AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Brak wymagań wstępnych. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia DKP Zna i interpretuje wybrane przepisy i zasady mające zastosowanie w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej K_W3 DKP2 Stosuje w pracy narzędzia umożliwiające obsługę dokumentacyjną pracowników K_U0 DKP3 Posługuje się językiem specjalistycznym w zakresie obsługi dokumentacyjnej pracowników K_U8 Treści programowe: 2 3 Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubieganie się o pracę, dane osobowe, akta osobowe. Dokumentacja podjęcia pracy, zgłoszenia do celów ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, zawiadomienia osób trzecich. Pracodawca a wojsko, zawarcie umowy o pracę (wszystkie dostępne formy zatrudnienia), umowy o zakazie konkurencji, zmiany w umowach o pracę. Dopuszczenie do pracy, kontrola zwolnień. 5 Wynagrodzenia, nagrody i premie, odprawy. 6 Podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność materialna. 7 Pracownica w ciąży, rodzicielstwo, urlopy, czas pracy. 8 Ochrona indywidualna i higiena, wypadki, choroby zawodowe, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy. 2 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 DKP, DKP2, DKP3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne DKP X DKP2 X DKP3 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Kryterium zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla pracownika zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

2 Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 30 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 30 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 99 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 2 Literatura: Literatura podstawowa. Mroczkowska R., Potocka-Szmoń P.; Dokumentacja pracownicza 20 ponad 270 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk Małkowska D., Jacewicz A.; Kadry i płace 20 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS; ODDK; Gdańsk 20. Literatura uzupełniająca. Patulski A.(red.), Orłowski G.(red.); Kodeks pracy 20. Komentarz dla praktyków; ODDK; Gdańsk Lankamer-Prasołek A., Lankamer K., Przedwojska E., Tonder R.; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk Ciborski P; Czas pracy po zmianach od 23 sierpnia 203 r. Praktyczny komentarz wzorcowe rozkłady przykłady rozliczeń orzecznictwo (z suplementem elektronicznym); ODDK; Gdańsk 203. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Krzysztof Sarnowski dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 326 Przedmiot: Etykieta w biznesie Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczacymi protokołu zachowań w biznesie. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia 0 02 charakteryzuje podstawowe relacje społeczne w środowisku pracy i kontaktach międzyludzkich interpretować i oceniać zachowania swoje i współpracowników według zasady IMPACT stosując przy tym profesjonalny język K_W03; K_W; K_W6; K_U02; K_U0; K_U09; K_U2; K_U6 03 identyfikuje i rozwiązuje problemy międzludzkie w miejscu pracy K_K0; K_K08; K_K09 0 przekazać wiedzę i propaguje zasady dobrego zachowania w kontaktach biznesowych K_K03; K_K05; K_K08 Treści programowe: Kulturowe i historyczne uwarunkowania zachowań ludzkich. Normy prawne, moralne i obyczajowe. Efekt pierwszego wrażenia. Etykieta zawodowa i czynniki ją kształtujące. Podstawowe reguły zachowań w środowisku pracy. Formuła IMPACT. Protokół zachowań w kontaktach bezpośrednich - witanie, przedstawianie, pozdrawianie, tytułowanie, język rozmów służbowych, kontakty nieformalne w pracy, bilety wizytowe, kultura kierownictwa i pracowników. Zjawisko mobbingu w pracy. Kultura korespondencji służbowej- formy, zwroty grzecznościowe, normy czasowe obiegu korespondencji, poufność, listowniki, zaproszenia. Kultura i zasady prowadzenia rozmów telefonicznych - inicjowanie rozmowy, kultura języka rozmów, czas trwania rozmów, poufność rozmów, numery zastrzeżone, konferencje telefoniczne, telefon komórkowy, nowe technologie w rozmowach telefonicznych. OUTFIT w życiu codziennym i zawodowym - pojęcie i znaczenie outfitu, elementy kształtowania outfitu, wygląd profesjonalny kobiet i mężczyzn w warunkach pracy i okazjach oficjalnych. Kontakty z partnerami zagranicznymi - istota znajomosci kultury i zwyczajów partnerów zagranicznych. Różnice etniczne i religijne oraz ich implikacje w kontaktach biznesowych. Prowadzenie rozmów w języku obcym. Przyjęcia okolicznościowe w biznesie - znaczenie i formy przyjęć, planowanie i organizacja przyjęć, rozsadzanie gości, zasada precedencji, gość honorowy na przyjęciu i jego prawa, program przyjęć, atmosfera i oprawa przyjęć. 0 0, , 02, 03, 0 0; 0 0; 02; 0 0; 02; 0 0; 02; 03; 0 0; 02; 03; 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne 0 X 02 X X

4 03 X X 0 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie końcowe (test) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 20 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 52 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 2 Literatura: Literatura podstawowa. Bareiss H., 77 kłopotliwych dań, Wyd. Diogenes, Warszawa Bonneau E., O zachowaniu się w pracy. Z niem. przeł. B. Janowska-Michnowska, Diogenes, Warszawa Castro A., Poradnik dobrych manier, Świat Książki, Warszawa Degen Ursula, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk Ikonowicz C., J.W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie., APT, Warszawa, Jabłonowska L., G. Myśliwiec, Współczesna etykieta pracy, Wyd. SGGW, Warszawa, Jarczyński A., Etkieta w biznesie, Wyd. Onepress, Gliwice Pietkiewicz E., Elementy protokołu dyplomatycznego, Skrypt PSSZ, Warszawa, Pietkiewicz E., Konferencje, CIM, Warszawa, Post P., P.Post, Vademecum dobrych obyczajów w biznesie,tłum. A.Dwilewicz, wyd. Cartalia Press 2007,. Robinson D., Etykieta w biznesie, WSiP, Warszawa, Sarna P., Kultura zawodu dla ekonomistów., empi, Poznań, 998 Literatura uzupełniająca Nie Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Romuald Zabrocki dr Romuald Zabrocki Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_6 353 Przedmiot: Innowacyjność w biznesie Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): nie dotyczy Cele przedmiotu: zapoznanie z istotą i znaczeniem innowacji w przedsiębiorstwie 2 przygotowanie do koordynowania procesów innowacyjnych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 definiuje podstawowe pojecia zwiazane z innowacjami, podaje przykłady K_U8, K_U09 EKP_02 klasyfikuje i charakteryzuje innowacje, potrafi podać przykłady K_U8, K_U09 EKP_03 wymienia źródła innowacji K_U8, K_U09 EKP_0 wymienia korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wprowadzenia poszczególnych innowacji K_U8, K_U09 EKP_05 potrafi zaproponować źródła finansowania innowacji K_U09, K_U8 EKP_06 identyfikuje i opisuje bariery oraz błędy we wprowadzaniu innowacji K_U, K_U09, K_U8 EKP_07 opracowuje proces innowacyjny K_U, K_U09, K_U8 EKP_08 EKP_09 ocenia innowacje, wskazuje błędy w procesie innowacyjnym, proponuje konkretne rozwiazania wykazuje aktywność, dyskutuje, podaje argumenty, wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł K_U, K_U09, K_U8 K_U09, K_U, K_U8 EKP_0 wykazuje się kreatywnością,wspiera pracę zespołową K_U09, K_U, K_U8 Treści programowe: Istota innowacyjności. EKP_0 2 Rodzaje innowacji. EKP_02 3 Klasyfikacja innowacji. EKP_02 Źródła innowacji. 2 EKP_03 5 Proces innowacyjny. 3 EKP_07 6 Źródła finansowania innowacji. 2 EKP_05 7 Bariery dla innowacji. 2 EKP_06 8 Przedsiębiorstwo innowacyjne. 2 9 Studia przypadków. EKP_0, EKP_07, EKP_05, EKP_06 EKP_08, EKP_09, EKP_0, EKP_02, EKP_07, EKP_05, EKP_06, EKP_0, EKP_03

6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_03 X X EKP_0 X X EKP_05 X X EKP_06 X EKP_07 X X EKP_08 X X EKP_09 X EKP_0 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: prezentacja przypadku 60% poprawnych odpowiedzi na egzaminie ustnym Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 Czytanie literatury 50 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 20 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 28 Liczba punktów ECTS 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 20 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 8 Literatura: Literatura podstawowa Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 200 J. Penc. Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Zasady. Działania. Warunki sukcesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 999. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 20 Innowacyjność w teorii i praktyce, Strużycki M. (red), SGH, Warszawa, 2006 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/European Communities, Paris 2005 Literatura uzupełniająca K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, QWarszawa 998. Z. Martyniak, Innowacje w służbie gospodarki, `Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa`, 999, nr. K. Poznańska, Innowacyjność małych i średnich firm, `Przegląd Organizacji` 996, nr 0. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Difin, Warszawa 200 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia mgr inż. Katarzyna Kamińska mgr inż. Katarzyna Kamińska Jednostka dydaktyczna

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_7_2_6 355 Przedmiot: Integracja globalna i lokalna Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): podstawy makroekonomii (gospodarka otwarta) Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z funkcjonowaniem gospodarki globalnej: zarówno procesów globalizacji (ich przyczyn i skutków w skali krajowej jak i całego świata) jak i integracji gospodarczej Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_03 EKP_0 EKP_05 EKP_06 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: definiuje podstawowe pojęcia związane z globalizacją i integracją gospodarczą oraz przedstawia podstawowe przyczyny i skutki tych procesów przestawia czynniki decydujące o dominacji wybranych państw w poszczególnych okresach historycznych prezentuje wybrane przyczyny, aspekty i (lub) skutki procesów globalizacji lub integracji ocenia stan gospodarki danego państwa jak i wpływ jego polityki na rozwój przedsiębiorstw w oparciu o wybrane rankingi globalne charakteryzuje procesy gospodarcze (w tym dotyczące globalizacji, integracji jak i roli poszczególnych podmiotów w gospodarce światowej) w połączeniu z uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi i środowiskowymi samodzielnie analizuje sytuację, dokonuje oceny faktów, prezentuje swoje poglądy Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02; KW03; K_U02 K_W02; K_U02 K_U; K_U7; K_K06 K_W03; K_W05; K_U; K_U7 K_W02, K_W03, K_W05; K_U05 K_U; K_U7, K_K03, K_K06 Treści programowe: Globalizacja a integracja gospodarcza - definicje, rys historyczny, podobieństwa i różnice. Wprowadzenie do globalizacji. Pojęcia związane z globalizacją. Historia i modele globalizacji. Pięć ekonomicznych rewolucji. 2 EKP_0 2 Rola Imperium Brytyjskiego w procesach globalizacji w XIX i na początku XX wieku. 2 EKP_0; EKP_02 3 Rola Stanów Zjednoczonych w gospodarce XX wieku. Przyczyny i skutki obecnych problemów gospodarczych USA. 2 EKP_0; EKP_02 Rozwój gospodarek azjatyckich i ich rozkwit na początku XXI wieku. Japonia, Chiny, Indie. Pozostałe kraje azjatyckie. Rosja. Kraje BRICS 2 EKP_0; EKP_02 5 Konflikt Północ - Południe. Bieda na świecie. Długość życia i choroby na świecie. Wskaźniki rozwoju gospodarczego. Dysproporcje w rozwoju państw jako skutek globalizacji. Migracje a globalizacja. 2 EKP_03; EKP_05; EKP_06 6 Rola wielkich korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Następstwa rozwoju korporacji. EKP_03; EKP_05; EKP_06 7 Globalizacja kultury, języka i religii. Główne religie a konflikty religijne dawniej i we współczesnym świecie. EKP_03; EKP_05; EKP_06

8 Globalizacja wybranych branż gospodarki. Turystyka, rolnictwo. Globalne zanieczyszczenie i zmiany środowiska. Główne czynniki i skutki globalizacji - synteza. Ruchy przeciwko globalizacji. Organizacje międzynarodowe a globalizacja. Światowe tendencje globalizacji a sytuacja Polski. Podstawy integracji gospodarczej. Rodzaje integracji. Etapy integracji. Aspekty wewnętrzne integracji rynków. Unia Europejska jako przykład ugrupowania integracyjnego. Historia integracji europejskiej. Kardynalne zasady integracji europejskiej. Cele (filary) integracji europejskiej. Tworzenie wspólnego rynku. Instytucje europejskie. Stosunki zewnętrzne UE. Różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów EU - przyczyny i skutki. Zmiany demograficzne w UE. Europa Narodów. Konkurencyjność państw UE. Gospodarka państw europejskich, konkurencyjność, globalizacja a rozwój zrównoważony. Polityka UE. Strategia `Europa 2020`. Skutki integacji. 3 Inne ugrupowania integracyjne: NAFTA, FTAA, CEFTA, ASEAN, APEC. Metody pomiaru gospodarki globalnej - rankingi gospodarek narodowych (konkurencyjności, innowacyjności, globalizacji, stanu środowiska oraz prowadzenia biznesu). Analiza sytuacji wybranych państw 2 2 EKP_03; EKP_05; EKP_06 EKP_03; EKP_05; EKP_06 EKP_0; EKP_03 EKP_0; EKP_03; EKP_05 EKP_03; EKP_06 EKP_03; EKP_05 EKP_0; EKP_06 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X EKP_03 X X X EKP_0 X EKP_05 X X EKP_06 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: 2 eseje wg podanych kryteriów/wzorca: esej nr na wybrany temat dot. procesów globalizacji lub integracji, praca zaliczeniowa (esej nr 2): charakterystyka gospodarki państwa UE w oparciu o rankingi międzynarodowe (i prezentacja pierwszego z nich), aktywność na zajęciach wykład: egzamin testowy (50% prawidłowych odpowiedzi jest wymaganych na ocenę dostateczną) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 30 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 60 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa

9 Czerny M.: Globalizacja a rozwój. WN PWN, Warszawa Misiak W.: Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Wyd. Difin, Warszawa Skodlarski J., Matera R.: Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. WN PWN, Warszawa Kaczmarek T.T.: Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa Bossak J.W.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa Blacksell M.: Geografia polityczna. WN PWN, Warszawa Kawecka-Wyrzykowska E. (red.): Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, SGH, Warszawa Wosińska W.: Oblicza globalizacji. Smak Słowa, Sopot Gawlikowska-Hueckel K, Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 200. Hansen J. D. (red.): Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Literatura uzupełniająca Ferguson N.: Kolos. Cena amerykańskiego imperium. Sprawy Polityczne, Warszawa 200. Ferguson N.: Imperium. Jak W. Brytania zbudowała nowoczesny świat. Sprawy Polityczne, Warszawa Stiglitz J.E.: Globalizacja. WN PWN, Warszawa 200. Stiglitz. J.E.: Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. WN PWN,, Warszawa Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski u progu XXI wieku. SGH, Warszawa 200. Greenspan A.: Era zawirowań. WWL MUZA Warszawa Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rymarczyk J. (red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa Waldziński D.: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn Pałasiński J.: Kaczor po pekińsku. Rosner i Wspólnicy, Warszawa Armour R.: Islam, chrześcijaństwo i zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji. Wyd. WAM, Kraków 200. Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. WN PNW, Warszawa Białek J., Oleksiuk A.: Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? Difin, Warszawa Castells M.: Koniec tysiąclecia. WN PWN, Warszawa Makowski J. (red): Geografia Unii Europejskiej. WN PWN, Warszawa Landes D.S.: Bogactwo i nędza narodów. WWL MUZA S.A., Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Kruk dr Hanna Kruk Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 396 Przedmiot: Marka na rynku towarów i usług Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Nowoczesne Narzędzia Zarządzania Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Elementarna wiedza o usługach i z zakresu podstaw zarządzaniu Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty usług i specyfiki usług jako produktu na rynku. Celem jest również uświadomienie, że procesu przygotowania produktu w postaci usługi oraz sprzedaż i realizacja wymagają swoistych narzędzi w procesie organizacji. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP W EKP W2 EKP W3 EKP W EKP U EKP U2 Ma podstawowa wiedzę na temat różnych rodzajach struktur i instytucji oraz normach i regułach prawnych dotyczacych organizacji usług Ma podstawowa wiedzę dotyczącą zarządzania usług, zna możliwości wykorzystania jej w indywidualnej przedsiebiorczości Zna znaczenie psychologicznych aspektów kształtowania usług, ma podstawową wiedzę o człowieku i budowaniu więzi niezbędną w organizacji usług Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące organizacji usług oraz ma wiedzę z zakresu społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji usług Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz posługiwać się obowiązującymi normami prawnymi przy zarządzaniu usługami Potrafi pozyskiwać i interpretować wiedzę z dostępnych źródeł, w tym literatury i internetu K_W03,K_W09,K_W0 K_W07, K_W08, K_W20 K_W,K_W2 K_W6 K_U0 K_U0, K_U05,K_U08 EKP U3 Potrafi zastosować podstawowe metody badania i analizy usług K_U03, K_U06, K U3 EKP U Wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy zawodowej i samodzielnie ją poszerza K_U8, K_U9, K_U20, K_U22 Treści programowe: Charakterystyka rynku usług. Cechy usług. Otoczenie firmy usługowej. Specyfika nabywcy usług. 2 EKP W, EKP W, EKP U, EKP K3 2 Jakość usług a rozwój firmy usługowej. Pojęcie jakości w usługach. Badanie jakości usług. Jakość techniczna i jakość funkcjonalna. Jakość a kultura przedsiębiorstwa usługowego. 2 2 EKP W, EKP W3,EKP W, EKP U, EKP K, EKP K2 3 Konsument na rynku usług. Relacje z klientami. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Segmentacja rynku i indywidualizacja obsługi klienta. 2 2 EKP W, EKP W3,EKP W, EKP U, EKP K, EKP K2

11 Analiza i strategie firmy usługowej. Materialne środki świadczenia usług. Proces usługowy. Narzędzia marketingowe organizacji usług. 2 EKP W, EKP W2, EKP W, EKP U2, EKP U3, EKP U, EKP K, EKP K2, EKP K3 5 Personel firmy usługowej. Znaczenie personelu liniowego. Współpraca personelu. Systemy organizacji personelu w firmie usługowej. Motywacja pracowników. 2 EKP W, EKP W2, EKP W3, EKP W, EKP U, EKP U3, EKP K, EKP K3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP W X X EKP W2 X X EKP W3 X X EKP W X X EKP U X EKP U2 X X EKP U3 X EKP U X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 8 Czytanie literatury 5 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 2 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 7 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura: Literatura podstawowa.daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWE, Warszawa Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Diffin, Warszawa Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 996. Literatura uzupełniająca.otto J., Marketing relacji- koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa Otto J., A.Olczak, Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódzka, Łódź Rogoziński K (red.), Zarządzanie relacjami w usługach, Diffin, Warszawa Rudawska E., Lojalność klientów, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Woś J., Racugocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów- teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzena Wanagos dr Marzena Wanagos Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 00 Przedmiot: Marketing personalny Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S.2 8 Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): znajomość podstaw marketingu i zarządzania personelem Cele przedmiotu: nabycie wiedzy i umiejętności do tworzenia korzystnych warunków dla angażowania się pracowników w działalności przedsiębiorstwa, podnoszenia jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwania właściwych pracowników z rynku pracy. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_ zna i rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka K_W6 EKP_ rozróżnia zadania menedżera i specjalisty K_W6 EKP_ ma wiedzę o procesie poszukiwania pracy K_W6 EKP_ rozumie istotę przywództwa, rozróżnia rodzaje przywództwa K_W6 EKP_ zna istotę marketingu personalnego K_W6 EKP_ EKP_2 identyfikuje przejawy społecznej odpowiedzialności przrzedsiebiorstwaw marketingu personalnym umie zastosować wiedzę z marketingu personalnego w rozwiązywaniu praktycznych problemów osobistych i w przedsiębiorstwach K_W06 K_U0 Treści programowe: Miejsce pracy w życiu człowieka 2 EKP_ 2 Zadania menedżera i specjalisty EKP_ 3 Menedżerowie jako przywódcy 2 Wiedza o procesie poszukiwania pracy 2 EKP_ 5 CV i list motywacyjny w odpowiedzi na ofertę pracy EKP_2 6 Odnaleźć siebie. Spadochronowe ćwiczenie kwiatowe 2 EKP_2 7 Interpretacja pojęcia marketing personalny EKP_ 8 Cele, zadania i zasady w marketingu personalnym EKP_ 9 Marketing personalny wewnętrzny i zewnętrzny 2 EKP_ 0 Obszary marketingu personalnego (pozycjonowanie, segmentacja rynku, komunikacja, rekrutacja, szkolenia) 2 EKP_ Marketing personalny a społęczna odpowiedzialność organizacji w obszarze pracowników 2 EKP_ 2 Korzyści wynikające ze stosowania marketingu personalnego EKP_ Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_ X EKP_ X EKP_ X EKP_ X

13 EKP_ X EKP_ X EKP_2 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Obecność na zajęciach, kolokiwum w trakcie semestru; sprawozdania z wykonania zadań na wyższą ocenę; zaliczenie praktyczne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 Czytanie literatury 60 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 20 Literatura: Literatura podstawowa P. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes 2005/2009/20, rodział 20, 26, 27 Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (lub nowsze), ss (rodział 5 - Przywództwo i proces oddziaływania) L.M.Lodish, H.L.Morgan, S.Archambeau, Marketing - to działa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 200, s Literatura uzupełniająca A. I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa A. I. Baruk, Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Wyd. Dom Organizatora, Toruń S. Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Edyta Spodarczyk dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_1_6 1130 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-MSG-Ć 3-S14_pNadGen22QQV Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu

Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Zarządzanie innowacjami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie innowacjami Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-ZI-Ć-S14_pNadGenRETM7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Innowacjami Innovation Management

Zarządzania Innowacjami Innovation Management KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 203/4 Zarządzania Innowacjami Innovation Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wizerunkiem i marką

Zarządzanie wizerunkiem i marką Zarządzanie wizerunkiem i marką plan ćwiczeń informacje o zaliczeniu Prowadząca: Dr inż. Małgorzata Adamska Zarządzanie wizerunkiem i marką: przedmiot obieralny Wymiar godzinowy: 30h Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Kierunek: Innowacyjna Gospodarka Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Specjalność: Internet w Transporcie i Handlu Studia: II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Rok naboru: 20/2016 Program zatwierdzony przez RWPiT dnia 18.06.20r.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA

METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA 1.1.1 Metody i techniki zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Statystyka społeczna Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PRFGRK-S16

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu

Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL-Ć-S15_pNadGenZJWPJ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo