Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista"

Transkrypt

1 1 Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista 1 KSIĄŻKI LIBRI BOOKS LIBROS 1. I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C. (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Roma 1986, 214 s. 2. Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej w VIII wieku przed Chr. [I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C.], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. Wydanie uzupełnione doktoratu. [Edizione aggiornata del dottorato]. 3. Niesprawiedliwości społeczne i ich konsekwencje w myśli religijnej proroka Amosa [Le ingiustizie sociali e le loro conseguenze nel pensiero religioso del profeta Amos], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. 4. Biblia o rodzinie [La Bibbia sulla famiglia], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 135 s. (dodruk), tamże, Lublin 1997, 135 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1997, 135 p]. 5. Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu [La forza della parola profetica. Guida alla letteratura profetica dell Antico Testamento], (Jak rozumieć Pismo Święte 7), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 330 s. (2 wyd.), tamże, Lublin 1996, 330 s. [Seconda edizione, Ibidem, Lublin 1996, 330 p]. 6. Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej [Amos. Profeta della giustizia sociale], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 277 s. 7. Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94» [L educazione alla vita nella famiglia. Le vie e gli smarrimenti. Materiali di «DWA 94»], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 224 s. 8. Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich [I profeti d oggi. Riflessioni degli studenti alla luce dei testi profetici], red. Gabriel Witaszek, Jerzy Suchy, przyg. do druku Aleksandra Cieślak, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 272 s. 9. Życie społeczne w Biblii [La vita sociale nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 344 s. (dodruk), tamże, Lublin 1998, 344 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1998, 344 p].

2 2 10. Myśl społeczna proroków [Il pensiero sociale dei profeti], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, 264 s Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II «Fides et ratio» [La fede e la ragione. Riflessioni sull enciclica di Giovanni Paolo II «Fides et ratio»], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 163 s. 12. Życie religijne w Biblii [La vita religiosa nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 360 s. 13. «Tertio Millennio Adveniente». U progu trzeciego tysiąclecia [«Tertio Millennio Adveniente». Sulla soglia del terzo millennio], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 494 s. 14. «Wszystko czynię dla Ewangelii». Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM [«Tutto faccio per il Vangelo». Scritti in omaggio al Professore P. Hugolin Langkammer OFM], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 492 s. 15. Droga jako przestrzeń ludzka [La via come spazio umano], (KUL Wydział Teologii), red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2002, 388 s. 16. José Rafael Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici utilizzati nella formazione per il sacerdozio e la vita consacrata (Quaestiones Morales 15), a cura di Alfonso V. Amarante e G. Witaszek, EDACALF, Roma 2009, 304 s. 17. Vicenzo Viva e Gabriel Witaszek (Edd.), Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi cattolici (Dibattito per il millennio 17), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2011, 145 s. 18. María Martha CÚNEO, Limitación del esfuerzo terapéutico en Terapia Intensiva Neonatal. El caso de los extremadamente prematuros (Tesi Accademia Alfonsiana 4), Gabriel Witaszek - Antonio G. Fidalgo (edd.), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 381 p. 19. Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p. 20. La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi per il nostro tempo 24), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2013, 204 p. ARTYKUŁY ARTICOLI ARTICLES ARTÍCULOS

3 3 21. Chrześcijanie w obliczu fenomenu sekt [ I cristiani di fronte al fenomeno delle sette ], w HD 57 (1988) Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa [ La comunità israelitica di fronte alla critica sociale del profeta Amos ], w RBL 43 (1990) Amos z Tekoa, prorok przyszłości [ Amos di Tekoa, il profeta del futuro ], w RBL 44 (1991) Ekoetyczne zadania Kościoła [ Il compito ecologico-etico della Chiesa ], w HD 60 (1991) Maryja, mesjańska gebirah [ Maria, la gebirah messianica ], w HD 60 (1991) Kościół wobec ekologii [ La Chiesa di fronte alle sfide dell ecologia ], w ZNKUL 36/1-4 (1993) Prorok Amos w obliczu dramatu wybrania [ Il profeta Amos di fronte al dramma dell elezione ], w Redemptoryści w Tuchowie ( ), red. Stanisław Bafia, Jan Chaim, Stanisław Stańczyk (sen.), Homo Dei, Kraków 1993, Eschatologiczna interpretacja historii zbawienia [ L interpretazione escatologica della storia della salvezza ], w Katechizm Kościoła Katolickiego: Wprowadzenie, red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Kryzys solidarności rodziny w kontekście zmian społecznych zachodzących w starożytnym Izraelu [ Crisi della solidarietà in famiglia nel contesto delle trasformazioni sociali dell antico Israele ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, O ideale życia rodzinnego - Księga Tobiasza [ Sull ideale della vita familiare Libro di Tobia ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych [ I profeti dell VIII sec. a. C. di fronte alle deviazioni cultuali ], w RTK 42/1 (1995) Separatyzm gminy qumrańskiej [ Il separatismo della comunità di Qumran ], w CoTh 65/1 (1995) Tendencje partykularystyczne w gminie quamrańskiej [ Tendenze particolari nella comunità di Qumran ], w RBL 48 (1995) Mądrość starotestamentowa «miejscem» dialogu międzyreligijnego [ La sapienza anticotestamentaria come il «luogo» del dialogo interreligioso ], w Biblia podstawą

4 4 jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Pedagogiczny charakter wyroczni o narodach (Am 1, 3-2, 16) [ Il carattere pedagogico degli oracoli contro le nazioni (Am 1, 3 2, 16) ], w Światło prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Eugeniusz Szewczyk, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, Łódź 1996, Rodzina miejscem identyczności narodowej i religijnej (Księga Tobiasza) [ La famiglia, il luogo dell identità nazionale e religiosa (Libro di Tobia) ], w Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94», red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18) [ La giustizia sociale e la responsabilità individuale (Ez 18) ], w RBL 49 (1996) Teologia «odpoczynku» w Psalmie 95 [ La teologia del «riposo» nel Salmo 95 ], w RTK 43/1 (1996) Uniwersalizm religijny w Księdze Rut [ L universalismo religioso nel libro di Rut ], w Biblia podstawą jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Baranek paschalny wyjścia [ L agnello pasquale dell Esodo ], w Biblia o Eucharystii, (KUL Wydział Teologii), red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13: 59) [ Senza giustizia sociale non c è salvezza (Is 58, 1-13: 59) ], w RBL 50 (1997) Biblijne podstawy własności prywatnej [ I fondamenti biblici della proprietà privata ], w Życie społeczne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię» (Mt 5, 5) [ «Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Mt 5, 5) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 10) [ «Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 10) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, Cierpienie Joba mądrość «nieortodoksyjna» [ La sofferenza di Giobbe la sapienza «insolita» ], w U źródeł mądrości, red. Stanisław Haręzga, Rzeszów 1997,

5 5 46. Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22) [ Due discorsi del profeta Geremia dal carattere sociale (7, 1-15: 34, 8-22) ], w ZNKUL 40 (1997) n. 1/2, Eucharystia jako Nowe Przymierze (Jr 31, 31-34) [ L Eucaristia come la Nuova Alleanza (Ger 31, 31-34) ], w Biblia o Eucharystii, red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Idee społeczne w Księdze Sofoniasza [ Idee sociali nel libro di Sofonia ], w Scriptura Sacra 1 (1997) Post sprawiedliwość społeczna zbawienie (Za 1-8) [ Digiuno giustizia sociale salvezza (Zc 1-8) ], w RTK 44/1 (1997) Prefiguracja Eucharystii w Starym Testamencie [ La prefigurazione dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Jezus Eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysław Cisło, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie: Egipt i Mezopotamia [ La problematica della giustizia sociale nell antico Vicino Oriente: Egitto e Mesopotamia ], w Universitas Gedanensis 15 (1997) n. 1/2, Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie [ La simbologia dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Eucharystia misterium ofiara kult. Materiały z sympozjów sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek, r.) i Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, r.) z okazji 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Jerzy Kopeć, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Wiara w pobożność psalmów [ Uno sguardo all aspetto devozionale dei salmi ], w W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, Jedność, Kielce 1997, Idealny król mesjański (Iz 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) [ L ideale re messianico (Is 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Pieśni Sługi Jahwe (Iz 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) [ Canti del servo del Signore (Is 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Prorocy a Duch Boży [ I profeti e lo Spirito di Dio ], w Resovia Sacra 5 (1998) 7-23.

6 6 57. Teologia sądu Boga nad Izraelem (Am 2, 6-16). Analiza retoryczna [ La teologia del giudizio divino sull Israele (Am 2, 6-16). L analisi retorica ], w RTK 45/1 (1998) Centralizacja kultu [ La centralizzazione del culto ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo? [ E cessata la profezia nel periodo del secondo tempio? ], w Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiwicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Vocatio, Warszawa 1999, Duch Boży w Starym Testamencie [ Lo Spirito di Dio nell Antico Testamento ], w «Niech zstąpi Duch Twój», (Homo Meditans 20), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1999, Jerozolima córka Syjonu a Maryja [ Gerusalemme figlia di Sion e Maria ], w Salvatoris Mater 1/2 (1999) Prorocka myśl społeczna [ Il pensiero sociale profetico ], w Universitas Gedanensis 17/1-2 (1999) Proroctwo a apokaliptyka eschatologiczna wczesnego judaizmu [Profezia ed apocalittica escatologica del primo giudaismo ], w Studia Diecezji Radomskiej 2 (1999) Teologia świątyni [ La teologia del tempio ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, Wykroczenia wspólnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza [ Le trasgressioni della comunità postesilica nella valutazione del libro di Malachia ], w RBL 52/1 (1999) Wylanie Ducha w Dzień Pański początkiem dzieła zbawienia (Jl 3, 3-5) [ Il dono dello Spirito nel Giorno del Signore come l inizio della salvezza (Gl 3, 3-5) ], w RTK 46/1 (1999) «Wyzwolenie» według proroków Amosa i Micheasza [ «Liberazione» secondo i profeti Amos e Michea ], w RTK 46/4 (1999) Znaczenie modlitwy w działalności proroków [ Il significato della preghiera nell attività dei profeti ], w Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. Marek Chmielewski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999,

7 7 69. Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Teologia o szatanie, red. Krzysztof Góźdź, Standruk, Lublin 2000, Jezus Chrystus Zbawiciel [ Gesù Cristo il Salvatore ], w «Tertio millennio adveniente». U progu trzeciego Tysiąclecia, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa [ La figura del Dio Padre nel libro di Amos ], w «Abba Ojcze!», (Homo Meditans 21), red. Antoni J. Nowak, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2000, Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza [ L esperienza personale di Dio dei profeti Amos, Osea, Geremia e Deuteroisaia ], w RTK 47/1 (2000) Modlitwa siłą powołania prorockiego [ La preghiera, forza della vocazione profetica ], w Homo Orans, red. Jerzy Misiurek, Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa) [ La partecipazione dell universo al processo del rinnovamento d Israele (Libro di Amos) ], w Scriptura Sacra 4 (2000) Wylanie Ducha początkiem zjednoczenia Izraela (Ez 37, 1-14) [ L effusione dello Spirito inizio dell unione d Israele (Ez 37, 1-14) ], w Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Zbawienie i nowe stworzenie według Deuteroizajasza [ La salvezza e la nuova creazione secondo Deuteroisaia ], w Biblia i odkupienie, red. Ryszard Rubinkiewicz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Apokaliptyczny charakter wizji Amosa (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Carattere apocalittico delle visioni d Amos (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jedność znakiem jedynego Kościoła. Podstawy biblijne [ L unità, il segno dell unica Chiesa. Fondamenti biblici ], w Wokół deklaracji «Dominus Jesus», red. Marian Rusecki, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jezus Chrystus Panem pełni czasów [ Gesù Cristo il Signore della pienezza dei tempi ], w «Gdy nastała pełnia czasu», (Homo Meditans 22), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2001,

8 8 80. Ozeasz, prorok relacji między Bogiem a narodem wybranym [ Osea, il profeta delle relazioni tra Dio e il popolo eletto ], w Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1: Filozofia i teologia w życiu człowieka, red. Paweł Mazanka, Wydaw. UKSW, Warszawa 2001, Przyjęcie pogan przez Pana (Iz 56, 1-8) [ Promessa agli stranieri (Is 56, 1-8) ], w Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Wizje posłaniem Boga do narodu wybranego (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Le visioni come il messaggio di Dio al popolo eletto (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w RTK 48 (2001) Nauka bycia z Bogiem w drodze [ L arte dell essere con Dio nella via ], w Droga jako przestrzeń ludzka, red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Wydaw. KUL, Lublin 2002, Prorok [ Profeta ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, Przymierze [ Alleanza ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, (współpraca Jacenty Mastej). 86. L amen dell Annunciazione e il nostro si, w Alla scuola di Maria, donna «eucaristica» (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Novena dell Immacolata Concezione di Maria, 29 novembre - 8 dicembre 2005, Omelie. Chiesa di Sant Alfonso all Esquilino. Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, Roma 2006, Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Realność szatana, red. Krzysztof Góźdź, Gaudium, Lublin 2006, Działalność Amosa wzorem opisowym funkcji prorockiej. Formy prawdziwego profetyzmu [ L attività di Amos come l esempio descrittivo della funzione profetica. Le forme del vero profetismo ], w CoTh 76/3 (2006) Pedagogika «negatywna» w Księdze Hioba [ La pedagogia «negativa» nel libro di Giobbe ], w Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny V/2006, Die «negative» Pädagogik im Buch Ijob, w Keryks. Internationale Religionspädagogische Rundschau V/2006, Pismo Święte w duszpasterstwie [ La Sacra Scrittura nella pastorale ], w Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, Lublin 2006, (współpraca

9 9 Ryszard Kamiński). 92. Prorocki wymiar historii zbawienia. Prorocy wczoraj i dzisiaj [ La dimensione profetica della storia della salvezza. I profeti ieri e oggi ], w Bóg jest miłością (1J 4, 16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80 rocznicę urodzin, (= Rozprawy i studia biblijne 25), Vocatio, Warszawa 2006, Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość [ Deus caritas est. La solidale giustizia e caritativo amore ], w Teologia i Człowiek 10 (2007) Deus caritas est Dobročinná láska a sociálna spravodlivost pôsobiaca v duchovnej pastorácii, in Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2007, roč. 7, č. 4, Dialogika Martina Bubera jako wzór spotkania. Wymiar kulturowy i religijny [ La dialogica di Martin Buber come l esempio dell incontro. La dimensione culturale e religiosa ], w W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, red. Mirosław Pawliszyn, Marek Urban, Homo Dei, Kraków 2007, Rivelazione e pace nella Bibbia (Nella verità la pace. Atti del Convegno Accademia Alfonsiana, Roma, 1-2 marzo 2007), w StMor/Supplemento 3, 45/2 (2007) Słowo [ Parola ], w Leksykon Pedagogiki Religii. Postawy koncepcje - perspektywy, red. Cyprian Rogowski, Verbinum, Warszawa 2007, Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza biblica, w Pedagogika Katolicka 1a (2007) Dialektyka zbawienia: między darem przymierza a jego odrzuceniem. Aspekt moralny [ Dialettica della salvezza: tra il dono dell alleanza e il suo rifiuto. Aspetto morale ], w StRed 6 (2008) L educazione dei figli secondo i libri sapienziali della Bibbia, w Pedagogika Katolicka 2 (1/2008) Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale, w RTK 55/3 (2008) La sapienza della sofferenza di Giobbe. La morale non premiata, w StMor 46 (2008) Słowo proroka znakiem sprzeciwu [ Parola del profeta il segno di contraddizione ], w Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 r. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2008,

10 Księga Joela, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Gioele, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, Księga Amosa, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Amos, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, L alleanza dimenticata. Richiamo etico dei profeti, w StMor 47/1 (2009) Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przymierza a odpowiedź człowieka [ Il peccato e la conversione nei libri profetici. Il dono divino della creazione e dell alleanza e la risposta umana ], w Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Professora Juliana Warzechy SAC ( ), red. Waldemar Chrostowski, Apostolicum, Ząbki 2009, Pedagogika zbawczego daru stworzenia [ La pedagogia del dono salvifico della creazione ], w Pedagogika Katolicka 4 (1/2009) Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju [ La pedagogia della giustizia solidale per la pace ], w Pedagogika Katolicka 5 (2/2009) Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia [ Imperativo morale di Dio: l invito alla conversione ], w Keryks VIII (2009) Der moralische Imperativ Gottes: eine Einladung zur Umkehr, w Keryks VIII (2009) Peccato (AT), w Temi teologici della Bibbia, a cura di R. Penna, G. Perego, G. Ravasi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e dell impegno umano nella prospettiva profetica, w StMor 48/1 (2010) L antropologia dell amore coniugale: unità ed alterità. Prospettiva biblica (Gen 1, 26-28: 2, 18-25), w RNR 1, 56 (2009) Complementarietà tra giustizia e solidarietà. Il pensiero profetico dell VIII secolo A. C. e la profezia contemporanea, w Forum Teologiczne XI (2010) Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła [ L aspetto biblico-teologico di famiglia come chiesa domestica ], w Rodzina jako Kościół domowy [Famiglia come

11 11 chiesa domestica], a cura di A. Tomkiewicz, Wł. Wieczorek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, La venuta del Figlio di Dio nell Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale, w StMor 48/2 (2010) Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza Biblica, w Katolikus Pedagơgia [János Pál Lublini Katolikus Egyetem és Gál Ferenc Hittudományi Főiskola. Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagógiai Kutatócsoport, Szeged] 1.szám (2010/1) Prorocka misja Kościoła. Nowe wyzwania i nowe odpowiedzi [ La missione profetica della Chiesa. Le nuove sfide e le nuove risposte ], w Homo Dei 3 (2011) p La comunicazione della testimonianza. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione, w StMor 49/2 (2011) Świadectwo miłości chrześcijańskiej. Horyzonty nowej ewangelizacji [ La testimonianza dell amore cristiano. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione ], w Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2011, Proctwo krzyża a historia zbawienia [ La profezia della croce e la storia della salvezza ], w Collectanea Theologica 81 (2011) nr 2, Memoria e profezia. L impegno morale nella fede, w StMor 50/2 (2012) Testimoni della fede nella diaspora. Le Famiglie di Tobi e di Rut, w StMor 51/1 (2013) RECENZJE RECENSIONI REVIEWS RECENSIONES 125. Läpple Alfred, Od Egzegezy do Katechezy [Dall esegesi alla catechesi], t. I i II, PAX, Warszawa 1986, w HD 1(1987) Bejze Bohdan, O chrześcijańską współczesność [Per la cristianità di oggi], Warszawa 1986, w HD 3 (1988) Tillich Paul, Dynamika wiary [La dinamica della fede], Poznań 1987, w HD 1 (1988) Lazzati Giuseppe, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne [I laici e l impegno cristiano nelle cose terrene), PAX, Warszawa 1988, in HD 2 (1989)

12 Les Sectes et l'eglise Catholique. Le Document Romani, Paris 1986, w HD 3 (1987) Melina Livio - Noriega José - Pérez Soba Juan José, Camminare nella Luce dell Amore. I fondamenti della morale cristiana, Edizioni Cantagalli, Siena 2008, w StMor 46/2 (2008) De Virgilio Giuseppe, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, (Supplementi alla Rivista Biblica 51), EDB, Bologna 2008, w StMor 48/1 (2010) SPRAWOZDANIA RELAZIONI REPORTS RELACIONES 132. Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) [Sessantesimo anniversario dell Associazione Biblica Italiana (ABI) ], w Scripturae Lumen 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 wrzesnia 2008 [ Carità e giustizia per il bene comune. Cronaca del XXII Congresso Nazionale dell Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale, Pescara, 8-11 settembre 2008 ], w Keryks VIII (2009) Caritative Liebe und Gerechtigkeit für das Gemeinwohl. Chronik des 22. Nationalkongresses der Italienischen Theologische Vereinigung, Sektion Moraltheologie, Pescara, September 2008, w Keryks VIII (2009) Sympozjum Diecezji Lacjo w sanktuarium Divino Amore, Rzym 19 marca 2010 [Simposio della Diocesi di Lazio nel santuario Divino Amore, Roma 19 marzo 2010], w Scripturae Lumen 2, Wydawnictwo BIBLOS, Lublin 2010, Le fonti classiche e contemporanee di teologia morale. Resoconto del VII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Cadine Trento [TN], luglio 2010), w StMor 48/2 (2010) Editoriale di Gabriel Witaszek, w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p.], w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi

13 13 per il nostro tempo 24), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 204 p.], w StMor 51/1 (2013)