Regulamin świadczenia usług w sieci telewizji kablowej CSM Nasza Praca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w sieci telewizji kablowej CSM Nasza Praca"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w sieci telewizji kablowej CSM Nasza Praca 1. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : Abonent osoba, z którą zawarto Umowę o przyłączenie do sieci telewizji kablowej i konserwację. Awaria nieplanowana jako przerwa z konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych, ani nie spowodowana działaniem siły wyższej wada sieci tvk całkowicie uniemożliwiająca Abonentowi korzystanie z usług Cennik zestawienie cen za usługi telewizji kablowej stanowiący integralną część Umowy Cykl rozliczeniowy ilość pełnych miesięcy kalendarzowych wynikająca z treści Umowy abonenckiej stanowiąca podstawę rozliczania należnej Operatorowi od Abonenta opłaty za świadczenie usługi Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Gniazdo abonenckie urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej zainstalowane w lokalu Abonenta Gniazdo dodatkowe drugie lub następne gniazdo zainstalowane w lokalu Abonenta Operator CSM Nasza Praca działająca i świadcząca usługi telekomunikacyjne na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia i zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Opłata konserwacyjno-eksploatacyjna miesięczna opłata ponoszona przez Abonenta w wysokości określonej w cenniku z tytułu świadczenia usługi przez Operatora Pakiet zestawienie programów w ramach usługi telewizji kablowej objętych opłatą konserwacyjnoeksploatacyjną Protokół odbioru technicznego dokument, w którym Abonent potwierdza prawidłowy montaż, podłączenie do sieci i sprawne funkcjonowanie zamontowanego gniazdo abonenckiego Regulamin Regulamin świadczenia usług w sieci telewizji kablowej CSM Nasza Praca Sieć sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800) łącząca stację czołową z gniazdem abonenckim, będąca własnością Operatora Siła wyższa zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć ani jego skutkom zapobiec przy zastosowaniu najlepszej wiedzy i dołożeniu najwyższej staranności Tytuł prawny prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu użytkowego, najem Umowa pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i Operatora, na mocy którego Operator zapewni Abonentowi odpłatne świadczenie usługi w zakresie telewizji kablowej, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron Urządzenie abonenckie urządzenia, które nie stanowią własności Operatora, zainstalowane w lokalu Abonenta (m.in. odbiornik telewizyjny, radiowy, magnetowid) Usługa telewizji kablowej dostarczanie sygnałów radiowych i telewizyjnych do lokalu Abonenta za pośrednictwem sieci Usterka wada sieci, która nie uniemożliwia całkowicie świadczenia usług przez Operatora Wykaz programów uporządkowana ze względu na częstotliwość reemisji lista programów telewizyjnych nadawców krajowych i zagranicznych, rozprowadzanych przez Operatora na obszarze objętym zezwoleniem telekomunikacyjnym 2. Warunki zawarcia Umowy Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi telewizji kablowej za pośrednictwem sieci zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z osobami: a) które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie b) które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub które zdaniem Operatora budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności c) które zalegają z jakimikolwiek płatnościami w stosunku do CSM Nasza Praca

2 d) z którymi Operator rozwiązał Umowę, w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu e) w lokalu w którym Operator nie posiada technicznych możliwości świadczenia usługi 2.2. Umowę w imieniu Operatora zawiera osoba upoważniona przez Zarząd CSM Nasza Praca Abonent może zawrzeć Umowę osobiście biurze Operatora Zakład Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca ul. Dekabrystów 68/76 lub przez należycie umocowanego pełnomocnika Abonent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawiera Umowę poprzez osoby upoważnione do reprezentowania tej osoby lub jednostki organizacyjnej, przy czym umocowanie do działania winno być wykazane stosownym dokumentem (odpisem z rejestru) Przy zawieraniu Umowy Abonent będący osobą fizyczną powinien wykazać swoją tożsamość w oparciu o dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument zaakceptowany przez upoważnionego pracownika Operatora) Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować Operatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania (adres do korespondencji), telefon kontaktowy, nr PESEL oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu. 2.7 Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować Operatora o zmianach danych zawartych w Umowie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z nie zgłoszonych danych. 3. Warunki świadczenia usługi 3.1. Operator zobowiązuje się do doprowadzenia sygnału telewizji kablowej do lokalu wymienionego w Umowie w miejscu wskazanym przez Abonenta, a Abonent wyraża zgodę na przeprowadzenie kabla, wiercenie niezbędnych otworów w ustalonych miejscach oraz mocowanie odpowiedniego wyposażenia Operator zobowiązuje się poprowadzić kable możliwie najkrótszą i najdogodniejszą drogą w lokalu Abonenta do urządzeń abonenckich. 3.3 Abonent jest zobowiązany przygotować w lokalu drogę przeprowadzenia kabla w taki sposób, aby pracownik Operatora mógł wykonać instalację w możliwie najkrótszym czasie nie naruszając przy tym mienia Abonenta. 3.4 Do obowiązków pracownika Operatora nie należy dokonywanie czynności przygotowania lokalu do instalacji i nie ponosi on w tym zakresie odpowiedzialności za szkodę wynikłą z działania lub zaniechania Abonenta. 3.5 Podczas wykonywania w/w prac w lokalu powinien przebywać Abonent lub jego pełnoletni pełnomocnik. 3.6 W zakresie usług telewizji kablowej bez uzyskania zgody Operatora Abonent nie ma prawa odbierać sygnału programów ani rozprowadzać ich dalej poza lokal, którego dotyczy Umowa. 3.7 Pracownik Operatora nie jest upoważniony do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą urządzeń abonenckich. 3.8 Wszelkie modyfikacje i naprawy instalacji kablowej oraz gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta mogą być dokonywane wyłączenie przez pracownika Operatora. 4. Opłaty Abonent zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem Umowy, w kasie lub na konto Operatora, opłaty przyłączeniowej na warunkach określonych w Umowie. Opłata przyłączeniowa nie podlega zwrotowi Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłaty konserwacyjno-eksploatacyjnej w wysokości określonej w Cenniku Abonentowi będącemu członkiem CSM Nasza Praca miesięczna opłata konserwacyjno-eksploatacyjna będzie doliczana do opłaty czynszowej za mieszkanie Abonenta Abonent nie będący mieszkańcem CSM Nasza Praca zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat abonamentowych za pomocą książeczki, przekazanej Abonentowi przy podpisaniu Umowy przez Operatora Za opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator może pobierać odsetki ustawowe oraz obciążyć Abonenta kosztami upomnień Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie dodatkowych usług w sieci zlecanych przez Abonenta, w tym ponownego uruchomienia usługi, zmiany pakietu, przeniesienia gniazda abonenckiego w obrębie lokalu, pomocy technicznej w miarę możliwości technicznych, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

3 4.5 Opłaty pobierane przez Operatora nie obejmują opłat za używanie urządzeń abonenckich oraz innych, których obowiązek ponoszenia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 4.6 Opłata konserwacyjno-eksploatacyjna może zostać podwyższona przez Operatora w oparciu o wskaźnik inflacji za poprzedzające półrocze, wysokość podatków, poziom wzrostu opłat licencyjnych, bankowych, kosztów dzierżawy kanalizacji telekomunikacyjnej, wzrost kursów walut obcych, obciążeń wynikających ze zmiany przepisów prawa obowiązujących Operatora oraz uwarunkowań rynkowych. 4.7 W przypadku każdej zmiany opłaty konserwacyjno-eksploatacyjnej Operator informuje o tym Abonentów, których zmiany dotyczą. Abonentowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień wprowadzenia zmiany. 4.8 W przypadku zawierania nowej Umowy dotyczącej lokalu, w którym istnieje instalacja wykorzystywana przez Operatora, wówczas Operator nie pobiera opłaty za przyłączenie do sieci telewizji kablowej. 5. Obowiązki Operatora. 5.1 Operator zobowiązany jest do dosyłania Abonentowi w sposób ciągły sygnału obejmującego naziemne i satelitarne polsko- i obcojęzyczne programy telewizyjne wymienione w wykazie programów w ramach wybranego przez Abonenta pakietu. 5.2 Operator zastrzega sobie prawo do emisji programów z wykorzystaniem całego pasma częstotliwości kablowej tj MHz. 5.3 Operator gwarantuje Abonentowi dostarczanie w sposób ciągły sygnałów telewizji i radia zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi ustalonymi dla telewizji kablowej pod warunkiem zastosowania do ich odbioru właściwie zestrojonych urządzeń abonenckich odbierających pełny zakres częstotliwości telewizyjnych. 5.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści programów, ani audycji programowych w nich zawartych. 5.5 Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany w emisji programów spowodowane działaniami nadawcy. 5.6 Operator może udostępniać Abonentom w okresach testowych nieodpłatnie programy spoza wykazu programów. 5.7 Jeżeli w przypadku zaprzestania nadawania programu przez nadawcę lub utratę prawa do reemisji przez Operatora nastąpi zmiana w wykazie programów dotyczącego wybranego przez Abonenta pakietu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca. 5.8 Operator ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, w tym za przerwy w dostarczaniu sygnału. 5.9 Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu sieci telewizji kablowej z przyczyn niezależnych od Operatora lub z przyczyn leżących poza siecią, a także z przyczyn mających charakter działania siły wyższej, leżących po stronie Abonenta lub niezachowania przez niego przepisów prawa, postanowień Umowy czy Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci, nie dłuższych jednorazowo niż 8 godzin i nie więcej niż przez 3 doby w kwartale. Przekroczenie wskazanego okresu skutkuje obniżeniem opłaty konserwacyjno-eksploatacyjnej w następnym miesiącu o 1/30 za każdą dobę braku sygnału Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady urządzeń abonenckich, nie dokonuje ich napraw i adaptacji. 6. Obowiązki Abonenta 6.1 Abonent zobowiązany jest przestrzegać warunków określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie. 6.2 Abonent zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą instalacji i gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta, uszkodzonych wskutek nieprawidłowego ich używania, a w razie ich zniszczenia, utraty lub kradzieży Operator pobierze opłatę równą ich wartości odtworzeniowej. 6.3 Podczas wyładowań atmosferycznych urządzenia abonenckie powinny być odłączone od sieci telewizji kablowej oraz od sieci energetycznej. 6.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania urządzeń abonenckich. 6.5 Abonent jest zobowiązany do udostępnienia na każde żądanie Operatora zajmowanego lokalu w celu dokonania przeglądu, pomiarów oraz usuwania usterek i awarii. Podczas dokonywania tych czynności w lokalu powinien być obecny Abonent lub jego pełnoletni pełnomocnik. 6.6 Abonent zobowiązany jest pisemnie poinformować Operatora o zmianach danych zawartych w Umowie w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, a w szczególności adresu

4 zamieszkania bądź siedziby. Wszelkie pisma doręczone przez Operatora pod wskazany w Umowie adres uznaje się za doręczone skutecznie. 7. Usuwanie awarii 7.1 Operator zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania usterek, awarii i wad w jakości świadczonej usługi, w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Abonentem. 7.2 Abonent powinien zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia awarii, chyba że ona miała miejsce poza lokalem zajmowanym przez Abonenta lub miejscem przez niego kontrolowanym np. wydzielony zamknięty przez Abonentów korytarz. 7.3 Informacje o wszelkich awariach i usterkach sieci Operator przyjmuje pod numerem telefonu Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa wynikająca z awarii i trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty konserwacyjnoeksploatacyjnej. 8. Zmiana Umowy. 8.1 Operator jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Abonenta o zmianie postanowień Umowy, Regulaminu i Cennika z wyprzedzeniem 1-go miesiąca przed wprowadzeniem w życie. 8.2 Operator nie ma obowiązku zawiadamiać Abonenta o zmianach w pkt. 8.1 jeżeli zmiany nie dotyczą zakresu usług świadczonych Abonentowi lub jeżeli zmiany polegają na wprowadzeniu nowych usług oraz w przypadku, gdy zmiana wyniknęła z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a nowe postanowienia umowne nie wpływają niekorzystnie na uprawnienia Abonenta. 8.3 Z przyczyn o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym lub prawnym, Operator może dokonywać zmian w ofercie programowej polegających w szczególności na zmianie ilości programów bądź zamianie programów w ramach określonego pakietu. Zmiany oferty programowej Operatora nie wymagają podpisania nowej Umowy o konserwację z Abonentem. 8.4 Operator o każdej zmianie zawiadamia w programie informacyjnym Operatora. 8.5 Abonent nie przyjmujący nowych postanowień może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień wprowadzenia zmiany. 9. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy. 9.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania w formie pisemnej przez każdą ze stron. Rozwiązanie Umowy następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Umowa została wypowiedziana. 9.2 Operator ma prawo do natychmiastowego wyłączenia lokalu Abonenta z sieci kablowej w przypadkach: a) nieuregulowania opłaty przyłączeniowej w terminie określonym w Umowie b) zalegania Abonenta z uregulowaniem dwóch opłat konserwacyjno-eksploatacyjnych c) udostępniania przez Abonenta programów telewizyjnych i radiowych poza lokal, którego dotyczy Umowa d) wszelkich działań podjętych przez Abonenta powodujących zakłócenia pracy sieci e) dokonywania przez Abonenta wszelkich przeróbek urządzeń Operatora lub nieuprawnionych podłączeń do sieci powodujących naruszenie prawa własności intelektualnej osób trzecich f) nieudostępnienia lokalu w celu zainstalowania gniazda abonenckiego, dokonania przeglądu instalacji, pomiarów oraz usunięcia usterek i awarii 9.3 Operator wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy termin do usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia Operatora, Operator wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym wyłączając lokal Abonenta z sieci 9.4 Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie Operatora wysłane za pomocą listu poleconego na adres lokalu Abonenta określony w Umowie. 9.5 Ponowne przyłączenie lokalu Abonenta do sieci może nastąpić po zapłaceniu zaległości oraz wniesieniu opłaty dotyczącej kosztów włączenia zawartej w Cenniku. 10. Reklamacje Abonent ma prawo składać reklamacje z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania usługi lub

5 w przypadku zastrzeżeń dotyczących wysokości naliczanych opłat Reklamacja powinna być złożona osobiście przez Abonenta lub na piśmie w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca ul. Dekabrystów 68/76 w terminie do 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym zakończyła się przerwa świadczenia usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamacje złożona po tym terminie nie będzie rozpoznawana 10.3 Zgłaszana reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, miejsce świadczonej usługi, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, datę sporządzenia reklamacji, podpis osoby zgłaszającej reklamację, pieczęć i podpis pracownika Operatora Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Kierownika Zakładu Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających dłuższego postępowania wyjaśniającego lub dłuższych badań lub obserwacji funkcjonowania urządzeń w ciągu 30 dni od zgłoszenia Abonent zostanie poinformowany w formie pisemnej listem poleconym o decyzji, w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Operator poda uzasadnienie W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub jej realizacji w sposób niezadowalający Abonenta, Abonent może: a) wnieść odwołanie do Zarządu CSM ''Nasza Praca. b) skierować sprawę na drogę postępowania mediacyjnego lub poddać ją pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej c) skierować sprawę do sądu powszechnego 10. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Zakładu Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca. Kierownik Zakładu Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca przekazuje niezwłocznie odwołanie Abonenta do Zarządu z pełną dokumentacją Zarząd CSM Nasza Praca ma 30 dni roboczych na rozpoznanie odwołania. 11. Postanowienia końcowe Abonent oświadcza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał i zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem oraz wykazem programów W sprawach nieregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Radiofonii i Telewizji oraz Prawa Telekomunikacyjnego Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są wprowadzane decyzją Zarządu CSM Nasza Praca Regulamin wchodzi w życie z dniem r. w Częstochowie.

6 CENNIK USŁUG TELEWIZJI KABLOWEJ Rodzaj opłaty Zakres Cena (zł) opłata przyłączeniowa * jednym gniazdem - pakiet A (podstawowy) jednym gniazdem - pakiet B jednym gniazdem - pakiet C jednym gniazdem - pakiet D * w przypadkach podłączeń tvk w zasobach obcych do opłaty przyłączeniowej należy do liczyć 7% VAT opłata miesięczna konserwacyjno -eksploatacyjna brak 160,00 250,00 250,00 pakiet A (podstawowy) 4,60 pakiet B 16,48 pakiet C 22,15 pakiet D 33,00 montaż dodatkowego gniazda tvk doprowadzenie sygnału tvk oddzielnym przewodem bezpośrednio od skrzynki do lokalu abonenta i wykonanie instalacji zakończonej dodatkowym gniazdem dostrojenie odbiornika dostrojenie programów obejmujących dany pakiet w odbiorniku TV 24,00 zmiana pakietu tvk z niższego na wyższy 120,00 z wyższego na niższy 17,50 ponowne podłączenie tvk 31,50 wymiana przewodu koncentrycznego Cennik aktualny na dzień r. wymiana kabla koncentrycznego doprowadzającego sygnał tvk do lokalu, uszkodzonego przez lokatora brak 42,00 DANE KONTAKTOWE: Zakład Obsługi Technicznej CSM Nasza Praca Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76 Telefon pogotowia:

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG TV KABLOWEJ OPERATORA SIECI PUBLICZNEJ TV KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBARTOWIE

REGULAMIN USŁUG TV KABLOWEJ OPERATORA SIECI PUBLICZNEJ TV KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBARTOWIE REGULAMIN USŁUG TV KABLOWEJ OPERATORA SIECI PUBLICZNEJ TV KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBARTOWIE Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, wpisana do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zwaną dalej Operatorem a Panią/Panem:... zamieszkałym w Toruniu przy ul... PESEL:... tel.:... zwanym dalej Zamawiającym

UMOWA NR zwaną dalej Operatorem a Panią/Panem:... zamieszkałym w Toruniu przy ul... PESEL:... tel.:... zwanym dalej Zamawiającym UMOWA NR Zawarta w dniu... pomiędzy Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Toruniu ul. Tuwima 9 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000116913, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych.

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych. Regulamin Świadczenia Usług Internetowych. Rozdział I Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych Pojęcia użyte w tekście Regulaminu Usług Internetowych, zwanego dalej Regulaminem, oznaczają: 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 REGULAMIN ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ II. Zasady podłączenia do sieci.

Załącznik Nr 1 REGULAMIN ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ II. Zasady podłączenia do sieci. Załącznik Nr 1 REGULAMIN Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych NETbis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 06 200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 8, tel. 29 7173905 Na podstawie art. 384 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. SPIS TREŚCI DZIAŁ I - Postanowienia ogólne DZIAŁ II - Warunki świadczenia usług telewizji kablowej. Obsługa serwisowa.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa)

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: Abonament miesięczna opłata ponoszona przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Ujście, dnia 01.06.2014 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne i słowniczek. Pojęcia użyte w tekście Regulaminu Świadczenia Usług, zwanego dalej "Regulaminem", oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TELEWIZJI KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICHROWE WZGÓRZE W KIELCACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TELEWIZJI KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICHROWE WZGÓRZE W KIELCACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TELEWIZJI KABLOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICHROWE WZGÓRZE W KIELCACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Kablowej przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Lipnie SPIS TREŚCI

Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Kablowej przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Lipnie SPIS TREŚCI Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Kablowej przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Lipnie SPIS TREŚCI DZIAŁ I - Postanowienia ogólne DZIAŁ II - Warunki świadczenia usług telewizji kablowej. DZIAŁ III -

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet

REGULAMIN. świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet InfoProjekt 31-213 Kraków, ul. Bursztynowa 1/38 REGULAMIN świadczenia usług w zakresie dostępu do sieci Internet Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez InfoProjekt Kamil

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu o numerze:, zawarta w dniu w lokalu Dostawcy położonym w Nowym Tomyślu Os. Batorego 52 pomiędzy: Dostawcą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu

REGULAMIN świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu REGULAMIN świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową w Tarnobrzegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, prawna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokalnej Telewizji Kablowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin Lokalnej Telewizji Kablowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim Regulamin Lokalnej Telewizji Kablowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim (tekst jednolity) Strona 1 1. Postanowienia ogólne 1.1. Podstawa prawna Lokalna Telewizja Kablowa Krzemionki w Ostrowcu Św. funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych UMOWA/ANEKS DO UMOWY o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZW Media przy ul. Osmolińskiej 6, w dniu... pomiędzy: Dostawcą: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokator

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Usługi INFONET określa zakres i warunki świadczenia usług transmisji danych w sieci szkieletowej wykonanej przez firmę INFOELTECH s.c.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług telekomunikacyjnych. 1 czerwca 2014 roku

REGULAMIN Świadczenia usług telekomunikacyjnych. 1 czerwca 2014 roku REGULAMIN Świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 czerwca 2014 roku 1 DEFINICJE 1. Awaria uszkodzenie Sieci ograniczające lub uniemożliwiające dostęp sygnału Sieci Stowarzyszenia do Odbiornika lub Terminala

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ KOLNET 1 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez KolNet Kolwas Mirosław z siedzibą w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu Magdalenę Chraniuk, działającą na podstawie upoważnienia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015r. Panią/Panem... zameldowanym

zawarta w dniu Magdalenę Chraniuk, działającą na podstawie upoważnienia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015r. Panią/Panem... zameldowanym *Niepotrzebne skreślić 1 UMOWA nr TV/CANAL+/2015 zawarta w dniu pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Górczewska z siedzibą w Warszawie ul. Doroszewskiego 4, NIP: 525-000-95-36, Regon: 001071522, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych

Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych Regulamin Lycamobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych 1 Przedmiot regulaminu Regulamin określa zasady postępowania przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia 02-01-2017 1 Definicje 1. Pakiet START600 i pakiet START1200 są to usługi, w skład których wchodzi:

Bardziej szczegółowo