Władze Uczelni Kadencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władze Uczelni Kadencja 2012 2016"

Transkrypt

1

2 Władze Uczelni Kadencja Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz Syczewska Prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim prof. dr hab. n. med. Leszek Domański Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med., prof. PUM Beata Karakiewicz Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald

3 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 4 Studia 5 Jednolite studia magisterskie Analityka medyczna 6 Lekarski 7 Lekarsko-dentystyczny 7 Biotechnologia 8 Dietetyka 9 Higiena dentystyczna 10 Fizjoterapia 11 Kosmetologia 12 Pielęgniarstwo 13 Położnictwo 14 Ratownictwo medyczne 15 Zdrowie publiczne 16 English Program 17 Asklepios Programm 18 Biblioteka Główna PUM 19 Organizacje studenckie 20 Dla studentów 22

4 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Najlepsza uczelnia w województwie zachodniopomorskim 4 Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim wydziały Prowadzimy Studia: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Wydział Nauk o Zdrowiu II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie Utrzymujemy kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji podyplomowe profesorów pracowników naukowo-dydaktycznych Nasi pracownicy naukowi to w większości wybitni specjaliści, zaliczani do czołówki polskich i światowych naukowców (m.in. genetyk prof. Jan Lubiński, prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński badania nad komórkami macierzystymi). Sprawujemy nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi: studentów 4 Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1, ul. Unii Lubelskiej wraz ze Szpitalem w Policach i Kliniką Psychiatrii przy ul. Broniewskiego Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2, al. Powstańców Wielkopolskich

5 Studia jednolite magisterskie 12 kierunków S analityka medyczna biologia i chemia na poziomie rozszerzonym lekarski S N EN DE (kandydaci z Niemiec) biologia rozszerzona, do wyboru chemia / fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym S lekarsko-dentystyczny N EN biologia rozszerzona, do wyboru chemia / fizyka i astronomia na poziomie rozszerzonym I i II stopnia biotechnologia S2 biologia / chemia / fizyka na poziomie rozszerzonym dietetyka S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym fizjoterapia S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym higiena dentystyczna biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym kosmetologia S2 N1 N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym pielęgniarstwo S2 N1 + pomostowe N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym położnictwo S2 N1 + pomostowe biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zdrowie publiczne S2 Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim oraz lekarsko -dentystycznym przeznaczone są dla osób, które w roku rekrutacji brały udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym lub innej uczelni. N2 biologia / chemia / fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym ratownictwo medyczne Studia stacjonarne (I stopnia i jednolite magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich z nową i starą maturą (na kierunek lekarski, lekarsko -dentystyczny i analitykę medyczną przeprowadzany jest egzamin wstępny, pozostałe kierunki - konkurs świadectw). N2 biologia / chemia / fizyka / matematyka / WOS / historia / geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym S jednolite studia magisterskie, stacjonarne kształcenie w j. angielskim studia I stopnia, stacjonarne N1 studia I stopnia, niestacjonarne N jednolite studia magisterskie, niestacjonarne kształcenie w j. niemieckim S2 studia II stopnia, stacjonarne N2 studia II stopnia, niestacjonarne Studia II stopnia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł licencjata, magistra lub równorzędny uzyskany na danym kierunku lub dla osób, które ukończyły studia I stopnia o kierunku wymienionym w uchwale rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów. 5

6 Jednolite studia magisterskie Analityka medyczna S Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w: medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach prowadzących badania kliniczne, instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych. Studia obejmują nauczanie w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii, toksykologii. 6

7 Lekarski S N (kandydaci EN DE z Niemiec) Absolwent jest przygotowany do prowadzenie profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pierwszej pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego, a także w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Jest osobą przygotowaną do prowadzenia postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującą zasady humanitaryzmu. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu, a także może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Lekarsko-dentystyczny S N EN Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w dyscyplinach stomatologicznych. Po uzyskaniu dyplomu, odbyciu rocznego stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) absolwent otrzymuje prawo wykonywania zawodu. Jest w stanie przejąć odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonym mu pacjentem, realizuje zadania zawodowe lekarza-dentysty. Może pracować we wszystkich placówkach służby zdrowia, publicznych i niepublicznych. 7

8 Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna S2 Studia I stopnia Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w: przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis oraz wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy przy: opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o podanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. 8

9 Dietetyka S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Zdobywa kompetencje do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw. Jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia II stopnia Absolwent jest specjalistą w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, a także poradnictwa żywieniowego. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i do dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Może pracować w poradniach dietetycznych oraz innych jednostkach podstawowej ochrony zdrowia, w których posługuje się wiedzą ogólną i szczegółową z zakresu planowania żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz dokonywać oceny stanu żywienia za pomocą specjalistycznego sprzętu. 9

10 Higiena dentystyczna Pierwszy rok nauki to przedmioty teoretyczne. Na drugim roku studenci rozpoczynają zajęcia ze stomatologii zachowawczej i endodoncji przedklinicznej. Od trzeciego roku dołączone są ćwiczenia kliniczne. Do dyspozycji studentów jest 111 nowoczesnych unitów stomatologicznych oraz inny sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia pacjentów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie stomatologii. Po zakończeniu studiów absolwent może pracować w gabinetach dentystycznych, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. W niektórych krajach Unii Europejskiej może prowadzić gabinety profilaktyki stomatologicznej. W Polsce czekamy na regulacje prawne w tym zakresie. Fizjoterapia S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być sprawnym fizycznie, aby poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek chorób i urazów. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i dla niepełnosprawnych oraz szkolnictwie, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 10

11 Studia II stopnia Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz jest sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich). Ma wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu: diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. 11

12 Kosmetologia S2 N1 N2 Studia I stopnia Absolwent posługuje się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Umie: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania, ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent posługuje się zaawansowaną wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania, ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne), współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. 12

13 Pielegniarstwo S2 N1 + pomostowe N2 Studia I stopnia Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Potrafi świadczyć opiekę zdrowotną oraz nią zarządzać, prowadzić edukację zdrowotną i promocję zdrowia. W praktyce pielęgniarskiej korzysta z wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu, jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia II stopnia Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą z obszaru: nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa, organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Studia przeznaczone dla absolwentów liceum medycznego lub szkoły pomaturalnej kształcących w zawodach pielęgniarki lub położnej. 13

14 Połoznictwo S2 N1 + pomostowe N2 Studia I stopnia Studia obejmują bloki przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego oraz kierunkowego. Absolwent wykonuje świadczenia zdrowotne wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Jest przygotowany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Absolwent, po uzyskaniu wydawanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Posiada umiejętności: organizowania i nadzorowania opieki położniczo -ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy, współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki, podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego. Studia przeznaczone dla absolwentów liceum medycznego lub szkoły pomaturalnej kształcących w zawodach pielęgniarki lub położnej. 14

15 Ratownictwo medyczne Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent samodzielnie wykonuje medyczne czynności ratunkowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Absolwent może pracować w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych. 15

16 Zdrowie publiczne S2 N2 Studia I stopnia Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Do podstawowych umiejętności absolwenta należy: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji. Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Wykazuje się umiejętnościami umożliwiającymi włączanie się w procesy decyzyjne w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia różnych instytucji (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych), funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Ma kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, nadzorze sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Jest kwalifikowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). 16

17 English Program Pomeranian Medical University in Szczecin offers studies in English language at the Faculty of Medicine (since 1996) and the Faculty of Medicine and Dentistry (since 2006). From 2013 based on the bilateral Agreement with Asklepios Group University also offers 6 years MD programme. The University offers 30 seats at the Faculty of Medicine for Asklepios Program. This programme has been drafted mainly for German citizens but is also available to other EU citizens who speak fluent German. New system of education, so called outcome based, has been implemented at PMU. Learning outcomes are statements of what a student is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after completion of a process of learning. The outcomes are based on the following essential elements of a competent and reflective practitioner: what does the student know (demonstrating evidence of knowledge, assessing comprehension, assessing application, assessing analysis and synthesis) what the student is able to do (practical skills) the student as a professional (competences - a dynamic combination of attributes, abilities and attitudes) At present, the University educates over 590 students at both Faculties. Over 250 students have already successfully graduated from the Faculty of Medicine. Each year the University offers 130 seats at the Faculty of Medicine and 30 seats at the Faculty of Medicine & Dentistry. English Program students follow the same curriculum as Polish Program students, meaning they undergo the same clinical and theoretical courses throughout 6 and 5 years of education at the Faculty of Medicine and the Faculty of Medicine & Dentistry respectively. Most of the classes take place in the PMU Independent Public Clinical Hospitals (no.1 and no.2) chairs and departments, such as Chair of Pathology, Chair or Biochemistry and Medical Chemistry, Chair of Pharmacology, or in case of dental studies specifically: Chair of Conservative Dentistry and Periodontology, Chair of General and Dental Radiology or Maxillofacial Surgery Department, to name only a few. English Program students come from 21 countries, mainly from Scandinavia (Norway, Sweden, Denmark, Faroe Islands and Finland), Germany, Latvia, but also from non-european countries such as Canada, China, Israel, Mauritius, Syria, USA or Taiwan. Given the fact that English Program students are from various corners of the world, studies at the PMU are not only an excellent training for future doctors, but also a fantastic opportunity to live and work in a diverse environment where one can learn new language, understand another culture or even observe different scientific approaches and techniques. 17

18 Asklepios Programm Im April 2013 wurde ein Vertrag zwischen der Pommerschen Medizinischen Universität in Szczecin und dem deutschen Klinikunternehmen Asklepios unterschrieben. Asklepios Group, vor 26 Jahren gegründet, gehört heutzutage zu den drei gröβten privatwirtschaftlichen Krankenhauskonzerns in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Asklepios hat eine neue Form der medizinischen Bildung ermöglicht. Das Programm für die humanmedizinische Fakultät umfasst 3 Studienjahre der vorklinischen Lehrveranstaltungen, 2 Jahre der klinischen Lehrveranstaltungen und 1 Jahr der klinisch-praktischen Tätigkeiten. Die Studenten des englischsprachigen Programms, die laut der geltenden Vorschriften im Aufnahmeverfahren an die Pommersche Medizinischen Universität angenommen wurden, werden das Studienprogramm für Medizin im Rahmen des Asklepios-Programms in der englischen und in der deutschen Sprache realisieren. Mehr Informationen zum Programm unter: Das erste Aufnahmeverfahren im Rahmen des neuen Bildungsprogramms erfolgt schon im Studienjahr 2013/2014. Es wird geplant, ca. 30 Personen anzunehmen. Mehr Informationen zum Aufnahmeverfahren im Rahmen des Asklepios-Programms unter: Mehr Informationen zu Asklepios Group unter: 18

19 Biblioteka Główna PUM al. Powstańców Wielkopolskich 20 filia: Szpital kliniczny nr 1, ul. Unii Lubelskiej Godziny otwarcia biblioteki Biblioteka Główna Poniedziałek 8:00 22:00 Wtorek 8:00 22:00 Środa 8:00 22:00 Czwartek 8:00 22:00 Piątek 8:00 22:00 Sobota 9:00 15:00 Filia 8:00 15:00 8:00 19:00 8:00 15:00 8:00 19:00 8:00 15:00 9:00 15:00 Biblioteka Główna PUM gromadzi literaturę naukową z zakresu medycyny, stomatologii, analityki medycznej, biotechnologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, kosmetologii, nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, jak również beletrystykę. Zbiory biblioteki liczą ponad woluminów. W 2012 r. prenumerata obejmowała 616 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W czytelni Biblioteki Głównej udostępnianych jest ponad książek, w wypożyczalni, z wolnym dostępem do półek, ponad książek. Oprócz zbiorów drukowanych biblioteka gromadzi źródła elektroniczne: płyty CD, DVD, e-książki, e-czasopisma oraz bazy danych. Użytkownicy pracujący w uczelnianej sieci internetowej PUM mają dostęp do około 40 baz danych, ponad książek elektronicznych oraz ponad czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. W Bibliotece Głównej znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnia dla ponad 130 osób, 3 pokoje do prac grupowych, 4 pokoje pracy indywidualnej, a także 40-osobowa sala dydaktyczna. Użytkownicy mają do dyspozycji ponad 50 stanowisk komputerowych, w tym 42 z dostępem do Internetu. Na terenie biblioteki dostępny jest Internet bezprzewodowy. 19

20 Organizacje studenckie Parlament Studentów Najważniejszą organizacją reprezentującą studentów w Uczelni jest Parlament Studentów. Składa się z 16 osób wybieranych na 2-letnią kadencję, jego przedstawiciele zasiadają w Senacie oraz Radach Wydziałów. Parlament zajmuje się pomocą socjalną, warunkami studiowania i życiem kulturalnym studenta. Organizuje promocyjne zakupy książek i zabawy integracyjne, m.in. Otrzęsiny i PUM PARTY. Studenckie Towarzystwo Naukowe Studenckie Towarzystwo Naukowe zrzesza 87 kół. Działający w kołach studenci współuczestniczą w życiu naukowym Uczelni. W ten sposób stawiają pierwsze kroki w medycznym środowisku naukowym pod okiem wybitnych naukowców i specjalistów. Działalność kół jest ściśle związana z tematami naukowymi realizowanymi przez poszczególne jednostki PUM. Studenci PUM pracujący w kołach naukowych są laureatami wielu nagród i wyróżnień, które zdobywają na sesjach naukowych organizowanych przez STN PUM oraz na studenckich konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Wiosną każdego roku STN organizuje Ogólnopolską Sesję Naukową Studenckich Kół Naukowych PUM. 20

21 Akademicki Związek Sportowy Akademicki Związek Sportowy zajmuje się organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez organizacje środowiskowe i Zarząd Główny AZS. Reprezentanci PUM startują w Mistrzostwach Szczecina Szkół Wyższych, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Uniwersjadach lat pierwszych. Klub organizuje razem ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Turniej o Memoriał Waldemara Krasonia w koszykówce kobiet i mężczyzn coroczną imprezę organizowaną od ponad 20 lat. Związek skupia studentów aktywnie uprawiających sport w kilku sekcjach: koszykarskiej, siatkarskiej, piłkarskiej, pływackiej, wioślarskiej i unihokeja. IFMSA - POLAND Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny Oddział Szczecin (International of Medical Student Assotiation Poland IFSMA Poland) IFSMA-Poland Oddział Szczecin organizuje praktyki wakacyjne, szkolenia i warsztaty z zakresu zdrowia publicznego, edukacji medycznej, zdrowia reprodukcyjnego. Propaguje kulturę pokoju. IFSMA opiera swoją działalność na pracy członków-wolontariuszy, którzy w ciągu roku akademickiego przygotowują różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia, m.in. na rzecz społeczności: Szpital Pluszowego Misia, Miś pod Szpitalną Choinką, Kobiety w Czerwieni, Faceci w Czerni oraz akcje prozdrowotne: Studenci PUM Mieszkańcom Szczecina, Serce Masz Tylko Jedno. IFSMA jest najprężniej działającą organizacją pozarządową wśród 11 oddziałów w Polsce. Dzięki działalności IFSMA studenci kierunku lekarskiego mogą wyjeżdżać na praktyki wakacyjne do krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Australii. Organizują także przyjazdy studentów z innych krajów do PUM. Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział zrzesza studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Organizuje wykłady zaproszonych gości, promocje tańszych zakupów podręczników i sprzętu stomatologicznego, uczestniczy w akcjach promocji zdrowia. Przygotowuje praktyki wakacyjne dla studentów PUM w krajach Europy i Ameryki oraz zaprasza studentów z innych krajów do PUM. 21