Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14"

Transkrypt

1 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str O noœnikach danych str Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi str

2

3 A K T U A L N O S C I 3 Z okazji œwi¹t Bo ego Narodzenia kierujemy do Pañstwa yczenia radosnych, spokojnych chwil spêdzonych w atmosferze domowego ciep³a oraz pomyœlnoœci i sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Roku. Liczysz siê dla nas Szanowni Panstwo Z okazji zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia skladamy najserdeczniejsze zyczenia spokoju i radosci w rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyslnosci w Nowym Roku Rada Nadzorcza, Rada Zrzeszenia i Zarzad -Banku S.A.

4 4 A K T U A L N O S C I Lepiej póÿno, ni wcale listopadzie Rada Polityki Pieniê nej podjê³a d³ugo wyczekiwan¹ przez ekonomistów decyzjê i obni y³a podstawowe stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Wskutek tej decyzji stopa referencyjna spad³a do poziomu 4,5%. Obni ka to niezbyt znaczna, jednak nale y siê cieszyæ, e RPP dostrzeg³a potrzebê jej przeprowadzenia. Dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki s¹ bowiem jednoznaczne. Od kilku miesiêcy zauwa alnie pogarsza siê koniunktura: dynamika produkcji przemys³owej we wrzeœniu by³a ujemna i wynios³a -5,2% r/r, a produkcja sprzedana przedsiêbiorstw budowlanych spad³a a o 17,8% r/r. Indeks PMI wskazuje przy tym na mo liwe dalsze os³abienie siê koniunktury. Odczyty tego indeksu z miesi¹ca na miesi¹c malej¹ (47,3 punktu w paÿdzierniku z 47 punktów we wrzeœniu wartoœci poni ej 50 punktów oznaczaj¹ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê gospodarcz¹, a wartoœci ni sze ni 40 informuj¹ o powa nym kryzysie). Analizuj¹c poszczególne sk³adowe tego indeksu mo na dostrzec, e wielkoœæ produkcji maleje w szybkim tempie, spada liczba nowych zamówieñ, zaœ w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ nowych zamówieñ firmy ograniczy³y aktywnoœæ zakupow¹. Spada te liczba nowych zamówieñ eksportowych. Przedsiêbiorstwa ograniczaj¹ produkcjê, zmniejszaj¹ moce produkcyjne i zmniejszaj¹ zatrudnienie. W takich warunkach systematycznie s³abn¹ oczekiwania œredniej inflacji w kolejnych 12 miesi¹cach (do 4,1% we wrzeœniu z 4,4% w sierpniu), a wzrost wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at z zysku jest niski (we wrzeœniu br. wyniós³ 1,6% r/r). Maleje konsumpcja, dotychczasowy motor napêdzaj¹cy popyt wewnêtrzny w naszym kraju. Spadek konsumpcji indywidualnej wi¹ e siê bowiem z ograniczaniem dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych i rosn¹cym bezrobociem, które coraz szybciej zbli a siê do poziomu 13%, a w pierwszych miesi¹cach 2013 r. mo e nawet osi¹gn¹æ 14%. Ograniczenie dochodów polskich gospodarstw domowych dokonuje siê przy tym w warunkach systematycznego zacieœniania akcji kredytowej. Opublikowana przez NBP ankieta Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodnicz¹cych komitetów kredytowych wskazuje przy tym, i oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Wszystkie te dane te poœwiadczaj¹ wystêpowanie znikomej niskiej presji p³acowej i popytowej na wzrost cen. Sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie w nadchodz¹cym roku, zw³aszcza e w projekcie przysz³orocznego bud etu przewidziano zamro- enie wynagrodzeñ w jednostkach sektora finansów publicznych. Nic dziwnego, e bior¹c pod uwagê te negatywne dane makroekonomiczne, wiele instytucji obni y³o ju prognozy tempa wzrostu PKB w Polsce na ten i przysz³y rok. I tak, analitycy MFW dokonali korekty prognoz tego tempa do odpowiednio 2,4% r/r w 2012 r. i 2,1% r/r w 2013 r. Natomiast zgodnie z listopadow¹ projekcj¹, przygotowan¹ przez Instytut Ekonomiczny NBP, przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych banku centralnego tempo wzrostu PKB znalaz³oby siê z 50% prawdopodobieñstwem 2,0-2,6% r/r w 2012 r. i 0,5-2,5% r/r w 2013 r. Hola, hola móg³by ktoœ zakrzykn¹æ i co z tego? Przecie podstawowym zadaniem Rady Polityki Pieniê nej jest d¹ enie do stabilizowania poziomu cen, a jedynym celem ograniczanie wzrostu inflacji tak, by mieœci³a siê ona w sposób nieprzerwany w paœmie odchyleñ ±1% od 2,5%. To prawda. Mo na jednak dostrzec, e RPP i tak nie odnosi spektakularnych sukcesów w realizacji tego celu. Wszak inflacja ju od grudnia 2010 r. kszta³tuje siê na poziomie przewy szaj¹cym górn¹ granicê pasma dopuszczalnych odchyleñ. Dopiero paÿdziernikowy wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, wynosz¹cy 3,4% r/r, zmieœci³ siê w górnej czêœci tego pasma. No dobrze móg³by ktoœ zapytaæ skoro tak jest, to RPP powinna chyba stopy podnosiæ, a nie obni aæ? Na pierwszy rzut oka trudno takie stwierdzenie zakwestionowaæ, zw³aszcza e przy dokonywaniu oceny na temat po ¹danego poziomu stóp procentowych w gospodarce istnieje naturalna pokusa do kierowania siê bie ¹cym odczytem inflacji. Pokusie tej najwyraÿniej ulegaj¹ nawet przedstawiciele RPP, którzy w publicznych wypowiedziach wielokrotnie informowali, e nie mo na by³o obni yæ stóp, bo bie ¹ca inflacja by³a za wysoka. Pada³y argumenty, e obni ka stóp w warunkach wysokiej bie ¹cej inflacji naruszy³aby reputacjê RPP. Po zastanowieniu trudno siê jednak zgodziæ z tak¹ argumentacj¹. Chaotyczne i niespójne z wczeœniejszymi zapowiedziami decyzje (a za tak¹ nale y uznaæ chocia by podjêt¹ w maju decyzjê o podwy ce podstawowych stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych) naruszaj¹ tê reputacjê znacznie silniej. Trzeba tak e pamiêtaæ, e jak wskazuj¹ liczne badania bie ¹ca inflacja jest wynikiem decyzji podjêtych kilka kwarta³ów temu. Natomiast dzisiejsza decyzja w najlepszym wypadku wywrze wp³yw na poziom cen dopiero za kilka miesiêcy. Podejmuj¹c j¹ nie mo na wiêc kierowaæ siê przesz³ymi danymi, trzeba korzystaæ z projekcji i prognoz. A te przecie s¹ dostarczane cz³onkom RPP przez analityków NBP. W przywo³anej ju listopadowej projekcji prognozowali oni, e przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych NBP inflacja znajdzie siê z 50% prawdopodobieñstwem w przedziale 3,7-3,9% w 2012 r., ale ju w paœmie 1,8-3,1% w 2013 r. oraz 0,7-2,4% w 2014 r. Nie nale y te zapominaæ, e w o- statnich kwarta³ach na inflacjê w Polsce wp³ywa³y przede wszystkim ceny ywnoœci i paliw. WskaŸnik inflacji bazowej po wy³¹czeniu cen ywnoœci i energii jedynie w grudniu 2011 r. wzrós³ bardziej ni o 3% r/r, a w piêciu ostatnich miesi¹cach kszta³towa³ siê w ujêciu rocznym na poziomie ni szym od celu inflacyjnego RPP, obni aj¹c siê we wrzeœniu br. do 1,9% r/r. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy to w³aœnie wzrost cen paliw i ywnoœci dr Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) powinna d³awiæ Rada wysokimi stopami, i czy w ogóle podstawowe stopy procentowe NBP maj¹ na wzrost tych cen jakikolwiek wp³yw. Oczywiœcie nie nale y zapominaæ o kosztowej stronie inflacji i o tym, e wy sze ceny paliw mog¹ siê w œrednim okresie prze³o yæ na wzrost cen produkcji i transportu. Jednak w obecnych warunkach wysokiego bezrobocia, s³abn¹cej koniunktury i braku wzrostu wynagrodzeñ w gospodarce narodowej takie obawy wydaj¹ siê nieuzasadnione. Dobrze, e w koñcu dostrzeg³a to równie RPP, znacz¹co zmieniaj¹c ton wypowiedzi po ostatnim posiedzeniu. Prezes NBP Marek Belka stwierdzi³ bowiem, e decyzja RPP jest pocz¹tkiem cyklu ³agodzenia polityki pieniê nej i e jest du e prawdopodobieñstwo obni ek stóp na kolejnym jej posiedzeniu. No tak, tyle tylko, e podobne zapowiedzi pada³y ju po posiedzeniu wrzeœniowym, a mimo to w paÿdzierniku Rada powstrzyma³a siê przed obni kami stóp. Oby tym razem by³o inaczej. Zgodnie bowiem z wiêkszoœci¹ krajowych i zagranicznych prognoz szczyt spowolnienia gospodarczego w Polsce przypadnie na pierwsz¹ po³owê nadchodz¹cego roku. W tej sytuacji odwlekanie decyzji o kolejnych obni kach stóp procentowych mo e dodatkowo os³abiæ koniunkturê, przek³adaj¹c siê na jeszcze g³êbszy spadek tempa wzrostu PKB i silniejszy wzrost bezrobocia.

5 A K T U A L N O S C I 5 V Kongres Spó³dzielczoœci odczas V Kongresu Spó³dzielczoœci, który odby³ siê na zakoñczenie og³oszonego przez ONZ Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci zastanawiano siê nad perspektywami rozwoju ruchu spó³dzielczego w Polsce i podsumowano stan krajowej spó³dzielczoœci. W Kongresie udzia³ wziêli przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych, spo ywczych, banków spó³dzielczych i SKOK-ów oraz parlamentarzyœci. W czasie obrad Kongresu zas³u onych dzia³aczy wyró niono odznaczeniami spó³dzielczymi. Wœród wyró nionych znaleÿli siê przedstawiciele Banku Spó³dzielczego w Koninie Krzysztof JóŸwiak Prezes Zarz¹du, który pracuje w banku 1961 roku a przewodzi mu - Bankowi od Prezes wyró niony zosta³ najwy szym odznaczeniem dla kadr kierowniczych pracuj¹cych w spó³dzielniach otrzymuj¹c statuetkê i tytu³ Oskara Spó³dzielczoœci Polskiej Zofia Chudziak Wiceprezes Zarz¹du Banku uhonorowana zosta³a statuetka i tytu³em Menad era Spó³dzielcy. Pani wiceprezes kierowa³a Bankiem Spó³dzielczym w Kazimierzu Biskupim a po po³¹czeniu z BS w Koninie, kierowa³a Oddzia³ami Banku w Kazimierzu Biskupim i Wilczynie. W Zarz¹dzie Banku pracuje od 1990 roku a od 2008 roku jest jego wiceprezesem. Laureatom wyró nieñ KRS z koniñskiego Banku Spó³dzielczego serdecznie gratulujemy, W swoim wyst¹pieniu, za jedynego prawdziwego wœród polityków patrona spó³dzielców Domagalski uzna³ prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, dziêki któremu odbywa siê realna debata na temat spó³dzielczoœci. Spó³dzielczoœæ jest biznesem, ale jest z³ym interesem, jeœli jest tylko biznesem - s³owa Charlesa Gide'a przytoczy³ na koniec Domagalski. Celem spó³dzielni jest bowiem nie tylko zysk, ale równie korzyœci spo³eczne. A. Malanowski, fot. Mi³osz S³ota) Jego Eminencja Biskup Stanis³aw Napiera³a w towarzystwie starostów XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Do ynek (fot. Jan Jêdrzejak). Redakcja przeprasza za zamieszczenie w poprzednim numerze naszego biuletynu zdjêæ autorstwa Jana Jêdrzejaka.

6 6 A K T U A L N O S C I Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju odczas Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju w Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenckiego, którego tematem w dniu 23 listopada 2012 r. by³ Rozwój kierowany przez lokalne spo³ecznoœci (CLLD). Jak wykorzystaæ nowe mo liwoœci? uczestniczy³ m.in. Józef Kubanek Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarz¹du - Banku S.A., Marian Fita Prezes Zarz¹du Rejonowego Banku Spó³dzielczego w Lututowie, Irena Starczewska - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pa³uki w ninie. Forum rozpoczà³ Olgierd Dziekoñski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a w temat forum wprowadzi³ Andrzej Ha³asiewicz, z Kancelarii Prezydenta RP Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec CLLD i koordynacji wdra ania funduszy na poziomie lokalnym przedstawi³a Danuta Hübner, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju Regionalnego. Piotr uber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawi³ stan prac nad krajowym systemem wdro enia CLLD. Zofia Krzy anowska Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a oczekiwania i propozycje wobec CLLD MRiRW. Stanowiska poszczególnych Komisji i Komitetów przedstawili: Komisji Europejskiej Christian Svanfeldt, z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju Miast, KE Komitetu Regionów odnoœnie CLLD Krzysztof Hetman, Cz³onek Komisji Polityki Spójnoœci Terytorialnej Komitetu Regionów, Marsza³ek Województwa Lubelskiego. O korzyœciach p³yn¹cych z rozwoju kierowanego przez lokalne spo³ecznoœci mówi³a Anna Potok, Cz³onek Komitetu Monitoruj¹cego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doœwiadczenia dotychczasowych partnerstw na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych zaprezentowa³ dr Wojciech Knieæ, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, który o Partnerstwie, a spo³eczeñstwie obywatelskim powiedzia³, e zbadana skala i si³a wp³ywu partnerstw lokalnych na budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce okaza³y siê nadzwyczaj du e; e partnerstwa praktycznie w 100% dzia³aj¹ w œcis³ym zwi¹zku ze swym lokalnym millieu. Nie stanowi¹ grup o charakterze elitarnym, co wiêcej niezwykle aktywnie w³¹czaj¹ wspólnoty lokalne w sw¹ dzia³alnoœæ. Buduj¹ kapita³ spo³eczny obszarów wiejskich g³ównie w obszarze tworzenia i wzmacniania normy wspó³pracy, sieci wspó³pracy, kompetencji w zakresie aktywizacji, wspólnoty doœwiadczeñ; kreuj¹ lokalnych liderów wielu z ich cz³onków sta³o siê now¹ elit¹ lokaln¹ radnymi, a nawet wójtami, czy starostami; i co wa ne, e sieci partnerstw lokalnych wesz³y do grona wa nych lobby wiejskich. Z podsumowania dr Wojciecha Knieæ: W polskim kontekúcie kulturowym metodologia partnerstwa sprawdza siæ choã z zastrzeýeniami. Partnerstwa lokalne w ostatnich 6 latach wrosùy w krajobraz obywatelski polskiej wsi i sà takýe nieúmiaùe próby stosowania metody partnerstwa w duýych miastach. Rozszerzenie idei partnerstwa kierunku CLLD to szansa na innowacyjny rozwój obszarów zapóênionych. Znane sà zagroýenia z doúwiadczeñ partnerstw oraz nowe wyzwania, a najwaýniejsze z nich to gigantyzacja organizacji i utrata typowych zalet partnerstwa, przy jednoczesnym przejæciu wielu wad i zalet organizacji sformalizowanych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), jako instytucja odpowiedzialna za zarzàdzanie PROW, przygotowuje siæ do wyboru najlepszego modelu wdraýania podejúcia Leader w zbliýajàcej siæ perspektywie finansowej Wyboru tego naleýy dokonaã uwzglædniajàc moýliwoúci stworzone przez propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej z paêdziernika 2011 r., wprowadzajàce nowy instrument rozwoju terytorialnego - Communityledlocal development (CLLD), tj. rozwój kierowany przez spoùecznoúã lokalnà. W odróýnieniu od wczeúniejszych rozwiàzañ CLLD bædzie mógù byã finansowany z róýnych funduszy objætych wspólnymi ramami strategicznymi (WRS), co moýe pozwoliã na rozszerzenie stosowania CLLD i uùatwiã beneficjentom tworzenie lokalnych strategii rozwoju (LSR) lepiej dostosowanych do ich potrzeb i obszarów (cytowany fragment pochodzi z materiaùów Debaty w dniu 23 listopada 2012 r.). ÙK

7 A K T U A L N O S C I 7 Konferencja Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego Bank / Kredyt / Biznes listopada 2012 roku w Hotelu Warszawianka w Centrum Kongresowym w Jachrance odby³a siê konferencja poœwiêcona zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego. Spotkanie skierowane by³o przede wszystkim do Cz³onków Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych oraz dyrektorów odpowiedzialnych za zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym. Celem spotkania by³o przedstawienie uczestnikom nastêpuj¹cych kwestii: 1. bie ¹cej sytuacji rynkowej, 2. aspektów procesu kredytowego, które nale y braæ szczególnie pod uwagê w pogarszaj¹cym siê otoczeniu gospodarczym, 3. wykorzystania informacji zarz¹dczej w zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym, 4. zmian w regulacjach dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem i finansami, 5. nowych wyzwañ wynikaj¹cych z zapowiadanych zmian otoczenia regulacyjnego (w tym CRDIV). Konferencja cieszy³a siê du ym zainteresowaniem na spotkanie przyby³o ponad 220 przedstawicieli a 122 Banków Spó³dzielczych. W gronie sponsorów znalaz³o siê Biuro Informacji Kredytowej. Drugim ze sponsorów by³a firma Bonair, która w odrêbnej sali wraz Dyrektorem Departamentu Produktów Bankowych -Banku S.A. Ziemowitem Stempinem prezentowa³a System CasePro. Dodatkowo na jednym ze stoisk przed sal¹ obrad mo na by³o zapoznaæ siê z narzêdziem informatycznym Oracle Business Intelligence s³u ¹cym do budowy raportów m. in. z zakresu ryzyka kredytowego. Konferencjê otworzy³ Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A. Adam Skowroñski, który nastêpnie przedstawi³ wp³yw aktualnych i spodziewanych zmian koniunktury gospodarczej na ryzyko kredytowe - ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji sektora Banków Spó³dzielczych. Zosta³y omówione niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce i wynikaj¹ce z nich zmiany w g³ównych obszarach ryzyka sektora bankowego. W dalszej czêœci zosta³a przedstawiona sytuacja Banków Spó³dzielczych na tle sektora bankowego oraz sposoby sprostania nowym wyzwaniom, jakie stoj¹ przed Bankami Spó³dzielczymi. Kolejny temat przedstawi³a Ewa Kollat-Mo d eñ dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego. Prezentacja dotyczy³a najistotniejszych elementów ograniczaj¹cych ryzyko w procesie kredytowym. G³ówny nacisk po³o ony zosta³ na kwestie zwi¹zane z podwy szonym ryzykiem kredytowym i jego prawid³ow¹ ocen¹ w warunkach panuj¹cych obecnie na rynku bankowym. Druga czêœæ prezentacji to studium przypadków z podkreœleniem dzia³añ mog¹cych ograniczaæ ryzyko kredytowe jak i zasad bezpiecznego kredytowania. Nastêpnie Anna awicka, naczelnik w Departamencie Ryzyka Bankowego, przedstawi³a funkcjonuj¹ce na rynku bankowym modele biznesowe zarz¹dzania zaleg³ymi sp³atami. Ta prezentacja stanowi³a wprowadzenie do kolejnego tematu zwi¹zanego ze zlecaniem niektórych czynnoœci zwi¹zanych z dochodzeniem nale noœci firmom zewnêtrznym. Swoj¹ ofertê w tym zakresie przedstawi³a Prezes Zarz¹du CDR Investment Sp. z o. o. Ma³gorzata Drozdowska. Kolejnym prelegentem by³a Ewa Kamiñska, pracownik Departamentu Ryzyka Bankowego, która przedstawi³a rozwa an¹ obecnie koncepcjê uk³adu wzorcowych procedur zarz¹dzania ryzykiem. Po przerwie obiadowej Piotr Ratajczak i Marcin Kot z Biura Informacji Kredytowej przedstawili tematy: SI BIK Przedsiêbiorca aktualny stan przygotowania do korzystania przez Sektor Spó³dzielczy oraz Obszary korzystania z raportów monitoruj¹cych jak pozyskaæ i utrzymaæ dobrego klienta. Zaprezentowane zosta³y statystyki dotycz¹ce Banków Spó³dzielczych: udzia³u w nale noœciach sektora bankowego, struktury portfela nale noœci, jakoœci portfeli kredytów konsumpcyjnych oraz co by³o chyba najciekawsze - lojalnoœci klientów banków. Nastêpnie Micha³ O³dakowski dyrektor Departamentu Ekonomicznego zaprezentowa³ elementy informacji zarz¹dczej w zakresie ryzyka kredytowego w postaci wielowymiarowych analiz vintage stworzonych w narzêdziu informatycznym Oracle Business Intelligence. Ca³¹ konferencjê poprowadzi³ Wies³aw Czaja dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego, który swój czas prezentacji odst¹pi³ Dariuszowi Twardowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Bankowoœci Spó³dzielczej i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo- Kredytowych w KNF. Dyrektor Twardowski omówi³ sposób wdra ania wymogów Dyrektywy CRDIV i CRR oraz planowane zmiany w rekomendacjach nadzorczych. W swoim d³ugim i trochê emocjonalnym wyst¹pieniu wskaza³ na negatywne skutki wystêpuj¹cych w sektorze banków spó³dzielczych podzia³ów. Na zakoñczenie g³os zabra³ ponownie Adam Skowroñski Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A., który podsumowuj¹c konferencjê zadeklarowa³, e kolejne takie spotkanie odbêdzie siê ju za rok. Faktycznego podsumowania dokonali wszyscy uczestnicy konferencji w trakcie uroczystej kolacji, wieczoru z kabaretem oraz na parkiecie. Zapraszamy ponownie za rok.

8 8 L O K A L N I E, C Z Y L I D L A S W O J E G O S R O D O W I S K A razem mo emy wiêcej Bardzo wa ne w codziennym yciu jest odnaleÿæ chwilê dla drugiego cz³owieka, kilka minut na rozmowê, sekundê na uœmiech. Pozornie nic nieznacz¹cy gest w przysz³oœci mo e zaowocowaæ dobrem okazanym w naszym kierunku, w chwili kiedy bêdzie ono nam niezwykle potrzebne. Taka chwila nadesz³a, kiedy w naszej gminie oraz miejscowoœciach z ni¹ s¹siaduj¹cych si³¹ natury kilkanaœcie rodzin straci³o maj¹tek swojego ycia. Wówczas mogliœmy liczyæ na wsparcie Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym, którego zarz¹d, prezes oraz wszyscy pracownicy bez namys³u wyci¹gnêli pomocn¹ d³oñ, za któr¹ to w tych kilku s³owach pragnê serdecznie podziêkowaæ. Wójt Gminy Smêtowo Graniczne Zofia Kirszenstein Rozmowa z Andrzejem Górskim Prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym. - Do s³ów pani wójt Zofii Kirszenstein trudno dodaæ cokolwiek, gdy obrazuj¹ one ogromn¹ wdziêcznoœæ w kierunku Banku w Smêtowie. Jak Pan wspomina te trudne dla ca³ej spo³ecznoœci dni? - Ta sytuacja by³a bardzo trudna dla nas wszystkich. Wiêkszoœæ pracowników albo s¹siadowa³a z poszkodowanymi, albo bardzo dobrze zna³a te rodziny, równie jako klientów naszego banku. Ofiarowanie pomocy by³o kwesti¹ zupe³nie naturaln¹. - No dobrze, a sk¹d pomys³ jak pomóc szybko i skutecznie? - Po wieœciach o tym co siê sta³o, zorganizowaliœmy naradê, wraz z bankami s¹siednimi uzgodniliœmy co mo na zrobiæ, aby pomóc. Wystosowaliœmy pismo do zarz¹du -Banku S.A., a nastêpnie rozes³aliœmy maile do wszystkich banków. Nikt nie pozosta³ obojêtny na tê tragediê. Apel internetowy skierowany by³ do Banków Spó³dzielczych. Z uwagi na to, i w obliczu tr¹by powietrznej ucierpia³a spo³ecznoœæ kilku banków rada BS w Smêtowie Granicznym przejê³a koordynacjê nad sytuacj¹. - Pomagaj¹c ludziom, wspieraj¹c ich w nieszczêœciu wystawiamy o sobie pe³ne œwiadectwo. Jak Pan ustosunkowa³by siê do tych s³ów? - Wszystko co wywnioskowaliœmy zrobiliœmy wspólnie, ca³a wola niesienia pomocy le a³a po stronie nie tylko mojej jako prezesa, ale przede wszystkim ca³ego zarz¹du, rady i pracowników. A ka de dzia³ania jakie podejmuje bank s³u yæ maj¹ dobru naszych klientów, zatem z ca³¹ stanowczoœci¹ mogê potwierdziæ s³usznoœæ tych s³ów. - Pani wójt Zofia Kirszenstein w swoich wypowiedziach podsumowuj¹cych lipcowe wydarzenia z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ zwraca siê w kierunku Spó³dzielczej Grupy Bankowej. W takim momencie na usta ciœnie siê refleksja o wartoœci integracji lokalnej spo³ecznoœci. Jak Pan odbiera tê wartoœæ? - Jak ka dy bank naszej grupy skupiamy siê na tym, by kompleksowo zaspokajaæ potrzeby naszych klientów, jednak finanse to nie wszystko. Rzeczywiœcie jesteœmy bardzo zwi¹zani lokalnie ze spo³ecznoœci¹ gminy Smêtowo. Przez co chêtnie przy³¹czamy siê do wszelkich akcji, które maj¹ s³u yæ dobru mieszkañców. Uwa am, i bez porozumienia i wspó³pracy niczego siê nie zbuduje. Bardzo dziêkujê Pani wójt za te mi³e s³owa i korzystaj¹c z okazji równie pragnê podziêkowaæ Urzêdowi Gminy za profesjonalne poprowadzenie akcji nios¹cej pomoc poszkodowanym. 14 lipiec 2012r. nad gmin¹ Smêtowo Graniczne, powiat Starogardzki przesz³a tr¹ba powietrzna, która uszkodzi³a wiele domostw i gospodarstw. Tego typu komunikaty mogliœmy us³yszeæ w mediach: prasie, telewizji, internecie. W obliczu takich wydarzeñ, zazwyczaj mówi siê wy³¹cznie o stratach i nieszczêœciu. A mo e warto spojrzeæ na ca³¹ sytuacjê z zupe³nie innej perspektywy? Ze strony poziomu ludzkiej yczliwoœci, wzajemnej pomocy i nareszcie si³y lokalnej integracji? Marta Bronk LISTA DARCZYÑCÓW: Bank Spóldzielczy w Pruszczu Pomorskim Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie Bank Spóldzielczy w Czluchowie Bank Spóldzielczy w Kórniku Bank Spóldzielczy w Grabowie Bank Spóldzielczy w Gryfinie Bank Spóldzielczy w Nakle Bank Spóldzielczy w Wolczynie Bank Spóldzielczy w Dobrzycy Bank Spóldzielczy w Pucku Spóldzielczy Bank Ludowy w Zlotowie Bank Spóldzielczy w Chojnie Bank Spóldzielczy w Kruszwicy Bank Spóldzielczy w Lubichowie Bank Spóldzielczy w Koœcianie Bank Spóldzielczy w Kobierzycach Bank Spóldzielczy w Bytowie Polski Bank Spóldzielczy w Ciechanowie Bank Spóldzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Bank Spó³dzielczy w Inowroc³awiu Spó³dzielczy Bank Ludowy w Strza³kowie Bank Spó³dzielczy w Czersku Bank Spó³dzielczy w Dzierzgoniu Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach Bank Spó³dzielczy w Œmiglu Bank Spó³dzielczy w Krokowej Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Strzelinie Bank Spó³dzielczy w Stegnie Bank Spó³dzielczy "Pa³uki" w ninie Bank Spó³dzielczy w Œrodzie Wlkp. Bank Spó³dzielczy w Radziejowie Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Choszcznie Bank Spó³dzielczy we Wschowie Bank Spó³dzielczy w Nowem n/wis³¹ Bank Spó³dzielczy w Pieñsku Bank Spó³dzielczy w Gniewie -Bank S.A.

9 Z Z Y C I A S G B 9 Jubileusz 135-lecia bankowoœci spó³dzielczej na ziemi miêdzyrzeckiej ospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz upamiêtni³ 135-lecie powstania pierwszego Banku Spó³dzielczego na terenie powiatu Miêdzyrzecz, Banku Ludowego w Pszczewie, który powsta³ 22 stycznia 1877 r. Powitania goœci i oficjalnego rozpoczêcia obchodów dokona³ Prezes Zarz¹du Zbigniew Górny. Krótki rys historyczny pozwoli³ zrozumieæ, z jakimi trudnoœciami musia³ zmierzyæ siê Bank na przestrzeni lat i jak wiele transformacji musia³ przejœæ, aby znaleÿæ siê w formie, jak¹ obecnie znamy. Na zgromadzonych w sali Miêdzyrzeckiego Oœrodka Kultury goœci czeka³y niespodzianki: wyœwietlono zrealizowany specjalnie na tê okolicznoœæ film jubileuszowo-promocyjny Banku, a ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ wystêp Waldemara Malickiego w programie Malicki przegiêty plus trzy talenty. Nie zabrak³o podnios³ych chwil zwi¹zanych z odznaczeniem zas³u onych dla bankowoœci spó³dzielczej osobistoœci. Decyzj¹ Kapitu³y Odznaczeñ Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych Jerzy Ró yñski Prezes Zarz¹du KZBS nagrodzi³: Z³otym Krzy Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Miros³awê Œwidersk¹-Rosó³ Srebrnym Krzy em Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Stefana Karpciwa, - Andrzeja Bydych, - Henryka Napiera³ê, - Bogdana Zaborowskiego. Dokonano równie honorowego odznaczenia Z³ot¹ Odznak¹ w dowód uznania za dzia³alnoœæ na rzecz wzmacniania i rozwoju spó³dzielczoœci bankowej. Wyró nienie to z r¹k Zygmunta Miêtkiego Wiceprezesa Zarz¹du -Banku S.A. otrzymali: - Gra yna Zukier, - Halina Szeszycka, - Jolanta Bandas, - Teresa Chwirot, - Eugenia Rybicka, - Barbara ylewicz. Izabela Ebert (Ÿród³o: Warto zobaczyæ: YOUTUBE Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz - film promocyjny z okazji jubileuszu 135-lecia Banku. Poleca Redakcja Informatora.

10 10 Z Z Y C I A S G B 50 dêbów na 50. urodziny by uczciæ Jubileusz 50-lecia miasta Janikowa pracownicy Piastowskiego Banku Spó³dzielczego w Janikowie ofiarowali miastu 50 dêbów. Szpaler drzew zosta³ zasadzony u zbiegu ulic Przemys³owej i Biskupa Micha³a Kozala, tworz¹c urokliw¹ alejê dêbow¹. 31 paÿdziernika br. nast¹pi³a uroczystoœæ posadzenia ostatniego drzewka, ods³oniêto równie tablicê upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: Anna Kaczmarek Prezes Zarz¹du PBS w Janikowie, Katarzyna Stefañska Wiceprezes Zarz¹du, Andrzej Sarnowski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku, Andrzej Brzeziñski Burmistrz Janikowa, Jacek Duma Wiceburmistrz, Roman Jaszcz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Janikowie. Wybór dêbu nie by³ przypadkowy dêby kojarz¹ siê z si³¹, tê yzn¹, stabilnoœci¹. Obdarowuj¹c Miasto Janikowo alej¹ dêbow¹ chcieliœmy zaznaczyæ na linii czasu to istotne dla naszego miasta wydarzenie mówi³a podczas uroczystoœci Anna Kaczmarek - yczymy, aby nasze miasto teraz i w przysz³oœci rozkwita³o, aby jego znaczenie gospodarcze i turystyczne ros³o w si³ê, aby piêknia³o z roku na rok. 145 lecie bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wlkp. 17 listopada 2012 r. bchody rozpoczê³a msza œw. w koœciele p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w KoŸminie Wielkopolskim. Uroczystoœæ 145 lecia bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wielkopolskim to lekcja o dzia- ³alnoœci koÿmiñskiej organizacji bankowej, to wspomnienie o ludziach którzy j¹ tworzyli, to fragment wspania³ej historii KoŸmina Wielkopolskiego. W uroczystoœci uczestniczy³y w³adze samorz¹du powiatowego i gminnego, dyrektorzy koÿmiñskich szkó³, przedsiêbiorcy, udzia³owcy banku spó³dzielczego, byli i obecni cz³onkowie Rady Nadzorczej i Zarz¹du Banku, obecni i byli pracownicy. Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Jarocinie - Jan Grzesiek w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do szczególnego czasu, w którym obchodzimy jubileusz spó³dzielczoœci bankowej a jest nim Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci proklamowany przez ONZ. W Polsce odbywaj¹cy siê pod patronatem Prezydenta RP, jest to rok 150-lecia spó³dzielczoœci i 150-lecia spó³dzielczoœci bankowej w Polsce. Jan Grzesiek odniós³ siê do ponadczasowej roli spó³dzielczoœci bankowej w KoŸminie, jej historii i roli jak¹ pe³ni³a w obronie polskoœci i w yciu gospodarczym. W podobnym tonie by³o tak e wyst¹pienie dr nauk humanistycznych Micha³a Pietrowskiego, który przedstawi³ dzieje Towarzystwa Po yczkowego w KoŸminie, póÿniej Banku Spó³dzielczego w KoŸminie, a obecnie Oddzia³u Banku Spó³dzielczego w Jarocinie i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i dzia³alnoœci gospodarczej. Kolejne wyst¹pienia goœci: Leszka Kulki Starosty Krotoszyñskiego, Macieja Bratborskiego Burmistrza Miasta i Gminy KoŸmin Wielkopolski, Andrzeja Joachimiaka Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie Wlkp., Jacka Wybiera³y Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Stra y Po arnych, Marii Lewandowicz Prezesa Towarzystwa Mi³oœników KoŸmina tak e potwierdza³y, e bank wywiera³ i wywiera du y wp³yw na ycie gminy, e jego dzia³alnoœæ jest pozytywnie odbierana. Wiceprezes Zarz¹du -Bank S.A., Zygmunt Miêtki potrzebê funkcjonowania polskich banków spó³dzielczych udowodni³ wskazuj¹c na miejsce i pozycjê oraz wyniki jakie osi¹ga Bank Spó³dzielczy w Jarocinie. Uroczystoœæ by³a tak e okazj¹ do podziêkowania dzia³aczom za zas³ugi dla rozwoju spó³dzielczoœci. Odznaczenia by³y wrêczane przez Zygmunta Miêtkiego i Jana Grzeœka.

11 Nowy Oddzia³ BS we Wschowie Z Z Y C I A S G B 11 oddzia³ banku Spó³dzielczego we Wschowie uruchomiono 7 listopada br. w Nowej Soli, przy ulicy Szerokiej 2. W uroczystym otwarciu udzia³ wziêli cz³onkowie Rady Nadzorczej, Zarz¹d Banku oraz pracownicy nowo powsta³ego oddzia³u. Placówka w Nowej Soli cechuje siê nowoczesn¹ aran acj¹ wnêtrza oraz funkcjonalnoœci¹, które pozwalaj¹ spe³niæ oczekiwania klientów oraz zapewniæ bezpieczeñstwo. Oddzia³ zapewnia kompleksow¹ ofertê us³ug i produktów bankowych skierowanych do klientów indywidualnych, segmentów agro, podmiotów gospodarczych oraz jednostek bud etowych. Sebastian Nietyksza, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego we Wschowie podczas uroczystego otwarcia oddzia³u na fot. Podczas przeciêcia wstêgi - zaprezentowa³ osi¹gniêcia Banku oraz podkreœli³, e konsekwentnie realizowana strategia Banku pozwala budowaæ Bank uniwersalny i nowoczesny, zapewniaj¹cy indywidualne podejœcie do potrzeb i oczekiwañ klientów. Na podst. Info BS we Wschowie Nowa siedziba BS w Chojnie pi¹tek 12 paÿdziernika 2012 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Chojnie. W uroczystoœciach otwarcia wziêli udzia³ klienci banku, byli i obecni pracownicy, samorz¹dowcy oraz zaproszeni goœcie. wdra ano w pracy banku nowoczesne technologie. Dziœ Bank Spó³dzielczy w Chojnie posiada 9 placówek, jest bankiem zrzeszonym w Spó³dzielczej Grupie Bankowej mocno osadzonym w œrodowisku lokalnym. Prezes Banku Spó³dzielczego w Chojnie Danuta Grêda otwieraj¹c uroczystoœæ nawi¹za³a do mijaj¹cej w bie ¹cym roku 65 rocznicy istnienia Banku Spó³dzielczego w Chojnie, który jest jednym z najstarszych banków na ziemiach zachodnich i jednoczeœnie jednym z najd³u ej dzia³aj¹cych banków w województwie zachodniopomorskim. Otwarcie nowej siedziby by³o równie okazj¹ do przypomnienia faktu, i nowa siedziba bêdzie powrotem po ponad 30 latach do dawnej placówki (w latach 70-tych w czêœci budynku mia³ ju sw¹ siedzibê Bank Spó³dzielczy w Chojnie). Nowo otwierana siedziba ³¹czy w sobie tradycjê z nowoczesnoœci¹ i funkcjonalnoœci¹. Tradycyjny zewnêtrzny charakter budynku (zabytkowa kamienica z pocz¹tku XX wieku) podkreœla rzetelnoœæ banku i ³¹czy siê z przebudowanymi wnêtrzami wskazuj¹cymi na jego nowoczesnoœæ. ¹czenie dobrych tradycji ze sprawdzonymi nowoczesnymi rozwi¹zaniami jest jednym z filarów dzia³ania banku docenianym przez jego klientów. Dobre podstawy oraz dobre zarz¹dzanie pozwoli³o Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnie przetrwaæ trudny dla bankowoœci spó³dzielczej okres lat 90 tych a tak e rozwin¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ. Nast¹pi³o po³¹czenie z bankami spó³dzielczymi w Mieszkowicach i Starym Czarnowie. Rozbudowywano i unowoczeœniano placówki banku, otwarto nowe oddzia³y. W odpowiedzi na oczekiwania klientów

12 12 Z Z Y C I A S G B Bank Spó³dzielczy w Nowem nad Wis³¹ propagatorem nowoczesnych Ÿróde³ finansowania inwestycji samorz¹dowych GMINA NOWE NAD WIS EMITUJE OBLIGACJE zes³aw Woliñski Burmistrz Nowego oraz Skarbnik Jerzy Wotkowski podpisali w dniu 16 paÿdziernika br. dokumenty zwi¹zane z emisj¹ obligacji komunalnych Gminy Nowe nad Wis³¹. W spotkaniu, które odby³o siê w Urzêdzie Gminy w Nowem uczestniczy³a prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nowem, Daniela Rycka oraz dyrektor Departamentu Skarbu -Banku S.A., Wies³aw Bazaniak. W dniu 15 maja br. Rada Miejska w Nowem n/wis³¹ podjê³a uchwa³ê w sprawie emisji obligacji komunalnych o ³¹cznej wartoœci 5,4 mln z³otych. Œrodki pozyskane z emisji Gmina zamierza przeznaczyæ miêdzy innymi na budowê hali widowiskowo sportowej, rewitalizacjê rynku, przebudowê dróg oraz adaptacjê budynków na mieszkania socjalne. Program zak³ada emisjê 8 serii obligacji w latach Wykup obligacji nast¹pi w latach Emisja pierwszej serii obligacji nast¹pi³a w dniu 26 paÿdziernika br. W konkursie ofert, którego celem by³o wy³onienie podmiotu, któremu powierzona zostanie funkcja agenta i gwaranta dojœcia emisji do skutku za najlepsz¹ z³o on¹ ofertê uznana zosta³a oferta -Banku S.A. Inicjatywa JEREMIE w KDBS Bank! Inicjatorem wspó³pracy pomiêdzy -Bankiem SA., a gmin¹ Nowe by³ Bank Spó³dzielczy, który zapewnia obs³ugê bankow¹ gminy. Podpisanie dokumentów emisyjnych: od lewej: Czes³aw Woliñski Burmistrz Nowego, Daniela Rycka Prezes Zarz¹du BS w Nowem, Jerzy Wotkowski Skarbnik gminy nowe nad Wis³¹. DBS Bank zawar³ z Kujawsko - Pomorskim Funduszem Po yczkowym (Menad erem Funduszu Powierniczego) umowê, dziêki której Klienci Banku dzia³aj¹cy w sektorze mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uzyskali mo liwoœæ skorzystania z po yczek na cele inwestycyjne i obrotowe na dogodnych warunkach. Na zdjêciu od lewej: Prezes Zarz¹du Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Po yczkowego - Przemys³aw Woliñski, Prezes Zarz¹du KDBS Bank - Cezary Maciejewski KDBS Bank Or³em Agrobiznesu! finale ostatniej, jubileuszowej XXXX edycji konkursu Orze³ Agrobiznesu KDBS Bank znalaz³ siê w gronie laureatów. Statuetkê Or³a Agrobiznesu 2012 z r¹k wicemarsza³ka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka odebra³ Prezes Zarz¹du KDBS Bank Cezary Maciejewski. Nagroda przyznana zosta³a na podstawie analizy sytuacji finansowej i poziomu obs³ugi w placówkach KDBS Bank. Organizatorzy docenili wyniki finansowe i dynamikê rozwoju Banku, opartego o polski kapita³ i od lat znanego w œrodowisku lokalnym: Wszêdzie jest czysto, ³adnie i nowoczeœnie, a sympatyczny personel gotowy jest udzieliæ odpowiedzi na ró ne pytania zwi¹zane z ofert¹. Bank chwal¹ te agrobiznesmeni. Podkreœlaj¹, e dziêki fachowemu doradztwu bankowców i (...) kredytom mog¹ bez przeszkód realizowaæ ró ne, rozs¹dnie zaplanowane, inwestycje. Kapitu³a, przyznaj¹ca wyró nienie, uzna³a, e dzia³ania KDBS Bank zapewni¹ bankowi sukces rynkowy w d³ugiej perspektywie. Orze³ Agrobiznesu to nagroda przyznawana od 2001 roku polskim firmom za aktywne wspieranie agrobiznesu i udokumentowany sukces rynkowy.

13 M³odzie z Witkowa na meczu Kolejorza Z Z Y C I A S G B 13 a listopadowym meczu Lecha z Legi¹ poznañsk¹ dru ynê dopingowa³o ponad 40 tys. kibiców. Byli wœród niech uczniowie Gimnazjum z Witkowa, którzy otrzymali bezp³atne wejœciówki w ramach Programu Partnerem Kolejarza. Ponad 40 m³odych kibiców ubranych w koszulki z has³em KIBIC LECHA prze ywa³o atmosferê widowiska sportowego. No có wynik rozczarowa³ ale wspomnienie niesamowitego dopingu pe³nego stadionu przy Bu³garskiej pozosta³o. III Gala Sportów Walki w Miêdzychodzie listopada 2012 r. odby³a siê ju III Gala Sportów Walki w Miêdzychodzie zorganizowana przez Przemys³awa Kniocha - trenera klubu MMA Devil Sporty Walki, której sponsorem by³ Bank Spó³dzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. Goœæmi honorowymi byli znani z KSW zawodnicy MMA: Borys Mañkowski, Rafa³ Moks i Micha³ Materla. Podczas gali, kibice mogli podziwiaæ 15 walk w ró nych formu³ach: boks, kick-boxing, K-1 i MMA. W przerwach pomiêdzy starciami pojawi³y siê tak e pokazy karate (Shotokan Miêdzychód) i brazylijskiego jiu-jitsu (Berserker's Team Wielkopolska). Widowisko, które mia³o miejsce na miêdzychodzkiej hali widowiskowosportowej,obejrza³o ponad 1700 osób. V Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzychodu d piêciu lat w Miêdzychodzie organizowany jest Turniej Tañca Towarzyskiego o randze ogólnopolskiej. Co roku do krainy 100 jezior zje d a siê ponad dwustu tancerzy z ca³ej Polski (w tym roku goœciliœmy 108 par z 31 klubów tanecznych), którzy rywalizuj¹ w ró - nych kategoriach. Tradycyjnie, i w tym roku, 24 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Miêdzychodzie odby³ siê V Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzychodu, którego organizatorami byli: UMiG Miêdzychód oraz Szko³a Tañca Rapsodia z Gorzowa Wlkp. Mecenat jak co roku obj¹³ Bank Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego. Dziêki hojnoœci sponsora niespodziank¹ i goœciem specjalnym imprezy by³a Iwona Szymañska-Pavloviæ, Czarna Mamba, znana z programu Taniec z gwiazdami, która poprowadzi³a wieczorn¹ galê taneczn¹ i zaprosi³a do wspólnego tañca publicznoœæ. Wieloletnie wsparcie sponsora przy realizacji pasji jak¹ jest taniec, pozwoli³o organizatorom podnieœæ rangê imprezy, a tak e zaprosiæ do udzia³u Mistrzów Niemiec w 10 tañcach oraz Mistrzów Polski. Ide¹ tego typu imprezy jest promowanie naszego miasteczka, a tak e chêæ rozpowszechnienia tañca towarzyskiego w naszej okolicy. Bo przecie taniec to coœ wiêcej ni ruch i odtwarzanie kroków, to tak e wyra anie samego siebie i swoich uczuæ.

14 14 Z Z Y C I A S G B Wyró nienie dla Banku Spó³dzielczego w Nakle nad Noteci¹ za wk³ad w rozwój nowoczesnych technologii paÿdziernika.br. w Szczecinku podczas spotkania z przedstawicielami banków spó³dzielczych, Katarzyna Holec, Wiceprezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nakle nad Noteci¹ odebra³a wyró nienie za wk³ad w rozwój nowoczesnych technologii w bankowoœci spó³dzielczej. Novum Polskiej Informatyki Bankowej to trofeum honoruj¹ce podmioty, które wnosz¹ do sektora bankowoœci spó³dzielczej prze³omowe i innowacyjne produkty oraz pionierskie rozwi¹zania przyczyniaj¹ce siê do istotnych zmian, w szczególnoœci w zakresie informatyki bankowej. Do tych pionierskich rozwi¹zañ zastosowanych przez nakielski bank mo na zaliczyæ m.in. stworzenie stref samoobs³ugowych przyczyniaj¹cych siê do bardziej komfortowego obs³u enia klienta przez 24 godziny na dobê, siedem dni w tygodniu. W strefach tych klient mo e wykonaæ zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe. Posiadaj¹c rachunek w Banku Spó³dzielczym w Nakle nad Noteci¹ oraz wydawan¹ przez ten bank tzw. kartê lokaln¹ klient mo e w strefach nie tylko dokonywaæ wyp³at, lecz równie wp³at gotówki oraz. wykonaæ przelew. Funkcj¹ atrakcyjn¹ szczególnie dla firm jest mo liwoœæ wp³acania gotówki, która ksiêgowana jest na koncie w trybie online. To doskona³a forma na wp³acanie na rachunek np. codziennych utargów. Ju po kilku chwilach mo na korzystaæ z tych œrodków dostêpnych na koncie. Uzupe³nieniem oferty s¹ terminale obs³uguj¹ce karty lokalne funkcjonuj¹ce w lokalnych placówkach handlowych i us³ugowych. Bank Spó³dzielczy w Nakle nad Noteci¹ w sposób ci¹g³y stara siê korzystaæ z rozwoju technologii i wykorzystywaæ j¹ w interesie klientów. Doskona³ym przyk³adem takiego postêpowania jest równie fakt, e pewna czêœæ bankomatów ma mo- liwoœæ wyp³acania bilonu. Stanowi to du e udogodnienie np. dla Urzêdów Pracy, gdy w znaczny sposób u³atwia to proces wyp³aty zasi³ków. Osoba korzystaj¹ca ze œwiadczeñ nie musi ju staæ w kolejce w kasie urzêdu lub banku. Wystarczy, e otrzyma ona kartê lokaln¹, niespersonalizowan¹ i mo e w bankomacie wyp³aciæ swój zasi³ek co do grosza. Obecnie w ten sposób obs³ugiwane s¹ zasi³ki dla bezrobotnych wyp³acane przez PUP w Nakle nad Noteci¹. W najbli szej przysz³oœci Bank Spó³dzielczy w Nakle nad Noteci¹ zamierza równie uruchomiæ bankomat z tzw. czytnikiem biometrycznym. Klient korzystaj¹cy z takie- go bankomatu nie bêdzie musia³ posiadaæ karty. Wystarczy, e raz podczas wizyty w placówce banku pozwoli zeskanowaæ siatkê naczyñ krwionoœnych na palcu i wprowadziæ ten obraz do sytemu bankowego. Nastêpnie ilekroæ bêdzie chcia³ skorzystaæ z bankomatu wystarczy, e przy³o y palec na czytniku, a urz¹dzenie po rozpoznaniu klienta pozwoli dokonaæ operacji. Technologia ta jest innowacyjna, a co najwa niejsze bardzo bezpieczna. Foto i tekst Tomasz Kokoszewski Kampania: zanim podpiszesz elem akcji jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na ryzyko zwi¹zane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaci¹ganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych po yczek tzw. chwilówek oraz z korzystaniem z us³ug finansowych, które nie podlegaj¹ szczególnemu nadzorowi pañstwa. Akcja spo³eczna jest wspó³organizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisjê Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Narodowy Bank Polski, Policjê oraz Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na co kampania zwraca uwagê? Na cztery wa ne zasady: - sprawdzenie wiarygodnoœci firmy, - koniecznoœæ policzenia ca³kowitego kosztu po yczki, - staranne przeczytanie umowy - podpisanie i skorzystanie z niej po jej poznaniu, akceptowaniu i zrozumieniu www. zanim-podpiszesz.pl

15 Z Z Y C I A S G B 15 Spó³dzielcza Grupa Bankowa sponsorem koncertu charytatywnego Inicjatywy 2012 i 17 tysiêcy dla hospicjum Uroczyste przekazanie czeku dla Hospicjum Palium grudniowy wieczór, tu przed miko³ajkami w wype³nionej po brzegi auli uniwersyteckiej w Poznaniu odby³a siê Gala Inicjatywy 2012 po³¹czona z koncertem charytatywnym na rzecz Hospicjum Palium. Uroczystoœæ rozpocz¹³ zespó³ Lavita Quartet, który brawurowo zagra³ tango, a Julia Michalak i Pawe³ Tomkowiak je zatañczyli. G³ównym punktem programu by³o wrêczenie statuetki Inicjatywy 2012 w kategorii Pasja. RzeŸbê z br¹zu przedstawiaj¹c¹ kozio³ki na skamienia³ym drewnie (autorstwa Anny S³onka Moskwy, prezesa Wielkopolskiego Zwi¹zku Artystów RzeŸbiarzy) odebra³ w imieniu Muzeum Broni Pancernej major Tomasz Ogrodniczuk, spo³ecznik, wolontariusz, pasjonat militariów. Honorowa nagroda zosta³a przyznana poznañskiemu muzeum, które dzia³a w Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, przez w³adze Fundacji Serce dla Poznania. Prezes Fundacji Przemys³aw Pacia wrêczy³ te szefowi placówki - profesorowi Jackowi uczakowi - symboliczny czek na kwotê 17 tysiêcy z³otych. Profesor wraz z Barbar¹ Grochal, koordynatork¹ wolontariuszy podarowali Fundacji wielki tort w kszta³cie serca z czekoladowym napisem: Dziêkujemy. Wolontariusze Hospicjum Palium Ale to nie koniec pomocy dla hospicjum. Podczas gali w hallu zosta³y ustawione skarbonki do których goœcie mogli wrzuciæ pieni¹dze. Do akcji przy³¹czy³ te Bank, który wspólnie z Bankami Spó³dzielczymi tworzy Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ i zawsze wspiera projekty wa ne dla spo³ecznoœci w których dzia³a. Po oficjalnej czêœci na scenie pojawia³a siê gwiazda wieczoru zespó³ AudioFeels. Artyœci zaœpiewali znane, œwiatowe utwory na czele z Otherside Red Hot Chili Peppers oraz kilka w³asnych kompozycji. Podziêkowali te wolontariuszom i w³adzom Fundacji. Publicznoœæ zgotowa³a Audio Feels owacje na stoj¹co. - W przysz³ym roku zamierzamy uhonorowaæ osoby i instytucje w kategorii: dzia³añ kulturalnych, spo³ecznych, medycyny i gospodarki. Chcia³bym, eby Inicjatywy by³y now¹ Spó³dzielcza Grupa Bankowa by³a sponsorem koncertu charytatywnego na rzecz poznañskiego Hospicjum Palium form¹ nagradzania bezinteresownej pracy ludzi, którzy szczególnie zas³uguj¹ na szacunek i uznanie. Dziêkujê te Spó³dzielczej Grupie Bankowej za pomoc w przygotowaniu koncertu. powiedzia³ Informatorowi Przemys³aw Pacia. Na koniec wszyscy goœcie otrzymali na drogê œwi¹teczny piernik ROS Fot. R. WoŸniak

16 16 B A N K W R E G I O N I E Bank Spó³dzielczy w regionie Gmina Sierakowice na folderach reklamuje siê has³em: Tu zaczynaj¹ siê Kaszuby. Znana jest równie z tego, e tutaj rodzi siê najwiêcej dzieci w Polsce. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada wójt. W samym centrum miejscowoœci swoj¹ siedzibê ma Bank Spó³dzielczy, który wspó³pracuje z gmin¹ i od ponad stu lat wspiera lokaln¹ spo³ecznoœæ. Zapraszamy na Kaszuby. Historia Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach Bankowcy z Kaszub te maj¹ swojego ksiêdza Wawrzyniaka jest nim ksi¹dz Bernard osiñski, twórca Banku Ludowego w Sierakowicach. Na zebraniu za³o ycielskim, które odby³o siê 6 grudnia 1899 roku obecny by³ równie - ksi¹dz Piotr Wawrzyniak, za³o yciel banków w Wielkopolsce. Od momentu swojego powstania bank przyjmowa³ oszczêdnoœci w wysokoœci 100 tysiêcy marek (wówczas ta czêœæ Polski znajdowa³a siê pod zaborem pruskim) i udziela³ po yczek cz³onkom do 3 tysiêcy marek. Przynosi³ zyski i poszerza³ obszar swojej dzia³alnoœci. Tak by³o a do wybuchu II wojny œwiatowej, gdy dzia³alnoœæ zosta³a zawieszona. Po wojnie ju 15 wrzeœnia 1945 roku odby³o siê pierwsze Walne Zgromadzenie Cz³onków Banku, które wznowi³o jego dzia³alnoœæ. W 1956 roku bank przyj¹³ nazwê Kasa Spó³dzielcza. Nieco póÿniej wst¹pi³ na now¹ drogê rozwoju i zwiêksza³ swoje przychody. W 1975 roku nast¹pi³o po³¹czenie z Bankiem Spó³dzielczym w Lini. Nowy rozdzia³ w historii banku rozpoczyna siê po zmianach ustrojowych w Polsce, zapocz¹tkowanych w 1989 roku. Bank Spó³dzielczy zyska³ nowe mo liwoœci dzia³ania, które w pe³ni wykorzysta³. Ca³y czas siê rozwija i zwiêksza swój udzia³ na lokalnym rynku us³ug finansowych, g³ównie poprzez rozbudowê sieci placówek, bogat¹ ofertê i bardzo wysok¹ jakoœæ obs³ugi. W 2007 roku otworzy³ punkty kasowe w siedzibie Urzêdu Gminy w Sierakowicach oraz Urzêdzie Skarbowym w Kartuzach. Obecnie posiada sieæ placówek: centralê w Sierakowicach, trzy oddzia³y i dwa punkty kasowe. Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ rozwoju bank inwestuje w nowoczesne technologie, rozwija wachlarz us³ug i produktów bankowych. Oferta dostêpna jest równie poprzez bankowoœæ elektroniczn¹. Klienci to ambasadorowie banku Rozmowa z Romanem Dawidowskim, prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach - Wchodz¹c do Pana gabinetu uwagê przykuwa obraz przedstawiaj¹cy osobê duchown¹. - Jest to portret ksiêdza Bernarda osiñskiego osoby wybitnie zas³u onej dla naszego regionu, ka dy w Sierakowicach wie kto to by³ ksi¹dz osiñski. Dla nas bankowców, to twórca naszego banku. Dodam, e nastêpnie, w 1908 za³o y³ bank w Kartuzach a dwa lata póÿniej w ukowie. Dla wielu ludzi bez wzglêdu na to czy s¹ wierz¹cy czy nie, to spo³ecznik, patriota, wzór Polaka i Kaszuba, cz³owiek dobrego serca. Ksi¹dz osiñski cieszy³ siê szacunkiem i autorytetem niemal w ka dym œrodowisku. Trzykrotnie wybierany by³ pos³em do Sejmu Pruskiego. W nieca³y rok po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ wys³any do obozu koncentracyjnego, gdzie zgin¹³ zamordowany w bestialski sposób. Staramy siê kultywowaæ pamiêæ o ksiêdzu osiñskim i rozwijaæ dzie³o, które zapocz¹tkowa³. - Dobrze to wychodzi. Koñcz¹cy rok Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach zapisze w kronice jako zwyciêzca konkursu Gazety Bankowej w kategorii Najlepszy bank. - Cieszymy siê, e nasza codzienna praca jest dostrzegana równie przez media, które nie ma co ukrywaæ obecnie maj¹ niesamowit¹ si³ê. S¹ czwart¹ w³adz¹. - Co z³o y³o siê na ten sukces? - Myœlê, e dobre wyniki banku s¹ wypadkow¹ zaufania jakim cieszymy siê wœród naszych klientów oraz naszej konsekwencji dzia³ania. Muszê przyznaæ, e w obecnej sytuacji gospodarczej, eby nie powiedzieæ kryzysu osi¹gamy zadawalaj¹ce wyniki finansowe i oby tak by³o dalej. Naszym najwiêkszym kapita³em, który trudno wyceniæ jest zaufanie klientów. Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach jest siln¹ mark¹ finansow¹ i posiada ponad 100-letni¹ tradycjê. Nasz sukces to równie efekt zaanga owania samorz¹du spó³dzielczego oraz dobrej wspó³pracy pomiêdzy Zarz¹dem, Rad¹ Nadzorcz¹ i cz³onkami Banku. Ka dego dnia staramy siê jak najlepiej wspó³pracowaæ z naszymi klientami oferuj¹c im us³ugi dostosowane do ich potrzeb. Sukcesywnie zwiêkszamy liczbê klientów, a w poprzednim roku wypracowaliœmy najlepszy wynik w historii banku, st¹d wyró nienie od Gazety Bankowej. Mijaj¹cy rok bêdzie te dobry, zamkniemy go wynikiem dodatnim w granicach 3 mln z³. - To nie jedyne wyró nienie. Bank otrzyma³ te tytu³: Z³oty Bank oraz znalaz³ siê w gronie 100 najlepszych banków spó³dzielczych bran owego miesiêcznika Nowoczesny Bank Spó³dzielczy. - Jesteœmy dumni i radoœæ sprawia nam ka dy dowód docenienia naszej pracy. Nieskromnie dodam, e w ramach pomorskiego konkursu zorganizowanego przez Kapitu³ê Gospodarczo Finansow¹ otrzymaliœmy tytu³ Rubinowy HIT Kapitu³a doceni³a oferowane przez nas nowoczesne produkty finansowe oraz wspieranie inicjatyw. Natomiast w rankingu banków spó³dzielczych prowadzonym przez Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych, wœród 576 banków nasz Bank zaj¹³ I miejsce w kategorii Najlepszy Bank Spó³dzielczy w Polsce wœród banków o sumie bilansowej do kwoty 200 mln z³. Spoœród 207 banków tworz¹cych Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ zajêliœmy IV miejsce i otrzymaliœmy tytu³ Z³oty Bank, startowaliœmy w kategorii sumy bilansowej tak e do 200 mln z³. Myœlê, e te nagrody potwierdzaj¹, e jesteœmy jednym z liderów wœród banków spó³dzielczych. Uwa am te, e s¹ wyrazem ca³okszta³tu naszej dzia³alnoœci nie tylko osi¹gniêtych wyników finansowych lecz przede wszystkim du ego wk³adu w rozwój lokalnego œrodowiska oraz dzia³alnoœci spo³eczno kulturalnej. Nagrody i wyró nienia podnosz¹ te nasz presti na rynku us³ug finansowych.

17 B A N K W R E G I O N I E 17 - Dobrze obs³u ony klient jest naszym ambasadorem i poleca nas innym. To powoduje ci¹g³y rozwój mówi Roman Dawidowski, prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach - BS Sierakowice jest jednym z nielicznych banków, które maj¹ siedzibê w niewielkiej miejscowoœci. Jak zarz¹dza siê bankiem z takiej perspektywy? - Sierakowice to rzeczywiœcie du a wieœ, posiadaj¹ca wszystkie atrybuty miasta. Zarz¹dzanie bankiem w takiej miejscowoœci nie ró ni siê niczym od zarz¹dzania bankiem w du- ych miastach, zawsze trzeba wk³adaæ mnóstwo wysi³ku, eby osi¹gaæ dobre wyniki. Obs³ugujemy nie tylko mieszkañców Sierakowic, mamy tak e wielu klientów spoza naszego terenu dzia³ania m.in. z Kartuz, Lêborka, Bytowa, Koœcierzyny a nawet Trójmiasta. To efekt oceny pracy banku jego sprawnoœci i mobilnoœci. Dobrze obs³u ony klient jest naszym ambasadorem i poleca nas innym. To powoduje ci¹g³y rozwój. Jest te zaprzeczeniem tezy, e aby siê rozwijaæ trzeba otwieraæ nowe placówki bankowe. Dziœ w dobie Internetu znikaj¹ bariery komunikacyjne. To nie liczba placówek œwiadczy o efektywnoœci ekonomicznej, ale sprawne zarz¹dzanie i ws³uchiwanie siê w potrzeby klientów. - Wspomnia³ Pan, e bank ma wk³ad w rozwój œrodowiska w którym dzia³a. Na czym on polega? - Jesteœmy w sercu Szwajcarii Kaszubskiej w której po³o ona jest Gmina Sierakowice, uwa ana za jedn¹ z najzamo niejszych w województwie pomorskim. Nasz bank ka dego dnia dok³ada swoj¹ cegie³kê do rozwoju gminy. Coraz lepiej rozumiej¹ to w³adze samorz¹dowe obs³ugiwanych gmin. W myœl zasady, e pieni¹dz lokalny winien pracowaæ na nasz wspólny rozwój, a nie byæ wyprowadzany poza jego teren. To nasz wspólny, lokalny bank p³aci podatki do lokalnego samorz¹du i sprzyja rozwojowi infrastruktury gmin. Przyczyniamy siê do rozwoju nowoczesnego rolnictwa w tym ferm: drobiu i trzody chlewnej oraz gospodarstw specjalizuj¹cych siê w produkcji mleka. Wreszcie dziêki nam powsta³o wiele firm z sektora MSP. Wspieramy wiele projektów s³u ¹cych mieszkañcom i naszym klientom. Na przyk³ad mamy swój wk³ad w budowê Kaszubskiego Centrum Medycznego jednej z wizytówek Sierakowic. Myœlê, e zamo noœæ naszej gminy to nie tylko zas³uga banku, ale równie kaszubskiego stylu pracy. - Ma Pan na myœli przedsiêbiorczoœæ mieszkañców? - Przedsiêbiorczoœæ, pomys³owoœæ i rzadko spotykana pracowitoœæ. Jedn¹ z placówek mamy w Chmielnie. To niewielka wioska w której znakomicie rozwinê³a siê agroturystyka. Pamiêtam, gdy niektórzy mieszkañcy zaczynali od 2-3 pokoi goœcinnych, dziœ s¹ w³aœcicielami pensjonatów. - Bank ma ofertê dla rolników, biznesu a czy do swoich partnerów zalicza równie jednostki samorz¹du terytorialnego? - W³adze samorz¹dowe podobnie jak bank pracuj¹ dla dobra lokalnych spo³ecznoœci. Bez odpowiedniej wspó³pracy z partnerami samorz¹dowymi nasza dzia³alnoœæ by³aby mocno ograniczona szczególnie w miejscowoœciach w których mamy swoje placówki. Jednak muszê szczerze powiedzieæ, e dopiero od kilku lat obs³ugujemy wszystkie cztery nasze samorz¹dy lokalne. Obs³uga w zasadzie prowadzona jest non profit, ale daje presti i buduje wizerunek banku, dla którego lokalna wspó³praca jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. Konkurencja na tym rynku jest bardzo du a. - Pomówmy chwilê o. Co Pan s¹dzi o wspólnych akcjach promocyjnych banków? Na przyk³ad o ostatniej loterii promocyjnej,,lokata z nagrodami - Gwarancja zysku i fura nagród. - Wysoko sobie cenimy wspó³pracê z bankiem zrzeszaj¹cym, obejmuje ona bardzo wiele obszarów. Doceniamy dzia³ania w zakresie tworzenia procedur, a tak e wspólnej dzia- ³alnoœci marketingowej. Uwa am pomys³ na loteriê promocyjn¹ Lokaty za bardzo ciekawy. Projekt cieszy siê du ym zainteresowaniem klientów naszego banku, tym bardziej, e ju dwukrotnie ufundowaliœmy g³ówne nagrody w postaci samochodów osobowych. Ostatni bêdziemy losowaæ w styczniu przysz³ego roku, emocje gwarantowane. Natomiast z alem stwierdzam, e nie wszystkie banki uczestnicz¹ we wspólnych akcjach promocyjnych. - Kieruje Pan bankiem od 1993 roku, w przysz³ym roku bêdzie Pan obchodzi³ jubileusz 20 - lecia. Co uwa a Pan za swój najwiêkszy sukces zawodowy? - W banku pracujê od lutego 1985 roku, stanowisko prezesa piastujê ju od 19 lat. Za swój sukces uwa am to, i uda³o siê wyprowadziæ bank z zapaœci w jakiej znajdowa³ siê w 1985 roku, a tak e przy³¹czyæ do sierakowickiego banku banków spó³dzielczych w Lini, Chmielnie i Sulêczynie. Przyczyni³o siê to do poszerzenia dzia³alnoœci i umocnienia pozycji bankowoœci spó³dzielczej na terenie Kaszub jak równie w ca³ym kraju. - Czego mo na yczyæ bankowi i jego klientom w nastêpnych latach? - Realizacji planów, które s¹ wpisane w strategiê dzia³ania banku na przysz³e lata. Ci¹g³ego doskonalenia, aby ka dy dzieñ przynosi³ nam nowe wyzwania oraz sk³ania³ do dzia³ania. Abyœmy zawsze mieli ciekawe produkty i rozwi¹zania finansowe dla naszych obecnych i przysz³ych klientów. Mogê zapewniæ, e Bank bêdzie nadal sta³ na stra y polskiego kapita³u, jak to dotychczas. Bankowi nale a³oby yczyæ dalszego, bezpiecznego i zrównowa onego rozwoju a klientom zadowolenia z jakoœci us³ug i pomna ania swoich dochodów. - To tego Pañstwu yczê Roman Szewczyk Fot. Autor

18 18 B A N K W R E G I O N I E Opinie klientów Zbigniew P³otka, przedsiêbiorca, mieszkaniec Paczewa Pracujê w bran y rzeÿniczej, z racji swojej dzia³alnoœci czêsto korzystam z us³ug finansowych. Z Bankiem Spó³dzielczym jestem zwi¹zany od ponad 17 lat. Ceniê go i dlatego mogê mu zaufaæ. W umowach kredytowych nie ma adnych haczyków, adnych zapisów drobnym drukiem. A gdy coœ jest dla mnie nie do koñca jasne, zawsze mogê zapytaæ pracowników bez obaw, e zostanê wprowadzony w b³¹d. Poza tym nie mam daleko do banku, jest praktycznie po drodze. Czêsto dostajê oferty z innych instytucji finansowych, ale nie zamierzam zmieniaæ swojego banku, jestem wierny tradycji. Gabriela Witt, wspó³w³aœcicielka gospodarstwa rolnego, mieszkanka Tuchlina Prowadzimy w trzy rodziny (razem z dzieæmi) du e, nowoczesne gospodarstwo rolne. Hodujemy kilkadziesi¹t tysiêcy kurczaków, które po szeœciu tygodniach chowu trafiaj¹ do sklepów w nie tylko w naszym regionie. Uprawiamy wiele hektarów ziemi. Ca³y czas rozwijamy nasze gospodarstwo. Z Bankiem Spó³dzielczym wspó³pracujemy od kilkudziesiêciu lat i bardzo sobie cenimy tê wspó³pracê. Mi³e, m³ode panie na sali obs³ugi klienta nie tylko prowadz¹ nasz rachunek, czêsto udzielaj¹ rad i wskazówek. Prowadz¹c tak du e gospodarstwo nie mamy czasu na skupianiu siê na przepisach, us³ugach bankowych, musimy mieæ zaufanego partnera i takim partnerem jest nasz lokalny Bank Spó³dzielczy. Bo ena, Ryszard i ich synek Rafa³ Toruñczakowie, mieszkañcy miejscowoœci Za³akowo Jesteœmy szczêœliw¹ rodzin¹, mamy dziesiêcioro dzieci, najm³odszy Rafa³ek ma dopiero trzy lata a ju razem z nami chodzi do banku, mo e te kiedyœ zostanie klientem. Z us³ug banku jesteœmy zadowoleni, g³ównie dlatego, e pracownicy zawsze czekaj¹ na nas z otwartymi rêkami, widaæ, e lubi¹ swoj¹ pracê. Zawsze te mo emy porozmawiaæ z kierownictwem banku, jeœli jest taka potrzeba. Gmina bogata w dzieci Rozmowa z Tadeuszem Kobiel¹, wójtem Gminy Sierakowice. - Marz¹ siê Panu Sierakowice jako miasto? - Zdecydowanie nie. Bardziej op³aca nam siê pozostaæ wsi¹, mimo, e liczymy mieszkañców, ma to swoje racjonalne pod³o e. Jako wieœ mamy wiêksze mo liwoœci rozwoju. Podam przyk³ad - z bud etu Unii Europejskiej mo emy korzystaæ dodatkowo ze œrodków przeznaczonych wy³¹cznie dla obszarów wiejskich. Tylko na oœwiacie zyskujemy z tego tytu³u ponad dwa miliony z³otych, to tyle co dwa kilometry nowoczesnej drogi albo czêœæ nowej sali gimnastycznej. Reforma samorz¹dowa wprowadzona ponad dwadzieœcia lat temu, da³a du e mo liwoœci obszarom wiejskim. Wychodzê z za³o enia, e lepiej byæ siln¹, wiejsk¹ gmin¹ wœród s³abszych, ni s³abym miastem wœród silnych. O³tarz Papieski rzeÿba, pomnik a dzisiaj tak e relikwia, zajmuje centralne miejsce w Parku Oœmiu B³ogos³awieñstw - Sierakowice maj¹ jeden z najwy szych wskaÿników urodzeñ w Polsce. Sk¹d siê bierze ten fenomen? - Chyba na to pytanie raczej powinni odpowiedzieæ socjologowie. Z urodzenia jestem Kaszubem, z wykszta³cenia geografem, interesujê siê demografi¹ i myœlê, e tak du a dzietnoœæ wynika z pewnej mentalnoœci i filozofii naszych mieszkañców. Jesteœmy w samym centrum Kaszub, a dla Kaszubów dzieci i rodzina to wartoœci nadrzêdne. Rodziny s¹ wielopokoleniowe, w wychowaniu dzieci pomagaj¹ dziadkowie. U nas najbardziej popularnym modelem rodziny jest dwa plus cztery. Posiadanie dzieci to nie chwilowa moda, ten trend utrzymuje siê od dziesi¹tek lat. Zawsze jesteœmy w pierwszej pi¹tce gmin w Polsce na terenie których rodzi siê najwiêcej dzieci. Kilkakrotnie byliœmy na pierwszym miejscu w kraju, ostatnio w 2010 roku.

19 B A N K W R E G I O N I E 19 Kaszubskie Centrum Medyczne - jedna z wizytówek Sierakowic - Pewnie nie jest Pan zmuszany do zamykania szkó³. - Na szczêœcie nie, inwestujemy w oœwiatê. U mnie wszyscy nauczyciele maj¹ zapewnion¹ pracê, co wiêcej ka dy mo e mieæ nadgodziny. Zbudowaliœmy dwa gimnazja i szeœæ nowych szkó³ podstawowych miarê obecnych czasów, m³odzie uczy siê w nowoczesnych obiektach. Czasem przy gminnych inwestycjach posi³kujemy siê kredytem bankowym. - Gmina korzysta z us³ug Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach? - Wczeœniej rachunek mieliœmy w banku Nordea, kolejny przetarg wygra³ nasz Bank Spó³dzielczy. Jako gospodarz gminy ucieszy³em siê, e Bank Spó³dzielczy wyczu³ potrzeby samorz¹du i idealnie przygotowa³ ofertê. Wa ne jest tak e to, e Bank tutaj p³aci podatki, jest jednym z ogniw napêdzaj¹cych rozwój gospodarczy. Ja równie osobiœcie korzystam z us³ug banku, podobnie jak wielu urzêdników z którymi wspó³pracujê. Wyznajê zasadê, e nale y wspieraæ rodzime banki, sklepy, zak³ady us³ugowe. - Bank wspó³pracuje z gmin¹ tylko na p³aszczyÿnie finansowej? - Nie tylko, ³¹czy nas bardzo wiele, w koñcu pracujemy dla tej samej spo³ecznoœci. Od d³u szego czasu realizujemy w gminie unikatowy projekt na skalê kraju pod nazw¹ Park Kulturowy. Jest to swoista forma ochrony zabytków skupionych na Garncarz przy swojej pracy - to próba zrekonstruowania warunków ycia i pracy ówczesnych mieszkañców. konkretnym obszarze tworz¹cym park. Ju teraz na terenie parku znajduje siê o³tarz papieski, sprowadzony z Pelplina. Niedaleko posadowiony jest drewniany, zabytkowy koœció³ Œw. Marcina, który liczy sobie blisko 200 lat. Drewnian¹ konstrukcjê trzeba by³o roz³o yæ na czêœci, odrestaurowaæ i przenieœæ. Na renowacjê i odbudowê koœcio³a pozyskaliœmy œrodki unijne w wysokoœci 84% wartoœci inwestycji. Ale w renowacjê zaanga owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ Sierakowic i oczywiœcie Bank Spó³dzielczy. Odnowiony czêœciowo za pieni¹dze z Unii Europejskiej budynek Gminnego Oœrodka Kultury. Oœrodek oferuje miejsca noclegowe. Fragment sta³ej ekspozycji muzealnej znajduj¹cej siê w wyremontowanym budynku Gminnego Oœrodka Kultury w Sierakowicach Chcemy, eby œwi¹tynia pe³ni³a rolê centrum kulturalno - sakralnego, bêd¹ siê tutaj odbywa³y koncerty, wieczorki poetyckie itp. Park Kulturowy jest takim swoistym ogniwem ³¹cz¹cym pokolenia, podobnie, jak Bank Spó³dzielczy jest naturalnie wpisany w nasz¹ gminê i ³¹czy wiele ogniw. - Pe³ni Pan funkcjê wójta ju szóst¹ kadencjê. - Pracujê w samorz¹dzie ju 22 lata i chyba mieszkañcy akceptuj¹ ten styl pracy i wype³niania obowi¹zków skoro na mnie g³osuj¹. W wyborach uzyska³em ponad 80% poparcie. Jak coœ dobrze dzia³a to Kaszubi tego nie zmieniaj¹. Proszê sobie wyobraziæ, e jesteœmy jedyn¹ gmin¹ w której nie ma supermarketów. U nas dzia³a 140 sklepów, dziêki temu ca³e rodziny maj¹ pracê. Kupuj¹ u swoich. Gmina opiera siê na dwóch filarach: rzemioœle i handlu, mam nadziejê, e tak pozostanie. Rozmawia³ Roman Szewczyk Fot. Autor

20 20 I N F O R M A C J E Z komunikatu KNF Komisja jednog³oœnie przyjê³a skierowan¹ do banków uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów ryzyka. miana przed³u a termin obowi¹zywania przepisów dotycz¹cych obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego na rok Banki stosuj¹ce bardziej zaawansowane metody pomiaru (IRB/AMA) bêd¹ obowi¹zane równie w 2013 r. utrzymywaæ fundusze w³asne na wy szym z poziomów: ca³kowitego wymogu kapita³owego i 80% porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego. Celem obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego jest zapobie enie nadmiernej redukcji minimalnych wymogów kapita³owych dla banków stosuj¹cych metody zaawansowane. Zgodnie z uchwa³¹ KNF nr 76/2010, przepisy 14 ust. 1 i 2 obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planowane by³o wejœcie w ycie unijnego rozporz¹dzenia w sprawie wymogów ostro noœciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), zawieraj¹cego przepisy dotycz¹ce obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego. Prace nad rozporz¹dzeniem CRR nie zosta³y jednak zakoñczone. Dlatego te aby utrzymaæ ci¹g³oœæ obowi¹zywania stosowanego podejœcia, potrzebna by³a nowelizacja uchwa³y KNF nr 76/2010. Uchwa³a KNF wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. KNF zapozna³a siê z informacj¹ na temat przegl¹du rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego. Wyniki przegl¹du wskazuj¹, e adna krajowa grupa finansowa nie spe³nia kryteriów kwalifikuj¹cych j¹ jako konglomerat finansowy. KNF zapozna³a siê z informacjami na temat modeli organizacyjnych zrzeszeñ banków spó³dzielczych w krajach Unii Europejskiej. edycja Rajdu Barbórki, najbardziej kultowej, rajdowej imprezy w kraju tradycyjnie zgromadzila tysiace widzów. Na trasie tegorocznego rajdu kibice mieli okazje zobaczyc najwspanialsze samochody, legendarne nazwiska i marki znane z imprez rajdowych calego swiata. Jak zwykle najwiekszych emocji dostarczyly przejazdy odcinków specjalnych, z kultowym OS na ul. Karowej w roli glównej. Spóldzielcza Grupa Bankowa byla sponsorem tego wyjatkowego jubileuszowego wydarzenia, konczacego zarazem sezon rajdowy Komunikat ze 170. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2012 r. KNF jednog³oœnie zezwoli³a na po³¹czenie Banku Spó³dzielczego w Wolinie (bank przejmuj¹cy) z Bankiem Spó³dzielczym w Miêdzyzdrojach (bank przejmowany). Komisji jednog³oœnie wyrazi³a zgodê na powo³anie: - Zofii Gardziñskiej na Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Kaliszu Pomorskim, - Jerzego Ja³owego na Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w B³aszkach. Mazowiecka Firma Dziesiêciolecia listopada 2012 roku w Warszawie odby³a siê Wielka Gala "POLSKA PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ 2012", podczas której wrêczone zosta³y nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemys³u i Us³ug oraz firmê Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Podczas uroczystoœci Bank Spó³dzielczy w Przysusze zosta³ wyró niony w kategorii us³ugi finansowe. Nagroda ta, to presti owy tytu³ który jest uhonorowaniem i docenieniem pracy.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy I I E U R O P E J S K I KO N G R E S F I N A N S O W Y Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo? nansowe Europy 23 maja 2012 Otwarcie Europejskiego Kongresu Finansowego 15.45 16.00 16.00 16.30 Przywitanie Goœci Wartoœci

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo,

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo, OF Y C A R P Ó P S W A T R E 2015 S³owo od opiekuna Szanowni Pañstwo, Za nami ju drugi, historyczny dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowa sezon startowy teamu AGH Racing. By³ to rok pe³en pozytywnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmieniony uchwa³¹ Naczelnictwa nr 200/2

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 w sprawie realizacji obowi¹zku weryfikacji oœwiadczeñ maj¹tkowych przez urzêdy skarbowe W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE WSTÊP Ju po raz 6 spotkaliœmy siê w O³awie podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji M³odzi liderzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW Szanowni Mieszkañcy, Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, i w najbli szym czasie przejmie do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw

GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiêbiorstw Numer identyfikacyjny REGON za 2009 r. Portal

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 85 nr 7 z dnia 6 paÿdziernika 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Za cznik do uchwa y Rady Nadzorczej GBS w Gorzowie Wielkopolskim nr 20/15 z dnia 29.06.2015r. POLITYKA INFORMACYJNA Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Ropa Analitycy Grzegorz Zawada 21-9-43 Monika Kalwasiñska 21-9-41 Przemys³aw Smoliñski 21-9-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo