1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu"

Transkrypt

1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB IP K01/18, ogłoszonego w dniu 28 września 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 (RPO-Lubuskie2020) Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 jest narzędziem, za pomocą którego realizowana jest polityka spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Nadrzędnym celem programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. EFS jest to Fundusz Strukturalny Unii Europejskiej, najważniejszy finansowy instrument polityki społecznej, wspierający różnorodne programy i projekty związane z socjalnym aspektem integracji. Rozporządzenie ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 320). Ustawa wdrożeniowa Instytucja Zarządzająca Programem (IZ RPO-L2020) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431). Zgodnie z art. 2 pkt. 11 Ustawy wdrożeniowej, jest to instytucja, o której mowa w 125 rozporządzenia ogólnego. W ramach VI Osi Priorytetowej Regionalny rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO-L2020, rolę Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Lubuskiego (ZWL), której zadania wykonują merytoryczne komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w tym zadanie w zakresie zarządzania RPO-L2020 realizuje Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra.

2 Instytucja Pośrednicząca Programu (IP) Zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy wdrożeniowej, jest to podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartej z instytucją zarządzającą, realizacja zadań w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) Komitet Monitorujący (KM) Komisja Oceny Projektów (KOP) Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (Regulamin) Ekspert Wnioskodawca Projekt Wniosek o dofinansowanie projektu Zadania IP dla Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020 realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, Instytucja odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu. Funkcję IOK dla Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020 pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, Komitet Monitorujący (KM) - niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Oparacyjnym-Lubuskie2020 (IZ RPO- Lubuskie2020). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji. Komisja, o której mowa w art. 44 Ustawy wdrożeniowej. Dokument określający między innymi: a) procedurę przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez IOK w województwie lubuskim w ramach Działania 6.2 RPO- Lubuskie2020, b) sposób pracy KOP i podejmowania decyzji, c) zadania KOP. Regulamin uwzględnia postanowienia aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata Osoba, o której mowa w art. 68a Ustawy wdrożeniowej. Podmiot, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy wdrożeniowej, przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Dokument, w którym zawarty jest opis projektu i na podstawie którego dokonuje się oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez ten projekt. 2

3 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przygotowany został w oparciu o zapisy ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata Regulamin określa procedury przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez IOK w Województwie Lubuskim w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020 oraz tryb pracy KOP. 3. Komisja Oceny Projektów stanowi niezależne, autonomiczne ogniwo w systemie oceny wniosków o dofinansowanie projektów. 4. Skład Komisji Oceny Projektów, wraz ze wskazaniem osób pełniących funkcję Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP, powoływany jest zarządzeniem Dyrektora WUP na wniosek Naczelnika Wydziału Obsługi Programów Europejskich/ innej osoby zastępującej. 5. Komisja Oceny Projektów działa od początku procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów do rozstrzygnięcia konkursu/rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. 6. Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów udostępniana jest równolegle z publikacją listy projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej i zamieszczana jest na stronie internetowej IOK. 7. Obsługą prac Komisji Oceny Projektów zajmuje się Wydział Obsługi Programów Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. 3 Zadania Komisji Oceny Projektów 1. Do zadań Komisji Oceny Projektów należy w szczególności: a) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020, b) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie procesu negocjacyjnego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020, c) poufne, rzetelne i bezstronne przeprowadzenie procedury odwoławczej, d) sporządzenie listy projektów zawierającej oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, wskazującej, które projekty: zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania, zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust 2 ustawy wdrożeniowej i nie zostały wybrane do dofinansowania, e) sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania. 4 Skład Komisji Oceny Projektów 1. Członkami Komisji, z prawem dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, są: a) pracownicy IOK; b) eksperci, o których mowa w rozdziale 15a ustawy wdrożeniowej. 2. W posiedzeniach KOP w charakterze obserwatorów bez prawa dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektów mogą uczestniczyć: 3

4 a) przedstawiciele ministra (ministrów) właściwego (właściwych) ds. związanych tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bądź ministrów), b) przedstawiciele IZ (z inicjatywy IZ), c) przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności partnerów wchodzących w skład KM RPO-L2020 (przy zachowaniu zasady bezstronności), d) przedstawiciele wojewody (o ile wojewoda zgłosi swoich przedstawicieli). 3. Liczba członków KOP z prawem dokonywania oceny wynosi nie mniej niż 3 osoby. 4. Oceny spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów wyboru dokonuje dwóch członków KOP wybieranych w drodze losowania przeprowadzonego na posiedzeniu KOP w obecności: a) co najmniej 3 członków KOP oraz b) obserwatorów, o których mowa w pkt 2 (o ile zostali zgłoszeni). 5. Osoby wchodzące w skład KOP posiadają ważny certyfikat potwierdzający ukończenie obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób dokonujących wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS. 6. W składzie Komisji Oceny Projektów wyszczególnia się osoby pełniące funkcję: a) Przewodniczącego KOP i/lub w uzasadnionych przypadkach Zastępcy Przewodniczącego KOP, b) Sekretarza KOPi/lub w uzasadnionych przypadkach Zastępcy Sekretarza KOP. 5 Przewodniczący Komisji Oceny Projektów 1. Przewodniczącym KOP może być wyłącznie pracownik IOK. 2. Przewodniczący KOP w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków KOP pracowników IOK. Wyznaczenie zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzanego przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. Pisemne upoważnienie wydaje się w przypadku nieobecności Przewodniczącego KOP, która mogłaby utrudniać funkcjonowania KOP, lub w przypadku konieczności wykluczenia osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego KOP z pracy KOP. Zastępca Przewodniczącego KOP ma takie same obowiązki i kompetencje jak Przewodniczący KOP. Wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego KOP nie wpływa na konieczność zmiany Zarządzenia Dyrektora WUP, o którym mowa w art. 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 3. Do zadań Przewodniczącego KOP należy w szczególności: a) kierowanie pracami KOP, w tym reprezentowanie KOP wobec kierownictwa IOK, b) nadzór nad sprawnym, terminowym, zgodnym z Regulaminem pracy KOP oraz Regulaminem konkursu, funkcjonowaniem KOP, c) wyznaczanie miejsca i terminu posiedzeń KOP, d) zatwierdzanie protokołu z prac KOP, e) przeciwdziałanie próbom ingerowania z zewnątrz w dokonywaną ocenę przez podmioty niebiorące w niej udziału, f) podpisywanie wewnętrznej korespondencji w sprawach dotyczących KOP, g) akceptacja oraz przedłożenie do wiadomości Wicedyrektorowi ds. Funduszy Europejskich /innej osobie zastępującej list projektów, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt d) i e) niniejszego Regulaminu, h) zatwierdzenie oceny pracy eksperta w oparciu o Kartę oceny pracy eksperta oceniającego wnioski złożone w ramach RPO-Lubuskie2020, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, dokonanej przez Sekretarza KOP. 4. Do kompetencji Przewodniczącego KOP należy rozstrzyganie rozbieżności w dokonanej ocenie projektów przez dwóch oceniających, w zakresie spełnienia przez projekt ogólnych kryteriów merytorycznych ocenianych w systemie 0-1 ( spełnia / nie spełnia ) kryteriów dostępu, 4

5 horyzontalnych, merytorycznych, premiujących, oraz skierowania projektu do negocjacji lub podjęcie decyzji o innym sposobie ich rozstrzygnięcia. Znaczna rozbieżność w ocenie oznaczać może między innymi sytuację, w której projekt został oceniony przez jednego oceniającego pozytywnie a przez drugiego oceniającego negatywnie lub sytuację gdy liczba przyznanych punktów przez jednego oceniającego jest większa/mniejsza o 30 punktów w stosunku do oceny drugiego oceniającego. 5. Decyzja Przewodniczącego, w zakresie, o którym mowa w pkt 4, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz jest dokumentowana w protokole prac KOP. 6. Przewodniczący KOP podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6 Sekretarz Komisji Oceny Projektów 1. Sekretarzem KOP może być wyłącznie pracownik IOK. 2. Przewodniczący KOP w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć zastępcę Sekretarza KOP spośród członków KOP pracowników IOK. Wyznaczenie zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzanego przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. Pisemne upoważnienie wydaje się w przypadku nieobecności Sekretarza KOP, która mogłaby utrudniać funkcjonowania KOP. Zastępca Sekretarza KOP ma takie same obowiązki i kompetencje jak Sekretarz KOP. Wyznaczenie Zastępcy Sekretarza KOP nie wpływa na konieczność zmiany Zarządzenia Dyrektora WUP, o którym mowa w 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Zastępcą Sekretarza KOP może być wyłącznie pracownik IOK. 3. Do zadań Sekretarza KOP należy w szczególności: a) dostarczanie niezbędnych do oceny materiałów członkom KOP, b) obsługa organizacyjno-techniczna KOP, c) sporządzanie protokołu z prac KOP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów oraz wynikach przeprowadzonych negocjacji, d) weryfikacja prawidłowości wypełnienia Kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie 2020, e) nadzór nad terminowością dokonywanych ocen wniosków o dofinansowanie projektów przez członków KOP i informowanie Przewodniczącego KOP o wystąpieniu nieprawidłowości w tym zakresie, f) sporządzenie list projektów, o których mowa w 3 pkt 1 ppkt d) i e) niniejszego Regulaminu i przedstawienie ich Przewodniczącemu KOP, g) gromadzenie i przekazanie do archiwum dokumentacji związanej z pracami KOP, h) współpraca z ekspertami wchodzącymi w skład KOP w zakresie technicznej obsługi ich pracy, i) przeprowadzanie czynności związanych z procesem negocjacji, zgodnie z 11 niniejszego Regulaminu oraz czynności związanych z procedurą odwoławczą, opisaną w 12 niniejszego Regulaminu, j) ocena pracy ekspertów. 4. Sekretarz KOP podpisuje deklarację poufności, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7 Prawa i obowiązki członków KOP 1. Członek KOP jest niezależny co do treści swoich ocen. 5

6 2. Członek KOP zobowiązany jest do: a) podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i 2 lub 3 do regulaminu, zanim przystąpi do oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku braku możliwości podpisania ww. dokumentów, członek KOP nie zostanie dopuszczony do oceny wniosków o dofinansowanie projektów, b) wypełniania swoich obowiązków rzetelnie, sprawnie, w sposób bezstronny, z należytą starannością, c) dokonania obiektywnej, rzetelnej oceny z wykorzystaniem swojej wiedzy w danym obszarze, d) znajomości dokumentów regulujących wdrażanie RPO-Lubuskie2020, e) podnoszenia swojej wiedzy zgodnie z polityką szkoleniową określoną przez IZ RPO- Lubuskie2020, f) stosowania się do aktualnie obowiązujących dokumentów w ramach RPO-Lubuskie2020, g) zawiadomienia Przewodniczącego KOP o próbie wywierania nacisku na niego, związanego z wykonywaniem obowiązków członka KOP, w szczególności o próbie wpływania na jego ocenę, h) zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji oraz dokumentów mu ujawnionych lub przygotowanych i wytworzonych przez niego oraz zapewnienia, że zostaną one użyte tylko dla celów oceny i nie zostaną ujawnione, i) dokonania oceny merytorycznej wszystkich wylosowanych wniosków o dofinansowanie projektów, nie później niż w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP, j) usunięcia stwierdzonych błędów technicznych i/lub formalnych lub innych uchybień wskazanych przez Przewodniczącego KOP/Sekretarza KOP w złożonej Karcie oceny merytorycznej, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego KOP/Sekretarza KOP, k) przedstawienia wyczerpującego pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny w odpowiednich miejscach Karty oceny merytorycznej, l) oceny formalnej protestu m) rozpatrzenia protestu, n) przeprowadzenia procesu negocjacyjnego. 3. Zabrania się członkom KOP: a) zatrzymywania wniosków o dofinansowanie projektów lub ich kopii, kart oceny merytorycznej oraz wszelkich materiałów roboczych bezpośrednio związanych z oceną wniosków o dofinansowanie projektów, b) podejmowania jakichkolwiek kontaktów z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie projektów w zakresie oceny złożonych przez niego projektów do czasu ostatecznego zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów, wyłączając pkt 2 n. 8 Zasady wykonywania obowiązków przez ekspertów powołanych do składu KOP 1. Eksperci powołani do składu KOP wybierani są spośród osób ujętych w Wykazie kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy), który jest dostępny na stronie internetowej 2. Sposób wyboru ekspertów z Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu określa Procedura powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 3. Z ekspertem zawarta zostaje umowa, która określa zasady współpracy z eksperta z IOK. 9 Posiedzenia KOP 6

7 1. Posiedzenia KOP odbywają się w terminach zapewniających terminowość prac KOP. 2. Przewodniczący KOP zawiadamia członków KOP o miejscu i terminie spotkania w terminie umożliwiającym wzięcie w nim udziału. 3. Przed rozpoczęciem prac KOP i przed podpisaniem przez członków KOP oświadczenia o bezstronności, IOK przekazuje członkom KOP listę wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs/rundę konkursową. 4. Posiedzenia KOP mogą odbywać się w trybie stacjonarnym i/lub w trybie niestacjonarnym. W przypadku trybu niestacjonarnego procedura oceny merytorycznej dokonywana drogą elektroniczną odbywa się z zachowaniem poufności danych. 5. Przed rozpoczęciem oceny osoby wchodzące w skład KOP otrzymują informacje dotyczące wymogów, które muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym w szczególności informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach danego konkursu kryteriów wyboru projektów. Przekazanie tych informacji może nastąpić w drodze elektronicznej na wskazane przez członków KOP adresy Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej: a) członkowie KOP na posiedzeniu KOP, którzy będą dokonywać oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów podpisują: listę obecności, deklarację poufności członka KOP, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oświadczenie pracownika IOK o bezstronności, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub, oświadczenie eksperta o bezstronności, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, b) obserwator podpisuje deklarację poufności która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 7. Podczas posiedzenia KOP, odbywa się losowanie polegające na przyporządkowaniu do każdego wniosku dwóch oceniających. Opis sposobu przeprowadzenia procedury losowania zawarty jest w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu. Do pojemników, służących do losowania, zostaną wrzucone kartki z nazwiskami członków KOP ( 1 pojemnik - nazwiska pracowników IOK, 2 pojemnik nazwiska ekspertów jeśli dotyczy). Kartki w pojemniku zostaną złożone w ten sposób, by numery były niewidoczne dla osoby dokonującej losowania. Losowania dokonana się przez wyciągnięcie kartek. Do każdego wniosku o dofinansowanie wylosowane zostaną nazwiska dwóch członków KOP. 8. W wyniku losowania, każdy wniosek o dofinansowanie projektu przyporządkowany może być wyłącznie do dwóch pracowników IOK lub pracownika IOK oraz eksperta. 9. Po dokonaniu oceny merytorycznej Karty oceny merytorycznej podlegają weryfikacji pod względem formalnym tj. kompletności i prawidłowości ich wypełnienia. 10. Karty oceny merytorycznej muszą być wypełnione komputerowo, zawierać datę jej wypełnienia oraz czytelny podpis oceniającego, zawierać wyczerpujące uzasadnienie każdego stanowiska oceniającego powodującego: obniżenie oceny, odrzucenie wniosku, nieprzyznanie dofinansowania, zmiana kwoty dofinansowania, przyznanie lub nieprzyznanie punktów za kryteria premiujące. 11. Przebieg całego procesu oceny wniosków (w tym w szczególności zdarzenia niestandardowe) jest rejestrowany (protokoły, notatki, itp.) w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie. 12. W przypadku zaistnienia problemów, w szczególności zagrożeń terminowości czy rzetelności, Przewodniczący KOP informuje o tym fakcie Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą i/lub Dyrektora WUP. Kierownictwo IOK może uzyskiwać od Przewodniczącego KOP informacje dotyczące przebiegu prac KOP z zastrzeżeniem, że 7

8 informacje te nie mogą dotyczyć wyników oceny poszczególnych projektów do momentu zakończenia prac KOP. 10 Ocena wniosków o dofinansowanie projektów 1. Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie projektu (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). 2. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: a) ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 ( spełnia / nie spełnia ); b) kryteria dostępu (określone we właściwym Rocznym Planie Działania oraz w regulaminie konkursu); c) kryteria horyzontalne; d) ogólne kryteria merytoryczne oceniane punktowo; e) kryteria premiujące (określone we właściwym Rocznym Planie Działania oraz w regulaminie konkursu). 3. W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, ocena merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. 4. Ocena merytoryczna rozumiana jest jako podpisanie przez oceniających Kart oceny merytorycznej. 5. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-L2020, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu 6. Wszelkie materiały robocze powstałe w trakcie prac KOP podlegają zniszczeniu. Naruszenie tej zasady uważane jest za niedochowanie deklaracji poufności. 7. Członkowie KOP ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym Wnioskodawców, w przypadku naruszenia poufności. 8. Członkowie KOP zobowiązani są do zachowania zasad wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z , str. 1, w tym do zapewnienia technicznych środków ochrony tych danych) (RODO). 11 Negocjacje 1. Wnioski o dofinansowanie projektów w przypadku kryteriów dostępu, horyzontalnych, merytorycznych ocenianych punktowo mogą być uzupełniane/poprawiane zgodnie z zakresem określonym w regulaminie konkursu w trybie art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej na etapie negocjacji. 2. Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych przez nich kartach oceny merytorycznej oraz ewentualne dodatkowe kwestie wskazane przez przewodniczącego KOP. 3. Negocjacje prowadzone są w trakcie trwania posiedzenia KOP. 8

9 4. Negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie poczynając od projektu, który uzyskałby najlepszą ocenę Jeżeli w trakcie negocjacji: do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez Przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub KOP nie uzyska od Wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub Przewodniczącego KOP lub przekazane wyjaśnienia/informacje nie zostaną zaakceptowane przez KOP lub do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub uwag Przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji negocjacje kończą się wynikiem negatywnym. 6. Weryfikację spełnienia przez projekt warunków określonych w procesie negocjacji, o których mowa w pkt 5 dokonuje się na podstawie Karty oceny wniosku projektu konkursowego w ramach RPO-L2020, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. 7. Oceny wprowadzenia przez Wnioskodawcę zmian do wniosku o dofinansowanie, zawierającego ustalenia poczynione w trakcie negocjacji, dokonuje Sekretarz KOP lub w uzasadnionych przypadkach inny członek KOP wskazany przez Przewodniczącego KOP. 8. Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole prac KOP, o którym mowa w Procedura odwoławcza 1. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo wniesienia protestu do IOK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach oceny. 2. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy musi zawierać: 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 2) oznaczenie wnioskodawcy; 3) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. 3. W przypadku, gdy protest nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, stwierdzone na podstawie Karty oceny formalnej protestu w ramach RPO-L2020 załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu, wnioskodawca wzywany jest pisemnie do uzupełnienia protestu, bądź poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 4. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wskazanych w pkt 2 ppkt 1-3 i IOK pozostawia protest bez rozpatrzenia, który pomimo prawidłowego pouczenia został wniesiony: 1 IOK może przyjąć, iż negocjacje będą dotyczyły większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie, tak by zapewnić maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Informacja taka zostanie przekazana wnioskodawcom 9

10 1) po terminie, 2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 3) bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, 4) w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 6. Zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez IP. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę IOK pozostawia protest bez rozpatrzenia, a ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wycofując protest wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego. 7. W wyniku rozpatrzenia protestu IOK zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej może: 1) uwzględnić protest - w przypadku uwzględnienia protestu IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu wraz z uzasadnieniem oraz kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, informując o tym wnioskodawcę; 2) nie uwzględnić protestu - w przypadku nieuwzględnienia protestu IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu wraz z uzasadnieniem, w tym o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej. 13 Udzielanie informacji o przebiegu i wynikach oceny 1. Jakiekolwiek udzielenie informacji o przebiegu i/lub wynikach oceny w okresie między rozpoczęciem oceny a podaniem jej wyników do publicznej wiadomości z naruszeniem zasad określonych w niniejszym paragrafie stanowi niedochowanie deklaracji poufności. 2. Członek KOP udziela informacji o tym, które wnioski o dofinansowanie projektów oceniał i jaki był wynik oceny wyłącznie Przewodniczącemu oraz Sekretarzowi KOP. 3. Sekretarz KOP udostępnia informacje związane z przebiegiem oceny wyłącznie Przewodniczącemu KOP. 4. Ocena merytoryczna dokonana przez KOP stanowią podstawę do ułożenia listy zawierającej wyniki oceny wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu/rundy konkursowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania. Listy przekazywane są do akceptacji Przewodniczącemu KOP, a zatwierdzane są przez Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich/inną osobę zastępującą. 5. Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest w siedzibie IOK, na stronie internetowej IOK oraz na stronie internetowej a wszyscy Wnioskodawcy informowani są o losach złożonych przez nich wniosków o dofinansowanie projektów pisemnie, zgodnie z adresem siedziby wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu. 14 Protokół 1. Po zakończeniu prac KOP sporządzany jest przez Sekretarza KOP protokół z przeprowadzonych czynności związanych z oceną merytoryczną, negocjacjami oraz procedurą odwoławczą wniosków o dofinansowanie projektów, zawierający co najmniej następujące informacje: 10

11 a) Regulamin prac KOP, b) termin i miejsce posiedzenia, c) podpisane listy obecności członków KOP, d) decyzję o powołaniu Komisji Oceny Projektów w określonym składzie, e) listę członków KOP, f) zestawienie deklaracji poufności oraz oświadczeń o bezstronności, g) opis sposobu i wyników losowania członków KOP dokonujących oceny merytorycznej, h) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków KOP dokonujących ich oceny, i) wypełnione Karty oceny merytorycznej, j) wyniki oceny merytorycznej w postaci list, o których mowa w 3 ppkt d) i e) niniejszego Regulaminu, k) opis przebiegu pracy KOP sporządzony w sposób umożliwiający jego późniejsze odtworzenie, zawierający w szczególności opis zdarzeń niestandardowych, które zaszły w trakcie prac KOP, do których należą zwłaszcza: ujawnienie istniejącego konfliktu interesów i innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji przez osoby uczestniczące w pracach KOP, wywieranie nacisków na członków KOP ze strony osób i podmiotów zewnętrznych lub wewnętrznych, wykrycie innych nieprawidłowości przebiegu pracy KOP, różnica stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących oceny wniosku o dofinansowanie projektu, czynności weryfikacyjno-sprawdzające Kart oceny merytorycznej, l) informacja o regulaminie konkursu i jego zmianach (jeśli dotyczy), m) informacje dotyczące przeprowadzonych negocjacji, n) dokumenty dotyczące przeprowadzonej procedury odwoławczej, o) inne istotne elementy postępowania oceniającego, p) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przeprowadzoną oceną. 2. Protokół z prac KOP zatwierdzany jest przez Przewodniczącego KOP przed sporządzeniem list, o których mowa w 3 ppkt d) i e) niniejszego regulaminu. 3. Protokół z prac KOP sporządzany jest dla każdego konkursu i jest przechowywany w siedzibie Instytucji Pośredniczącej. 15 Postanowienia końcowe Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. 16 Wykaz załączników do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 1. Załącznik nr 1: Wzór Deklaracji poufności członka KOP. 2. Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. 3. Załącznik nr 3: Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności. 4. Załącznik nr 4: Wzór Deklaracji poufności obserwatora. 5. Załącznik nr 5: Wzór Decyzji Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-L

12 6. Załącznik nr 6: Wzór Karty oceny pracy eksperta oceniającego wnioski złożone w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 7: Procedura powoływania ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu. 8. Załącznik nr 8: Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 9: Wzór Karty oceny formalnej protestu w ramach RPO-Lubuskie Załącznik nr 10: Opis procedury losowania projektów do oceny merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski o dofinansowanie projektów. 11. Załącznik nr 11: Wzór Karty oceny wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO-Lubuskie2020 w zakresie spełnienia warunków negocjacyjnych. 12

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu

1 Definicje przyjęte na potrzeby Regulaminu Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne

Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Postanowienia Ogólne Regulamin prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 1 Postanowienia Ogólne 1. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez, zwana dalej Komisją

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI.

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI. Załącznik nr 3.18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zasady wyboru i oceny

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 do Regulaminu naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 zgodne z Minimalnym

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa -1- 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 3.23 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i pojęć... 3 Postanowienia ogólne... 4 Skład Komisji oceny projektów... 5 Zasada bezstronności i poufności...

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Proces wyboru projektów w trybie konkursowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Załącznik do uchwały Nr 51/1866/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 Regulamin pracy Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW. oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 623/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPO WŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów

Regulamin Zespołu ds. oceny projektów Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.3 e-pionier wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Białystok, r.

Białystok, r. Białystok, 24.01.2018 r. Komunikat nr 6 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 ogłoszonego 17.11.2017 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 22 września 2017 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Skład i sposób powoływania Komisji Oceny Projektów 1. Komisję Oceny Projektów (KOP) ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER IP /17 Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU NR POWER.01.02.01-IP.15-12-008/17 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim PROCEDURY ODWOŁAWCZE W RAMACH WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. Prawo do protestu 1. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie (dalej: wnioskodawcom ), jeśli operacja,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej Procedura odwoławcza od decyzji Rady Procedura odwoławcza składa się z dwóch części załączników:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów

REGULAMIN. pracy Komisji oceny projektów Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016 REGULAMIN pracy Komisji oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 r. ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 r. - Zał. 4b treść jednolita

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA IP /18 w ramach RPO WM Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach RPO WM 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 1576/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.11.2017 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 1.7 Warszawa, 24 kwietnia 2017 r. 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 Słownik pojęć... 4 1. Zakres dokumentu

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wersja 1.3 Warszawa, 6 lipca 2015 r. 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 Słownik pojęć... 4 1. Zakres dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 Marzec 2017 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 - Zał. 4b treść jednolita do

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 9 do regulaminu naboru Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Projekty pozakonkursowe

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY PROGRAMOWEJ W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI wersja listopad 2017r Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga każdorazowego poinformowania i uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW Załącznik do Uchwały Nr 481/10161/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Załącznik do uchwały nr 59/2015 z dnia 21.12.2015r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR PROCEDURA PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ETAPY KONKURSU (EFS) Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie)...3 2. Etap II ocena

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU Wersja nr 2 grudzień 2016 r. 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość Załącznik nr 11 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Kierunek:Przedsiebiorczość Regulamin ustala zasady działania Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna

Procedura odwoławcza RPO WK-P zwana dalej: Regulaminem. Podstawa prawna Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 zwana dalej: Regulaminem 1 Podstawa prawna Niniejsza procedura została opracowana na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017 Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 w Województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/16 ( ) z dnia.. 2016 r r. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w ramach RPO WK-P , zwany dalej: Regulaminem. 1 Wykaz skrótów /słownik pojęć

Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w ramach RPO WK-P , zwany dalej: Regulaminem. 1 Wykaz skrótów /słownik pojęć Załącznik nr 1 do Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin pracy KOP, dla oceny projektów realizowanych z EFRR w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 1390/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Bardziej szczegółowo