Podstawa opracowania: Zlecenie Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Nr DR-63/454/01/2014 z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa opracowania: Zlecenie Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Nr DR-63/454/01/2014 z dnia 06.06.2014 r."

Transkrypt

1 dr hab. inż. Grzegorz Ślaski POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, Poznań tel Poznań, RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Mikołaja SPADŁO ADAPTACJA METOD ANALIZY ZMĘCZENIOWEJ W ASPEKCIE STOCHASTYKI OBCIĄŻEŃ DLA MASZYN ROLNICZYCH (promotor: dr hab inż. Jan Szczepaniak prof. nadzw. Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu) Podstawa opracowania: Zlecenie Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Nr DR-63/454/01/2014 z dnia r. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZPRAWY 2.1. Charakterystyka redakcji pracy Przedstawiona do recenzji rozprawa liczy 130 stron z czego 108 stron stanowi tekst rozprawy, 6 stron spis literatury zawierający 103 pozycje a 9 stron stanowi 5 załączników. Praca zawiera także spis treści, streszczenie w języku polskim i angielskim. W pracy zamieszczono160 ponumerowanych rysunków. Treść rozprawy została podzielona na 6 rozdziałów i podrozdziały 2 i 3 stopnia. Przedmiotem pracy było zweryfikowanie założonej hipotezy (nazwanej tezą) o możliwości adaptacji metod analizy zmęczeniowej bazującej na pełnej stochastyce obciążeń dla maszyn rolniczych, co wiązało się praktycznie z algorytmizacją procesów (opracowaniem metody) generacji widm wymuszeń dla maszyn rolniczych na potrzeby realizacji analiz zmęczeniowych. Pracę można podzielić na dwie zasadnicze części: część wstępną (rozdziały 1,2 i 3) prezentującą zagadnienie oceny trwałości zmęczeniowej oraz bardziej szczegółowo zajmujące się analizą literatury n.t. metod prognozowania trwałości maszyn rolniczych, część zasadniczą - opisującą metody i narzędzia realizacji celów pracy i uzyskane wyniki - rozdziały 5 i 6. Rozdział 4 ma charakter bardziej formalny i zawiera opis przedmiotu (obiektu) badań, opis problemu badawczego pracy oraz celu głównego i szczegółowych pracy Charakterystyka treści pracy W rozdziale 1 (Wprowadzenie) Autor przedstawił znaczenie kształtowania odpowiedniej trwałości zmęczeniowej dla kosztów i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn. Wspomniał też o możliwościach eksperymentalnego badania trwałości jednak zwrócił uwagę na ich znaczną koszto- i czasochłonność przeciwstawiając im koncepcję modelowania trwałości zmęczeniowej z niewielkim udziałem badań eksperymentalnych w celu weryfikacji modelu i pozyskania informacji o obciążeniach eksploatacyjnych. W rozdziale 2 (Metody oceny trwałości zmęczeniowej w analizach maszyn rolniczych) Autor przedstawił krótko najważniejsze informacje na temat metod wnioskowania o trwałości zmęczeniowej maszyn dzieląc je na obliczenia zmęczeniowe oraz badania eksperymentalne. Krótko przedstawił metody obliczania trwałości zmęczeniowej zwracając uwagę na ich ograniczoną dokładność i duży rozrzut wyników. Omówił metody schematyzacji przebiegów naprężeń, podkreślając, że różne metody schematyzacji dają różniące się widma obciążeń, co prowadzi do różnic w szacowanej trwałości zmęczeniowej. W dalszej części rozdziału 2 Autor 1 S t r o n a

2 rozprawy omówił uwzględnienie w szacowaniu trwałości zmęczeniowej zmienności wartości amplitudowej i średniej naprężeń oraz przedstawił hipotezy kumulacji uszkodzeń. W części rozdziału 2 poświeconej metodom eksperymentalnym badania trwałości zmęczeniowej opisał wady i zalety badań trakcyjnych, poligonowych i stanowiskowych, poświęcając tym ostatnim najwięcej miejsca. Ostatnim podrozdziałem rozdziału 2 jest Aspekt stochastyki obciążeń w metodach analizy zmęczeniowej, w którym Autor krótko przedstawił podstawowe informacje dotyczące analizy sygnałów w dziedzinie częstotliwości, metody programowania badań zmęczeniowych przy zastosowaniu uproszczonej stochastyki obciążeń oraz podejście polegające na rozpatrywaniu kilku warunków pracy o określonym udziale czasowym w całkowitej trwałości. W końcowej części omawianego podrozdziału Autor przestawił krótko metody analiz trwałości zmęczeniowej bazujące na pełnej stochastyce zmian obciążeń polegające na przygotowaniu widma obciążenia zastępczego zawierającego informacje o rozkładzie częstotliwościowym amplitud zarejestrowanych w warunkach eksploatacji obiektu. W rozdziale 3 (Studium literaturowe z obszaru prognozowania trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych) Autor rozprawy podsumował przegląd literatury z obszaru prognozowania trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych. Ocenił, iż istnieje niewielka liczba polskojęzycznych publikacji poświęconych ocenie trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych omówił, dokonując krytycznej oceny 7 publikacji w j. polskim oraz 6 publikacji w j. angielskim. Rozdział 4 (Zakres pracy) ma charakter formalny ale jest istotny ze względu na przedstawienie obiektu wykorzystywanego do badań (opryskiwacza sadowniczego), problemu badawczego oraz celów i tezy pracy. Jako problem badawczy określono brak metod opracowania widm obciążeń bazujących na wszystkich podstawowych własnościach procesu losowego dla maszyn rolniczych. Jako główny cel pracy Autor przyjął algorytmizację procesów generacji widm wymuszeń dla maszyn rolniczych na potrzeby analiz zmęczeniowych. Tezę pracy Autor zdefiniował następująco możliwa jest adaptacja metod analizy zmęczeniowej bazujących na pełnej stochastyce obciążeń dla maszyn rolniczych. Rozdział 5 (Adaptacja metod analizy zmęczeniowej dla maszyn rolniczych z uwzględnieniem stochastyki obciążeń) poświęcony został kompleksowemu przedstawieniu zaproponowanej procedury oceny trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych, którą następnie zrealizowano praktycznie proponując szczegółowe metody dla realizacji kolejnych kroków tej procedury. W pierwszym kroku wykonano badania polowe dla ramy opryskiwacza sadowniczego (rozdział 5.1) - łącznie 24 przejazdy badawcze, w trakcie których zebrano informacje niezbędne do identyfikacji sił, wymuszeń kinematycznych oraz transmitancji kół w zakresie dynamiki pionowej. Wykorzystując badania symulacyjne stanowiskowe (metodę zdalnego parametru) wygenerowano sygnał ekwiwalentnych wymuszeń kinematycznych (rozdział 5.2). Dane te posłużyły do przeprowadzenia analiz dynamicznych we współrzędnych modalnych (rozdział 5.3), które dalej były podstawą komputerowych symulacji wytrzymałościowych (rozdział 5.4). Otrzymane przebiegi naprężeń skonfrontowano z przebiegami zarejestrowanymi metodami tensometrycznymi, wykazując satysfakcjonującą zgodność podstawowych charakterystyk obu procesów losowych (rozdział 5.4.3). W ostatnim kroku za pomocą zaadaptowanych metod obliczeniowych oszacowano trwałość zmęczeniową dla trzech wybranych węzłów konstrukcji ramy (rozdział 5.5). Rozdział 6 (Podsumowanie) zamyka pracę. Autor w podsumowaniu stwierdził, że w pracy opisano proces ustalania trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych na podstawie zaproponowanej przez niego procedury oceny trwałości. Odniósł się do tezy i celu pracy stwierdzając udowodnienie postawionej tezy oraz realizację założonych celów. Autor pokazał też samokrytyczne podejście do swojej pracy zamieszczając własne uwagi krytyczne do swojej pracy oraz proponując zagadnienia do rozwiązania w przyszłości. Oceniając praktyczne wykorzystanie wyników pracy ocenił, że opisany w pracy ciąg działań stanowi metodykę postępowania konstruktora w procesie definiowania trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych. 2 S t r o n a

3 2. OCENA ROZPRAWY 2.1. Wartość naukowa i utylitarna pracy Podjęte przez Autora rozprawy zagadnienie jest istotne naukowo oraz utylitarnie co wynika ze znaczenia wiedzy pozwalającej projektować maszyny o dużym stopniu niezawodności, wynikającym m. in. z ich trwałości zmęczeniowej. O ile w sensie ogólnym metody badania i szacowanie trwałości zmęczeniowej są znacząco rozwinięte dzięki postępowi zarówno nauki, jak i techniki (w szczególności komputerowych metod analiz inżynierskich) o tyle wiedza dotycząca uwzględniania i pozyskiwania szczegółowych informacji na temat procesów eksploatacji i towarzyszących im losowych obciążeń oraz ich uwzględniania w analizach zmęczeniowych w poszczególnych dziedzinach techniki jest rozwinięta w bardzo różnym stopniu. W przypadku maszyn rolniczych wiedza ta wymaga ciągle doskonalenia i uzupełnień. Praca doktorska Mikołaja Spadło wpisuje się w proces rozwoju tej wiedzy proponując z jednej strony kompleksową metodykę prowadzenia analizy zmęczeniowej a z drugiej przybliżając specyfikę obciążeń eksploatacyjnych wybranej grupy maszyn rolniczych o charakterze przyczep jednoosiowych. Opisana w rozprawie metodyka wraz z informacjami o eksploatacji stanowią nie tylko nową wiedzę ale także ma znaczenie utylitarne jako propozycja procedury postępowania dla konstruktorów tej grupy maszyn rolniczych. Dlatego można ocenić, że przyjęty obszar rozważań pracy oraz zdefiniowany problem badawczy są aktualne z naukowego punktu widzenia i istotne aplikacyjnie Oryginalność rozprawy Zaproponowana przez autora procedura postępowania w zakresie przeprowadzenia analizy zmęczeniowej z uwzględnieniem stochastyki obciążeń, dla wybranej przykładowej maszyny mieszczącej się w grupie przyczep jednoosiowych, z uwzględnieniem szczegółowych metod jej realizacji jest oryginalnym rozwiązaniem Doktoranta popartym wartościowymi oryginalnymi badaniami własnymi zarówno w obszarze badań eksperymentalnych, stanowiskowych jak i analiz obliczeniowych. Uznać należy, że pomimo wykorzystania w rozprawie wielu metod badawczych znanych już w literaturze i praktyce inżynierskiej, ich połączenie w kompleksową metodykę odniesioną i przystosowaną w szczegółach do wybranych maszyn rolniczych ma charakter oryginalny Poprawność metodologiczna rozprawy W odniesieniu do celu głównego - algorytmizacji procesów generacji widm wymuszeń dla maszyn rolniczych na potrzeby realizacji analiz zmęczeniowych oraz celów szczegółowych można określić zastosowane metody jako poprawne i prowadzące do osiągnięcia sformułowanych celów. Jednak można mieć zastrzeżenia co do sformułowania teza oraz jej treści jak i sposobu udowodnienia. Ze względu na charakter dyscypliny o wybitnie empirycznym charakterze w pracy powinna zostać postawiona hipoteza (przypuszczenie, przewidywany wynik badań) o nietrywialnym charakterze, co do której można przeprowadzić proces weryfikacji pozwalający hipotezę uznać za niemającą podstaw do odrzucenia albo za fałszywą. Sformułowanie tezy w postaci możliwa jest adaptacja metod analizy zmęczeniowej bazujących na pełnej stochastyce obciążeń dla maszyn rolniczych sprawia trudność zrozumienia przy pomocy jakich wyników można ją zweryfikować a z drugiej strony względem tego sformułowania brak jest większych wątpliwości. Nasuwa się tu na myśl możliwość oceny zaproponowanej metody poprzez porównanie wyników szacowania trwałości z rzeczywistą trwałością dla obciążeń o charakterze stochastycznym. Tego jednak w pracy nie zrealizowano (byłoby to trudne czasowo jak i organizacyjnie oraz ekonomicznie), pozostawiając w zasadzie niepewnym w jakim stopniu uzyskiwane wyniki szacowania trwałości będą się pokrywać z rzeczywistą trwałością konstrukcji maszyny rolniczej w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. W opinii recenzenta Autor zbędnie rozszerzył w sformułowanej tezie zakres pracy do obszarów za które bezpośrednio nie odpowiada (m.in. hipotezy kumulacji uszkodzeń, metody schematyzacji obciążeń), a jedynie wykorzystuje je dla pełnej egzemplifikacji opracowanej procedury. Gdyby teza (a raczej hipoteza) pracy nie 3 S t r o n a

4 wychodziła poza obszar przyjętego celu pracy to brzmieć mogłaby ona następująco Możliwe jest zaproponowanie algorytmów procesu generacji widm losowych wymuszeń dla maszyn rolniczych o charakterystykach stochastycznych zgodnych z widmami obciążeń eksploatacyjnych na podstawie cząstkowych badań w warunkach eksploatacyjnych oraz z uwzględnieniem planu eksploatacji. Tak sformułowana teza znajduje swój dowód w treści recenzowanej pracy. Tezę zaproponowaną przez Autora pracy uznać należy za sformułowaną niefortunnie i zbędnie szeroko. Warto podkreślić, że obszar pracy jest dosyć rozległy co spowodowało, że Doktorant zastosował wiele metod badawczych o znacznym stopniu złożoności i skomplikowania, uzyskując wartościowe osiągnięcia na poszczególnych etapach realizacji pracy i egzemplifikacji zaproponowanej procedury. Należy tu podkreślić takie osiągnięcia jak: 1. zaproponowanie kompleksowej procedury (a w zasadzie metodyki) szacowania trwałości zmęczeniowej maszyn rolniczych, z uwzględnieniem stochastyczności działających na nie obciążeń, i jej egzemplifikacja na przykładzie ramy nośnej opryskiwacza sadowniczego, 2. opracowanie i zweryfikowanie metody pozwalającej na pozyskanie informacji o obciążeniach działających na konstrukcję nośną maszyny rolniczej w warunkach eksploatacyjnych - w szczególności o siłach działających w punkcie zagregowania urządzenia z ciągnikiem rolniczym oraz siłach zredukowanych do środków kół, podczas przejazdów na różnych podłożach oraz przy różnych poziomach obciążenia, 3. odtworzenie sygnałów reprezentujących pionowe wymuszenia kinematyczne działające w punkcie styku koła maszyny rolniczej z podłożem z wykorzystaniem symulacji stanowiskowej, na podstawie zmierzonych przyspieszeń oraz na podstawie tych badań wygenerowanie transmitancji operatorowej oraz widmowej, wiążącej wymuszenia kinematyczne działające na koło z odpowiedzią w postaci ruchu jego środka. 4. obliczenie map naprężeń za pomocą MES, z wykorzystaniem wyznaczonych przemieszczeń węzłów, 5. wykazanie w wyniku przeprowadzenia analizy wrażliwości na zmiany współczynników tłumienia materiału konstrukcji nośnej małej istotności wpływu tłumienia materiałowego na ruch węzłów i potwierdzenie dużego udziału w procesie intensyfikowania naprężeń pierwszych postaci drgań własnych zdeterminowanych przez niską sztywność kół, 6. opracowanie metody generacji obciążenia zastępczego ujmującego wszystkie podstawowe funkcje statystyczne przebiegów wymuszeń działających w poszczególnych warunkach pracy oraz uwzględniającego ich procentowy udział w całym okresie użytkowania Poprawność formalna rozprawy W ocenie strony formalnej warto zwrócić uwagę na fakt, że rozdziały 2 i 3 prezentują zagadnienie oceny trwałości zmęczeniowej w ogóle oraz bardziej szczegółowo metod prognozowania trwałości maszyn rolniczych a więc w zasadzie mogłyby stanowić jeden szerszy rozdział. Wątpliwości budzi także użycie sformułowania przedmiot badań do opisu obiektu badawczego, sformułowanie teza do postawionej hipotezy włącznie z jej mało dyskusyjną treścią oraz brak jawnie przedstawionego zakresu pracy. Jeśli chodzi o stronę redakcyjną i edycyjną to główną uwagą jest brak spisu oznaczeń w pracy, który czasami utrudnia czytanie pracy a także częsty brak legendy do oznaczeń zastosowanych na rysunkach (wyjaśnienie istnieje, ale jest umieszczone tylko w tekście pracy). Rozprawa jest starannie opracowana pod względem redakcyjnym. Podkreślić w sposób zdecydowanie pozytywny należy materiał ilustracyjny pracy - szczególnie w postaci przygotowanych przez Autora rozprawy schematów przedstawiających całościową zaproponowaną procedurę jak i schematów przedstawiających procedury cząstkowe. Wartość informacyjna przygotowanych schematów jest duża i świadczy o dogłębnej wiedzy autora na temat treści merytorycznej tworzonych schematów i ilustracji. 4 S t r o n a

5 2.1. Uwagi ogólne Poza uwagami sformułowanymi w punktach Recenzent ma następujące uwagi o charakterze ogólnym: 1. zaproponowane metody obliczeniowe pozwalają tylko na szacowanie trwałości a nie na jej definiowanie bądź ustalanie o czym Autor kilkakrotnie pisze, najprawdopodobniej ze względu na brak refleksji na temat właściwego znaczenia użytych sformułowań, 2. temat pracy jest znacznie szerszy niż przedstawiana egzemplifikacja w postaci maszyny o specyficznej konstrukcji i sposobie użytkowania zbieżnym dosyć mocno z przyczepą jednoosiową i dosyć ograniczonych obciążeniach wynikających głównie z pionowych wymuszeń kinematycznych - rodzi się pytanie, czy przykład innej maszyny, pracującej przy bardziej złożonych obciążeniach w równym stopniu umożliwiłby zaprezentowanie zaproponowanej metody. Pytanie jakie się nasuwa to to, czy zastosowanie zaproponowanej metody dla znaczenie szerszej grupy maszyn rolniczych jest możliwe w tym samym stopniu, 3. w odniesieniu do rozdziału 3 stwierdzić można, że ilość przeanalizowanych publikacji wydaje się być dosyć skromna, ale jednocześnie ocenić należy, że ich dobór jest dosyć trafny i reprezentatywny, a przedstawione wnioski umiejętnie i jasno przedstawione i zinterpretowane w aspekcie pracy Uwagi szczegółowe Pomimo pozytywnej oceny treści rozprawy we wszystkich aspektach Autor nie ustrzegł się wielu drobnych błędów bądź niejasności rodzących następujące pytania/uwagi szczegółowe: 1. Str. 9 - hipoteza H-M-H brak wyjaśnienia skrótu (czy chodzi o warunek plastyczności Hubera-Misesa- Hencky'ego (HMH))? 2. Str czy tytuł podrozdziału zamiast Przedmiot badań nie powinien brzmieć Obiekt badań lub badawczy? 3. Str tabela 3, wiersz 3 i 4 ten sam opis szczegółów a inna trwałość zmęczeniowa czy opis powinien być różny w czym tkwi różnica? 4. Str czy sformułowanie wyznaczanie transmitancji kół badanej maszyny rolniczej nie powinno być doprecyzowane sformułowaniem dla dynamiki pionowej? 5. Str rys. 45 Na początku rozdziału autor pisze, że rysunek ten przedstawia ciąg czynności, których realizacja jest niezbędna w celu ustalenia eksploatacyjnej trwałości zmęczeniowej.. a dopiero w podpisie rysunku pojawia się informacja, że jest to zaproponowana przez Autora procedura definiowania wytrzymałości zmęczeniowej maszyn rolniczych - czy nie jest to najważniejszy element pracy i poza przedstawieniem nie powinien być wcześniej skomentowany co do założeń i sposobu jego konstrukcji. Pytanie dodatkowe czy procedura dotyczy definiowania czy szacowania trwałości zmęczeniowej? 6. Str Metoda bazuje na przyspieszeniach pionowych środków piast kół zdanie fałszywe merytorycznie. Metoda polega na odtworzeniu sygnałów wyjściowych poprzez kształtowanie sygnału wejściowego. Sygnałami wyjściowymi są przyspieszenia pionowe środków piast kół. 7. St Analiza wykresów od 57 do 61 nasuwa wątpliwość co do wykorzystania wartości średniej drgań jako wystarczającej do stwierdzenia stacjonarności procesu drganiowego. Wynika to z faktu, że niezależnie od amplitudy drgań wartość ta zawsze będzie bliska zeru. Czy nie należało zastosować także momentów wyższych rzędów - np. wariancji do oceny stacjonarności procesu drganiowego? 8. St W jaki sposób Autor wykorzystywał/interpretował wartości funkcji autokorelacji - jak oceniał zmienność ich wartości zmieniające się od 0 do około 2.5? 9. Str Opis metod wyznaczania sił w styku koła z nawierzchnią - podobny sposób zastosowano w pracy doktorskiej Pana dr inż. Piotra Białka pt. Badanie wpływu warunków pracy agregatu rolniczego na jego ogólny bilans energetyczny z roku 1997 z PIMR szkoda, że nie została przywołana, 10. Str rys czy jednostką sygnału jest m/s 2? 11. Str rys czy przesunięcie =10 oznacza 10 sekund? 5 S t r o n a

6 12. Str czy we wzorze (76) oraz (77) transmitancje oznaczone jako G32 nie powinny być oznaczone jako G23? 13. Str str. 81 czy wzór 87 jest poprawny? chodzi o przyrównanie środkowej części do transmitancji, 14. Str rys brak legendy, w podpisie też nie wiadomo o jakie sygnały chodzi. Dopiero opis w tekście wyjaśnia wątpliwości. 3. PODSUMOWANIE I KONKLUZJA Na podstawie analizy treści rozprawy stwierdzam, że oceniana praca mieści się w dyscyplinie naukowej mechanika i budowa maszyn. Podjęte przez Autora zagadnienie oceniam jako aktualne dla dziedziny nauki i techniki jaką się zajmuje (projektowania maszyn rolniczych) oraz mające duże znaczenie utylitarne. Podjęty problem wraz z kompleksową egzemplifikacją wykorzystania opracowanej procedury oceniam jako ambitny i szeroki co wymagało od Autora zgromadzenia dużego zasobu wiedzy i uzyskania biegłości w korzystaniu z narzędzi inżynierskich i naukowych obejmujących: analizy teoretyczne z wykorzystaniem aparatu matematycznego, badania symulacyjne i analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem m.in. metody elementów skończonych, organizację i realizację badań eksperymentalnych zarówno warunkach eksploatacji i w warunkach badań laboratoryjnych, umiejętność prowadzenia analiz trwałości zmęczeniowych w oparciu o wybrane hipotezy wytrzymałościowe. Świadczy to o dobrej znajomości przez Doktoranta problematyki rozwiązywanej w recenzowanej rozprawie. Rozwiązanie problemu naukowego w postaci braku metod opracowania widm obciążeń bazujących na wszystkich podstawowych własnościach procesu losowego dla maszyn rolniczych poprzez opracowanie kompleksowej procedury generacji widm wymuszeń na potrzeby analiz zmęczeniowych uważam za zrealizowane w sposób twórczy o oryginalny oraz zweryfikowany w zakresie uzyskania porównywalnych podstawowych statystyk sygnałów wymuszeń kinematycznych odtworzonych w badaniach stanowiskowych oraz poziomów naprężeń uzyskanych z modelu MES i z badań eksperymentalnych. Pozwala to ocenić, że Autor rozprawy wykazał się samodzielnością w formułowaniu oryginalnych problemów naukowych i ich rozwiązywaniu oraz umiejętnością prowadzenia unikalnych eksperymentów badawczych. Pod względem metodologicznym praca jest prawidłowa poza wyjątkiem dotyczącym niezbyt fortunnego sformułowania tezy pracy, co jednak wobec prawidłowego sformułowania problemu badawczego oraz celu głównego i pośrednich pracy nie umniejsza znacząco jej wartości. Na podkreślenie zasługuje również dobry poziom redakcyjny i edytorski pracy - w szczególności bardzo dobry poziom merytoryczny i edycyjny autorskich ilustracji o dużej wartości informacyjnej. Zawarte w opinii ogólne i szczegółowe uwagi krytyczne nie wpływają na ogólną pozytywną ocenę pracy a stanowią wskazówki dla doskonalenia warsztatu badawczego i naukowego oraz precyzji wypowiedzi Autora w przyszłych pracach naukowych. W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa mgr. inż. Mikołaja SPADŁO ADAPTACJA METOD ANALIZY ZMĘCZENIOWEJ W ASPEKCIE STOCHASTYKI OBCIĄŻEŃ DLA MASZYN ROLNICZYCH spełnia wymagania stawiane pracom na stopień doktora nauk technicznych, w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i wnoszę o jej przyjęcie a także o dopuszczenie mgr inż. Mikołaja SPADŁO do publicznej obrony ocenianej dysertacji. dr hab. inż. Grzegorz Ślaski 6 S t r o n a

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 01.09.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 2016-03-24 dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Waleckiego nt. "Zastosowanie wielowejściowych

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty Wrocław, dnia 22.05.2016 Dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE Kat. Finansów Publicznych i Międzynarodowych Instytut Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Warszawa, 21.07.2017r. Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia r. Politechnika Śląska. Recenzja

Zabrze, dnia r. Politechnika Śląska. Recenzja dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. Pol. Śl. Zabrze, dnia 16.11.2016r. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wójcik-Czemiawskiej nt. Strategie

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa e-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 20.09.2016 Recenzja

Bardziej szczegółowo

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, prof. GIG, a promotorem pomocniczym dr inż. Jan Bondaruk GIG.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, prof. GIG, a promotorem pomocniczym dr inż. Jan Bondaruk GIG. Prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska Kraków, 28.07.2017 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Gdańsk Wydział Zarządzania i Ekonomii

Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Gdańsk Wydział Zarządzania i Ekonomii Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Gdańsk 10.02.2017 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Resteckiej pt. Doskonalenie jakości procesów

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły

rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Przybyły Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński Wrocław, 16 stycznia 2015 r. Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydział Mechaniczny Uniwersytet Zielonogórski ul. prof. Z. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Szymon Grabański KONCEPCJA I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DŹWIGU PLATFORMOWEGO DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ ZDOLNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10 czerwca 2016

Gdańsk, 10 czerwca 2016 ( Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Gdańsk, 10 czerwca 2016 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

str. 1 Zielona Góra, dnia 15 marca 2017 r. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

str. 1 Zielona Góra, dnia 15 marca 2017 r. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, dnia 15 marca 2017 r. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Stanisława Gacka na temat:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: 00 Przygotowanie profesjonalnej prezentacji

Tytuł: 00 Przygotowanie profesjonalnej prezentacji Tytuł: 00 Przygotowanie profesjonalnej prezentacji Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH

WPŁYW STYLU JAZDY KIEROWCY NA ZUŻYCIE PALIWA I EMISJĘ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH W SPALINACH Dr hab. inż. Paweł Fuć POLITECHNIKA POZNAŃSKA Instytut Silników Spalinowych i Transportu 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3 Tel.: (0-48/61) 665-2207, fax: (0-48/61) 665-2204 Tel. : (0-601) 74-70-20 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Janusz Wielki Opole, Katedra E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Janusz Wielki Opole, Katedra E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej Janusz Wielki Opole, 31.08.2017 Katedra E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Juszczyk pt. Rozbudowa modelu

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U -662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 22 234-73-64, fax. 22 625--94; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE OCENA PILOTAŻOWA PRAC DYPLOMOWYCH ZA OKRES W LATACH 211-213 NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Kraków 2015-08-24 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Rypiny nt.: Analiza i modelowanie procesów mikroskrawania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza przebiegów ph metrii i ph metrii z impedancją autorstwa mgr inż. Piotra Mateusza Tojzy

Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza przebiegów ph metrii i ph metrii z impedancją autorstwa mgr inż. Piotra Mateusza Tojzy Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 02.05.2016 Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ dr hab. Anna Korombel, prof. PCz Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Częstochowa, 27.04.2017r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra Bartosza Łamasza pod tytułem Zarządzanie ryzykiem zmian ceny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Recenzja

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Recenzja Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Warszawa, dn. 12.04.2015 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. Badania wpływu topografii terenu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D-3 Temat: Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek Konsultacje: prof. dr hab. inż. F. Oryński

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej: Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych profili hybrydowych.

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej: Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych profili hybrydowych. dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL Katedra Mechaniki Stosowanej Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Lublin, dn. 02.03.2015 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH Częstochowa, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej RECENZJA

Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH Częstochowa, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej RECENZJA Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła, prof. ATH Częstochowa, 01.12.2015 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej RECENZJA rozprawy doktorskiej magistra inżyniera Ireneusza Urbańca pt.: Widma emisyjne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach RECENZJA pracy doktorskiej Pana mgr Bartosza Totlebena pt. Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/ Kraków

Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/ Kraków Dr hab. inż. Andrzej Sobczyk Kraków, dn. 25.05.2017 r. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej Osiedle Akademickie 5/16 31-866 Kraków R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Załuskiego pt. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka rozprawy doktorskiej

1. Charakterystyka rozprawy doktorskiej Dr hab. inż. Robert Stala Kraków, 28 kwietnia 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków R E C E N Z J A rozprawy doktorskiej pt. Falownik ZVS-1S w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa prawna. Bydgoszcz,

2. Podstawa prawna. Bydgoszcz, Recenzent: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa, 20.08.2016 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Jerzy Czmochowski* NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ 1. Wprowadzenie Przedmiotem analiz jest koparka wieloczerpakowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. PWr Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wrocław 25 czerwca 2017 r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść rozprawy doktorskiej

Struktura i treść rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej mgr JOANNY KOWALSKIEJ zatytułowanej Analiza śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku pracy biurowej z użyciem desorpcji termicznej połączonej z kapilarną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. mgr Marcin Druszcz ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DZIAŁAŃ PODODDZIAŁÓW POLICJI NA TERYTORIUM KRAJU W LATACH

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. mgr Marcin Druszcz ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DZIAŁAŃ PODODDZIAŁÓW POLICJI NA TERYTORIUM KRAJU W LATACH STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Marcin Druszcz /Autor rozprawy/ ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DZIAŁAŃ PODODDZIAŁÓW POLICJI NA TERYTORIUM KRAJU W LATACH 2010-2015.... /Temat rozprawy/ dr hab. Andrzej Czupryński..

Bardziej szczegółowo