Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14"

Transkrypt

1 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str O noœnikach danych str Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi str

2

3 A K T U A L N O S C I 3 Z okazji œwi¹t Bo ego Narodzenia kierujemy do Pañstwa yczenia radosnych, spokojnych chwil spêdzonych w atmosferze domowego ciep³a oraz pomyœlnoœci i sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Roku. Liczysz siê dla nas Szanowni Panstwo Z okazji zblizajacych sie Swiat Bozego Narodzenia skladamy najserdeczniejsze zyczenia spokoju i radosci w rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyslnosci w Nowym Roku Rada Nadzorcza, Rada Zrzeszenia i Zarzad -Banku S.A.

4 4 A K T U A L N O S C I Lepiej póÿno, ni wcale listopadzie Rada Polityki Pieniê nej podjê³a d³ugo wyczekiwan¹ przez ekonomistów decyzjê i obni y³a podstawowe stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Wskutek tej decyzji stopa referencyjna spad³a do poziomu 4,5%. Obni ka to niezbyt znaczna, jednak nale y siê cieszyæ, e RPP dostrzeg³a potrzebê jej przeprowadzenia. Dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki s¹ bowiem jednoznaczne. Od kilku miesiêcy zauwa alnie pogarsza siê koniunktura: dynamika produkcji przemys³owej we wrzeœniu by³a ujemna i wynios³a -5,2% r/r, a produkcja sprzedana przedsiêbiorstw budowlanych spad³a a o 17,8% r/r. Indeks PMI wskazuje przy tym na mo liwe dalsze os³abienie siê koniunktury. Odczyty tego indeksu z miesi¹ca na miesi¹c malej¹ (47,3 punktu w paÿdzierniku z 47 punktów we wrzeœniu wartoœci poni ej 50 punktów oznaczaj¹ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê gospodarcz¹, a wartoœci ni sze ni 40 informuj¹ o powa nym kryzysie). Analizuj¹c poszczególne sk³adowe tego indeksu mo na dostrzec, e wielkoœæ produkcji maleje w szybkim tempie, spada liczba nowych zamówieñ, zaœ w zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ nowych zamówieñ firmy ograniczy³y aktywnoœæ zakupow¹. Spada te liczba nowych zamówieñ eksportowych. Przedsiêbiorstwa ograniczaj¹ produkcjê, zmniejszaj¹ moce produkcyjne i zmniejszaj¹ zatrudnienie. W takich warunkach systematycznie s³abn¹ oczekiwania œredniej inflacji w kolejnych 12 miesi¹cach (do 4,1% we wrzeœniu z 4,4% w sierpniu), a wzrost wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at z zysku jest niski (we wrzeœniu br. wyniós³ 1,6% r/r). Maleje konsumpcja, dotychczasowy motor napêdzaj¹cy popyt wewnêtrzny w naszym kraju. Spadek konsumpcji indywidualnej wi¹ e siê bowiem z ograniczaniem dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych i rosn¹cym bezrobociem, które coraz szybciej zbli a siê do poziomu 13%, a w pierwszych miesi¹cach 2013 r. mo e nawet osi¹gn¹æ 14%. Ograniczenie dochodów polskich gospodarstw domowych dokonuje siê przy tym w warunkach systematycznego zacieœniania akcji kredytowej. Opublikowana przez NBP ankieta Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodnicz¹cych komitetów kredytowych wskazuje przy tym, i oczekiwane jest dalsze zaostrzenie polityki kredytowej. Wszystkie te dane te poœwiadczaj¹ wystêpowanie znikomej niskiej presji p³acowej i popytowej na wzrost cen. Sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie w nadchodz¹cym roku, zw³aszcza e w projekcie przysz³orocznego bud etu przewidziano zamro- enie wynagrodzeñ w jednostkach sektora finansów publicznych. Nic dziwnego, e bior¹c pod uwagê te negatywne dane makroekonomiczne, wiele instytucji obni y³o ju prognozy tempa wzrostu PKB w Polsce na ten i przysz³y rok. I tak, analitycy MFW dokonali korekty prognoz tego tempa do odpowiednio 2,4% r/r w 2012 r. i 2,1% r/r w 2013 r. Natomiast zgodnie z listopadow¹ projekcj¹, przygotowan¹ przez Instytut Ekonomiczny NBP, przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych banku centralnego tempo wzrostu PKB znalaz³oby siê z 50% prawdopodobieñstwem 2,0-2,6% r/r w 2012 r. i 0,5-2,5% r/r w 2013 r. Hola, hola móg³by ktoœ zakrzykn¹æ i co z tego? Przecie podstawowym zadaniem Rady Polityki Pieniê nej jest d¹ enie do stabilizowania poziomu cen, a jedynym celem ograniczanie wzrostu inflacji tak, by mieœci³a siê ona w sposób nieprzerwany w paœmie odchyleñ ±1% od 2,5%. To prawda. Mo na jednak dostrzec, e RPP i tak nie odnosi spektakularnych sukcesów w realizacji tego celu. Wszak inflacja ju od grudnia 2010 r. kszta³tuje siê na poziomie przewy szaj¹cym górn¹ granicê pasma dopuszczalnych odchyleñ. Dopiero paÿdziernikowy wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, wynosz¹cy 3,4% r/r, zmieœci³ siê w górnej czêœci tego pasma. No dobrze móg³by ktoœ zapytaæ skoro tak jest, to RPP powinna chyba stopy podnosiæ, a nie obni aæ? Na pierwszy rzut oka trudno takie stwierdzenie zakwestionowaæ, zw³aszcza e przy dokonywaniu oceny na temat po ¹danego poziomu stóp procentowych w gospodarce istnieje naturalna pokusa do kierowania siê bie ¹cym odczytem inflacji. Pokusie tej najwyraÿniej ulegaj¹ nawet przedstawiciele RPP, którzy w publicznych wypowiedziach wielokrotnie informowali, e nie mo na by³o obni yæ stóp, bo bie ¹ca inflacja by³a za wysoka. Pada³y argumenty, e obni ka stóp w warunkach wysokiej bie ¹cej inflacji naruszy³aby reputacjê RPP. Po zastanowieniu trudno siê jednak zgodziæ z tak¹ argumentacj¹. Chaotyczne i niespójne z wczeœniejszymi zapowiedziami decyzje (a za tak¹ nale y uznaæ chocia by podjêt¹ w maju decyzjê o podwy ce podstawowych stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych) naruszaj¹ tê reputacjê znacznie silniej. Trzeba tak e pamiêtaæ, e jak wskazuj¹ liczne badania bie ¹ca inflacja jest wynikiem decyzji podjêtych kilka kwarta³ów temu. Natomiast dzisiejsza decyzja w najlepszym wypadku wywrze wp³yw na poziom cen dopiero za kilka miesiêcy. Podejmuj¹c j¹ nie mo na wiêc kierowaæ siê przesz³ymi danymi, trzeba korzystaæ z projekcji i prognoz. A te przecie s¹ dostarczane cz³onkom RPP przez analityków NBP. W przywo³anej ju listopadowej projekcji prognozowali oni, e przy za³o eniu niezmienionych stóp procentowych NBP inflacja znajdzie siê z 50% prawdopodobieñstwem w przedziale 3,7-3,9% w 2012 r., ale ju w paœmie 1,8-3,1% w 2013 r. oraz 0,7-2,4% w 2014 r. Nie nale y te zapominaæ, e w o- statnich kwarta³ach na inflacjê w Polsce wp³ywa³y przede wszystkim ceny ywnoœci i paliw. WskaŸnik inflacji bazowej po wy³¹czeniu cen ywnoœci i energii jedynie w grudniu 2011 r. wzrós³ bardziej ni o 3% r/r, a w piêciu ostatnich miesi¹cach kszta³towa³ siê w ujêciu rocznym na poziomie ni szym od celu inflacyjnego RPP, obni aj¹c siê we wrzeœniu br. do 1,9% r/r. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy to w³aœnie wzrost cen paliw i ywnoœci dr Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) powinna d³awiæ Rada wysokimi stopami, i czy w ogóle podstawowe stopy procentowe NBP maj¹ na wzrost tych cen jakikolwiek wp³yw. Oczywiœcie nie nale y zapominaæ o kosztowej stronie inflacji i o tym, e wy sze ceny paliw mog¹ siê w œrednim okresie prze³o yæ na wzrost cen produkcji i transportu. Jednak w obecnych warunkach wysokiego bezrobocia, s³abn¹cej koniunktury i braku wzrostu wynagrodzeñ w gospodarce narodowej takie obawy wydaj¹ siê nieuzasadnione. Dobrze, e w koñcu dostrzeg³a to równie RPP, znacz¹co zmieniaj¹c ton wypowiedzi po ostatnim posiedzeniu. Prezes NBP Marek Belka stwierdzi³ bowiem, e decyzja RPP jest pocz¹tkiem cyklu ³agodzenia polityki pieniê nej i e jest du e prawdopodobieñstwo obni ek stóp na kolejnym jej posiedzeniu. No tak, tyle tylko, e podobne zapowiedzi pada³y ju po posiedzeniu wrzeœniowym, a mimo to w paÿdzierniku Rada powstrzyma³a siê przed obni kami stóp. Oby tym razem by³o inaczej. Zgodnie bowiem z wiêkszoœci¹ krajowych i zagranicznych prognoz szczyt spowolnienia gospodarczego w Polsce przypadnie na pierwsz¹ po³owê nadchodz¹cego roku. W tej sytuacji odwlekanie decyzji o kolejnych obni kach stóp procentowych mo e dodatkowo os³abiæ koniunkturê, przek³adaj¹c siê na jeszcze g³êbszy spadek tempa wzrostu PKB i silniejszy wzrost bezrobocia.

5 A K T U A L N O S C I 5 V Kongres Spó³dzielczoœci odczas V Kongresu Spó³dzielczoœci, który odby³ siê na zakoñczenie og³oszonego przez ONZ Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci zastanawiano siê nad perspektywami rozwoju ruchu spó³dzielczego w Polsce i podsumowano stan krajowej spó³dzielczoœci. W Kongresie udzia³ wziêli przedstawiciele spó³dzielni mieszkaniowych, spo ywczych, banków spó³dzielczych i SKOK-ów oraz parlamentarzyœci. W czasie obrad Kongresu zas³u onych dzia³aczy wyró niono odznaczeniami spó³dzielczymi. Wœród wyró nionych znaleÿli siê przedstawiciele Banku Spó³dzielczego w Koninie Krzysztof JóŸwiak Prezes Zarz¹du, który pracuje w banku 1961 roku a przewodzi mu - Bankowi od Prezes wyró niony zosta³ najwy szym odznaczeniem dla kadr kierowniczych pracuj¹cych w spó³dzielniach otrzymuj¹c statuetkê i tytu³ Oskara Spó³dzielczoœci Polskiej Zofia Chudziak Wiceprezes Zarz¹du Banku uhonorowana zosta³a statuetka i tytu³em Menad era Spó³dzielcy. Pani wiceprezes kierowa³a Bankiem Spó³dzielczym w Kazimierzu Biskupim a po po³¹czeniu z BS w Koninie, kierowa³a Oddzia³ami Banku w Kazimierzu Biskupim i Wilczynie. W Zarz¹dzie Banku pracuje od 1990 roku a od 2008 roku jest jego wiceprezesem. Laureatom wyró nieñ KRS z koniñskiego Banku Spó³dzielczego serdecznie gratulujemy, W swoim wyst¹pieniu, za jedynego prawdziwego wœród polityków patrona spó³dzielców Domagalski uzna³ prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, dziêki któremu odbywa siê realna debata na temat spó³dzielczoœci. Spó³dzielczoœæ jest biznesem, ale jest z³ym interesem, jeœli jest tylko biznesem - s³owa Charlesa Gide'a przytoczy³ na koniec Domagalski. Celem spó³dzielni jest bowiem nie tylko zysk, ale równie korzyœci spo³eczne. A. Malanowski, fot. Mi³osz S³ota) Jego Eminencja Biskup Stanis³aw Napiera³a w towarzystwie starostów XIV Wojewódzko-Diecezjalnych Do ynek (fot. Jan Jêdrzejak). Redakcja przeprasza za zamieszczenie w poprzednim numerze naszego biuletynu zdjêæ autorstwa Jana Jêdrzejaka.

6 6 A K T U A L N O S C I Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju odczas Forum Debaty Publicznej Potencja³ obszarów wiejskich szans¹ rozwoju w Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenckiego, którego tematem w dniu 23 listopada 2012 r. by³ Rozwój kierowany przez lokalne spo³ecznoœci (CLLD). Jak wykorzystaæ nowe mo liwoœci? uczestniczy³ m.in. Józef Kubanek Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarz¹du - Banku S.A., Marian Fita Prezes Zarz¹du Rejonowego Banku Spó³dzielczego w Lututowie, Irena Starczewska - Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pa³uki w ninie. Forum rozpoczà³ Olgierd Dziekoñski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a w temat forum wprowadzi³ Andrzej Ha³asiewicz, z Kancelarii Prezydenta RP Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec CLLD i koordynacji wdra ania funduszy na poziomie lokalnym przedstawi³a Danuta Hübner, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju Regionalnego. Piotr uber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawi³ stan prac nad krajowym systemem wdro enia CLLD. Zofia Krzy anowska Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a oczekiwania i propozycje wobec CLLD MRiRW. Stanowiska poszczególnych Komisji i Komitetów przedstawili: Komisji Europejskiej Christian Svanfeldt, z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju Miast, KE Komitetu Regionów odnoœnie CLLD Krzysztof Hetman, Cz³onek Komisji Polityki Spójnoœci Terytorialnej Komitetu Regionów, Marsza³ek Województwa Lubelskiego. O korzyœciach p³yn¹cych z rozwoju kierowanego przez lokalne spo³ecznoœci mówi³a Anna Potok, Cz³onek Komitetu Monitoruj¹cego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Doœwiadczenia dotychczasowych partnerstw na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych zaprezentowa³ dr Wojciech Knieæ, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, który o Partnerstwie, a spo³eczeñstwie obywatelskim powiedzia³, e zbadana skala i si³a wp³ywu partnerstw lokalnych na budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce okaza³y siê nadzwyczaj du e; e partnerstwa praktycznie w 100% dzia³aj¹ w œcis³ym zwi¹zku ze swym lokalnym millieu. Nie stanowi¹ grup o charakterze elitarnym, co wiêcej niezwykle aktywnie w³¹czaj¹ wspólnoty lokalne w sw¹ dzia³alnoœæ. Buduj¹ kapita³ spo³eczny obszarów wiejskich g³ównie w obszarze tworzenia i wzmacniania normy wspó³pracy, sieci wspó³pracy, kompetencji w zakresie aktywizacji, wspólnoty doœwiadczeñ; kreuj¹ lokalnych liderów wielu z ich cz³onków sta³o siê now¹ elit¹ lokaln¹ radnymi, a nawet wójtami, czy starostami; i co wa ne, e sieci partnerstw lokalnych wesz³y do grona wa nych lobby wiejskich. Z podsumowania dr Wojciecha Knieæ: W polskim kontekúcie kulturowym metodologia partnerstwa sprawdza siæ choã z zastrzeýeniami. Partnerstwa lokalne w ostatnich 6 latach wrosùy w krajobraz obywatelski polskiej wsi i sà takýe nieúmiaùe próby stosowania metody partnerstwa w duýych miastach. Rozszerzenie idei partnerstwa kierunku CLLD to szansa na innowacyjny rozwój obszarów zapóênionych. Znane sà zagroýenia z doúwiadczeñ partnerstw oraz nowe wyzwania, a najwaýniejsze z nich to gigantyzacja organizacji i utrata typowych zalet partnerstwa, przy jednoczesnym przejæciu wielu wad i zalet organizacji sformalizowanych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), jako instytucja odpowiedzialna za zarzàdzanie PROW, przygotowuje siæ do wyboru najlepszego modelu wdraýania podejúcia Leader w zbliýajàcej siæ perspektywie finansowej Wyboru tego naleýy dokonaã uwzglædniajàc moýliwoúci stworzone przez propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej z paêdziernika 2011 r., wprowadzajàce nowy instrument rozwoju terytorialnego - Communityledlocal development (CLLD), tj. rozwój kierowany przez spoùecznoúã lokalnà. W odróýnieniu od wczeúniejszych rozwiàzañ CLLD bædzie mógù byã finansowany z róýnych funduszy objætych wspólnymi ramami strategicznymi (WRS), co moýe pozwoliã na rozszerzenie stosowania CLLD i uùatwiã beneficjentom tworzenie lokalnych strategii rozwoju (LSR) lepiej dostosowanych do ich potrzeb i obszarów (cytowany fragment pochodzi z materiaùów Debaty w dniu 23 listopada 2012 r.). ÙK

7 A K T U A L N O S C I 7 Konferencja Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego Bank / Kredyt / Biznes listopada 2012 roku w Hotelu Warszawianka w Centrum Kongresowym w Jachrance odby³a siê konferencja poœwiêcona zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym w warunkach kryzysu gospodarczego. Spotkanie skierowane by³o przede wszystkim do Cz³onków Zarz¹dów Banków Spó³dzielczych oraz dyrektorów odpowiedzialnych za zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym. Celem spotkania by³o przedstawienie uczestnikom nastêpuj¹cych kwestii: 1. bie ¹cej sytuacji rynkowej, 2. aspektów procesu kredytowego, które nale y braæ szczególnie pod uwagê w pogarszaj¹cym siê otoczeniu gospodarczym, 3. wykorzystania informacji zarz¹dczej w zarz¹dzaniu ryzykiem kredytowym, 4. zmian w regulacjach dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem i finansami, 5. nowych wyzwañ wynikaj¹cych z zapowiadanych zmian otoczenia regulacyjnego (w tym CRDIV). Konferencja cieszy³a siê du ym zainteresowaniem na spotkanie przyby³o ponad 220 przedstawicieli a 122 Banków Spó³dzielczych. W gronie sponsorów znalaz³o siê Biuro Informacji Kredytowej. Drugim ze sponsorów by³a firma Bonair, która w odrêbnej sali wraz Dyrektorem Departamentu Produktów Bankowych -Banku S.A. Ziemowitem Stempinem prezentowa³a System CasePro. Dodatkowo na jednym ze stoisk przed sal¹ obrad mo na by³o zapoznaæ siê z narzêdziem informatycznym Oracle Business Intelligence s³u ¹cym do budowy raportów m. in. z zakresu ryzyka kredytowego. Konferencjê otworzy³ Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A. Adam Skowroñski, który nastêpnie przedstawi³ wp³yw aktualnych i spodziewanych zmian koniunktury gospodarczej na ryzyko kredytowe - ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji sektora Banków Spó³dzielczych. Zosta³y omówione niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce i wynikaj¹ce z nich zmiany w g³ównych obszarach ryzyka sektora bankowego. W dalszej czêœci zosta³a przedstawiona sytuacja Banków Spó³dzielczych na tle sektora bankowego oraz sposoby sprostania nowym wyzwaniom, jakie stoj¹ przed Bankami Spó³dzielczymi. Kolejny temat przedstawi³a Ewa Kollat-Mo d eñ dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego. Prezentacja dotyczy³a najistotniejszych elementów ograniczaj¹cych ryzyko w procesie kredytowym. G³ówny nacisk po³o ony zosta³ na kwestie zwi¹zane z podwy szonym ryzykiem kredytowym i jego prawid³ow¹ ocen¹ w warunkach panuj¹cych obecnie na rynku bankowym. Druga czêœæ prezentacji to studium przypadków z podkreœleniem dzia³añ mog¹cych ograniczaæ ryzyko kredytowe jak i zasad bezpiecznego kredytowania. Nastêpnie Anna awicka, naczelnik w Departamencie Ryzyka Bankowego, przedstawi³a funkcjonuj¹ce na rynku bankowym modele biznesowe zarz¹dzania zaleg³ymi sp³atami. Ta prezentacja stanowi³a wprowadzenie do kolejnego tematu zwi¹zanego ze zlecaniem niektórych czynnoœci zwi¹zanych z dochodzeniem nale noœci firmom zewnêtrznym. Swoj¹ ofertê w tym zakresie przedstawi³a Prezes Zarz¹du CDR Investment Sp. z o. o. Ma³gorzata Drozdowska. Kolejnym prelegentem by³a Ewa Kamiñska, pracownik Departamentu Ryzyka Bankowego, która przedstawi³a rozwa an¹ obecnie koncepcjê uk³adu wzorcowych procedur zarz¹dzania ryzykiem. Po przerwie obiadowej Piotr Ratajczak i Marcin Kot z Biura Informacji Kredytowej przedstawili tematy: SI BIK Przedsiêbiorca aktualny stan przygotowania do korzystania przez Sektor Spó³dzielczy oraz Obszary korzystania z raportów monitoruj¹cych jak pozyskaæ i utrzymaæ dobrego klienta. Zaprezentowane zosta³y statystyki dotycz¹ce Banków Spó³dzielczych: udzia³u w nale noœciach sektora bankowego, struktury portfela nale noœci, jakoœci portfeli kredytów konsumpcyjnych oraz co by³o chyba najciekawsze - lojalnoœci klientów banków. Nastêpnie Micha³ O³dakowski dyrektor Departamentu Ekonomicznego zaprezentowa³ elementy informacji zarz¹dczej w zakresie ryzyka kredytowego w postaci wielowymiarowych analiz vintage stworzonych w narzêdziu informatycznym Oracle Business Intelligence. Ca³¹ konferencjê poprowadzi³ Wies³aw Czaja dyrektor Departamentu Ryzyka Bankowego, który swój czas prezentacji odst¹pi³ Dariuszowi Twardowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Bankowoœci Spó³dzielczej i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo- Kredytowych w KNF. Dyrektor Twardowski omówi³ sposób wdra ania wymogów Dyrektywy CRDIV i CRR oraz planowane zmiany w rekomendacjach nadzorczych. W swoim d³ugim i trochê emocjonalnym wyst¹pieniu wskaza³ na negatywne skutki wystêpuj¹cych w sektorze banków spó³dzielczych podzia³ów. Na zakoñczenie g³os zabra³ ponownie Adam Skowroñski Wiceprezes Zarz¹du -Banku S.A., który podsumowuj¹c konferencjê zadeklarowa³, e kolejne takie spotkanie odbêdzie siê ju za rok. Faktycznego podsumowania dokonali wszyscy uczestnicy konferencji w trakcie uroczystej kolacji, wieczoru z kabaretem oraz na parkiecie. Zapraszamy ponownie za rok.

8 8 L O K A L N I E, C Z Y L I D L A S W O J E G O S R O D O W I S K A razem mo emy wiêcej Bardzo wa ne w codziennym yciu jest odnaleÿæ chwilê dla drugiego cz³owieka, kilka minut na rozmowê, sekundê na uœmiech. Pozornie nic nieznacz¹cy gest w przysz³oœci mo e zaowocowaæ dobrem okazanym w naszym kierunku, w chwili kiedy bêdzie ono nam niezwykle potrzebne. Taka chwila nadesz³a, kiedy w naszej gminie oraz miejscowoœciach z ni¹ s¹siaduj¹cych si³¹ natury kilkanaœcie rodzin straci³o maj¹tek swojego ycia. Wówczas mogliœmy liczyæ na wsparcie Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym, którego zarz¹d, prezes oraz wszyscy pracownicy bez namys³u wyci¹gnêli pomocn¹ d³oñ, za któr¹ to w tych kilku s³owach pragnê serdecznie podziêkowaæ. Wójt Gminy Smêtowo Graniczne Zofia Kirszenstein Rozmowa z Andrzejem Górskim Prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Smêtowie Granicznym. - Do s³ów pani wójt Zofii Kirszenstein trudno dodaæ cokolwiek, gdy obrazuj¹ one ogromn¹ wdziêcznoœæ w kierunku Banku w Smêtowie. Jak Pan wspomina te trudne dla ca³ej spo³ecznoœci dni? - Ta sytuacja by³a bardzo trudna dla nas wszystkich. Wiêkszoœæ pracowników albo s¹siadowa³a z poszkodowanymi, albo bardzo dobrze zna³a te rodziny, równie jako klientów naszego banku. Ofiarowanie pomocy by³o kwesti¹ zupe³nie naturaln¹. - No dobrze, a sk¹d pomys³ jak pomóc szybko i skutecznie? - Po wieœciach o tym co siê sta³o, zorganizowaliœmy naradê, wraz z bankami s¹siednimi uzgodniliœmy co mo na zrobiæ, aby pomóc. Wystosowaliœmy pismo do zarz¹du -Banku S.A., a nastêpnie rozes³aliœmy maile do wszystkich banków. Nikt nie pozosta³ obojêtny na tê tragediê. Apel internetowy skierowany by³ do Banków Spó³dzielczych. Z uwagi na to, i w obliczu tr¹by powietrznej ucierpia³a spo³ecznoœæ kilku banków rada BS w Smêtowie Granicznym przejê³a koordynacjê nad sytuacj¹. - Pomagaj¹c ludziom, wspieraj¹c ich w nieszczêœciu wystawiamy o sobie pe³ne œwiadectwo. Jak Pan ustosunkowa³by siê do tych s³ów? - Wszystko co wywnioskowaliœmy zrobiliœmy wspólnie, ca³a wola niesienia pomocy le a³a po stronie nie tylko mojej jako prezesa, ale przede wszystkim ca³ego zarz¹du, rady i pracowników. A ka de dzia³ania jakie podejmuje bank s³u yæ maj¹ dobru naszych klientów, zatem z ca³¹ stanowczoœci¹ mogê potwierdziæ s³usznoœæ tych s³ów. - Pani wójt Zofia Kirszenstein w swoich wypowiedziach podsumowuj¹cych lipcowe wydarzenia z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ zwraca siê w kierunku Spó³dzielczej Grupy Bankowej. W takim momencie na usta ciœnie siê refleksja o wartoœci integracji lokalnej spo³ecznoœci. Jak Pan odbiera tê wartoœæ? - Jak ka dy bank naszej grupy skupiamy siê na tym, by kompleksowo zaspokajaæ potrzeby naszych klientów, jednak finanse to nie wszystko. Rzeczywiœcie jesteœmy bardzo zwi¹zani lokalnie ze spo³ecznoœci¹ gminy Smêtowo. Przez co chêtnie przy³¹czamy siê do wszelkich akcji, które maj¹ s³u yæ dobru mieszkañców. Uwa am, i bez porozumienia i wspó³pracy niczego siê nie zbuduje. Bardzo dziêkujê Pani wójt za te mi³e s³owa i korzystaj¹c z okazji równie pragnê podziêkowaæ Urzêdowi Gminy za profesjonalne poprowadzenie akcji nios¹cej pomoc poszkodowanym. 14 lipiec 2012r. nad gmin¹ Smêtowo Graniczne, powiat Starogardzki przesz³a tr¹ba powietrzna, która uszkodzi³a wiele domostw i gospodarstw. Tego typu komunikaty mogliœmy us³yszeæ w mediach: prasie, telewizji, internecie. W obliczu takich wydarzeñ, zazwyczaj mówi siê wy³¹cznie o stratach i nieszczêœciu. A mo e warto spojrzeæ na ca³¹ sytuacjê z zupe³nie innej perspektywy? Ze strony poziomu ludzkiej yczliwoœci, wzajemnej pomocy i nareszcie si³y lokalnej integracji? Marta Bronk LISTA DARCZYÑCÓW: Bank Spóldzielczy w Pruszczu Pomorskim Rejonowy Bank Spóldzielczy w Lututowie Bank Spóldzielczy w Czluchowie Bank Spóldzielczy w Kórniku Bank Spóldzielczy w Grabowie Bank Spóldzielczy w Gryfinie Bank Spóldzielczy w Nakle Bank Spóldzielczy w Wolczynie Bank Spóldzielczy w Dobrzycy Bank Spóldzielczy w Pucku Spóldzielczy Bank Ludowy w Zlotowie Bank Spóldzielczy w Chojnie Bank Spóldzielczy w Kruszwicy Bank Spóldzielczy w Lubichowie Bank Spóldzielczy w Koœcianie Bank Spóldzielczy w Kobierzycach Bank Spóldzielczy w Bytowie Polski Bank Spóldzielczy w Ciechanowie Bank Spóldzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Bank Spó³dzielczy w Inowroc³awiu Spó³dzielczy Bank Ludowy w Strza³kowie Bank Spó³dzielczy w Czersku Bank Spó³dzielczy w Dzierzgoniu Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach Bank Spó³dzielczy w Œmiglu Bank Spó³dzielczy w Krokowej Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Strzelinie Bank Spó³dzielczy w Stegnie Bank Spó³dzielczy "Pa³uki" w ninie Bank Spó³dzielczy w Œrodzie Wlkp. Bank Spó³dzielczy w Radziejowie Gospodarczy Bank Spó³dzielczy w Choszcznie Bank Spó³dzielczy we Wschowie Bank Spó³dzielczy w Nowem n/wis³¹ Bank Spó³dzielczy w Pieñsku Bank Spó³dzielczy w Gniewie -Bank S.A.

9 Z Z Y C I A S G B 9 Jubileusz 135-lecia bankowoœci spó³dzielczej na ziemi miêdzyrzeckiej ospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz upamiêtni³ 135-lecie powstania pierwszego Banku Spó³dzielczego na terenie powiatu Miêdzyrzecz, Banku Ludowego w Pszczewie, który powsta³ 22 stycznia 1877 r. Powitania goœci i oficjalnego rozpoczêcia obchodów dokona³ Prezes Zarz¹du Zbigniew Górny. Krótki rys historyczny pozwoli³ zrozumieæ, z jakimi trudnoœciami musia³ zmierzyæ siê Bank na przestrzeni lat i jak wiele transformacji musia³ przejœæ, aby znaleÿæ siê w formie, jak¹ obecnie znamy. Na zgromadzonych w sali Miêdzyrzeckiego Oœrodka Kultury goœci czeka³y niespodzianki: wyœwietlono zrealizowany specjalnie na tê okolicznoœæ film jubileuszowo-promocyjny Banku, a ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³ wystêp Waldemara Malickiego w programie Malicki przegiêty plus trzy talenty. Nie zabrak³o podnios³ych chwil zwi¹zanych z odznaczeniem zas³u onych dla bankowoœci spó³dzielczej osobistoœci. Decyzj¹ Kapitu³y Odznaczeñ Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych Jerzy Ró yñski Prezes Zarz¹du KZBS nagrodzi³: Z³otym Krzy Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Miros³awê Œwidersk¹-Rosó³ Srebrnym Krzy em Zas³ugi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka: - Stefana Karpciwa, - Andrzeja Bydych, - Henryka Napiera³ê, - Bogdana Zaborowskiego. Dokonano równie honorowego odznaczenia Z³ot¹ Odznak¹ w dowód uznania za dzia³alnoœæ na rzecz wzmacniania i rozwoju spó³dzielczoœci bankowej. Wyró nienie to z r¹k Zygmunta Miêtkiego Wiceprezesa Zarz¹du -Banku S.A. otrzymali: - Gra yna Zukier, - Halina Szeszycka, - Jolanta Bandas, - Teresa Chwirot, - Eugenia Rybicka, - Barbara ylewicz. Izabela Ebert (Ÿród³o: Warto zobaczyæ: YOUTUBE Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz - film promocyjny z okazji jubileuszu 135-lecia Banku. Poleca Redakcja Informatora.

10 10 Z Z Y C I A S G B 50 dêbów na 50. urodziny by uczciæ Jubileusz 50-lecia miasta Janikowa pracownicy Piastowskiego Banku Spó³dzielczego w Janikowie ofiarowali miastu 50 dêbów. Szpaler drzew zosta³ zasadzony u zbiegu ulic Przemys³owej i Biskupa Micha³a Kozala, tworz¹c urokliw¹ alejê dêbow¹. 31 paÿdziernika br. nast¹pi³a uroczystoœæ posadzenia ostatniego drzewka, ods³oniêto równie tablicê upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: Anna Kaczmarek Prezes Zarz¹du PBS w Janikowie, Katarzyna Stefañska Wiceprezes Zarz¹du, Andrzej Sarnowski Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Banku, Andrzej Brzeziñski Burmistrz Janikowa, Jacek Duma Wiceburmistrz, Roman Jaszcz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Janikowie. Wybór dêbu nie by³ przypadkowy dêby kojarz¹ siê z si³¹, tê yzn¹, stabilnoœci¹. Obdarowuj¹c Miasto Janikowo alej¹ dêbow¹ chcieliœmy zaznaczyæ na linii czasu to istotne dla naszego miasta wydarzenie mówi³a podczas uroczystoœci Anna Kaczmarek - yczymy, aby nasze miasto teraz i w przysz³oœci rozkwita³o, aby jego znaczenie gospodarcze i turystyczne ros³o w si³ê, aby piêknia³o z roku na rok. 145 lecie bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wlkp. 17 listopada 2012 r. bchody rozpoczê³a msza œw. w koœciele p.w. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w KoŸminie Wielkopolskim. Uroczystoœæ 145 lecia bankowoœci spó³dzielczej w KoŸminie Wielkopolskim to lekcja o dzia- ³alnoœci koÿmiñskiej organizacji bankowej, to wspomnienie o ludziach którzy j¹ tworzyli, to fragment wspania³ej historii KoŸmina Wielkopolskiego. W uroczystoœci uczestniczy³y w³adze samorz¹du powiatowego i gminnego, dyrektorzy koÿmiñskich szkó³, przedsiêbiorcy, udzia³owcy banku spó³dzielczego, byli i obecni cz³onkowie Rady Nadzorczej i Zarz¹du Banku, obecni i byli pracownicy. Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Jarocinie - Jan Grzesiek w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do szczególnego czasu, w którym obchodzimy jubileusz spó³dzielczoœci bankowej a jest nim Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci proklamowany przez ONZ. W Polsce odbywaj¹cy siê pod patronatem Prezydenta RP, jest to rok 150-lecia spó³dzielczoœci i 150-lecia spó³dzielczoœci bankowej w Polsce. Jan Grzesiek odniós³ siê do ponadczasowej roli spó³dzielczoœci bankowej w KoŸminie, jej historii i roli jak¹ pe³ni³a w obronie polskoœci i w yciu gospodarczym. W podobnym tonie by³o tak e wyst¹pienie dr nauk humanistycznych Micha³a Pietrowskiego, który przedstawi³ dzieje Towarzystwa Po yczkowego w KoŸminie, póÿniej Banku Spó³dzielczego w KoŸminie, a obecnie Oddzia³u Banku Spó³dzielczego w Jarocinie i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i dzia³alnoœci gospodarczej. Kolejne wyst¹pienia goœci: Leszka Kulki Starosty Krotoszyñskiego, Macieja Bratborskiego Burmistrza Miasta i Gminy KoŸmin Wielkopolski, Andrzeja Joachimiaka Dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie Wlkp., Jacka Wybiera³y Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego Stra y Po arnych, Marii Lewandowicz Prezesa Towarzystwa Mi³oœników KoŸmina tak e potwierdza³y, e bank wywiera³ i wywiera du y wp³yw na ycie gminy, e jego dzia³alnoœæ jest pozytywnie odbierana. Wiceprezes Zarz¹du -Bank S.A., Zygmunt Miêtki potrzebê funkcjonowania polskich banków spó³dzielczych udowodni³ wskazuj¹c na miejsce i pozycjê oraz wyniki jakie osi¹ga Bank Spó³dzielczy w Jarocinie. Uroczystoœæ by³a tak e okazj¹ do podziêkowania dzia³aczom za zas³ugi dla rozwoju spó³dzielczoœci. Odznaczenia by³y wrêczane przez Zygmunta Miêtkiego i Jana Grzeœka.

11 Nowy Oddzia³ BS we Wschowie Z Z Y C I A S G B 11 oddzia³ banku Spó³dzielczego we Wschowie uruchomiono 7 listopada br. w Nowej Soli, przy ulicy Szerokiej 2. W uroczystym otwarciu udzia³ wziêli cz³onkowie Rady Nadzorczej, Zarz¹d Banku oraz pracownicy nowo powsta³ego oddzia³u. Placówka w Nowej Soli cechuje siê nowoczesn¹ aran acj¹ wnêtrza oraz funkcjonalnoœci¹, które pozwalaj¹ spe³niæ oczekiwania klientów oraz zapewniæ bezpieczeñstwo. Oddzia³ zapewnia kompleksow¹ ofertê us³ug i produktów bankowych skierowanych do klientów indywidualnych, segmentów agro, podmiotów gospodarczych oraz jednostek bud etowych. Sebastian Nietyksza, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego we Wschowie podczas uroczystego otwarcia oddzia³u na fot. Podczas przeciêcia wstêgi - zaprezentowa³ osi¹gniêcia Banku oraz podkreœli³, e konsekwentnie realizowana strategia Banku pozwala budowaæ Bank uniwersalny i nowoczesny, zapewniaj¹cy indywidualne podejœcie do potrzeb i oczekiwañ klientów. Na podst. Info BS we Wschowie Nowa siedziba BS w Chojnie pi¹tek 12 paÿdziernika 2012 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spó³dzielczego w Chojnie. W uroczystoœciach otwarcia wziêli udzia³ klienci banku, byli i obecni pracownicy, samorz¹dowcy oraz zaproszeni goœcie. wdra ano w pracy banku nowoczesne technologie. Dziœ Bank Spó³dzielczy w Chojnie posiada 9 placówek, jest bankiem zrzeszonym w Spó³dzielczej Grupie Bankowej mocno osadzonym w œrodowisku lokalnym. Prezes Banku Spó³dzielczego w Chojnie Danuta Grêda otwieraj¹c uroczystoœæ nawi¹za³a do mijaj¹cej w bie ¹cym roku 65 rocznicy istnienia Banku Spó³dzielczego w Chojnie, który jest jednym z najstarszych banków na ziemiach zachodnich i jednoczeœnie jednym z najd³u ej dzia³aj¹cych banków w województwie zachodniopomorskim. Otwarcie nowej siedziby by³o równie okazj¹ do przypomnienia faktu, i nowa siedziba bêdzie powrotem po ponad 30 latach do dawnej placówki (w latach 70-tych w czêœci budynku mia³ ju sw¹ siedzibê Bank Spó³dzielczy w Chojnie). Nowo otwierana siedziba ³¹czy w sobie tradycjê z nowoczesnoœci¹ i funkcjonalnoœci¹. Tradycyjny zewnêtrzny charakter budynku (zabytkowa kamienica z pocz¹tku XX wieku) podkreœla rzetelnoœæ banku i ³¹czy siê z przebudowanymi wnêtrzami wskazuj¹cymi na jego nowoczesnoœæ. ¹czenie dobrych tradycji ze sprawdzonymi nowoczesnymi rozwi¹zaniami jest jednym z filarów dzia³ania banku docenianym przez jego klientów. Dobre podstawy oraz dobre zarz¹dzanie pozwoli³o Bankowi Spó³dzielczemu w Chojnie przetrwaæ trudny dla bankowoœci spó³dzielczej okres lat 90 tych a tak e rozwin¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ. Nast¹pi³o po³¹czenie z bankami spó³dzielczymi w Mieszkowicach i Starym Czarnowie. Rozbudowywano i unowoczeœniano placówki banku, otwarto nowe oddzia³y. W odpowiedzi na oczekiwania klientów