RAPORT KRAJOWY POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KRAJOWY POLSKA"

Transkrypt

1 RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile

2 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych Grupa autorska: Paweł Poszytek project coordinator Maria Gorzelak Anna Dakowicz-Nawrocka Grażyna Płoszajska Barbara Kujawa Dr Stanisław Dłużniewski Dr Tomasz Płoszaj Beata Trzcińska Lucyna Grabowska Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska Tłumaczenie: Anna Dąbrowska Anna Grabowska Warszawa

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Edukacja językowa stan obecny Języki narodowe uwarunkowania prawne Język polski Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Nauczanie języków obcych w polskim systemie oświaty Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych Nauczanie języków obcych w gimnazjach Nauczanie języków obcych w szkołach zawodowych Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących Nauczanie języka obcego w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych policealnych i pomaturalnych Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków obcych Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Uczenie się języków poza formalną edukacją Szkoły językowe Uczniowie szkół językowych - dane statystyczne Cele i treści kształcenia Efekty kształcenia językowego Wymiar europejski w kształceniu językowym Nauczyciele języków Kształcenie nauczycieli Standardy kształcenia nauczycieli Kształcenie językowe i pedagogiczne a kwalifikacje nauczycieli języków Wymagane kwalifikacje nauczycieli języków i nauczycieli uczących innych przedmiotów w językach obcych Nauczyciele języków obcych dane statystyczne Podejścia i metody stosowane przez nauczycieli języków obcych w Polsce Polityka językowa Formy edukacji językowej kompetencje kształcone na lekcjach języka polskiego Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Egzamin gimnazjalny w trzeciej klasie gimnazjum Egzamin maturalny Formy edukacji językowej rola Europejskiego Portfolio Językowego Formy edukacji językowej Kształcenie dwujęzyczne CLIL Formy edukacji językowej Pozaszkolna edukacja językowa Różnojęzyczność i różnorodność edukacji językowej Promowanie różnojęzyczności przez sieciowe projekty doskonalenia zawodowego nauczycieli Wspieranie języków grup etnicznych i mniejszości narodowych oraz języka regionalnego Różnorodność językowa w systemie egzaminacyjnym Wspieranie kontaktów międzynarodowych Kontakty nawiązywane przez instytucje centralne Kontakty nawiązywane przez instytucje lokalne

4 Obozy językowe Promowanie inicjatyw europejskich Europejskie uroczystości Edukacyjne programy wspólnotowe Sokrates, elearning, Leonardo da Vinci, Młodzież Europejskie konkursy Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w edukacji językowej Nauczanie języka a kształcenie na rzecz demokratycznego obywatelstwa Podejmowanie działań w swoich społecznościach Przyszłe strategie kształcenia językowego tematy do dyskusji Kształcenie i doskonalenie nauczycieli Wczesnoszkolne nauczanie językowe Etapy edukacji językowej Szkoły mniejszości narodowych Edukacja pozaszkolna Bibliografia

5 1. Wprowadzenie Poniższy schemat przedstawia system edukacji w Polsce. Zaznajomienie się z nim ułatwi pełne zrozumienie raportu STUDIA DOKTORANCKIE STUDIA MAGISTERSKIE SEMESTRÓW STUDIA LICENCJACKIE 6-8 SEMESTRÓW UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE 4 SEMESTRY STUDIA LICENCJACKIE 6-8 SEMESTRÓW 22 SZKOŁY WYŻSZE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁA POLICEALNA KOLEGIA NAUCZYCIELS KIE (KN, NKJO) UZUPEŁNAJĄCE LICEUM OGÓLNO- KSZTAŁCĄCE TECHNIKUM UZUPEŁ- NIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM SZKOŁA PONADGIMNAZJLNA GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDSZKOLE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASA 0 3 etap 2 etap 1 etap Żródło: Eurydice (2005), The system of education in Poland, Warszawa: Foundation for the Development of the Educational System, Socrates programme, s. 5. 5

6 Obowiązkowa nauka dla dzieci rozpoczyna się w 6 roku życia. Mają one obowiązek rozpocząć edukację przedszkolną w tzw. klasie 0, usytuowanej w przedszkolu lub w szkole. Nauka szkolna rozpoczyna się w 7 roku życia i jest podzielona na 4 etapy: I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej (dzieci w wieku 7-9 lat), II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej (dzieci w wieku lat), III etap edukacyjny gimnazjum (młodzież w wieku lat), IV etap edukacyjny - szkoły ponadgimnazjalne (trzyletnie licea ogólnokształcące i profilowane, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). II etap kształcenia kończy się sprawdzianem diagnostycznym, III egzaminem gimnazjalnym, IV etap kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie umożliwia podjęcie nauki na studiach wyższych. Po ukończeniu IV etapu można też kontynuować naukę w szkołach pomaturalnych i policealnych. Studia wyższe umożliwiają otrzymanie stopnia licencjata po trzech latach studiowania lub magistra po pięciu. Kontynuując kształcenie na studiach doktoranckich można otrzymać stopień doktora. Od roku 1999 szkolnictwo zostało przekazane samorządom. Gminy (jest ich w Polsce 2478) prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, powiaty (jest ich 379) szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz szkoły policealne i specjalne. Samorządy wojewódzkie (16 w Polsce) prowadzą centra kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz niektóre szkoły i placówki o zasięgu regionalnym, np. szkoły artystyczne i sportowe, centra kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne i pedagogiczne. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty. Uczelnie wyższe są autonomiczne. Od roku 1991 istnieje podział na szkoły publiczne (państwowe) i szkoły niepubliczne - społeczne, prywatne czy należące do organizacji kościelnych. W szkołach niepublicznych uczniowie płacą czesne. Szkoły publiczne są bezpłatne. Podstawą działania systemu oświaty jest Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r, z dalszymi zmianami. Szkoły Wyższe działają na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dn.27 lipca 2005r. 2. Edukacja językowa stan obecny 2.1. Języki narodowe Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych" Język polski Tak jednoznaczne powyższe sformułowanie oznacza, że wszystkie organy państwowe funkcjonują wyłącznie w języku polskim, w tym języku są wydawane akty prawne, w nim też toczy się życie publiczne. Językiem polskim posługuje się przeważająca większość populacji (38,230,1 tys.) zamieszkującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6

7 Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów tak stanowi Art. 9 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 wraz z późn. zm.) Zgodnie z powyższym język polski jest nauczany we wszystkich typach szkół, tj. w szkole podstawowej, gimnazjum i we wszystkich rodzajach szkół ponadgimnazjalnych. Jest przedmiotem należącym do kategorii przedmiotów obowiązkowych, jest równocześnie językiem nauczania (wykładowym). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w roku szkolnym 2004/5 języka polskiego uczyło się: w szkołach podstawowych uczniów, w gimnazjach uczniów, w liceach ogólnokształcących uczniów, w szkołach zawodowych Ogółem języka polskiego uczyło się w ubiegłym roku szkolnym dzieci i młodzieży. Język polski wchodzi w zakres sprawdzianu dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie ustnej i pisemnej Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Przepisy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wprowadzają - w odniesieniu do specyficznych grup obywateli polskich - pojęcia mniejszość narodowa, mniejszość etniczna oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym. Na mocy przepisów tej ustawy status mniejszości narodowej w Polsce mają - spełniające określone warunki - grupy obywateli polskich pochodzenia: białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i żydowskiego. Status mniejszości etnicznej w Polsce mają - spełniające określone warunki - grupy obywateli polskich pochodzenia: karaimskiego, łemkowskiego, romskiego i tatarskiego. Status języka regionalnego w Polsce ma, na mocy powyższej ustawy język kaszubski. Według spisu ludności, przeprowadzonego w 2002 r. przez Główny Urząd Statystyczny, udział poszczególnych mniejszości w strukturze społeczeństwa polskiego przedstawiał się następująco: ludność Polski ogółem ,1 tys. (100%) mniejszość białoruska ,7 tys. (0,13%) mniejszość litewska -...5,8 tys. (0,02%) mniejszość niemiecka ,9 tys. (0,40%) mniejszość ormiańska -...1,1 tys. (0,00%) mniejszość rosyjska ,1 tys. (0,02%) mniejszość słowacka ,0 tys. (0,01%) mniejszość ukraińska ,0 tys. (0,08%) mniejszość żydowska ,1 tys. (0,00%) mniejszość łemkowska -...5,9 tys (0,02%) 7

8 mniejszość romska ,9 tys. (0,02%) Brak jest dokładnych danych dotyczących mniejszości czeskiej, karaimskiej i tatarskiej, które są nieliczne, np. szacuje się, że w Polsce mieszka około 200 Karaimów. Kwestie związane z organizowaniem nauczania języków mniejszości oraz języka regionalnego w systemie oświaty publicznej regulują przepisy art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do ustawy, wśród których szczególnie należy wymienić rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. W polskim systemie oświaty jest prowadzone nauczanie: języków: białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, słowackiego i ukraińskiego (mających status języków mniejszości narodowych), języka łemkowskiego (mającego status języka etnicznego) oraz języka regionalnego - kaszubskiego. Statystyka szkolnictwa dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/05 przedstawiała się następująco (wg danych GUS): Język Przedszkole/kl "0" Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Placówki dzieci szkoły uczniowie szkoły uczniowie szkoły uczniowie Białoruski Kaszubski Litewski Łemkowski Niemiecki Ormiański Słowacki Ukraiński łemkowskie Szkoły dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w latach liczba szkół i zespołów międzyszkolnych ukraińskie słowackie niemieckie litewskie kaszubskie białoruskie pozostałe: rom. grec. heb WYKRES / / / / / /2005 rok szkolny

9 2.2. Nauczanie języków obcych w polskim systemie oświaty Nauczanie języków obcych w szkołach jest jednym z priorytetowych zadań prowadzonych w ramach działań związanych z reformowaniem systemu edukacji. W dobie integracji Polski z Unią Europejską ważne jest, by młode pokolenie mogło w pełni czerpać z dorobku kulturowego i naukowego Europy, jak również wnosić do Europy to, co wartościowe w naszej nauce, kulturze i historii. Przed szkołą postawiono bardzo ważne zadanie wynikające z wprowadzenia nauczania języków obcych, tj. rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur przy równoczesnym pogłębianiu poczucia własnej tożsamości. Szkoła czuwa nad tym, aby przez naukę języka obcego uczniowie osiągnęli umiejętność sprawnej komunikacji językowej, która pozwoli im nawiązywać i podtrzymywać kontakty z cudzoziemcami oraz poznawać kulturę i sprawy życia codziennego w danym obszarze językowym. Język obcy jest nauczany w polskich szkołach jako przedmiot obowiązkowy i/lub jako przedmiot nadobowiązkowy (dodatkowy). Język obcy jako przedmiot obowiązkowy jest nauczany na II etapie edukacyjnym, czyli od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej, następnie na III etapie - przez trzy lata w gimnazjum i na IV etapie - kolejne trzy lata w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum lub szkole zasadniczej. Drugi język obcy obowiązkowy jest nauczany w jednym typie szkoły w liceum ogólnokształcącym - na IV etapie edukacyjnym. Obowiązkowe nauczanie języków obcych w Polsce wiek jeden język obcy jeden język obcy dwa języki obce (liceum) Przedszkole Szkoła podstawowa I i II etap edukacyjny Gimnazjum III etap edukacyjny Liceum i inne IV etap edukacyjny ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 Jednocześnie przepisy prawa przewidują możliwość nauczania języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego oraz na I etapie edukacyjnym, tzn. w klasach I-III szkoły podstawowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 9

10 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. Zazwyczaj takie zajęcia są płatne. W klasach I-III szkoły podstawowej - I etap edukacyjny - mogą być realizowane dodatkowe zajęcia z języka obcego w ramach godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły (dyrektor ma zabezpieczone fundusze na dodatkowe godziny w każdej klasie na takie zajęcia, jakie są potrzebne lub też wskazane dla uczniów). Na kolejnych etapach edukacyjnych język obcy jako przedmiot dodatkowy może być wprowadzony przez dyrektora danej szkoły po zasięgnięciu opinii dwóch rad: pedagogicznej (zatrudnionych w szkole nauczycieli i pedagoga szkolnego) oraz rodziców. Jeśli zostaje on jednak wprowadzony jako przedmiot dodatkowy, dla uczniów staje się przedmiotem obowiązkowym, z tym, że ocena z tego przedmiotu nie ma wpływu ani na średnią ocen ani na promocję do następnej klasy. Podstawą nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, która musi być realizowana w każdej klasie każdego etapu edukacyjnego. Nie uwzględnia ona zajęć dodatkowych. Ale nauczyciel języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 20) może realizować wówczas program nauczania języka obcego wybrany spośród programów zatwierdzonych i wpisanych do wykazu MEN lub opracować własny. Języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego uczyło się w roku szkolnym 2004/2005 łącznie uczniów, a jako dodatkowego W rozbiciu na poszczególne języki sytuacja wyglądała następująco: Język obowiązkowy (liczba uczniów) Język nadobowiązkowy (liczba uczniów) Angielski Angielski Francuski Francuski Niemiecki Niemiecki Rosyjski Inne Łacina Hiszpański Włoski Inne

11 Liczbę szkół z językiem obcym jako obowiązkowym w roku szkolnym 2004/2005 (według stanu na dane GUS) obrazuje poniższa tabelka: Typ szkoły Liczba szkół z j. angielskim Liczba szkół z j. francuskim Liczba szkół z j. niemieckim Liczba szkół z j. rosyjskim Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Licea profilowane Technika i licea zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły pomaturalne i policealne RAZEM A tak przedstawiało się w tym samym roku szkolnym nauczanie języków obcych jako języków nauczanych dodatkowo. Typ szkoły Liczba szkół z j. angielskim Liczba szkół z j. francuskim Liczba szkół z j. niemieckim Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Licea profilowane Technika i licea zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły pomaturalne i policealne RAZEM Liczba szkół z innym językiem Bardzo ciekawie przedstawiają się zmiany, jakie zaszły w ostatnim 15-leciu, jeżeli chodzi o powszechność nauczania obowiązkowego poszczególnych języków obcych. Na początku lat 90-tych, a więc na początku przemian, jakie dokonały się w naszym kraju językiem 11

12 dominującym w Polsce był język rosyjski, którego uczyło się tylu uczniów, ilu języka angielskiego i niemieckiego łącznie. Natomiast w roku szkolnym 2004/2005 języka rosyjskiego uczyło się tylko 10% z ogólnej liczby uczniów uczących się języka angielskiego. Jeszcze lepiej widać te przemiany w poniższych zestawieniach (okresy pięcioletnie i ostatni rok szkolny): Rok szkolny % uczniów uczących się języka angielskiego % uczniów uczących się języka francuskiego % uczniów uczących się języka niemieckiego 1992/ ,2 3,2 16,0 34,0 1997/ ,5 4,0 23,9 19,7 2002/ ,4 3,8 34,8 9,7 2004/ ,3 3,4 34,2 6,7 % uczniów uczących się języka rosyjskiego / / / /2005 % uczących się angielskiego % uczących się francuskiego % uczących się niemieckiego % uczących się rosyjskiego Wskaźniki powszechności nauczania obowiązkowego języków obcych w latach Szkoły razem 70 % Angielski Francuski Niemiecki Rosyjski / / / / / / / / / / / / /

13 Poniższe dwie tabele pokazują dynamikę przemian w nauczaniu języków obcych w Polsce we wszystkich typach szkół łącznie. W roku szkolnym 2004/05 w porównaniu z rokiem szkolnym 2003/04 zmalały liczby uczniów uczących się najbardziej popularnych języków obcych w Polsce. Zwiększyły się natomiast liczby uczniów uczących się dwóch języków romańskich: hiszpańskiego i włoskiego. Można również zauważyć, że liczby uczniów uczących się drugiego języka obcego jako języka dodatkowego wzrosły: największe przyrosty obserwujemy w języku angielskim i niemieckim. Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/05 CODN Uczniowie uczący się języka obcego we wszystkich typach szkół łącznie jako przedmiotu obowiązkowego (w tys. osób) Język Angielski Francuski Niemiecki Rosyjski Łacina Hiszpański Włoski Inny Stan w 4167,97 220, ,00 486,87 44,58 10,45 8,72 4, Stan w 4077,22 210, ,29 415,37 41,36 11,58 10,18 4, Zmiana (osoby) Zmiana w % -90,75-2,2% -10,46-4,7% -58,71-2,7-71,50-14,7% -3,22-7,2% 1,13 10,8% 1,46 16,7% -0,56-11,4% Uczniowie uczący się języka obcego jako przedmiotu dodatkowego we wszystkich typach szkół razem (w tys. osób) Język Angielski Francuski Niemiecki Inne Stan w ,90 52,83% 432,20 170,06 Stan w ,89 60,42% 576,95 201,31 Zmiana (osoby) Zmiana w % 190,99 34,9% 7,59 14,4% 144,75 33,5% Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/05 CODN 31,25 18,4% Języki obce Uczniowie w Polsce uczący się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. 4,35 10,18 11,58 rok ,34 415, , ,22 4,91 8,72 10,45 rok ,8 486, , Liczba uczniów [ w tys. osób] Angielski Niemiecki Rosyjski. Francuski Łacina Hiszpański Włoski Inny Języki obce są również nauczane na wyższych uczelniach. Liczba studentów w Polsce wynosi 1.926,1 tys. (GUS 2004/05). Wszyscy uczą się w trakcie studiów jednego lub dwu języków. 13

14 Brakuje danych statystycznych określających liczbę studentów wybierających poszczególne języki. Języki obce są również nauczane w szkołach specjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 12 lutego 2002 r, z późniejszymi zmianami, nauka jednego języka jest obowiązkowa w szkole podstawowej specjalnej (od II etapu edukacyjnego) i gimnazjum specjalnym z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniów niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, autystycznych jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dwa języki obce obowiązują w liceum profilowanym specjalnym, z tym, że uczniowie niesłyszący lub słabo słyszący mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka w trybie określonym w & 9 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 września 2004 r. Należy tu wspomnieć, że bez względu na etap edukacyjny i rodzaj szkoły, nie tylko wybór rodziców i uczniów decyduje o tym, jaki język jest oferowany przez szkołę. Ważnym czynnikiem jest tu dostępność wykwalifikowanej kadry do nauczania języków obcych Nauczanie języków obcych w szkołach podstawowych Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym od IV klasy szkoły podstawowej, czyli na II etapie edukacyjnym. Na I etapie występuje w niektórych szkołach jako przedmiot dodatkowy. W propozycjach do narodowej strategii nauczania języków obcych, która będzie częścią strategii uczenia się przez całe życie, wspomina się jednak o możliwościach obniżenia wieku obowiązkowej edukacji językowej do wieku lat 7, czyli do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jednak nie określono jeszcze, kiedy to może nastąpić. Natomiast poczyniono pierwszy najważniejszy krok realizowania tego celu, czyli rozpoczęto przygotowywanie wykwalifikowanej kadry do nauczania wczesnoszkolnego (patrz: program sieciowy Young Learners, rozdział 4.1). Obecny stan nauczania języków obcych w szkołach podstawowych jest następujący: W klasach I-III najbardziej popularny jest język angielski. W trzeciej klasie szkoły podstawowej prawie 30% dzieci uczy się tego języka. Jako ciekawostkę można odnotować też fakt, że w klasach I-III jedynie 125 dzieci uczy się języka hiszpańskiego i 110 dzieci języka włoskiego. Wskaźniki powszechności nauczania języków obcych w szkole podstawowej w klasach I-III (policzone dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym są gminy). Rok 2004/2005 Klasy Angielski Francuski Niemiecki rosyjski I 25,66% 0,18% 5,58% 0,03% II 28,11% 0,21% 6,96% 0,03% III 29,05% 0,24% 7,72% 0,04% Źródło: Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2004/2005, Warszawa: CODN. Z analizy nauczania języków w poszczególnych klasach szkoły podstawowej wynika, że w klasach I-III uczy się języka angielskiego 27,66 % uczniów, francuskiego 0,21%, niemieckiego 6,75%, rosyjskiego 0,03%, a w klasach IV VI odpowiednio 72,17%, 0,96%, 25,74% oraz 5,07%. 14

15 Zarówno w szkołach podstawowych miejskich, jak i wiejskich dominuje zdecydowanie język angielski przed niemieckim i rosyjskim, z tym że gdy języka angielskiego i niemieckiego uczy się mniej młodzieży na wsiach niż w mieście (różnica odpowiednio uczniów i inne), to język rosyjski jest przeszło 3-krotnie częściej nauczany na wsi niż w mieście (odpowiednio i uczniów) Nauczanie języków obcych w gimnazjach W gimnazjach w roku szkolnym 2004/2005 jako języka obowiązkowego 72,2% uczniów uczyło się języka angielskiego, 30,6% niemieckiego, 3,3% rosyjskiego i 1,7% francuskiego. Uderza natomiast przeszło dwukrotnie wyższa liczba gimnazjalistów uczących się dodatkowo języka niemieckiego ( uczniów) w stosunku do języka angielskiego ( uczniów) Nauczanie języków obcych w szkołach zawodowych Istnieje jeden typ szkół, w których więcej uczniów uczy się języka niemieckiego niż języka angielskiego. Są to zasadnicze szkoły zawodowe, chociaż i tutaj następuje powolny wzrost uczących sie języka angielskiego. I tak w roku szkolnym 1997/1998 w tego typu szkołach uczyło się 52% młodzieży obowiązkowo języka niemieckiego a 13% języka angielskiego, a w roku szkolnym 2004/2005 odpowiednio 33,5% oraz 29,9%. Na uwagę zasługuje też fakt, że powszechność nauczania języków obcych jako przedmiotu dodatkowego w szkołach zasadniczych jest znikoma (łącznie uczy się 350 osób) Nauczanie języków obcych w liceach ogólnokształcących W liceach ogólnokształcących są obowiązkowo nauczane dwa języki obce. Największy przyrost względny i bezwzględny w roku szkolnym 2004/2005 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w odniesieniu do języka niemieckiego (11,9%). Liczba uczniów oraz % młodzieży uczącej się poszczególnych języków obcych jako obowiązkowych w tym typie szkoły w roku 2004/2005 jest następujący: Język obcy Liczba młodzieży uczącej się % młodzieży uczącej się angielski ,1% francuski ,4% niemiecki ,2% rosyjski % łacina ,2% hiszpański ,1% włoski ,1% inne Wskaźniki nauczania języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych są niewiele niższe od wskaźników nauczania języków obcych jako przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych łącznie, gdyż tylko niewielka liczba młodzieży uczy się w liceach jeszcze jednego języka obcego. 15

16 Nauczanie języka obcego w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, a więc technikach i liceach profilowanych dwoma wiodącymi językami obcymi są język angielski ( uczniów) i niemiecki ( ). Podobnie wygląda sytuacja w szkołach policealnych i pomaturalnych (angielski uczniów, a język niemiecki uczniów) Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków obcych Język angielski zajmuje pierwszą pozycję w 15 województwach a drugą w jednym (lubuskim za językiem niemieckim). Z językiem niemieckim jest odwrotnie. Język angielski jest reprezentowany najsilniej w województwach: podlaskim, śląskim i podkarpackim, język niemiecki w lubuskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, francuski w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim, a rosyjski w województwach: lubelskim, mazowieckim i podlaskim. Język angielski jest najsłabiej reprezentowany w województwach: lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim, język niemiecki: w mazowieckim, lubelskim i podlaskim, język francuski w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim, a rosyjski w opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie tej sytuacji: 16

17 NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 77,1% 69,5 pomorskie 74,8 70,5 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 86,4 kujawsko-pomorskie 75,0 82,0 podlaskie 55,0 68,0 łódzkie mazowieckie lubuskie wielkopolskie 76,2 83,1 66,3 dolnośląskie 79,4 opolskie 84,7 82,4 świętokrzyskie lubelskie podkarpackie śląskie 80,6 83,4 małopolskie 17

18 NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 43,4% 47,3 pomorskie 41,5 57,5 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 41,1 31,3 kujawsko-pomorskie 30,1 podlaskie 67,3 54,0 mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie 46,3 30,5 59,3 opolskie 36,6 lubelskie dolnośląskie 46,4 39,3 świętokrzyskie podkarpackie śląskie 41,3 46,0 małopolskie 18

19 NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I NADOBOWIĄZKOWEGO ŁĄCZNIE W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 4,4% 2,3 pomorskie 2,6 1,7 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 3,5 3,0 kujawsko-pomorskie 5,0 podlaskie 4,9 3,8 łódzkie mazowieckie lubuskie wielkopolskie 3,5 4,3 3,7 dolnośląskie opolskie 3,9 7,9 3,1 świętokrzyskie lubelskie podkarpackie śląskie 6,0 3,5 małopolskie 19

20 NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO W ROKU SZK. 2004/05 WEDŁUG WOJEWÓDZTW ( W PROCENTACH OGÓŁU UCZNIÓW ) kraj 6,7% zachodniopomorskie 2,7 3,6 pomorskie kujawsko-pomorskie 8,6 warmińsko-mazurskie 12,5 8,8 14,0 podlaskie 2,5 lubuskie 4,0 wielkopolskie łódzkie 7,1 mazowieckie 15,0 1,9 dolnośląskie opolskie 1,4 3,5 śląskie 10,0 świętokrzyskie 3,5 lubelskie podkarpackie 4,3 małopolskie 20

21 Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujące się językiem regionalnym są objęci obowiązkową nauką języka polskiego na prawach obywateli polskich. Ponadto - na dobrowolnie wyrażone życzenie - mogą oni uczestniczyć w zajęciach służących podtrzymywaniu ich tożsamości językowej i kulturowej. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego kaszubskiego jest organizowane w szkole na życzenie rodziców (lub samych uczniów, jeśli ukończyli oni 16 lat). Język mniejszości może być w szkole językiem wykładowym, może być drugim językiem nauczania (w nauczaniu dwujęzycznym) lub może być przedmiotem dodatkowym. Klasę (grupę międzyklasową) można utworzyć już dla siedmiu uczniów zainteresowanych nauką tego języka. W środowiskach mniejszości żyjących w rozproszeniu nauczanie języka mniejszości może być organizowane w zespołach międzyszkolnych (dla grupy nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 20 uczniów). Język mniejszości, z chwilą wyboru przez ucznia, staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym, a ocena z tego przedmiotu jest umieszczana na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen ucznia. W szkołach z nauczaniem w języku mniejszości (jako wykładowym) uczeń może przystąpić do sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu po gimnazjum organizowanego w języku polskim lub języku danej mniejszości. Język mniejszości narodowej jest dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć jego nauki, obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym w części pisemnej i ustnej. Uczeń biorący udział w nauce języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może zdawać egzamin maturalny z tego języka jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej lub pisemnej (lub obu tych częściach). Ponadto absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (jako wykładowym) mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub w języku mniejszości (z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii i geografii Polski). Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ilustrują następujące mapki: 21

RAPORT KRAJOWY. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Language Education Policy Profile

RAPORT KRAJOWY. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Language Education Policy Profile RAPORT KRAJOWY Ministerstwo Edukacji Narodowej Language Education Policy Profile 2005 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe

Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny a władze samorządowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE I ICH JĘZYKI A SAMORZĄDY JĘZYK REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Rzeczpospolita Polska, na mocy art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE

INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE INFORMACJA NA TEMAT OŚWIATY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W POLSCE Warszawa, wrzesień 2012 r. 1 Spis treści: Strona 1. Informacja ogólna 3 1.1. Podstawa prawna podejmowania przez szkoły działań służących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 Nowa formuła sprawdzianu w aspekcie prawnym Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 OŚWIATA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W systemie oświaty i wychowania wraz z wprowadzeniem z dniem 1 września 1999 r. reformy szkolnictwa oraz reformy ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015

Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015 Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015 a. analiza stanu prawnego b. określenie celu, zapotrzebowania (zmienne) c. zaplecze kadrowe (minimum określone przepisami

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach

Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach dr Mariola Tracz Akademia Pedagogiczna w Krakowie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ , Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ Zagadnienia Założenia i cele nowej formuły sprawdzianu Podstawa prawna nowej formuły sprawdzianu dla uczniów

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 30 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Informacja MEN w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015 Czwartek, 17 Lipiec :27

Informacja MEN w sprawie zasad organizowania nauki religii i etyki w roku szkolnym 2014/2015 Czwartek, 17 Lipiec :27 Opublikowano na stronie MEN 16 czerwca 2014 25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

68 ust. 9; 78 ust. 2; 84 ust. 1; zmiany porządkujące np. (dodany) 33 ust. 3, 39, 99 ust. 2; 133a

68 ust. 9; 78 ust. 2; 84 ust. 1; zmiany porządkujące np. (dodany) 33 ust. 3, 39, 99 ust. 2; 133a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A

e-konferencja: Szkoła na nowej podstawie?! Q&A Czy będzie obowiązkowy podział na grupy? Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 r. W sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, gdzie w paragrafie 7.1

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni Zarządzenie nr 2/2013/2014 z dnia 13.09.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni w sprawie konsultacji nauczycieli w ciągu roku szkolnego 2013/2014 Ustalam stałe terminy dyżurów nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII i KULTURY MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo