RAPORT KRAJOWY POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KRAJOWY POLSKA"

Transkrypt

1 RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile

2 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych Grupa autorska: Paweł Poszytek project coordinator Maria Gorzelak Anna Dakowicz-Nawrocka Grażyna Płoszajska Barbara Kujawa Dr Stanisław Dłużniewski Dr Tomasz Płoszaj Beata Trzcińska Lucyna Grabowska Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska Tłumaczenie: Anna Dąbrowska Anna Grabowska Warszawa

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Edukacja językowa stan obecny Języki narodowe uwarunkowania prawne Język polski Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Nauczanie języków obcych w polskim systemie oświaty Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych Nauczanie języków obcych w gimnazjach Nauczanie języków obcych w szkołach zawodowych Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących Nauczanie języka obcego w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych policealnych i pomaturalnych Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków obcych Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Uczenie się języków poza formalną edukacją Szkoły językowe Uczniowie szkół językowych - dane statystyczne Cele i treści kształcenia Efekty kształcenia językowego Wymiar europejski w kształceniu językowym Nauczyciele języków Kształcenie nauczycieli Standardy kształcenia nauczycieli Kształcenie językowe i pedagogiczne a kwalifikacje nauczycieli języków Wymagane kwalifikacje nauczycieli języków i nauczycieli uczących innych przedmiotów w językach obcych Nauczyciele języków obcych dane statystyczne Podejścia i metody stosowane przez nauczycieli języków obcych w Polsce Polityka językowa Formy edukacji językowej kompetencje kształcone na lekcjach języka polskiego Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Egzamin gimnazjalny w trzeciej klasie gimnazjum Egzamin maturalny Formy edukacji językowej rola Europejskiego Portfolio Językowego Formy edukacji językowej Kształcenie dwujęzyczne CLIL Formy edukacji językowej Pozaszkolna edukacja językowa Różnojęzyczność i różnorodność edukacji językowej Promowanie różnojęzyczności przez sieciowe projekty doskonalenia zawodowego nauczycieli Wspieranie języków grup etnicznych i mniejszości narodowych oraz języka regionalnego Różnorodność językowa w systemie egzaminacyjnym Wspieranie kontaktów międzynarodowych Kontakty nawiązywane przez instytucje centralne Kontakty nawiązywane przez instytucje lokalne

4 Obozy językowe Promowanie inicjatyw europejskich Europejskie uroczystości Edukacyjne programy wspólnotowe Sokrates, elearning, Leonardo da Vinci, Młodzież Europejskie konkursy Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w edukacji językowej Nauczanie języka a kształcenie na rzecz demokratycznego obywatelstwa Podejmowanie działań w swoich społecznościach Przyszłe strategie kształcenia językowego tematy do dyskusji Kształcenie i doskonalenie nauczycieli Wczesnoszkolne nauczanie językowe Etapy edukacji językowej Szkoły mniejszości narodowych Edukacja pozaszkolna Bibliografia

5 1. Wprowadzenie Poniższy schemat przedstawia system edukacji w Polsce. Zaznajomienie się z nim ułatwi pełne zrozumienie raportu STUDIA DOKTORANCKIE STUDIA MAGISTERSKIE SEMESTRÓW STUDIA LICENCJACKIE 6-8 SEMESTRÓW UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE 4 SEMESTRY STUDIA LICENCJACKIE 6-8 SEMESTRÓW 22 SZKOŁY WYŻSZE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁA POLICEALNA KOLEGIA NAUCZYCIELS KIE (KN, NKJO) UZUPEŁNAJĄCE LICEUM OGÓLNO- KSZTAŁCĄCE TECHNIKUM UZUPEŁ- NIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM SZKOŁA PONADGIMNAZJLNA GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDSZKOLE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASA 0 3 etap 2 etap 1 etap Żródło: Eurydice (2005), The system of education in Poland, Warszawa: Foundation for the Development of the Educational System, Socrates programme, s. 5. 5

6 Obowiązkowa nauka dla dzieci rozpoczyna się w 6 roku życia. Mają one obowiązek rozpocząć edukację przedszkolną w tzw. klasie 0, usytuowanej w przedszkolu lub w szkole. Nauka szkolna rozpoczyna się w 7 roku życia i jest podzielona na 4 etapy: I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej (dzieci w wieku 7-9 lat), II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej (dzieci w wieku lat), III etap edukacyjny gimnazjum (młodzież w wieku lat), IV etap edukacyjny - szkoły ponadgimnazjalne (trzyletnie licea ogólnokształcące i profilowane, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). II etap kształcenia kończy się sprawdzianem diagnostycznym, III egzaminem gimnazjalnym, IV etap kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie umożliwia podjęcie nauki na studiach wyższych. Po ukończeniu IV etapu można też kontynuować naukę w szkołach pomaturalnych i policealnych. Studia wyższe umożliwiają otrzymanie stopnia licencjata po trzech latach studiowania lub magistra po pięciu. Kontynuując kształcenie na studiach doktoranckich można otrzymać stopień doktora. Od roku 1999 szkolnictwo zostało przekazane samorządom. Gminy (jest ich w Polsce 2478) prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, powiaty (jest ich 379) szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz szkoły policealne i specjalne. Samorządy wojewódzkie (16 w Polsce) prowadzą centra kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz niektóre szkoły i placówki o zasięgu regionalnym, np. szkoły artystyczne i sportowe, centra kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne i pedagogiczne. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty. Uczelnie wyższe są autonomiczne. Od roku 1991 istnieje podział na szkoły publiczne (państwowe) i szkoły niepubliczne - społeczne, prywatne czy należące do organizacji kościelnych. W szkołach niepublicznych uczniowie płacą czesne. Szkoły publiczne są bezpłatne. Podstawą działania systemu oświaty jest Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r, z dalszymi zmianami. Szkoły Wyższe działają na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dn.27 lipca 2005r. 2. Edukacja językowa stan obecny 2.1. Języki narodowe Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych" Język polski Tak jednoznaczne powyższe sformułowanie oznacza, że wszystkie organy państwowe funkcjonują wyłącznie w języku polskim, w tym języku są wydawane akty prawne, w nim też toczy się życie publiczne. Językiem polskim posługuje się przeważająca większość populacji (38,230,1 tys.) zamieszkującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6

7 Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów tak stanowi Art. 9 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 wraz z późn. zm.) Zgodnie z powyższym język polski jest nauczany we wszystkich typach szkół, tj. w szkole podstawowej, gimnazjum i we wszystkich rodzajach szkół ponadgimnazjalnych. Jest przedmiotem należącym do kategorii przedmiotów obowiązkowych, jest równocześnie językiem nauczania (wykładowym). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w roku szkolnym 2004/5 języka polskiego uczyło się: w szkołach podstawowych uczniów, w gimnazjach uczniów, w liceach ogólnokształcących uczniów, w szkołach zawodowych Ogółem języka polskiego uczyło się w ubiegłym roku szkolnym dzieci i młodzieży. Język polski wchodzi w zakres sprawdzianu dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie ustnej i pisemnej Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Przepisy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wprowadzają - w odniesieniu do specyficznych grup obywateli polskich - pojęcia mniejszość narodowa, mniejszość etniczna oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym. Na mocy przepisów tej ustawy status mniejszości narodowej w Polsce mają - spełniające określone warunki - grupy obywateli polskich pochodzenia: białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i żydowskiego. Status mniejszości etnicznej w Polsce mają - spełniające określone warunki - grupy obywateli polskich pochodzenia: karaimskiego, łemkowskiego, romskiego i tatarskiego. Status języka regionalnego w Polsce ma, na mocy powyższej ustawy język kaszubski. Według spisu ludności, przeprowadzonego w 2002 r. przez Główny Urząd Statystyczny, udział poszczególnych mniejszości w strukturze społeczeństwa polskiego przedstawiał się następująco: ludność Polski ogółem ,1 tys. (100%) mniejszość białoruska ,7 tys. (0,13%) mniejszość litewska -...5,8 tys. (0,02%) mniejszość niemiecka ,9 tys. (0,40%) mniejszość ormiańska -...1,1 tys. (0,00%) mniejszość rosyjska ,1 tys. (0,02%) mniejszość słowacka ,0 tys. (0,01%) mniejszość ukraińska ,0 tys. (0,08%) mniejszość żydowska ,1 tys. (0,00%) mniejszość łemkowska -...5,9 tys (0,02%) 7

8 mniejszość romska ,9 tys. (0,02%) Brak jest dokładnych danych dotyczących mniejszości czeskiej, karaimskiej i tatarskiej, które są nieliczne, np. szacuje się, że w Polsce mieszka około 200 Karaimów. Kwestie związane z organizowaniem nauczania języków mniejszości oraz języka regionalnego w systemie oświaty publicznej regulują przepisy art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do ustawy, wśród których szczególnie należy wymienić rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. W polskim systemie oświaty jest prowadzone nauczanie: języków: białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, słowackiego i ukraińskiego (mających status języków mniejszości narodowych), języka łemkowskiego (mającego status języka etnicznego) oraz języka regionalnego - kaszubskiego. Statystyka szkolnictwa dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/05 przedstawiała się następująco (wg danych GUS): Język Przedszkole/kl "0" Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Placówki dzieci szkoły uczniowie szkoły uczniowie szkoły uczniowie Białoruski Kaszubski Litewski Łemkowski Niemiecki Ormiański Słowacki Ukraiński łemkowskie Szkoły dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w latach liczba szkół i zespołów międzyszkolnych ukraińskie słowackie niemieckie litewskie kaszubskie białoruskie pozostałe: rom. grec. heb WYKRES / / / / / /2005 rok szkolny

9 2.2. Nauczanie języków obcych w polskim systemie oświaty Nauczanie języków obcych w szkołach jest jednym z priorytetowych zadań prowadzonych w ramach działań związanych z reformowaniem systemu edukacji. W dobie integracji Polski z Unią Europejską ważne jest, by młode pokolenie mogło w pełni czerpać z dorobku kulturowego i naukowego Europy, jak również wnosić do Europy to, co wartościowe w naszej nauce, kulturze i historii. Przed szkołą postawiono bardzo ważne zadanie wynikające z wprowadzenia nauczania języków obcych, tj. rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur przy równoczesnym pogłębianiu poczucia własnej tożsamości. Szkoła czuwa nad tym, aby przez naukę języka obcego uczniowie osiągnęli umiejętność sprawnej komunikacji językowej, która pozwoli im nawiązywać i podtrzymywać kontakty z cudzoziemcami oraz poznawać kulturę i sprawy życia codziennego w danym obszarze językowym. Język obcy jest nauczany w polskich szkołach jako przedmiot obowiązkowy i/lub jako przedmiot nadobowiązkowy (dodatkowy). Język obcy jako przedmiot obowiązkowy jest nauczany na II etapie edukacyjnym, czyli od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej, następnie na III etapie - przez trzy lata w gimnazjum i na IV etapie - kolejne trzy lata w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub szkole zasadniczej. Drugi język obcy obowiązkowy jest nauczany w jednym typie szkoły w liceum ogólnokształcącym - na IV etapie edukacyjnym. Obowiązkowe nauczanie języków obcych w Polsce wiek jeden język obcy jeden język obcy dwa języki obce (liceum) Przedszkole Szkoła podstawowa I i II etap edukacyjny Gimnazjum III etap edukacyjny Liceum i inne IV etap edukacyjny ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 Jednocześnie przepisy prawa przewidują możliwość nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz na I etapie edukacyjnym, tzn. w klasach I-III szkoły podstawowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 9

10 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. Zazwyczaj takie zajęcia są płatne. W klasach I-III szkoły podstawowej - I etap edukacyjny - mogą być realizowane dodatkowe zajęcia z języka obcego w ramach godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły (dyrektor ma zabezpieczone fundusze na dodatkowe godziny w każdej klasie na takie zajęcia, jakie są potrzebne lub też wskazane dla uczniów). Na kolejnych etapach edukacyjnych język obcy jako przedmiot dodatkowy może być wprowadzony przez dyrektora danej szkoły po zasięgnięciu opinii dwóch rad: pedagogicznej (zatrudnionych w szkole nauczycieli i pedagoga szkolnego) oraz rodziców. Jeśli zostaje on jednak wprowadzony jako przedmiot dodatkowy, dla uczniów staje się przedmiotem obowiązkowym, z tym, że ocena z tego przedmiotu nie ma wpływu ani na średnią ocen ani na promocję do następnej klasy. Podstawą nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, która musi być realizowana w każdej klasie każdego etapu edukacyjnego. Nie uwzględnia ona zajęć dodatkowych. Ale nauczyciel języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 20) może realizować wówczas program nauczania języka obcego wybrany spośród programów zatwierdzonych i wpisanych do wykazu MEN lub opracować własny. Języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego uczyło się w roku szkolnym 2004/2005 łącznie uczniów, a jako dodatkowego W rozbiciu na poszczególne języki sytuacja wyglądała następująco: Język obowiązkowy (liczba uczniów) Język nadobowiązkowy (liczba uczniów) Angielski Angielski Francuski Francuski Niemiecki Niemiecki Rosyjski Inne Łacina Hiszpański Włoski Inne

11 Liczbę szkół z językiem obcym jako obowiązkowym w roku szkolnym 2004/2005 (według stanu na dane GUS) obrazuje poniższa tabelka: Typ szkoły Liczba szkół z j. angielskim Liczba szkół z j. francuskim Liczba szkół z j. niemieckim Liczba szkół z j. rosyjskim Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Licea profilowane Technika i licea zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły pomaturalne i policealne RAZEM A tak przedstawiało się w tym samym roku szkolnym nauczanie języków obcych jako języków nauczanych dodatkowo. Typ szkoły Liczba szkół z j. angielskim Liczba szkół z j. francuskim Liczba szkół z j. niemieckim Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Licea profilowane Technika i licea zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły pomaturalne i policealne RAZEM Liczba szkół z innym językiem Bardzo ciekawie przedstawiają się zmiany, jakie zaszły w ostatnim 15-leciu, jeżeli chodzi o powszechność nauczania obowiązkowego poszczególnych języków obcych. Na początku lat 90-tych, a więc na początku przemian, jakie dokonały się w naszym kraju językiem 11

12 dominującym w Polsce był język rosyjski, którego uczyło się tylu uczniów, ilu języka angielskiego i niemieckiego łącznie. Natomiast w roku szkolnym 2004/2005 języka rosyjskiego uczyło się tylko 10% z ogólnej liczby uczniów uczących się języka angielskiego. Jeszcze lepiej widać te przemiany w poniższych zestawieniach (okresy pięcioletnie i ostatni rok szkolny): Rok szkolny % uczniów uczących się języka angielskiego % uczniów uczących się języka francuskiego % uczniów uczących się języka niemieckiego 1992/ ,2 3,2 16,0 34,0 1997/ ,5 4,0 23,9 19,7 2002/ ,4 3,8 34,8 9,7 2004/ ,3 3,4 34,2 6,7 % uczniów uczących się języka rosyjskiego / / / /2005 % uczących się angielskiego % uczących się francuskiego % uczących się niemieckiego % uczących się rosyjskiego Wskaźniki powszechności nauczania obowiązkowego języków obcych w latach Szkoły razem 70 % Angielski Francuski Niemiecki Rosyjski / / / / / / / / / / / / /

13 Poniższe dwie tabele pokazują dynamikę przemian w nauczaniu języków obcych w Polsce we wszystkich typach szkół łącznie. W roku szkolnym 2004/05 w porównaniu z rokiem szkolnym 2003/04 zmalały liczby uczniów uczących się najbardziej popularnych języków obcych w Polsce. Zwiększyły się natomiast liczby uczniów uczących się dwóch języków romańskich: hiszpańskiego i włoskiego. Można również zauważyć, że liczby uczniów uczących się drugiego języka obcego jako języka dodatkowego wzrosły: największe przyrosty obserwujemy w języku angielskim i niemieckim. Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/05 CODN Uczniowie uczący się języka obcego we wszystkich typach szkół łącznie jako przedmiotu obowiązkowego (w tys. osób) Język Angielski Francuski Niemiecki Rosyjski Łacina Hiszpański Włoski Inny Stan w 4167,97 220, ,00 486,87 44,58 10,45 8,72 4, Stan w 4077,22 210, ,29 415,37 41,36 11,58 10,18 4, Zmiana (osoby) Zmiana w % -90,75-2,2% -10,46-4,7% -58,71-2,7-71,50-14,7% -3,22-7,2% 1,13 10,8% 1,46 16,7% -0,56-11,4% Uczniowie uczący się języka obcego jako przedmiotu dodatkowego we wszystkich typach szkół razem (w tys. osób) Język Angielski Francuski Niemiecki Inne Stan w ,90 52,83% 432,20 170,06 Stan w ,89 60,42% 576,95 201,31 Zmiana (osoby) Zmiana w % 190,99 34,9% 7,59 14,4% 144,75 33,5% Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/05 CODN 31,25 18,4% Języki obce Uczniowie w Polsce uczący się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. 4,35 10,18 11,58 rok ,34 415, , ,22 4,91 8,72 10,45 rok ,8 486, , Liczba uczniów [ w tys. osób] Angielski Niemiecki Rosyjski. Francuski Łacina Hiszpański Włoski Inny Języki obce są również nauczane na wyższych uczelniach. Liczba studentów w Polsce wynosi 1.926,1 tys. (GUS 2004/05). Wszyscy uczą się w trakcie studiów jednego lub dwu języków. 13

14 Brakuje danych statystycznych określających liczbę studentów wybierających poszczególne języki. Języki obce są również nauczane w szkołach specjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 12 lutego 2002 r, z późniejszymi zmianami, nauka jednego języka jest obowiązkowa w szkole podstawowej specjalnej (od II etapu edukacyjnego) i gimnazjum specjalnym z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniów niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, autystycznych jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dwa języki obce obowiązują w liceum profilowanym specjalnym, z tym, że uczniowie niesłyszący lub słabo słyszący mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka w trybie określonym w & 9 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 września 2004 r. Należy tu wspomnieć, że bez względu na etap edukacyjny i rodzaj szkoły, nie tylko wybór rodziców i uczniów decyduje o tym, jaki język jest oferowany przez szkołę. Ważnym czynnikiem jest tu dostępność wykwalifikowanej kadry do nauczania języków obcych Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym od IV klasy szkoły podstawowej, czyli na II etapie edukacyjnym. Na I etapie występuje w niektórych szkołach jako przedmiot dodatkowy. W propozycjach do narodowej strategii nauczania języków obcych, która będzie częścią strategii uczenia się przez całe życie, wspomina się jednak o możliwościach obniżenia wieku obowiązkowej edukacji językowej do wieku lat 7, czyli do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jednak nie określono jeszcze, kiedy to może nastąpić. Natomiast poczyniono pierwszy najważniejszy krok realizowania tego celu, czyli rozpoczęto przygotowywanie wykwalifikowanej kadry do nauczania wczesnoszkolnego (patrz: program sieciowy Young Learners, rozdział 4.1). Obecny stan nauczania języków obcych w szkołach podstawowych jest następujący: W klasach I-III najbardziej popularny jest język angielski. W trzeciej klasie szkoły podstawowej prawie 30% dzieci uczy się tego języka. Jako ciekawostkę można odnotować też fakt, że w klasach I-III jedynie 125 dzieci uczy się języka hiszpańskiego i 110 dzieci języka włoskiego. Wskaźniki powszechności nauczania języków obcych w szkole podstawowej w klasach I-III (policzone dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym są gminy). Rok 2004/2005 Klasy Angielski Francuski Niemiecki rosyjski I 25,66% 0,18% 5,58% 0,03% II 28,11% 0,21% 6,96% 0,03% III 29,05% 0,24% 7,72% 0,04% Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/2005, Warszawa: CODN. Z analizy nauczania języków w poszczególnych klasach szkoły podstawowej wynika, że w klasach I-III uczy się języka angielskiego 27,66 % uczniów, francuskiego 0,21%, niemieckiego 6,75%, rosyjskiego 0,03%, a w klasach IV VI odpowiednio 72,17%, 0,96%, 25,74% oraz 5,07%. 14

15 Zarówno w szkołach podstawowych miejskich, jak i wiejskich dominuje zdecydowanie język angielski przed niemieckim i rosyjskim, z tym że gdy języka angielskiego i niemieckiego uczy się mniej młodzieży na wsiach niż w mieście (różnica odpowiednio uczniów i inne), to język rosyjski jest przeszło 3-krotnie częściej nauczany na wsi niż w mieście (odpowiednio i uczniów) Nauczanie języków obcych w gimnazjach W gimnazjach w roku szkolnym 2004/2005 jako języka obowiązkowego 72,2% uczniów uczyło się języka angielskiego, 30,6% niemieckiego, 3,3% rosyjskiego i 1,7% francuskiego. Uderza natomiast przeszło dwukrotnie wyższa liczba gimnazjalistów uczących się dodatkowo języka niemieckiego ( uczniów) w stosunku do języka angielskiego ( uczniów) Nauczanie języków obcych w szkołach zawodowych Istnieje jeden typ szkół, w których więcej uczniów uczy się języka niemieckiego niż języka angielskiego. Są to zasadnicze szkoły zawodowe, chociaż i tutaj następuje powolny wzrost uczących sie języka angielskiego. I tak w roku szkolnym 1997/1998 w tego typu szkołach uczyło się 52% młodzieży obowiązkowo języka niemieckiego a 13% języka angielskiego, a w roku szkolnym 2004/2005 odpowiednio 33,5% oraz 29,9%. Na uwagę zasługuje też fakt, że powszechność nauczania języków obcych jako przedmiotu dodatkowego w szkołach zasadniczych jest znikoma (łącznie uczy się 350 osób) Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących W liceach ogólnokształcących są obowiązkowo nauczane dwa języki obce. Największy przyrost względny i bezwzględny w roku szkolnym 2004/2005 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w odniesieniu do języka niemieckiego (11,9%). Liczba uczniów oraz % młodzieży uczącej się poszczególnych języków obcych jako obowiązkowych w tym typie szkoły w roku 2004/2005 jest następujący: Język obcy Liczba młodzieży uczącej się % młodzieży uczącej się angielski ,1% francuski ,4% niemiecki ,2% rosyjski % łacina ,2% hiszpański ,1% włoski ,1% inne Wskaźniki nauczania języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych są niewiele niższe od wskaźników nauczania języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych łącznie, gdyż tylko niewielka liczba młodzieży uczy się w liceach jeszcze jednego języka obcego. 15

16 Nauczanie języka obcego w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, a więc technikach i liceach profilowanych dwoma wiodącymi językami obcymi są język angielski ( uczniów) i niemiecki ( ). Podobnie wygląda sytuacja w szkołach policealnych i pomaturalnych (angielski uczniów, a język niemiecki uczniów) Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków obcych Język angielski zajmuje pierwszą pozycję w 15 województwach a drugą w jednym (lubuskim za językiem niemieckim). Z językiem niemieckim jest odwrotnie. Język angielski jest reprezentowany najsilniej w województwach: podlaskim, śląskim i podkarpackim, język niemiecki w lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, francuski w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim, a rosyjski w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim. Język angielski jest najsłabiej reprezentowany w województwach: lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim, język niemiecki: w mazowieckim, lubelskim i podlaskim, język francuski w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim, a rosyjski w opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie tej sytuacji: 16

17 NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 77,1% 69,5 pomorskie 74,8 70,5 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 86,4 kujawsko-pomorskie 75,0 82,0 podlaskie 55,0 68,0 łódzkie mazowieckie lubuskie wielkopolskie 76,2 83,1 66,3 dolnośląskie 79,4 opolskie 84,7 82,4 świętokrzyskie lubelskie podkarpackie śląskie 80,6 83,4 małopolskie 17

18 NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 43,4% 47,3 pomorskie 41,5 57,5 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 41,1 31,3 kujawsko-pomorskie 30,1 podlaskie 67,3 54,0 mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie 46,3 30,5 59,3 opolskie 36,6 lubelskie dolnośląskie 46,4 39,3 świętokrzyskie podkarpackie śląskie 41,3 46,0 małopolskie 18

19 NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 4,4% 2,3 pomorskie 2,6 1,7 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 3,5 3,0 kujawsko-pomorskie 5,0 podlaskie 4,9 3,8 łódzkie mazowieckie lubuskie wielkopolskie 3,5 4,3 3,7 dolnośląskie opolskie 3,9 7,9 3,1 świętokrzyskie lubelskie podkarpackie śląskie 6,0 3,5 małopolskie 19

20 NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 6,7% zachodniopomorskie 2,7 3,6 pomorskie kujawsko-pomorskie 8,6 warmińsko-mazurskie 12,5 8,8 14,0 podlaskie 2,5 lubuskie 4,0 wielkopolskie łódzkie 7,1 mazowieckie 15,0 1,9 dolnośląskie opolskie 1,4 3,5 śląskie 10,0 świętokrzyskie 3,5 lubelskie podkarpackie 4,3 małopolskie 20

21 Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujące się językiem regionalnym są objęci obowiązkową nauką języka polskiego na prawach obywateli polskich. Ponadto - na dobrowolnie wyrażone życzenie - mogą oni uczestniczyć w zajęciach służących podtrzymywaniu ich tożsamości językowej i kulturowej. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego kaszubskiego jest organizowane w szkole na życzenie rodziców (lub samych uczniów, jeśli ukończyli oni 16 lat). Język mniejszości może być w szkole językiem wykładowym, może być drugim językiem nauczania (w nauczaniu dwujęzycznym) lub może być przedmiotem dodatkowym. Klasę (grupę międzyklasową) można utworzyć już dla siedmiu uczniów zainteresowanych nauką tego języka. W środowiskach mniejszości żyjących w rozproszeniu nauczanie języka mniejszości może być organizowane w zespołach międzyszkolnych (dla grupy nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 20 uczniów). Język mniejszości, z chwilą wyboru przez ucznia, staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym, a ocena z tego przedmiotu jest umieszczana na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen ucznia. W szkołach z nauczaniem w języku mniejszości (jako wykładowym) uczeń może przystąpić do sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu po gimnazjum organizowanego w języku polskim lub języku danej mniejszości. Język mniejszości narodowej jest dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć jego nauki, obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym w części pisemnej i ustnej. Uczeń biorący udział w nauce języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może zdawać egzamin maturalny z tego języka jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej lub pisemnej (lub obu tych częściach). Ponadto absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (jako wykładowym) mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub w języku mniejszości (z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii i geografii Polski). Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ilustrują następujące mapki: 21

RAPORT KRAJOWY. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Language Education Policy Profile

RAPORT KRAJOWY. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Language Education Policy Profile RAPORT KRAJOWY Ministerstwo Edukacji Narodowej Language Education Policy Profile 2005 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE I ICH JĘZYKI A SAMORZĄDY JĘZYK REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Rzeczpospolita Polska, na mocy art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE

INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE Warszawa, wrzesień 2012 r. 1 Spis treści: Strona 1. Informacja ogólna 3 1.1. Podstawa prawna podejmowania przez szkoły działań służących

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Informacje

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *)

Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) Szkoła Wyższa Pedagogiki Specjalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Część B dyplomu ukończenia studiów 2400/0001/2005 SUPLEMENT *) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2.

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 30 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TRZECIA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. JĘZYKI OBCE NOWOśYTNE

TRZECIA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. JĘZYKI OBCE NOWOśYTNE TRZECIA CZĘŚĆ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO JĘZYKI OBCE NOWOśYTNE ZASADY PRZEPROWADZNIA TRZECIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOśYTNEGO OD 2012 ROKU Języki obce nowoŝytne Zgodnie z 35 ust 1

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację projektu Comenius Regio Cultural Competence Toolkit for Teachers 9 czerwca 2015 r. RODN WOM" Katowice

Konferencja podsumowująca realizację projektu Comenius Regio Cultural Competence Toolkit for Teachers 9 czerwca 2015 r. RODN WOM Katowice Konferencja podsumowująca realizację projektu Comenius Regio Cultural Competence Toolkit for Teachers 9 czerwca 2015 r. RODN WOM" Katowice Prezentacja wyników badań Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych Kolorem zielonym kursywą zapisy dodawane Kolorem niebieskim kursywą zapisy uchylane Kolorem czerwonym kursywą

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne

UWAGI METODYCZNE reformy ustroju szkolnego 2. 4. 5. publiczne niepubliczne UWAGI METODYCZNE 1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia. 2010r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych Podstawa prawna: do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach w roku szkolnym 2014/2015 1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r.

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1 Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza Projekt Wstęp W ostatnich kilkunastu latach, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, nastąpiły istotne

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Podstawa programowa Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w roku szkolnym 2012/2013

Kryteria i zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w roku szkolnym 2012/2013 00-360 WARSZAWA ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 1 tel. 22-827-95-77, e-mail: sekretariat@37lo.edu.pl, www.37lo.edu.pl Kryteria i zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013 Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013 A. Zasady organizacyjne klas gimnazjalnych pod opieką XIII Liceum Ogólnokształcącego B. Zasady i terminarz rekrutacji C. Wyniki egzaminów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli TFLS, zwana dalej "Placówką", jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym. 2.

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 2. Teresa Konarska Wszystko o kwalifikacjach po zmianach Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r.

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo