AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Brak wymagań wstępnych. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia DKP Zna i interpretuje wybrane przepisy i zasady mające zastosowanie w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej K_W3 DKP2 Stosuje w pracy narzędzia umożliwiające obsługę dokumentacyjną pracowników K_U0 DKP3 Posługuje się językiem specjalistycznym w zakresie obsługi dokumentacyjnej pracowników K_U8 Treści programowe: 2 3 Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubieganie się o pracę, dane osobowe, akta osobowe. Dokumentacja podjęcia pracy, zgłoszenia do celów ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, zawiadomienia osób trzecich. Pracodawca a wojsko, zawarcie umowy o pracę (wszystkie dostępne formy zatrudnienia), umowy o zakazie konkurencji, zmiany w umowach o pracę. Dopuszczenie do pracy, kontrola zwolnień. 5 Wynagrodzenia, nagrody i premie, odprawy. 6 Podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność materialna. 7 Pracownica w ciąży, rodzicielstwo, urlopy, czas pracy. 8 Ochrona indywidualna i higiena, wypadki, choroby zawodowe, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy. 2 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne DKP X DKP2 X DKP3 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryterium zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla pracownika zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

2 Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 30 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 30 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 99 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 2 Literatura: Literatura podstawowa. Mroczkowska R., Potocka-Szmoń P.; Dokumentacja pracownicza 20 ponad 270 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk Małkowska D., Jacewicz A.; Kadry i płace 20 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS; ODDK; Gdańsk 20. Literatura uzupełniająca. Patulski A.(red.), Orłowski G.(red.); Kodeks pracy 20. Komentarz dla praktyków; ODDK; Gdańsk Lankamer-Prasołek A., Lankamer K., Przedwojska E., Tonder R.; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk Ciborski P; Czas pracy po zmianach od 23 sierpnia 203 r. Praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady przykłady rozliczeń orzecznictwo (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk 203. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Krzysztof Sarnowski dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 326 Przedmiot: Etykieta w biznesie Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczacymi protokołu zachowań w biznesie. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 02 charakteryzuje podstawowe relacje społeczne w środowisku pracy i kontaktach międzyludzkich interpretować i oceniać zachowania swoje i współpracowników według zasady IMPACT stosując przy tym profesjonalny język K_W03; K_W; K_W6; K_U02; K_U0; K_U09; K_U2; K_U6 03 identyfikuje i rozwiązuje problemy międzludzkie w miejscu pracy K_K0; K_K08; K_K09 0 przekazać wiedzę i propaguje zasady dobrego zachowania w kontaktach biznesowych K_K03; K_K05; K_K08 Treści programowe: Kulturowe i historyczne uwarunkowania zachowań ludzkich. Normy prawne, moralne i obyczajowe. Efekt pierwszego wrażenia. Etykieta zawodowa i czynniki ją kształtujące. Podstawowe reguły zachowań w środowisku pracy. Formuła IMPACT. Protokół zachowań w kontaktach bezpośrednich - witanie, przedstawianie, pozdrawianie, tytułowanie, język rozmów służbowych, kontakty nieformalne w pracy, bilety wizytowe, kultura kierownictwa i pracowników. Zjawisko mobbingu w pracy. Kultura korespondencji służbowej- formy, zwroty grzecznościowe, normy czasowe obiegu korespondencji, poufność, listowniki, zaproszenia. Kultura i zasady prowadzenia rozmów telefonicznych - inicjowanie rozmowy, kultura języka rozmów, czas trwania rozmów, poufność rozmów, numery zastrzeżone, konferencje telefoniczne, telefon komórkowy, nowe technologie w rozmowach telefonicznych. OUTFIT w życiu codziennym i zawodowym - pojęcie i znaczenie outfitu, elementy kształtowania outfitu, wygląd profesjonalny kobiet i mężczyzn w warunkach pracy i okazjach oficjalnych. Kontakty z partnerami zagranicznymi - istota znajomosci kultury i zwyczajów partnerów zagranicznych. Różnice etniczne i religijne oraz ich implikacje w kontaktach biznesowych. Prowadzenie rozmów w języku obcym. Przyjęcia okolicznościowe w biznesie - znaczenie i formy przyjęć, planowanie i organizacja przyjęć, rozsadzanie gości, zasada precedencji, gość honorowy na przyjęciu i jego prawa, program przyjęć, atmosfera i oprawa przyjęć. 0 0, , 02, 03, 0 0; 0 0; 02; 0 0; 02; 0 0; 02; 03; 0 0; 02; 03; 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X X

4 03 X X 0 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie końcowe (test) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 52 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 2 Literatura: Literatura podstawowa. Bareiss H., 77 kłopotliwych dań, Wyd. Diogenes, Warszawa Bonneau E., O zachowaniu się w pracy. Z niem. przeł. B. Janowska-Michnowska, Diogenes, Warszawa Castro A., Poradnik dobrych manier, Świat Książki, Warszawa Degen Ursula, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk Ikonowicz C., J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie., APT, Warszawa, Jabłonowska L., G. Myśliwiec, Współczesna etykieta pracy, Wyd. SGGW, Warszawa, Jarczyński A., Etkieta w biznesie, Wyd. Onepress, Gliwice Pietkiewicz E., Elementy protokołu dyplomatycznego, Skrypt PSSZ, Warszawa, Pietkiewicz E., Konferencje, CIM, Warszawa, Post P., P.Post, Vademecum dobrych obyczajów w biznesie,tłum. A.Dwilewicz, wyd. Cartalia Press 2007,. Robinson D., Etykieta w biznesie, WSiP, Warszawa, Sarna P., Kultura zawodu dla ekonomistów., empi, Poznań, 998 Literatura uzupełniająca Nie Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Romuald Zabrocki dr Romuald Zabrocki Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_6 353 Przedmiot: Innowacyjność w biznesie Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): nie dotyczy Cele przedmiotu: zapoznanie z istotą i znaczeniem innowacji w przedsiębiorstwie 2 przygotowanie do koordynowania procesów innowacyjnych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 definiuje podstawowe pojecia zwiazane z innowacjami, podaje przykłady K_U8, K_U09 EKP_02 klasyfikuje i charakteryzuje innowacje, potrafi podać przykłady K_U8, K_U09 EKP_03 wymienia źródła innowacji K_U8, K_U09 EKP_0 wymienia korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wprowadzenia poszczególnych innowacji K_U8, K_U09 EKP_05 potrafi zaproponować źródła finansowania innowacji K_U09, K_U8 EKP_06 identyfikuje i opisuje bariery oraz błędy we wprowadzaniu innowacji K_U, K_U09, K_U8 EKP_07 opracowuje proces innowacyjny K_U, K_U09, K_U8 EKP_08 EKP_09 ocenia innowacje, wskazuje błędy w procesie innowacyjnym, proponuje konkretne rozwiazania wykazuje aktywność, dyskutuje, podaje argumenty, wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł K_U, K_U09, K_U8 K_U09, K_U, K_U8 EKP_0 wykazuje się kreatywnością,wspiera pracę zespołową K_U09, K_U, K_U8 Treści programowe: Istota innowacyjności. EKP_0 2 Rodzaje innowacji. EKP_02 3 Klasyfikacja innowacji. EKP_02 Źródła innowacji. 2 EKP_03 5 Proces innowacyjny. 3 EKP_07 6 Źródła finansowania innowacji. 2 EKP_05 7 Bariery dla innowacji. 2 EKP_06 8 Przedsiębiorstwo innowacyjne. 2 9 Studia przypadków. EKP_0, EKP_07, EKP_05, EKP_06 EKP_08, EKP_09, EKP_0, EKP_02, EKP_07, EKP_05, EKP_06, EKP_0, EKP_03

6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_0 X X EKP_05 X X EKP_06 X EKP_07 X X EKP_08 X X EKP_09 X EKP_0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: prezentacja przypadku 60% poprawnych odpowiedzi na egzaminie ustnym Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 Czytanie literatury 50 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 28 Liczba punktów ECTS 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 200 J. Penc. Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady. Działania. Warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 999. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 20 Innowacyjność w teorii i praktyce, Strużycki M. (red), SGH, Warszawa, 2006 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/European Communities, Paris 2005 Literatura uzupełniająca K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, QWarszawa 998. Z. Martyniak, Innowacje w służbie gospodarki, `Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa`, 999, nr. K. Poznańska, Innowacyjność małych i średnich firm, `Przegląd Organizacji` 996, nr 0. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr inż. Katarzyna Kamińska mgr inż. Katarzyna Kamińska Jednostka dydaktyczna

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_6 355 Przedmiot: Integracja globalna i lokalna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): podstawy makroekonomii (gospodarka otwarta) Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem gospodarki globalnej: zarówno procesów globalizacji (ich przyczyn i skutków w skali krajowej jak i całego świata) jak i integracji gospodarczej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiuje podstawowe pojęcia związane z globalizacją i integracją gospodarczą oraz przedstawia podstawowe przyczyny i skutki tych procesów przestawia czynniki decydujące o dominacji wybranych państw w poszczególnych okresach historycznych prezentuje wybrane przyczyny, aspekty i (lub) skutki procesów globalizacji lub integracji ocenia stan gospodarki danego państwa jak i wpływ jego polityki na rozwój przedsiębiorstw w oparciu o wybrane rankingi globalne charakteryzuje procesy gospodarcze (w tym dotyczące globalizacji, integracji jak i roli poszczególnych podmiotów w gospodarce światowej) w połączeniu z uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi i środowiskowymi samodzielnie analizuje sytuację, dokonuje oceny faktów, prezentuje swoje poglądy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02; KW03; K_U02 K_W02; K_U02 K_U; K_U7; K_K06 K_W03; K_W05; K_U; K_U7 K_W02, K_W03, K_W05; K_U05 K_U; K_U7, K_K03, K_K06 Treści programowe: Globalizacja a integracja gospodarcza - definicje, rys historyczny, podobieństwa i różnice. Wprowadzenie do globalizacji. Pojęcia związane z globalizacją. Historia i modele globalizacji. Pięć ekonomicznych rewolucji. 2 EKP_0 2 Rola Imperium Brytyjskiego w procesach globalizacji w XIX i na początku XX wieku. 2 EKP_0; EKP_02 3 Rola Stanów Zjednoczonych w gospodarce XX wieku. Przyczyny i skutki obecnych problemów gospodarczych USA. 2 EKP_0; EKP_02 Rozwój gospodarek azjatyckich i ich rozkwit na początku XXI wieku. Japonia, Chiny, Indie. Pozostałe kraje azjatyckie. Rosja. Kraje BRICS 2 EKP_0; EKP_02 5 Konflikt Północ - Południe. Bieda na świecie. Długość życia i choroby na świecie. Wskaźniki rozwoju gospodarczego. Dysproporcje w rozwoju państw jako skutek globalizacji. Migracje a globalizacja. 2 EKP_03; EKP_05; EKP_06 6 Rola wielkich korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Następstwa rozwoju korporacji. EKP_03; EKP_05; EKP_06 7 Globalizacja kultury, języka i religii. Główne religie a konflikty religijne dawniej i we współczesnym świecie. EKP_03; EKP_05; EKP_06

8 Globalizacja wybranych branż gospodarki. Turystyka, rolnictwo. Globalne zanieczyszczenie i zmiany środowiska. Główne czynniki i skutki globalizacji - synteza. Ruchy przeciwko globalizacji. Organizacje międzynarodowe a globalizacja. Światowe tendencje globalizacji a sytuacja Polski. Podstawy integracji gospodarczej. Rodzaje integracji. Etapy integracji. Aspekty wewnętrzne integracji rynków. Unia Europejska jako przykład ugrupowania integracyjnego. Historia integracji europejskiej. Kardynalne zasady integracji europejskiej. Cele (filary) integracji europejskiej. Tworzenie wspólnego rynku. Instytucje europejskie. Stosunki zewnętrzne UE. Różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów EU - przyczyny i skutki. Zmiany demograficzne w UE. Europa Narodów. Konkurencyjność państw UE. Gospodarka państw europejskich, konkurencyjność, globalizacja a rozwój zrównoważony. Polityka UE. Strategia `Europa 2020`. Skutki integacji. 3 Inne ugrupowania integracyjne: NAFTA, FTAA, CEFTA, ASEAN, APEC. Metody pomiaru gospodarki globalnej - rankingi gospodarek narodowych (konkurencyjności, innowacyjności, globalizacji, stanu środowiska oraz prowadzenia biznesu). Analiza sytuacji wybranych państw 2 2 EKP_03; EKP_05; EKP_06 EKP_03; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_03 EKP_0; EKP_03; EKP_05 EKP_03; EKP_06 EKP_03; EKP_05 EKP_0; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X EKP_03 X X X EKP_0 X EKP_05 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: 2 eseje wg podanych kryteriów/wzorca: esej nr na wybrany temat dot. procesów globalizacji lub integracji, praca zaliczeniowa (esej nr 2): charakterystyka gospodarki państwa UE w oparciu o rankingi międzynarodowe (i prezentacja pierwszego z nich), aktywność na zajęciach wykład: egzamin testowy (50% prawidłowych odpowiedzi jest wymaganych na ocenę dostateczną) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 30 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 60 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa

9 Czerny M.: Globalizacja a rozwój. WN PWN, Warszawa Misiak W.: Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Wyd. Difin, Warszawa Skodlarski J., Matera R.: Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. WN PWN, Warszawa Kaczmarek T.T.: Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa Bossak J.W.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa Blacksell M.: Geografia polityczna. WN PWN, Warszawa Kawecka-Wyrzykowska E. (red.): Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, SGH, Warszawa Wosińska W.: Oblicza globalizacji. Smak Słowa, Sopot Gawlikowska-Hueckel K, Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 200. Hansen J. D. (red.): Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Literatura uzupełniająca Ferguson N.: Kolos. Cena amerykańskiego imperium. Sprawy Polityczne, Warszawa 200. Ferguson N.: Imperium. Jak W. Brytania zbudowała nowoczesny świat. Sprawy Polityczne, Warszawa Stiglitz J.E.: Globalizacja. WN PWN, Warszawa 200. Stiglitz. J.E.: Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. WN PWN,, Warszawa Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski u progu XXI wieku. SGH, Warszawa 200. Greenspan A.: Era zawirowań. WWL MUZA Warszawa Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rymarczyk J. (red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa Waldziński D.: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn Pałasiński J.: Kaczor po pekińsku. Rosner i Wspólnicy, Warszawa Armour R.: Islam, chrześcijaństwo i zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji. Wyd. WAM, Kraków 200. Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. WN PNW, Warszawa Białek J., Oleksiuk A.: Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? Difin, Warszawa Castells M.: Koniec tysiąclecia. WN PWN, Warszawa Makowski J. (red): Geografia Unii Europejskiej. WN PWN, Warszawa Landes D.S.: Bogactwo i nędza narodów. WWL MUZA S.A., Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Kruk dr Hanna Kruk Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 396 Przedmiot: Marka na rynku towarów i usług Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Elementarna wiedza o usługach i z zakresu podstaw zarządzaniu Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług i specyfiki usług jako produktu na rynku. Celem jest również uświadomienie, że procesu przygotowania produktu w postaci usługi oraz sprzedaż i realizacja wymagają swoistych narzędzi w procesie organizacji. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP W EKP W2 EKP W3 EKP W EKP U EKP U2 Ma podstawowa wiedzę na temat różnych rodzajach struktur i instytucji oraz normach i regułach prawnych dotyczacych organizacji usług Ma podstawowa wiedzę dotyczącą zarządzania usług, zna możliwości wykorzystania jej w indywidualnej przedsiebiorczości Zna znaczenie psychologicznych aspektów kształtowania usług, ma podstawową wiedzę o człowieku i budowaniu więzi niezbędną w organizacji usług Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące organizacji usług oraz ma wiedzę z zakresu społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji usług Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz posługiwać się obowiązującymi normami prawnymi przy zarządzaniu usługami Potrafi pozyskiwać i interpretować wiedzę z dostępnych źródeł, w tym literatury i internetu K_W03,K_W09,K_W0 K_W07, K_W08, K_W20 K_W,K_W2 K_W6 K_U0 K_U0, K_U05,K_U08 EKP U3 Potrafi zastosować podstawowe metody badania i analizy usług K_U03, K_U06, K U3 EKP U Wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i samodzielnie ją poszerza K_U8, K_U9, K_U20, K_U22 Treści programowe: Charakterystyka rynku usług. Cechy usług. Otoczenie firmy usługowej. Specyfika nabywcy usług. 2 EKP W, EKP W, EKP U, EKP K3 2 Jakość usług a rozwój firmy usługowej. Pojęcie jakości w usługach. Badanie jakości usług. Jakość techniczna i jakość funkcjonalna. Jakość a kultura przedsiębiorstwa usługowego. 2 2 EKP W, EKP W3,EKP W, EKP U, EKP K, EKP K2 3 Konsument na rynku usług. Relacje z klientami. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Segmentacja rynku i indywidualizacja obsługi klienta. 2 2 EKP W, EKP W3,EKP W, EKP U, EKP K, EKP K2

11 Analiza i strategie firmy usługowej. Materialne środki świadczenia usług. Proces usługowy. Narzędzia marketingowe organizacji usług. 2 EKP W, EKP W2, EKP W, EKP U2, EKP U3, EKP U, EKP K, EKP K2, EKP K3 5 Personel firmy usługowej. Znaczenie personelu liniowego. Współpraca personelu. Systemy organizacji personelu w firmie usługowej. Motywacja pracowników. 2 EKP W, EKP W2, EKP W3, EKP W, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP W X X EKP W2 X X EKP W3 X X EKP W X X EKP U X EKP U2 X X EKP U3 X EKP U X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 8 Czytanie literatury 5 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 2 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 7 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura: Literatura podstawowa.daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWE, Warszawa Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Diffin, Warszawa Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 996. Literatura uzupełniająca.otto J., Marketing relacji- koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa Otto J., A.Olczak, Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódzka, Łódź Rogoziński K (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Diffin, Warszawa Rudawska E., Lojalność klientów, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Woś J., Racugocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów- teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzena Wanagos dr Marzena Wanagos Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 00 Przedmiot: Marketing personalny Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S.2 8 Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): znajomość podstaw marketingu i zarządzania personelem Cele przedmiotu: nabycie wiedzy i umiejętności do tworzenia korzystnych warunków dla angażowania się pracowników w działalności przedsiębiorstwa, podnoszenia jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwania właściwych pracowników z rynku pracy. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_ zna i rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka K_W6 EKP_ rozróżnia zadania menedżera i specjalisty K_W6 EKP_ ma wiedzę o procesie poszukiwania pracy K_W6 EKP_ rozumie istotę przywództwa, rozróżnia rodzaje przywództwa K_W6 EKP_ zna istotę marketingu personalnego K_W6 EKP_ EKP_2 identyfikuje przejawy społecznej odpowiedzialności przrzedsiebiorstwaw marketingu personalnym umie zastosować wiedzę z marketingu personalnego w rozwiązywaniu praktycznych problemów osobistych i w przedsiębiorstwach K_W06 K_U0 Treści programowe: Miejsce pracy w życiu człowieka 2 EKP_ 2 Zadania menedżera i specjalisty EKP_ 3 Menedżerowie jako przywódcy 2 Wiedza o procesie poszukiwania pracy 2 EKP_ 5 CV i list motywacyjny w odpowiedzi na ofertę pracy EKP_2 6 Odnaleźć siebie. Spadochronowe ćwiczenie kwiatowe 2 EKP_2 7 Interpretacja pojęcia marketing personalny EKP_ 8 Cele, zadania i zasady w marketingu personalnym EKP_ 9 Marketing personalny wewnętrzny i zewnętrzny 2 EKP_ 0 Obszary marketingu personalnego (pozycjonowanie, segmentacja rynku, komunikacja, rekrutacja, szkolenia) 2 EKP_ Marketing personalny a społęczna odpowiedzialność organizacji w obszarze pracowników 2 EKP_ 2 Korzyści wynikające ze stosowania marketingu personalnego EKP_ Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_ X EKP_ X EKP_ X EKP_ X

13 EKP_ X EKP_ X EKP_2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, kolokiwum w trakcie semestru; sprawozdania z wykonania zadań na wyższą ocenę; zaliczenie praktyczne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 Czytanie literatury 60 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 20 Literatura: Literatura podstawowa P. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes 2005/2009/20, rodział 20, 26, 27 Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (lub nowsze), ss (rodział 5 - Przywództwo i proces oddziaływania) L.M.Lodish, H.L.Morgan, S.Archambeau, Marketing - to działa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 200, s Literatura uzupełniająca A. I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa A. I. Baruk, Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Wyd. Dom Organizatora, Toruń S. Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Edyta Spodarczyk dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna