Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku"

Transkrypt

1 Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej oraz dziennego kosztu usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z pó. zm./oraz w zwi zku z pkt. II zał cznika do uchwały Nr XIII /168/2007 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, przyznawania i odpłatno ci, zwrotu wydatków za usługi opieku cze oraz warunków cz ciowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak równie trybu ich pobierania /Dziennik Urz dowy Województwa wi tokrzyskiego nr 249 poz z pó. zm./ oraz pkt. II zał cznika do uchwały Nr XIII/169/2007 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, przyznawania i odpłatno ci, zwrotu wydatków za specjalistyczne usługi opieku cze oraz warunków cz ciowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak równie trybu ich pobierania /Dziennik Urz dowy Województwa wi tokrzyskiego Nr 217 poz z pó. zm./ oraz 1 ust. 4 pkt 6 lit. b i 3 ust. 3 pkt 4 lit. b uchwały Nr XXI/242/2004 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie rodowiskowego Domu Samopomocy /Dziennik Urz dowy Województwa wi tokrzyskiego Nr 155, poz z pó. zm./ oraz pkt IV zał cznika do Uchwały Nr XXV/287/2004 Rady Miasta z dnia 27 pa dziernika 2004r. w sprawie Dziennego Domu Pomocy Społecznej / Dziennik Urz dowy Województwa wi tokrzyskiego Nr 214, poz. 2821/ zarz dza si, co nast puje: 1. Zatwierdza si na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. poni sze koszty wiadcze przyznawanych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu wi tokrzyskim: 1/ ogólny koszt 1 godziny podstawowych usług opieku czych stanowi cy podstaw do ustalenia odpłatno ci za podstawowe usługi opieku cze - na kwot 23,20 zł /słownie: dwadzie cia trzy złote dwadzie cia groszy /, 2/ ogólny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opieku czych stanowi cy podstaw do ustalenia odpłatno ci za specjalistyczne usługi opieku cze - na kwot 26,10zł /słownie: dwadzie cia sze złotych dziesi groszy /, 3/ ogólny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na kwot 27,80 zł /słownie: dwadzie cia siedem złotych osiemdziesi t groszy/, 4/ koszt 1 godziny dowozu osób w ramach wiadczenia specjalistycznych usług opieku czych do placówek ochrony zdrowia, placówek rehabilitacyjnych lub o rodków wsparcia a) na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na kwot 7,10 zł. / słownie: siedem złotych dziesi groszy/ b) poza terenem Gminy Ostrowiec wi tokrzyski na kwot 37,10 zł. / słownie: trzydzie ci siedem złotych i dziesi groszy/ sw-mops.doc

2 5/ miesi czny koszt podstawowych usług opieku czych dla 1-ej osoby wiadczonych w formie tzw. pomocy s siedzkiej - na kwot 350,- zł /słownie: trzysta pi dziesi t złotych/, 6/ cen 1-go obiadu przygotowywanego i wydawanego w Kuchni MOPS w Ostrowcu w. dla wiadczeniobiorców MOPS 10,20 zł. /słownie: dziesi zł. 20/100/, w tym: a) wsad do kotła - 3,80 zł /słownie: trzy złote 80/100/ b) koszty przygotowanie posiłku - 6,40 zł /słownie: sze złotych 40/100/ 7/ cen 1-go obiadu przygotowywanego w kuchni MOPS w Ostrowcu w. i dowo onego do miejsca zamieszkania wiadczeniobiorców MOPS na kwoty: a) wsad do kotła - 3,80 zł /słownie: trzy złote 80/100/ b) przygotowanie i dowóz obiadu 9,30 zł. /słownie: dziewi złotych 30/100/ c) dowóz obiadu 2,90 /słownie: dwa złote 70/100/ 8/ dzienny koszt usług opieku czych na jednego podopiecznego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przyznawanych decyzj Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej na kwot 18,60 zł. /słownie: osiemna cie złotych sze dziesi t groszy/ 2. Szczegółow kalkulacj kosztów, o których mowa w 1, zawieraj zał czniki Nr 1-7 do niniejszego zarz dzenia. 3. Osoby korzystaj ce w dniu wej cia w ycie niniejszego zarz dzenia ze wiadcze przyznanych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej na mocy ostatecznej decyzji, ponosz, przez okres obowi zywania tych decyzji, odpłatno za wiadczenia okre lone w 1 na dotychczasowych zasadach. 4. Wykonanie zarz dzenia powierza si owi Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. 5. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Paweł Górniak sw-mops.doc

3 Zał cznik nr 1 Prezydenta Miasta kosztu 1 godziny opieki wiadczonej w ramach podstawowych i specjalistycznych usług opieku czych od roku do roku Faktycznie wykonana ilo godzin usług opieku czych podstawowych w okresie od do Ilo godzin usług faktycznie wykonanych w okresie od do przekazanych do PCK Ilo godzin Całkowity koszt usług , ,00 Ł cznie: ,60 koszt jednej godziny usługi podstawowej: 22,61 zł. KOSZT JEDNEJ GODZINY USŁUGI PODSTAWOWEJ powi kszony o planowan na 2013r. inflacj w wysoko ci 2,7 % wynosi 23,22 zł. ~ 23,20 zł. 23,20 zł Faktycznie wykonana ilo godzin usług opieku czych specjalistycznych w okresie od do Ilo godzin usług opieku czych specjalistycznych faktycznie wykonanych w okresie od do przekazanych do PCK Ilo godzin Całkowity koszt usług , ,50 Ł cznie: ,94 koszt jednej godziny usługi specjalistycznej: 25,38 zł. KOSZT JEDNEJ GODZINY USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ powi kszony o planowan na 2013r. inflacj w wysoko ci 2,7 % wynosi 26,07 zł. ~ 26,10zł. 26,10 zł.

4 Zał cznik nr 2 Prezydenta Miasta kosztu 1 godziny specjalistycznej usługi opieku czej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zadanie zlecone od roku do roku Faktycznie wykonana ilo godzin specjalistycznej usługi opieku czej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 015,50 w okresie od do Całkowity koszt wiadczenia specjalistycznej usługi opieku czej dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres ,39 zł. od do Koszt jednej godziny usług specjalistycznych: 27,02 zł. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opieku czej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 27,80 zł (Koszt jednej godziny usługi został powi kszony o planowan na 2013r. inflacj w wysoko ci 2,7 % 27,02 zł. x 1,027 = 27,75 zł. ~ 27,80 zł.)

5 Zał cznik nr 3 Prezydenta Miasta kosztu 1 godziny dowozu osób w ramach wiadczenia specjalistycznych usług opieku czych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej od roku do roku a) koszt jednej godziny dowozu poza terenem Gminy Ostrowiec w. to 37,10 zł. 1. ilo przejechanych kilometrów przy dowo eniu klientów MOPS w 2012 r. do placówek słu by zdrowia poza terenem Gminy Ostrowiec w. wynosiła 801 km, ilo godzin pracy kierowcy przy wykonywaniu tych usług wynosiła h, ilo zu ytego paliwa przy wykonywaniu tej usługi wynosiła 80,1 litra 2. koszt zu ycia paliwa za przejechane 801 km wynosiła 80,1 litra x 5,67 zł.( koszt paliwa ) = 454,17 zł. 3. koszt pracy kierowcy miesi czne wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi ,63 zł. (tj. wynagrodzenie, 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społeczne, 1/12 odpisu na F S, 1/12 ekwiwalentu za odzie ochronn ) 1 godzina pracy kierowcy wynosi 2 772,63 zł. / 21 dni / 8 godzin = 16,50 zł. Koszt pracy kierowcy przy dowo eniu w 2012r. 16,50 zł./h x 26,67 h = 440,06 zł. 4. pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu koszty ubezpieczenia pojazdu oraz koszty remontu za 2012 rok przypadaj ce na t cz działalno ci wyniosły 70,28 zł. 5. koszt jednej godziny dowozu poza terenem Gminy Ostrowiec w. = 37,10 zł. (koszt zu ycia paliwa + koszt pracy kierowcy + pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu) powi kszony o inflacj w wysoko ci 2,7% podzielone przez liczb godzin dowozu (454,17 zł ,06 zł. + 70,28 zł.) x = 37,14 zł. ~ 37,10 zł. 26,67 h b) koszt jednej godziny dowozu na terenie Gminy Ostrowiec w. to 7,10 zł. 1. ilo przejechanych kilometrów przy dowo eniu klientów MOPS w 2012 r. do placówek słu by zdrowia na terenie Gminy Ostrowiec w. wynosiła km, ilo godzin pracy kierowcy przy wykonywaniu tych usług wynosiła 188,08 h, ilo zu ytego paliwa przy wykonywaniu tej usługi wynosiła 531 litrów 2. koszt zu ycia paliwa za przejechane km wynosiła 531 litrów x 5,67 zł.( koszt paliwa ) = 3 010,77 zł.

6 3. koszt pracy kierowcy miesi czne wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi ,63 zł. (tj. wynagrodzenie, 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społeczne, 1/12 odpisu na F S, 1/12 ekwiwalentu za odzie ochronn ) 1 godzina pracy kierowcy wynosi 2 772,63 zł. / 21 dni / 8 godzin = 16,50 zł. Koszt pracy kierowcy przy dowo eniu w 2012r. 16,50 zł./h x 188,08 h = 3 103,32zł. 4. pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu koszty ubezpieczenia pojazdu oraz koszty remontu za 2012 rok przypadaj ce na t cz działalno ci wyniosły 421,68 zł. 5. koszt jednej godziny dowozu na terenie Gminy Ostrowiec w. = 7,10 zł. (koszt zu ycia paliwa + koszt pracy kierowcy + pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu) powi kszony o inflacj w wysoko ci 2,8% podzielone przez liczb godzin dowozu i liczb dowo onych osób (3 010,77 zł ,32zł zł ,68 zł.) x = 7,14 zł. ~ 7,10 zł. 188,08 h x 5 osób

7 Zał cznik nr 4 Prezydenta Miasta kosztu dowozu 1-go obiadu od roku do roku 1. Ilo przejechanych kilometrów przy rozwo eniu obiadów klientom MOPS w 2012 r. wynosiła km, ilo godzin pracy kierowcy przy wykonywaniu tych usług w 2012r. wynosiła h, ilo zu ytego paliwa przy wykonywaniu w 2012r. tych usług wynosiła litra etyliny i 716,1 litra oleju nap dowego 2.koszt zu ycia paliwa za przejechane kilometry l etyliny x 5,63 zł.( rednia cena paliwa) = 8 709,61zł. 716,1 l oleju nap dowego x 5,67 zł. ( rednia cena paliwa) = 4 060,29 zł. Ł czny koszt zu ycia paliwa ,90 zł. 3. pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu koszty ubezpieczenia pojazdu oraz koszty remontu za 2012 rok przypadaj ce na t cz działalno ci wyniosły 1 827,28 zł. 4. koszt pracy kierowcy miesi czne wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi ,63 zł. (tj. wynagrodzenie, 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki społeczne, 1/12 odpisu na F S, 1/12 ekwiwalentu za odzie ochronn ) 1 godzina pracy kierowcy wynosi 2 772,63 zł. / 21 dni / 8 godzin = 16,50 zł. Koszt pracy kierowcy przy rozwo eniu obiadu w 2012r. 16,50 zł./h x h = ,- zł. 5. Ilo dowozów obiadów w roku 2012 wynosił dowozów 6. koszt dowozu 1 obiadu to 2,90 zł. (koszt zu ycia paliwa + koszt pracy kierowcy + pozostałe koszty zwi zane z eksploatacj samochodu) / ilo rozwiezionych obiadów zwi kszone o inflacj w wys. 2,7% (12 769,90 zł ,- zł ,28 zł) / dowozów x 1,027= 2,92 zł.~ 2,90 zł.

8 Zał cznik nr 5 Prezydenta Miasta ceny 1 obiadu przygotowanego w Kuchni od roku do roku Ilo posiłków wydanych ze stołówki Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w okresie od r. do r. Koszt wsadu surowca do kotła w celu przygotowania posiłku w okresie od r. do r. koszt wsadu surowca do kotła to ,84/ = 3,72 zł ,84 1. cena 1-go wsadu surowca do kotła 3,80 zł. ( obejmuje koszt wsadu surowca do kotła powi kszony o inflacj w wysoko ci 2,7% tj. 3,72 zł. x 1,027 = 3,82 zł. ~ 3,80 zł.) 2. Koszt przygotowania 1 obiadu to 6,40 zł. Ł czne koszty utrzymania stołówki w okresie r. do r. to ,75 zł. Faktyczna ilo posiłków wydanych w/w okresie to sztuk ,75 zł./ sztuk = 6,21 zł. 6,21 zł. powi kszone o inflacj 2,7% = 6,38 zł. ~ 6,40 zł. 3. cena jednego obiadu przygotowywanego w kuchni MOPS 10,20 zł. (wsad do kotła + koszt przygotowania) = 3,80 zł. + 6,40 zł. = 10,20 zł.

9 Zał cznik nr 6 Prezydenta Miasta Miesi cznego kosztu usługi Pomoc s siedzka od roku do roku 1.Koszt usługi w ramach pomocy s siedzkiej miesi cznie dla jednej osoby wynosi 350,- zł. (Koszt usługi w ramach pomocy s siedzkiej wynika z zawartej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej wg której koszt ten w 2013 roku b dzie wynosił miesi cznie dla 1 osoby 350,-zł.)

10 Zał cznik nr 7 do Zarz dzenia Prezydenta Miasta Nr III/71/2013 dziennego kosztu usług dla 1-go podopiecznego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w okresie od r. do r. Wyliczenie dziennego kosztu pobytu dla jednego podopiecznego w DDPS: Planowany koszt utrzymania DDPS w 2013r.: ,- zł. Planowana do realizacji ilo dni pobytu: 251 ( od r. do r. tj. 251 dni roboczych ) Planowana redniomiesi czna liczba osób skierowanych z decyzji: 30 Planowany dzienny koszt pobytu: ,- zł./ ok. 251 dni / 30 osoby =18,62 zł. ~ 18,60 zł. dzienny koszt pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wynosi 18,60 zł.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR... Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia... 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porz dkowych przy przewozie osób i baga u r cznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO Regulamin zasad naliczania, wnoszenia i rozliczania op at za centralne ogrzewanie w budynkach zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow PROJEKTANT w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ Z ODPROWADZENIEM CIEKÓW Zatwierdzono uchwa Rady Nadzorczej nr 3/22010 z dnia 9.03.2010r. 1 R E G U L A M I N ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo