PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)"

Transkrypt

1 Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z zakresu statystyki, ekonometrii, prognozowania oraz badań operacyjnych. Wiedza ta jest niezbędna do diagnozy, przewidywania zmian i podejmowania trafnych decyzji gospodarczych. Wiedza specjalistyczna umożliwia nabycie szczegółowych umiejętności w zakresie planowania, analizowania i prowadzenia badań. Absolwent potrafi gromadzić i przetwarzać dane statystyczne. Staje się specjalistą w zakresie prezentacji i wizualizacji informacji. Narzędzia ekonometryczne wykorzystuje do analiz kondycji majątkowej i finansowej firm oraz do badania efektywności i ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstw. Planuje optymalną strukturę produkcji i prognozuje efekty krótko i długoterminowe na szczeblu przedsiębiorstwa, regionu i gospodarki narodowej. Znajomość statystycznych programów komputerowych pozwala absolwentowi na korzystanie z nowoczesnych metod i technik przetwarzania informacji o gospodarce w ujęciu ilościowym i jakościowym na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Specjalność wykształci absolwentów o analitycznych umiejętnościach efektywnego przetwarzania i wykorzystywania informacji do celów decyzyjnych.

2 Nazwa specjalności: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Nazwa Jednostki: Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska/Zakład Ekonomii Środowiska Kierownik specjalności: dr Jerzy Bielec Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, administracji rządowej lub samorządowej, biurach doradczych i instytucjach wspierających biznes. Program studiów w przygotowuje absolwenta do wykonywania zadań służby BHP, określonych w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie specjalności pozwala starać się o zatrudnienie w służbach bhpowskich, nie wymagane jest przy tym zdawanie jakichkolwiek egzaminów zewnętrznych. Specjalność pozwala opanować wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: - sporządzania analiz stanu bezpieczeństwa i higieny - prowadzenia kontroli w zakresie BHP i wprowadzania zmian - działania zgodnie z PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a dzięki temu łatwego uzyskania uprawnień auditora - dokonywania oceny ryzyka zawodowego oraz przeprowadzania postępowań wypadkowych w zakładzie pracy - właściwej i poprawnej organizacji własnego stanowiska pracy i stanowiska pracy współpracowników. Specjalność traktowana jest równorzędnie i daje te same uprawnienia, co bardzo popularne, odpłatne studia podyplomowe z zakresu BHP.

3 Nazwa specjalności: EKONOMIKA TURYSTYKI Nazwa Jednostki: Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki Kierownik specjalności: dr Agnieszka Brelik Studia przygotowują wszechstronnie do pracy w sektorze turystycznym, zarówno pod kątem turystyki zagranicznej, jak i krajowej. Dotyczy to zarówno pracy w biurach turystycznych, w hotelach i innych obiektach noclegowych oraz pracy w branżach towarzyszących i uzupełniających ofertę turystyczną. Studia te zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy związanej z tą specjalnością, jak również nabycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia imprez turystycznych, bezpośredniej pracy z grupami turystycznymi, zarządzania i organizacji oraz pracy w obiektach i przedsiębiorstwach turystycznych na różnych stanowiskach. Celem kształcenia jest dążenie do tego, aby Absolwent: -posiadał kompleksową wiedzę z zakresu turystyki oraz wiedzę ogólną; -potrafił projektować, tworzyć, organizować i planować konkretne imprezy turystyczne; -umiał biegle stosować nowoczesne narzędzia pracy w firmie; -potrafił pracować samodzielnie, a także kierować pracą innych; - opanował zdolność wysokiej kultury obsługi turystów oraz zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych; - posiadał umiejętności do stałego, samodzielnego rozwoju zawodowego;

4 Nazwa specjalności: GOSPODARKA REGIONALNA I SAMORZĄDOWA Nazwa Jednostki: Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki Kierownik specjalności: dr inż. Marlena Prochorowicz Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i umiejętności kreowania jego nowych funkcji w polityce regionalnej. Będzie posiadał także umiejętność realizacji, budowania i rozwijania strategicznych planów rozwoju społeczno gospodarczego regionów, Będzie także posiadał umiejętność kompetentnego ubiegania się o fundusze wspomagające rozwój regionalny, promujące rozwój innowacyjności i rozwijające zasoby kapitału ludzkiego w regionie. Będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych na szczeblu samorządowym. Po studiach licencjackich absolwent aktywnie uczestniczy w realizacji strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, jest jego kreatywnym twórcą, może podejmować pracę na samodzielnych stanowiskach w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji publicznej i gospodarki komunalnej, w urzędach i instytucjach oraz organizacjach pozarządowych działających w dziedzinie gospodarki regionalnej i samorządowej

5 Nazwa specjalności: INFORMATYKA W BIZNESIE Nazwa Jednostki: Katedra Analizy Systemowej i Finansów Kierownik specjalności: dr inż. Piotr Ogonowski Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz dysponuje wiedzą umożliwiającą wykorzystanie środków informatyki do rozwijania strategii informatycznej firmy. Posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami informacyjnymi organizacji i modelowania procesów biznesowych. Ponadto zna koncepcje, metody i narzędzia inteligencji obliczeniowej w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. Absolwent jest specjalistą w zakresie biznesowych zastosowań zaawansowanych technologii informatycznych, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada umiejętności kierowania pracami analityczno-projektowymi, organizacji i nadzorowania przedsięwzięć informatycznych, doskonalenia systemów ERP, CRM, DSS, integrowania technologii ICT, pozyskiwania i zarządzania wiedzą w organizacjach. Dzięki wiedzy i nabytym umiejętnościom w zakresie metod i narzędzi tworzenia aplikacji e- biznesowych jest przygotowany do pracy w nowoczesnych środowiskach gospodarki elektronicznej. Absolwent rozumie istotę działalności e-biznesowej, wie o wymaganiach i ograniczeniach tego typu działalności oraz potrafi wybrać odpowiedni model e-biznesu. Absolwenci specjalności mogą pracować w dowolnym sektorze gospodarki jako konsultanci, analitycy, projektanci systemów informatycznych zarządzania lub kierownicy działów IT. Znajomość technologii internetowych umożliwia również zatrudnienie na stanowisku projektanta bądź administratora aplikacji e-biznesowych we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacjach i instytucjach aktywnych w przestrzeni Internetu

6 Nazwa specjalności: LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Nazwa Jednostki: Katedra Analizy Systemowej i Finansów Kierownik specjalności: dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i logistyki przedsiębiorstw. Rozumieją mechanizmy przepływu materiałów i towarów w obrębie firmy, a także pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw. Są przygotowani do rozwiązywania problemów ekonomicznych i logistycznych w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej. Poznają istotę współczesnego zarządzania oraz zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania logistycznych problemów decyzyjnych. Absolwenci tej specjalności posiadają kwalifikacje do usprawniania zarządzania w przedsiębiorstwach oraz wprowadzania nowych strategii logistycznych, zmierzających do poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Poznają również najnowsze trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

7 Nazwa specjalności: PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Nazwa Jednostki: Katedra Ekonomii Kierownik specjalności: dr hab. inż. Irena Łącka Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w firmach działających w regionie, którzy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi kadrze przedsiębiorstw nowej gospodarki. Specjalność ta pozwoli studentowi pozyskać następujące umiejętności: - analizowania roli innowacji w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju i gospodarki światowej, posługiwania się koncepcjami teoretycznymi i praktycznym doświadczeniem wybranych podmiotów gospodarczych, - dokonywania krytycznej oceny zjawisk gospodarczych i przygotowywania sposobów rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie współczesnej gospodarki, - identyfikowania czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw i przedsiębiorstw oraz wykorzystywania kapitału ludzkiego i społecznego dla rozwoju przedsiębiorstwa, regionu i gospodarki, - prowadzenia rozmów biznesowych, społecznego komunikowania się, podejmowania negocjacji z partnerami biznesowymi, - analizowania roli innowacji dla rozwoju i wzrostu gospodarczego kraju, regionu i przedsiębiorstwa oraz mechanizmów transferu technologii, procesu innowacji technologicznej w firmie (organizacji) oraz możliwości ich sfinansowania, - niezbędnych do tworzenia, zarządzania i oceny różnych form aliansów strategicznych, - komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy w zespole. Absolwentów tej specjalności charakteryzuje postawa przedsiębiorczości, gotowości do innowacyjnych zachowań i wprowadzania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie, a nawet podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ukończenie tej specjalności umożliwia znalezienie pracy w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego oraz instytucjach otoczenia biznesu, wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie

8 Nazwa specjalności: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Nazwa Jednostki: Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Kierownik specjalności: prof. zw dr hab. Teresa Kiziukiewicz Absolwent jest przygotowany do pracy na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach i organizacjach, w których jest niezbędne posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. z zakresu organizacji rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu i prawa finansowego. Poprzez nabyte zasoby wiedzy absolwent posiada umiejętności stawiania problemów decyzyjnych, a także tworzenia, interpretacji i weryfikacji informacji ekonomicznych niezbędnych do podejmowania krótko- i długookresowych decyzji gospodarczych. Absolwent umie stosować metody i narzędzia analizy finansowej w ocenie wiarygodności jednostek gospodarczych oraz rozwiązywać problemy ograniczające ryzyko działalności jednostki gospodarczej w warunkach rynkowych. Potrafi też praktycznie wykorzystać systemy informacyjne i informatyczne w zakresie kosztów i wyników w zarządzaniu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w działach finansowo-księgowych różnych podmiotów, wydziałach analiz, kontroli wewnętrznej i controllingu. Absolwent będzie ponadto przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz do samodzielnego przygotowania się do specjalistycznych egzaminów z zakresu rachunkowości, w tym uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

9 Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nazwa Jednostki: Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska/Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Kierownik specjalności: dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT Wiedza w procesie kształcenia przygotuje do podjęcia pracy zawodowej w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Absolwent będzie posiadał wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu prawa i rynku nieruchomości oraz zasobów nieruchomości, metod badania i oceny zjawisk zachodzących w różnych segmentach rynku nieruchomości. Ponadto będzie posiadał umiejętności oceny i zastosowania metod analitycznych do badania procesów dotyczących rynku nieruchomości i zasobów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, innych osób prawnych i osób fizycznych. Absolwent będzie posiadał umiejętności oceny i prognozowania procesów w skali mikro i makroekonomicznej oraz świadczenia usług doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz podejmowania decyzji w zakresie nabycia lub sprzedaży nieruchomości a także zarządzania i podejmowania decyzji

10 Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE Nazwa Jednostki: Katedra Marketingu Kierownik specjalności: prof. zw dr hab. Leonid Worobjow Obecny rynek charakteryzuje się dużą niepewnością i nieprzewidywalnością. Wiele firm i instytucji dotyka sytuacja kryzysowa, zagrażająca ich bytowi. Specjalność ma na celu przygotować specjalistów, którzy będą potrafili wyprowadzać przedsiębiorstwa i instytucje z sytuacji kryzysowych niezależnie od przyczyn powstania kryzysu. W przyszłości należy się spodziewać że każda organizacja będzie zatrudniała pracowników specjalizujących się w unikaniu i wyprowadzaniu z sytuacji kryzysowych, takich jak: recesja na rynku, kryzysy branżowe, kryzysy wynikające z wypadków, katastrof i kataklizmów, kryzysy wizerunkowe, produktowe, pracownicze, finansowe i inne. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę jako specjaliści ds.: zarządzania i reagowania kryzysowego, public relations, rozwoju produktów, ponadto mogą piastować takie stanowiska jak: rzecznik prasowy, ekspert, inspektor w Centrach Zarządzania Kryzysowego istniejących przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych itp.

11 Nazwa specjalności: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa Jednostki: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami Kierownik specjalności: Dr Artur Wilczyński Absolwent poszerza kompetencje z zakresu nauk o zarządzaniu, o praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi w organizacji. Nabyta wiedza powinna pozwolić na prawidłowe przeprowadzenie procesu pozyskania właściwych pracowników do realizacji celów przedsiębiorstwa, koordynacji działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz zapewnienie odpowiedniego systemu wynagrodzeń i prawidłowo funkcjonującego systemu ocen pracowniczych. Realizowany program specjalności zapewnia jednocześnie pozyskanie informacji o prawnych aspektach zarządzania pracownikami przedsiębiorstwa, administracji pracownikami w oparciu o systemy kadrowo-płacowe i etyce pracy. Absolwent specjalności poszerza także wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych mogących się pojawić pomiędzy współpracownikami, jaki i pracownikami a kadrą kierowniczą oraz wykorzystania odpowiednich instrumentów motywacji pracowników, jak i prawidłowego wykorzystania władzy do realizacji celów organizacji. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej na wszystkich stanowiskach kierowniczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi, jako osoba zajmująca się sprawami pracowniczymi w wyznaczonych do tego celu działach przedsiębiorstwa (dział kadr, spraw pracowniczych, personalny itp.).

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo