Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista"

Transkrypt

1 1 Prof. Gabriel Witaszek, Redentorista 1 KSIĄŻKI LIBRI BOOKS LIBROS 1. I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C. (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Roma 1986, 214 s. 2. Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej w VIII wieku przed Chr. [I profeti Amos e Michea nella lotta per la giustizia sociale nell VIII sec. a. C.], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. Wydanie uzupełnione doktoratu. [Edizione aggiornata del dottorato]. 3. Niesprawiedliwości społeczne i ich konsekwencje w myśli religijnej proroka Amosa [Le ingiustizie sociali e le loro conseguenze nel pensiero religioso del profeta Amos], OO. Redemptoryści, Tuchów 1992, 226 s. 4. Biblia o rodzinie [La Bibbia sulla famiglia], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 135 s. (dodruk), tamże, Lublin 1997, 135 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1997, 135 p]. 5. Moc słowa prorockiego. Przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu [La forza della parola profetica. Guida alla letteratura profetica dell Antico Testamento], (Jak rozumieć Pismo Święte 7), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, 330 s. (2 wyd.), tamże, Lublin 1996, 330 s. [Seconda edizione, Ibidem, Lublin 1996, 330 p]. 6. Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej [Amos. Profeta della giustizia sociale], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 277 s. 7. Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94» [L educazione alla vita nella famiglia. Le vie e gli smarrimenti. Materiali di «DWA 94»], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, 224 s. 8. Prorocy dzisiaj. Refleksje studentów nad tekstami ksiąg prorockich [I profeti d oggi. Riflessioni degli studenti alla luce dei testi profetici], red. Gabriel Witaszek, Jerzy Suchy, przyg. do druku Aleksandra Cieślak, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 272 s. 9. Życie społeczne w Biblii [La vita sociale nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, 344 s. (dodruk), tamże, Lublin 1998, 344 s. [ristampa, Ibidem, Lublin 1998, 344 p].

2 2 10. Myśl społeczna proroków [Il pensiero sociale dei profeti], (KUL Wydział Teologii), Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, 264 s Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką Jana Pawła II «Fides et ratio» [La fede e la ragione. Riflessioni sull enciclica di Giovanni Paolo II «Fides et ratio»], red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 163 s. 12. Życie religijne w Biblii [La vita religiosa nella Bibbia], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, 360 s. 13. «Tertio Millennio Adveniente». U progu trzeciego tysiąclecia [«Tertio Millennio Adveniente». Sulla soglia del terzo millennio], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 494 s. 14. «Wszystko czynię dla Ewangelii». Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM [«Tutto faccio per il Vangelo». Scritti in omaggio al Professore P. Hugolin Langkammer OFM], (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, 492 s. 15. Droga jako przestrzeń ludzka [La via come spazio umano], (KUL Wydział Teologii), red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2002, 388 s. 16. José Rafael Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici utilizzati nella formazione per il sacerdozio e la vita consacrata (Quaestiones Morales 15), a cura di Alfonso V. Amarante e G. Witaszek, EDACALF, Roma 2009, 304 s. 17. Vicenzo Viva e Gabriel Witaszek (Edd.), Etica teologica nelle correnti della storia. Contributi dall Accademia Alfonsiana al secondo Congresso mondiale dei teologi cattolici (Dibattito per il millennio 17), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2011, 145 s. 18. María Martha CÚNEO, Limitación del esfuerzo terapéutico en Terapia Intensiva Neonatal. El caso de los extremadamente prematuros (Tesi Accademia Alfonsiana 4), Gabriel Witaszek - Antonio G. Fidalgo (edd.), Lateran University Press - Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 381 p. 19. Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p. 20. La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi per il nostro tempo 24), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2013, 204 p. ARTYKUŁY ARTICOLI ARTICLES ARTÍCULOS

3 3 21. Chrześcijanie w obliczu fenomenu sekt [ I cristiani di fronte al fenomeno delle sette ], w HD 57 (1988) Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa [ La comunità israelitica di fronte alla critica sociale del profeta Amos ], w RBL 43 (1990) Amos z Tekoa, prorok przyszłości [ Amos di Tekoa, il profeta del futuro ], w RBL 44 (1991) Ekoetyczne zadania Kościoła [ Il compito ecologico-etico della Chiesa ], w HD 60 (1991) Maryja, mesjańska gebirah [ Maria, la gebirah messianica ], w HD 60 (1991) Kościół wobec ekologii [ La Chiesa di fronte alle sfide dell ecologia ], w ZNKUL 36/1-4 (1993) Prorok Amos w obliczu dramatu wybrania [ Il profeta Amos di fronte al dramma dell elezione ], w Redemptoryści w Tuchowie ( ), red. Stanisław Bafia, Jan Chaim, Stanisław Stańczyk (sen.), Homo Dei, Kraków 1993, Eschatologiczna interpretacja historii zbawienia [ L interpretazione escatologica della storia della salvezza ], w Katechizm Kościoła Katolickiego: Wprowadzenie, red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Kryzys solidarności rodziny w kontekście zmian społecznych zachodzących w starożytnym Izraelu [ Crisi della solidarietà in famiglia nel contesto delle trasformazioni sociali dell antico Israele ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, O ideale życia rodzinnego - Księga Tobiasza [ Sull ideale della vita familiare Libro di Tobia ], w Biblia o rodzinie, red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1995, Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych [ I profeti dell VIII sec. a. C. di fronte alle deviazioni cultuali ], w RTK 42/1 (1995) Separatyzm gminy qumrańskiej [ Il separatismo della comunità di Qumran ], w CoTh 65/1 (1995) Tendencje partykularystyczne w gminie quamrańskiej [ Tendenze particolari nella comunità di Qumran ], w RBL 48 (1995) Mądrość starotestamentowa «miejscem» dialogu międzyreligijnego [ La sapienza anticotestamentaria come il «luogo» del dialogo interreligioso ], w Biblia podstawą

4 4 jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Pedagogiczny charakter wyroczni o narodach (Am 1, 3-2, 16) [ Il carattere pedagogico degli oracoli contro le nazioni (Am 1, 3 2, 16) ], w Światło prawdy Bożej. Księdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Eugeniusz Szewczyk, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, Łódź 1996, Rodzina miejscem identyczności narodowej i religijnej (Księga Tobiasza) [ La famiglia, il luogo dell identità nazionale e religiosa (Libro di Tobia) ], w Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Materiały z «DWA 94», red. Gabriel Witaszek, Ryszard Podpora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18) [ La giustizia sociale e la responsabilità individuale (Ez 18) ], w RBL 49 (1996) Teologia «odpoczynku» w Psalmie 95 [ La teologia del «riposo» nel Salmo 95 ], w RTK 43/1 (1996) Uniwersalizm religijny w Księdze Rut [ L universalismo religioso nel libro di Rut ], w Biblia podstawą jedności, red. Adam Ryszard Sikora, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1996, Baranek paschalny wyjścia [ L agnello pasquale dell Esodo ], w Biblia o Eucharystii, (KUL Wydział Teologii), red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Bez sprawiedliwości społecznej nie ma zbawienia (Iz 58, 1-13: 59) [ Senza giustizia sociale non c è salvezza (Is 58, 1-13: 59) ], w RBL 50 (1997) Biblijne podstawy własności prywatnej [ I fondamenti biblici della proprietà privata ], w Życie społeczne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię» (Mt 5, 5) [ «Beati i miti, perché erediteranno la terra» (Mt 5, 5) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, «Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 10) [ «Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 10) ], w Ku szczęściu bez oszustwa, (Homo Meditans 18), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1997, Cierpienie Joba mądrość «nieortodoksyjna» [ La sofferenza di Giobbe la sapienza «insolita» ], w U źródeł mądrości, red. Stanisław Haręzga, Rzeszów 1997,

5 5 46. Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22) [ Due discorsi del profeta Geremia dal carattere sociale (7, 1-15: 34, 8-22) ], w ZNKUL 40 (1997) n. 1/2, Eucharystia jako Nowe Przymierze (Jr 31, 31-34) [ L Eucaristia come la Nuova Alleanza (Ger 31, 31-34) ], w Biblia o Eucharystii, red. Stefan Szymik, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Idee społeczne w Księdze Sofoniasza [ Idee sociali nel libro di Sofonia ], w Scriptura Sacra 1 (1997) Post sprawiedliwość społeczna zbawienie (Za 1-8) [ Digiuno giustizia sociale salvezza (Zc 1-8) ], w RTK 44/1 (1997) Prefiguracja Eucharystii w Starym Testamencie [ La prefigurazione dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Jezus Eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysław Cisło, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Problematyka sprawiedliwości społecznej na starożytnym Bliskim Wschodzie: Egipt i Mezopotamia [ La problematica della giustizia sociale nell antico Vicino Oriente: Egitto e Mesopotamia ], w Universitas Gedanensis 15 (1997) n. 1/2, Symbolika Eucharystii w Starym Testamencie [ La simbologia dell Eucaristia nell Antico Testamento ], w Eucharystia misterium ofiara kult. Materiały z sympozjów sekcji wykładowców liturgiki (Włocławek, r.) i Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL (Lublin, KUL, r.) z okazji 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Jerzy Kopeć, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1997, Wiara w pobożność psalmów [ Uno sguardo all aspetto devozionale dei salmi ], w W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, Jedność, Kielce 1997, Idealny król mesjański (Iz 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) [ L ideale re messianico (Is 7, 10-17: 8, 23-9, 6: 11, 1-9) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Pieśni Sługi Jahwe (Iz 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) [ Canti del servo del Signore (Is 42, 1-7: 49, 1-7: 50, 4-9: 52, 13-53, 12) ], w «Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego», (Homo Meditans 19), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1998, Prorocy a Duch Boży [ I profeti e lo Spirito di Dio ], w Resovia Sacra 5 (1998) 7-23.

6 6 57. Teologia sądu Boga nad Izraelem (Am 2, 6-16). Analiza retoryczna [ La teologia del giudizio divino sull Israele (Am 2, 6-16). L analisi retorica ], w RTK 45/1 (1998) Centralizacja kultu [ La centralizzazione del culto ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999, Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo? [ E cessata la profezia nel periodo del secondo tempio? ], w Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiwicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Vocatio, Warszawa 1999, Duch Boży w Starym Testamencie [ Lo Spirito di Dio nell Antico Testamento ], w «Niech zstąpi Duch Twój», (Homo Meditans 20), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 1999, Jerozolima córka Syjonu a Maryja [ Gerusalemme figlia di Sion e Maria ], w Salvatoris Mater 1/2 (1999) Prorocka myśl społeczna [ Il pensiero sociale profetico ], w Universitas Gedanensis 17/1-2 (1999) Proroctwo a apokaliptyka eschatologiczna wczesnego judaizmu [Profezia ed apocalittica escatologica del primo giudaismo ], w Studia Diecezji Radomskiej 2 (1999) Teologia świątyni [ La teologia del tempio ], w Życie religijne w Biblii, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1998, Wykroczenia wspólnoty powygnaniowej w ocenie Księgi Malachiasza [ Le trasgressioni della comunità postesilica nella valutazione del libro di Malachia ], w RBL 52/1 (1999) Wylanie Ducha w Dzień Pański początkiem dzieła zbawienia (Jl 3, 3-5) [ Il dono dello Spirito nel Giorno del Signore come l inizio della salvezza (Gl 3, 3-5) ], w RTK 46/1 (1999) «Wyzwolenie» według proroków Amosa i Micheasza [ «Liberazione» secondo i profeti Amos e Michea ], w RTK 46/4 (1999) Znaczenie modlitwy w działalności proroków [ Il significato della preghiera nell attività dei profeti ], w Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. Marek Chmielewski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 1999,

7 7 69. Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Teologia o szatanie, red. Krzysztof Góźdź, Standruk, Lublin 2000, Jezus Chrystus Zbawiciel [ Gesù Cristo il Salvatore ], w «Tertio millennio adveniente». U progu trzeciego Tysiąclecia, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Obraz Boga Ojca w Księdze Amosa [ La figura del Dio Padre nel libro di Amos ], w «Abba Ojcze!», (Homo Meditans 21), red. Antoni J. Nowak, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2000, Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza [ L esperienza personale di Dio dei profeti Amos, Osea, Geremia e Deuteroisaia ], w RTK 47/1 (2000) Modlitwa siłą powołania prorockiego [ La preghiera, forza della vocazione profetica ], w Homo Orans, red. Jerzy Misiurek, Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa) [ La partecipazione dell universo al processo del rinnovamento d Israele (Libro di Amos) ], w Scriptura Sacra 4 (2000) Wylanie Ducha początkiem zjednoczenia Izraela (Ez 37, 1-14) [ L effusione dello Spirito inizio dell unione d Israele (Ez 37, 1-14) ], w Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM, (KUL Wydział Teologii), red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Zbawienie i nowe stworzenie według Deuteroizajasza [ La salvezza e la nuova creazione secondo Deuteroisaia ], w Biblia i odkupienie, red. Ryszard Rubinkiewicz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2000, Apokaliptyczny charakter wizji Amosa (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Carattere apocalittico delle visioni d Amos (7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. Jarosław Popławski, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jedność znakiem jedynego Kościoła. Podstawy biblijne [ L unità, il segno dell unica Chiesa. Fondamenti biblici ], w Wokół deklaracji «Dominus Jesus», red. Marian Rusecki, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Jezus Chrystus Panem pełni czasów [ Gesù Cristo il Signore della pienezza dei tempi ], w «Gdy nastała pełnia czasu», (Homo Meditans 22), red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Walerian Słomka, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2001,

8 8 80. Ozeasz, prorok relacji między Bogiem a narodem wybranym [ Osea, il profeta delle relazioni tra Dio e il popolo eletto ], w Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1: Filozofia i teologia w życiu człowieka, red. Paweł Mazanka, Wydaw. UKSW, Warszawa 2001, Przyjęcie pogan przez Pana (Iz 56, 1-8) [ Promessa agli stranieri (Is 56, 1-8) ], w Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Red. Wydaw. KUL, Lublin 2001, Wizje posłaniem Boga do narodu wybranego (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) [ Le visioni come il messaggio di Dio al popolo eletto (Am 7, : 8, 1-3: 9, 1-4) ], w RTK 48 (2001) Nauka bycia z Bogiem w drodze [ L arte dell essere con Dio nella via ], w Droga jako przestrzeń ludzka, red. Alojzy Drożdż, Gabriel Witaszek, Wydaw. KUL, Lublin 2002, Prorok [ Profeta ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, Przymierze [ Alleanza ], w Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. Marian Rusecki, Wydawnictwo M, Lublin-Kraków 2002, (współpraca Jacenty Mastej). 86. L amen dell Annunciazione e il nostro si, w Alla scuola di Maria, donna «eucaristica» (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Novena dell Immacolata Concezione di Maria, 29 novembre - 8 dicembre 2005, Omelie. Chiesa di Sant Alfonso all Esquilino. Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, Roma 2006, Biblia o szatanie rzeczywistość czy mit? [ La Bibbia su satana. Realtà o mito? ], w Realność szatana, red. Krzysztof Góźdź, Gaudium, Lublin 2006, Działalność Amosa wzorem opisowym funkcji prorockiej. Formy prawdziwego profetyzmu [ L attività di Amos come l esempio descrittivo della funzione profetica. Le forme del vero profetismo ], w CoTh 76/3 (2006) Pedagogika «negatywna» w Księdze Hioba [ La pedagogia «negativa» nel libro di Giobbe ], w Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny V/2006, Die «negative» Pädagogik im Buch Ijob, w Keryks. Internationale Religionspädagogische Rundschau V/2006, Pismo Święte w duszpasterstwie [ La Sacra Scrittura nella pastorale ], w Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski, Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, Lublin 2006, (współpraca

9 9 Ryszard Kamiński). 92. Prorocki wymiar historii zbawienia. Prorocy wczoraj i dzisiaj [ La dimensione profetica della storia della salvezza. I profeti ieri e oggi ], w Bóg jest miłością (1J 4, 16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80 rocznicę urodzin, (= Rozprawy i studia biblijne 25), Vocatio, Warszawa 2006, Deus caritas est. Solidarna sprawiedliwość i ofiarna miłość [ Deus caritas est. La solidale giustizia e caritativo amore ], w Teologia i Człowiek 10 (2007) Deus caritas est Dobročinná láska a sociálna spravodlivost pôsobiaca v duchovnej pastorácii, in Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2007, roč. 7, č. 4, Dialogika Martina Bubera jako wzór spotkania. Wymiar kulturowy i religijny [ La dialogica di Martin Buber come l esempio dell incontro. La dimensione culturale e religiosa ], w W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, red. Mirosław Pawliszyn, Marek Urban, Homo Dei, Kraków 2007, Rivelazione e pace nella Bibbia (Nella verità la pace. Atti del Convegno Accademia Alfonsiana, Roma, 1-2 marzo 2007), w StMor/Supplemento 3, 45/2 (2007) Słowo [ Parola ], w Leksykon Pedagogiki Religii. Postawy koncepcje - perspektywy, red. Cyprian Rogowski, Verbinum, Warszawa 2007, Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza biblica, w Pedagogika Katolicka 1a (2007) Dialektyka zbawienia: między darem przymierza a jego odrzuceniem. Aspekt moralny [ Dialettica della salvezza: tra il dono dell alleanza e il suo rifiuto. Aspetto morale ], w StRed 6 (2008) L educazione dei figli secondo i libri sapienziali della Bibbia, w Pedagogika Katolicka 2 (1/2008) Un esame di coscienza (Gb 31, 1-40). Morale sapienziale, w RTK 55/3 (2008) La sapienza della sofferenza di Giobbe. La morale non premiata, w StMor 46 (2008) Słowo proroka znakiem sprzeciwu [ Parola del profeta il segno di contraddizione ], w Przybliżyło się królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 r. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2008,

10 Księga Joela, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Gioele, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, Księga Amosa, tłumaczenie z języka hebrajskiego na język polski, w Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [ Libro di Amos, traduzione dalla lingua ebraica in lingua polacca, w Antico e Nuovo Testamento. Traduzione dalle lingue originali e commentario], Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009, L alleanza dimenticata. Richiamo etico dei profeti, w StMor 47/1 (2009) Grzech i nawrócenie w księgach prorockich. Boży dar stworzenia i przymierza a odpowiedź człowieka [ Il peccato e la conversione nei libri profetici. Il dono divino della creazione e dell alleanza e la risposta umana ], w Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Professora Juliana Warzechy SAC ( ), red. Waldemar Chrostowski, Apostolicum, Ząbki 2009, Pedagogika zbawczego daru stworzenia [ La pedagogia del dono salvifico della creazione ], w Pedagogika Katolicka 4 (1/2009) Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju [ La pedagogia della giustizia solidale per la pace ], w Pedagogika Katolicka 5 (2/2009) Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia [ Imperativo morale di Dio: l invito alla conversione ], w Keryks VIII (2009) Der moralische Imperativ Gottes: eine Einladung zur Umkehr, w Keryks VIII (2009) Peccato (AT), w Temi teologici della Bibbia, a cura di R. Penna, G. Perego, G. Ravasi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e dell impegno umano nella prospettiva profetica, w StMor 48/1 (2010) L antropologia dell amore coniugale: unità ed alterità. Prospettiva biblica (Gen 1, 26-28: 2, 18-25), w RNR 1, 56 (2009) Complementarietà tra giustizia e solidarietà. Il pensiero profetico dell VIII secolo A. C. e la profezia contemporanea, w Forum Teologiczne XI (2010) Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła [ L aspetto biblico-teologico di famiglia come chiesa domestica ], w Rodzina jako Kościół domowy [Famiglia come

11 11 chiesa domestica], a cura di A. Tomkiewicz, Wł. Wieczorek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, La venuta del Figlio di Dio nell Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale, w StMor 48/2 (2010) Tra la pedagogia divina e la pedagogia umana nella sapienza Biblica, w Katolikus Pedagơgia [János Pál Lublini Katolikus Egyetem és Gál Ferenc Hittudományi Főiskola. Gerhardus Társadalomtudományi és Továbbképzési Intézet Katolikus Pedagógiai Kutatócsoport, Szeged] 1.szám (2010/1) Prorocka misja Kościoła. Nowe wyzwania i nowe odpowiedzi [ La missione profetica della Chiesa. Le nuove sfide e le nuove risposte ], w Homo Dei 3 (2011) p La comunicazione della testimonianza. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione, w StMor 49/2 (2011) Świadectwo miłości chrześcijańskiej. Horyzonty nowej ewangelizacji [ La testimonianza dell amore cristiano. Gli orizzonti della nuova evangelizzazione ], w Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2011, Proctwo krzyża a historia zbawienia [ La profezia della croce e la storia della salvezza ], w Collectanea Theologica 81 (2011) nr 2, Memoria e profezia. L impegno morale nella fede, w StMor 50/2 (2012) Testimoni della fede nella diaspora. Le Famiglie di Tobi e di Rut, w StMor 51/1 (2013) RECENZJE RECENSIONI REVIEWS RECENSIONES 125. Läpple Alfred, Od Egzegezy do Katechezy [Dall esegesi alla catechesi], t. I i II, PAX, Warszawa 1986, w HD 1(1987) Bejze Bohdan, O chrześcijańską współczesność [Per la cristianità di oggi], Warszawa 1986, w HD 3 (1988) Tillich Paul, Dynamika wiary [La dinamica della fede], Poznań 1987, w HD 1 (1988) Lazzati Giuseppe, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne [I laici e l impegno cristiano nelle cose terrene), PAX, Warszawa 1988, in HD 2 (1989)

12 Les Sectes et l'eglise Catholique. Le Document Romani, Paris 1986, w HD 3 (1987) Melina Livio - Noriega José - Pérez Soba Juan José, Camminare nella Luce dell Amore. I fondamenti della morale cristiana, Edizioni Cantagalli, Siena 2008, w StMor 46/2 (2008) De Virgilio Giuseppe, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, (Supplementi alla Rivista Biblica 51), EDB, Bologna 2008, w StMor 48/1 (2010) SPRAWOZDANIA RELAZIONI REPORTS RELACIONES 132. Sześćdziesiąt lat Associazione Biblica Italiana (ABI) [Sessantesimo anniversario dell Associazione Biblica Italiana (ABI) ], w Scripturae Lumen 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 wrzesnia 2008 [ Carità e giustizia per il bene comune. Cronaca del XXII Congresso Nazionale dell Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale, Pescara, 8-11 settembre 2008 ], w Keryks VIII (2009) Caritative Liebe und Gerechtigkeit für das Gemeinwohl. Chronik des 22. Nationalkongresses der Italienischen Theologische Vereinigung, Sektion Moraltheologie, Pescara, September 2008, w Keryks VIII (2009) Sympozjum Diecezji Lacjo w sanktuarium Divino Amore, Rzym 19 marca 2010 [Simposio della Diocesi di Lazio nel santuario Divino Amore, Roma 19 marzo 2010], w Scripturae Lumen 2, Wydawnictwo BIBLOS, Lublin 2010, Le fonti classiche e contemporanee di teologia morale. Resoconto del VII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Cadine Trento [TN], luglio 2010), w StMor 48/2 (2010) Editoriale di Gabriel Witaszek, w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede (Saggi per il nostro tempo 23), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 200 p.], w StMor 50/2 (2012) Presentazione di Giuseppe De Virgilio del libro di Gabriel Witaszek, La famiglia. L istituzione divina fondata sul matrimonio. Dono divino e risposta umana (Saggi

13 13 per il nostro tempo 24), [Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 204 p.], w StMor 51/1 (2013)

Ks. dr hab. Wojciech Pikor

Ks. dr hab. Wojciech Pikor Ks. dr hab. Wojciech Pikor Biogram naukowy Urodzony 31 X 1969 w Gdańsku; 1988 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; kontynuował studia na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC

Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Dr Waldemar Stanisław Seremak SAC Publikacje: Druki zwarte: 1. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu. Lublin 2001 ss. 400. Wydawnictwa redaktorskie: 1. Biuletyn Miłosierdzia Bożego 16:1992

Bardziej szczegółowo

(1993) (1995-1996) (1997-1998)

(1993) (1995-1996) (1997-1998) ks. dr hab. Andrzej Proniewski Publikacje: (1993) «Charyzmat Ruchu Komunia i Życie jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej (dalej:wkab), 3 (1993) 86-91.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl.

Szanowni Państwo! Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl. Księgarnia Włoska Tłumaczenia ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków Tel/fax (012) 638-08-07 italicus@italicus.com.pl Szanowni Państwo! Proponujemy kilka publikacji specjalistycznych, które mogą okazać się przydatne

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL

Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL Publikacje -2007 Druki zwarte: 1. Kaspra Drużbickiego SJ ( 1662) teologia krzyża. Lublin 1997. 2. Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji. Lublin

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL Biogram naukowy Urodzony 30 VIII 1949 w Krośnie nad Wisłą; 1967 rozpoczął studia filozoficzo- -teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1973 przyjął

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE

Spis treści. Od Redakcji... 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki... 7 SCRIPTURAE SCRIPTURAE LUMEN Spis treści Od Redakcji................................. 5 Biblijne orędzie o Królestwie Bożym. Zarys problematyki....... 7 SCRIPTURAE Ks. Janusz Lemański, Królestwo Boże w Starym Testamencie...

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE Prof.ssa Janina Janas Tel.080571.7433; e-mail: j.janas@lingue.uniba.it Anno Acc. 2007-2008 I Anno Elementi della storia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szmajdziński "I Dodici Profeti: perché "Minori"? : esegesi e teologia", Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja]

Mariusz Szmajdziński I Dodici Profeti: perché Minori? : esegesi e teologia, Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja] Mariusz Szmajdziński "I Dodici Profeti: perché "Minori"? : esegesi e teologia", Donatella Scaiola, Bologna 2011 : [recenzja] Collectanea Theologica 81/4, 195-199 2011 i Nowego Testamentu oraz na chrystologiczne

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr (1951- ) I. Książki autorskie 1. Il carisma della Società di Cristo per gli emigrati polacchi, Poznań-Roma 1988, s. 242 2. Prawny aspekt powołania chrystusowca. Vocatio

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6 Warszawa, 29 sierpnia 2008 r. KWEP-C- 470/08 Programy i podręczniki do nauczania religii PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Teologiczny PASJA MOŻE WZNOSIĆ NA WYŻYNY. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział istnieje od 1974 r. (początkowo pod nazwą

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel Biogram naukowy Urodzony 03 I 1969 w Świeciu; 1988 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Peplinie; 1994 uzyskał tytuł magistra w Akademii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Corsi in Italiano 2015 / 2016

Corsi in Italiano 2015 / 2016 Corsi in Italiano 2015 / 2016 STUDI DI PRIMO GRADO (LAUREA TRIENNALE) Italiano Pratico [PL: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego] (I III anno di filologia romanza, specializzazione: italiano + francese B

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu człowieka O pedagogii Jana Pawła II

W poszukiwaniu człowieka O pedagogii Jana Pawła II Paedagogia Christiana 1/27 (2011) ISSN 1505-6872 Artur Niemira *1 Włocławek W poszukiwaniu człowieka O pedagogii Jana Pawła II Beatyfikacja Jana Pawła II to potwierdzenie powszechnego przekonania o świętości

Bardziej szczegółowo

Pytania z katechezy do klasy 6

Pytania z katechezy do klasy 6 Pytania z katechezy do klasy 6 Dział 1: Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1. Jestem w Kościele na wakacjach i w szkole.na czym Chrystus miał budować Kościół?.Komu Chrystus dał klucze Królestwa Niebieskiego.Jakie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA KS. UKASZ KAMYKOWSKI MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA ZARYS PROBLEMATYKI TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNEJ Pismo wi te by o zawsze zwi zane na ró ne sposoby z teologi. Odgrywa o sw rol w staro ytnej

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Andrzej Proniewski. Działalność naukowa i dydaktyczna

Ks. dr Andrzej Proniewski. Działalność naukowa i dydaktyczna Ks. dr Andrzej Proniewski Działalność naukowa i dydaktyczna Publikacje: (1993) «Charyzmat Ruchu Komunia i Życie jako propozycja dla Kościoła lokalnego», w: Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej Edycja Świętego Pawła Oferta komunijna 2013 ALBUMY ISBN 978-83-7797-152-9 ks. Bogusław Zeman SSP, Małgorzata Wilk Nakarmieni Chlebem życia format: 11,5 x 16,5 cm; strony: 32; oprawa: twarda z gąbką; cena

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5 SPIS TREŚCI Wstęp....................................... 5 MĘKA I KRZYŻ JEZUSA Stanisław Biel SJ Kontemplacje tajemnic męki i śmierci Jezusa....... 11 Męka i krzyż Jezusa w Ćwiczeniach duchownych..............................

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. C 1.2. B 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d) C

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina Biogram naukowy Urodzony 13 VI 1945 w Ostrowach nad Okszą; studia teologiczne odbył w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie; 1969 przyjął święcenia kapłańskie;

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Powołanie ludzi świeckich do wspólnego apostolstwa Kościoła Refleksje katolika o roli świeckich (komunikat)

Powołanie ludzi świeckich do wspólnego apostolstwa Kościoła Refleksje katolika o roli świeckich (komunikat) Wanda Terlecka (Częstochowa, WIT, WSD) Powołanie ludzi świeckich do wspólnego apostolstwa Kościoła Refleksje katolika o roli świeckich (komunikat) Gdy w Roku Wiary odświeżamy znajomość Soboru Watykańskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO ACADEMICA Ks. Andrzej Michalik 34 DUSZPASTERZ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO Część I Wielcy duszpasterze by Wydawnictwo BIBLOS, Tamów 1997 ISBN 83-86889-32-2 SPIS TREŚCI WSTĘP........................... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Storia dell Uomo, storie di cibo

Storia dell Uomo, storie di cibo Expo Milano 2015 è l Esposizione Universale che l Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

BŁOGOSŁAWIONA MARIA ELŻBIETA HESSELBLAD

BŁOGOSŁAWIONA MARIA ELŻBIETA HESSELBLAD BŁOGOSŁAWIONA MARIA ELŻBIETA HESSELBLAD DZIEWICA Błogosławiona Maria Elżbieta Hesselblad urodziła się w Fåglavik w Szwecji 1870 roku. Została ochrzczona w Kościele luterańskim a w 1902 roku przyjęła wiarę

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSKA TROSKA MARYI O KOŚCIÓŁ

MACIERZYŃSKA TROSKA MARYI O KOŚCIÓŁ 1 Ks. Włodzimierz Wołyniec PWT Wrocław MACIERZYŃSKA TROSKA MARYI O KOŚCIÓŁ Temat macierzyńskiej troski Maryi o Kościół zakorzenia się w tajemnicy Jej duchowego macierzyństwa. Pod Krzyżem Pana Maryja przejmuje

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 52 DZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA. 26 kwietnia 2015. Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 52 DZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA. 26 kwietnia 2015. Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 52 DZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA 26 kwietnia 2015 Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania www.cmis-int.org ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 52 DZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie Nauczyciel: mgr Iwona Habrzyk Kryteria oceniania z religii dla kl. II gimnazjum Podręcznik nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

Katolicyzm. Tadeusz Dola Źródło: Kalendarz Ekumeniczny 2000

Katolicyzm. Tadeusz Dola Źródło: Kalendarz Ekumeniczny 2000 Tadeusz Dola Źródło: Kalendarz Ekumeniczny 2000 Katolicyzm Kościół Rzymskokatolicki - jak każda wspólnota chrześcijańska - wywodzi swoje początki od Jezusa z Nazaretu. W Nim widzi Mesjasza i Syna Bożego,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

A. Książki autorskie:

A. Książki autorskie: Bibliografia prac dyrektora Instytutu Badań Naukowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Urbańskiego nt. Bogdana Jańskiego i szkoły zmartwychwstańczej: A. Książki

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Pawłowski SAC

Dr Sławomir Pawłowski SAC Dr Sławomir Pawłowski SAC Biogram naukowy Urodzony 1966 w Chełmnie nad Wisłą; 1985 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni); 1992 otrzymał święcenia kapłańskie oraz uzyskał magisterium

Bardziej szczegółowo

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2014 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA IV KATECHIZM: WYMAGANIA PROGRAMOWE RELIGIA klasy IV-VI ROK SZKOLNY 2013/2014 Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu, Przykazanie miłości, Nowe przykazanie, Dziesięć przykazań

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Radom 2012 Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Ewa Świtka, Aneta Wawer,

Bardziej szczegółowo