ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica."

Transkrypt

1 Morawica, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. ZADANIE DRUGIE: Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Morawica. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Gmina Morawica Adres zamawiającego: ul. Spacerowa 7 Kod Miejscowość: MORAWICA Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz innych Zamawiających: a) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy, - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy - Zespół Szkół w Bilczy, - Zespół Szkół w Brzezinach, - Zespół Szkół w Obicach, - Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli, b) jednostki organizacyjne z osobowością prawną: - Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy - Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy Dane jednostek zawarte są w załączniku nr 7. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (Dz.U tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 1 z 22

2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia DLA ZADANIA PIERWSZEGO: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia osobom zamieszkałym na stałe na terytorium RP podczas ich pobytu i podróży za granicą. Ochroną ubezpieczeniowa będą objęci radni Rady Gminy Morawica, pracownicy Urzędu Gminy w Morawicy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz członkowie zespołów artystycznych, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Morawica uczestniczący w tych wyjazdach. Gmina planuje rocznie od 4 6 wyjazdów grupowych od 4 do 7 dni każdy. Grupa wraz z kierowcą i tłumaczem może liczyć od 6 do 10 osób, lub więcej w przypadku zespołów artystycznych. Planowane kierunki wyjazdów to: Niemcy, Włochy, Słowacja i Ukraina. Planuje się też wyjazdy do Stanów Zjednoczonych - grupa do 3 osób, wyjazd będzie trwał do 14 dni. Powyższe dane służą wyłącznie w celach orientacyjnych. Plany mogą ulec modyfikacji w miarę potrzeb Gminy. Zakres: Europa Limit osobodni rocznie 400 Zakres: Stany Zjednoczone Limit osobodni rocznie - 50 Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia. Minimalny zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować: koszty leczenia, pomocy assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w tym: organizacja pomocy medycznej, hospitalizację i leczenie ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe, transport medyczny, transport ubezpieczonego lub zwłok do kraju, inne świadczenia według OWU Wykonawcy. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: świadczenie z tytułu śmierci na skutek NNW- 100 % sumy ubezpieczenia; trwały uszczerbek na zdrowiu- za 1% uszczerbku 1 % sumy ubezpieczenia) Suma ubezpieczenia kosztów leczenia + Assistance zł w zakresie Europa Suma ubezpieczenia kosztów leczenia + Assistance zł w zakresie Stany Zjednoczone Suma ubezpieczenia NNW zł w zakresie Europa i Stany Zjednoczone Umowę zawiera się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 2 z 22

3 Opis przedmiotu zamówienia DLA ZADANIA DRUGIEGO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w tym także OC w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. Zakres ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w mieniu, powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w OWU ubezpieczyciela. Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności ,-zł., franszyza integralna do 200 zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko dewastacji i wandalizmu za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Limit sumy ubezpieczenia zł z podlimitem na ryzyko graffiti zł. Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiot ubezpieczenia: będące własnością lub w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku w tym wyposażenie w postaci sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat nie objętego ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego oraz gotówka. Limity na pierwsze ryzyko zgodnie z pkt Franszyza integralna do 500,-zł., franszyza redukcyjna/udział własny brak. Zakres ubezpieczenia obejmuje także kradzież zwykłą z limitem 3.000,- zł., rozumianą jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi Policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody. Ochroną objęte są też koszty naprawy zabezpieczeń - limit 5.000,-zł. dla wszystkich lokalizacji. W ramach ochrony ubezpieczeniowej w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia oraz OWU, Ubezpieczyciel pokrywa również szkody w mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowane 3 z 22

4 zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, poniesione koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia, chociażby okazały się bezskuteczne, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Mienie stanowiące własność Gminy lub osób prawnych, jak również mienie będące w jej posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, oraz pozostające w zarządzie lub administracji bez formalnego tytułu prawnego, jak też mienie oddane w zarządzanie. W tym: budynki i budowle wraz z instalacjami inżynieryjno-technicznymi, sieci energetyczne i teletechniczne, światłowodowe. Wartości budynków uwzględniają ich oszklenia, urządzenia techniczne i instalacje, w tym podziemne w obrębie miejsca ubezpieczenia, lokale użytkowe, urządzenia zewnętrzne (zainstalowane na stałe na zewnątrz, w miejscu ubezpieczenia, anteny, oświetlenia, neony, szyldy, itp. urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji (kamery, czujki, klimatyzatory), itp. Majątek podlegający ubezpieczeniu z przyporządkowaniem do jednostek organizacyjnych Gminy znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Limit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku L.p. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia w zł System ubezpieczenia 1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku 2 Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku ,-zł ,-zł. Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko 3 Gotówka od rabunku w lokalu 5.000,-zł. Pierwsze ryzyko 4 Gotówka od rabunku podczas transportu ,-zł. Pierwsze ryzyko UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. Zakres ubezpieczenia: na zasadzie All Risk - ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych, na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonych w OWU Ubezpieczyciela w tym w szczególności: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację/wandalizm, działanie ognia (w tym też dymu i sadzy), działanie wody, działanie wiatru, lawiny, osunięcia się ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Udział własny dla sprzętu stacjonarnego 5% wartości szkody, nie więcej niż 300 zł, a dla przenośnego 10% wartości szkody, nie więcej niż 500,- 4 z 22

5 zł. Dla sprzętu przenośnego o wartości jednostkowej powyżej ,- zł udział własny nie więcej niż 3.000,-zł Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody powstałe w sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących. Zakres ubezpieczenia obejmuje także kradzież zwykłą z limitem 3.000,-zł. rozumianą jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi Policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody. Przedmiot i suma ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowania dla stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego jest wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto równa odtworzeniowej. Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego do poz. 1 i 2 poniższej tabeli stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot i suma ubezpieczenia L.P PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA RODZAJ WARTOŚCI UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA 1 Stacjonarny sprzęt elektroniczny Odtworzeniowa ,58zł. 2 Przenośny sprzęt elektroniczny zgodnie z wykazem 3 Przenośny sprzęt elektroniczny - kamera do inspekcji telewizyjnej model Kanres 15/50 nr seryjny 550 komplet używana przez ZGK w Morawica sp. z o.o. - program Unii Europejskiej Odtworzeniowa Odtworzeniowa KLAUZULE DODATKOWE OBLIGATORYJNE Dotyczą: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk : wszystkie klauzule od 1 do 11 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: klauzule od 1 do 4, oraz od 6 do 7 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: klauzula 2, ,79zł ,81zł. 1. Klauzula terminu dokonania oględzin. - W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 2. Klauzula warunków i taryf. - W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w dniu podpisania umowy ubezpieczenia. Przy wyliczaniu składki nie mają zastosowania składki minimalne. Składka wyliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Postanowienia klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. 5 z 22

6 3. Klauzula uznania. - Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. 4. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia, klauzula inwestycyjna 20 %. Składka płatna w/g "pro rata temporis". 1.Ustala się, że: 1.1 nowo nabyte środki trwałe, wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego, a w przypadku wzrostu środków trwałych na skutek dokonanych inwestycji, od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 60 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie tego mienia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia mienia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje na zasadzie pro rata temporis z dokładnością do jednego dnia. Przy wyliczeniu składki nie mają zastosowania składki minimalne. Składka dodatkowa jest płatna przez Ubezpieczającego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 5. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia - limit odpowiedzialności ,-zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przepięcie to krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 6. Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń. - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe. 7. Klauzula reprezentantów - Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego z wyłączeniem Wójta Gminy i jego zastępcy. 8. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac ziemnych, robót budowlanomontażowych : w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do pełnych sum ubezpieczenia, w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych - limit odpowiedzialności zł, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: a/ realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 6 z 22

7 dachu, b/ roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu robót budowlano-montażowych : nie więcej niż zł. Franszyza redukcyjna dla przedmiotu ubezpieczenia : brak 9. klauzula dotycząca środków trwałych Ubezpieczyciel akceptuje ubezpieczenie środków trwałych wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej bez względu na stopień zużycia technicznego/umorzenia księgowego danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia środka trwałego. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie jedynie w sytuacji nieprawidłowego zadeklarowania wartości przez Ubezpieczonego. 10. klauzula szkód mechanicznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych: - działaniem człowieka: szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu osób obsługi oraz umyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie, - wadami produkcyjnymi: szkody powstałe w szczególności wskutek błędów w projektowaniu, konstrukcji, wadliwego materiału, wad i usterek fabrycznych nie wykrytymi podczas wykonania maszyny lub zamontowania na stanowisku pracy, - przyczynami eksploatacyjnymi: szkody eksploatacyjne niezawinione przez obsługę polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny, przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost lub spadek ciśnienia, eksplozję, implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. Limit odpowiedzialności: zł 11. klauzula szkód elektrycznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne itp. od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego. Limit odpowiedzialności : zł. 12. W pozostałym zakresie stosuje się OWU. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANYM, UŻYTKOWANYM I/LUB ADMINISTROWANYM MIENIEM. Ubezpieczenie dotyczy Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowych instytucji kultury i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego i niewykonaniem lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością i posiadanym mieniem w tym określonej w statucie Gminy oraz innych przepisach prawa w tym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) w tym placów zabaw dla dzieci, przystanków komunikacyjnych, z rozszerzeniami wynikającymi z klauzul. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także: za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, za szkody wynikłe z niewykonania lub 7 z 22

8 nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej, za szkody w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu, przekazaniu pracy lub usługi, za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym zalanie gruntów, upraw, mienia osób trzecich itp.), za szkody wyrządzone w wyniku zalań dachowych w budynkach, szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, w tym szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach, złączach, za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego niezależnie od podstawy zatrudnienia w związku z wypadkiem przy pracy- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz z późn. zm.), za szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie w związku z przedostaniem się jakichkolwiek zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gruntu a także koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, OC za produkt, w tym produkt w gastronomii (produkty gastronomiczne, woda), za szkody na osobie i mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego lub dostarczanego i rozpowszechnianego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, na imprezach okolicznościowych itp., a także stacjach uzdatniania wody, za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub innych punktów żywienia zbiorowego, w tym szkody polegające na zarażeniu chorobą przenoszoną drogą pokarmową np. salmonella, WZW itp., za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatową, kulturalną, opiekuńczą, sportową, rekreacyjną itp., za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu itp., za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu, za szkody związane z wynajmowaniem nieruchomości, za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za szkody wyrządzone w związku z wynajmowaniem przez Gminę i jednostki organizacyjne oraz podmioty trzecie zarządzające mieniem gminnym (OSP, spółki gminne, stowarzyszenia itp.) sal gimnastycznych, klasowych, lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw w tym karnawałowych, sylwestrowych, okolicznościowych, kiermaszów itp., za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych i posiadanym mieniem, za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i zarządzaniem budynkami, za szkody wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami, chodnikami, mostami, przepustami drogowymi, zatokami, przystankami autobusowymi, itp. w tym w szczególności (wykaz dróg w zarządzie Gminy stanowi załącznik nr 8): złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, itp. zimowym utrzymaniem jezdni, chodników, zatok i przystanków autobusowych (śliskość nawierzchni), 8 z 22

9 letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem), przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym; leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty; uszkodzeniami oznakowań i sygnalizacji dróg powstałymi z przyczyn zewnętrznych (wandalizm, zdarzenia losowe, itp.), powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte wykonanie zleconych i odebranych przez zarządcę drogi usług lub robót (konserwacja, modernizacja, remont pasa drogowego), zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, wykonywanymi siłami własnymi. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia zł. L.p. RYZYKO limity 1 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego i niewykonaniem lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością i posiadanym mieniem w tym określonej w statucie Gminy oraz innych przepisach prawa w tym w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) w tym placów zabaw dla dzieci, przystanków komunikacyjnych, przepisach prawa zł. 2 za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, zł. 3 za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć zł. 4 za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej 5 za szkody w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu, przekazaniu pracy lub usługi 6 za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym zalanie gruntów, upraw, mienia osób trzecich itp.), 7 za szkody wyrządzone w wyniku zalań dachowych w budynkach, szkody spowodowane przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, w tym szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach, złączach 8 za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego niezależnie od podstawy zatrudnienia w związku z wypadkiem przy pracy-ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167 poz z późn. zm.) zł zł zł zł zł zł 9 z 22

10 9 za szkody wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie, w związku z przedostaniem się jakichkolwiek zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, 10 za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 11 OC za produkt, w tym produkt w gastronomii, za szkody na osobie i mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego lub dostarczanego i rozpowszechnianego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, na imprezach okolicznościowych itp., a także stacjach uzdatniania wody, za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub innych punktów żywienia zbiorowego, w tym szkody polegające na zarażeniu chorobą przenoszoną drogą pokarmową np. salmonella, WZW itp., Produkty objęte ochroną: produkty gastronomiczne, woda. 12 za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oświatową, kulturalną, opiekuńczą, sportową, rekreacyjną itp., 13 za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, 14 za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu itp., 15 za szkody związane z wynajmowaniem nieruchomości (mienie gminne w postaci budynków i budowli jest przedmiotem dzierżawy, najmu lub nieodpłatnego użyczenia dla organizacji pozarządowych i jednostek OSP w związku z ich działalnością statutową, dla spółek komunalnych Gminy oraz dla osób i podmiotów trzecich w związku z prowadzoną przez nich działalnością, w tym działalnością gospodarczą). 16 za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności - z prawem do regresu, zł zł zł zł zł zł zł zł 17 za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, zł 18 za szkody wyrządzone w związku z wynajmowaniem przez Gminę i jednostki organizacyjne sal gimnastycznych, klasowych, lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw w tym karnawałowych, sylwestrowych, okolicznościowych, kiermaszów itp., 19 za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych i posiadanym mieniem, za szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność 20 za szkody wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, zł zł zł zł 10 z 22

11 21 za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi, ulicami, chodnikami, mostami, przepustami drogowymi, itp. - wykaz dróg w zarządzie Gminy stanowi załącznik nr 8. Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową zł Zakres terytorialny: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren Europy oraz Stany Zjednoczone (zgodnie z pkt. 3 SIWZ). Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem przedawnienia. Dopuszcza się stosowanie triggera act commited lub loss occurance, zgodnie z zapisami OWU Ubezpieczyciela. udział własny : brak, franszyza redukcyjna: nie więcej niż 500 zł Kody Wspólnego Słownika Zamówień: usługi finansowe i ubezpieczeniowe , Wykonawca składa tylko jedną ofertę obejmującą dwa zadania lub jedno z zadań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej; Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem czynności związanych z likwidacją szkód. Wykonawca zlecając firmie zewnętrznej likwidację szkody zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania o tym fakcie pełnomocników Zamawiającego. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy ubezpieczenia uzgadniane będą przez wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem zamawiającego brokerem ubezpieczeniowym - WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 12 lok Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11 z 22

12 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Informacja o szkodach z ubezpieczenia Rok polisy wypłaty regres Szkody zgłoszone Szkody zlikwidowa ne sprzęt elektroniczny kradzież ,00 zł 0,00 zł 0 0 sprzęt elektroniczny ogień zalanie ,00 zł 0,00 zł 0 0 mienie kradzież z włamaniem, rabunek, ,00 zł 0,00 zł 1 1 wandalizm OC ogólna deliktowa ,00 zł 0,00 zł 1 1 mienie huragan powódź ,00 zł 0,00 zł 3 3 szyby stłuczenie ,00 zł 0,00 zł 0 0 razem ,00 zł 0,00 zł 5 5 Informacja o brokerze ubezpieczeniowym: Umowa będzie zawarta przy udziale brokera WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 12 lok Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: dla ZADANIA PIERWSZEGO: 36 miesięcy liczone od daty podpisania umowy. dla ZADANIA DRUGIEGO: 36 miesięcy (od do r.) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 12 z 22

13 zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodną z ustawą, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. zawiera błędy w obliczeniu ceny wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa dokumenty wskazane w pkt. 19. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 20 i 21. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z pkt. 22. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane są dodatkowo dokumenty wskazane w pkt. 23. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ, Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.24.ust.2. pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 3 do SIWZ Wzór umowy zał. nr 4 lub 5 do SIWZ wypełniony i podpisany przez wykonawcę, Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych, Ogólne warunki ubezpieczenia adekwatne do oferty. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 13 z 22

14 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, wraz z informacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą działalności Wykonawcy. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty, stanowiące część sprawozdania finansowego wykonawcy: wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100% na dzień r. w formie oświadczenia. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100% na dzień r. w formie oświadczenia. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 19.1), 19.2), 19.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 22" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 22". Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 14 z 22

15 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt do 19.3, 20.1, 21.1, 21.2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 24.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 20 i 21 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 19.1) do 19.3)dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 21 dotyczące tych podmiotów. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia fax W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach niniejszego przetargu: Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu są: p. Barbara Wójcik, p. Marcin Dziewięcki, fax w terminach od poniedziałku do piątku od 7.30 do z 22

16 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w specyfikacji terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 27.2, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 16 z 22

17 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. Opis sposobu przygotowania oferty Przygotowanie oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą 2 zadania lub jedno z zadań, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości z zawartości oferty. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. Oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Sposób zaadresowania oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 17 z 22

18 Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta - ZADANIE PIERWSZE: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne Gminy Morawica. Oferta - ZADANIE DRUGIE: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na majątek i ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy Morawica. - nie otwierać przed r, godz. 09:15" lub, jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedno zadanie: lub Oferta - ZADANIE PIERWSZE: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne Gminy Morawica - nie otwierać przed r, godz. 09:15" Oferta - ZADANIE DRUGIE: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia na majątek i ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy Morawica. - nie otwierać przed r, godz. 09:15" Niewłaściwe oznakowanie koperty/opakowania przez Wykonawcę lub brak jakiegokolwiek oznakowania może spowodować otwarcie oferty przed terminem składania i otwarcia ofert. Wina za takie zdarzenie obciąża Wykonawcę. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia: r. godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego: Gmina Morawica; ul. Spacerowa 7; MORAWICA; Biuro Obsługi Klienta Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Oferty zostaną otwarte dnia: r. godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego: Gmina Morawica; ul. Spacerowa 7; MORAWICA; pokój nr 14 Opis sposobu obliczenia ceny. wykonawca ustala cenę dla każdego zadania odrębnie. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli wykonawca przedstawił ofertę, zgodną co do treści, z wymaganiami Zamawiającego. 18 z 22

19 Wybór oferty zostanie dokonany dla każdego zadania oddzielnie w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: Cena 100%. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: ocena punktowa = (najniższa cena ważnej ze złożonych ofert/cena oferty ocenianej) x 100 pkt, Oferta z najniższą ceną w każdym zadaniu otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. Realizacja zadania zostanie udzielona Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za dane zadanie. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - Unieważnienie postępowania. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 19 z 22

20 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Postanowienia umowy zawarto w projektach umów, które stanowią załączniki o numerach: 4 i/lub 5 w zależności od zadania. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. W przypadku: niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. 20 z 22

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2016-2018 r. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl Janów Lubelski: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 tel.42 719-10-38, fax 42 719-10-38 NIP: 733-10-15-281 e-mail: glownosp3@op.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 1 z 6 2014-02-26 09:41 Tomaszów Lubelski: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gryfów Śląski: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia PN 340/08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Jeleśnia Jeleśnia, dnia 13.04.2007r. 1. Zamawiający: Gmina Jeleśnia z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.jawor.dolnyslask.pl oraz www.jawor.bip.net.pl Jawor: Ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104214 O w Graczach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kłanino, 16.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSp.01/2014 Nazwa zadania: Zorganizowanie wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo