 3. Klauzula uznania. - Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. 4. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia, klauzula inwestycyjna 20 %. Składka płatna w/g "pro rata temporis". 1.Ustala się, że: 1.1 nowo nabyte środki trwałe, wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego, a w przypadku wzrostu środków trwałych na skutek dokonanych inwestycji, od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 60 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie tego mienia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia mienia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje na zasadzie pro rata temporis z dokładnością do jednego dnia. Przy wyliczeniu składki nie mają zastosowania składki minimalne. Składka dodatkowa jest płatna przez Ubezpieczającego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 5. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia - limit odpowiedzialności ,-zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przepięcie to krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 6. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń. - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe. 7. Klauzula reprezentantów - Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego z wyłączeniem Wójta Gminy i jego zastępcy. 8. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac ziemnych, robót budowlanomontażowych : w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia, w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych - limit odpowiedzialności zł, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: a/ realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 6 z 22

7 dachu, b/ roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu robót budowlano-montażowych : nie więcej niż zł. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu ubezpieczenia : brak 9. klauzula dotycząca środków trwałych Ubezpieczyciel akceptuje ubezpieczenie środków trwałych wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej bez względu na stopień zużycia technicznego/umorzenia księgowego danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia środka trwałego. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie jedynie w sytuacji nieprawidłowego zadeklarowania wartości przez Ubezpieczonego. 10. klauzula szkód mechanicznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych: - działaniem człowieka: szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu osób obsługi oraz umyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie, - wadami produkcyjnymi: szkody powstałe w szczególności wskutek błędów w projektowaniu, konstrukcji, wadliwego materiału, wad i usterek fabrycznych nie wykrytymi podczas wykonania maszyny lub zamontowania na stanowisku pracy, - przyczynami eksploatacyjnymi: szkody eksploatacyjne niezawinione przez obsługę polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny, przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost lub spadek ciśnienia, eksplozję, implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Limit odpowiedzialności: zł 11. klauzula szkód elektrycznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne itp. od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego. Limit odpowiedzialności : zł. 12. W pozostałym zakresie stosuje się OWU. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANYM, UŻYTKOWANYM I/LUB ADMINISTROWANYM MIENIEM. Ubezpieczenie dotyczy Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowych instytucji kultury i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego i niewykonaniem lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością i posiadanym mieniem w tym określonej w statucie Gminy oraz innych przepisach prawa w tym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) w tym placów zabaw dla dzieci, przystanków komunikacyjnych, z rozszerzeniami wynikającymi z klauzul. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także: za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, za szkody wynikłe z niewykonania lub 7 z 22

8 nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej, za szkody w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu, przekazaniu pracy lub usługi, za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym zalanie gruntów, upraw, mienia osób trzecich itp.), za szkody wyrządzone w wyniku zalań dachowych w budynkach, szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, w tym szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach, złączach, za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego niezależnie od podstawy zatrudnienia w związku z wypadkiem przy pracy- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz z późn. zm.), za szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie w związku z przedostaniem się jakichkolwiek zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gruntu a także koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, OC za produkt, w tym produkt w gastronomii (produkty gastronomiczne, woda), za szkody na osobie i mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego lub dostarczanego i rozpowszechnianego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, na imprezach okolicznościowych itp., a także stacjach uzdatniania wody, za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub innych punktów żywienia zbiorowego, w tym szkody polegające na zarażeniu chorobą przenoszoną drogą pokarmową np. salmonella, WZW itp., za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatową, kulturalną, opiekuńczą, sportową, rekreacyjną itp., za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp., za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu, za szkody związane z wynajmowaniem nieruchomości, za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za szkody wyrządzone w związku z wynajmowaniem przez Gminę i jednostki organizacyjne oraz podmioty trzecie zarządzające mieniem gminnym (OSP, spółki gminne, stowarzyszenia itp.) sal gimnastycznych, klasowych, lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw w tym karnawałowych, sylwestrowych, okolicznościowych, kiermaszów itp., za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych i posiadanym mieniem, za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i zarządzaniem budynkami, za szkody wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami, chodnikami, mostami, przepustami drogowymi, zatokami, przystankami autobusowymi, itp. w tym w szczególności (wykaz dróg w zarządzie Gminy stanowi załącznik nr 8): złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, itp. zimowym utrzymaniem jezdni, chodników, zatok i przystanków autobusowych (śliskość nawierzchni), 8 z 22

9 letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem), przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym; leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty; uszkodzeniami oznakowań i sygnalizacji dróg powstałymi z przyczyn zewnętrznych (wandalizm, zdarzenia losowe, itp.), powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego), zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, wykonywanymi siłami własnymi. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia zł. L.p. RYZYKO limity 1 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego i niewykonaniem lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością i posiadanym mieniem w tym określonej w statucie Gminy oraz innych przepisach prawa w tym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) w tym placów zabaw dla dzieci, przystanków komunikacyjnych, przepisach prawa zł. 2 za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, zł. 3 za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć zł. 4 za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej 5 za szkody w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu, przekazaniu pracy lub usługi 6 za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym zalanie gruntów, upraw, mienia osób trzecich itp.), 7 za szkody wyrządzone w wyniku zalań dachowych w budynkach, szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, w tym szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach, złączach 8 za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego niezależnie od podstawy zatrudnienia w związku z wypadkiem przy pracy-ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz z późn. zm.) zł zł zł zł zł zł 9 z 22

10 9 za szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie, w związku z przedostaniem się jakichkolwiek zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, 10 za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 11 OC za produkt, w tym produkt w gastronomii, za szkody na osobie i mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego lub dostarczanego i rozpowszechnianego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, na imprezach okolicznościowych itp., a także stacjach uzdatniania wody, za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub innych punktów żywienia zbiorowego, w tym szkody polegające na zarażeniu chorobą przenoszoną drogą pokarmową np. salmonella, WZW itp., Produkty objęte ochroną: produkty gastronomiczne, woda. 12 za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatową, kulturalną, opiekuńczą, sportową, rekreacyjną itp., 13 za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, 14 za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu itp., 15 za szkody związane z wynajmowaniem nieruchomości (mienie gminne w postaci budynków i budowli jest przedmiotem dzierżawy, najmu lub nieodpłatnego użyczenia dla organizacji pozarządowych i jednostek OSP w związku z ich działalnością statutową, dla spółek komunalnych Gminy oraz dla osób i podmiotów trzecich w związku z prowadzoną przez nich działalnością, w tym działalnością gospodarczą). 16 za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności - z prawem do regresu, zł zł zł zł zł zł zł zł 17 za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, zł 18 za szkody wyrządzone w związku z wynajmowaniem przez Gminę i jednostki organizacyjne sal gimnastycznych, klasowych, lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw w tym karnawałowych, sylwestrowych, okolicznościowych, kiermaszów itp., 19 za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych i posiadanym mieniem, za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność 20 za szkody wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, zł zł zł zł 10 z 22

11 21 za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami, chodnikami, mostami, przepustami drogowymi, itp. - wykaz dróg w zarządzie Gminy stanowi załącznik nr 8. Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową zł Zakres terytorialny: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren Europy oraz Stany Zjednoczone (zgodnie z pkt. 3 SIWZ). Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem przedawnienia. Dopuszcza się stosowanie triggera act commited lub loss occurance, zgodnie z zapisami OWU Ubezpieczyciela. udział własny : brak, franszyza redukcyjna: nie więcej niż 500 zł Kody Wspólnego Słownika Zamówień: usługi finansowe i ubezpieczeniowe , Wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą dwa zadania lub jedno z zadań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej; Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem czynności związanych z likwidacją szkód. Wykonawca zlecając firmie zewnętrznej likwidację szkody zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania o tym fakcie pełnomocników Zamawiającego. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy ubezpieczenia uzgadniane będą przez wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem zamawiającego brokerem ubezpieczeniowym - WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 12 lok Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11 z 22