5 marca 2007r. Uroczyste obchody Dnia ŁWSH trzecie urodziny naszej uczelni (działamy od 2 marca 2004 r.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 marca 2007r. Uroczyste obchody Dnia ŁWSH trzecie urodziny naszej uczelni (działamy od 2 marca 2004 r.)."

Transkrypt

1 9 stycznia 2007r. Sporządzenie opinii przez pracowników Zakładu Edukacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŁWSH, dotyczącej wzrostu poziomu bhp w firmie PELLET ART. Sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem nowej technologii suszarni taśmowej, wymaganej do wniosku o dotację ze środków: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. 15 stycznia 2007r. Sporządzenie opinii przez pracowników Zakładu Edukacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŁWSH, dotyczącej opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w nowo budowanym Centrum Logistycznym we Włocławku przez INTRA Logistics S.A., wymaganej do wniosku o dotację ze środków: Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji. 25 stycznia 2007r. Udział ŁWSH w wydaniu Słownika biograficznego polskich historyków wychowania (wraz z Zakładem Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 5 marca 2007r. Uroczyste obchody Dnia ŁWSH trzecie urodziny naszej uczelni (działamy od 2 marca 2004 r.). 5 marca 2007r. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Studenckim ŁWSH a Samorządem Studenckim Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie marca 2007r. Zorganizowanie przez ŁWSH pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Pedagogiczne aspekty czasu wolnego. W konferencji uczestniczyło 140 osób.

2 25 maja 2007r. Pierwsze w historii szkoły ABSOLUTORIUM zorganizowane na Żarskim Rynku podczas Juwenaliów oraz obchodów milenijnych miasta. W trakcie uroczystości pierwszym absolwentom wręczono dyplomy ukończenia studiów w ŁWSH oraz udzielono absolutorium studentom najstarszych semestrów. Uroczystość zgromadziła 1500 osób, w tym 500 studentów i absolwentów maja 2007r. Juwenalia zorganizowane przez Samorząd Studentów ŁWSH przy wsparciu władz uczelni na Rynku w Żarach. Przejmując od Burmistrza klucz do bram Miasta Żary, studenci na dwa dni objęli władzę w mieście, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Do licznych atrakcji w tym roku należały m.in.: mecz studenci kontra wykładowcy rozegrany w Powiatowym Centrum Sportu, dyskoteka w klubie F1, koncerty zespołów: Ostatni krzyk mody, Kooperacja, Fokus, Farben Lehre, Habakuk. Święto żaków zakończył pokaz tańca z ogniem Fireshow w wykonaniu grupy Maorii.

3 25 maja 2007r. Poświęcenie Sztandaru ŁWSH (podczas Mszy Milenijnej), ufundowanego przez społeczność akademicką naszej uczelni oraz władze i mieszkańców Żar. 27 maja 2007r. Udział studentów, wykładowców, pracowników administracji ŁWSH w Korowodzie Historycznym zorganizowanym z okazji lecia Żar. 1 czerwca 2007r. II Studencka Konferencja Naukowa Opieka i wsparcie w obszarze wykluczenia społecznego zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe ŁWSH - ŁUŻYK.

4 7-10 czerwca 2007r. Udział w organizacji Centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego PTTK. Kapituła ŁWSH (prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, mgr Tadeusz Kordylewski) oceniała kroniki opracowane przez dzieci i młodzież. ŁWSH była również fundatorem nagród dla uczestników i laureatów konkursu. 13 czerwca 2007r. Udział ŁWSH w wydaniu pracy zbiorowej pod red. prof. dr. hab. Wiesława Jamrożka pod tytułem: Ad novum fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania (wspólnie z Zakładem Historii Wychowania UAM). 8 sierpnia 2007r. Nadanie imienia ŁWSH. Na mocy decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nazwa uczelni otrzymuje brzmienie: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. Jan Benedykt Solfa ( ) urodził się na Łużycach, w Trzebielu. Był osobistym lekarzem Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta. Profesor Akademii Krakowskiej, autor licznych dzieł o tematyce lekarskiej i przyrodniczej, uznany za jednego z prekursorów polskiej medycyny społecznej. Był również wybitnym humanistą interesował się filozofią, pisał utwory poetyckie. 31 sierpnia 2007r. Zakończenie udziału (w roli partnera Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze) w realizacji projektu "Wiedza to przyszłość", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. 3 września 2007r. Rozpoczęcie trzeciego roku patronatu naukowego nad Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku oraz objęcie patronatem nowo powstałej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (założyciela ŁWSH), których dyrektorem jest Pani mgr Renata Jasińska.

5 6 września 2007 r. Spotkanie władz uczelni z pracownikami naukowo dydaktycznymi ŁWSH. Na zebraniu omówiono zasady organizacji nowego roku akademickiego 2007/2008 oraz zasady pracy katedr i zakładów ŁWSH. Z 45 wykładowców zatrudnionych na umowę o pracę w ŁWSH 7 posiada tytuł naukowy profesora, 15 stopień naukowy doktora habilitowanego, 16 stopień naukowy doktora i 7 tytuł magistra (ponadto ŁWSH zatrudnia 74 wykładowców na umowę cywilno prawną) września 2007r. Zorganizowanie przez ŁWSH wspólnie z UAM w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku (Ciążeń). 26 września 2007 r. Przyznanie stypendium naukowego, ustanowionego przez mgr inż. Izabelę Kumor Pilarczyk Kanclerza ŁWSH, uczniom Gimnazjum im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku, nad którym ŁWSH sprawuje patronat naukowy. Stypendium otrzymali: Adrianna Kuka (kl. III), Marta Koniecka (kl. III), Wojciech Mól (kl. III), Adriana Gumienna (kl. II), Aleksandra Grabowska (kl. II).

6 1 października 2007r. W czwartym roku działalności ŁWSH na Wydziale Pedagogiki, kierunek pedagogika, w specjalnościach: pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacji, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz edukacja dorosłych i doradztwo zawodowe; naukę rozpoczyna 299 studentów. Ogółem w uczelni kształci się 1221 studentów, 101 na studiach stacjonarnych i 1120 na studiach niestacjonarnych. 6 października 2007r. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2007/2008. Wykład inauguracyjny nt. Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po raz drugi w historii uczelni wręczono Honorowe Odznaki Zasłużony dla ŁWSH. 20 października 2007r. Otwarcie Łużyckiej Piwnicy pod Filarami (stołówki studenckiej).

7 22 października 2007r. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia przez Starostę Powiatu Żarskiego na przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku poszpitalnego na budynek dydaktyczny z akademikiem i stołówką studencką wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Pszennej w Żarach. Całkowita powierzchnia użytkowa po modernizacji budynku wynosić będzie m 2.

8 2 listopada 2007r. Zakup (podpisanie Aktu Notarialnego) i rozpoczęcie pracy nad koncepcją zagospodarowania Domu Fechnera Centrum Wymiany Myśli Naukowej w Żarkach Wielkich. 8 listopada 2007r. Rozpoczęcie współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Cottbus (Jugend rechtshaus e.v.) w ramach opracowania i realizacji projektu Wspólnie przechodzimy przez most. Realizacja projektu przewidziana jest na trzy lata. Benificjentami projektu będą młodociani

9 przestępcy po stronie niemieckiej i polskiej. Projekt będzie realizowany przy współudziale sędziów i kuratorów zawodowych z Niemiec i Polski listopada 2007r. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Żarach. ŁWSH była współorganizatorem VIII Sejmiku Krajoznawczego o dziedzictwie kulturowym Polaków Kresowych Na nieludzkiej ziemi Golgota Wschodu Polaków Kresowych. 15 listopada 2007r. Obchody 67. Międzynarodowego Dnia Studenta. 30 listopada 2007 r. Zakończenie udziału (na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach) w realizacji projektu SZANSA - Program pomocy zawodowej dla kobiet w powiecie żarskim", realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1.6: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 9 grudnia 2007r. Śnieżynki (Kanclerz, Prodziekan, vice Kierownik Dziekanatu) z ŁWSH wspierają Mikołaja w Żłobku Miejskim nr 3 w Żarach, prowadzonym przez Panią kierownik Ewę Czarny.

10 15 grudnia 2007r. Prezenty od ŁWSH dla dzieci z Biecza. 18 grudnia 2007r. Organizacja I Konferencji Forum Regionów pt. Innowacja Nauka Biznes. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie).

11 21 grudnia 2007r. Uroczystości na moście - przejściu łączącym Frankfurt nad Odrą i Słubice związane z wejściem Polski do strefy Schengen. 1 stycznia 31 grudnia 2007r.: *** Udział ŁWSH w posiedzeniach Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Kolegium Rektorów Uczelni Zawodowych Województwa Lubuskiego (którego ŁWSH jest założycielem).

12 Systematyczne uzupełnianie zbiorów Biblioteki Uczelnianej ponad 8 tys. woluminów. Pomoc materialna dla studentów ŁWSH: a) zwolnienia Kanclerza z opłaty czesnego: za wyróżniające wyniki w nauce za semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007 otrzymało 52 studentów na łączną kwotę ,00 zł, za zaangażowanie w rozwój społeczności akademickiej i wybitne osiągnięcia w nauce za semestr letni roku akademickiego 2006/2007 otrzymało 57 studentów na łączną kwotę ,83 zł, za studia w duecie (małżonków, rodzeństwa itd.) wyniosły w 2007 r ,00 zł, b) stypendium socjalne przyznanych 191 na łączną kwotę ,00 zł, c) stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznanych 59 na łączną kwotę ,00 zł, d) stypendium na wyżywienie przyznanych 53 na łączną kwotę 8 200,00 zł, e) stypendium za wyniki w nauce przyznanych 103 na łączną kwotę ,00 zł, f) stypendium mieszkaniowe 280,00 zł, g) zapomogi - 720,00 zł, h) stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 100,00 zł Ogółem w 2007 roku przyznano 407 stypendiów na kwotę ogółem ,00 zł. Upusty Kanclerza - na kwotę ,83 zł. opracowała Sylwia Kumor Matusik

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo