Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14"

Transkrypt

1 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str O noœnikach danych str Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi str

2

3 A K T U A L N O S C I 3 Z okazji œwi¹t Bo ego Narodzenia kierujemy do Pañstwa yczenia radosnych, spokojnych chwil spêdzonych w atmosferze domowego ciep³a oraz pomyœlnoœci i sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Roku. Liczysz siê dla nas Szanowni Panstwo Z okazji zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia skladamy najserdeczniejsze zyczenia spokoju i radosci w rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyslnosci w Nowym Roku Rada Nadzorcza, Rada Zrzeszenia i Zarzad -Banku S.A.

4 4 A K T U A L N O S C I Lepiej póÿno, ni wcale listopadzie Rada Polityki Pieniê nej podjê³a d³ugo wyczekiwan¹ przez ekonomistów decyzjê i obni y³a podstawowe stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Wskutek tej decyzji stopa referencyjna spad³a do poziomu 4,5%. Obni ka to niezbyt znaczna, jednak nale y siê cieszyæ, e RPP dostrzeg³a potrzebê jej przeprowadzenia. Dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki s¹ bowiem jednoznaczne. Od kilku miesiêcy zauwa alnie pogarsza siê koniunktura: dynamika produkcji przemys³owej we wrzeœniu by³a ujemna i wynios³a -5,2% r/r, a produkcja sprzedana przedsiêbiorstw budowlanych spad³a a o 17,8% r/r. Indeks PMI wskazuje przy tym na mo liwe dalsze os³abienie siê koniunktury. Odczyty tego indeksu z miesi¹ca na miesi¹c malej¹ (47,3 punktu w paÿdzierniku z 47 punktów we wrzeœniu wartoœci poni ej 50 punktów oznaczaj¹ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê gospodarcz¹, a wartoœci ni sze ni 40 informuj¹ o powa nym kryzysie). Analizuj¹c poszczególne sk³adowe tego indeksu mo na dostrzec, e wielkoœæ produkcji maleje w szybkim tempie, spada liczba nowych zamówieñ, zaœ w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ nowych zamówieñ firmy ograniczy³y aktywnoœæ zakupow¹. Spada te liczba nowych zamówieñ eksportowych. Przedsiêbiorstwa ograniczaj¹ produkcjê, zmniejszaj¹ moce produkcyjne i zmniejszaj¹ zatrudnienie. W takich warunkach systematycznie s³abn¹ oczekiwania œredniej inflacji w kolejnych 12 miesi¹cach (do 4,1% we wrzeœniu z 4,4% w sierpniu), a wzrost wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at z zysku jest niski (we wrzeœniu br. wyniós³ 1,6% r/r). Maleje konsumpcja, dotychczasowy motor napêdzaj¹cy popyt wewnêtrzny w naszym kraju. Spadek konsumpcji indywidualnej wi¹ e siê bowiem z ograniczaniem dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych i rosn¹cym bezrobociem, które coraz szybciej zbli a siê do poziomu 13%, a w pierwszych miesi¹cach 2013 r. mo e nawet osi¹gn¹æ 14%. Ograniczenie dochodów polskich gospodarstw domowych dokonuje siê przy tym w warunkach systematycznego zacieœniania akcji kredytowej. Opublikowana przez NBP ankieta Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodnicz¹cych komitetów kredytowych wskazuje przy tym, i oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Wszystkie te dane te poœwiadczaj¹ wystêpowanie znikomej niskiej presji p³acowej i popytowej na wzrost cen. Sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie w nadchodz¹cym roku, zw³aszcza e w projekcie przysz³orocznego bud etu przewidziano zamro- enie wynagrodzeñ w jednostkach sektora finansów publicznych. Nic dziwnego, e bior¹c pod uwagê te negatywne dane makroekonomiczne, wiele instytucji obni y³o ju prognozy tempa wzrostu PKB w Polsce na ten i przysz³y rok. I tak, analitycy MFW dokonali korekty prognoz tego tempa do odpowiednio 2,4% r/r w 2012 r. i 2,1% r/r w 2013 r. Natomiast zgodnie z listopadow¹ projekcj¹, przygotowan¹ przez Instytut Ekonomiczny NBP, przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych banku centralnego tempo wzrostu PKB znalaz³oby siê z 50% prawdopodobieñstwem 2,0-2,6% r/r w 2012 r. i 0,5-2,5% r/r w 2013 r. Hola, hola móg³by ktoœ zakrzykn¹æ i co z tego? Przecie podstawowym zadaniem Rady Polityki Pieniê nej jest d¹ enie do stabilizowania poziomu cen, a jedynym celem ograniczanie wzrostu inflacji tak, by mieœci³a siê ona w sposób nieprzerwany w paœmie odchyleñ ±1% od 2,5%. To prawda. Mo na jednak dostrzec, e RPP i tak nie odnosi spektakularnych sukcesów w realizacji tego celu. Wszak inflacja ju od grudnia 2010 r. kszta³tuje siê na poziomie przewy szaj¹cym górn¹ granicê pasma dopuszczalnych odchyleñ. Dopiero paÿdziernikowy wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, wynosz¹cy 3,4% r/r, zmieœci³ siê w górnej czêœci tego pasma. No dobrze móg³by ktoœ zapytaæ skoro tak jest, to RPP powinna chyba stopy podnosiæ, a nie obni aæ? Na pierwszy rzut oka trudno takie stwierdzenie zakwestionowaæ, zw³aszcza e przy dokonywaniu oceny na temat po ¹danego poziomu stóp procentowych w gospodarce istnieje naturalna pokusa do kierowania siê bie ¹cym odczytem inflacji. Pokusie tej najwyraÿniej ulegaj¹ nawet przedstawiciele RPP, którzy w publicznych wypowiedziach wielokrotnie informowali, e nie mo na by³o obni yæ stóp, bo bie ¹ca inflacja by³a za wysoka. Pada³y argumenty, e obni ka stóp w warunkach wysokiej bie ¹cej inflacji naruszy³aby reputacjê RPP. Po zastanowieniu trudno siê jednak zgodziæ z tak¹ argumentacj¹. Chaotyczne i niespójne z wczeœniejszymi zapowiedziami decyzje (a za tak¹ nale y uznaæ chocia by podjêt¹ w maju decyzjê o podwy ce podstawowych stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych) naruszaj¹ tê reputacjê znacznie silniej. Trzeba tak e pamiêtaæ, e jak wskazuj¹ liczne badania bie ¹ca inflacja jest wynikiem decyzji podjêtych kilka kwarta³ów temu. Natomiast dzisiejsza decyzja w najlepszym wypadku wywrze wp³yw na poziom cen dopiero za kilka miesiêcy. Podejmuj¹c j¹ nie mo na wiêc kierowaæ siê przesz³ymi danymi, trzeba korzystaæ z projekcji i prognoz. A te przecie s¹ dostarczane cz³onkom RPP przez analityków NBP. W przywo³anej ju listopadowej projekcji prognozowali oni, e przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych NBP inflacja znajdzie siê z 50% prawdopodobieñstwem w przedziale 3,7-3,9% w 2012 r., ale ju w paœmie 1,8-3,1% w 2013 r. oraz 0,7-2,4% w 2014 r. Nie nale y te zapominaæ, e w o- statnich kwarta³ach na inflacjê w Polsce wp³ywa³y przede wszystkim ceny ywnoœci i paliw. WskaŸnik inflacji bazowej po wy³¹czeniu cen ywnoœci i energii jedynie w grudniu 2011 r. wzrós³ bardziej ni o 3% r/r, a w piêciu ostatnich miesi¹cach kszta³towa³ siê w ujêciu rocznym na poziomie ni szym od celu inflacyjnego RPP, obni aj¹c siê we wrzeœniu br. do 1,9% r/r. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy to w³aœnie wzrost cen paliw i ywnoœci dr Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) powinna d³awiæ Rada wysokimi stopami, i czy w ogóle podstawowe stopy procentowe NBP maj¹ na wzrost tych cen jakikolwiek wp³yw. Oczywiœcie nie nale y zapominaæ o kosztowej stronie inflacji i o tym, e wy sze ceny paliw mog¹ siê w œrednim okresie prze³o yæ na wzrost cen produkcji i transportu. Jednak w obecnych warunkach wysokiego bezrobocia, s³abn¹cej koniunktury i braku wzrostu wynagrodzeñ w gospodarce narodowej takie obawy wydaj¹ siê nieuzasadnione. Dobrze, e w koñcu dostrzeg³a to równie RPP, znacz¹co zmieniaj¹c ton wypowiedzi po ostatnim posiedzeniu. Prezes NBP Marek Belka stwierdzi³ bowiem, e decyzja RPP jest pocz¹tkiem cyklu ³agodzenia polityki pieniê nej i e jest du e prawdopodobieñstwo obni ek stóp na kolejnym jej posiedzeniu. No tak, tyle tylko, e podobne zapowiedzi pada³y ju po posiedzeniu wrzeœniowym, a mimo to w paÿdzierniku Rada powstrzyma³a siê przed obni kami stóp. Oby tym razem by³o inaczej. Zgodnie bowiem z wiêkszoœci¹ krajowych i zagranicznych prognoz szczyt spowolnienia gospodarczego w Polsce przypadnie na pierwsz¹ po³owê nadchodz¹cego roku. W tej sytuacji odwlekanie decyzji o kolejnych obni kach stóp procentowych mo e dodatkowo os³abiæ koniunkturê, przek³adaj¹c siê na jeszcze g³êbszy spadek tempa wzrostu PKB i silniejszy wzrost bezrobocia.

5 A K T U A L N O S C I 5 V Kongres Spó³dzielczoœci odczas V Kongresu Spó³dzielczoœci, który odby³ siê na zakoñczenie og³oszonego przez ONZ Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci zastanawiano siê nad perspektywami rozwoju ruchu spó³dzielczego w Polsce i podsumowano stan krajowej spó³dzielczoœci. W Kongresie udzia³ wziêli przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych, spo ywczych, banków spó³dzielczych i SKOK-ów oraz parlamentarzyœci. W czasie obrad Kongresu zas³u onych dzia³aczy wyró niono odznaczeniami spó³dzielczymi. Wœród wyró nionych znaleÿli siê przedstawiciele Banku Spó³dzielczego w Koninie Krzysztof JóŸwiak Prezes Zarz¹du, który pracuje w banku 1961 roku a przewodzi mu - Bankowi od Prezes wyró niony zosta³ najwy szym odznaczeniem dla kadr kierowniczych pracuj¹cych w spó³dzielniach otrzymuj¹c statuetkê i tytu³ Oskara Spó³dzielczoœci Polskiej Zofia Chudziak Wiceprezes Zarz¹du Banku uhonorowana zosta³a statuetka i tytu³em Menad era Spó³dzielcy. Pani wiceprezes kierowa³a Bankiem Spó³dzielczym w Kazimierzu Biskupim a po po³¹czeniu z BS w Koninie, kierowa³a Oddzia³ami Banku w Kazimierzu Biskupim i Wilczynie. W Zarz¹dzie Banku pracuje od 1990 roku a od 2008 roku jest jego wiceprezesem. Laureatom wyró nieñ KRS z koniñskiego Banku Spó³dzielczego serdecznie gratulujemy, W swoim wyst¹pieniu, za jedynego prawdziwego wœród polityków patrona spó³dzielców Domagalski uzna³ prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, dziêki któremu odbywa siê realna debata na temat spó³dzielczoœci. Spó³dzielczoœæ jest biznesem, ale jest z³ym interesem, jeœli jest tylko biznesem - s³owa Charlesa Gide'a przytoczy³ na koniec Domagalski. Celem spó³dzielni jest bowiem nie tylko zysk, ale równie korzyœci spo³eczne. A. Malanowski, fot. Mi³osz S³ota) Jego Eminencja Biskup Stanis³aw Napiera³a w towarzystwie starostów XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Do ynek (fot. Jan Jêdrzejak). Redakcja przeprasza za zamieszczenie w poprzednim numerze naszego biuletynu zdjêæ autorstwa Jana Jêdrzejaka.

6 6 A K T U A L N O S C I Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju odczas Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju w Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenckiego, którego tematem w dniu 23 listopada 2012 r. by³ Rozwój kierowany przez lokalne spo³ecznoœci (CLLD). Jak wykorzystaæ nowe mo liwoœci? uczestniczy³ m.in. Józef Kubanek Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarz¹du - Banku S.A., Marian Fita Prezes Zarz¹du Rejonowego Banku Spó³dzielczego w Lututowie, Irena Starczewska - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pa³uki w ninie. Forum rozpoczà³ Olgierd Dziekoñski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a w temat forum wprowadzi³ Andrzej Ha³asiewicz, z Kancelarii Prezydenta RP Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec CLLD i koordynacji wdra ania funduszy na poziomie lokalnym przedstawi³a Danuta Hübner, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju Regionalnego. Piotr uber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawi³ stan prac nad krajowym systemem wdro enia CLLD. Zofia Krzy anowska Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a oczekiwania i propozycje wobec CLLD MRiRW. Stanowiska poszczególnych Komisji i Komitetów przedstawili: Komisji Europejskiej Christian Svanfeldt, z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju Miast, KE Komitetu Regionów odnoœnie CLLD Krzysztof Hetman, Cz³onek Komisji Polityki Spójnoœci Terytorialnej Komitetu Regionów, Marsza³ek Województwa Lubelskiego. O korzyœciach p³yn¹cych z rozwoju kierowanego przez lokalne spo³ecznoœci mówi³a Anna Potok, Cz³onek Komitetu Monitoruj¹cego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doœwiadczenia dotychczasowych partnerstw na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych zaprezentowa³ dr Wojciech Knieæ, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, który o Partnerstwie, a spo³eczeñstwie obywatelskim powiedzia³, e zbadana skala i si³a wp³ywu partnerstw lokalnych na budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce okaza³y siê nadzwyczaj du e; e partnerstwa praktycznie w 100% dzia³aj¹ w œcis³ym zwi¹zku ze swym lokalnym millieu. Nie stanowi¹ grup o charakterze elitarnym, co wiêcej niezwykle aktywnie w³¹czaj¹ wspólnoty lokalne w sw¹ dzia³alnoœæ. Buduj¹ kapita³ spo³eczny obszarów wiejskich g³ównie w obszarze tworzenia i wzmacniania normy wspó³pracy, sieci wspó³pracy, kompetencji w zakresie aktywizacji, wspólnoty doœwiadczeñ; kreuj¹ lokalnych liderów wielu z ich cz³onków sta³o siê now¹ elit¹ lokaln¹ radnymi, a nawet wójtami, czy starostami; i co wa ne, e sieci partnerstw lokalnych wesz³y do grona wa nych lobby wiejskich. Z podsumowania dr Wojciecha Knieæ: W polskim kontekúcie kulturowym metodologia partnerstwa sprawdza siæ choã z zastrzeýeniami. Partnerstwa lokalne w ostatnich 6 latach wrosùy w krajobraz obywatelski polskiej wsi i sà takýe nieúmiaùe próby stosowania metody partnerstwa w duýych miastach. Rozszerzenie idei partnerstwa kierunku CLLD to szansa na innowacyjny rozwój obszarów zapóênionych. Znane sà zagroýenia z doúwiadczeñ partnerstw oraz nowe wyzwania, a najwaýniejsze z nich to gigantyzacja organizacji i utrata typowych zalet partnerstwa, przy jednoczesnym przejæciu wielu wad i zalet organizacji sformalizowanych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), jako instytucja odpowiedzialna za zarzàdzanie PROW, przygotowuje siæ do wyboru najlepszego modelu wdraýania podejúcia Leader w zbliýajàcej siæ perspektywie finansowej Wyboru tego naleýy dokonaã uwzglædniajàc moýliwoúci stworzone przez propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej z paêdziernika 2011 r., wprowadzajàce nowy instrument rozwoju terytorialnego - Communityledlocal development (CLLD), tj. rozwój kierowany przez spoùecznoúã lokalnà. W odróýnieniu od wczeúniejszych rozwiàzañ CLLD bædzie mógù byã finansowany z róýnych funduszy objætych wspólnymi ramami strategicznymi (WRS), co moýe pozwoliã na rozszerzenie stosowania CLLD i uùatwiã beneficjentom tworzenie lokalnych strategii rozwoju (LSR) lepiej dostosowanych do ich potrzeb i obszarów (cytowany fragment pochodzi z materiaùów Debaty w dniu 23 listopada 2012 r.). ÙK

7 A K T U A L N O S C I 7 Konferencja Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego Bank / Kredyt / Biznes listopada 2012 roku w Hotelu Warszawianka w Centrum Kongresowym w Jachrance odby³a siê konferencja poœwiêcona zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego. Spotkanie skierowane by³o przede wszystkim do Cz³onków Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych oraz dyrektorów odpowiedzialnych za zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym. Celem spotkania by³o przedstawienie uczestnikom nastêpuj¹cych kwestii: 1. bie ¹cej sytuacji rynkowej, 2. aspektów procesu kredytowego, które nale y braæ szczególnie pod uwagê w pogarszaj¹cym siê otoczeniu gospodarczym, 3. wykorzystania informacji zarz¹dczej w zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym, 4. zmian w regulacjach dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem i finansami, 5. nowych wyzwañ wynikaj¹cych z zapowiadanych zmian otoczenia regulacyjnego (w tym CRDIV). Konferencja cieszy³a siê du ym zainteresowaniem na spotkanie przyby³o ponad 220 przedstawicieli a 122 Banków Spó³dzielczych. W gronie sponsorów znalaz³o siê Biuro Informacji Kredytowej. Drugim ze sponsorów by³a firma Bonair, która w odrêbnej sali wraz Dyrektorem Departamentu Produktów Bankowych -Banku S.A. Ziemowitem Stempinem prezentowa³a System CasePro. Dodatkowo na jednym ze stoisk przed sal¹ obrad mo na by³o zapoznaæ siê z narzêdziem informatycznym Oracle Business Intelligence s³u ¹cym do budowy raportów m. in. z zakresu ryzyka kredytowego. Konferencjê otworzy³ Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A. Adam Skowroñski, który nastêpnie przedstawi³ wp³yw aktualnych i spodziewanych zmian koniunktury gospodarczej na ryzyko kredytowe - ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji sektora Banków Spó³dzielczych. Zosta³y omówione niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce i wynikaj¹ce z nich zmiany w g³ównych obszarach ryzyka sektora bankowego. W dalszej czêœci zosta³a przedstawiona sytuacja Banków Spó³dzielczych na tle sektora bankowego oraz sposoby sprostania nowym wyzwaniom, jakie stoj¹ przed Bankami Spó³dzielczymi. Kolejny temat przedstawi³a Ewa Kollat-Mo d eñ dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego. Prezentacja dotyczy³a najistotniejszych elementów ograniczaj¹cych ryzyko w procesie kredytowym. G³ówny nacisk po³o ony zosta³ na kwestie zwi¹zane z podwy szonym ryzykiem kredytowym i jego prawid³ow¹ ocen¹ w warunkach panuj¹cych obecnie na rynku bankowym. Druga czêœæ prezentacji to studium przypadków z podkreœleniem dzia³añ mog¹cych ograniczaæ ryzyko kredytowe jak i zasad bezpiecznego kredytowania. Nastêpnie Anna awicka, naczelnik w Departamencie Ryzyka Bankowego, przedstawi³a funkcjonuj¹ce na rynku bankowym modele biznesowe zarz¹dzania zaleg³ymi sp³atami. Ta prezentacja stanowi³a wprowadzenie do kolejnego tematu zwi¹zanego ze zlecaniem niektórych czynnoœci zwi¹zanych z dochodzeniem nale noœci firmom zewnêtrznym. Swoj¹ ofertê w tym zakresie przedstawi³a Prezes Zarz¹du CDR Investment Sp. z o. o. Ma³gorzata Drozdowska. Kolejnym prelegentem by³a Ewa Kamiñska, pracownik Departamentu Ryzyka Bankowego, która przedstawi³a rozwa an¹ obecnie koncepcjê uk³adu wzorcowych procedur zarz¹dzania ryzykiem. Po przerwie obiadowej Piotr Ratajczak i Marcin Kot z Biura Informacji Kredytowej przedstawili tematy: SI BIK Przedsiêbiorca aktualny stan przygotowania do korzystania przez Sektor Spó³dzielczy oraz Obszary korzystania z raportów monitoruj¹cych jak pozyskaæ i utrzymaæ dobrego klienta. Zaprezentowane zosta³y statystyki dotycz¹ce Banków Spó³dzielczych: udzia³u w nale noœciach sektora bankowego, struktury portfela nale noœci, jakoœci portfeli kredytów konsumpcyjnych oraz co by³o chyba najciekawsze - lojalnoœci klientów banków. Nastêpnie Micha³ O³dakowski dyrektor Departamentu Ekonomicznego zaprezentowa³ elementy informacji zarz¹dczej w zakresie ryzyka kredytowego w postaci wielowymiarowych analiz vintage stworzonych w narzêdziu informatycznym Oracle Business Intelligence. Ca³¹ konferencjê poprowadzi³ Wies³aw Czaja dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego, który swój czas prezentacji odst¹pi³ Dariuszowi Twardowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Bankowoœci Spó³dzielczej i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo- Kredytowych w KNF. Dyrektor Twardowski omówi³ sposób wdra ania wymogów Dyrektywy CRDIV i CRR oraz planowane zmiany w rekomendacjach nadzorczych. W swoim d³ugim i trochê emocjonalnym wyst¹pieniu wskaza³ na negatywne skutki wystêpuj¹cych w sektorze banków spó³dzielczych podzia³ów. Na zakoñczenie g³os zabra³ ponownie Adam Skowroñski Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A., który podsumowuj¹c konferencjê zadeklarowa³, e kolejne takie spotkanie odbêdzie siê ju za rok. Faktycznego podsumowania dokonali wszyscy uczestnicy konferencji w trakcie uroczystej kolacji, wieczoru z kabaretem oraz na parkiecie. Zapraszamy ponownie za rok.

8 8 L O K A L N I E, C Z Y L I D L A S W O J E G O S R O D O W I S K A razem mo emy wiêcej Bardzo wa ne w codziennym yciu jest odnaleÿæ chwilê dla drugiego cz³owieka, kilka minut na rozmowê, sekundê na uœmiech. Pozornie nic nieznacz¹cy gest w przysz³oœci mo e zaowocowaæ dobrem okazanym w naszym kierunku, w chwili kiedy bêdzie ono nam niezwykle potrzebne. Taka chwila nadesz³a, kiedy w naszej gminie oraz miejscowoœciach z ni¹ s¹siaduj¹cych si³¹ natury kilkanaœcie rodzin straci³o maj¹tek swojego ycia. Wówczas mogliœmy liczyæ na wsparcie Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym, którego zarz¹d, prezes oraz wszyscy pracownicy bez namys³u wyci¹gnêli pomocn¹ d³oñ, za któr¹ to w tych kilku s³owach pragnê serdecznie podziêkowaæ. Wójt Gminy Smêtowo Graniczne Zofia Kirszenstein Rozmowa z Andrzejem Górskim Prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym. - Do s³ów pani wójt Zofii Kirszenstein trudno dodaæ cokolwiek, gdy obrazuj¹ one ogromn¹ wdziêcznoœæ w kierunku Banku w Smêtowie. Jak Pan wspomina te trudne dla ca³ej spo³ecznoœci dni? - Ta sytuacja by³a bardzo trudna dla nas wszystkich. Wiêkszoœæ pracowników albo s¹siadowa³a z poszkodowanymi, albo bardzo dobrze zna³a te rodziny, równie jako klientów naszego banku. Ofiarowanie pomocy by³o kwesti¹ zupe³nie naturaln¹. - No dobrze, a sk¹d pomys³ jak pomóc szybko i skutecznie? - Po wieœciach o tym co siê sta³o, zorganizowaliœmy naradê, wraz z bankami s¹siednimi uzgodniliœmy co mo na zrobiæ, aby pomóc. Wystosowaliœmy pismo do zarz¹du -Banku S.A., a nastêpnie rozes³aliœmy maile do wszystkich banków. Nikt nie pozosta³ obojêtny na tê tragediê. Apel internetowy skierowany by³ do Banków Spó³dzielczych. Z uwagi na to, i w obliczu tr¹by powietrznej ucierpia³a spo³ecznoœæ kilku banków rada BS w Smêtowie Granicznym przejê³a koordynacjê nad sytuacj¹. - Pomagaj¹c ludziom, wspieraj¹c ich w nieszczêœciu wystawiamy o sobie pe³ne œwiadectwo. Jak Pan ustosunkowa³by siê do tych s³ów? - Wszystko co wywnioskowaliœmy zrobiliœmy wspólnie, ca³a wola niesienia pomocy le a³a po stronie nie tylko mojej jako prezesa, ale przede wszystkim ca³ego zarz¹du, rady i pracowników. A ka de dzia³ania jakie podejmuje bank s³u yæ maj¹ dobru naszych klientów, zatem z ca³¹ stanowczoœci¹ mogê potwierdziæ s³usznoœæ tych s³ów. - Pani wójt Zofia Kirszenstein w swoich wypowiedziach podsumowuj¹cych lipcowe wydarzenia z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ zwraca siê w kierunku Spó³dzielczej Grupy Bankowej. W takim momencie na usta ciœnie siê refleksja o wartoœci integracji lokalnej spo³ecznoœci. Jak Pan odbiera tê wartoœæ? - Jak ka dy bank naszej grupy skupiamy siê na tym, by kompleksowo zaspokajaæ potrzeby naszych klientów, jednak finanse to nie wszystko. Rzeczywiœcie jesteœmy bardzo zwi¹zani lokalnie ze spo³ecznoœci¹ gminy Smêtowo. Przez co chêtnie przy³¹czamy siê do wszelkich akcji, które maj¹ s³u yæ dobru mieszkañców. Uwa am, i bez porozumienia i wspó³pracy niczego siê nie zbuduje. Bardzo dziêkujê Pani wójt za te mi³e s³owa i korzystaj¹c z okazji równie pragnê podziêkowaæ Urzêdowi Gminy za profesjonalne poprowadzenie akcji nios¹cej pomoc poszkodowanym. 14 lipiec 2012r. nad gmin¹ Smêtowo Graniczne, powiat Starogardzki przesz³a tr¹ba powietrzna, która uszkodzi³a wiele domostw i gospodarstw. Tego typu komunikaty mogliœmy us³yszeæ w mediach: prasie, telewizji, internecie. W obliczu takich wydarzeñ, zazwyczaj mówi siê wy³¹cznie o stratach i nieszczêœciu. A mo e warto spojrzeæ na ca³¹ sytuacjê z zupe³nie innej perspektywy? Ze strony poziomu ludzkiej yczliwoœci, wzajemnej pomocy i nareszcie si³y lokalnej integracji? Marta Bronk LISTA DARCZYÑCÓW: Bank Spóldzielczy w Pruszczu Pomorskim Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie Bank Spóldzielczy w Czluchowie Bank Spóldzielczy w Kórniku Bank Spóldzielczy w Grabowie Bank Spóldzielczy w Gryfinie Bank Spóldzielczy w Nakle Bank Spóldzielczy w Wolczynie Bank Spóldzielczy w Dobrzycy Bank Spóldzielczy w Pucku Spóldzielczy Bank Ludowy w Zlotowie Bank Spóldzielczy w Chojnie Bank Spóldzielczy w Kruszwicy Bank Spóldzielczy w Lubichowie Bank Spóldzielczy w Koœcianie Bank Spóldzielczy w Kobierzycach Bank Spóldzielczy w Bytowie Polski Bank Spóldzielczy w Ciechanowie Bank Spóldzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Bank Spó³dzielczy w Inowroc³awiu Spó³dzielczy Bank Ludowy w Strza³kowie Bank Spó³dzielczy w Czersku Bank Spó³dzielczy w Dzierzgoniu Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach Bank Spó³dzielczy w Œmiglu Bank Spó³dzielczy w Krokowej Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Strzelinie Bank Spó³dzielczy w Stegnie Bank Spó³dzielczy "Pa³uki" w ninie Bank Spó³dzielczy w Œrodzie Wlkp. Bank Spó³dzielczy w Radziejowie Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Choszcznie Bank Spó³dzielczy we Wschowie Bank Spó³dzielczy w Nowem n/wis³¹ Bank Spó³dzielczy w Pieñsku Bank Spó³dzielczy w Gniewie -Bank S.A.

9 Z Z Y C I A S G B 9 Jubileusz 135-lecia bankowoœci spó³dzielczej na ziemi miêdzyrzeckiej ospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz upamiêtni³ 135-lecie powstania pierwszego Banku Spó³dzielczego na terenie powiatu Miêdzyrzecz, Banku Ludowego w Pszczewie, który powsta³ 22 stycznia 1877 r. Powitania goœci i oficjalnego rozpoczêcia obchodów dokona³ Prezes Zarz¹du Zbigniew Górny. Krótki rys historyczny pozwoli³ zrozumieæ, z jakimi trudnoœciami musia³ zmierzyæ siê Bank na przestrzeni lat i jak wiele transformacji musia³ przejœæ, aby znaleÿæ siê w formie, jak¹ obecnie znamy. Na zgromadzonych w sali Miêdzyrzeckiego Oœrodka Kultury goœci czeka³y niespodzianki: wyœwietlono zrealizowany specjalnie na tê okolicznoœæ film jubileuszowo-promocyjny Banku, a ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ wystêp Waldemara Malickiego w programie Malicki przegiêty plus trzy talenty. Nie zabrak³o podnios³ych chwil zwi¹zanych z odznaczeniem zas³u onych dla bankowoœci spó³dzielczej osobistoœci. Decyzj¹ Kapitu³y Odznaczeñ Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych Jerzy Ró yñski Prezes Zarz¹du KZBS nagrodzi³: Z³otym Krzy Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Miros³awê Œwidersk¹-Rosó³ Srebrnym Krzy em Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Stefana Karpciwa, - Andrzeja Bydych, - Henryka Napiera³ê, - Bogdana Zaborowskiego. Dokonano równie honorowego odznaczenia Z³ot¹ Odznak¹ w dowód uznania za dzia³alnoœæ na rzecz wzmacniania i rozwoju spó³dzielczoœci bankowej. Wyró nienie to z r¹k Zygmunta Miêtkiego Wiceprezesa Zarz¹du -Banku S.A. otrzymali: - Gra yna Zukier, - Halina Szeszycka, - Jolanta Bandas, - Teresa Chwirot, - Eugenia Rybicka, - Barbara ylewicz. Izabela Ebert (Ÿród³o: Warto zobaczyæ: YOUTUBE Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz - film promocyjny z okazji jubileuszu 135-lecia Banku. Poleca Redakcja Informatora.

10 10 Z Z Y C I A S G B 50 dêbów na 50. urodziny by uczciæ Jubileusz 50-lecia miasta Janikowa pracownicy Piastowskiego Banku Spó³dzielczego w Janikowie ofiarowali miastu 50 dêbów. Szpaler drzew zosta³ zasadzony u zbiegu ulic Przemys³owej i Biskupa Micha³a Kozala, tworz¹c urokliw¹ alejê dêbow¹. 31 paÿdziernika br. nast¹pi³a uroczystoœæ posadzenia ostatniego drzewka, ods³oniêto równie tablicê upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: Anna Kaczmarek Prezes Zarz¹du PBS w Janikowie, Katarzyna Stefañska Wiceprezes Zarz¹du, Andrzej Sarnowski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku, Andrzej Brzeziñski Burmistrz Janikowa, Jacek Duma Wiceburmistrz, Roman Jaszcz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Janikowie. Wybór dêbu nie by³ przypadkowy dêby kojarz¹ siê z si³¹, tê yzn¹, stabilnoœci¹. Obdarowuj¹c Miasto Janikowo alej¹ dêbow¹ chcieliœmy zaznaczyæ na linii czasu to istotne dla naszego miasta wydarzenie mówi³a podczas uroczystoœci Anna Kaczmarek - yczymy, aby nasze miasto teraz i w przysz³oœci rozkwita³o, aby jego znaczenie gospodarcze i turystyczne ros³o w si³ê, aby piêknia³o z roku na rok. 145 lecie bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wlkp. 17 listopada 2012 r. bchody rozpoczê³a msza œw. w koœciele p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w KoŸminie Wielkopolskim. Uroczystoœæ 145 lecia bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wielkopolskim to lekcja o dzia- ³alnoœci koÿmiñskiej organizacji bankowej, to wspomnienie o ludziach którzy j¹ tworzyli, to fragment wspania³ej historii KoŸmina Wielkopolskiego. W uroczystoœci uczestniczy³y w³adze samorz¹du powiatowego i gminnego, dyrektorzy koÿmiñskich szkó³, przedsiêbiorcy, udzia³owcy banku spó³dzielczego, byli i obecni cz³onkowie Rady Nadzorczej i Zarz¹du Banku, obecni i byli pracownicy. Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Jarocinie - Jan Grzesiek w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do szczególnego czasu, w którym obchodzimy jubileusz spó³dzielczoœci bankowej a jest nim Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci proklamowany przez ONZ. W Polsce odbywaj¹cy siê pod patronatem Prezydenta RP, jest to rok 150-lecia spó³dzielczoœci i 150-lecia spó³dzielczoœci bankowej w Polsce. Jan Grzesiek odniós³ siê do ponadczasowej roli spó³dzielczoœci bankowej w KoŸminie, jej historii i roli jak¹ pe³ni³a w obronie polskoœci i w yciu gospodarczym. W podobnym tonie by³o tak e wyst¹pienie dr nauk humanistycznych Micha³a Pietrowskiego, który przedstawi³ dzieje Towarzystwa Po yczkowego w KoŸminie, póÿniej Banku Spó³dzielczego w KoŸminie, a obecnie Oddzia³u Banku Spó³dzielczego w Jarocinie i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i dzia³alnoœci gospodarczej. Kolejne wyst¹pienia goœci: Leszka Kulki Starosty Krotoszyñskiego, Macieja Bratborskiego Burmistrza Miasta i Gminy KoŸmin Wielkopolski, Andrzeja Joachimiaka Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie Wlkp., Jacka Wybiera³y Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Stra y Po arnych, Marii Lewandowicz Prezesa Towarzystwa Mi³oœników KoŸmina tak e potwierdza³y, e bank wywiera³ i wywiera du y wp³yw na ycie gminy, e jego dzia³alnoœæ jest pozytywnie odbierana. Wiceprezes Zarz¹du -Bank S.A., Zygmunt Miêtki potrzebê funkcjonowania polskich banków spó³dzielczych udowodni³ wskazuj¹c na miejsce i pozycjê oraz wyniki jakie osi¹ga Bank Spó³dzielczy w Jarocinie. Uroczystoœæ by³a tak e okazj¹ do podziêkowania dzia³aczom za zas³ugi dla rozwoju spó³dzielczoœci. Odznaczenia by³y wrêczane przez Zygmunta Miêtkiego i Jana Grzeœka.

11 Nowy Oddzia³ BS we Wschowie Z Z Y C I A S G B 11 oddzia³ banku Spó³dzielczego we Wschowie uruchomiono 7 listopada br. w Nowej Soli, przy ulicy Szerokiej 2. W uroczystym otwarciu udzia³ wziêli cz³onkowie Rady Nadzorczej, Zarz¹d Banku oraz pracownicy nowo powsta³ego oddzia³u. Placówka w Nowej Soli cechuje siê nowoczesn¹ aran acj¹ wnêtrza oraz funkcjonalnoœci¹, które pozwalaj¹ spe³niæ oczekiwania klientów oraz zapewniæ bezpieczeñstwo. Oddzia³ zapewnia kompleksow¹ ofertê us³ug i produktów bankowych skierowanych do klientów indywidualnych, segmentów agro, podmiotów gospodarczych oraz jednostek bud etowych. Sebastian Nietyksza, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego we Wschowie podczas uroczystego otwarcia oddzia³u na fot. Podczas przeciêcia wstêgi - zaprezentowa³ osi¹gniêcia Banku oraz podkreœli³, e konsekwentnie realizowana strategia Banku pozwala budowaæ Bank uniwersalny i nowoczesny, zapewniaj¹cy indywidualne podejœcie do potrzeb i oczekiwañ klientów. Na podst. Info BS we Wschowie Nowa siedziba BS w Chojnie pi¹tek 12 paÿdziernika 2012 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Chojnie. W uroczystoœciach otwarcia wziêli udzia³ klienci banku, byli i obecni pracownicy, samorz¹dowcy oraz zaproszeni goœcie. wdra ano w pracy banku nowoczesne technologie. Dziœ Bank Spó³dzielczy w Chojnie posiada 9 placówek, jest bankiem zrzeszonym w Spó³dzielczej Grupie Bankowej mocno osadzonym w œrodowisku lokalnym. Prezes Banku Spó³dzielczego w Chojnie Danuta Grêda otwieraj¹c uroczystoœæ nawi¹za³a do mijaj¹cej w bie ¹cym roku 65 rocznicy istnienia Banku Spó³dzielczego w Chojnie, który jest jednym z najstarszych banków na ziemiach zachodnich i jednoczeœnie jednym z najd³u ej dzia³aj¹cych banków w województwie zachodniopomorskim. Otwarcie nowej siedziby by³o równie okazj¹ do przypomnienia faktu, i nowa siedziba bêdzie powrotem po ponad 30 latach do dawnej placówki (w latach 70-tych w czêœci budynku mia³ ju sw¹ siedzibê Bank Spó³dzielczy w Chojnie). Nowo otwierana siedziba ³¹czy w sobie tradycjê z nowoczesnoœci¹ i funkcjonalnoœci¹. Tradycyjny zewnêtrzny charakter budynku (zabytkowa kamienica z pocz¹tku XX wieku) podkreœla rzetelnoœæ banku i ³¹czy siê z przebudowanymi wnêtrzami wskazuj¹cymi na jego nowoczesnoœæ. ¹czenie dobrych tradycji ze sprawdzonymi nowoczesnymi rozwi¹zaniami jest jednym z filarów dzia³ania banku docenianym przez jego klientów. Dobre podstawy oraz dobre zarz¹dzanie pozwoli³o Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnie przetrwaæ trudny dla bankowoœci spó³dzielczej okres lat 90 tych a tak e rozwin¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ. Nast¹pi³o po³¹czenie z bankami spó³dzielczymi w Mieszkowicach i Starym Czarnowie. Rozbudowywano i unowoczeœniano placówki banku, otwarto nowe oddzia³y. W odpowiedzi na oczekiwania klientów

12 12 Z Z Y C I A S G B Bank Spó³dzielczy w Nowem nad Wis³¹ propagatorem nowoczesnych Ÿróde³ finansowania inwestycji samorz¹dowych GMINA NOWE NAD WIS EMITUJE OBLIGACJE zes³aw Woliñski Burmistrz Nowego oraz Skarbnik Jerzy Wotkowski podpisali w dniu 16 paÿdziernika br. dokumenty zwi¹zane z emisj¹ obligacji komunalnych Gminy Nowe nad Wis³¹. W spotkaniu, które odby³o siê w Urzêdzie Gminy w Nowem uczestniczy³a prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nowem, Daniela Rycka oraz dyrektor Departamentu Skarbu -Banku S.A., Wies³aw Bazaniak. W dniu 15 maja br. Rada Miejska w Nowem n/wis³¹ podjê³a uchwa³ê w sprawie emisji obligacji komunalnych o ³¹cznej wartoœci 5,4 mln z³otych. Œrodki pozyskane z emisji Gmina zamierza przeznaczyæ miêdzy innymi na budowê hali widowiskowo sportowej, rewitalizacjê rynku, przebudowê dróg oraz adaptacjê budynków na mieszkania socjalne. Program zak³ada emisjê 8 serii obligacji w latach Wykup obligacji nast¹pi w latach Emisja pierwszej serii obligacji nast¹pi³a w dniu 26 paÿdziernika br. W konkursie ofert, którego celem by³o wy³onienie podmiotu, któremu powierzona zostanie funkcja agenta i gwaranta dojœcia emisji do skutku za najlepsz¹ z³o on¹ ofertê uznana zosta³a oferta -Banku S.A. Inicjatywa JEREMIE w KDBS Bank! Inicjatorem wspó³pracy pomiêdzy -Bankiem SA., a gmin¹ Nowe by³ Bank Spó³dzielczy, który zapewnia obs³ugê bankow¹ gminy. Podpisanie dokumentów emisyjnych: od lewej: Czes³aw Woliñski Burmistrz Nowego, Daniela Rycka Prezes Zarz¹du BS w Nowem, Jerzy Wotkowski Skarbnik gminy nowe nad Wis³¹. DBS Bank zawar³ z Kujawsko - Pomorskim Funduszem Po yczkowym (Menad erem Funduszu Powierniczego) umowê, dziêki której Klienci Banku dzia³aj¹cy w sektorze mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uzyskali mo liwoœæ skorzystania z po yczek na cele inwestycyjne i obrotowe na dogodnych warunkach. Na zdjêciu od lewej: Prezes Zarz¹du Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Po yczkowego - Przemys³aw Woliñski, Prezes Zarz¹du KDBS Bank - Cezary Maciejewski KDBS Bank Or³em Agrobiznesu! finale ostatniej, jubileuszowej XXXX edycji konkursu Orze³ Agrobiznesu KDBS Bank znalaz³ siê w gronie laureatów. Statuetkê Or³a Agrobiznesu 2012 z r¹k wicemarsza³ka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka odebra³ Prezes Zarz¹du KDBS Bank Cezary Maciejewski. Nagroda przyznana zosta³a na podstawie analizy sytuacji finansowej i poziomu obs³ugi w placówkach KDBS Bank. Organizatorzy docenili wyniki finansowe i dynamikê rozwoju Banku, opartego o polski kapita³ i od lat znanego w œrodowisku lokalnym: Wszêdzie jest czysto, ³adnie i nowoczeœnie, a sympatyczny personel gotowy jest udzieliæ odpowiedzi na ró ne pytania zwi¹zane z ofert¹. Bank chwal¹ te agrobiznesmeni. Podkreœlaj¹, e dziêki fachowemu doradztwu bankowców i (...) kredytom mog¹ bez przeszkód realizowaæ ró ne, rozs¹dnie zaplanowane, inwestycje. Kapitu³a, przyznaj¹ca wyró nienie, uzna³a, e dzia³ania KDBS Bank zapewni¹ bankowi sukces rynkowy w d³ugiej perspektywie. Orze³ Agrobiznesu to nagroda przyznawana od 2001 roku polskim firmom za aktywne wspieranie agrobiznesu i udokumentowany sukces rynkowy.

13 M³odzie z Witkowa na meczu Kolejorza Z Z Y C I A S G B 13 a listopadowym meczu Lecha z Legi¹ poznañsk¹ dru ynê dopingowa³o ponad 40 tys. kibiców. Byli wœród niech uczniowie Gimnazjum z Witkowa, którzy otrzymali bezp³atne wejœciówki w ramach Programu Partnerem Kolejarza. Ponad 40 m³odych kibiców ubranych w koszulki z has³em KIBIC LECHA prze ywa³o atmosferê widowiska sportowego. No có wynik rozczarowa³ ale wspomnienie niesamowitego dopingu pe³nego stadionu przy Bu³garskiej pozosta³o. III Gala Sportów Walki w Miêdzychodzie listopada 2012 r. odby³a siê ju III Gala Sportów Walki w Miêdzychodzie zorganizowana przez Przemys³awa Kniocha - trenera klubu MMA Devil Sporty Walki, której sponsorem by³ Bank Spó³dzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. Goœæmi honorowymi byli znani z KSW zawodnicy MMA: Borys Mañkowski, Rafa³ Moks i Micha³ Materla. Podczas gali, kibice mogli podziwiaæ 15 walk w ró nych formu³ach: boks, kick-boxing, K-1 i MMA. W przerwach pomiêdzy starciami pojawi³y siê tak e pokazy karate (Shotokan Miêdzychód) i brazylijskiego jiu-jitsu (Berserker's Team Wielkopolska). Widowisko, które mia³o miejsce na miêdzychodzkiej hali widowiskowosportowej,obejrza³o ponad 1700 osób. V Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzychodu d piêciu lat w Miêdzychodzie organizowany jest Turniej Tañca Towarzyskiego o randze ogólnopolskiej. Co roku do krainy 100 jezior zje d a siê ponad dwustu tancerzy z ca³ej Polski (w tym roku goœciliœmy 108 par z 31 klubów tanecznych), którzy rywalizuj¹ w ró - nych kategoriach. Tradycyjnie, i w tym roku, 24 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Miêdzychodzie odby³ siê V Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miêdzychodu, którego organizatorami byli: UMiG Miêdzychód oraz Szko³a Tañca Rapsodia z Gorzowa Wlkp. Mecenat jak co roku obj¹³ Bank Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego. Dziêki hojnoœci sponsora niespodziank¹ i goœciem specjalnym imprezy by³a Iwona Szymañska-Pavloviæ, Czarna Mamba, znana z programu Taniec z gwiazdami, która poprowadzi³a wieczorn¹ galê taneczn¹ i zaprosi³a do wspólnego tañca publicznoœæ. Wieloletnie wsparcie sponsora przy realizacji pasji jak¹ jest taniec, pozwoli³o organizatorom podnieœæ rangê imprezy, a tak e zaprosiæ do udzia³u Mistrzów Niemiec w 10 tañcach oraz Mistrzów Polski. Ide¹ tego typu imprezy jest promowanie naszego miasteczka, a tak e chêæ rozpowszechnienia tañca towarzyskiego w naszej okolicy. Bo przecie taniec to coœ wiêcej ni ruch i odtwarzanie kroków, to tak e wyra anie samego siebie i swoich uczuæ.

14 14 Z Z Y C I A S G B Wyró nienie dla Banku Spó³dzielczego w Nakle nad Noteci¹ za wk³ad w rozwój nowoczesnych technologii paÿdziernika.br. w Szczecinku podczas spotkania z przedstawicielami banków spó³dzielczych, Katarzyna Holec, Wiceprezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Nakle nad Noteci¹ odebra³a wyró nienie za wk³ad w rozwój nowoczesnych technologii w bankowoœci spó³dzielczej. Novum Polskiej Informatyki Bankowej to trofeum honoruj¹ce podmioty, które wnosz¹ do sektora bankowoœci spó³dzielczej prze³omowe i innowacyjne produkty oraz pionierskie rozwi¹zania przyczyniaj¹ce siê do istotnych zmian, w szczególnoœci w zakresie informatyki bankowej. Do tych pionierskich rozwi¹zañ zastosowanych przez nakielski bank mo na zaliczyæ m.in. stworzenie stref samoobs³ugowych przyczyniaj¹cych siê do bardziej komfortowego obs³u enia klienta przez 24 godziny na dobê, siedem dni w tygodniu. W strefach tych klient mo e wykonaæ zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe. Posiadaj¹c rachunek w Banku Spó³dzielczym w Nakle nad Noteci¹ oraz wydawan¹ przez ten bank tzw. kartê lokaln¹ klient mo e w strefach nie tylko dokonywaæ wyp³at, lecz równie wp³at gotówki oraz. wykonaæ przelew. Funkcj¹ atrakcyjn¹ szczególnie dla firm jest mo liwoœæ wp³acania gotówki, która ksiêgowana jest na koncie w trybie online. To doskona³a forma na wp³acanie na rachunek np. codziennych utargów. Ju po kilku chwilach mo na korzystaæ z tych œrodków dostêpnych na koncie. Uzupe³nieniem oferty s¹ terminale obs³uguj¹ce karty lokalne funkcjonuj¹ce w lokalnych placówkach handlowych i us³ugowych. Bank Spó³dzielczy w Nakle nad Noteci¹ w sposób ci¹g³y stara siê korzystaæ z rozwoju technologii i wykorzystywaæ j¹ w interesie klientów. Doskona³ym przyk³adem takiego postêpowania jest równie fakt, e pewna czêœæ bankomatów ma mo- liwoœæ wyp³acania bilonu. Stanowi to du e udogodnienie np. dla Urzêdów Pracy, gdy w znaczny sposób u³atwia to proces wyp³aty zasi³ków. Osoba korzystaj¹ca ze œwiadczeñ nie musi ju staæ w kolejce w kasie urzêdu lub banku. Wystarczy, e otrzyma ona kartê lokaln¹, niespersonalizowan¹ i mo e w bankomacie wyp³aciæ swój zasi³ek co do grosza. Obecnie w ten sposób obs³ugiwane s¹ zasi³ki dla bezrobotnych wyp³acane przez PUP w Nakle nad Noteci¹. W najbli szej przysz³oœci Bank Spó³dzielczy w Nakle nad Noteci¹ zamierza równie uruchomiæ bankomat z tzw. czytnikiem biometrycznym. Klient korzystaj¹cy z takie- go bankomatu nie bêdzie musia³ posiadaæ karty. Wystarczy, e raz podczas wizyty w placówce banku pozwoli zeskanowaæ siatkê naczyñ krwionoœnych na palcu i wprowadziæ ten obraz do sytemu bankowego. Nastêpnie ilekroæ bêdzie chcia³ skorzystaæ z bankomatu wystarczy, e przy³o y palec na czytniku, a urz¹dzenie po rozpoznaniu klienta pozwoli dokonaæ operacji. Technologia ta jest innowacyjna, a co najwa niejsze bardzo bezpieczna. Foto i tekst Tomasz Kokoszewski Kampania: zanim podpiszesz elem akcji jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na ryzyko zwi¹zane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaci¹ganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych po yczek tzw. chwilówek oraz z korzystaniem z us³ug finansowych, które nie podlegaj¹ szczególnemu nadzorowi pañstwa. Akcja spo³eczna jest wspó³organizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisjê Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Narodowy Bank Polski, Policjê oraz Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na co kampania zwraca uwagê? Na cztery wa ne zasady: - sprawdzenie wiarygodnoœci firmy, - koniecznoœæ policzenia ca³kowitego kosztu po yczki, - staranne przeczytanie umowy - podpisanie i skorzystanie z niej po jej poznaniu, akceptowaniu i zrozumieniu www. zanim-podpiszesz.pl

15 Z Z Y C I A S G B 15 Spó³dzielcza Grupa Bankowa sponsorem koncertu charytatywnego Inicjatywy 2012 i 17 tysiêcy dla hospicjum Uroczyste przekazanie czeku dla Hospicjum Palium grudniowy wieczór, tu przed miko³ajkami w wype³nionej po brzegi auli uniwersyteckiej w Poznaniu odby³a siê Gala Inicjatywy 2012 po³¹czona z koncertem charytatywnym na rzecz Hospicjum Palium. Uroczystoœæ rozpocz¹³ zespó³ Lavita Quartet, który brawurowo zagra³ tango, a Julia Michalak i Pawe³ Tomkowiak je zatañczyli. G³ównym punktem programu by³o wrêczenie statuetki Inicjatywy 2012 w kategorii Pasja. RzeŸbê z br¹zu przedstawiaj¹c¹ kozio³ki na skamienia³ym drewnie (autorstwa Anny S³onka Moskwy, prezesa Wielkopolskiego Zwi¹zku Artystów RzeŸbiarzy) odebra³ w imieniu Muzeum Broni Pancernej major Tomasz Ogrodniczuk, spo³ecznik, wolontariusz, pasjonat militariów. Honorowa nagroda zosta³a przyznana poznañskiemu muzeum, które dzia³a w Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, przez w³adze Fundacji Serce dla Poznania. Prezes Fundacji Przemys³aw Pacia wrêczy³ te szefowi placówki - profesorowi Jackowi uczakowi - symboliczny czek na kwotê 17 tysiêcy z³otych. Profesor wraz z Barbar¹ Grochal, koordynatork¹ wolontariuszy podarowali Fundacji wielki tort w kszta³cie serca z czekoladowym napisem: Dziêkujemy. Wolontariusze Hospicjum Palium Ale to nie koniec pomocy dla hospicjum. Podczas gali w hallu zosta³y ustawione skarbonki do których goœcie mogli wrzuciæ pieni¹dze. Do akcji przy³¹czy³ te Bank, który wspólnie z Bankami Spó³dzielczymi tworzy Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ i zawsze wspiera projekty wa ne dla spo³ecznoœci w których dzia³a. Po oficjalnej czêœci na scenie pojawia³a siê gwiazda wieczoru zespó³ AudioFeels. Artyœci zaœpiewali znane, œwiatowe utwory na czele z Otherside Red Hot Chili Peppers oraz kilka w³asnych kompozycji. Podziêkowali te wolontariuszom i w³adzom Fundacji. Publicznoœæ zgotowa³a Audio Feels owacje na stoj¹co. - W przysz³ym roku zamierzamy uhonorowaæ osoby i instytucje w kategorii: dzia³añ kulturalnych, spo³ecznych, medycyny i gospodarki. Chcia³bym, eby Inicjatywy by³y now¹ Spó³dzielcza Grupa Bankowa by³a sponsorem koncertu charytatywnego na rzecz poznañskiego Hospicjum Palium form¹ nagradzania bezinteresownej pracy ludzi, którzy szczególnie zas³uguj¹ na szacunek i uznanie. Dziêkujê te Spó³dzielczej Grupie Bankowej za pomoc w przygotowaniu koncertu. powiedzia³ Informatorowi Przemys³aw Pacia. Na koniec wszyscy goœcie otrzymali na drogê œwi¹teczny piernik ROS Fot. R. WoŸniak

16 16 B A N K W R E G I O N I E Bank Spó³dzielczy w regionie Gmina Sierakowice na folderach reklamuje siê has³em: Tu zaczynaj¹ siê Kaszuby. Znana jest równie z tego, e tutaj rodzi siê najwiêcej dzieci w Polsce. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada wójt. W samym centrum miejscowoœci swoj¹ siedzibê ma Bank Spó³dzielczy, który wspó³pracuje z gmin¹ i od ponad stu lat wspiera lokaln¹ spo³ecznoœæ. Zapraszamy na Kaszuby. Historia Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach Bankowcy z Kaszub te maj¹ swojego ksiêdza Wawrzyniaka jest nim ksi¹dz Bernard osiñski, twórca Banku Ludowego w Sierakowicach. Na zebraniu za³o ycielskim, które odby³o siê 6 grudnia 1899 roku obecny by³ równie - ksi¹dz Piotr Wawrzyniak, za³o yciel banków w Wielkopolsce. Od momentu swojego powstania bank przyjmowa³ oszczêdnoœci w wysokoœci 100 tysiêcy marek (wówczas ta czêœæ Polski znajdowa³a siê pod zaborem pruskim) i udziela³ po yczek cz³onkom do 3 tysiêcy marek. Przynosi³ zyski i poszerza³ obszar swojej dzia³alnoœci. Tak by³o a do wybuchu II wojny œwiatowej, gdy dzia³alnoœæ zosta³a zawieszona. Po wojnie ju 15 wrzeœnia 1945 roku odby³o siê pierwsze Walne Zgromadzenie Cz³onków Banku, które wznowi³o jego dzia³alnoœæ. W 1956 roku bank przyj¹³ nazwê Kasa Spó³dzielcza. Nieco póÿniej wst¹pi³ na now¹ drogê rozwoju i zwiêksza³ swoje przychody. W 1975 roku nast¹pi³o po³¹czenie z Bankiem Spó³dzielczym w Lini. Nowy rozdzia³ w historii banku rozpoczyna siê po zmianach ustrojowych w Polsce, zapocz¹tkowanych w 1989 roku. Bank Spó³dzielczy zyska³ nowe mo liwoœci dzia³ania, które w pe³ni wykorzysta³. Ca³y czas siê rozwija i zwiêksza swój udzia³ na lokalnym rynku us³ug finansowych, g³ównie poprzez rozbudowê sieci placówek, bogat¹ ofertê i bardzo wysok¹ jakoœæ obs³ugi. W 2007 roku otworzy³ punkty kasowe w siedzibie Urzêdu Gminy w Sierakowicach oraz Urzêdzie Skarbowym w Kartuzach. Obecnie posiada sieæ placówek: centralê w Sierakowicach, trzy oddzia³y i dwa punkty kasowe. Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ rozwoju bank inwestuje w nowoczesne technologie, rozwija wachlarz us³ug i produktów bankowych. Oferta dostêpna jest równie poprzez bankowoœæ elektroniczn¹. Klienci to ambasadorowie banku Rozmowa z Romanem Dawidowskim, prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach - Wchodz¹c do Pana gabinetu uwagê przykuwa obraz przedstawiaj¹cy osobê duchown¹. - Jest to portret ksiêdza Bernarda osiñskiego osoby wybitnie zas³u onej dla naszego regionu, ka dy w Sierakowicach wie kto to by³ ksi¹dz osiñski. Dla nas bankowców, to twórca naszego banku. Dodam, e nastêpnie, w 1908 za³o y³ bank w Kartuzach a dwa lata póÿniej w ukowie. Dla wielu ludzi bez wzglêdu na to czy s¹ wierz¹cy czy nie, to spo³ecznik, patriota, wzór Polaka i Kaszuba, cz³owiek dobrego serca. Ksi¹dz osiñski cieszy³ siê szacunkiem i autorytetem niemal w ka dym œrodowisku. Trzykrotnie wybierany by³ pos³em do Sejmu Pruskiego. W nieca³y rok po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ wys³any do obozu koncentracyjnego, gdzie zgin¹³ zamordowany w bestialski sposób. Staramy siê kultywowaæ pamiêæ o ksiêdzu osiñskim i rozwijaæ dzie³o, które zapocz¹tkowa³. - Dobrze to wychodzi. Koñcz¹cy rok Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach zapisze w kronice jako zwyciêzca konkursu Gazety Bankowej w kategorii Najlepszy bank. - Cieszymy siê, e nasza codzienna praca jest dostrzegana równie przez media, które nie ma co ukrywaæ obecnie maj¹ niesamowit¹ si³ê. S¹ czwart¹ w³adz¹. - Co z³o y³o siê na ten sukces? - Myœlê, e dobre wyniki banku s¹ wypadkow¹ zaufania jakim cieszymy siê wœród naszych klientów oraz naszej konsekwencji dzia³ania. Muszê przyznaæ, e w obecnej sytuacji gospodarczej, eby nie powiedzieæ kryzysu osi¹gamy zadawalaj¹ce wyniki finansowe i oby tak by³o dalej. Naszym najwiêkszym kapita³em, który trudno wyceniæ jest zaufanie klientów. Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach jest siln¹ mark¹ finansow¹ i posiada ponad 100-letni¹ tradycjê. Nasz sukces to równie efekt zaanga owania samorz¹du spó³dzielczego oraz dobrej wspó³pracy pomiêdzy Zarz¹dem, Rad¹ Nadzorcz¹ i cz³onkami Banku. Ka dego dnia staramy siê jak najlepiej wspó³pracowaæ z naszymi klientami oferuj¹c im us³ugi dostosowane do ich potrzeb. Sukcesywnie zwiêkszamy liczbê klientów, a w poprzednim roku wypracowaliœmy najlepszy wynik w historii banku, st¹d wyró nienie od Gazety Bankowej. Mijaj¹cy rok bêdzie te dobry, zamkniemy go wynikiem dodatnim w granicach 3 mln z³. - To nie jedyne wyró nienie. Bank otrzyma³ te tytu³: Z³oty Bank oraz znalaz³ siê w gronie 100 najlepszych banków spó³dzielczych bran owego miesiêcznika Nowoczesny Bank Spó³dzielczy. - Jesteœmy dumni i radoœæ sprawia nam ka dy dowód docenienia naszej pracy. Nieskromnie dodam, e w ramach pomorskiego konkursu zorganizowanego przez Kapitu³ê Gospodarczo Finansow¹ otrzymaliœmy tytu³ Rubinowy HIT Kapitu³a doceni³a oferowane przez nas nowoczesne produkty finansowe oraz wspieranie inicjatyw. Natomiast w rankingu banków spó³dzielczych prowadzonym przez Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych, wœród 576 banków nasz Bank zaj¹³ I miejsce w kategorii Najlepszy Bank Spó³dzielczy w Polsce wœród banków o sumie bilansowej do kwoty 200 mln z³. Spoœród 207 banków tworz¹cych Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ zajêliœmy IV miejsce i otrzymaliœmy tytu³ Z³oty Bank, startowaliœmy w kategorii sumy bilansowej tak e do 200 mln z³. Myœlê, e te nagrody potwierdzaj¹, e jesteœmy jednym z liderów wœród banków spó³dzielczych. Uwa am te, e s¹ wyrazem ca³okszta³tu naszej dzia³alnoœci nie tylko osi¹gniêtych wyników finansowych lecz przede wszystkim du ego wk³adu w rozwój lokalnego œrodowiska oraz dzia³alnoœci spo³eczno kulturalnej. Nagrody i wyró nienia podnosz¹ te nasz presti na rynku us³ug finansowych.

17 B A N K W R E G I O N I E 17 - Dobrze obs³u ony klient jest naszym ambasadorem i poleca nas innym. To powoduje ci¹g³y rozwój mówi Roman Dawidowski, prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach - BS Sierakowice jest jednym z nielicznych banków, które maj¹ siedzibê w niewielkiej miejscowoœci. Jak zarz¹dza siê bankiem z takiej perspektywy? - Sierakowice to rzeczywiœcie du a wieœ, posiadaj¹ca wszystkie atrybuty miasta. Zarz¹dzanie bankiem w takiej miejscowoœci nie ró ni siê niczym od zarz¹dzania bankiem w du- ych miastach, zawsze trzeba wk³adaæ mnóstwo wysi³ku, eby osi¹gaæ dobre wyniki. Obs³ugujemy nie tylko mieszkañców Sierakowic, mamy tak e wielu klientów spoza naszego terenu dzia³ania m.in. z Kartuz, Lêborka, Bytowa, Koœcierzyny a nawet Trójmiasta. To efekt oceny pracy banku jego sprawnoœci i mobilnoœci. Dobrze obs³u ony klient jest naszym ambasadorem i poleca nas innym. To powoduje ci¹g³y rozwój. Jest te zaprzeczeniem tezy, e aby siê rozwijaæ trzeba otwieraæ nowe placówki bankowe. Dziœ w dobie Internetu znikaj¹ bariery komunikacyjne. To nie liczba placówek œwiadczy o efektywnoœci ekonomicznej, ale sprawne zarz¹dzanie i ws³uchiwanie siê w potrzeby klientów. - Wspomnia³ Pan, e bank ma wk³ad w rozwój œrodowiska w którym dzia³a. Na czym on polega? - Jesteœmy w sercu Szwajcarii Kaszubskiej w której po³o ona jest Gmina Sierakowice, uwa ana za jedn¹ z najzamo niejszych w województwie pomorskim. Nasz bank ka dego dnia dok³ada swoj¹ cegie³kê do rozwoju gminy. Coraz lepiej rozumiej¹ to w³adze samorz¹dowe obs³ugiwanych gmin. W myœl zasady, e pieni¹dz lokalny winien pracowaæ na nasz wspólny rozwój, a nie byæ wyprowadzany poza jego teren. To nasz wspólny, lokalny bank p³aci podatki do lokalnego samorz¹du i sprzyja rozwojowi infrastruktury gmin. Przyczyniamy siê do rozwoju nowoczesnego rolnictwa w tym ferm: drobiu i trzody chlewnej oraz gospodarstw specjalizuj¹cych siê w produkcji mleka. Wreszcie dziêki nam powsta³o wiele firm z sektora MSP. Wspieramy wiele projektów s³u ¹cych mieszkañcom i naszym klientom. Na przyk³ad mamy swój wk³ad w budowê Kaszubskiego Centrum Medycznego jednej z wizytówek Sierakowic. Myœlê, e zamo noœæ naszej gminy to nie tylko zas³uga banku, ale równie kaszubskiego stylu pracy. - Ma Pan na myœli przedsiêbiorczoœæ mieszkañców? - Przedsiêbiorczoœæ, pomys³owoœæ i rzadko spotykana pracowitoœæ. Jedn¹ z placówek mamy w Chmielnie. To niewielka wioska w której znakomicie rozwinê³a siê agroturystyka. Pamiêtam, gdy niektórzy mieszkañcy zaczynali od 2-3 pokoi goœcinnych, dziœ s¹ w³aœcicielami pensjonatów. - Bank ma ofertê dla rolników, biznesu a czy do swoich partnerów zalicza równie jednostki samorz¹du terytorialnego? - W³adze samorz¹dowe podobnie jak bank pracuj¹ dla dobra lokalnych spo³ecznoœci. Bez odpowiedniej wspó³pracy z partnerami samorz¹dowymi nasza dzia³alnoœæ by³aby mocno ograniczona szczególnie w miejscowoœciach w których mamy swoje placówki. Jednak muszê szczerze powiedzieæ, e dopiero od kilku lat obs³ugujemy wszystkie cztery nasze samorz¹dy lokalne. Obs³uga w zasadzie prowadzona jest non profit, ale daje presti i buduje wizerunek banku, dla którego lokalna wspó³praca jest wartoœci¹ nadrzêdn¹. Konkurencja na tym rynku jest bardzo du a. - Pomówmy chwilê o. Co Pan s¹dzi o wspólnych akcjach promocyjnych banków? Na przyk³ad o ostatniej loterii promocyjnej,,lokata z nagrodami - Gwarancja zysku i fura nagród. - Wysoko sobie cenimy wspó³pracê z bankiem zrzeszaj¹cym, obejmuje ona bardzo wiele obszarów. Doceniamy dzia³ania w zakresie tworzenia procedur, a tak e wspólnej dzia- ³alnoœci marketingowej. Uwa am pomys³ na loteriê promocyjn¹ Lokaty za bardzo ciekawy. Projekt cieszy siê du ym zainteresowaniem klientów naszego banku, tym bardziej, e ju dwukrotnie ufundowaliœmy g³ówne nagrody w postaci samochodów osobowych. Ostatni bêdziemy losowaæ w styczniu przysz³ego roku, emocje gwarantowane. Natomiast z alem stwierdzam, e nie wszystkie banki uczestnicz¹ we wspólnych akcjach promocyjnych. - Kieruje Pan bankiem od 1993 roku, w przysz³ym roku bêdzie Pan obchodzi³ jubileusz 20 - lecia. Co uwa a Pan za swój najwiêkszy sukces zawodowy? - W banku pracujê od lutego 1985 roku, stanowisko prezesa piastujê ju od 19 lat. Za swój sukces uwa am to, i uda³o siê wyprowadziæ bank z zapaœci w jakiej znajdowa³ siê w 1985 roku, a tak e przy³¹czyæ do sierakowickiego banku banków spó³dzielczych w Lini, Chmielnie i Sulêczynie. Przyczyni³o siê to do poszerzenia dzia³alnoœci i umocnienia pozycji bankowoœci spó³dzielczej na terenie Kaszub jak równie w ca³ym kraju. - Czego mo na yczyæ bankowi i jego klientom w nastêpnych latach? - Realizacji planów, które s¹ wpisane w strategiê dzia³ania banku na przysz³e lata. Ci¹g³ego doskonalenia, aby ka dy dzieñ przynosi³ nam nowe wyzwania oraz sk³ania³ do dzia³ania. Abyœmy zawsze mieli ciekawe produkty i rozwi¹zania finansowe dla naszych obecnych i przysz³ych klientów. Mogê zapewniæ, e Bank bêdzie nadal sta³ na stra y polskiego kapita³u, jak to dotychczas. Bankowi nale a³oby yczyæ dalszego, bezpiecznego i zrównowa onego rozwoju a klientom zadowolenia z jakoœci us³ug i pomna ania swoich dochodów. - To tego Pañstwu yczê Roman Szewczyk Fot. Autor

18 18 B A N K W R E G I O N I E Opinie klientów Zbigniew P³otka, przedsiêbiorca, mieszkaniec Paczewa Pracujê w bran y rzeÿniczej, z racji swojej dzia³alnoœci czêsto korzystam z us³ug finansowych. Z Bankiem Spó³dzielczym jestem zwi¹zany od ponad 17 lat. Ceniê go i dlatego mogê mu zaufaæ. W umowach kredytowych nie ma adnych haczyków, adnych zapisów drobnym drukiem. A gdy coœ jest dla mnie nie do koñca jasne, zawsze mogê zapytaæ pracowników bez obaw, e zostanê wprowadzony w b³¹d. Poza tym nie mam daleko do banku, jest praktycznie po drodze. Czêsto dostajê oferty z innych instytucji finansowych, ale nie zamierzam zmieniaæ swojego banku, jestem wierny tradycji. Gabriela Witt, wspó³w³aœcicielka gospodarstwa rolnego, mieszkanka Tuchlina Prowadzimy w trzy rodziny (razem z dzieæmi) du e, nowoczesne gospodarstwo rolne. Hodujemy kilkadziesi¹t tysiêcy kurczaków, które po szeœciu tygodniach chowu trafiaj¹ do sklepów w nie tylko w naszym regionie. Uprawiamy wiele hektarów ziemi. Ca³y czas rozwijamy nasze gospodarstwo. Z Bankiem Spó³dzielczym wspó³pracujemy od kilkudziesiêciu lat i bardzo sobie cenimy tê wspó³pracê. Mi³e, m³ode panie na sali obs³ugi klienta nie tylko prowadz¹ nasz rachunek, czêsto udzielaj¹ rad i wskazówek. Prowadz¹c tak du e gospodarstwo nie mamy czasu na skupianiu siê na przepisach, us³ugach bankowych, musimy mieæ zaufanego partnera i takim partnerem jest nasz lokalny Bank Spó³dzielczy. Bo ena, Ryszard i ich synek Rafa³ Toruñczakowie, mieszkañcy miejscowoœci Za³akowo Jesteœmy szczêœliw¹ rodzin¹, mamy dziesiêcioro dzieci, najm³odszy Rafa³ek ma dopiero trzy lata a ju razem z nami chodzi do banku, mo e te kiedyœ zostanie klientem. Z us³ug banku jesteœmy zadowoleni, g³ównie dlatego, e pracownicy zawsze czekaj¹ na nas z otwartymi rêkami, widaæ, e lubi¹ swoj¹ pracê. Zawsze te mo emy porozmawiaæ z kierownictwem banku, jeœli jest taka potrzeba. Gmina bogata w dzieci Rozmowa z Tadeuszem Kobiel¹, wójtem Gminy Sierakowice. - Marz¹ siê Panu Sierakowice jako miasto? - Zdecydowanie nie. Bardziej op³aca nam siê pozostaæ wsi¹, mimo, e liczymy mieszkañców, ma to swoje racjonalne pod³o e. Jako wieœ mamy wiêksze mo liwoœci rozwoju. Podam przyk³ad - z bud etu Unii Europejskiej mo emy korzystaæ dodatkowo ze œrodków przeznaczonych wy³¹cznie dla obszarów wiejskich. Tylko na oœwiacie zyskujemy z tego tytu³u ponad dwa miliony z³otych, to tyle co dwa kilometry nowoczesnej drogi albo czêœæ nowej sali gimnastycznej. Reforma samorz¹dowa wprowadzona ponad dwadzieœcia lat temu, da³a du e mo liwoœci obszarom wiejskim. Wychodzê z za³o enia, e lepiej byæ siln¹, wiejsk¹ gmin¹ wœród s³abszych, ni s³abym miastem wœród silnych. O³tarz Papieski rzeÿba, pomnik a dzisiaj tak e relikwia, zajmuje centralne miejsce w Parku Oœmiu B³ogos³awieñstw - Sierakowice maj¹ jeden z najwy szych wskaÿników urodzeñ w Polsce. Sk¹d siê bierze ten fenomen? - Chyba na to pytanie raczej powinni odpowiedzieæ socjologowie. Z urodzenia jestem Kaszubem, z wykszta³cenia geografem, interesujê siê demografi¹ i myœlê, e tak du a dzietnoœæ wynika z pewnej mentalnoœci i filozofii naszych mieszkañców. Jesteœmy w samym centrum Kaszub, a dla Kaszubów dzieci i rodzina to wartoœci nadrzêdne. Rodziny s¹ wielopokoleniowe, w wychowaniu dzieci pomagaj¹ dziadkowie. U nas najbardziej popularnym modelem rodziny jest dwa plus cztery. Posiadanie dzieci to nie chwilowa moda, ten trend utrzymuje siê od dziesi¹tek lat. Zawsze jesteœmy w pierwszej pi¹tce gmin w Polsce na terenie których rodzi siê najwiêcej dzieci. Kilkakrotnie byliœmy na pierwszym miejscu w kraju, ostatnio w 2010 roku.

19 B A N K W R E G I O N I E 19 Kaszubskie Centrum Medyczne - jedna z wizytówek Sierakowic - Pewnie nie jest Pan zmuszany do zamykania szkó³. - Na szczêœcie nie, inwestujemy w oœwiatê. U mnie wszyscy nauczyciele maj¹ zapewnion¹ pracê, co wiêcej ka dy mo e mieæ nadgodziny. Zbudowaliœmy dwa gimnazja i szeœæ nowych szkó³ podstawowych miarê obecnych czasów, m³odzie uczy siê w nowoczesnych obiektach. Czasem przy gminnych inwestycjach posi³kujemy siê kredytem bankowym. - Gmina korzysta z us³ug Banku Spó³dzielczego w Sierakowicach? - Wczeœniej rachunek mieliœmy w banku Nordea, kolejny przetarg wygra³ nasz Bank Spó³dzielczy. Jako gospodarz gminy ucieszy³em siê, e Bank Spó³dzielczy wyczu³ potrzeby samorz¹du i idealnie przygotowa³ ofertê. Wa ne jest tak e to, e Bank tutaj p³aci podatki, jest jednym z ogniw napêdzaj¹cych rozwój gospodarczy. Ja równie osobiœcie korzystam z us³ug banku, podobnie jak wielu urzêdników z którymi wspó³pracujê. Wyznajê zasadê, e nale y wspieraæ rodzime banki, sklepy, zak³ady us³ugowe. - Bank wspó³pracuje z gmin¹ tylko na p³aszczyÿnie finansowej? - Nie tylko, ³¹czy nas bardzo wiele, w koñcu pracujemy dla tej samej spo³ecznoœci. Od d³u szego czasu realizujemy w gminie unikatowy projekt na skalê kraju pod nazw¹ Park Kulturowy. Jest to swoista forma ochrony zabytków skupionych na Garncarz przy swojej pracy - to próba zrekonstruowania warunków ycia i pracy ówczesnych mieszkañców. konkretnym obszarze tworz¹cym park. Ju teraz na terenie parku znajduje siê o³tarz papieski, sprowadzony z Pelplina. Niedaleko posadowiony jest drewniany, zabytkowy koœció³ Œw. Marcina, który liczy sobie blisko 200 lat. Drewnian¹ konstrukcjê trzeba by³o roz³o yæ na czêœci, odrestaurowaæ i przenieœæ. Na renowacjê i odbudowê koœcio³a pozyskaliœmy œrodki unijne w wysokoœci 84% wartoœci inwestycji. Ale w renowacjê zaanga owa³a siê ca³a spo³ecznoœæ Sierakowic i oczywiœcie Bank Spó³dzielczy. Odnowiony czêœciowo za pieni¹dze z Unii Europejskiej budynek Gminnego Oœrodka Kultury. Oœrodek oferuje miejsca noclegowe. Fragment sta³ej ekspozycji muzealnej znajduj¹cej siê w wyremontowanym budynku Gminnego Oœrodka Kultury w Sierakowicach Chcemy, eby œwi¹tynia pe³ni³a rolê centrum kulturalno - sakralnego, bêd¹ siê tutaj odbywa³y koncerty, wieczorki poetyckie itp. Park Kulturowy jest takim swoistym ogniwem ³¹cz¹cym pokolenia, podobnie, jak Bank Spó³dzielczy jest naturalnie wpisany w nasz¹ gminê i ³¹czy wiele ogniw. - Pe³ni Pan funkcjê wójta ju szóst¹ kadencjê. - Pracujê w samorz¹dzie ju 22 lata i chyba mieszkañcy akceptuj¹ ten styl pracy i wype³niania obowi¹zków skoro na mnie g³osuj¹. W wyborach uzyska³em ponad 80% poparcie. Jak coœ dobrze dzia³a to Kaszubi tego nie zmieniaj¹. Proszê sobie wyobraziæ, e jesteœmy jedyn¹ gmin¹ w której nie ma supermarketów. U nas dzia³a 140 sklepów, dziêki temu ca³e rodziny maj¹ pracê. Kupuj¹ u swoich. Gmina opiera siê na dwóch filarach: rzemioœle i handlu, mam nadziejê, e tak pozostanie. Rozmawia³ Roman Szewczyk Fot. Autor

20 20 I N F O R M A C J E Z komunikatu KNF Komisja jednog³oœnie przyjê³a skierowan¹ do banków uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów ryzyka. miana przed³u a termin obowi¹zywania przepisów dotycz¹cych obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego na rok Banki stosuj¹ce bardziej zaawansowane metody pomiaru (IRB/AMA) bêd¹ obowi¹zane równie w 2013 r. utrzymywaæ fundusze w³asne na wy szym z poziomów: ca³kowitego wymogu kapita³owego i 80% porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego. Celem obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego jest zapobie enie nadmiernej redukcji minimalnych wymogów kapita³owych dla banków stosuj¹cych metody zaawansowane. Zgodnie z uchwa³¹ KNF nr 76/2010, przepisy 14 ust. 1 i 2 obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planowane by³o wejœcie w ycie unijnego rozporz¹dzenia w sprawie wymogów ostro noœciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), zawieraj¹cego przepisy dotycz¹ce obliczania porównawczego ca³kowitego wymogu kapita³owego. Prace nad rozporz¹dzeniem CRR nie zosta³y jednak zakoñczone. Dlatego te aby utrzymaæ ci¹g³oœæ obowi¹zywania stosowanego podejœcia, potrzebna by³a nowelizacja uchwa³y KNF nr 76/2010. Uchwa³a KNF wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. KNF zapozna³a siê z informacj¹ na temat przegl¹du rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupe³niaj¹cym nad instytucjami kredytowymi, zak³adami ubezpieczeñ i firmami inwestycyjnymi wchodz¹cymi w sk³ad konglomeratu finansowego. Wyniki przegl¹du wskazuj¹, e adna krajowa grupa finansowa nie spe³nia kryteriów kwalifikuj¹cych j¹ jako konglomerat finansowy. KNF zapozna³a siê z informacjami na temat modeli organizacyjnych zrzeszeñ banków spó³dzielczych w krajach Unii Europejskiej. edycja Rajdu Barbórki, najbardziej kultowej, rajdowej imprezy w kraju tradycyjnie zgromadzila tysiace widzów. Na trasie tegorocznego rajdu kibice mieli okazje zobaczyc najwspanialsze samochody, legendarne nazwiska i marki znane z imprez rajdowych calego swiata. Jak zwykle najwiekszych emocji dostarczyly przejazdy odcinków specjalnych, z kultowym OS na ul. Karowej w roli glównej. Spóldzielcza Grupa Bankowa byla sponsorem tego wyjatkowego jubileuszowego wydarzenia, konczacego zarazem sezon rajdowy Komunikat ze 170. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2012 r. KNF jednog³oœnie zezwoli³a na po³¹czenie Banku Spó³dzielczego w Wolinie (bank przejmuj¹cy) z Bankiem Spó³dzielczym w Miêdzyzdrojach (bank przejmowany). Komisji jednog³oœnie wyrazi³a zgodê na powo³anie: - Zofii Gardziñskiej na Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Kaliszu Pomorskim, - Jerzego Ja³owego na Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w B³aszkach. Mazowiecka Firma Dziesiêciolecia listopada 2012 roku w Warszawie odby³a siê Wielka Gala "POLSKA PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ 2012", podczas której wrêczone zosta³y nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemys³u i Us³ug oraz firmê Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Podczas uroczystoœci Bank Spó³dzielczy w Przysusze zosta³ wyró niony w kategorii us³ugi finansowe. Nagroda ta, to presti owy tytu³ który jest uhonorowaniem i docenieniem pracy.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2006

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2006 Fundacja FUNDACJA POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2006 FUNDACJI POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE UL. SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo