Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista"

Transkrypt

1 1 Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista 1 KSIĄŻKI LIBRI BOOKS LIBROS 1. I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C. (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Roma 1986, 214 s. 2. Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej w VIII wieku przed Chr. [I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C.], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. Wydanie uzupełnione doktoratu. [Edizione aggiornata del dottorato]. 3. Niesprawiedliwości społeczne i ich konsekwencje w myśli religijnej proroka Amosa [Le ingiustizie sociali e le loro conseguenze nel pensiero religioso del profeta Amos], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. 4. Biblia o rodzinie [La Bibbia sulla famiglia], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 135 s. (dodruk), tamże, Lublin 1997, 135 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1997, 135 p]. 5. Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu [La forza della parola profetica. Guida alla letteratura profetica dell Antico Testamento], (Jak rozumieć Pismo Święte 7), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 330 s. (2 wyd.), tamże, Lublin 1996, 330 s. [Seconda edizione, Ibidem, Lublin 1996, 330 p]. 6. Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej [Amos. Profeta della giustizia sociale], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 277 s. 7. Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94» [L educazione alla vita nella famiglia. Le vie e gli smarrimenti. Materiali di «DWA 94»], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 224 s. 8. Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich [I profeti d oggi. Riflessioni degli studenti alla luce dei testi profetici], red. Gabriel Witaszek, Jerzy Suchy, przyg. do druku Aleksandra Cieślak, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 272 s. 9. Życie społeczne w Biblii [La vita sociale nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 344 s. (dodruk), tamże, Lublin 1998, 344 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1998, 344 p].

2 2 10. Myśl społeczna proroków [Il pensiero sociale dei profeti], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, 264 s Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II «Fides et ratio» [La fede e la ragione. Riflessioni sull enciclica di Giovanni Paolo II «Fides et ratio»], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 163 s. 12. Życie religijne w Biblii [La vita religiosa nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 360 s. 13. «Tertio Millennio Adveniente». U progu trzeciego tysiąclecia [«Tertio Millennio Adveniente». Sulla soglia del terzo millennio], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 494 s. 14. «Wszystko czynię dla Ewangelii». Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM [«Tutto faccio per il Vangelo». Scritti in omaggio al Professore P. Hugolin Langkammer OFM], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 492 s. 15. Droga jako przestrzeń ludzka [La via come spazio umano], (KUL Wydział Teologii), red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2002, 388 s. 16. José Rafael Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici utilizzati nella formazione per il sacerdozio e la vita consacrata (Quaestiones Morales 15), a cura di Alfonso V. Amarante e G. Witaszek, EDACALF, Roma 2009, 304 s. 17. Vicenzo Viva e Gabriel Witaszek (Edd.), Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi cattolici (Dibattito per il millennio 17), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2011, 145 s. 18. María Martha CÚNEO, Limitación del esfuerzo terapéutico en Terapia Intensiva Neonatal. El caso de los extremadamente prematuros (Tesi Accademia Alfonsiana 4), Gabriel Witaszek - Antonio G. Fidalgo (edd.), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 381 p. 19. Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p. 20. La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi per il nostro tempo 24), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2013, 204 p. ARTYKUŁY ARTICOLI ARTICLES ARTÍCULOS

3 3 21. Chrześcijanie w obliczu fenomenu sekt [ I cristiani di fronte al fenomeno delle sette ], w HD 57 (1988) Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa [ La comunità israelitica di fronte alla critica sociale del profeta Amos ], w RBL 43 (1990) Amos z Tekoa, prorok przyszłości [ Amos di Tekoa, il profeta del futuro ], w RBL 44 (1991) Ekoetyczne zadania Kościoła [ Il compito ecologico-etico della Chiesa ], w HD 60 (1991) Maryja, mesjańska gebirah [ Maria, la gebirah messianica ], w HD 60 (1991) Kościół wobec ekologii [ La Chiesa di fronte alle sfide dell ecologia ], w ZNKUL 36/1-4 (1993) Prorok Amos w obliczu dramatu wybrania [ Il profeta Amos di fronte al dramma dell elezione ], w Redemptoryści w Tuchowie ( ), red. Stanisław Bafia, Jan Chaim, Stanisław Stańczyk (sen.), Homo Dei, Kraków 1993, Eschatologiczna interpretacja historii zbawienia [ L interpretazione escatologica della storia della salvezza ], w Katechizm Kościoła Katolickiego: Wprowadzenie, red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Kryzys solidarności rodziny w kontekście zmian społecznych zachodzących w starożytnym Izraelu [ Crisi della solidarietà in famiglia nel contesto delle trasformazioni sociali dell antico Israele ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, O ideale życia rodzinnego - Księga Tobiasza [ Sull ideale della vita familiare Libro di Tobia ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych [ I profeti dell VIII sec. a. C. di fronte alle deviazioni cultuali ], w RTK 42/1 (1995) Separatyzm gminy qumrańskiej [ Il separatismo della comunità di Qumran ], w CoTh 65/1 (1995) Tendencje partykularystyczne w gminie quamrańskiej [ Tendenze particolari nella comunità di Qumran ], w RBL 48 (1995) Mądrość starotestamentowa «miejscem» dialogu międzyreligijnego [ La sapienza anticotestamentaria come il «luogo» del dialogo interreligioso ], w Biblia podstawą

4 4 jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Pedagogiczny charakter wyroczni o narodach (Am 1, 3-2, 16) [ Il carattere pedagogico degli oracoli contro le nazioni (Am 1, 3 2, 16) ], w Światło prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Eugeniusz Szewczyk, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, Łódź 1996, Rodzina miejscem identyczności narodowej i religijnej (Księga Tobiasza) [ La famiglia, il luogo dell identità nazionale e religiosa (Libro di Tobia) ], w Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94», red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18) [ La giustizia sociale e la responsabilità individuale (Ez 18) ], w RBL 49 (1996) Teologia «odpoczynku» w Psalmie 95 [ La teologia del «riposo» nel Salmo 95 ], w RTK 43/1 (1996) Uniwersalizm religijny w Księdze Rut [ L universalismo religioso nel libro di Rut ], w Biblia podstawą jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Baranek paschalny wyjścia [ L agnello pasquale dell Esodo ], w Biblia o Eucharystii, (KUL Wydział Teologii), red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13: 59) [ Senza giustizia sociale non c è salvezza (Is 58, 1-13: 59) ], w RBL 50 (1997) Biblijne podstawy własności prywatnej [ I fondamenti biblici della proprietà privata ], w Życie społeczne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię» (Mt 5, 5) [ «Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Mt 5, 5) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 10) [ «Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 10) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, Cierpienie Joba mądrość «nieortodoksyjna» [ La sofferenza di Giobbe la sapienza «insolita» ], w U źródeł mądrości, red. Stanisław Haręzga, Rzeszów 1997,

5 5 46. Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22) [ Due discorsi del profeta Geremia dal carattere sociale (7, 1-15: 34, 8-22) ], w ZNKUL 40 (1997) n. 1/2, Eucharystia jako Nowe Przymierze (Jr 31, 31-34) [ L Eucaristia come la Nuova Alleanza (Ger 31, 31-34) ], w Biblia o Eucharystii, red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Idee społeczne w Księdze Sofoniasza [ Idee sociali nel libro di Sofonia ], w Scriptura Sacra 1 (1997) Post sprawiedliwość społeczna zbawienie (Za 1-8) [ Digiuno giustizia sociale salvezza (Zc 1-8) ], w RTK 44/1 (1997) Prefiguracja Eucharystii w Starym Testamencie [ La prefigurazione dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Jezus Eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysław Cisło, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie: Egipt i Mezopotamia [ La problematica della giustizia sociale nell antico Vicino Oriente: Egitto e Mesopotamia ], w Universitas Gedanensis 15 (1997) n. 1/2, Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie [ La simbologia dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Eucharystia misterium ofiara kult. Materiały z sympozjów sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek, r.) i Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, r.) z okazji 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Jerzy Kopeć, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Wiara w pobożność psalmów [ Uno sguardo all aspetto devozionale dei salmi ], w W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, Jedność, Kielce 1997, Idealny król mesjański (Iz 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) [ L ideale re messianico (Is 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Pieśni Sługi Jahwe (Iz 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) [ Canti del servo del Signore (Is 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Prorocy a Duch Boży [ I profeti e lo Spirito di Dio ], w Resovia Sacra 5 (1998) 7-23.

6 6 57. Teologia sądu Boga nad Izraelem (Am 2, 6-16). Analiza retoryczna [ La teologia del giudizio divino sull Israele (Am 2, 6-16). L analisi retorica ], w RTK 45/1 (1998) Centralizacja kultu [ La centralizzazione del culto ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo? [ E cessata la profezia nel periodo del secondo tempio? ], w Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiwicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Vocatio, Warszawa 1999, Duch Boży w Starym Testamencie [ Lo Spirito di Dio nell Antico Testamento ], w «Niech zstąpi Duch Twój», (Homo Meditans 20), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1999, Jerozolima córka Syjonu a Maryja [ Gerusalemme figlia di Sion e Maria ], w Salvatoris Mater 1/2 (1999) Prorocka myśl społeczna [ Il pensiero sociale profetico ], w Universitas Gedanensis 17/1-2 (1999) Proroctwo a apokaliptyka eschatologiczna wczesnego judaizmu [Profezia ed apocalittica escatologica del primo giudaismo ], w Studia Diecezji Radomskiej 2 (1999) Teologia świątyni [ La teologia del tempio ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, Wykroczenia wspólnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza [ Le trasgressioni della comunità postesilica nella valutazione del libro di Malachia ], w RBL 52/1 (1999) Wylanie Ducha w Dzień Pański początkiem dzieła zbawienia (Jl 3, 3-5) [ Il dono dello Spirito nel Giorno del Signore come l inizio della salvezza (Gl 3, 3-5) ], w RTK 46/1 (1999) «Wyzwolenie» według proroków Amosa i Micheasza [ «Liberazione» secondo i profeti Amos e Michea ], w RTK 46/4 (1999) Znaczenie modlitwy w działalności proroków [ Il significato della preghiera nell attività dei profeti ], w Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. Marek Chmielewski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999,

7 7 69. Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Teologia o szatanie, red. Krzysztof Góźdź, Standruk, Lublin 2000, Jezus Chrystus Zbawiciel [ Gesù Cristo il Salvatore ], w «Tertio millennio adveniente». U progu trzeciego Tysiąclecia, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa [ La figura del Dio Padre nel libro di Amos ], w «Abba Ojcze!», (Homo Meditans 21), red. Antoni J. Nowak, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2000, Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza [ L esperienza personale di Dio dei profeti Amos, Osea, Geremia e Deuteroisaia ], w RTK 47/1 (2000) Modlitwa siłą powołania prorockiego [ La preghiera, forza della vocazione profetica ], w Homo Orans, red. Jerzy Misiurek, Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa) [ La partecipazione dell universo al processo del rinnovamento d Israele (Libro di Amos) ], w Scriptura Sacra 4 (2000) Wylanie Ducha początkiem zjednoczenia Izraela (Ez 37, 1-14) [ L effusione dello Spirito inizio dell unione d Israele (Ez 37, 1-14) ], w Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Zbawienie i nowe stworzenie według Deuteroizajasza [ La salvezza e la nuova creazione secondo Deuteroisaia ], w Biblia i odkupienie, red. Ryszard Rubinkiewicz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Apokaliptyczny charakter wizji Amosa (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Carattere apocalittico delle visioni d Amos (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jedność znakiem jedynego Kościoła. Podstawy biblijne [ L unità, il segno dell unica Chiesa. Fondamenti biblici ], w Wokół deklaracji «Dominus Jesus», red. Marian Rusecki, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jezus Chrystus Panem pełni czasów [ Gesù Cristo il Signore della pienezza dei tempi ], w «Gdy nastała pełnia czasu», (Homo Meditans 22), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2001,

8 8 80. Ozeasz, prorok relacji między Bogiem a narodem wybranym [ Osea, il profeta delle relazioni tra Dio e il popolo eletto ], w Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1: Filozofia i teologia w życiu człowieka, red. Paweł Mazanka, Wydaw. UKSW, Warszawa 2001, Przyjęcie pogan przez Pana (Iz 56, 1-8) [ Promessa agli stranieri (Is 56, 1-8) ], w Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Wizje posłaniem Boga do narodu wybranego (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Le visioni come il messaggio di Dio al popolo eletto (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w RTK 48 (2001) Nauka bycia z Bogiem w drodze [ L arte dell essere con Dio nella via ], w Droga jako przestrzeń ludzka, red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Wydaw. KUL, Lublin 2002, Prorok [ Profeta ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, Przymierze [ Alleanza ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, (współpraca Jacenty Mastej). 86. L amen dell Annunciazione e il nostro si, w Alla scuola di Maria, donna «eucaristica» (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Novena dell Immacolata Concezione di Maria, 29 novembre - 8 dicembre 2005, Omelie. Chiesa di Sant Alfonso all Esquilino. Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, Roma 2006, Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Realność szatana, red. Krzysztof Góźdź, Gaudium, Lublin 2006, Działalność Amosa wzorem opisowym funkcji prorockiej. Formy prawdziwego profetyzmu [ L attività di Amos come l esempio descrittivo della funzione profetica. Le forme del vero profetismo ], w CoTh 76/3 (2006) Pedagogika «negatywna» w Księdze Hioba [ La pedagogia «negativa» nel libro di Giobbe ], w Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny V/2006, Die «negative» Pädagogik im Buch Ijob, w Keryks. Internationale Religionspädagogische Rundschau V/2006, Pismo Święte w duszpasterstwie [ La Sacra Scrittura nella pastorale ], w Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, Lublin 2006, (współpraca

9 9 Ryszard Kamiński). 92. Prorocki wymiar historii zbawienia. Prorocy wczoraj i dzisiaj [ La dimensione profetica della storia della salvezza. I profeti ieri e oggi ], w Bóg jest miłością (1J 4, 16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80 rocznicę urodzin, (= Rozprawy i studia biblijne 25), Vocatio, Warszawa 2006, Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość [ Deus caritas est. La solidale giustizia e caritativo amore ], w Teologia i Człowiek 10 (2007) Deus caritas est Dobročinná láska a sociálna spravodlivost pôsobiaca v duchovnej pastorácii, in Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2007, roč. 7, č. 4, Dialogika Martina Bubera jako wzór spotkania. Wymiar kulturowy i religijny [ La dialogica di Martin Buber come l esempio dell incontro. La dimensione culturale e religiosa ], w W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, red. Mirosław Pawliszyn, Marek Urban, Homo Dei, Kraków 2007, Rivelazione e pace nella Bibbia (Nella verità la pace. Atti del Convegno Accademia Alfonsiana, Roma, 1-2 marzo 2007), w StMor/Supplemento 3, 45/2 (2007) Słowo [ Parola ], w Leksykon Pedagogiki Religii. Postawy koncepcje - perspektywy, red. Cyprian Rogowski, Verbinum, Warszawa 2007, Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza biblica, w Pedagogika Katolicka 1a (2007) Dialektyka zbawienia: między darem przymierza a jego odrzuceniem. Aspekt moralny [ Dialettica della salvezza: tra il dono dell alleanza e il suo rifiuto. Aspetto morale ], w StRed 6 (2008) L educazione dei figli secondo i libri sapienziali della Bibbia, w Pedagogika Katolicka 2 (1/2008) Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale, w RTK 55/3 (2008) La sapienza della sofferenza di Giobbe. La morale non premiata, w StMor 46 (2008) Słowo proroka znakiem sprzeciwu [ Parola del profeta il segno di contraddizione ], w Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 r. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2008,

10 Księga Joela, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Gioele, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, Księga Amosa, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Amos, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, L alleanza dimenticata. Richiamo etico dei profeti, w StMor 47/1 (2009) Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przymierza a odpowiedź człowieka [ Il peccato e la conversione nei libri profetici. Il dono divino della creazione e dell alleanza e la risposta umana ], w Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Professora Juliana Warzechy SAC ( ), red. Waldemar Chrostowski, Apostolicum, Ząbki 2009, Pedagogika zbawczego daru stworzenia [ La pedagogia del dono salvifico della creazione ], w Pedagogika Katolicka 4 (1/2009) Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju [ La pedagogia della giustizia solidale per la pace ], w Pedagogika Katolicka 5 (2/2009) Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia [ Imperativo morale di Dio: l invito alla conversione ], w Keryks VIII (2009) Der moralische Imperativ Gottes: eine Einladung zur Umkehr, w Keryks VIII (2009) Peccato (AT), w Temi teologici della Bibbia, a cura di R. Penna, G. Perego, G. Ravasi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e dell impegno umano nella prospettiva profetica, w StMor 48/1 (2010) L antropologia dell amore coniugale: unità ed alterità. Prospettiva biblica (Gen 1, 26-28: 2, 18-25), w RNR 1, 56 (2009) Complementarietà tra giustizia e solidarietà. Il pensiero profetico dell VIII secolo A. C. e la profezia contemporanea, w Forum Teologiczne XI (2010) Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła [ L aspetto biblico-teologico di famiglia come chiesa domestica ], w Rodzina jako Kościół domowy [Famiglia come

11 11 chiesa domestica], a cura di A. Tomkiewicz, Wł. Wieczorek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, La venuta del Figlio di Dio nell Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale, w StMor 48/2 (2010) Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza Biblica, w Katolikus Pedagơgia [János Pál Lublini Katolikus Egyetem és Gál Ferenc Hittudományi Főiskola. Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagógiai Kutatócsoport, Szeged] 1.szám (2010/1) Prorocka misja Kościoła. Nowe wyzwania i nowe odpowiedzi [ La missione profetica della Chiesa. Le nuove sfide e le nuove risposte ], w Homo Dei 3 (2011) p La comunicazione della testimonianza. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione, w StMor 49/2 (2011) Świadectwo miłości chrześcijańskiej. Horyzonty nowej ewangelizacji [ La testimonianza dell amore cristiano. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione ], w Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2011, Proctwo krzyża a historia zbawienia [ La profezia della croce e la storia della salvezza ], w Collectanea Theologica 81 (2011) nr 2, Memoria e profezia. L impegno morale nella fede, w StMor 50/2 (2012) Testimoni della fede nella diaspora. Le Famiglie di Tobi e di Rut, w StMor 51/1 (2013) RECENZJE RECENSIONI REVIEWS RECENSIONES 125. Läpple Alfred, Od Egzegezy do Katechezy [Dall esegesi alla catechesi], t. I i II, PAX, Warszawa 1986, w HD 1(1987) Bejze Bohdan, O chrześcijańską współczesność [Per la cristianità di oggi], Warszawa 1986, w HD 3 (1988) Tillich Paul, Dynamika wiary [La dinamica della fede], Poznań 1987, w HD 1 (1988) Lazzati Giuseppe, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne [I laici e l impegno cristiano nelle cose terrene), PAX, Warszawa 1988, in HD 2 (1989)

12 Les Sectes et l'eglise Catholique. Le Document Romani, Paris 1986, w HD 3 (1987) Melina Livio - Noriega José - Pérez Soba Juan José, Camminare nella Luce dell Amore. I fondamenti della morale cristiana, Edizioni Cantagalli, Siena 2008, w StMor 46/2 (2008) De Virgilio Giuseppe, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, (Supplementi alla Rivista Biblica 51), EDB, Bologna 2008, w StMor 48/1 (2010) SPRAWOZDANIA RELAZIONI REPORTS RELACIONES 132. Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) [Sessantesimo anniversario dell Associazione Biblica Italiana (ABI) ], w Scripturae Lumen 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 wrzesnia 2008 [ Carità e giustizia per il bene comune. Cronaca del XXII Congresso Nazionale dell Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale, Pescara, 8-11 settembre 2008 ], w Keryks VIII (2009) Caritative Liebe und Gerechtigkeit für das Gemeinwohl. Chronik des 22. Nationalkongresses der Italienischen Theologische Vereinigung, Sektion Moraltheologie, Pescara, September 2008, w Keryks VIII (2009) Sympozjum Diecezji Lacjo w sanktuarium Divino Amore, Rzym 19 marca 2010 [Simposio della Diocesi di Lazio nel santuario Divino Amore, Roma 19 marzo 2010], w Scripturae Lumen 2, Wydawnictwo BIBLOS, Lublin 2010, Le fonti classiche e contemporanee di teologia morale. Resoconto del VII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Cadine Trento [TN], luglio 2010), w StMor 48/2 (2010) Editoriale di Gabriel Witaszek, w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p.], w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi

13 13 per il nostro tempo 24), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 204 p.], w StMor 51/1 (2013)

Prof. Gabriel Witaszek, C.Ss.R.

Prof. Gabriel Witaszek, C.Ss.R. 1 Prof. Gabriel Witaszek, C.Ss.R. 1 KSIĄŻKI LIBRI BOOKS LIBROS 1. I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C. (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate

Bardziej szczegółowo

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I EGZORCYZMY W TRADYCJI BIBLIJNEJ Ks. Janusz Czerski Egzorcyzmy w Piśmie Świętym...11 Egzorcyzmy w

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wojciech Pikor

Ks. dr hab. Wojciech Pikor Ks. dr hab. Wojciech Pikor Biogram naukowy Urodzony 31 X 1969 w Gdańsku; 1988 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; kontynuował studia na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Jacenty Mastej

Ks. dr hab. Jacenty Mastej Ks. dr hab. Jacenty Mastej Biogram naukowy W 1986-92 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra na Wydziale Teologii KUL; po przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Publikacje: Druki zwarte: 1. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu. Lublin 2001 ss. 400. Wydawnictwa redaktorskie: 1. Biuletyn Miłosierdzia Bożego 16:1992

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 PROFETYZM JAKO ZJAWISKO RELIGIJNE STAROŻYTNEGO WSCHODU... 7 Profetyzm... 7 Profetyzm pozaizraelski... 9 Profetyzm w starożytnym Egipcie... 9 Profetyzm w Mezopotamii... 11 Profetyzm

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL

Dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL Dr hab. Stefan Szymik MSF, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 10 I 1956 w Jaśkowicach Śląskich; 1976 wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, następnie studiował filozofię i teologię w Wyższym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Helena Słotwińska

Prof. dr hab. Helena Słotwińska Prof. dr hab. Helena Słotwińska Biogram naukowy Urodzona 22 III 1969 w Jarosławiu; 1988-93 studiowała na Wydziale Teologii KUL; 1993 uzyskała Dyplom Studium Pedagogicznego KUL; kontynuowała studia specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz

Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Ks. dr Tadeusz Zadykowicz Biogram naukowy W 1988-94 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku; magisterium uzyskał na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy Ideowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL

Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 IX 1956 w Puławach; 1975 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie; 1981 otrzymał święcenia kapłańskie oraz

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

2 7 MOJE WYPOWIEDZI O MARIOLOGII I MARYJNOŚCI JANA PAWŁA II

2 7 MOJE WYPOWIEDZI O MARIOLOGII I MARYJNOŚCI JANA PAWŁA II 2 7 MOJE WYPOWIEDZI O MARIOLOGII I MARYJNOŚCI JANA PAWŁA II 1. Prawosławna teologia ikony w katolickiej Polsce?, Summarium 1980 nr 9, 125-129. 2. Odnowa kultu maryjnego. Stwierdzenia Problemy otwarte Sprawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...........................................9 Wstęp.................................................. 11 I. TEOLOGICZNE PODSTAWY REGUŁ O TRZYMANIU Z KOŚCIOŁEM Piotr Kasiłowski SJ

Bardziej szczegółowo

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło Aniołowie w życiu ludzi Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2009 257 Spis treści WSTĘP...5 Ks. Janusz Czerski Angelologia biblijna...9 Angelologia Starego Testamentu...9 Aniołowie w Nowym Testamencie...16

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28)

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28) 1. Informacje ogólne koordynator modułu ks. dr Maciej Basiuk rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) I. Informacje ogólne OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS). Nazwa modułu : Małżeństwo i rodzina w Biblii 2. Kod modułu 2-DDS29r 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

(1993) (1995-1996) (1997-1998)

(1993) (1995-1996) (1997-1998) ks. dr hab. Andrzej Proniewski Publikacje: (1993) «Charyzmat Ruchu Komunia i Życie jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej (dalej:wkab), 3 (1993) 86-91.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

260 Noty o autorach Katowice 1998; Obrzędowość świecka jako wyzwanie dla życia duszpasterskoliturgicznego, Katowice 1999; Kult Matki Bożej Nieustające

260 Noty o autorach Katowice 1998; Obrzędowość świecka jako wyzwanie dla życia duszpasterskoliturgicznego, Katowice 1999; Kult Matki Bożej Nieustające Noty O AUTORACH ANTONI BARTOSZEK, ks. dr hab., ur. 1968 r. w Rudzie Śląskiej; prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista; doktorat 1999 (KUL), habilitacja 2010 (UŚ); od 2001 r. adiunkt w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Publikacje -2007 Druki zwarte: 1. Kaspra Drużbickiego SJ ( 1662) teologia krzyża. Lublin 1997. 2. Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji. Lublin

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Nowy Testament (11-TS-12-NT) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod wariantu)

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Nowy Testament (11-TS-12-NT) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): nazwa_wariantu (kod wariantu) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Nowy Testament (11-TS-12-NT) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): _wariantu ( wariantu) 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA

X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS - Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X.

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-12-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Historia kształtowania się liturgii uświęcenia czasu...77

Historia kształtowania się liturgii uświęcenia czasu...77 Spis treści WSTĘP ks. Jan Hadalski SChr...5 Część pierwsza Współczesne dokumenty Kościoła...9 Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II na temat liturgii godzin... 11 Konstytucja apostolska

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl.

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl. Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl Szanowni Państwo! Proponujemy kilka publikacji specjalistycznych, które mogą okazać się przydatne

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

ARTICLES. Pedagogika zbawczego daru stworzenia

ARTICLES. Pedagogika zbawczego daru stworzenia ARTICLES Pedagogika zbawczego daru stworzenia Ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek CSR Ac c a d e m i a Al f o n s i a n a Rz y m Ur. w 1951 roku. Licencjat biblijny uzyskany w r. 1982, dr na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz

Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz Biogram naukowy Urodzony 26 XI 1968 w Lidzbarku Warmińskim; 1987 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu; 1993 otrzymał święcenia kapłańskie i uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Kierunek teologia, specjalności: teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych, nauczycielsko-katechetyczna, integralna pomoc i promocja społeczna. Kierunek teologia, specjalność

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Ka to wi cach. Nr 34. Redaktor serii: Ks. ARTUR MALINA

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Ka to wi cach. Nr 34. Redaktor serii: Ks. ARTUR MALINA Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Ka to wi cach Nr 34 Redaktor serii: Ks. ARTUR MALINA Ks. Artur Malina Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach Studium narracji i teologii

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA KSIĘDZA PROFESORA JANA NOWACZYKA

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA KSIĘDZA PROFESORA JANA NOWACZYKA BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA KSIĘDZA PROFESORA JANA NOWACZYKA Skróty: AK Ateneum Kapłańskie, Włocławek 1909 SPhCh Studia Philosophiae Christianae, Warszawa 1965 SWł Studia Włocławskie, Włocławek 1998 1. Z dyskusji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z

BIBLIOGRAFIA. stan z Ks. dr Grzegorz Noszczyk BIBLIOGRAFIA stan z 06.2013 Druki zwarte: Kryzys zachodniego modelu państwa opiekuńczego jako wyzwanie dla katolickiej myśli i akcji społecznej, Kraków 1998, ss. 209. Naród i państwo

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy

Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB Biogram naukowy Urodzony 17 VI 1936 w Łętowni koło Przemyśla; 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; po nowicjacie odbył praktykę pedagogiczną;

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Teologia dogmatyczna

Teologia dogmatyczna Nazwa Język * *), w tym Teologia dogmatyczna SPKP_W1; SPKP_W7 SPKP_U1; SPKP_U6 SPKP_K7; SPKP_K11 pierwszy akademickiego (wykład) oraz praca własna słuchacza (lektura) wykład: 15; ćwiczenia: 10 5 wykład,

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 VIII 1949 w Krośnie nad Wisłą; 1967 rozpoczął studia filozoficzo- -teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1973 przyjął

Bardziej szczegółowo

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia

Italica 2013, Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech. L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia Italica 2013, Wratislaviensia nr 4 Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech L insegnamento della lingua e della letteratura tra l Italia e la Polonia redakcja naukowa RECENZENCI prof. Luca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016

PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016 PROPOZYCJE 2016 PROGRAM REKOLEKCJI NA ROK 2016 STYCZEŃ 8-1 0 Rekolekcje dla mężczyzn Bóg Ojciec - źródło ojcostwa. prowadzi ks. Adam Rybicki LUTY 8 Dzień skupienia dla Kapłanów * poniedziałek, godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T T Additamenta Musicologica

Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T T Additamenta Musicologica Tytuł czasopisma Uwagi Początek Tom Koniec Tom2 BN 1996 BN 2005 FIDES RAZEM Acta Mediaevalia 1998 T. 8 2014 T. 25 99 121 220 Additamenta Musicologica Lublinensia br. R. 5 2005 R. 1 2010 R. 6 0 40 40 Analecta

Bardziej szczegółowo

La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo

La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo La figura di don Bosco educatore nella stampa nazionale polacca in occasione della beatificazione (1929), canonizzazione (1934) e del cinquantesimo anniversario della sua morte (1938) In un Mensile pedagogico

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych 21.10.2014 Aktualności 1. Dodano 2196 opisów z BZCZ, w tym pięć nowych czasopism: The Person and the Challanges, Scientia et Fides, Theological Research, Hereditas

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 W ramach powtórki księgi protokanoniczne pisma, które od początku były uznawane przez wszystkie gminy chrześcijańskie za natchnione protokanoniczność nie oznacza, że księgi te mają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE SCRIPTURAE LUMEN Spis treści Od Redakcji................................. 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki....... 7 SCRIPTURAE Ks. Janusz Lemański, Królestwo Boże w Starym Testamencie...

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD

Dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD Dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD Urodzony 2 X 1955 w Białaczowie; 1984 otrzymał święcenia kapłańskie; 1986- -88 był na misjach w Australii i Papui Nowej Gwinei; 1990-94 odbył studia specjalistyczne z religioznawstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach I,II,III. KLASA I Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE Prof.ssa Janina Janas Tel.080571.7433; e-mail: j.janas@lingue.uniba.it Anno Acc. 2007-2008 I Anno Elementi della storia

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika

Numer programu i data przyjęcia. Tytuł podręcznika. Numer podręcznika PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRAZ Z NUMERAMI PODRĘCZNIKÓW, NUMERAMI PROGRAMÓW ORAZ DATĄ DOPUSZCZENIA Tytuły Programu nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL

Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL Dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 31 VIII 1961 w Wodzisławiu Śląskim; 1980 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach;

Bardziej szczegółowo