P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Andragogika z elementami gerontologii. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: język polski 6. Rok studiów: II 7. emestr/y: / 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk.) /5 N/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) /0 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Beata A. Orłowska Zaliczony przedmiot pedagogika ogólna. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Przekazanie wiedzy i terminologii z zakresu subdyscyplin pedagogiki, pozwalającej zrozumieć procesy rozwoju człowieka, prawidłowości i zakłóceń więzi społecznych między pokoleniami. CU: Kształtowanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystania wiedzy do obserwowania, analizowania i diagnozowania problemów ludzi dorosłych. CK: Kształtowanie u studentów pogłębionej refleksyjności nad problemami innych, szczególnie dotkniętych np. bezrobociem, chorobą itp. D - Efekty kształcenia EKW tudent zna elementarną terminologię używaną w andragogice i gerontologii. K_W0 EKW tudent ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw przebiegających u ludzi dorosłych. K_W0 EKU EKU EKK tudent potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. tudent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. tudent docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych z ludźmi dorosłymi. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Wprowadzenie w zagadnienia andragogiki. Wyk.. Człowiek dorosły jako przedmiot procesów edukacyjnych. Wyk.. Cechy współczesnej edukacji dorosłych. Wyk.. Główne strategie kształcenia dorosłych. K_U0 K_U0 K_K0 Ns

2 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Wyk. 5. Właściwości procesu nauczania uczenia się dorosłych. Wyk. 6. Potrzeba wychowania i samowychowania dorosłych. Wyk. 7. Nauczyciele andragodzy pojęcie, funkcje i zadania. Wyk. 8. Zaliczenie przedmiotu Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia Ćw.. Wprowadzenie w zagadnienia andragogiki i gerontologii. Ćw.. Ogólna charakterystyka człowieka dorosłego, możliwości i potrzeby edukacji dorosłych, dojrzałość i dorosłość, fazy życia i cele społeczno-zawodowe dorosłych. Linia rozwoju zawodowego w dorosłości. Ćw.. Potrzeby kulturalno-oświatowe dorosłych. Ćw.. Wybrane teorie aktywności edukacyjnej dorosłych. Ćw. 5. Aktywność i aktywizacja kulturalno-oświatowa. Ćw. 6. Właściwości procesu samokształcenia dorosłych. Ćw. 7. Współczesne dylematy wychowania dorosłych. Ćw. 8. Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych na świecie. Ćw. 9. Inni realizatorzy zadań edukacji dorosłych. Ćw. 0. Edukacja na odległość jako współczesne propozycje rozwiązań edukacji dorosłych. Ćw.. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jedna z form pracy z dorosłymi. Ćw.. Kształcenie permanentne a kształcenie ustawiczne. Ćw.. Bezrobocie a wykształcenie dorosłych. Ćw.. Edukatorzy sektory zajmujące się edukacją dorosłych. Ćw. 5. Zaliczenie przedmiotu. Razem liczba godzin ćwiczeń F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Metody nauczania: M wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja, M5 metoda projektów: projekt grupowy, projekt indywidualny. Środki dydaktyczne: brak. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdzian (ustny wiedzy), F wypowiedź/wystąpienie (prezentacja i omówienie projektu indywidualnego i grupowego), F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 Ns 0 P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin (pisemny). Literatura obowiązkowa:. Gerlach Ryszard, Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce, Bydgoszcz 997,. Janowski Dzierżymir, Przyszczypkowski Kazimierz, krzypczak Józef, Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 999,. Malewski Mieczysław, Teorie andragogiczne, Wrocław 996,. Marczak Mieczysław (red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin Radom 99, 5. Wujek Tadeusz (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 996, 6. Wujek Tadeusz (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa 99, Literatura zalecana / fakultatywna:. Aleksander Tadeusz, Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Toruń 997,. Czerniawska Olga, zkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 007,. Pachociński Ryszard, Andragogika w wymiarze międzynarodowym, Warszawa 998,. Pietrasiński Zbigniew, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 990, 5. Półturzycki Józef, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 99, 6. Półturzycki Józef, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 998.

3 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Beata A. Orłowska Data sporządzenia / aktualizacji 0 maja 0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

4 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika studia I stopnia ogólnoakadamicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kod przedmiotu:. Punkty ECT: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: język polski 6. Rok studiów: I 7. emestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: / N/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) / N/ liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Jolanta Muniak specjalista ds. bhp, aspirant ppoż, ratownik medyczny. Brak. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. CU: Przedstawienie zasad i sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, wymagających prawidłowego reagowania. CK: Umiejętność komunikowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. D - Efekty kształcenia EKW tudent posiada podstawy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. K_W7 EKU EKK Wykłady Dokonuje analizy własnych działań, potrafi wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu Adaptuje się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej odpowiedzialnie przygotowując się do swojej pracy E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy; obowiązki i odpowiedzialność studentów w zakresie bhp. Przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych; ochrona przeciwpożarowa; zasady udzielania pierwszej pomocy; tryb dochodzenia roszczeń powypadkowych. Wyk. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych. Razem liczba godzin wykładów K_U K_K08 Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład konwersatoryjny, M wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne.

5 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. F formująca G - Metody oceniania P podsumowująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja. Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P ocena podsumowująca powstała na podstawie ocen formujących. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie (bez oceny). H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:.kodeks pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia sierpnia 998r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowania, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra praw wewnętrznych i Administracji z dnia kwietnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Nauki i zkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis I Informacje dodatkowe Mgr Jolanta Muniak

6 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Biomedyczne podstawy rozwoju. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: /0 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk.) /5 N/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) /5 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. dr Danuta Godlewska B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój biologiczny człowieka i ich związkiem z procesem wychowania. CU: Wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie wiedzy obejmującej rozwój biologiczny człowieka w praktyce pedagogicznej, w organizowaniu środowiska wychowawczego sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi, planowaniu działań poprawiających warunki fizyczne i społeczne w procesie rozwoju. CK: Wykształcenie aktywnej postawy wobec wartości zdrowia, przekonanie o potrzebie ciągłego doskonalenia własnych umiejętności wpływających na rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. D - Efekty kształcenia EKW EKW tudent ma uporządkowaną wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach powiązanych z procesem wychowania i kształcenia. tudent posiada podstawową wiedzę o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia i jego związkach z aspektami rozwoju psychicznego i społecznego. EKW tudent wykazuje elementarną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny w środowisku edukacyjnym sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. EKU tudent potrafi wykorzystywać wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach rozwoju w analizowaniu i interpretowaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. EKU tudent potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie biologicznych i medycznych czynników determinujących i modyfikujących rozwój. EKU tudent potrafi wykorzystywać wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach rozwoju zgodnie z zasadami i normami etycznymi a także regulacjami prawnymi. EKK EKK tudent ma świadomość poziomu własnej wiedzy o rozwoju biologicznym w cyklu życia a także ma potrzebę poszerzania własnych kompetencji i umiejętności w tym zakresie. tudent ma przekonanie o wartości i potrzebie podejmowania działań zawodowych w środowisku fizycznym i społecznym poprawiających warunki dla prawidłowego rozwoju biologicznego i umacniania zdrowia. K_W0 K_W05 K_W9 K_U0 K_U0 K_U K_K0 K_K0

7 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady. Czynniki rozwoju biologicznego człowieka; determinanty genetyczne, stymulatory paragenetyczne i niegenetyczne, modyfikatory naturalne rozwoju.. Rozwój fizyczny człowieka; czynniki rozwoju, aspekty rozwoju, najczęstsze zaburzenia w rozwoju fizycznym wśród dzieci i młodzieży.. Rozwój psychomotoryczny; czynniki wpływające na rozwój, przebieg rozwoju w ontogenezie.. Rozwój psychoseksualny; uwarunkowania biologiczne okresu prenatalnego i postnatalnego, czynniki psychiczne, społeczne i kulturowe w rozwoju. 5. Kierunki działań profilaktycznych w opiece zdrowotnej okresu rozwojowego. 6. Rola żywienia w rozwoju dzieci i młodzieży; zasady żywienia, mechanizmy fizjologiczne regulujące odżywianie organizmu, żywienie a zdrowie, czynniki wpływające na zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży. 7. Rola aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży; zalecany poziom AF, czynniki wpływające na zmiany w poziomie AF, przyczyny i skutki niskiego poziomu AF. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia. Etapy rozwoju osobniczego. fery rozwoju osobniczego. Dymorfizm płciowy.. Metody oceny rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dzieci i młodzieży; charakterystyka wskaźników negatywnych, pośrednich i pozytywnych.. Tendencje przemian w rozwoju; analiza czynników, akceleracja rozwoju, trend sekularny, wiek rozwojowy(biologiczny) a wiek kalendarzowy-implikacje dla pedagogów.. Rozwój układu ruchu-układ kostny i mięśniowy; czynniki rozwoju, proces kształtowania się krzywizn kręgosłupa, okresy krytyczne w kształtowaniu się postawy ciała, rola pedagoga w profilaktyce wad postawy ciała. 5. Rozwój układu nerwowego w ontogenezie; budowa i funkcja układu nerwowego, organizacja i plastyczność mózgowia, biologiczne podstawy procesu uczenia się, fizjologiczne podłoże emocji i fizjologiczne mechanizmy reakcji na stres. 6. Rozwój, budowa i funkcja narządów zmysłu (wzroku, słuchu, czucia). 7. Związki pomiędzy rozwojem i zdrowiem dzieci i młodzieży a ich edukacją; główne problemy zdrowotne w okresie rozwojowym, wczesna profilaktyka najczęstszych zaburzeń, wad i nieprawidłowości rozwojowych. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład informacyjny, M wykład konwersacyjny, dyskusja, M5 analiza tekstu, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność (udział w dyskusjach), F sprawdzian ustny (wiedzy). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. 5 5 Ns 0 Ns P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P- egzamin pisemny. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa 00.. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Red. B. Doleżych, P. Łasica, Toruń 00.. Jopkiewicz A., uliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Zielona Góra 00 Literatura zalecana / fakultatywna: 0

8 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Red. A. Jaczewski, Warszawa. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Red. N. Wolański, Warszawa. Zdrowie i szkoła. Red. B. Woynarowska, Warszawa 000. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Danuta Godlewska Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis

9 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Diagnoza i terapia pedagogiczna. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. emestr/y: V 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk.) Ćwiczenia (Ćw.) /0 N/0 /5 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Anna Lis-Zaldivar, mgr Marta Wawrzyniak B - Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: wprowadzenie do psychologii, pedagogika ogólna, elementy pedagogiki specjalnej. C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z zakresem teoretycznej wiedzy na temat diagnozy i terapii pedagogicznej oraz z podstawowymi technikami diagnostycznymi. CW: Wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do rozpoznawania sytuacji edukacyjnej uczniów z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi, będącymi przyczynami niepowodzeń szkolnych. CU: Zapoznanie studentów z praktycznymi działaniami związanymi z zastosowaniem wybranych dziedzin arteterapii w terapii pedagogicznej. CU: Zapoznanie studentów z projektowaniem i organizowaniem zindywidualizowanych działań terapeutycznych i wyrównawczo-dydaktycznych, prowadzących do wyrównywania szans edukacyjnych. CK: Uwrażliwienie studentów na przestrzeganie zasad etyki zawodowej. D - Efekty kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKU tudent definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, ich cele, etapy, zasady działania, a także dobiera oraz charakteryzuje podstawowe techniki działań diagnostycznych. tudent rozpoznaje specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, planuje i przeprowadza diagnozę pedagogiczną zgodnie z procedurami i dobrymi praktykami pedagogicznym. tudent charakteryzuje wybrane dziedziny arteterapii, objaśnia ich zastosowanie w terapii pedagogicznej oraz dobiera właściwe środki dydaktyczne do ich realizacji. tudent podejmuje współpracę w zespole, pełniąc rolę organizatora i wykonawcy projektu terapeutycznego, dotyczącego wybranej dziedziny arteterapii oraz projektuje scenariusz działań terapeutycznych. tudent wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej w celu interpretowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. tudent posługuje się ogólnymi zasadami oraz normami etycznymi obowiązującymi w terapii pedagogicznej, jak również przewiduje skutki konkretnych czynności wykonywanych podczas realizacji projektu terapeutycznego. K_W0 K_W K_W5 K_W6 K_W6 K_U K_U09 K_U0 K_U0 K_U

10 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK EKK EKK tudent dokonuje weryfikacji własnych umiejętności i rozumie konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu nauczyciela. tudent odznacza się przekonaniem o sensie i wartości podejmowania działań terapeutycznych wśród wychowanków. tudent odznacza się przekonaniem o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w oparciu o zasady etyki zawodowej podczas działań terapeutycznych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk. Przedstawienie ogólnych założeń diagnozy, terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczodydaktycznych w świetle aktualnych wymagań i tendencji pedagogicznych. Wyk. Omówienie metod i technik badawczych wykorzystywanych w diagnozie pedagogicznej. Wyk. Omówienie psycho-pedagogicznych uwarunkowań nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz myślenia operacyjnego na operacjach konkretnych. Wyk. Omówienie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, jako specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz sposobów ich diagnozowania. Wyk.5 Przedstawienie trudności edukacyjnych w zakresie matematyki. Rozpoznawanie symptomów dyskalkulii oraz określanie poziomu myślenia operacyjnego. Wyk.6 Omówienie założeń organizowania i przebiegu terapii pedagogicznej i zajęć wyrównawczodydaktycznych, zindywidualizowanych działań pedagogicznych. Wyk.7 Zapoznanie z różnymi sposobami diagnozowania wybranych kompetencji poznawczych i społecznych dziecka. Wyk.8 Kolokwium. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia Ćw. Wprowadzenie w obszar tematyczny. Omówienie zasad pracy na zajęciach i formy zaliczenia przedmiotu. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Rozróżnienie pojęć: specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się. Pojęcie terapii pedagogicznej, jej cele, formy i zasady. Czynniki warunkujące jakość i skuteczność działań terapeutycznych. Ćw. Diagnoza pedagogiczna. Pojęcie i znaczenie diagnozy pedagogicznej w procesie terapeutycznym. Przedmiot i cechy dobrej diagnozy pedagogicznej. Diagnoza interdyscyplinarna i jej aspekty. Typy diagnozy w ujęciu. Ziemskiego. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice (obserwacja, wywiad, rozmowa) i zakłócenia w ich prowadzeniu. Ćw. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych, będących przyczynami niepowodzeń szkolnych. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych oraz słuchowych. Budowa, funkcjonowanie, znaczenie analizatora wzroku i słuchu. Znaczenie i konsekwencje zaburzeń omawianych analizatorów w procesie edukacyjnym. Przykładowe ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne usprawniające percepcję wzrokową i słuchową. Ćw. Dojrzałość do uczenia się matematyki Pojęcie dojrzałości szkolnej i dojrzałości do uczenia się matematyki. Omówienie rozwoju poznawczego w ujęciu J. Piageta. Zakres dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych (wskaźniki dojrzałości matematycznej). Diagnozowanie dojrzałości matematycznej na podstawie wybranych prób badawczych wraz z interpretacją. Ćw.5 Kolokwium z zagadnień teoretycznych. Ćw.6 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem biblioterapii. Przedłożenie scenariusza projektu terapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu biblioterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Ćw.7 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem muzykoterapii. Przedłożenie scenariusza projektu arteterapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu muzykoterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Ćw.8 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem arteterapii. K_K0 K_K0 K_K0 K_K Ns 0 Ns

11 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Przedłożenie scenariusza projektu terapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu arteterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M - wykład konserwatoryjny, wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, klasyczna metoda problemowa, drama, M5 - analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, projekt terapeutyczny, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: projektor, sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne, artykuły z czasopism fachowych, teksty źródłowe, muzyka terapeutyczna, artykuły papiernicze i plastyczne (brystole, markery, farby, bibuła, kredki, kleje, nożyczki, masa solna, itp.), artykuły tekstylne (koce, poduszki) i inne nietypowe pomoce dydaktyczne. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany (ustny i pisemny), F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P kolokwium (pisemne), P5 wystąpienie/rozmowa (dyskusja o przygotowanym projekcie pedagogicznym oraz pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej). Literatura obowiązkowa:. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WiP, Warszawa E. korek,terapia pedagogiczna, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci tom I, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków E. Gruszczyk Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WiP, Warszawa E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. J. Gładyszewska - Cylulko, Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0.. E.Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Edukacja Polska, Warszawa M. Kowaluk, Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo UMC, M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa M.Bogdanowicz, Integracja percepcyjno- motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia, CMPP-P, Warszawa M. Molicka, Bajki terapeutyczne, T. I iii, Media Rodzina, Poznań E. J. Konieczna (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków M. Piszczek, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. CMPP-P, Warszawa E. korek, Terapia pedagogiczna, tom II, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0.. L. Kataryńczuk-Mania (red.), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 005. Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Dr Anna Lis-Zaldivar, mgr Marta Wawrzyniak

12 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0.0.0r.

13 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Instytut Humanistyczny pedagogika wczesnoszkolna z edukacją informatyczną studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Dydaktyczne strony www. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk.) /0 N/0 Laboratorium (Lab.) /5 N/0 Dr Wojciech A. ysło (koordynator) B - Wymagania wstępne Zaliczone przedmioty: technologie informacyjne, opracowywanie materiałów multimedialnych. C - Cele kształcenia CW: przekazanie wiedzy pedagogicznej pozwalającej na rozumienie jej specyfiki, i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności z dyscyplinami, które wspomagają edukację wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne. CU: kształtowanie umiejętności doskonalenia swojej wiedzy przy wykorzystaniu różnych sposobów w zakresie technologii i stosowaniu jej w szeroko rozumianej praktyce pedagogicznej. CU: kształtowanie u studentów samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pracy w zespole, wzbogacających możliwości wykorzystania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. CK: kształtowanie pogłębionej refleksji na problemy edukacji i poczucia odpowiedzialności w projektowaniu działań edukacyjnych związanych z zastosowaniem technologii. CK: wyrobienie u studentów przekonania o stałej konieczności doskonalenia umiejętności radzenia sobie z problemami zawodowymi wykorzystując najnowsze technologie w realizacji działań pedagogicznych. D - Efekty kształcenia EKW ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności z naukami technicznymi, wspomagającymi nauczanie K_W0 EKW ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się w aspekcie ich technicznej K_W08 realizacji, w szczególności odnosząc się do zagadnień kształcenia na odległość EKW ma elementarną wiedzę o projektowaniu i realizacji narzędzi informatycznych K_W wspomagających nauczanie na odległość EKW ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach, K_W6 stosowanych w obszarze zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji EKU potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, K_U0 wykorzystując różne źródła i technologie informacyjne i komunikacyjne EKU ma rozwinięte umiejętności pozwalające wykorzystać różne kanały i techniki komunikacji w K_U07 swojej pracy dydaktycznej wykorzystując istniejące i tworząc nowe materiały dydaktyczne EKU potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji K_U09 własnych materiałów dydaktycznych, w szczególności stron www EKU potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role, wykonując zadania wynikające z K_U

14 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK EKK EKK realizacji projektów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym w budowie strony www rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, w szczególności w obszarze nowych technologii, wspomagających jego działalność pedagogiczną jest przygotowany do pracy w grupie realizującej działania pedagogiczne w oparciu o nowe technologie, przedstawiając je w sposób zrozumiały dla innych niebędących specjalistami w tej dyscyplinie rozumie rolę stosowania technologii w edukacji, będąc odpowiednio przygotowanym do jej wypełniania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład. Materiały w sieci WWW. Internet największy komputer. Znajduję, jak wiem czego szukam.. Pojęcie hipertekstu, formaty hipertekstowe na trona w formacie HTML: znaczniki formatowania logicznego i wizualnego.. Umieszczanie hiperłączy i multimediów; materiałów dydaktycznych. 5. erwisy społecznościowe, przegląd pod kątem zastosowania w edukacji. 6. Przykładowe realizacje stron WWW z różnych dziedzin, sposoby wykorzystania w pracy własnej nauczyciela. Razem liczba godzin wykładów Laboratoria. Narzędzia programistyczne do tworzenia własnych stron Obsługa programu do tworzenia stron trona w formacie HTML kolejne kroki jej tworzenia.. Projekt własnej/klasowej/przedmiotowej strony WWW. 5. Przygotowanie materiałów do umieszczenia na własnej stronie. 6. Kolejne etapy tworzenia zaprojektowanej strony WWW. Razem liczba godzin laboratorium K_K0 K_K07 K_K N 0 N 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M pokaz prezentacji multimedialnych, M dyskusje problemowe, M wykład informacyjny. Środki dydaktyczne: urządzenia techniki komputerowej. G - Metody oceniania F formująca F sprawdziany: ustny wiedzy, sprawdzian umiejętności przy obsłudze stron www, sprawdzian umiejętności projektowania kolejnych etapów strony www, F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P kolokwium pisemne. P5 wystąpienie/rozmowa (prezentacja i omówienie stworzonej przez studenta strony WWW). Literatura obowiązkowa:. R. okół, Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice 00.. D. Cederholm, Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i C, Helion, Gliwice D. zultz, C. Cook, HTML, XHTML i C. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. D. A. Crowder, A. Bailey, Tworzenie stron WWW. Biblia, Helion, Gliwice B. Danowski, ABC tworzenia stron WWW, Helion, Gliwice 00.. E. Castro, Po prostu HTML, XHTML i C, Helion, Gliwice 007. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Wojciech A. ysło Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon)

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Terapia pedagogiczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-TP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika /

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik do uchwały nr.. 213 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla autorskiego kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. mgr Urszula Pankowska adres  lub telefon: Konwersatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MwP w języku polskim Matematyka w przedszkolu Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics in preschool USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu

Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu Podstawy terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PTP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia wychowawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology of education Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MDTP2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Główne założenia praktyk słuchacza GWSH: 1. Praktyki pedagogiczne są częścią

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Poradnictwo wychowawczo-społeczne i Kod przedmiotu: orientacja zawodowa Przedmiot w języku angielskim: Educational and social

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-PZA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim AwORiS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Arteterapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo