GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY"

Transkrypt

1 Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r.

2 SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie... str Diagnoza... str Profil demograficzny... str Profil gospodarczy... str O wiata... str Ochrona zdrowia... str Sytuacja mieszkaniowa... str Aktywno ekonomiczna ludno ci/bezrobocie... str Pomoc społeczna... str Niepełnosprawno... str Problemy rodzin dysfunkcyjnych i uzale nienia... str Bud et Miasta... str Zakres tematyczny Strategii... str Analiza sytuacji Miasta... str Cele i zadania Strategii... str ródła finansowania zada realizowanych w ramach Strategii... str Bibliografia... str. 43

3 1. WPROWADZENIE Opracowanie Gminnej Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych w widnicy wi e si z konieczno ci sprostania potrzebom współczesnych metod zarz dzania Gmin, ale jednocze nie jest spełnieniem wymogu formalno prawnego. Głównym jej zało eniem jest przedstawienie propozycji działa na najbli sze lata, ukierunkowanych na przemiany i rozwój Miasta w sferze społecznej oraz wyznaczenie kierunków działania władz Miasta na rzecz systematycznej poprawy jako ci ycia mieszka ców. Jako ycia generalnie rozumiana jest jako to wszystko, co składa si na zdolno prowadzenia normalnego ycia, osi gni cia poczucia bezpiecze stwa i własnej warto ci oraz mo liwo wykorzystania zdolno ci intelektualnych i psychofizycznych w d eniu do realizacji celów osobistych. W odniesieniu do społeczno ci, jako ycia oznacza czerpanie korzy ci z dobrego standardu ycia, bez poczucia zagro enia bezpiecze stwa, zamieszkiwanie w dobrej jako ci dzielnicy, mieszkaniu, domu i z dost pem do edukacji oraz rynku pracy. Strategia ma za zadanie wypracowanie wła ciwego dla widnicy systemu wsparcia uruchamianego w wypadku pojawienia si konkretnych problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie si w trudnej sytuacji yciowej, której przezwyci enie wykracza poza jej własne rodki, mo liwo ci i uprawnienia. W sferze działa socjalnych celem głównym Strategii jest dbało o to, by jednostki i rodziny miały dost p do systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umo liwiaj cych osi gni cie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Nale y zatem stworzy w miar s spójny i skuteczny system instytucjonalny gwarantuj cy zaspokajanie ró norodnych potrzeb i oczekiwa. W konsekwencji Strategia ma słu y stworzeniu warunków do ukształtowania si społecze stwa bezpiecznego, zdrowego i zintegrowanego. Mieszka cy miasta głównymi adresatami i podmiotami niniejszej Strategii, a jej realizacja odbywa si b dzie poprzez działalno samorz du, instytucji polityki społecznej, organizacji pozarz dowych oraz samych obywateli naszego miasta. Opiera si b dzie na trzech podstawowych zasadach wiadczenia pomocy: - nie odbierania osobie znajduj cej si w trudnej sytuacji sposobno ci robienia tego, co le y w granicach jej własnych mo liwo ci, - pojawiania si wsparcia wtedy, gdy człowiek nie mo e sam sobie pomóc, - wycofywania pomocy wówczas, gdy osi gana jest samodzielno. Czynniki społeczno ekonomiczne s obecnie uznawane za główne determinanty zdrowia populacji i jednostki. Strategia ma na celu wskazanie tych obszarów ycia miasta, które zagro one s dysfunkcjonalno ci. Nast pnie okre li cele i narz dzia miejskiej polityki społecznej oraz wska e realizatorów i dost pne formy działania zwi zane z miejskimi programami społecznymi. Ma równie wyznaczy nowe kierunki działania słu ce rozwojowi społeczno ci i jej mieszka ców. Generalnie ma charakter otwarty, to znaczy, e cele zadaniowe b d realizowane przez poszczególne podmioty polityki społecznej w formie tematycznych programów. Zgodnie z ustaw o pomocy społecznej, ma obejmowa w szczególno ci programy: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dla ka dej z wymienionych dziedzin przeprowadzono analiz stanu istniej cego.

4 2. DIAGNOZA 2.1. PROFIL DEMOGRAFICZNY Liczba ludno ci według stanu na dzie 31 grudnia 1) : rok liczba ludno ci ) ) ródło GUS 2) dane skorygowane po uwzgl dnieniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego, liczba przed korekt W porównaniu do poprzedniego roku liczba ludno ci widnicy zmniejszyła si o 252 osób, czyli o 0, 41 %. Wyniki Narodowego Spisu Ludno ci i Mieszka 2002 wykazały, e spo ród gospodarstw domowych , tj. 70, 5 % było tworzonych przez jedn rodzin. Natomiast gospodarstw nierodzinnych zanotowano 6.151, tj. 26, 3 %. Dominuj cym typem rodziny były mał e stwa z dzie mi, które stanowiły 50 % rodzin ogółem. 75, 1 % z nich to rodziny z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu. Z ogólnej ich liczby najliczniejsz grup stanowiły rodziny z jednym dzieckiem 53, 8 % i z dwojgiem dzieci 36, 3 %. Udział rodzin z 4 i wi cej dzieci do lat 24 na utrzymaniu wynosił 5, 8 %. Drugim pod wzgl dem liczebno ci typem rodziny były mał e stwa bez dzieci, które stanowiły 23, 6 % rodzin ogółem. Ten typ obejmuje zarówno mał e stwa starsze, których dzieci usamodzielniły si i zało yły własne rodziny, jak i pozostałe mał e stwa, które nie maj dzieci. W ród typów rodzin najmniej jest samotnych ojców 436, tj. 2, 4 %. Nale y przy tym zauwa y, e w porównaniu do 1988 r. nast pił wzrost liczby rodzin niepełnych (tzn. z jednym rodzicem i dzie mi). Jest to spowodowane zmniejszeniem si liczby zawieranych mał e stw, rozpadem rodzin na skutek zgonu współmał onka, rozwodu lub separacji. W widnicy w 2002 r. było ich % z nich posiadało jedno dziecko. W cz ci przypadków rodzin niepełn tworz osoby dojrzałe lub starsze mieszkaj ce razem, np. ze wzgl du na sprawowanie opieki przez dziecko nad rodzicami. Powstrzymywanie si młodych ludzi przed zakładaniem rodziny jest wynikiem sytuacji społeczno gospodarczej kraju, bezrobociem, szczególnie wysokim w tej grupie wiekowej, niepewno ci dotycz c ci gło ci zatrudnienia i niskich zarobków. Ze wzgl du na potrzeby polityki społecznej wobec rodzin znajduj cych si w trudnej sytuacji bytowej przedmiotem szczególnego zainteresowania s rodziny niepełne z dzie mi do lat 24 pozostaj cymi na utrzymaniu. Do głównych czynników kształtuj cych liczb ludno ci nale przyrost naturalny i migracje. Ruch naturalny ludno ci (dot. wył cznie mieszka ców widnicy) 1) : rok mał e stwa urodzenia zgony przyrost naturalny , , ,5 1) ródło GUS

5 I. Migracje ludno ci 1) : rok napływ 2) odpływ 3) saldo migracji ) ródło GUS 2) zameldowania na pobyt stały 3) wymeldowania z pobytu stałego II. Migracje ludno ci 1) : wyszczególnienie Zameldowania na pobyt stały w ruchu wewn trznym Zameldowania na pobyt stały z zagranicy Wymeldowania z pobytu stałego w ruchu wewn trznym Wymeldowania z pobytu stałego za granic ) ródło GUS Obserwuje si stały spadek wska nika przyrostu naturalnego oraz salda migracji, co w sposób naturalny skutkuje zmniejszeniem tempa przyrostu ł cznej liczby mieszka ców w widnicy. W 2003 r. opu ciło widnic ponad 1 % mieszka ców, z czego 40, 2 % w wieku lata, w tym 60, 6 % do miast. Nale y przypuszcza, e w poszukiwaniu pracy. Najliczniej opuszczały widnic osoby w wieku lat i w tej grupie wiekowej 75 % wyprowadziło si do miast. Osoby w tym wieku najcz ciej ko cz studia i poszukuj swojej szansy poza widnic. W ogólnej liczbie opuszczaj cych widnic a w 2003 r. 50, 2 % miało wykształcenie rednie b d wy sze. Wyprowadzaj cych si na wie mieszka ców widnicy zanotowano 50, 6 %. Odnotowano równie zmniejszenie ogólnej liczby dzieci, co wi e si niew tpliwie z dramatycznym spadkiem liczby urodze. Prognozuje si, e w widnicy do 2012 r. liczba mieszka ców spadnie o 5 %, a w 2030 o prawie 20 %.

6 PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA MIASTA WIDNICY ( ) WIDNICA Wielom. ( WIDNICA) Struktura wiekowa ludno ci według stanu w dniu 31 grudnia 2003 r. 1) : wiek ogółem m czy ni kobiety i wi cej RAZEM ) ródło GUS 2003r. 2) : i nieprodukcyjnym według stanu z dnia 31 grudnia Udział m czyzn w populacji ludno ci widnicy przekracza 50 % tylko w grupach wiekowych od 0 do 24 lat. Powy ej 24 roku ycia liczba kobiet przewa a nad liczb m czyzn i najbardziej jest to widoczne powy ej 65 roku ycia. Ludno w wieku produkcyjnym 1)

7 ludno w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym ) w wieku: m czy ni 18 64, kobiety ) ródło GUS Ludno w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym stanowi tzw. ekonomiczne grupy wieku, według których prezentowana jest struktura wiekowa ludno ci. Wymienione grupy wiekowe stanowi odpowiednio 19, 32 %; 64, 94 %; 15, 74 % ogółu ludno ci. W ci gu 2003 r. nast piło przesuni cie w strukturze wiekowej z grupy przedprodukcyjnej do grupy produkcyjnej i do grupy poprodukcyjnej. Nast pił spadek liczby ludno ci w wieku przedprodukcyjnym o 4 %, a liczba osób w wieku produkcyjnym zwi kszyła si o 0, 3 %. Przyrost nast pił tak e w grupie ludno ci w wieku poprodukcyjnym o 1, 3 %. W dalszym ci gu przybywa w widnicy ludzi w wieku powy ej 64 lat. Natomiast zmniejsza si liczba mieszka ców w grupie 0 19 lat. Ogromne znaczenie dla okre lenia zada w zakresie ochrony socjalnej ma współczynnik obci e demograficznych liczba osób w wieku lata przypadaj ca na jedn osob w wieku 65 lat i wi cej. Wska nik ten przedstawia prawdopodobne obci enie osób w wieku produkcyjnym osobami niepracuj cymi z powodu osi gni tego wieku. W widnicy mo na zaobserwowa znacz c zmian tego wska nika. W 1998 r. 1 osob w wieku emerytalnym było obci onych prawie 10 osób w wieku produkcyjnym, w 2002 ju tylko około 6 osób, prognozuje si b d e w 2030 r. tylko 2 osoby obci one utrzymaniem 1 emeryta. Aktualnie w strukturze demograficznej miasta wi ksza grupa ludzi pracuje na utrzymanie stosunkowo mniejszej. Z prognoz wynika, e do 2012 r. populacja ludno ci w wieku poprodukcyjnym wzro nie o 23 %, a nast pnie w 2030 r. osi gnie poziom wy szy o ponad 70 % od poziomu z 2002 r. Ponadto widnic czeka gwałtowny spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym tj. o 25 % do 2012 r. i o 50 % do 2030 r. Do 2012 r. liczba dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) zmniejszy si o 34 %, a do 2030 r. o 51 %. W 2012 r. dzieci w wieku gimnazjalnym b dzie o 36 % mniej ni w 2002 r. Natomiast prognozuje si, e w 2030 r. liczba ta zmniejszy si o 55 %. Do 2006 r. liczba ludno ci w wieku produkcyjnym b dzie rosła, a w 2008 roku obni y si poni ej poziomu 2002 r., w 2012 r. b dzie mniejsza o 5 % od liczby w 2002 r. Natomiast w 2030 r. zmniejszy si o 32 %.

8 PROGNOZA LICZBY LUDNO CI WIDNICY W WIEKU PRODUKCYJNYM ( ) /64 Wielom. (18-59/64) PROGNOZA LICZBY LUDNO CI W WIDNICY W WIEKU POPRODUKCYJNYM ( ) /65+ Wielom. (60+/65+)

9 PROGNOZA LICZBY DZIECI W GRUPIE 7-12 LAT W WIDNICY ( ) Wielom. ( ) Chocia du a populacja ludno ci w wieku produkcyjnym jest plusem dla miasta, to w chwili obecnej w zwi zku z du ym bezrobociem wzrost tej populacji stawia nast pne problemy na rynku pracy. Z kolei szybkie tempo starzenia si populacji wywołuje lawinowy przyrost usług opieku czych. Pomoc w takiej formie skierowana jest do osób, które nie s w stanie samodzielnie zapewni sobie warunków niezb dnych do prawidłowego funkcjonowania. Opiek nad tymi osobami zapewnia si w miejscu zamieszkania, gdzie wykwalifikowane opiekunki pomagaj osobom starszym. W powszechnej opinii staro t jest postrzegana jako okres całkowitej degradacji, izolacji, niedoł stwa oraz post puj cego uzale nienia od otoczenia. Niew tpliwie optymalna opieka nad lud mi starszymi to kompleksowa opieka ambulatoryjna, lekarska i piel gniarska. Potrzeby ludzi starszych nie mog by ignorowane, jednak sami te powinni zacz zmienia pogl dy na temat staro ci, zacz stawia sobie coraz wy sze wymagania. Polityka społeczna wobec osób starszych jest w coraz mniejszym stopniu nastawiona na sprawowanie opieki nad grup s ludzi, a w coraz wi kszym stopniu akcentuje si s w niej dostarczanie takiej pomocy, która umo liwiłaby utrzymanie jak najdłu ej aktywno ci społecznej. Z punktu widzenia efektywno ci polityki społecznej, najskuteczniejsze zatem takie działania, które kształtuj warunki do samodzielnego zaspokajania potrzeb. Konieczne programy, zawieraj ce inicjatywy d ce zapewnienia seniorom pełnego uczestnictwa w yciu ogółu i uznania ich do za pełnoprawn grup społeczn, niweluj ce dystans kulturowy pomi dzy pokoleniami, zapewniaj ce dost p do usług, ograniczaj ce stereotypy oraz tworz ce narz dzia i klimat do rozwoju działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu ze wzgl du na wiek.

10 2.2. PROFIL GOSPODARCZY widnica to miasto o du ym nasyceniu przemysłem. Rozwini ta jest bran a elektromaszynowa i elektrotechniczna. Mniejsze zakłady wyspecjalizowały si w bran ach: meblowej, skórzanej, poligraficznej, włókienniczej i odzie owej. W ostatnich latach przybywa coraz wi cej małych i rednich przedsi biorstw produkcyjno handlowo usługowych. Podstawowe bran e produkcyjne to: produkcja maszyn i urz dze, elektronika i elektrotechnika, włókiennictwo. Podmioty gospodarki narodowej 1) obj te rejestrem KRUPGN REGON (według stanu w dniu 31 grudnia) 2) : rok ogółem sektor z ogółem publiczny prywatny przedsi biorstwa spółki prawa sp. z udziałem osoby pa stwowe handlowego kapitału fizyczne zagranicznego ) bez jednostek lokalnych (wewn trznych), Rocznik statystyczny GUS 2) ródło GUS Podmioty gospodarki narodowej 1) według klas wielko ci podmiotów. Według stanu na dzie 20 grudnia 2) : rok ogółem klasy wielko ci według liczby zatrudnionych i wi cej ) osoby fizyczne prowadz ce działalno gospodarcz dobierane zostały z rejestru REGON według siedziby osoby fizycznej 2) ródło rejestr REGON Podmioty małe zatrudniaj ce do 9 pracowników stanowi ponad 95 % wszystkich podmiotów zarejestrowanych w widnicy i w tej grupie notowany jest najwi kszy przyrost ilo ciowy. W 2003 r. wyst pił tak e, nie tak du y jak w 2002 r., wzrost liczby podmiotów zatrudniaj cych od 10 do 49 pracowników. Nie notuje si zmian ilo ciowych w podmiotach gospodarki narodowej zatrudniaj cych powy ej 250 pracowników. Według danych Urz du Statystycznego z rejestru REGON, spo ród podmiotów gospodarki narodowej, według stanu w dniu 20 grudnia 2003 r., najwi cej było zarejestrowanych podmiotów w nast puj cych bran ach: 1) handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego (w tym małych 2.478), 2) obsługa nieruchomo ci, wynajem i działalno zwi zana z prowadzeniem interesów (w tym małych 1.933), 3) działalno produkcyjna 742 (w tym małych 646),

11 4) budownictwo 699 (w tym małych 675), 5) transport, gospodarka magazynowa i ł czno 586 (w tym małych 576). W 2003 r. po raz pierwszy zarejestrowało si 480 podmiotów (o prawie 5 % wi cej ni w roku poprzednim). Najwi cej w sekcji: handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, a tak e w sekcji: obsługa nieruchomo ci, wynajem i działalno zwi zana z prowadzeniem interesów. W wyniku trudnej sytuacji w budownictwie i pomimo powstania 24 nowych podmiotów ogólna liczba tej sekcji uległa zmniejszeniu o 6 podmiotów. Pracuj cy ilo zatrudnionych w poszczególnych sektorach 1). Według stanu w dniu 31 grudnia 2) : ogółem z ogółem rok rolnictwo przemysł usługi usługi na i budownictwo rynkowe nierynkowe ludno ci ) według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracuj cych do 9 osób; bez pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 2) ródło GUS W 2003 r. liczba pracuj cych w widnicy nieznacznie wzrosła tj. o 0, 3 %, chocia w poprzednich latach ulegała systematycznemu obni aniu. W przemy le i budownictwie oraz w usługach nierynkowych obserwuje si ci gły spadek, natomiast w usługach rynkowych, do których zalicza si handel i naprawy, hotele i restauracje, transport i magazynowanie, po rednictwo finansowe, ju trzeci rok nast puje wzrost liczby pracuj cych O WIATA Przedszkola 1) : przedszkola 2001/ / /2004 liczba dzieci, w tym: oddział integracyjny przedszkole specjalne liczba oddziałów, w tym: oddział integracyjny przedszkole specjalne ) ródło Urz d Miejski w widnicy W roku szkolnym 2003/2004 w widnicy funkcjonowało 10 przedszkoli miejskich oraz Niepubliczne Przedszkole Fundacji Ut Unum Sint i Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP. Zapewniały one opiek 887 dzieciom w wieku 3 do 6 lat. W okresie 2 lat liczba dzieci obj tych opiek przedszkoln zmalała niemal o 11 %. W bie cym roku przedszkole specjalne zostało zlikwidowane, jako odr bna jednostka organizacyjna, a dzieciom zapewniono opiek w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 16. Rok szkolny 2004/2005 rozpocz ło 7 przedszkoli miejskich, Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP, 3 przedszkola niepubliczne: Fundacji Ut Unum Sint oraz Wesoła Pi tka i Promyk powstałe na bazie zlikwidowanych przedszkoli miejskich Nr 5 i 19.

12 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 1) : szkoła 2001/ / /2004 szkoły uczniowie oddziały podstawowe rednia liczba uczniów w oddziale 23,96 23,24 23,05 uczniowie gimnazja oddziały rednia liczba uczniów w oddziale 25,09 25,43 26,02 uczniowie oddziały razem rednia liczba uczniów w oddziale 24,36 24,00 24,06 1) ródło Urz d Miejski w widnicy Na koniec roku szkolnego 2003/2004 w Mie cie funkcjonowało 10 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Ucz szczało do nich odpowiednio: i uczniów. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, widoczny jest systematyczny spadek liczby uczniów. W przeci gu ostatnich 2 lat wyniósł on prawie 11 % w szkołach podstawowych oraz ponad 8 % w szkołach gimnazjalnych. Dla dzieci niepełnosprawnych organizowane jest kształcenie specjalne. Odbywa si ono w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodost pnych, specjalistycznych i integracyjnych. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 1) : rok szkolny szkoła gimnazjum razem podstawowa specjalna specjalne uczniowie oddziały uczniowie oddziały uczniowie oddziały 2001/ / / ) ródło Starostwo Powiatowe w widnicy Gmina realizuje tak e zadania ustawowe dotycz ce zapewnienia pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku szkolnym 2003/2004 form nauczania indywidualnego obj to 33 uczniów, którym przewlekła choroba lub powa ne schorzenia uniemo liwiały realizacj obowi zku szkolnego ze swoimi rówie nikami. W 2003 r. kontynuowana była akcja wyprawek szkolnych. Jest to rz dowy program wyrównywania startu szkolnego. 137 uczniów klas I nieodpłatnie otrzymało podr czniki, zakupione ze rodków przekazanych z bud etu pa stwa. S to głównie uczniowie wytypowani przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej. Ponadto zainteresowane szkoły mog realizowa ze rodków bud etu miasta wypoczynek zimowy i letni w formie półkolonii. W 2004 r. wydatkowano na ten cel zł. Z zaj w formie sportowo rekreacyjnej, ferii zimowych i letnich skorzystało około dzieci. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1) : typ szkoły 2001/ / /2004 technikum zawodowe liczba uczniów liczba oddziałów

13 liceum zawodowe liceum profilowane zasadnicza szkoła zawodowa liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liczba uczniów liczba oddziałów liceum techniczne liczba uczniów liczba oddziałów liceum ogólnokształc ce liczba uczniów liczba oddziałów technikum wieczorowe liczba uczniów liczba oddziałów szkoła policealna liczba uczniów liczba oddziałów RAZEM liczba uczniów liczba oddziałów ) ródło Starostwo Powiatowe w widnicy Na koniec roku szkolnego 2003/2004 w Mie cie funkcjonowały 3 licea ogólnokształc ce, 27 szkół rednich technicznych i zawodowych (w 6 zespołach szkół) oraz 9 szkół zawodowych policealnych. Ł cznie liczba uczniów nieznacznie wzrosła w przeci gu 2 lat o około 2, 5 %. W roku szkolnym 2003/2004 do szkół ogólnokształc cych (ł cznie z LO w Zespole Szkół nr 3) ucz szczało uczniów. W tym dla dorosłych: 2003/2004 ucz szczało 255 uczniów. Do szkół technicznych zawodowych (ł cznie ze szkołami wieczorowymi) w roku szkolnym 2003/2004 ucz szczało uczniów. Wyra ne jest przy tym zmniejszenie liczby uczniów szkół zawodowych przy jednoczesnym zwi kszeniu liczby uczniów szkół ogólnokształc cych. wiadczy to o przykładaniu coraz wi kszej wagi w przygotowanie młodzie y do podj cia dalszej nauki na studiach wy szych. Jest to tendencja pozytywna, stanowi ca o wysokim potencjalnym poziomie wykształcenia przyszłych pracowników. Działaj ce w widnicy szkoły rednie zapewniaj kształcenie w ró nych profilach, kierunkach i zawodach. Najbardziej popularne profile kształcenia to: 1) technik mechanik technologia maszyn, technik mechanik obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, technik mechanik programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, technik elektryk, technik budownictwa, 2) piekarz, kucharz małej gastronomii, ciastkarz, technik technologii ywno ci, 3) ekonomiczno administracyjny, technik rachunkowo ci, technik prac biurowych, 4) technik technologii odzie y, technik ywienia i gospodarstwa domowego, 5) technik ekonomista, technik handlowiec, sprzedawca. Z punktu widzenia okre lenia strategicznych kierunków rozwoju, wa ne jest, czy system szkolnictwa rednio zawodowego kształci wła ciwe kadry dla potrzeb rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe stworzone głównie dla potrzeb lokalnego przemysłu stopniowo reaguje na zmiany zachodz ce na rynku pracy. Nast piło zmniejszenie ilo ci oddziałów kształc cych dla potrzeb przemysłu ci kiego i tekstylnego, zwi kszyła si natomiast ilo kierunków nauczania w zawodach usługowych, ekonomicznych i administracyjnych. Nale y

14 si spodziewa dalszych zmian w organizacji kształcenia na tym poziomie, wymuszonych przez rynek pracy. O wiata w widnicy funkcjonowała w zmieniaj cych si warunkach kadrowych. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach (w etatach), według stanu na wrzesie 1) : szkoły przedszkola 86,12 78,89 80,79 szkoły podstawowe i gimnazja 503,10 509,76 491,34 zespoły szkół ponadgimnazjalnych 233,56 242,36 244,35 licea ogólnokształc ce 139,48 124,25 126,29 szkoły specjalne 23,31 18,89 16,95 RAZEM 985,57 974,15 959,72 1) ródło Urz d Miejski w widnicy, Starostwo Powiatowe w widnicy rednia liczba uczniów przypadaj cych na nauczyciela: szkoły przedszkola 10,62 10,62 9,91 szkoły podstawowe i gimnazja 14,33 13,42 13,22 zespoły szkół ponadgimnazjalnych 17,42 16,90 16,86 licea ogólnokształc ce 15,27 17,27 17,73 szkoły specjalne 4,72 5,77 5, OCHRONA ZDROWIA Zadania ochrony zdrowia wobec mieszka ców widnicy realizuj 3 szpitale w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe oraz 22 niepubliczne zakłady ochrony zdrowia. Wska niki stacjonarnej opieki zdrowotnej w Powiecie widnickim 1) : widnica, ul. Westerplatte 24, w tym: Oddz. Chirurgii Ogólnej z Pododdz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddz. Ginekologiczno- Poło niczy z Pododdz. Patologii Ci y Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii nazwa placówki/oddział Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 3,90 4,18 4,41 Wykorzystanie łó ek (%) 89,98 77,00 66,01 Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 4,23 4,49 4,21 5,19 4,75 Wykorzystanie łó ek (%) 84,63 84,67 69,11 65,32 92,41 Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 12,06 8,55 7,57 Wykorzystanie łó ek (%) 84,25 71,44 64,32

15 Oddz. Fizjologii i Patologii Liczba łó ek Noworodka z Pododdz. Leczeni Intensywnej Terapii redni pobyt chorego Noworodka Wykorzystanie łó ek (%) Oddz. Zaka ny widnica, ul. Sprzymierze ców 2, w tym: nazwa placówki/oddział Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 5,67 5,91 6,55 Wykorzystanie łó ek (%) 85,13 76,37 68,6 widnica, Latawiec ul. Le na 27-29, w tym: nazwa placówki/oddział Oddz. Otolaryngologiczny Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 2,54 2,52 2,44 Wykorzystanie łó ek (%) 51,85 61,01 44,96 Oddz. Okulistyczny Liczba łó ek z Pododdz. Okulistycznym Leczeni Dzieci cym redni pobyt chorego 2,10 2,11 2,63 Wykorzystanie łó ek (%) 101,50 84,66 76,61 Oddz. Neurologiczny Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 8,15 8,37 9,93 Wykorzystanie łó ek (%) 98,30 89,78 84,07 Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 6,83 5,96 5,14 Oddz. Chorób Wewn trznych i Gastroenterologiczny z Pododdz. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wykorzystanie łó ek (%) 88,52 80,61 66,76 Oddz. Dzieci cy z Pododdz. Intensywnej Terapii Dzieci cej Oddz. Kardiologiczny z Pododdz. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddz. Dzienny Chemioterapii Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 6,24 5,37 4,95 Wykorzystanie łó ek (%) 92,34 85,98 76,54 Liczba łó ek Leczeni 2, redni pobyt chorego 6,26 6,22 5,42 Wykorzystanie łó ek (%) 80,81 81,03 71,29 Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego Wykorzystanie łó ek (%) arów, ul. Wojska Polskiego 7, w tym: nazwa placówki/oddział Oddz. Chorób Wewn trznych Liczba łó ek z Pododdz. Intensywnego Leczeni Nadzoru Kardiologicznego redni pobyt chorego 8,30 7,38 7,36

16 Oddz. Reumatologiczny Wykorzystanie łó ek (%) 111,58 93,12 82,47 Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 12,32 11,81 11,71 Wykorzystanie łó ek (%) 121,72 111,56 105,90 wiebodzice, ul. M. Curie-Sklodowskiej 3-7, w tym: nazwa placówki/oddział Oddz. Chorób Wewn trznych Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 6,45 5,74 6,55 Wykorzystanie łó ek (%) 94,41 86,76 79,06 Oddz. Chirurgii Ogólnej Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 4,90 4,33 4,09 Wykorzystanie łó ek (%) 93,72 85,54 68,23 Oddz. Ginekologiczno Liczba łó ek Poło niczy Leczeni redni pobyt chorego 5,71 5,36 4,97 5,19 5,50 Wykorzystanie łó ek (%) 75,86 85,39 73,42 82,39 77,52 Oddz. Pediatryczny Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 6,28 4,79 4,55 Wykorzystanie łó ek (%) 90,80 80,52 64,79 Oddz. Noworodków Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego Wykorzystanie łó ek (%) OGÓŁEM 1) ródło SP ZOZ widnica Liczba łó ek Leczeni redni pobyt chorego 5,33 5,10 5,17 Wykorzystanie łó ek (%) 89,12 83,33 73,05 Zatrudnienie w SP ZOZ widnica 1) : zatrudnieni w osobach w etatach 946,9 900,1 826,4 1) ródło SP ZOZ widnica

17 s Badania umieralno ci najcz ciej stosowan metod oceny stanu zdrowia populacji. Wynika to z priorytetowego potraktowania tych przypadków zachorowa, które okazały si na tyle powa ne, e stały si przyczyn utraty ycia. Ocena przyczyn umieralno ci pozwala zwróci uwag s najistotniejsze problemy zdrowotne w aspekcie zagro enia ludzkiego ycia. Przyczyny umieralno ci wynikiem ewolucji choroby w populacji, czyli wzrostu lub spadku cz sto ci wyst powania chorób, ale skuteczny system opieki zdrowotnej mo e znacznie wpłyn na dynamik rozwoju choroby w populacji. Wska nik miertelno ci w SP ZOZ widnica 1) : szpital widnica 1,68 % 1,65 % 1,82 % arów 2,90 % 3,62 % 3,72 % wiebodzice 2,41 % 2,78 % 3,53 % razem 1,95 % 2,10 % 2,42 % 1) ródło SP ZOZ widnica Zgony w widnicy 1) : jednostka chorobowa liczba zgonów Choroby zaka ne i paso ytnicze Nowotwory, w tym: nowotwory zło liwe narz dów trawiennych nowotwory zło liwe narz dów oddechowych nowotwory zło liwe sutka nowotwory zło liwe narz dów moczowo-płciowych, w tym: nowotwory zło liwe szyjki macicy nowotwory zło liwe gruczołu krokowego nowotwory niezło liwe Choroby krwi i narz dów krwiotwórczych Choroby gruczołów wydzielania wewn trznego Zaburzenia psychiczne 2-5 Choroby układu nerwowego Choroby ucha i wyrostka sutkowatego Choroby układu kr enia, w tym: choroba nadci nieniowa niedokrwienna choroba serca choroby naczy mózgowych Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Choroby układu kostno-stawowego, mi niowego i tkanki ł cznej Choroby układu moczowo-płciowego Stany chorobowe płodów i noworodków-okołoporodowe Wady rozwojowe, wrodzone Objawy, oznaki i stany niedokładnie okre lone Zewn trzne przyczyny zachorowania i zgonu Razem ) ródło Dolno l skie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu

18 s Z przedstawionych danych wynika, e głównym zagro eniem ycia mieszka ców widnicy choroby układu kr enia. Choroby te powoduj niemal e połow wszystkich zgonów populacji. W ród chorób układu kr enia głównymi przyczynami zgonów s : choroba niedokrwienna serca i udary mózgu. Rozwój tych schorze jest ci le zwi zany z post pem procesu mia d ycowego w t tnicach. Skuteczne zapobieganie w/w chorobom opiera si na wykryciu czynników zwi zanych z zachorowaniem na dan chorob i stworzeniu mo liwo ci ich eliminacji lub zmniejszenia nara enia. Te z kolei powoduj obni enie zachorowalno ci. W przypadku chorób układu kr enia, których rozwój zwi zany jest z wyst powaniem mia d ycy t tnic, istnieje wiele powi za czynników, zwanych czynnikami ryzyka, które zwi kszaj S prawdopodobie stwo zachorowania. to głównie: dieta wysokokaloryczna obfituj ca w tłuszcze nasycone, cholesterol, palenie tytoniu, nadmierne spo ywanie alkoholu, mała aktywno fizyczna. Choroby nowotworowe w ogólnym odczuciu opinii budz wi kszy l k ni choroby układu kr enia, mimo e powoduj dwukrotnie mniej zgonów. Przypadki wyst powania nowotworów w młodym wieku, wysoka miertelno w krótkim czasie od rozpoznania choroby oraz konieczno zastosowania leczenia, które samo w sobie powoduje cz sto znaczny uszczerbek na zdrowiu stwarza wokół tej grupy schorze atmosfer beznadziejno ci. Do czynników ryzyka nowotworów zaliczamy: tyto, alkohol, od ywianie, dodatki do ywno ci, zachowania seksualne i prokreacja, rodowisko pracy, zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, produkty przemysłowe, leki i procedury medyczne, czynniki geofizyczne, infekcje. W obu powy szych przypadkach najskuteczniejsze strategie obni enia umieralno ci to: promocja zdrowia, profilaktyka choroby oraz medycyna naprawcza. Zewn trzne przyczyny zgonów były trzeci przyczyn utraty ycia. Inne grupy schorze były przyczynami zgonów z ni sz cz stotliwo ci. W widnicy funkcjonuje łobek Miejski nr 1, b d cy zakładem opieki zdrowotnej udzielaj cym wiadcze zdrowotnych w zakresie działa profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku od 4 miesi cy do 3 lat. Utworzony został uchwał Rady Miejskiej w widnicy w 1995 r. w formie zakładu bud etowego. Do jego zada nale y zapewnienie dziecku warunków bytowania zbli onych do warunków domowych, w czasie pobytu dziecka w łobku, w szczególno ci zapewnienie opieki wychowawczej i piel gnacyjnej oraz zapewnienie wy ywienia, bielizny i odzie y. Placówka przystosowana jest do obsługi 80 dzieci, w tym: 20 w grupie dzieci w wieku od 4 miesi cy do 1, 5 roku i po 30 w grupach dzieci w wieku od 1, 5 roku do 2 lat oraz od 2 do 3 lat. W chwili obecnej z usług łobka korzysta 35 dzieci. Liczba dzieci obj tych opiek łobka Miejskiego Nr 1 1) : rok rednia liczba dzieci ) ródło łobek Miejski Nr 1 Przypadki zgłoszonych do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w widnicy zaka e i zachorowa na choroby zaka ne 1) : jednostka chorobowa liczba zgłoszonych zaka e i zachorowa Salomonelozy zatrucia pokarmowe

19 Biegunka u dzieci do lat Płonica Zapalenie opon mózgowych Zapalenie mózgu Ró a Borelioza Pok sanie osób przez zwierz ta podejrzane o w cieklizn Ospa wietrzna Ró yczka Wirusowe zapalenie w troby Choroba wywołana przez ludzki wirus upo ledzenia odporno ci (HIV) 2) Nagminne zapalenie przyusznicy ( winka) Mononukleoza 5-2 Toksoplazmoza wierzb Grypa 2) Lamblioza (giardioza) 3) Posocznice 3) Glistnica 3) Owsica 3) Wszawica 3) Zapalenie płuc o etiologii zaka nej 3) Zatrucia i zaka enia pokarmowe BNO 3) ) ródło Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w widnicy 2) dane z Powiatu widnickiego 3) dane z Powiatu widnickiego, w latach nie zbierano danych Realizacja przez rodziców obowi zku szczepie ochronnych przebiega zgodnie z obowi zuj cymi kalendarzami szczepie. W latach wystawiono decyzji na rodziców, którzy nie zgłaszaj si z dzie mi do szczepie. Nieterminowe wykonawstwo szczepie ochronnych wyst puje sporadycznie i jest zwi zane z przeciwwskazaniami czasowymi lekarskimi wydanymi ze wzgl du na stan zdrowia dzieci. Ponadto Urz d Miejski w widnicy od 2001 r. realizuje Program szczepie ochronnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W wyniku uzgodnie dokonanych z punktami szczepie w widnickich przychodniach oraz Powiatow Stacj Sanitarno Epidemiologiczn w widnicy, zadecydowano o zakupie szczepionki potrójnej przeciwko odrze, wince i ró yczce, celem zaszczepienia chłopców w wieku 7 lat. Aktualnie wszyscy 7 latkowie podlegaj obowi zkowemu szczepieniu wył cznie przeciwko odrze, a dodatkowo dziewcz ta w wieku 13 lat poddane zostaj szczepieniu przeciwko ró yczce. Brak natomiast szczepienia przeciwko wince, b d cej chorob przebiegaj c cz sto z powa nymi powikłaniami, na które szczególnie nara eni s chłopcy. Obowi zkowe szczepienie szczepionk potrójn przeciwko odrze, wince i ró yczce wprowadzone zostało do kalendarza szczepie dopiero w 2003 r. i wył cznie dla dzieci w 2 roku ycia, które nast pnie w 7 roku ycia zostan zaszczepione dawk przypominaj c. W latach programem obj to 715 chłopców w wieku 7 lat. W bie cym roku zakupiono kolejne 265 sztuk szczepionek potrójnych przeciwko odrze, wince i ró yczce.

20 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w widnicy realizuje równie szereg programów profilaktycznych, kierowanych do społeczno ci lokalnej, w szczególno ci do dzieci, ich rodziców oraz okre lonych grup zawodowych. Dotycz one szczepie ochronnych, przeciwdziałania okre lonym schorzeniom i uzale nieniom SYTUACJA MIESZKANIOWA Według spisu z 2002 r. mieszka cy widnicy w liczbie tworzyli gospodarstwa domowe. W okresie mi dzy r. liczba samodzielnie zamieszkuj cych gospodarstw domowych zwi kszyła si w widnicy o gospodarstwa, natomiast spadła o 787 liczba gospodarstw zamieszkuj cych wspólnie. Zauwa a si zatem ni sze tempo przyrostu gospodarstw domowych (11, 2 %) od tempa przyrostu mieszka (15, 6 %). Jest to zjawisko pozytywne. Sytuacja mieszkaniowa uległa poprawie, chocia dalej ponad gospodarstw domowych nie posiada samodzielnego mieszkania. W widnicy wyst puje stosunkowo du a liczba gospodarstw (3, 2 %) składaj cych si z dwu lub wi cej rodzin. W 2002 r. istniały 724 gospodarstwa dwurodzinne i 25 trzy i wi cej rodzinne. W wielu przypadkach wyst powanie takich gospodarstw wynika nie z decyzji tych rodzin, ale z braku mieszka i niskiej zamo no ci rodzin, co powoduje, e młode rodziny zmuszone s mieszka wspólnie z rodzicami. Nie maj mo liwo ci uzyskania samodzielnego mieszkania i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. W 2002 r. istniało gospodarstw nierodzinnych, z tego gospodarstw jednoosobowych i 408 wieloosobowych. Ró nica mi dzy liczb gospodarstw domowych (w mieszkaniach) a liczb zasobów mieszkaniowych, w skład których wchodz mieszkania zamieszkane (stale i czasowo) i mieszkania niezamieszkane, przeznaczone do stałego zamieszkania wykazuje ilo brakuj cych mieszka, tzw. niedobór mieszka. Według danych spisowych brakowało mieszka. Powszechnie stosowanym miernikiem jest równie tzw. statystyczny deficyt mieszka. Nie odzwierciedla on jednak cało ci potrzeb mieszkaniowych. Przy jego obliczaniu nie uwzgl dnia si bowiem potrzeb wynikaj cych z niskiej jako ci technicznej i niskiej warto ci u ytkowej zamieszkanych mieszka. Według wyników spisu 2002 statystyczny deficyt mieszka a a wyniósł w widnicy W porównaniu z 1988 r. zmalał w 2002 r. o ponad 500 mieszka. Niemniej brak mieszka jest nadal jednym z najwa niejszych problemów społecznych i gospodarczych. Deficyt mieszka w najbli szych latach b dzie rósł, w 2012 r. osi gnie najwy sz warto Nast pnie prognozowany jest spadek, 59 mieszka w 2030 r. Powy sze dane s podane przy zało eniu, e nie b dzie si budowa w najbli szych latach oraz adne z mieszka b d cych w zasobach miasta nie zostanie zlikwidowane ze wzgl du na zu ycie techniczne. Na zmniejszenie zapotrzebowania na mieszkania w widnicy b dzie miał równie wpływ odpływ ludno ci z miasta w najbli szych latach. Tytuł zajmowania mieszkania jest wykładnikiem ogólnej sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego lub rodziny. W 2002 r. liczba gospodarstw domowych zamieszkuj cych mieszkanie z tytułu własno ci budynku wynosiła 1.743, z tytułu własno ci mieszkania Natomiast liczba gospodarstw domowych zamieszkuj cych mieszkania z tytułu spółdzielczego prawa do lokalu wynosiła 7.792, a gospodarstw domowych zajmuj cych mieszkanie z tytułu najmu 6.223, podnajmu blisko 309, a z tytułu pokrewie stwa Mieszkania nale ce do osób fizycznych nie s tak dobrze wyposa one w instalacje jak mieszkania spółdzielcze. Najgorzej wyposa one s mieszkania

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Załącznik do uchwały nr. XXVIII/167/2006 Rady Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006-2016 Wstęp We współczesnym świecie mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr XX/ 123 / 03 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 grudnia 2003 roku ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XXXIX/185/2013 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XXXIX/185/2013 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. z dnia 30 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XXXIX1852013 RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. DIAGNOZA

I. WSTĘP II. DIAGNOZA Załącznik do Uchwały Nr 395/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. I. WSTĘP Program Wspierania Rodziny w Gminie Radzymin na lata, zwany dalej Programem, opracowany został w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2011 Szczecinek, grudzień 2010 ROZDZIAŁ I PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE. z dnia 3 lutego 2014 r.

Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE. z dnia 3 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 889 UCHWAŁA NR XXVIII/197/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 6 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CEGO DLA DOROSŁYCH, UZUPEŁNIAJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie Załącznik do uchwały Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 marca 2016 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo