PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009"

Transkrypt

1 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń 5 letniego Programu Rozwoju Przedszkola na lata oczekiwań rodziców, które były badane w roku szkolnym 2007/2008 -wniosków z planu nadzoru pedagogicznego Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na kaŝdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznym do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia. M. Debesse 1

2 Charakterystyka przedszkola STAN TECHNICZNY BUDYNKU: dobry WARUNKI WYCHOWANIA I NAUCZANIA: dobre LICZBA SAL 12 KOMPUTERY 19 / 11 w salach dla dzieci + 8 w administracji/ PRACOWNIA KOMPUTEROWA brak SALA GIMNASTYCZNA brak OGRÓD PRZEDSZKOLNY posiada w trakcie modernizacji BIBLIOTEKA liczba woluminów 1244 STOŁÓWKA - posiłki spoŝywane w salach STAN POMOCY DYDAKTYCZNYCH bardzo dobry OFEROWANE ZAJĘCIA Lp. Rodzaj zajęć Cele zajęć 1. ZAJĘCIA OPŁACANE PRZEZ RODZICÓW język angielski dla chętnych dzieci Rozbudzanie zainteresowań językiem obcym rytmika dla wszystkich dzieci ZAJĘCIA FINANSOWANE PRZEZ ORGAN PROWADZACY zajęcia korekcyjne dla dzieci 6 letnich z wadami postawy religia dla dzieci 6 letnich ZAJĘCIA FINANSOWANE PRZEZ NFZ -Kształtowanie estetyki ruchu -Dbałość o postawę, swobodę Wyeliminowanie wad postawy Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań dzieci - zajęcia z logopedą Pomoc dzieciom mających trudności z wymową w tym grupa integracyjna 4. ZAJĘCIA O PROFILACH 2

3 muzyczno - tanecznym Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań w zakresie zainteresowań muzycznych i tanecznych - plastyczno konstrukcyjnym Ćwiczenia i zadania poszerzające i rozwijające doświadczenie w zakresie formy i wyrazu teatralnym Rozwijanie zainteresowań związanych z teatrem. Rozbudzanie kształcenia odbioru sztuki teatralnej gra w warcaby Rozwijanie logicznego myślenia, współzawodnictwa tenis stołowy Rozwijanie sprawności fizycznej WyŜej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi poza podstawą programową przedszkola, niektóre z nich są płatne przez rodziców, stanowią celową ofertę placówki zgodnie z wizją i misją placówki. Zajęcia dodatkowe odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w danej grupie w zaleŝności od wymaganych potrzeb. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE programy opracowane przez nauczycieli Programy dopuszczone do uŝytku na posiedzeniu rr Tytuł programu Autor Grupa Rok Numer dopuszczenia Data Współpraca rodziców z przedszkolemszansą dla twojego dziecka Renata Detko III-4 latki 2003/2004 PS1-1/2003 Program rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych M.Lewko X- integracyjna 2004/ Z komputerem za pan brat E.Baydak, A.Pitura X- integracyjna 2003/2004 PS1-2/2004 Mój przyjaciel komputer M.Skulimowska 3-6 latki 2004/2005 PS1-4/2004 Program wychowawczy przedszkola 3-6 latki 2004/2005 PS1-5/2004 3

4 Zaciekawić dzieci ksiąŝką H.Skarwska 4-6 latki 2004/2005 PS1-6/2004 śyj w zgodzie ze sobą i otoczeniemprogram ekologiczny przedszkola M.Skulimowska 3-6 latki 2007/2008 PS1-1/2007 W przedszkolu są trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Zachęcamy dzieci do jedzenia, uczymy je samodzielności, ale pamiętamy Ŝe kaŝde dziecko ma prawo czegoś nie lubić lub akurat nie mieć apetytu. Ponadto przedszkole oferuje: -spotkania z artystami w TDK i przedszkolu -róŝnego rodzaju uroczystości i zabawy na terenie przedszkola i w środowisku -atrakcyjne wycieczki i pikniki rodzinne -przedstawienia teatralne dzieci-dzieciom -udział w róŝnych konkursach organizowanych przez Przedszkole i zaprzyjaźnione organizacje -zajęcia otwarte dla rodziców -kiermasze świąteczne -udział w akcjach charytatywnych -uroczysta inauguracja roku szkolnego -współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci Przedszkole zatrudnia 61 osób w tym 23 nauczycielki, łącznie z dyrektorem, z cą. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe: - 17 wyŝsze magisterskie w tym 3 ukończyło studia podyplomowe - 6 wyŝsze zawodowe ( licencjat ), - 2 Studium Wychowania Przedszkolnego 4

5 18 nauczycielek jest nauczycielami mianowanymi, 3 jest nauczycielem kontraktowym, 3 dyplomowanymi. StaŜ pracy nauczycielek mieści się od 2 20 lat pracy. Przedszkole prowadzi obsługę finansowo- księgową dla Przedszkola Samorządowego Nr 2,5 Personel pomocniczy tj. pomoc nauczycielska bierze udział w opiece nad dziećmi w grupie 3 4 lat. Pomoc nauczyciela pomaga w przygotowaniu pomocy do zajęć i w pracach bieŝących w danej grupie. Personel obsługowy zajmuje się utrzymaniem czystości w salach zajęć dzieci, pomieszczeniach w budynku przedszkola, wydawaniu posiłków, zmywaniu naczyń. Chcę dodać,ŝe pracujemy niekiedy całymi rodzinami, panie ściągają swoich męŝów do pomocy, nie szczędząc swojego wolnego czasu za co bardzo im dziękuję. MęŜowie przeŝywają razem z personelem tz. Ŝe tworzymy wspólną rodzinę. Nauczycielki dostosowują zadania do potrzeb i moŝliwości rozwojowych kaŝdego dziecka. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców zorganizowano grupę integracyjną. Jako przedszkole z grupą dzieci niepełnosprawnych placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 r. Grupa integracyjna znajduje się w wolno stojącym budynku A posiadającym podjazd dla dzieci niepełnosprawnych. Systematyczny udział dzieci w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Codzienna praca pokazała nam jak waŝne jest wykorzystywanie róŝnorodnych metod i form pracy z dziećmi. Najlepsze efekty uzyskujemy stosując elementy wielu aktywnych metod, między innymi Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona, Pedagogiki Marii Montessori, Edukacji Matematycznej Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej. Równolegle z pracą w grupie prowadzimy indywidualną terapię dzieci objętych wychowaniem i kształceniem integracyjnym. INNE UWARUNKOWANIA MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ BAZY PRZEDSZKOLNEJ : Atrakcją przedszkola jest duŝy plac zabaw, otoczony zielenią, systematycznie wyposaŝany w urządzenia rekreacyjne, które są inspiracją dla róŝnorodnej działalności dzieci. Organizowane są w nim ciekawe zajęcia np. zabawy i gry sportowe, przejaŝdŝki kucykami, jak równieŝ festyny i pikniki rodzinne, które dostarczają niezapomnianych przeŝyć dzieciom i ich rodzicom. Priorytetowym zadaniem dyrektora i rodziców jest ciągła modernizacja placu zabaw. 5

6 DuŜe, słoneczne sale wyposaŝone w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań, wspierają wszechstronny rozwój dziecka i inspirują do aktywności twórczej i poznawczej. W przedszkolu wyremontowano wszystkie łazienki socjalne dla dzieci i dorosłych, urządzono salę do ćwiczeń korekcyjnych, języka angielskiego, zajęć terapeutycznych z dziećmi z orzeczeniem o nauczaniu specjalnym lub z opinią poradni psychologicznopedagogicznej. Przedszkole jest systematycznie doposaŝone w pomoce dydaktyczne, ksiąŝki. Pieniądze pozyskane od sponsorów przeznaczono na zakup telewizora dla dzieci, pomocy dydaktycznych, ksiąŝeczek do kącików czytelniczych, map, wentylatorów, tablic dydaktycznych. Ponadto ze środków pozabudŝetowych zakupiono domek na plac zabaw. Sukcesem przedszkola jest wyposaŝenie prawie kaŝdej grupy w magnetowid, telewizor, komputer, magnetofon. Efekty pracy przedszkola Osiągnięcia przedszkola: 1) Dzieci aktywne uczestniczą w róŝnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie placówki i w środowisku zaangaŝowanie w przygotowanie uroczystości przedszkolnych i świąt tradycyjnych organizowanych przez placówkę, wykazują się umiejętnością tworzenia atrakcyjnych prac plastycznych w wykorzystaniem róŝnorodnych technik, nawiązują kontakty społeczne z innymi dziećmi, znają swoje prawa i obowiązki, przestrzegają zasad funkcjonowania w grupie, są samodzielne, kreatywne, odpowiedzialne za siebie i innych, potrafią utoŝsamiać się z placówką, chętnie uczestniczą w róŝnych uroczystościach, prezentując swoje umiejętności muzyczne, teatralne, ruchowe, literackie, są laureatami konkursów plastycznych, piosenkarskich organizowanych wspólnie z Domem Kultury chętnie zdobywają nowe umiejętności poza przedszkolem, potrafią wykonać niespodzianki dla młodszych kolegów i koleŝanek, upominki z róŝnego rodzaju materiału najbliŝszej rodzinie (mamom, babciom i dziadkom), paniom z przedszkola i gościom, chętnie popisują się wiedzą, sprawnościami i umiejętnościami przed zaproszoną publicznością, są twórcze, odwaŝne i otwarte, stosują zasady zdrowej rywalizacji, przestrzegają zasad bezpieczeństwa, wiedzą jak naleŝy zachować się w trudnych sytuacjach, znają zabiegi i stosują nawyki higieniczne dotyczące ochrony własnego zdrowia, rozumieją rolę ruchu na świeŝym powietrzu, jako stymulatora prawidłowego rozwoju, 6

7 potrafią budować własny system wartości, znają i stosują zasady zdrowej rywalizacji, zdobywają umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, dostrzegają zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, odkrywają świat zjawisk przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, znają podstawowe zasady ochrony środowiska, poznają róŝne wartości, którymi ludzie kierują się w Ŝyciu, przyswajają umiejętności czytania, rozumieją znaczenie tej umiejętności, są zainteresowane jej nabywaniem, zdobywają pierwsze doświadczenia z matematyką, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi, dodają odejmują, znają symbole graficzne oraz znaki +,,+,-, rozwijają zainteresowania plastyczno-konstrukcyjne posługując się szeroką gamą form i technik. Nauczycieli: wszystkie nauczycielki posiadają kompetencje do pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi, wykorzystują róŝne metody do rozwijania aktywności dziecka, przygotowują wychowanków do występów w imprezach ogólnomiejskich, efektywnie współpracują z rodzicami, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach otwartych, konkursach, uroczystościach, wycieczkach, zebraniach, warsztatach, czy rozmowach indywidualnych, organizują spotkania adaptacyjne, aby dziecko bez płaczu rozstało sie z rodzicami, systematyczne dokonują obserwacji i diagnozowania rozwoju dziecka w rozpoznawaniu szczególnych predyspozycji i deficytów rozwojowych w celu ukierunkowania działań pedagogicznych oraz wczesnej interwencji specjalistycznej, planują prace w uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i moŝliwości rozwojowych dziecka, wykorzystując wyniki obserwacji, wskazówki specjalistów i oczekiwania rodziców, przestrzegają norm współdziałania w grupie przedszkolnej, mają mniej problemów wychowawczych, bo dzieci znają swoje prawa i obowiązki, dokonują samooceny pracy są aktywnymi członkami Rady Pedagogicznej i wkładają wiele wysiłku w estetykę otoczenia, systematycznie wzbogacają swój warsztat pracy poprzez wykonywanie duŝej ilości pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przez co nie było i nie ma wypadkowości, tworzą programy: wychowawczy, ćwiczeń ortofonicznych i profilaktyki zdrowia, współpracują ze środowiskiem, prowadzą akcje charytatywne w przedszkolu i środowisku lokalnym tj. - PomóŜ dzieciom przetrwać zimę z radiem Lublin-sztab,Wielka Orkiestra Pomocy Świątecznej- zbieranie pieniędzy w przedszkolu i granie w TDK 7

8 aktywizują dzieci do rozumienia wartości współŝycia w grupie i społeczeństwie, jago potrzeby harmonijnego rozwoju, zdrowia oraz jego Ŝycia podczas udziału w uroczystościach lokalnych np. spektakl unijny w TDK, promują przedszkole w środowisku poprzez artykuły w gazecie lokalnej, części artystyczne dla środowiska, stronę internetową przedszkola np. akcje charytatywne, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte itd redagują miesięcznik dla rodziców-umieszczanie na stronie internetowej angaŝują rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych działań i poszukiwanie nowych rozwiązań w rozpoznawaniu moŝliwości rozwojowych dziecka, organizacyjnych grupy oraz pozyskiwanie środków finansowych ze składek własnych, funduszy unijnych -wyposaŝenie wg wymogów sali -modernizacja wózkowni Ogród zabaw dla dzieci -opracowanie strony internetowej przedszkola realizują program ekologiczny refundowany z WFOŚ w Lublinie pozyskują sponsorów, fundacje WNIOSKI DO PRACY: 1.W edycji jesiennej i wiosennej przystąpić do realizacji Programu ekologicznego- opracować terminarz podejmowanych działań 2.Poszukiwać nowe rozwiązania organizacyjne oraz pozyskiwać środki finansowe ze składek własnych (sponsoring), funduszy Unijnych na róŝnorodne formy wspierające edukacje przedszkolną i modernizację budynków. Wniosek ten będzie priorytetem przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego i przyznawaniu nagród. Osoby chętne do współpracy w/w wymienionym temacie winny się zgłaszać do dyrektora lub zastępcy przedszkola Priorytety do pracy wychowawczo-dydaktycznej w planach miesięcznych Obszar wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczy: Integracja dzieci o róŝnych potrzebach rozwojowych Radość bycia razem Obszar współpracy z rodzicami i środowiskiem: Budowanie partnerskich relacji z rodzicami w celu integracji oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego. Efektywna współpraca z bliŝszym i dalszym środowiskiem w zakresie realizacji misji przedszkola. Obszar doskonalenia nauczycieli: Nabywanie umiejętności budowania środowiska edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi dzieci o zróŝnicowanych potrzebach i moŝliwościach. 8

9 Obszar organizacji i zarządzania: Tworzenie warunków organizacyjnych i bazowych dla realizowanej idei integracji. CELE PRIORYTETOWE SŁUśĄCE REALIZACJI WIZJI I MISJI 1.Obszar wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczy: Budowanie systemu wartości i wspieranie rozwoju społeczno- moralnego dzieci ATRAKCYJNA OFERTA EDUKACYJNA: -ZAJĘCIA DODATKOWE: JĘZYKI OBCE, -GIMNASTYKA KOREKCYJNA, NAUKA TAŃCA (POCZĄTKOWO ORGANIZOWANA PRZEZ SPECJALISTÓW, -W MIARĘ UPŁYWU CZASU ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA Z UMIEJĘTNOŚCIĄ PROWADZENIENIA RYTMIKI A CO ZA TYM IDZIE BEZPŁATNE DLA RODZICÓW, NIEUSTANNA PROMOCJA UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA : -KONKURSY, KONCERTY -UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE, PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, - OTWARTE DRZWI, BEZPIECZEŃSTWO I DOBRO DZIECKA: -WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PEDAGOGICZNĄ I LEKARZEM PEDIATRĄ, -KONTAKTY Z OCHOTNICZĄ STRAśĄ POśARNĄ, -KONTAKTY ZE STRAśĄ MIEJSKĄ I POLICJĄ, PROMOCJA PLACÓWKI NA ZEWNĄTRZ : - PUBLIKACJE W PRASIE LOKALNEJ, - PROGRAMY W TELEWIZJI, STRONA INTERNETOWA 9

10 - UDZIAŁ DZIECI W IMPREZACH I KONKURSACH ORGANIZOWANYCH NA SZCZEBLU MIASTA 2.Obszar współpracy z rodzicami i środowiskiem: Wspólne ustalanie hierarchii wartości preferowanych w procesie wychowania. Ukazywanie wartościowych sposobów wspólnego z dzieckiem spędzania czasu wolnego. UŚMIECH I ZADOWOLENIE WYCHOWANKA I JEGO RODZINY: - BADANIA PEDAGOGICZNE: WYWIADY, ANKIETY, KWESTIONARIUSZE, OBSERWACJA, ROZMOWY JAKO SPOSÓB POZYSKIWANIA INFORMACJI O OCZEKIWANIACH DZIECI I ICH RODZICÓW, 3.Obszar doskonalenia kadry WDN: Próba spojrzenia na rozwój inteligencji moralnej dziecka SERDECZNE RELACJE MIĘDZY DZIECKIEM A WYCHOWAWCĄ I INNYMI PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA, CIEPŁY KLIMAT PRZEDSZKOLA: -ODPOWIEDNI DOBÓR KADRY PEDAGOGICZNEJ I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO TECZNICZNYCH (ZASTĘPSTWA NA CZAS URLOPÓW MACIERZYŃSKICH I ZDROWOTNYCH, ZATRUDNIENIE NOWYCH PRACOWNIKÓW NA MIEJSCE OSÓB, KTÓRE PRZEJDĄ NA EMERYTURĘ LUB NA RENTĘ, -ROZMOWY I SZKOLENIA NA TEMAT KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ I KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH, DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY PEDAGOGICZNEJ (DOFINANSOWANE Z BUDśETU PRZEDSZKOLA): - KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE, - WARSZTATY METODYCZNE, - STUDIA MAGISTERSKIE 1 NAUCZYCIELKA, 10

11 - UDZIAŁ W RADACH SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA ORAZ W INNYCH PLCÓWKACH ( POŁĄCZONE RADY PEDAGOGICZNE), - SAMOKSZTAŁCENIE, 4.Obszar organizacji i zarządzania: Wypracowywanie podstawowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i tworzenie bazy dla integracji /akty prawne, partnerskie instytucje, specjaliści, literatura, narzędzia diagnostyczne, pomoce dydaktyczne, programy indywidualne/ ESTETYKA POMIESZCZEŃ I OTOCZENIA PLACÓWKI: - REMONTY I KONSERWACJE FINANSOWANE Z BUDśETU PRZEDSZKOLA ORAZ SPONSOROWANE PRZEZ OSOBY PRYWATNE, INSTYTUCJE ITP., - DOPOSAśENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEG0 W DODATKOWE ELEMENTY PLACU ZABAW, DRZEWKA I KRZEWY, DOPOSAśENIE PRZEDSZKOLA W POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI: - ZAKUP ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH (Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW, Z BUDśETU PRZEDSZKOLA ORAZ OD SPONSORÓW POZYSKANYCH PRZEZ DYREKTOR I NAUCZYCIELKI. NASZ WYCHOWANEK - ABSOLWENT JEST GOTOWY DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE, JEST AKTYWNY, TWÓRCZY, CHĘTNIE PODEJMUJE NOWE WYZWANIA, DOPROWADZA SWOJĄ PRACĘ DO KOŃCA, JEST DOBRYM ORGANIZATOREM SWOJEGO MAŁEGO ŚWIATA, ROZWIJA SWOJE TALENTY, WYKAZUJE POSTAWĘ BADAWCZĄ, KOCHA PRZYRODĘ, WIE, JAK JĄ CHRONIĆ, 11

12 POTRAFI WSPÓŁPRACOWAĆ Z RÓWIEŚNIKAMI, POTRAFI ZNOSIĆ PORAśKI, JEST OBYTY I KULTURALNY. I. PRIORYTETY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1 Skuteczność realizacji 1.Zapoznanie dzieci, rodziców z, podstawy programowej w Konwencja o Prawach Dziecka nauczyciele zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekscie praw człowieka Termin wykonania Cały rok Ewaluacja, sposób dokumentacji Strona internetowa, protokoły Rady Rodziców II. PRIORYTETY LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1 Ralizacja zagadnień z podstawy programowej Kontynuacja działań podjętych w roku szkolnym 2007/ 2008 Termin wykonania Nauczyciele Cały rok Ewaluacja, sposób dokumentacji 12

13 III. OBSZAR WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-0PIEKUŃCZY Organizacja i przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego oraz jego efekty Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Weryfikacja i analiza szkolnego zestawu programów nauczania zapewniającego korelację bezprzedmiotową 1.Ocena programów wychowania przedszkolnego w oparciu o dyskusję na wrześniowych zebraniach z rodzicami. 2.Przestrzeganie zasad korelacji bezprzedmiotowych. Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Termin wykonania VIII 2008 IX 2008, II 2009 Ewaluacja, sposób dokumentacji Wnioski przedstawione na radzie pedagogicznej 2. Sprawdzanie efektywności zastosowanych działań 1.Obserwacja zachowania i postępów wychowanków - Prowadzenie dokumentacji - Kontakty indywidualne z rodzicami wychowanków Nauczycielki Na bieŝąco 2.Analizowanie wyników badań i opracowywanie wniosków do realizacji Nauczycielki X 2008, II, VI

14 3. Rozwój intelektualny, emocjonalny dziecka 1.Działania edukacyjne oparte na programie wych.przedszkolnego dopuszczonego przez MENiS ( podstawa progr.) Nauczycielki Na bieŝąco 2.Kontynuacja realizacji treści programów napisanych przez nauczycieli Wg przedszkolnego zestawu programów Na bieŝąco 3.Opracowanie programu Adaptacja dziecka rozpoczynającego uczęszczanie do przedszkola M.Skulimowska, M.Chudyk IX-X Wykorzystanie zakupionych programów komputerowych wzbogacających programy nauczania do codziennej pracy z dzieckiem Nauczycielki Wg potrzeb 5.Organizowanie zajęć dodatkowych (rytmika, język angielski, zajęcia i zabawy ruchowe) M.Piasecka IX Zaspokajanie potrzeb opiekuńczowychowawczych, zapewnienie rozwoju osobowego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań rodziców. 1.Zorganizowanie zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce i z dysfunkcjami 2.Udzielanie pomocy uczniom z orzeczeniem PPP. 3.Kierowanie na badanie do PPP. Nauczyciele E.Baydak, J.Igras, M.Lewko Nauczyciele IX-X 2008 X 2008, II 2009 V Tworzenie grup wsparcia" w ramach zajęć w ranku Nauczyciele Wg potrzeb 14

15 5. Realizacja przedsięwzięcia Lepszy start od malucha rozwijającego zainteresowania, zamiłowana i uzdolnienia dziecka 1.Utworzenie dodatkowych zajęć dla dzieci zdolnych 2. Kontynuacja konkursu w zakresie: - pojęć matematycznych Kangur matematyczny dla 6-latków R.Bartoszyk, H.Skwarska J.Igras, R.Trynda XI 2008, II 2009 V Udział dzieci w konkursach, zawodach, przeglądach. - konkurs recytatorski dla grup 5-6 letnich Święta M.Zielińska, M.Kąkol XII konkurs plastyczny Bezpieczna droga do przedszkola K.Wojciechowska X-XI konkurs plastyczno-techniczny Kolorowa pisanka M.Skulimowska XII pasowanie na czytelnika klasy pierwszej Pięknie czytam ( konkurs czytelniczy) J.Igras, R.Trynda VI propagowanie czytelnictwa w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom ( konkurs rodzicdziecko ) H.Skwarska, K. Wojciechowska V-VI konkursy grupowe plastyczne: * Tworzymy własną ksiąŝkę T.Łasocha,M.Czapla XII 2008 * Wielkanoc polskie tradycje W.Knap,D.Krzaczko wska II-III

16 - wewnątprzedszkola olimpiada z języka angielskiego - wewnątrzprzedszkolne zawody sportowe: -tenis stołowy, - warcaby 4. Udział dzieci w przeglądach zewnętrznych: - Przegląd Piosenki Przedszkolnej w TDK - Mini Lista Przebojów w TDK 5 Galeria najlepszych prac plastycznych dzieci B.Malec A.Kołodziej D.Krzaczkowska K.Chwaleba, M.Lewko Wg potrzeb Wg potrzeb T.Łasocha A M.Czapla B VI 2009 II 2009 II 2009 XII 2009 V 2009 Cały rok 16

17 6. WdroŜenie dzieci do poszerzania zainteresowań własnym regionemrealizacja programu Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom". 1. Organizacja wycieczek autokarowychpoznawanie Roztocza, zabytków, tradycji, historii. 2. Organizacja wycieczek pieszych w ramach realizacji treści programowych M.Piasecka, M.Sidorowicz Nauczyciele VI 2009 W g potrzeb 3. Zajęcia otwarte: - Jako dziecko potrafię odpowiedzialnie zachować się poza przedszkolem - Zabawy z mamą i tatą tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności dziecka R.Trynda,M.Czapla K.Wojciechowska A.Łój XI 2008 XII Konkurs na dokończenie zdania: Mój dom to Lubimy być w przedszkolu bo. W.Knap, T.Łasocha X 2008 XI Diagnoza umiejętności dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych 1.Przygotowanie kart diagnostycznych umoŝliwiających obserwację dziecka 2.Badania z wykorzystaniem róŝnorodnych metod (monitoring i ewaluacja) Nauczyciele Nauczyciele VIII 2008 X 2008 X Modyfikowanie testów do badania dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich Nauczyciele X Ustalenie grup reedukacyjnych oraz kierunku pracy przyjętej z dzieckiem przy współpracy z rodzicami Nauczyciele X

18 8. Wychowanie dzieci w duchu ideałów humanistycznych, religijnych 1. Udział dzieci w uroczystościach kościelnych: -Uroczyste uczestniczenie w uroczystości związanej z imieninami: Biskupa i Ks. Dziekana G.Raczkiewicz XI 2008, I 2009, VI mszy św. z okazji zakończenia roku dla 6- latków S. Teresa VI Wszystkie dzieci nasze sąakceptacja ludzi róŝnych obyczajów, deficytów rozwojowych, fizycznych, zdrowotnych 1.Otoczenie wszechstronną opieką dzieci ze środowisk zaniedbanych: - bezpłatne obiady ( MOPS) - zaopatrywanie w uŝywaną odzieŝ i obuwie ze zbiórek Nauczyciele W g potrzeb - pomoc koleŝeńska 2. Kontynuacja współpracy z pedagogiem w celu otoczenia szczególną opieką dziecka sprawiających trudności wychowawcze Nauczyciele W g potrzeb 3. Otoczenie szczególną opieką dzieci nieśmiałych, wyobcowanych, zagubionych poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy Nauczyciele Wg potrzeb 4. Wspomaganie dzieci w rozwiązywaniu problemów osobistych Nauczyciele W g potrzeb 5. Kontrolowanie realizacji obowiązku M.Piasecka IX 2008, 18

19 10. Realizacja programu wychowawczego. Wspieranie rodziny w zakresie działań wychowawczych. szkolnego I Cykl zajęć: XI 2008 Jesteśmy dziećmi i znamy swoje prawa D.Krzaczkowska, -zapoznawanie i przypomnienie dzieciom ich R.Detko, praw A. Pitura -kształtowanie postaw szacunku dla innych M.Borek i samego siebie A.Łój -zapoznanie uczniów z systemem kar i nagród -prezentowanie przez uczniów odpowiednich postaw patriotycznych i obywatelskich 2.Opracowanie informacji na stronę internetową Prawa dziecka w przedszkolu 3.Organizowanie spotkań z dziećmi sprawnymi inaczej M.Piasecka E.Baydak, J.Igras XI 2008 IX 2008 MAŁA I DUśA OJCZYZNA- PRZEDSIĘWZIĘCIE INNOWACYJNE Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju dziecka i rodzica poprzez oddziaływania pedagogiczne i społeczne, zmierzające do głębszego poznania kultury, tradycji, norm zachowani i rozumienia ludzi zamieszkujących kraje Unii Europejskiej Lp. Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Poznaję siebie w grupie przedszkolnej 1.Cykl zajęć ; Moje przedszkole - zwiedzanie pomieszczeń przedszkola Kto pracuje w przedszkolu? M.Skulimowska, M.Chudyk, E.Baydak, M.Kąkol Termin wykonania IX 2008 Ewaluacja, sposób dokumentacji 2. Dom jako ognisko rodzinne 1.Zajęcia i zabawy pod hasłem Ja i moja M.Skulimowska IX-X 19

20 rodzina -rozpoznawanie członków rodziny na ilustracjach -znajomość adresu zamieszkania -zabawy tematyczne w dom, odtwarzanie scenek rodzinnych J.Igras, H.Skwarska, M.Chudyk A.Pitura A.Łój D.Krzaczkowska 2.Odwiedzanie zakładów pracy rodziców 3.Spotkania z rodzicami o ciekawych zawodach R.Detko, K.Wojciechowska R.Detko X 2008 X-XII Wykonanie drzewka genealogicznego R.Bartoszyk Cały rok 5.Organizowanie w grupie uroczystych świąt o charakterze rodzinnym np. imieniny dziecka R.Detko Cały rok 3. Poznaję moje miasto i jego historię 1.Spotkanie z przewodnikiem biura turystycznego poznanie legendy i herbu Tomaszowa Lubelskiego E.Baydak, J.Igras I Wycieczka do muzeum H.Skwarska, R.Bartoszyk, E.Baydak XI 2008, V Zwiedzanie zabytków w Tomaszowie i okolicach R.Detko, J.Igras,H.Skwarska, E.Baydak, G.Raczkiewicz V Wycieczk pod pomnik z okazji Święta Niepodległości-zapoznanie z postacią Józefa J.Igras, K.Wojciechowska, XI

21 Piłsudskiego 5.Konkurs fotograficzny Ciekawe miejsca w Tomaszowie -wykonanie albumu do biblioteki przedszkolnej 4. Polska moja ojczyzna 1..Zajęcia doskonalące: -słuchanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego (stolica, hymn, flaga, godło) -określenie konturów granic Polski, wskazanie stolicy, herb stolicy-praca z mapą i globusem R.Trynda A.Pitura, R.Detko I-II 2009 R.Detko, H.Skwarska, R.Bartoszyk, G.Raczkiewicz, I.Igras I Umieszczenie na tablicy ilustracji Cudowne miejsca w Polsce A.Pitura I-VI Przegląd twórczości przedszkolaków pt. PodróŜ po Polsce - wiersze, piosenki, tańce J.Igras, E Baydak, M.Lewko II Poznanie wybranych krajów Unii Europejskiej 4.Przeprowadzenie wywiadu Polska moja ojczyzna-symbole narodowe - nagrodzenie najciekawszego nagrania 1.Zajęcia i zabawy pod hasłem Jesteśmy Europejczykami -poznanie legendy o powstaniu Europy -prezentacja wybranego państwa(mapa,hymn,stolica,flaga,herb) -prezentacja legendy lubbasni -prezentacja tradycji i zwyczajów danego kraju K.Wojciechowska, M.Czapla E.Baydak, K. Wojciechowska A.Łój II 2009 II-VI Wykonanie albumów z RóŜnych krajów Unii Europejskiej-konkurs rodzinny 3.Nauka tańców i piosenek ilustrujących M.Lewko, H.Skwarska, M.Kąkol, R.Trynda E.Baydak, II-V 2009 II-VI

22 wybrany kraj Unii europejskiej-pozyskiwanie przedszkolnych strojów do układów tanecznych i tańców naszego kraju jak i krajów Unii Europejskiej 4.Poznawanie na zajęciach legend, baśni i bajek najsłynniejszych pisarzy europejskich 5.Konkurs dla rodzic-dziecko wykonanie flag krajów europejskich róŝnymi technikamiwystawa plastyczna Mali Europejczycy 6. Zajęcia koleŝeńskie dotyczące poznania tradycji i zwyczajów wybranych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem kształtowania świadomej przynaleŝności do narodu i własnego kraju - Z wizytą po krajach Unii Europejskiej ( 5-6 Latki), - Zwiedzamy Francję z Czerwonym Kapturkiem ( 3 4 latki) 7. "Jesteśmy europejczykami" Quiz - zdobywanie paszportu europejskiego. Uroczystość zorganizowana w grupach dzieci 6- letnich w celu utrwalenia wiadomości na temat krajów Unii Europejskiej. K.Wojciechowska, G.Raczkiewicz J.Igras, H.Skwarska, R.Bartoszyk M.Lewko, A Pitura J.Igras, H.Skwarska, M.Kąkol, M. Zielińska M.Chudyk, M.Borek, D.Krzaczkowska H.Skwarska, K.Wojciechowska III-VI 2009 IV 2009 IV 2009 IV 2009 V

23 6. Od przedszkola do Europy 1. Inscenizacja Poznajemy kraje Unii Europejskiej 2.Zbieranie informacji o Unii Europejskiej i róŝnych krajach- albumy konkurs dla przedszkoli i szkół 3. Zajęcia : -EUROPA- córka króla Agenora. Poznajemy mit o naszym kontynencie- zajęcia, pogadanki -porozmawiajmy o Unii Europejskiej - Niemcy- nasi zachodni sąsiedzi - Belgia- koronkowe państwo - Finlandia- kraina Świętego Mikołaja - Francja- kraj serów, Ŝab i ślimaków - Holandia- kraj tulipanów i wiatraków - Dania- kraj w którym wymyślono klocki lego - Włochy- kraj wulkanów, pizzy i spahetti 4.Dni Unii Europejskiej dla zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół -Otwarcie -1 dzień JEDNA EUROPA RÓśNE KULTURY -2 dzień TURNIEJ MIĘDZYGRUPOWY -3 dzień POLSKA w DRODZE DO EUROPY 5.Zorganizowanie konkursu przedszkolnego ( rodzic-dziecko) Unijna maskotka z Polski 6.Zorganizowanie przeglądu piosenek i tańców J.Igras, M.Kąkol E.Baydak, R.Raczkiewicz, R.Bartoszyk, H.Skwarska A.Kołodziej, K.Wojciechowska, R.Trynda T.Łasocha, W.Knap, M.Lewko G.Raczkiewicz, II-V 2009 II-VI 2009 VI 2009 V-VI 2009 V

24 europejskich Od przedszkola do Europy z udziałem zaproszonych gości (przedstawiciel Urzędu Miasta do spraw Unii Europejskiej i innych) 7.Zebranie przepisów kulinarnych krajów Unii Europejskiej-ksiąŜka kucharska 8.Prezentacja i degustacja dań róŝnych krajów europejskich dla środowiska -plac przedszkolny 9.Zorganizowanie dla rodziców w grupach warsztatów Edukacja europejska dla rodziców E.Baydak M.Lewko M.Borek, M.Zielińska, M.Sidorowicz M.Sidorowicz, M.Piasecka I-VI 2009 VI 2009 IV

25 PROJEKTY POZYSKIWANIA FUNDUSZY DLA MALUCHÓW OD PRZEDSZKOLA. Lp. Nazwa zadania Osoba odpowiedzialna Osoba współdziałająca Termin 1. Ogólnopolska zbiórka baterii-współdziałanie z Urzędem Miasta- Firma REBA Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna w Warszawie M.Chudyk A.Łój Cały rok 2. Monitoring wizyjny M.Sidorowicz M.Nocek I-IV Programy ekologiczne M.Piasecka M.Skulimowska, R.Detko, M.Nocek Do , Do Akcja KZT kartridŝy konkurs ekologiczny Komputery za tonery A.Pitura, R.Detko M.Piasecka Cały rok 5. Młody Menager Środowiska-segregacja odpadów A. Pitura, R. Detko M. Piasecka Cały rok 6. Lokalny program rewitalizacji obszaru miejskiego termomodernizacja budynków M.Piasecka M.Sidorowicz Konkurs zamknięty POKL /9.1.1/2008 M.Sidorowicz M.Piasecka, E.Matyjanka 2008r 8. Na dobry początek - konkurs o dofinansowanie z Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego M.Piasecka, M.Sidorowicz E.Matyjanka Do r 25

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 5 LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 5 LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 1 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 5 LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2008 2009 FORMA TEMATYKA TERMIN REALI ZACJI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne: informacja o głównych celach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE ROK SZKOLNY 2007 / 2008 Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Zebrania z rodzicami. I. Zebranie organizacyjne. 1.Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości. Współpraca nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem rok szk. 2010/2011 Grupa IX Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez Zapoznanie ze Statutem, organizacją pracy przedszkola

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI 1. Zebranie organizacyjne ZEBRANIA Z RODZICAMI, Podpisanie oświadczeń i upoważnień

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I pięciolatki NA ROK 2007/2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I pięciolatki NA ROK 2007/2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZCAM ŚRODOWSKEM W GRUPE pięciolatki NA ROK 2007/2008 1 FORMA TEMATYKA TERMN REALZACJ OSOBA ODPOWEDZALNA UWAG O REALZACJ ZEBRANA Z RODZCAM.Zebranie organizacyjne 1 Charakterystyka dziecka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Formy współpracy Termin realizacji Sposoby realizacji Uwagi 1. Zebranie organizacyjne z rodzicami - zebranie ogólne - zebrania grupowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Formy współpracy Zebrania ogólne Sposób realizacji I. 1. Zapoznanie rodziców ze statutem, regulaminem przedszkola i zasadami przyprowadzania i odbierania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA Ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IX w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA 1. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2016/2017 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

Myśl jak mędrcy, ale mów jak zwykli ludzie. Arystoteles

Myśl jak mędrcy, ale mów jak zwykli ludzie. Arystoteles P LAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Myśl jak mędrcy, ale mów jak zwykli ludzie. Arystoteles CELE PROGRAMU 1.Pobudzanie zainteresowania życiem ich dzieci. 2.Zmiana świadomości pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2014-2015 Zadanie-cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 6 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 6 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA VI - 6 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010 FORMA TEMATYKA TERMIN REALI ZACJI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne: podpisanie oświadczeń i upowaŝnień

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE III w roku szkolnym

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE III w roku szkolnym HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE III w roku szkolnym 2016-2017 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA I. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Ewa Poprawa Jakobiszyn nauczyciel mianowany Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im.kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu Czas trwania staŝu:

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem w roku szkolnym 2008/2009 Grupa 4-latków (gr. IV)

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem w roku szkolnym 2008/2009 Grupa 4-latków (gr. IV) Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem w roku szkolnym 2008/2009 Grupa 4-latków (gr. IV) FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZA- CJI OSOBA ODPOWIE- DZIALNA UWAGI O REALIZA- CJI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM DLA DZIECI Z GRUPY VIII DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM DLA DZIECI Z GRUPY VIII DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM DLA DZIECI Z GRUPY VIII DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2009 2010 FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU 2016/2017

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU 2016/2017 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU 2016/2017 TERMIN FORMY WSPÓŁPRACY SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI Całorocznie Aktualizacja przepisów Zebrania ogólne, grupowe, ogłoszenia na tablicy, wpisy w dzienniczku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO l.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIAL NE I WSPÓŁODPOWI EDZIALNE 1 Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem 2 Poznawanie się dzieci Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji. realizacji 1. Dni adaptacyjne wrzesień - wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 Cele: 1. Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.. 2. Stymulowanie kreatywnej postawy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami

Roczny plan współpracy z rodzicami Roczny plan współpracy z rodzicami Plan współpracy Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pocheć Placówka oświatowa: Oddział Przedszkolny Pluszowego Niedźwiadka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Statut Przedszkola Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia... Koncepcja pracy przedszkola Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V pięciolatki NA ROK 2010/2011 FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI 1. Zebranie organizacyjne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IX w roku szkolnym 2017/2018 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA I. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w Koncepcja pracy przedszkola str. 1 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Adaptacja Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 30.08.2016r. ~ 1 ~ Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE V w roku szkolnym 2016-2017 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI 1. Zebranie organizacyjne ZEBRANIA Z RODZICAMI, Podpisanie oświadczeń i upoważnień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 14/15 z 15 września 2014r. po zaciągnięciu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Agnieszka Parada nauczyciel kształcenia zintegrowanego Szkoła Podstawowa w Rzeplinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO NA OKRES ODBYWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE Rok szkolny 2015/2016 FORMA WSPÓŁPRACY SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Informacje 1. Zapoznanie rodziców ze statutem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo