FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41"

Transkrypt

1 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS może skontrolować, czy przyznane świadczenia pracownicze mają umocowanie w regulaminie obowiązującym w jednostce. Nie ma jednak podstaw, aby organ ten kwestionował przyjęte kryteria socjalne wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt III Aua677/12. Str. 41 ISSN: AKB 71 MNIEJSZE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY PODCZAS CHOROBY Przy powierzaniu zastępstwa podczas choroby funkcjonariusza nie jest wymagane stosowanie przepisów o czasowym powierzeniu obowiązków służbowych. Właściwy przełożony wyznaczy osobę, która zastąpi nieobecnego funkcjonariusza. Str. 32 TRZEBA PRZESTRZEGAĆ USTAWOWYCH TERMINÓW INWENTARYZACJI Błędy, jakie można popełnić przy inwentaryzacji, są na każdym etapie możliwe do wyeliminowania chyba, że dotyczą niedotrzymania terminów jej przeprowadzenia lub nierzetelnego przygotowania komisji inwentaryzacyjnej. Str. 16

2 LIST OD REDAKCJI Katalog pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników jest bardzo szeroki Lidia Pogodzińska redaktor prowadząca Prawie każdy przychód, który otrzymuje pracownik, powinien zostać oskładkowany. Dla pracodawcy, w tym dla jednostek sektora fi nansów publicznych, oznacza to konieczność odprowadzenia odpowiednio wyliczonych kwot do ZUS. Niektóre sumy zostały wyłączone z obowiązku naliczania i odprowadzania składek. Przykładem są tu świadczenia fi nansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy pamiętać, że przepisy regulujące kwestię rozporządzania środkami z ZFŚS przewidują obowiązek uwzględnienia, przy podziale świadczeń i dopłat, tzw. kryteriów socjalnych. Dotyczą one sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Brak takiego zróżnicowania może skutkować żądaniem ze strony ZUS zapłaty zaległych składek ze względu na niespełnienie warunków do zwolnienia. Niestety orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite. W praktyce całkowite zindywidualizowanie traktowania pracowników i innych uprawnionych osób stanowi dla pracodawcy dość duży problem. Wystarczy jednak podzielić pracowników na podobne grupy i to między takimi zespołami różnicować świadczenia. Życzę miłej lektury Lidia Pogodzińska TYLKO DLA PRENUMERATORÓW Kolejny e-book z serii to: Wyroki, opinie i interpretacje organów państwowych cz. III Już dziś wejdź na i pobierz bezpłatny e-book

3 SPIS TREŚCI W numerze Aktualności Polityki rachunkowości szkoły nie może podpisywać kierownik jednostki obsługi... 2 Resort finansów planuje rozbudować paragrafy klasyfikacji budżetowej... 2 Urlop zdrowotny dla nauczyciela po 7 latach zatrudnienia... 3 W 2015 roku wzrosną podatki i opłaty lokalne... 4 W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian... 5 Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych... 6 Mundurowi skarżą brak waloryzacji uposażeń... 6 Główni księgowi jednostek organizacyjnych będą składali oświadczenia majątkowe... 7 Księgowi zamierzający założyć biuro rachunkowe muszą pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu... 9 SN: okres służby można wliczyć do stażu w szczególnych warunkach Nie będzie kompensacyjnych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w CKP Odsetki od dodatku wiejskiego bez podatku Nabycie podręczników do szkolnych bibliotek zostało wyłączone z procedur zamówieniowych Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych BON o skutkach unieważnienia decyzji o niepełnosprawności Rachunkowość, klasyfikacja, sprawozdawczość Gminy muszą okresowo weryfikować wpływy z opłat śmieciowych Jednostka musi przestrzegać terminów inwentaryzacji Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT zależy od związku nabycia ze sprzedażą opodatkowaną...20 Do odpisów amortyzacyjnych należy stosować ustawę Wpływy z reklam trzeba ująć na koncie Kadry i płace Nie zawsze świadczenia podlegają składkom ZUS...22 Mniejsze uposażenia funkcjonariuszy na L Nowe zasady dokumentowania wypadków w mundurówce...38 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nie może być przesłane przez pracownika em...45 Można zastosować wydłużony okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem samorządowym...45 Skierowanie na kolejne badanie okresowe dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego...46 Za wychowawstwo w świetlicy nauczycielowi nie przysługuje dodatek funkcyjny...46 Nauczyciel może skorzystać z urlopu bezpłatnego Nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy podlegają egzekucji komorniczej Przejście na rentę pracownika zastępowanego skutkuje rozwiązaniem umowy z zastępcą...48 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego...48 Wskaźniki i stawki Kalendarium Redaktor prowadząca: Lidia Pogodzińska Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Drukarnia: Miller ISSN: Nakład łączny: 2000 egz. Prenumerata: Finanse Sektora Publicznego Centrum Obsługi Klienta tel.: Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Publikacja Finanse Sektora Publicznego chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Finansach Sektora Publicznego wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków. Zdjęcia w numerze: finanse sektora publicznego październik

4 AKTUALNOŚCI Polityki rachunkowości szkoły nie może podpisywać kierownik jednostki obsługi To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia kierowników z tego obowiązku twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Powinna określać przede wszystkim rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych i opis systemu przetwarzania danych. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że ustalanie oraz aktualizowanie polityki należy do kierownika jednostki. Jest to podstawowa zasada, której w przypadku jednostek oświatowych nie wyłączają żadne przepisy, w tym art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Stanowi on, że to organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej. Z przepisu tego nie można jednak wnioskować, że zapewnienie np. przez samorząd zewnętrznej obsługi rachunkowej wyłącza odpowiedzialność dyrektora szkoły za poprawność prowadzenia ksiąg. Jak bowiem wynika z art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości, to kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Osoby reprezentujące jednostki oświatowe powinny więc pamiętać, że nawet gdy w praktyce to pracownicy zewnętrznej obsługi księgowej zajmują się opracowywaniem, uzupełnianiem lub aktualizowaniem polityki rachunkowości, to kierownik powinien po uprzedniej analizie podpisać wszelkie zmiany. Ustalanie dokumentacji rachunkowej np. przez dyrektora zespołu obsługi może zostać uznane przez organy nadzoru za uchybienie polegające na ingerencji w politykę rachunkową innych jednostek budżetowych (patrz: wystąpienie pokontrolne RIO w Olsztynie nr RIO. II /2014). Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz ze zm.). Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Resort finansów planuje rozbudować paragrafy klasyfikacji budżetowej Dodanie do paragrafów piątej cyfry identyfikującej podmioty publiczne, od których pochodzą dochody oraz do których wpływają środki, to główne założenie planowanej nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Resort bada, jak dużych nakładów będzie wymagała taka modyfikacja. sowych wewnątrz sektora finansów publicznych i tym samym umożliwić dokonanie precyzyjnych analiz niezbędnych między innymi przy obliczeniach związanych z regułą wydatkową. W związku z planowanymi zmianami minister zwrócił się do przedstawicieli samorządów (pismo nr BP1/4070/6/ AEB/2014/70994) z prośbą o ocenę, czy ich zdaniem aktualnie stosowane przez nie oraz przez podległe jednostki programy księgowe umożliwiają zastosowanie nowej formy kodów, czy też będzie to wymagało znacznych nakładów pracy i środków finansowych. Piąta cyfra dodawana do paragrafu klasyfikacji, po stronie odpowiednio dochodów i wydatków, stosowana miałaby być do oznaczania środków otrzymywanych oraz przekazywanych: Ministerstwo Finansów planuje znowelizować dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jedną ze zmian ma być dodanie do paragrafów, zarówno dochodowych, jak i wydatkowych, piątej cyfry. Zdaniem resortu ma to pomóc w lepszej identyfikacji przepływów finan- 1 od i do jednostek sektora rządowego, 2 od i do jednostek sektora samorządowego, 3 od i do jednostek sektora ubezpieczeń społecznych, 4 od i do jednostek spoza sektora budżetowego. Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych 2 finanse sektora publicznego październik 2014

5 Urlop zdrowotny dla nauczyciela po 7 latach zatrudnienia Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 2014 r. (sygn. akt I PK 280/13, www. sn.pl), który podtrzymał tym samym pogląd wyrażony w wyroku z 13 grudnia 2012 r. (sygn. akt II PK 137/12, OSNP 2013/21 22/245). To ważny wyrok, ponieważ wskazuje sposób interpretacji przepisów, które dotychczas były rozumiane odmiennie. 7 lat i zatrudnienie w pełnym wymiarze Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela pierwszy urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku przysługuje nauczycielowi, który: zjest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony oraz zbezpośrednio przed złożeniem wniosku o urlop przepracował w szkole co najmniej 7 lat (przy czym do tego okresu wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy; w przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres). Dodatkowo nauczyciel ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia nie może posiadać uprawnień emerytalnych (jeśli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne). Największe problemy interpretacyjne przy ustalaniu prawa nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia sprawiał właśnie wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Ze względu na konstrukcję przepisu nie było jasne, czy warunek ten odnosi się do całego wymaganego okresu zatrudnienia w szkole (7 lat), czy tylko do momentu składania wniosku o urlop zdrowotny. Urlop dla poratowania zdrowia to przywilej Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc, co zresztą nie było oczywiste, zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia (wyrok SN z 20 maja 2014 r., sygn. akt I PK 280/13, Jak zauważył SN w uzasadnieniu do wyroku, prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest szczególnym przywilejem nauczycieli. Przepisy regulujące prawo do tego urlopu nie powinny być nadużywane. Stąd ich wykładnia powinna uwzględniać cel urlopu i być ścisła na tyle, by nie prowadziła do rozszerzenia zastosowania przepisu na przypadki wcześniejszego zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Jak dodał SN, zróżnicowanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia poprzez kryterium obciążenia obowiązkami nauczycielskimi jest w pełni usprawiedliwione. Podstawa prawna: Art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191). oprac. Emilia Wawrzyszczuk specjalista ds. kadr i płac W SKRÓCIE Czas pracy niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza, osoby te mogą świadczyć także pracę w ogólnych normach czasu pracy (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo). W takiej sytuacji pojawiło się pytanie, czy zobowiązuje to pracodawcę do odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia takiemu pracownikowi. Wątpliwości w tej kwestii wyjaśniają najnowsze wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy (stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 29 sierpnia 2014 r., znak: GNP /14). Egzekucja długu alimentacyjnego Gmina nie może przerwać prowadzenia egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego, nawet jeśli jego miejsce zamieszkania jest nieznane. Z przepisów nie wynika jednocześnie, aby dopuszczalna była sytuacja zaniechania wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec takiego dłużnika zauważa RIO w Gdańsku. 14 pensja w samorządach Propozycję nowej nagrody rocznej w wysokości do trzech pensji nagradzanego zawarto w projekcie tzw. prezydenckiej ustawy samorządowej. Premia trafiałaby m.in. do wójtów za prawidłowe wykonywanie obowiązków. Pomysł nie uzyskał jednak aprobaty Rady Ministrów. Subwencje oświatowe na 2015 r. Subwencja oświatowa w 2015 r. wyniesie 40 mld 377 mln zł i będzie większa o 877 mln zł od obecnej, czyli o 2,2 % wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Projekt nie przewiduje żadnej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu budżetu, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 r. kwota subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż obowiązująca w tym roku. Została skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Rezerwa na budowę dróg MIR chce, by w 2016 r. i latach kolejnych w budżecie państwa była rezerwa na budowę i remont dróg lokalnych, nie niższa niż 900 mln zł. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa niepokoi jednak to, że środki z rezerwy budżetowej będą zależne od stanu budżetu. Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Obecnie pieniądze na drogi lokalne dzieli Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Z projektu wynika, że od 2016 r. ma to robić resort odpowiedzialny za transport. finanse sektora publicznego październik

6 AKTUALNOŚCI W 2015 roku wzrosną podatki i opłaty lokalne Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok zostały podniesione w stosunku do tych obowiązujących w roku poprzednim poinformował resort finansów. Do końca grudnia rady gminy powinny podjąć uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 roku. W praktyce, aby mieć czas na ich opublikowanie, warto zająć się tym już Stawki maksymalne w podatku od nieruchomości w listopadzie. Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym. Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 0,90 zł od 1 m 2 pow. w ewidencji gruntów i budynków b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha pow. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m 2 przez organizacje pożytku publicznego Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,75 zł od 1 m 2 pow. użytk. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 23,13 zł od 1 m 2 pow. użytk. 10,80 zł od 1 m 2 pow. użytk. d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł od 1 m 2 pow. użytk. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m 2 pow. użytk. przez organizacje pożytku publicznego Stawki maksymalne w podatku od środków transportowych 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton 821,45 zł 1.370,38 zł 1.644,45 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3.138,07 zł 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą bądź przyczepą 1.918,50 zł o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do 36 ton włącznie powyżej 36 ton 5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 6) od przyczepy, naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: do 36 ton włącznie powyżej 36 ton 2.425,51 zł 3.138,07 zł 1.644,45 zł 1.918,50 zł 2.425,51 zł 4 finanse sektora publicznego październik 2014

7 7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.918,50 zł 2.425,51 zł Stawki maksymalne opłat lokalnych a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć: 767,68 zł dziennie b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory 2,20 zł dziennie krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć: c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,13 zł dziennie nie może przekroczyć: d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć: 4,32 zł dziennie e) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć: 121,50 zł rocznie od jednego psa W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł. W przyszłym roku jej wysokość nie zmieni się wynika z obwieszczenia ministra finansów. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie maksymalnej wysokości kary porządkowej na rok Pozostaje ona bez zmian i będzie wynosiła tyle, co dotychczas, czyli zł. Przypomnijmy, że karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów, tj. strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób, takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenia miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Należy zaznaczyć, że organ podatkowy ma prawo, a nie obowiązek stosowania kar porządkowych. Oznacza to, że na przykład w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, to nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnym zachowaniom. Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. Podstawa prawna: Obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik doradca podatkowy POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2014 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH finanse sektora publicznego październik

8 AKTUALNOŚCI Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych Możliwość odliczenia przez gminę VAT od inwestycji polegającej na uatrakcyjnieniu terenów gminnych zależy od tego, czy w momencie ponoszenia wydatków miały być one związane z czynnościami opodatkowanymi (np. z przyszłą sprzedażą inwestorom). To, czy przy okazji dana czynność pokrywa się z zakresem zadań własnych gminy, nie ma tu znaczenia. Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach długoterminowego programu inwestycyjnego doprowadziła do powstania parku przemysłowego oraz obszaru gruntów, który został uzbrojony i przygotowany pod lokalizację inwestycji przemysłowych. Jednostka poniosła m.in. nakłady na budowę rowów melioracyjnych. Zamierzała również zbudować zbiornik retencyjny wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi i rurociągiem. Wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały na celu uatrakcyjnienie terenów zarówno dla obecnie działających, jak i przyszłych inwestorów. Problem z odliczeniem VAT Gmina zwróciła się do organu podatkowego z prośbą o ustosunkowanie do kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego, związanego z opisanymi nakładami. Minister finansów uznał, że budowa rowów melioracyjnych oraz inwestycji polegającej na odwodnieniu należy do zadań własnych gminy, a więc gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami, ponieważ efekty tych prac nie służyły i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W tym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika. Jednostka, nie zgadzając się z taką interpretacją, skierowała sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który jednak także stwierdził, że w omawianym przypadku gmina realizowała inwestycje jako zadania własne na podstawie reżimu publicznoprawnego, a nie jako prywatny przedsiębiorca. Ostatecznie sprawę skierowano do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uznał on, że gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Istotny jest cel inwestycji W momencie ponoszenia wydatków na inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały one na celu uatrakcyjnienie terenów pod kątem inwestorów oraz zapewnienie im infrastruktury. Takie działania bezwzględnie mają związek z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi, jakimi będzie sprzedaż działek tam ulokowanych. To, czy samorząd w związku z wydatkami poniesionymi na melioracje oraz odwodnienie wykonywać będzie przy okazji zadania własne, nie przesądza w kwestii możliwości odliczenia VAT od poniesionych wydatków. Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Mundurowi skarżą brak waloryzacji uposażeń Związkowcy Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji uposażeń w latach Roszczenia funkcjonariuszy mazowieckiej Służby Więziennej już czekają na rozpatrzenie w sądzie. Jak podaje portal-mundurowy.pl, wysokość roszczeń funkcjonariuszy Policji szacuje się od zł (dla posterunkowych) do nawet zł w przypadku grup oficerskich. Wyliczenia te oparto na danych uzyskanych ze związkowców ze Służby Więziennej, która jako pierwsza ze służb mundurowych złożyła pozew zbiorowy przeciwko ministrowi sprawiedliwości. W ocenie związkowców SW wzrost uposażeń funkcjonariuszy tej służby w latach powinien zwiększyć ich uposażenia o 4,9%. Pensje policjantów niższe o 11,2% w ciągu 5 lat Z szacunków policyjnych związków zawodowych wynika, że w 2009 roku realny wzrost płac w państwowej sferze budżetowej wyniósł 3,9%, a w wojsku i służbach mundurowych 1,9%. Oznacza to rzeczywisty spadek uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy w latach o 11,2%. Jeszcze większa była dysproporcja w porównaniu z waloryzacją rent i emerytur, która wynosiła w 2009 r. 6,1%, w 2010 r. 4,6%, a w 2011 r. 3,1%. Długotrwały spór z resortem pracy Waloryzacji uposażeń związkowcy NSZZ Policjantów domagali się już w 2010 roku w piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odmowa resortu (pismo z 29 stycznia 2010 r., BMP /10/AR) uzasadniona została ograniczeniami wydatków w ramach ustawy budżetowej. Roszczenia funkcjonariuszy mogą sięgnąć nawet 750 mln złotych. Źródło: 6 finanse sektora publicznego październik 2014

9 Główni księgowi jednostek organizacyjnych będą składali oświadczenia majątkowe Objęcie obowiązkiem upubliczniania informacji o posiadanym majątku kierowników wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych w tym ich zastępców przewiduje projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Nowe regulacje mają objąć także głównych księgowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Skierowana do zaopiniowana propozycja zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych ma przede wszystkim na celu ujęcie zasad ich składania i kontroli w jednym akcie. Przy okazji prawodawcy zamierzają uzupełnić katalog osób zobowiązanych do ujawnienia majątku. Projektodawcy zakładają zwiększenie ich liczby nawet o osób. Największy przyrost dotyczy pracowników, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych. Urzędnicy i inspektorzy W przypadku pracowników kadry urzędniczej jednostek państwowych obowiązek składania oświadczeń będzie dotyczył przede wszystkim: zosób zajmujących stanowiska dyrektora generalnego, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego, zosób kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami podziału urzędu lub jednostki organizacyjnej (ale także ich zastępców), zurzędników służby cywilnej, z inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów skarbowych i kontroli skarbowej oraz jednostek organizacyjnych Służby Celnej. Liczba osób objętych obowiązkiem składania zwiększy się także przez zastosowanie kryterium dochodowego. Dotyczy to pracowników publicznych, których średni miesięczny przychód uzyskiwany w urzędzie lub jednostce organizacyjnej w roku kalendarzowym, za który jest składane oświadczenie, jest równy albo wyższy od przeciętnego wynagrodzenia. Kryterium determinującym konieczność składania oświadczeń majątkowych ma być także posiadanie przez pracownika jednostki państwowej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu. Omawiany obowiązek ma także objąć osoby sprawujące funkcję organów administracji rządowej, ich zastępców oraz osoby będące członkami organów administracji rządowej, w tym kuratora oświaty, dyrektorów urzędów morskich, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Oświadczenia majątkowe Obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych mają być ponadto objęci kolejni pracownicy jednostek samorządowych. Tu także nowe przepisy mają dotyczyć osób zajmujących stanowiska głównego księgowego czy audytora wewnętrznego, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców. Podobnie jak w przypadku jednostek państwowych dla pracowników niefunkcyjnych podstawowym kryterium ma być miesięczny przychód. Zdaniem pomysłodawców uzasadnione jest także to, by nowy system dotyczył wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też zaproponowano wprowadzenie przepisu rozszerzającego omawiany obowiązek na podmioty niewymienione wprost w nowej ustawie, a będące osobami kierującymi: jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, agencjami wykonawczymi, instytucjami gospodarki budżetowej, państwowymi funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz państwowymi instytucjami filmowymi i ich zastępców. Stosowane terminy Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe będą ujawniane poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki organizacyjnej zapewniających obsługę organu bądź osoby uprawnionych do odebrania oświadczenia majątkowego. Ujawnieniu nie będą podlegały informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w maju 2015 roku. Etap legislacyjny: Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne skierowany do zaopiniowania. oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Więcej nowości istotnych dla jsfp znajdą Państwo na stronie: Bezpłatny dostęp do zasobów portalu mają wszyscy czytelnicy miesięcznika Finanse Sektora Publicznego. finanse sektora publicznego październik

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I PK 280/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 maja 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Procedury pytania-komentarze

Procedury pytania-komentarze Procedury pytania-komentarze Sprawdź, czy nauczyciel jest zatrudniony w Twojej szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Sprawdź, czy nauczyciel korzystał już z takiego urlopu. Jeżeli tak, to

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II UK 275/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie urlopów 2017

Rozliczanie urlopów 2017 Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99 Okres zatrudnienia w jednostce ochrony przeciwpożarowej od wyrażenia zgody na "stanie się strażakiem" do zakończenia tego zatrudnienia (art. 129 ust. 1, 8

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Zuzanna Świerc SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok Praktyczne wskazówki eksperta Autor: Zuzanna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2014 issn 2391-5781 nr 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Ochrona danych dotyczy także informacji publicznych Tajemnica bankowa w świecie Big data Ochrona

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE W opracowaniu m.in.: Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji Firmy prowadzące księgi powinny przeprowadzić inwentaryzację Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego» Dodatki stażowe» Dokumentacja ZUS» Ekwiwalenty dla pracowników» Nagrody jubileuszowe» Nieodpłatne świadczenia dla pracowników» Podróże

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99

Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99 Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99 Przepis art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 544/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 marca 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4706-3

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost opłat i podatków w 2010 r. Wpisany przez Joanna Patyk

Wzrost opłat i podatków w 2010 r. Wpisany przez Joanna Patyk W dniu 3 sierpnia 2009 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym określił górne stawki kwotowe podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2010 r. W dniu 3 sierpnia 2009 r. Minister Finansów (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także nabycia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Urlop bezpłatny udzielony nauczycielowi przez szkołę na pełnienie z wyboru funkcji burmistrza lub jego zastępcy nie podlega na podstawie art. 174 1 2 k.p.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 424/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński w

Bardziej szczegółowo

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ.

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. DZIEŃ I I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. 1. Przychody i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej: podatek dochodowy; podatek od nieruchomości; pozostałe zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kolejnych latach.

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kolejnych latach. Uzasadnienie Jedną z podstawowych wartości, do których odwołuje się Rząd jest solidarność wewnątrz wspólnoty, w każdej z polskich rodzin składającej się na naród. Jak zauważono sprawnie działające państwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 1/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ Załącznik do uchwały Nr 12/06 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2006 r., zm. uch. Nr 50/08 z dn. 25.11.08r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY INFORMATOR KADROWEGO 2017 NOWOŚĆ! Książka: UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2017 Rewolucja w rozliczeniach Z publikacji dowiesz się m.in.: W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku?

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 269/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2013 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-250/15/APO, Data 2015.10.02 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 85/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03

Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Wyrok z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03 Zasady skracania urlopu dla poratowania zdrowia określone w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana Czynności zawodowe Podmioty uprawnione przed 10.08.2014 Podmioty uprawnione po 10.08.2014 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradcy podatkowi Biegli rewidenci Osoby posiadające certyfikat księgowy wydany

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 188/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Jarosław Jurga Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo