Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista"

Transkrypt

1 1 Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista 1 KSIĄŻKI LIBRI BOOKS LIBROS 1. I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C. (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Roma 1986, 214 s. 2. Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej w VIII wieku przed Chr. [I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C.], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. Wydanie uzupełnione doktoratu. [Edizione aggiornata del dottorato]. 3. Niesprawiedliwości społeczne i ich konsekwencje w myśli religijnej proroka Amosa [Le ingiustizie sociali e le loro conseguenze nel pensiero religioso del profeta Amos], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. 4. Biblia o rodzinie [La Bibbia sulla famiglia], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 135 s. (dodruk), tamże, Lublin 1997, 135 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1997, 135 p]. 5. Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu [La forza della parola profetica. Guida alla letteratura profetica dell Antico Testamento], (Jak rozumieć Pismo Święte 7), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 330 s. (2 wyd.), tamże, Lublin 1996, 330 s. [Seconda edizione, Ibidem, Lublin 1996, 330 p]. 6. Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej [Amos. Profeta della giustizia sociale], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 277 s. 7. Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94» [L educazione alla vita nella famiglia. Le vie e gli smarrimenti. Materiali di «DWA 94»], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 224 s. 8. Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich [I profeti d oggi. Riflessioni degli studenti alla luce dei testi profetici], red. Gabriel Witaszek, Jerzy Suchy, przyg. do druku Aleksandra Cieślak, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 272 s. 9. Życie społeczne w Biblii [La vita sociale nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 344 s. (dodruk), tamże, Lublin 1998, 344 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1998, 344 p].

2 2 10. Myśl społeczna proroków [Il pensiero sociale dei profeti], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, 264 s Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II «Fides et ratio» [La fede e la ragione. Riflessioni sull enciclica di Giovanni Paolo II «Fides et ratio»], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 163 s. 12. Życie religijne w Biblii [La vita religiosa nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 360 s. 13. «Tertio Millennio Adveniente». U progu trzeciego tysiąclecia [«Tertio Millennio Adveniente». Sulla soglia del terzo millennio], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 494 s. 14. «Wszystko czynię dla Ewangelii». Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM [«Tutto faccio per il Vangelo». Scritti in omaggio al Professore P. Hugolin Langkammer OFM], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 492 s. 15. Droga jako przestrzeń ludzka [La via come spazio umano], (KUL Wydział Teologii), red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2002, 388 s. 16. José Rafael Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici utilizzati nella formazione per il sacerdozio e la vita consacrata (Quaestiones Morales 15), a cura di Alfonso V. Amarante e G. Witaszek, EDACALF, Roma 2009, 304 s. 17. Vicenzo Viva e Gabriel Witaszek (Edd.), Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi cattolici (Dibattito per il millennio 17), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2011, 145 s. 18. María Martha CÚNEO, Limitación del esfuerzo terapéutico en Terapia Intensiva Neonatal. El caso de los extremadamente prematuros (Tesi Accademia Alfonsiana 4), Gabriel Witaszek - Antonio G. Fidalgo (edd.), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 381 p. 19. Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p. 20. La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi per il nostro tempo 24), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2013, 204 p. ARTYKUŁY ARTICOLI ARTICLES ARTÍCULOS

3 3 21. Chrześcijanie w obliczu fenomenu sekt [ I cristiani di fronte al fenomeno delle sette ], w HD 57 (1988) Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa [ La comunità israelitica di fronte alla critica sociale del profeta Amos ], w RBL 43 (1990) Amos z Tekoa, prorok przyszłości [ Amos di Tekoa, il profeta del futuro ], w RBL 44 (1991) Ekoetyczne zadania Kościoła [ Il compito ecologico-etico della Chiesa ], w HD 60 (1991) Maryja, mesjańska gebirah [ Maria, la gebirah messianica ], w HD 60 (1991) Kościół wobec ekologii [ La Chiesa di fronte alle sfide dell ecologia ], w ZNKUL 36/1-4 (1993) Prorok Amos w obliczu dramatu wybrania [ Il profeta Amos di fronte al dramma dell elezione ], w Redemptoryści w Tuchowie ( ), red. Stanisław Bafia, Jan Chaim, Stanisław Stańczyk (sen.), Homo Dei, Kraków 1993, Eschatologiczna interpretacja historii zbawienia [ L interpretazione escatologica della storia della salvezza ], w Katechizm Kościoła Katolickiego: Wprowadzenie, red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Kryzys solidarności rodziny w kontekście zmian społecznych zachodzących w starożytnym Izraelu [ Crisi della solidarietà in famiglia nel contesto delle trasformazioni sociali dell antico Israele ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, O ideale życia rodzinnego - Księga Tobiasza [ Sull ideale della vita familiare Libro di Tobia ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych [ I profeti dell VIII sec. a. C. di fronte alle deviazioni cultuali ], w RTK 42/1 (1995) Separatyzm gminy qumrańskiej [ Il separatismo della comunità di Qumran ], w CoTh 65/1 (1995) Tendencje partykularystyczne w gminie quamrańskiej [ Tendenze particolari nella comunità di Qumran ], w RBL 48 (1995) Mądrość starotestamentowa «miejscem» dialogu międzyreligijnego [ La sapienza anticotestamentaria come il «luogo» del dialogo interreligioso ], w Biblia podstawą

4 4 jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Pedagogiczny charakter wyroczni o narodach (Am 1, 3-2, 16) [ Il carattere pedagogico degli oracoli contro le nazioni (Am 1, 3 2, 16) ], w Światło prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Eugeniusz Szewczyk, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, Łódź 1996, Rodzina miejscem identyczności narodowej i religijnej (Księga Tobiasza) [ La famiglia, il luogo dell identità nazionale e religiosa (Libro di Tobia) ], w Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94», red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18) [ La giustizia sociale e la responsabilità individuale (Ez 18) ], w RBL 49 (1996) Teologia «odpoczynku» w Psalmie 95 [ La teologia del «riposo» nel Salmo 95 ], w RTK 43/1 (1996) Uniwersalizm religijny w Księdze Rut [ L universalismo religioso nel libro di Rut ], w Biblia podstawą jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Baranek paschalny wyjścia [ L agnello pasquale dell Esodo ], w Biblia o Eucharystii, (KUL Wydział Teologii), red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13: 59) [ Senza giustizia sociale non c è salvezza (Is 58, 1-13: 59) ], w RBL 50 (1997) Biblijne podstawy własności prywatnej [ I fondamenti biblici della proprietà privata ], w Życie społeczne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię» (Mt 5, 5) [ «Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Mt 5, 5) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 10) [ «Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 10) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, Cierpienie Joba mądrość «nieortodoksyjna» [ La sofferenza di Giobbe la sapienza «insolita» ], w U źródeł mądrości, red. Stanisław Haręzga, Rzeszów 1997,

5 5 46. Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22) [ Due discorsi del profeta Geremia dal carattere sociale (7, 1-15: 34, 8-22) ], w ZNKUL 40 (1997) n. 1/2, Eucharystia jako Nowe Przymierze (Jr 31, 31-34) [ L Eucaristia come la Nuova Alleanza (Ger 31, 31-34) ], w Biblia o Eucharystii, red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Idee społeczne w Księdze Sofoniasza [ Idee sociali nel libro di Sofonia ], w Scriptura Sacra 1 (1997) Post sprawiedliwość społeczna zbawienie (Za 1-8) [ Digiuno giustizia sociale salvezza (Zc 1-8) ], w RTK 44/1 (1997) Prefiguracja Eucharystii w Starym Testamencie [ La prefigurazione dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Jezus Eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysław Cisło, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie: Egipt i Mezopotamia [ La problematica della giustizia sociale nell antico Vicino Oriente: Egitto e Mesopotamia ], w Universitas Gedanensis 15 (1997) n. 1/2, Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie [ La simbologia dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Eucharystia misterium ofiara kult. Materiały z sympozjów sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek, r.) i Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, r.) z okazji 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Jerzy Kopeć, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Wiara w pobożność psalmów [ Uno sguardo all aspetto devozionale dei salmi ], w W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, Jedność, Kielce 1997, Idealny król mesjański (Iz 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) [ L ideale re messianico (Is 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Pieśni Sługi Jahwe (Iz 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) [ Canti del servo del Signore (Is 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Prorocy a Duch Boży [ I profeti e lo Spirito di Dio ], w Resovia Sacra 5 (1998) 7-23.

6 6 57. Teologia sądu Boga nad Izraelem (Am 2, 6-16). Analiza retoryczna [ La teologia del giudizio divino sull Israele (Am 2, 6-16). L analisi retorica ], w RTK 45/1 (1998) Centralizacja kultu [ La centralizzazione del culto ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo? [ E cessata la profezia nel periodo del secondo tempio? ], w Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiwicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Vocatio, Warszawa 1999, Duch Boży w Starym Testamencie [ Lo Spirito di Dio nell Antico Testamento ], w «Niech zstąpi Duch Twój», (Homo Meditans 20), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1999, Jerozolima córka Syjonu a Maryja [ Gerusalemme figlia di Sion e Maria ], w Salvatoris Mater 1/2 (1999) Prorocka myśl społeczna [ Il pensiero sociale profetico ], w Universitas Gedanensis 17/1-2 (1999) Proroctwo a apokaliptyka eschatologiczna wczesnego judaizmu [Profezia ed apocalittica escatologica del primo giudaismo ], w Studia Diecezji Radomskiej 2 (1999) Teologia świątyni [ La teologia del tempio ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, Wykroczenia wspólnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza [ Le trasgressioni della comunità postesilica nella valutazione del libro di Malachia ], w RBL 52/1 (1999) Wylanie Ducha w Dzień Pański początkiem dzieła zbawienia (Jl 3, 3-5) [ Il dono dello Spirito nel Giorno del Signore come l inizio della salvezza (Gl 3, 3-5) ], w RTK 46/1 (1999) «Wyzwolenie» według proroków Amosa i Micheasza [ «Liberazione» secondo i profeti Amos e Michea ], w RTK 46/4 (1999) Znaczenie modlitwy w działalności proroków [ Il significato della preghiera nell attività dei profeti ], w Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. Marek Chmielewski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999,

7 7 69. Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Teologia o szatanie, red. Krzysztof Góźdź, Standruk, Lublin 2000, Jezus Chrystus Zbawiciel [ Gesù Cristo il Salvatore ], w «Tertio millennio adveniente». U progu trzeciego Tysiąclecia, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa [ La figura del Dio Padre nel libro di Amos ], w «Abba Ojcze!», (Homo Meditans 21), red. Antoni J. Nowak, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2000, Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza [ L esperienza personale di Dio dei profeti Amos, Osea, Geremia e Deuteroisaia ], w RTK 47/1 (2000) Modlitwa siłą powołania prorockiego [ La preghiera, forza della vocazione profetica ], w Homo Orans, red. Jerzy Misiurek, Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa) [ La partecipazione dell universo al processo del rinnovamento d Israele (Libro di Amos) ], w Scriptura Sacra 4 (2000) Wylanie Ducha początkiem zjednoczenia Izraela (Ez 37, 1-14) [ L effusione dello Spirito inizio dell unione d Israele (Ez 37, 1-14) ], w Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Zbawienie i nowe stworzenie według Deuteroizajasza [ La salvezza e la nuova creazione secondo Deuteroisaia ], w Biblia i odkupienie, red. Ryszard Rubinkiewicz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Apokaliptyczny charakter wizji Amosa (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Carattere apocalittico delle visioni d Amos (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jedność znakiem jedynego Kościoła. Podstawy biblijne [ L unità, il segno dell unica Chiesa. Fondamenti biblici ], w Wokół deklaracji «Dominus Jesus», red. Marian Rusecki, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jezus Chrystus Panem pełni czasów [ Gesù Cristo il Signore della pienezza dei tempi ], w «Gdy nastała pełnia czasu», (Homo Meditans 22), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2001,

8 8 80. Ozeasz, prorok relacji między Bogiem a narodem wybranym [ Osea, il profeta delle relazioni tra Dio e il popolo eletto ], w Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1: Filozofia i teologia w życiu człowieka, red. Paweł Mazanka, Wydaw. UKSW, Warszawa 2001, Przyjęcie pogan przez Pana (Iz 56, 1-8) [ Promessa agli stranieri (Is 56, 1-8) ], w Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Wizje posłaniem Boga do narodu wybranego (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Le visioni come il messaggio di Dio al popolo eletto (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w RTK 48 (2001) Nauka bycia z Bogiem w drodze [ L arte dell essere con Dio nella via ], w Droga jako przestrzeń ludzka, red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Wydaw. KUL, Lublin 2002, Prorok [ Profeta ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, Przymierze [ Alleanza ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, (współpraca Jacenty Mastej). 86. L amen dell Annunciazione e il nostro si, w Alla scuola di Maria, donna «eucaristica» (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Novena dell Immacolata Concezione di Maria, 29 novembre - 8 dicembre 2005, Omelie. Chiesa di Sant Alfonso all Esquilino. Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, Roma 2006, Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Realność szatana, red. Krzysztof Góźdź, Gaudium, Lublin 2006, Działalność Amosa wzorem opisowym funkcji prorockiej. Formy prawdziwego profetyzmu [ L attività di Amos come l esempio descrittivo della funzione profetica. Le forme del vero profetismo ], w CoTh 76/3 (2006) Pedagogika «negatywna» w Księdze Hioba [ La pedagogia «negativa» nel libro di Giobbe ], w Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny V/2006, Die «negative» Pädagogik im Buch Ijob, w Keryks. Internationale Religionspädagogische Rundschau V/2006, Pismo Święte w duszpasterstwie [ La Sacra Scrittura nella pastorale ], w Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, Lublin 2006, (współpraca

9 9 Ryszard Kamiński). 92. Prorocki wymiar historii zbawienia. Prorocy wczoraj i dzisiaj [ La dimensione profetica della storia della salvezza. I profeti ieri e oggi ], w Bóg jest miłością (1J 4, 16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80 rocznicę urodzin, (= Rozprawy i studia biblijne 25), Vocatio, Warszawa 2006, Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość [ Deus caritas est. La solidale giustizia e caritativo amore ], w Teologia i Człowiek 10 (2007) Deus caritas est Dobročinná láska a sociálna spravodlivost pôsobiaca v duchovnej pastorácii, in Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2007, roč. 7, č. 4, Dialogika Martina Bubera jako wzór spotkania. Wymiar kulturowy i religijny [ La dialogica di Martin Buber come l esempio dell incontro. La dimensione culturale e religiosa ], w W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, red. Mirosław Pawliszyn, Marek Urban, Homo Dei, Kraków 2007, Rivelazione e pace nella Bibbia (Nella verità la pace. Atti del Convegno Accademia Alfonsiana, Roma, 1-2 marzo 2007), w StMor/Supplemento 3, 45/2 (2007) Słowo [ Parola ], w Leksykon Pedagogiki Religii. Postawy koncepcje - perspektywy, red. Cyprian Rogowski, Verbinum, Warszawa 2007, Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza biblica, w Pedagogika Katolicka 1a (2007) Dialektyka zbawienia: między darem przymierza a jego odrzuceniem. Aspekt moralny [ Dialettica della salvezza: tra il dono dell alleanza e il suo rifiuto. Aspetto morale ], w StRed 6 (2008) L educazione dei figli secondo i libri sapienziali della Bibbia, w Pedagogika Katolicka 2 (1/2008) Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale, w RTK 55/3 (2008) La sapienza della sofferenza di Giobbe. La morale non premiata, w StMor 46 (2008) Słowo proroka znakiem sprzeciwu [ Parola del profeta il segno di contraddizione ], w Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 r. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2008,

10 Księga Joela, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Gioele, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, Księga Amosa, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Amos, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, L alleanza dimenticata. Richiamo etico dei profeti, w StMor 47/1 (2009) Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przymierza a odpowiedź człowieka [ Il peccato e la conversione nei libri profetici. Il dono divino della creazione e dell alleanza e la risposta umana ], w Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Professora Juliana Warzechy SAC ( ), red. Waldemar Chrostowski, Apostolicum, Ząbki 2009, Pedagogika zbawczego daru stworzenia [ La pedagogia del dono salvifico della creazione ], w Pedagogika Katolicka 4 (1/2009) Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju [ La pedagogia della giustizia solidale per la pace ], w Pedagogika Katolicka 5 (2/2009) Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia [ Imperativo morale di Dio: l invito alla conversione ], w Keryks VIII (2009) Der moralische Imperativ Gottes: eine Einladung zur Umkehr, w Keryks VIII (2009) Peccato (AT), w Temi teologici della Bibbia, a cura di R. Penna, G. Perego, G. Ravasi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e dell impegno umano nella prospettiva profetica, w StMor 48/1 (2010) L antropologia dell amore coniugale: unità ed alterità. Prospettiva biblica (Gen 1, 26-28: 2, 18-25), w RNR 1, 56 (2009) Complementarietà tra giustizia e solidarietà. Il pensiero profetico dell VIII secolo A. C. e la profezia contemporanea, w Forum Teologiczne XI (2010) Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła [ L aspetto biblico-teologico di famiglia come chiesa domestica ], w Rodzina jako Kościół domowy [Famiglia come

11 11 chiesa domestica], a cura di A. Tomkiewicz, Wł. Wieczorek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, La venuta del Figlio di Dio nell Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale, w StMor 48/2 (2010) Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza Biblica, w Katolikus Pedagơgia [János Pál Lublini Katolikus Egyetem és Gál Ferenc Hittudományi Főiskola. Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagógiai Kutatócsoport, Szeged] 1.szám (2010/1) Prorocka misja Kościoła. Nowe wyzwania i nowe odpowiedzi [ La missione profetica della Chiesa. Le nuove sfide e le nuove risposte ], w Homo Dei 3 (2011) p La comunicazione della testimonianza. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione, w StMor 49/2 (2011) Świadectwo miłości chrześcijańskiej. Horyzonty nowej ewangelizacji [ La testimonianza dell amore cristiano. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione ], w Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2011, Proctwo krzyża a historia zbawienia [ La profezia della croce e la storia della salvezza ], w Collectanea Theologica 81 (2011) nr 2, Memoria e profezia. L impegno morale nella fede, w StMor 50/2 (2012) Testimoni della fede nella diaspora. Le Famiglie di Tobi e di Rut, w StMor 51/1 (2013) RECENZJE RECENSIONI REVIEWS RECENSIONES 125. Läpple Alfred, Od Egzegezy do Katechezy [Dall esegesi alla catechesi], t. I i II, PAX, Warszawa 1986, w HD 1(1987) Bejze Bohdan, O chrześcijańską współczesność [Per la cristianità di oggi], Warszawa 1986, w HD 3 (1988) Tillich Paul, Dynamika wiary [La dinamica della fede], Poznań 1987, w HD 1 (1988) Lazzati Giuseppe, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne [I laici e l impegno cristiano nelle cose terrene), PAX, Warszawa 1988, in HD 2 (1989)

12 Les Sectes et l'eglise Catholique. Le Document Romani, Paris 1986, w HD 3 (1987) Melina Livio - Noriega José - Pérez Soba Juan José, Camminare nella Luce dell Amore. I fondamenti della morale cristiana, Edizioni Cantagalli, Siena 2008, w StMor 46/2 (2008) De Virgilio Giuseppe, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, (Supplementi alla Rivista Biblica 51), EDB, Bologna 2008, w StMor 48/1 (2010) SPRAWOZDANIA RELAZIONI REPORTS RELACIONES 132. Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) [Sessantesimo anniversario dell Associazione Biblica Italiana (ABI) ], w Scripturae Lumen 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 wrzesnia 2008 [ Carità e giustizia per il bene comune. Cronaca del XXII Congresso Nazionale dell Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale, Pescara, 8-11 settembre 2008 ], w Keryks VIII (2009) Caritative Liebe und Gerechtigkeit für das Gemeinwohl. Chronik des 22. Nationalkongresses der Italienischen Theologische Vereinigung, Sektion Moraltheologie, Pescara, September 2008, w Keryks VIII (2009) Sympozjum Diecezji Lacjo w sanktuarium Divino Amore, Rzym 19 marca 2010 [Simposio della Diocesi di Lazio nel santuario Divino Amore, Roma 19 marzo 2010], w Scripturae Lumen 2, Wydawnictwo BIBLOS, Lublin 2010, Le fonti classiche e contemporanee di teologia morale. Resoconto del VII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Cadine Trento [TN], luglio 2010), w StMor 48/2 (2010) Editoriale di Gabriel Witaszek, w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p.], w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi

13 13 per il nostro tempo 24), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 204 p.], w StMor 51/1 (2013)

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I EGZORCYZMY W TRADYCJI BIBLIJNEJ Ks. Janusz Czerski Egzorcyzmy w Piśmie Świętym...11 Egzorcyzmy w

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wojciech Pikor

Ks. dr hab. Wojciech Pikor Ks. dr hab. Wojciech Pikor Biogram naukowy Urodzony 31 X 1969 w Gdańsku; 1988 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; kontynuował studia na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Publikacje: Druki zwarte: 1. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu. Lublin 2001 ss. 400. Wydawnictwa redaktorskie: 1. Biuletyn Miłosierdzia Bożego 16:1992

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło Aniołowie w życiu ludzi Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2009 257 Spis treści WSTĘP...5 Ks. Janusz Czerski Angelologia biblijna...9 Angelologia Starego Testamentu...9 Aniołowie w Nowym Testamencie...16

Bardziej szczegółowo

(1993) (1995-1996) (1997-1998)

(1993) (1995-1996) (1997-1998) ks. dr hab. Andrzej Proniewski Publikacje: (1993) «Charyzmat Ruchu Komunia i Życie jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej (dalej:wkab), 3 (1993) 86-91.

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Publikacje -2007 Druki zwarte: 1. Kaspra Drużbickiego SJ ( 1662) teologia krzyża. Lublin 1997. 2. Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji. Lublin

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl.

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl. Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl Szanowni Państwo! Proponujemy kilka publikacji specjalistycznych, które mogą okazać się przydatne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 VIII 1949 w Krośnie nad Wisłą; 1967 rozpoczął studia filozoficzo- -teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1973 przyjął

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Kierunek teologia, specjalności: teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych, nauczycielsko-katechetyczna, integralna pomoc i promocja społeczna. Kierunek teologia, specjalność

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia Italica 2013, Wratislaviensia nr 4 Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia redakcja naukowa RECENZENCI prof. Luca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE Prof.ssa Janina Janas Tel.080571.7433; e-mail: j.janas@lingue.uniba.it Anno Acc. 2007-2008 I Anno Elementi della storia

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Urodzony 17 VI 1936 w Łętowni koło Przemyśla; 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; po nowicjacie odbył praktykę pedagogiczną;

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA KS. UKASZ KAMYKOWSKI MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA ZARYS PROBLEMATYKI TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNEJ Pismo wi te by o zawsze zwi zane na ró ne sposoby z teologi. Odgrywa o sw rol w staro ytnej

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE SCRIPTURAE LUMEN Spis treści Od Redakcji................................. 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki....... 7 SCRIPTURAE Ks. Janusz Lemański, Królestwo Boże w Starym Testamencie...

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski Ks. dr Zbigniew Krzyszowski Biogram naukowy Urodzony 5 V 1954 w Lesku; 1973-80 studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (1973-75 przerwane służbą wojskową), zakończone

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 WSPÓLNOTA ŁASKI; Ks. Cezary Smuniewski

Wydawnictwo WAM, 2013 WSPÓLNOTA ŁASKI; Ks. Cezary Smuniewski Spis treści Wstęp...5 Część 1 ZAGADNIENIA WPROWADZAJące...9 1.1. Przedzałożenia metody...9 1.1.1. Przekraczanie progu zdumienia...10 1.1.2. Teologia łaski na II Soborze Watykańskim...18 1.1.3. Teo-centryzm

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 2012/2013 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 2012/2013 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/ 0 E/ Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL

Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 31 VIII 1961 w Wodzisławiu Śląskim; 1980 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

5. E. Szamanek, Wykład Pisma świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990 r.

5. E. Szamanek, Wykład Pisma świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990 r. Ks. Stanisław Ormanty TChr Ewangelie synoptyczne 1. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999 r. 2. J. Kudasiewicz, Biblia historia nauka, Kraków 1986 r. 3. Biblia dzisiaj, opr. red. J.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Biblijnych (Bibliografia z 2008 roku)

Instytut Nauk Biblijnych (Bibliografia z 2008 roku) Instytut Nauk Biblijnych (Bibliografia z 2008 roku) Druki zwarte: 1. Mielcarek, K.: Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie obrazu świętego miasta w dziele Łukaszowym. Lublin 2008 ss. 313. 2. Paciorek,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szmajdziński "I Dodici Profeti: perché "Minori"? : esegesi e teologia", Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja]

Mariusz Szmajdziński I Dodici Profeti: perché Minori? : esegesi e teologia, Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja] Mariusz Szmajdziński "I Dodici Profeti: perché "Minori"? : esegesi e teologia", Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja] Collectanea Theologica 81/4, 195-199 2011 i Nowego Testamentu oraz na chrystologiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 Warszawa, 29 sierpnia 2008 r. KWEP-C- 470/08 Programy i podręczniki do nauczania religii PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Publicazioni scientifiche

Publicazioni scientifiche Publicazioni scientifiche 1. Libri 3: 1. Ojciec Hieronim Ryba kapucyn galicyjski doby przełomu ( = Padre Girolamo Ryba il cappuccino di Galizia di un epoca di passaggio), Casa Editrice: Knap Druk, Stalowa

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

SĄD OSTATECZNY ROZPACZ CZY NADZIEJA? BENEDYKT XVI O NADZIEI W ENCYKLICE SPE SALVI

SĄD OSTATECZNY ROZPACZ CZY NADZIEJA? BENEDYKT XVI O NADZIEI W ENCYKLICE SPE SALVI Teologia w Polsce 3,2 (2009), s. 309-317 Ks. Robert Ptak SCJ 1 Stadniki SĄD OSTATECZNY ROZPACZ CZY NADZIEJA? BENEDYKT XVI O NADZIEI W ENCYKLICE SPE SALVI Nadzieja wiąże się z zagadnieniami soteriologicznymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dokumenty sądowe i notarialne

Rozdział I. Dokumenty sądowe i notarialne Rozdział I Dokumenty sądowe i notarialne 1 Dokumenty sądowe i notarialne 1.1. 3 Rozdział I 1.2. 4 Dokumenty sądowe i notarialne 1.3. 5 Rozdział I 1.4. 6 245 Tłumaczenia przykładowych dokumentów Tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie 1. Il carisma della Società di Cristo per gli emigrati polacchi, Poznań-Roma 1988, s. 242 2. Prawny aspekt powołania chrystusowca. Vocatio

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Corsi in Italiano 2015 / 2016

Corsi in Italiano 2015 / 2016 Corsi in Italiano 2015 / 2016 STUDI DI PRIMO GRADO (LAUREA TRIENNALE) Italiano Pratico [PL: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego] (I III anno di filologia romanza, specializzazione: italiano + francese B

Bardziej szczegółowo

1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440.

1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440. I. Książki autorskie 1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440. II. Redakcja książek i inne opracowania. 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV DZIAŁ 1: POSZUKIWANIE PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA - odkrywanie zbawczego planu Boga - Boży plan zbawienia człowieka, - Życie we wspólnocie z Panem Jezusem. - Pan Jezus najlepszym

Bardziej szczegółowo

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Andrzej Proniewski. Działalność naukowa i dydaktyczna

Ks. dr Andrzej Proniewski. Działalność naukowa i dydaktyczna Ks. dr Andrzej Proniewski Działalność naukowa i dydaktyczna Publikacje: (1993) «Charyzmat Ruchu Komunia i Życie jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej

Bardziej szczegółowo

BENEDYKT XVI NOWE PORYWY DUCHA

BENEDYKT XVI NOWE PORYWY DUCHA JOSEPH RATZINGER BENEDYKT XVI NOWE PORYWY DUCHA Ruchy odnowy w Kościele Tytuł oryginału: Nuove irruzioni dello Spirito I movimenti nella Chiesa EDIZIONI SAN PAOLO s.r.l., 2006 Piazza Soncino 5-20092 Cinisello

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Boga Ojca. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Wierzę w Boga Ojca. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wierzę w Boga Ojca Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ PŁOCK 2015 Zeszyt ćwiczeń nr

Bardziej szczegółowo