FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41"

Transkrypt

1 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS może skontrolować, czy przyznane świadczenia pracownicze mają umocowanie w regulaminie obowiązującym w jednostce. Nie ma jednak podstaw, aby organ ten kwestionował przyjęte kryteria socjalne wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sygn. akt III Aua677/12. Str. 41 ISSN: AKB 71 MNIEJSZE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY PODCZAS CHOROBY Przy powierzaniu zastępstwa podczas choroby funkcjonariusza nie jest wymagane stosowanie przepisów o czasowym powierzeniu obowiązków służbowych. Właściwy przełożony wyznaczy osobę, która zastąpi nieobecnego funkcjonariusza. Str. 32 TRZEBA PRZESTRZEGAĆ USTAWOWYCH TERMINÓW INWENTARYZACJI Błędy, jakie można popełnić przy inwentaryzacji, są na każdym etapie możliwe do wyeliminowania chyba, że dotyczą niedotrzymania terminów jej przeprowadzenia lub nierzetelnego przygotowania komisji inwentaryzacyjnej. Str. 16

2 LIST OD REDAKCJI Katalog pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników jest bardzo szeroki Lidia Pogodzińska redaktor prowadząca Prawie każdy przychód, który otrzymuje pracownik, powinien zostać oskładkowany. Dla pracodawcy, w tym dla jednostek sektora fi nansów publicznych, oznacza to konieczność odprowadzenia odpowiednio wyliczonych kwot do ZUS. Niektóre sumy zostały wyłączone z obowiązku naliczania i odprowadzania składek. Przykładem są tu świadczenia fi nansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy pamiętać, że przepisy regulujące kwestię rozporządzania środkami z ZFŚS przewidują obowiązek uwzględnienia, przy podziale świadczeń i dopłat, tzw. kryteriów socjalnych. Dotyczą one sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Brak takiego zróżnicowania może skutkować żądaniem ze strony ZUS zapłaty zaległych składek ze względu na niespełnienie warunków do zwolnienia. Niestety orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite. W praktyce całkowite zindywidualizowanie traktowania pracowników i innych uprawnionych osób stanowi dla pracodawcy dość duży problem. Wystarczy jednak podzielić pracowników na podobne grupy i to między takimi zespołami różnicować świadczenia. Życzę miłej lektury Lidia Pogodzińska TYLKO DLA PRENUMERATORÓW Kolejny e-book z serii to: Wyroki, opinie i interpretacje organów państwowych cz. III Już dziś wejdź na i pobierz bezpłatny e-book

3 SPIS TREŚCI W numerze Aktualności Polityki rachunkowości szkoły nie może podpisywać kierownik jednostki obsługi... 2 Resort finansów planuje rozbudować paragrafy klasyfikacji budżetowej... 2 Urlop zdrowotny dla nauczyciela po 7 latach zatrudnienia... 3 W 2015 roku wzrosną podatki i opłaty lokalne... 4 W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian... 5 Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych... 6 Mundurowi skarżą brak waloryzacji uposażeń... 6 Główni księgowi jednostek organizacyjnych będą składali oświadczenia majątkowe... 7 Księgowi zamierzający założyć biuro rachunkowe muszą pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu... 9 SN: okres służby można wliczyć do stażu w szczególnych warunkach Nie będzie kompensacyjnych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w CKP Odsetki od dodatku wiejskiego bez podatku Nabycie podręczników do szkolnych bibliotek zostało wyłączone z procedur zamówieniowych Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych BON o skutkach unieważnienia decyzji o niepełnosprawności Rachunkowość, klasyfikacja, sprawozdawczość Gminy muszą okresowo weryfikować wpływy z opłat śmieciowych Jednostka musi przestrzegać terminów inwentaryzacji Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT zależy od związku nabycia ze sprzedażą opodatkowaną...20 Do odpisów amortyzacyjnych należy stosować ustawę Wpływy z reklam trzeba ująć na koncie Kadry i płace Nie zawsze świadczenia podlegają składkom ZUS...22 Mniejsze uposażenia funkcjonariuszy na L Nowe zasady dokumentowania wypadków w mundurówce...38 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nie może być przesłane przez pracownika em...45 Można zastosować wydłużony okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem samorządowym...45 Skierowanie na kolejne badanie okresowe dopiero po zakończeniu urlopu rodzicielskiego...46 Za wychowawstwo w świetlicy nauczycielowi nie przysługuje dodatek funkcyjny...46 Nauczyciel może skorzystać z urlopu bezpłatnego Nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy podlegają egzekucji komorniczej Przejście na rentę pracownika zastępowanego skutkuje rozwiązaniem umowy z zastępcą...48 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego...48 Wskaźniki i stawki Kalendarium Redaktor prowadząca: Lidia Pogodzińska Wydawca: Emilia Leśniewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Projekt graficzny: Dominika Raczkowska Drukarnia: Miller ISSN: Nakład łączny: 2000 egz. Prenumerata: Finanse Sektora Publicznego Centrum Obsługi Klienta tel.: Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Publikacja Finanse Sektora Publicznego chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Finansach Sektora Publicznego wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków. Zdjęcia w numerze: finanse sektora publicznego październik

4 AKTUALNOŚCI Polityki rachunkowości szkoły nie może podpisywać kierownik jednostki obsługi To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia kierowników z tego obowiązku twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Powinna określać przede wszystkim rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych i opis systemu przetwarzania danych. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że ustalanie oraz aktualizowanie polityki należy do kierownika jednostki. Jest to podstawowa zasada, której w przypadku jednostek oświatowych nie wyłączają żadne przepisy, w tym art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Stanowi on, że to organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy m.in. zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej. Z przepisu tego nie można jednak wnioskować, że zapewnienie np. przez samorząd zewnętrznej obsługi rachunkowej wyłącza odpowiedzialność dyrektora szkoły za poprawność prowadzenia ksiąg. Jak bowiem wynika z art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości, to kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą. Osoby reprezentujące jednostki oświatowe powinny więc pamiętać, że nawet gdy w praktyce to pracownicy zewnętrznej obsługi księgowej zajmują się opracowywaniem, uzupełnianiem lub aktualizowaniem polityki rachunkowości, to kierownik powinien po uprzedniej analizie podpisać wszelkie zmiany. Ustalanie dokumentacji rachunkowej np. przez dyrektora zespołu obsługi może zostać uznane przez organy nadzoru za uchybienie polegające na ingerencji w politykę rachunkową innych jednostek budżetowych (patrz: wystąpienie pokontrolne RIO w Olsztynie nr RIO. II /2014). Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz ze zm.). Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Resort finansów planuje rozbudować paragrafy klasyfikacji budżetowej Dodanie do paragrafów piątej cyfry identyfikującej podmioty publiczne, od których pochodzą dochody oraz do których wpływają środki, to główne założenie planowanej nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Resort bada, jak dużych nakładów będzie wymagała taka modyfikacja. sowych wewnątrz sektora finansów publicznych i tym samym umożliwić dokonanie precyzyjnych analiz niezbędnych między innymi przy obliczeniach związanych z regułą wydatkową. W związku z planowanymi zmianami minister zwrócił się do przedstawicieli samorządów (pismo nr BP1/4070/6/ AEB/2014/70994) z prośbą o ocenę, czy ich zdaniem aktualnie stosowane przez nie oraz przez podległe jednostki programy księgowe umożliwiają zastosowanie nowej formy kodów, czy też będzie to wymagało znacznych nakładów pracy i środków finansowych. Piąta cyfra dodawana do paragrafu klasyfikacji, po stronie odpowiednio dochodów i wydatków, stosowana miałaby być do oznaczania środków otrzymywanych oraz przekazywanych: Ministerstwo Finansów planuje znowelizować dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jedną ze zmian ma być dodanie do paragrafów, zarówno dochodowych, jak i wydatkowych, piątej cyfry. Zdaniem resortu ma to pomóc w lepszej identyfikacji przepływów finan- 1 od i do jednostek sektora rządowego, 2 od i do jednostek sektora samorządowego, 3 od i do jednostek sektora ubezpieczeń społecznych, 4 od i do jednostek spoza sektora budżetowego. Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych 2 finanse sektora publicznego październik 2014

5 Urlop zdrowotny dla nauczyciela po 7 latach zatrudnienia Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 2014 r. (sygn. akt I PK 280/13, www. sn.pl), który podtrzymał tym samym pogląd wyrażony w wyroku z 13 grudnia 2012 r. (sygn. akt II PK 137/12, OSNP 2013/21 22/245). To ważny wyrok, ponieważ wskazuje sposób interpretacji przepisów, które dotychczas były rozumiane odmiennie. 7 lat i zatrudnienie w pełnym wymiarze Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela pierwszy urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku przysługuje nauczycielowi, który: zjest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony oraz zbezpośrednio przed złożeniem wniosku o urlop przepracował w szkole co najmniej 7 lat (przy czym do tego okresu wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy; w przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres). Dodatkowo nauczyciel ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia nie może posiadać uprawnień emerytalnych (jeśli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne). Największe problemy interpretacyjne przy ustalaniu prawa nauczycieli do urlopu dla poratowania zdrowia sprawiał właśnie wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Ze względu na konstrukcję przepisu nie było jasne, czy warunek ten odnosi się do całego wymaganego okresu zatrudnienia w szkole (7 lat), czy tylko do momentu składania wniosku o urlop zdrowotny. Urlop dla poratowania zdrowia to przywilej Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc, co zresztą nie było oczywiste, zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia (wyrok SN z 20 maja 2014 r., sygn. akt I PK 280/13, Jak zauważył SN w uzasadnieniu do wyroku, prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest szczególnym przywilejem nauczycieli. Przepisy regulujące prawo do tego urlopu nie powinny być nadużywane. Stąd ich wykładnia powinna uwzględniać cel urlopu i być ścisła na tyle, by nie prowadziła do rozszerzenia zastosowania przepisu na przypadki wcześniejszego zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Jak dodał SN, zróżnicowanie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia poprzez kryterium obciążenia obowiązkami nauczycielskimi jest w pełni usprawiedliwione. Podstawa prawna: Art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191). oprac. Emilia Wawrzyszczuk specjalista ds. kadr i płac W SKRÓCIE Czas pracy niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem przysługuje prawo do skróconego czasu pracy. W przypadku jednak uzyskania zgody lekarza, osoby te mogą świadczyć także pracę w ogólnych normach czasu pracy (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo). W takiej sytuacji pojawiło się pytanie, czy zobowiązuje to pracodawcę do odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia takiemu pracownikowi. Wątpliwości w tej kwestii wyjaśniają najnowsze wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy (stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 29 sierpnia 2014 r., znak: GNP /14). Egzekucja długu alimentacyjnego Gmina nie może przerwać prowadzenia egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego, nawet jeśli jego miejsce zamieszkania jest nieznane. Z przepisów nie wynika jednocześnie, aby dopuszczalna była sytuacja zaniechania wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec takiego dłużnika zauważa RIO w Gdańsku. 14 pensja w samorządach Propozycję nowej nagrody rocznej w wysokości do trzech pensji nagradzanego zawarto w projekcie tzw. prezydenckiej ustawy samorządowej. Premia trafiałaby m.in. do wójtów za prawidłowe wykonywanie obowiązków. Pomysł nie uzyskał jednak aprobaty Rady Ministrów. Subwencje oświatowe na 2015 r. Subwencja oświatowa w 2015 r. wyniesie 40 mld 377 mln zł i będzie większa o 877 mln zł od obecnej, czyli o 2,2 % wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Projekt nie przewiduje żadnej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu budżetu, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 r. kwota subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż obowiązująca w tym roku. Została skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Rezerwa na budowę dróg MIR chce, by w 2016 r. i latach kolejnych w budżecie państwa była rezerwa na budowę i remont dróg lokalnych, nie niższa niż 900 mln zł. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa niepokoi jednak to, że środki z rezerwy budżetowej będą zależne od stanu budżetu. Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teraz znajduje się on w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Obecnie pieniądze na drogi lokalne dzieli Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Z projektu wynika, że od 2016 r. ma to robić resort odpowiedzialny za transport. finanse sektora publicznego październik

6 AKTUALNOŚCI W 2015 roku wzrosną podatki i opłaty lokalne Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok zostały podniesione w stosunku do tych obowiązujących w roku poprzednim poinformował resort finansów. Do końca grudnia rady gminy powinny podjąć uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 roku. W praktyce, aby mieć czas na ich opublikowanie, warto zająć się tym już Stawki maksymalne w podatku od nieruchomości w listopadzie. Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym. Podstawa prawna: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 0,90 zł od 1 m 2 pow. w ewidencji gruntów i budynków b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha pow. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m 2 przez organizacje pożytku publicznego Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,75 zł od 1 m 2 pow. użytk. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 23,13 zł od 1 m 2 pow. użytk. 10,80 zł od 1 m 2 pow. użytk. d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,70 zł od 1 m 2 pow. użytk. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m 2 pow. użytk. przez organizacje pożytku publicznego Stawki maksymalne w podatku od środków transportowych 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton 821,45 zł 1.370,38 zł 1.644,45 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3.138,07 zł 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą bądź przyczepą 1.918,50 zł o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do 36 ton włącznie powyżej 36 ton 5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 6) od przyczepy, naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: do 36 ton włącznie powyżej 36 ton 2.425,51 zł 3.138,07 zł 1.644,45 zł 1.918,50 zł 2.425,51 zł 4 finanse sektora publicznego październik 2014

7 7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.918,50 zł 2.425,51 zł Stawki maksymalne opłat lokalnych a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć: 767,68 zł dziennie b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory 2,20 zł dziennie krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć: c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,13 zł dziennie nie może przekroczyć: d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć: 4,32 zł dziennie e) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć: 121,50 zł rocznie od jednego psa W 2015 roku kara porządkowa pozostaje bez zmian Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi zł. W przyszłym roku jej wysokość nie zmieni się wynika z obwieszczenia ministra finansów. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie maksymalnej wysokości kary porządkowej na rok Pozostaje ona bez zmian i będzie wynosiła tyle, co dotychczas, czyli zł. Przypomnijmy, że karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Natomiast nie jest możliwe jej wymierzenie w trakcie czynności sprawdzających, np. za niestawienie się podatnika na wezwanie do urzędu skarbowego. Ukaranymi mogą zostać tylko osoby z określonego kręgu podmiotów, tj. strona postępowania, jej pełnomocnik, świadek, biegły, osoby odmawiające okazania przedmiotu oględzin, np. ksiąg podatkowych, uczestnicy rozprawy niewłaściwie się zachowujący, a także kontrolowany. Karze podlegają tylko określone zachowania wymienionych osób, takie jak: brak osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym bez uzasadnionej przyczyny, bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności dowodowej, opuszczenia miejsca przeprowadzenia czynności dowodowej, np. przesłuchania świadka, przed jej zakończeniem bez zgody organu. Organ podatkowy nie może nałożyć kary, gdy strona odmawia zgody na jej przesłuchanie przez urząd skarbowy. Należy zaznaczyć, że organ podatkowy ma prawo, a nie obowiązek stosowania kar porządkowych. Oznacza to, że na przykład w sytuacji, gdy podczas przesłuchania świadka pełnomocnik strony wyjdzie w trakcie przed zakończeniem, bez zgody urzędnika, to nie oznacza to, że automatycznie zostanie ukarany karą porządkową. Organ, decydując się na wymierzenie kary porządkowej, miarkuje jej wysokość. Chociaż w Ordynacji podatkowej brak jest dyrektyw co do określania jej wysokości, to jednak należy brać pod uwagę stopień naruszenia, stan majątkowy ukaranego, a także to, aby w przyszłości zapobiec podobnym zachowaniom. Kara porządkowa nakładana jest w formie postanowienia i należy ją zapłacić w terminie 7 dni od jego doręczenia. Podstawa prawna: Obwieszczenie ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art ustawy Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. nr 710). Jakub Rychlik doradca podatkowy POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2014 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH finanse sektora publicznego październik

8 AKTUALNOŚCI Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych Możliwość odliczenia przez gminę VAT od inwestycji polegającej na uatrakcyjnieniu terenów gminnych zależy od tego, czy w momencie ponoszenia wydatków miały być one związane z czynnościami opodatkowanymi (np. z przyszłą sprzedażą inwestorom). To, czy przy okazji dana czynność pokrywa się z zakresem zadań własnych gminy, nie ma tu znaczenia. Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach długoterminowego programu inwestycyjnego doprowadziła do powstania parku przemysłowego oraz obszaru gruntów, który został uzbrojony i przygotowany pod lokalizację inwestycji przemysłowych. Jednostka poniosła m.in. nakłady na budowę rowów melioracyjnych. Zamierzała również zbudować zbiornik retencyjny wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi i rurociągiem. Wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały na celu uatrakcyjnienie terenów zarówno dla obecnie działających, jak i przyszłych inwestorów. Problem z odliczeniem VAT Gmina zwróciła się do organu podatkowego z prośbą o ustosunkowanie do kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego, związanego z opisanymi nakładami. Minister finansów uznał, że budowa rowów melioracyjnych oraz inwestycji polegającej na odwodnieniu należy do zadań własnych gminy, a więc gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami, ponieważ efekty tych prac nie służyły i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W tym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika. Jednostka, nie zgadzając się z taką interpretacją, skierowała sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który jednak także stwierdził, że w omawianym przypadku gmina realizowała inwestycje jako zadania własne na podstawie reżimu publicznoprawnego, a nie jako prywatny przedsiębiorca. Ostatecznie sprawę skierowano do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uznał on, że gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Istotny jest cel inwestycji W momencie ponoszenia wydatków na inwestycje związane z infrastrukturą techniczną miały one na celu uatrakcyjnienie terenów pod kątem inwestorów oraz zapewnienie im infrastruktury. Takie działania bezwzględnie mają związek z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi, jakimi będzie sprzedaż działek tam ulokowanych. To, czy samorząd w związku z wydatkami poniesionymi na melioracje oraz odwodnienie wykonywać będzie przy okazji zadania własne, nie przesądza w kwestii możliwości odliczenia VAT od poniesionych wydatków. Źródło: oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Mundurowi skarżą brak waloryzacji uposażeń Związkowcy Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji uposażeń w latach Roszczenia funkcjonariuszy mazowieckiej Służby Więziennej już czekają na rozpatrzenie w sądzie. Jak podaje portal-mundurowy.pl, wysokość roszczeń funkcjonariuszy Policji szacuje się od zł (dla posterunkowych) do nawet zł w przypadku grup oficerskich. Wyliczenia te oparto na danych uzyskanych ze związkowców ze Służby Więziennej, która jako pierwsza ze służb mundurowych złożyła pozew zbiorowy przeciwko ministrowi sprawiedliwości. W ocenie związkowców SW wzrost uposażeń funkcjonariuszy tej służby w latach powinien zwiększyć ich uposażenia o 4,9%. Pensje policjantów niższe o 11,2% w ciągu 5 lat Z szacunków policyjnych związków zawodowych wynika, że w 2009 roku realny wzrost płac w państwowej sferze budżetowej wyniósł 3,9%, a w wojsku i służbach mundurowych 1,9%. Oznacza to rzeczywisty spadek uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy w latach o 11,2%. Jeszcze większa była dysproporcja w porównaniu z waloryzacją rent i emerytur, która wynosiła w 2009 r. 6,1%, w 2010 r. 4,6%, a w 2011 r. 3,1%. Długotrwały spór z resortem pracy Waloryzacji uposażeń związkowcy NSZZ Policjantów domagali się już w 2010 roku w piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odmowa resortu (pismo z 29 stycznia 2010 r., BMP /10/AR) uzasadniona została ograniczeniami wydatków w ramach ustawy budżetowej. Roszczenia funkcjonariuszy mogą sięgnąć nawet 750 mln złotych. Źródło: 6 finanse sektora publicznego październik 2014

9 Główni księgowi jednostek organizacyjnych będą składali oświadczenia majątkowe Objęcie obowiązkiem upubliczniania informacji o posiadanym majątku kierowników wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych w tym ich zastępców przewiduje projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Nowe regulacje mają objąć także głównych księgowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Skierowana do zaopiniowana propozycja zmian w przepisach dotyczących oświadczeń majątkowych ma przede wszystkim na celu ujęcie zasad ich składania i kontroli w jednym akcie. Przy okazji prawodawcy zamierzają uzupełnić katalog osób zobowiązanych do ujawnienia majątku. Projektodawcy zakładają zwiększenie ich liczby nawet o osób. Największy przyrost dotyczy pracowników, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych. Urzędnicy i inspektorzy W przypadku pracowników kadry urzędniczej jednostek państwowych obowiązek składania oświadczeń będzie dotyczył przede wszystkim: zosób zajmujących stanowiska dyrektora generalnego, głównego księgowego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ich zastępców, audytora wewnętrznego, radcy prawnego, zosób kierujących komórkami organizacyjnymi i innymi wewnętrznymi jednostkami podziału urzędu lub jednostki organizacyjnej (ale także ich zastępców), zurzędników służby cywilnej, z inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów skarbowych i kontroli skarbowej oraz jednostek organizacyjnych Służby Celnej. Liczba osób objętych obowiązkiem składania zwiększy się także przez zastosowanie kryterium dochodowego. Dotyczy to pracowników publicznych, których średni miesięczny przychód uzyskiwany w urzędzie lub jednostce organizacyjnej w roku kalendarzowym, za który jest składane oświadczenie, jest równy albo wyższy od przeciętnego wynagrodzenia. Kryterium determinującym konieczność składania oświadczeń majątkowych ma być także posiadanie przez pracownika jednostki państwowej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu. Omawiany obowiązek ma także objąć osoby sprawujące funkcję organów administracji rządowej, ich zastępców oraz osoby będące członkami organów administracji rządowej, w tym kuratora oświaty, dyrektorów urzędów morskich, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Oświadczenia majątkowe Obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych mają być ponadto objęci kolejni pracownicy jednostek samorządowych. Tu także nowe przepisy mają dotyczyć osób zajmujących stanowiska głównego księgowego czy audytora wewnętrznego, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców. Podobnie jak w przypadku jednostek państwowych dla pracowników niefunkcyjnych podstawowym kryterium ma być miesięczny przychód. Zdaniem pomysłodawców uzasadnione jest także to, by nowy system dotyczył wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też zaproponowano wprowadzenie przepisu rozszerzającego omawiany obowiązek na podmioty niewymienione wprost w nowej ustawie, a będące osobami kierującymi: jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, agencjami wykonawczymi, instytucjami gospodarki budżetowej, państwowymi funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz państwowymi instytucjami filmowymi i ich zastępców. Stosowane terminy Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe będą ujawniane poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki organizacyjnej zapewniających obsługę organu bądź osoby uprawnionych do odebrania oświadczenia majątkowego. Ujawnieniu nie będą podlegały informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w maju 2015 roku. Etap legislacyjny: Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne skierowany do zaopiniowania. oprac. Karol Zawadzki specjalista ds. finansów publicznych Więcej nowości istotnych dla jsfp znajdą Państwo na stronie: Bezpłatny dostęp do zasobów portalu mają wszyscy czytelnicy miesięcznika Finanse Sektora Publicznego. finanse sektora publicznego październik

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE

inanse Organizacji Pozarządowej Nowoś ci Wyjaś nienia ekspertów Komentarze ekspertów PRAKTYCE Aktualizacja nr 104 FW PRAKTYCE inanse Organizacji Pozarządowej Komentarze ekspertów JUŻ CZAS PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INWENTARYZACJI Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Druk nr 853 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi styczeń 2015 nr 9 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Minister fi nansów wydał obwieszczenie zawierające najnowsze stawki karty podatkowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach

INFORMATOR KSIĘGOWEGO. Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach INFORMATOR KSIĘGOWEGO Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Informator księgowego Podatki Rachunkowość Odsetki Samochód w firmie Składki ZUS Kary za błędy

Bardziej szczegółowo

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE W opracowaniu m.in.: Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji Firmy prowadzące księgi powinny przeprowadzić inwentaryzację Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana

Każdy przedsiębiorca (art. 76a ust.3 ustawy o rachunkowości) Czynność zderegulowana Czynności zawodowe Podmioty uprawnione przed 10.08.2014 Podmioty uprawnione po 10.08.2014 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradcy podatkowi Biegli rewidenci Osoby posiadające certyfikat księgowy wydany

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Druk nr 853 KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych www.pip.gov.pl Informacje ogólne tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 279/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac

Wskaźniki i stawki 2013. Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 465/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 maja 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

umów i pism dla księgowych

umów i pism dla księgowych VADEMECUM umów i pism dla księgowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych PODATKI, KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

UMOWY TERMINOWE. po zmianach z 22 lutego 2016 r.

UMOWY TERMINOWE. po zmianach z 22 lutego 2016 r. UMOWY TERMINOWE po zmianach z 22 lutego 2016 r. Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych (wchodząca w życie 22 lutego 2016 r.) wprowadza kilka

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR

WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR Redaktor Rafał Kuciński Autorzy Mariusz Olech Katarzyna Trzpioła Wydawca

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 134/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi

TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi Luty 2015 nr 10 issn 2353 8074 TWOJE BIURO RACHUNKOWE Przewodnik po rozliczeniach firm PKPiR Peł ne księ gi AKTUALNOŚCI Zapłata za doładowania oferowane przez operatorów w stanie prawnym obowiązującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ.

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. DZIEŃ I I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. 1. Przychody i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej: podatek dochodowy; podatek od nieruchomości; pozostałe zwolnienia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH 1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht 1) Wraz z końcem roku obrotowego powstają konkretne roczne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. W artykule omawiamy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 29 grudnia 2010 r. NKO-401-18/10 Pan Alojzy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/554/2013 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

Do Powiatowego Urzędu Pracy

Do Powiatowego Urzędu Pracy nr wniosku wypełnia Powiatowy Urząd Pracy Wolsztyn, dnia...... pieczęć firmowa wnioskodawcy Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo