P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Andragogika z elementami gerontologii. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: język polski 6. Rok studiów: II 7. emestr/y: / 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk.) /5 N/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) /0 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Beata A. Orłowska Zaliczony przedmiot pedagogika ogólna. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Przekazanie wiedzy i terminologii z zakresu subdyscyplin pedagogiki, pozwalającej zrozumieć procesy rozwoju człowieka, prawidłowości i zakłóceń więzi społecznych między pokoleniami. CU: Kształtowanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystania wiedzy do obserwowania, analizowania i diagnozowania problemów ludzi dorosłych. CK: Kształtowanie u studentów pogłębionej refleksyjności nad problemami innych, szczególnie dotkniętych np. bezrobociem, chorobą itp. D - Efekty kształcenia EKW tudent zna elementarną terminologię używaną w andragogice i gerontologii. K_W0 EKW tudent ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw przebiegających u ludzi dorosłych. K_W0 EKU EKU EKK tudent potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. tudent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań. tudent docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych z ludźmi dorosłymi. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Wprowadzenie w zagadnienia andragogiki. Wyk.. Człowiek dorosły jako przedmiot procesów edukacyjnych. Wyk.. Cechy współczesnej edukacji dorosłych. Wyk.. Główne strategie kształcenia dorosłych. K_U0 K_U0 K_K0 Ns

2 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Wyk. 5. Właściwości procesu nauczania uczenia się dorosłych. Wyk. 6. Potrzeba wychowania i samowychowania dorosłych. Wyk. 7. Nauczyciele andragodzy pojęcie, funkcje i zadania. Wyk. 8. Zaliczenie przedmiotu Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia Ćw.. Wprowadzenie w zagadnienia andragogiki i gerontologii. Ćw.. Ogólna charakterystyka człowieka dorosłego, możliwości i potrzeby edukacji dorosłych, dojrzałość i dorosłość, fazy życia i cele społeczno-zawodowe dorosłych. Linia rozwoju zawodowego w dorosłości. Ćw.. Potrzeby kulturalno-oświatowe dorosłych. Ćw.. Wybrane teorie aktywności edukacyjnej dorosłych. Ćw. 5. Aktywność i aktywizacja kulturalno-oświatowa. Ćw. 6. Właściwości procesu samokształcenia dorosłych. Ćw. 7. Współczesne dylematy wychowania dorosłych. Ćw. 8. Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych na świecie. Ćw. 9. Inni realizatorzy zadań edukacji dorosłych. Ćw. 0. Edukacja na odległość jako współczesne propozycje rozwiązań edukacji dorosłych. Ćw.. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jedna z form pracy z dorosłymi. Ćw.. Kształcenie permanentne a kształcenie ustawiczne. Ćw.. Bezrobocie a wykształcenie dorosłych. Ćw.. Edukatorzy sektory zajmujące się edukacją dorosłych. Ćw. 5. Zaliczenie przedmiotu. Razem liczba godzin ćwiczeń F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Metody nauczania: M wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja, M5 metoda projektów: projekt grupowy, projekt indywidualny. Środki dydaktyczne: brak. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdzian (ustny wiedzy), F wypowiedź/wystąpienie (prezentacja i omówienie projektu indywidualnego i grupowego), F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 Ns 0 P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin (pisemny). Literatura obowiązkowa:. Gerlach Ryszard, Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce, Bydgoszcz 997,. Janowski Dzierżymir, Przyszczypkowski Kazimierz, krzypczak Józef, Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 999,. Malewski Mieczysław, Teorie andragogiczne, Wrocław 996,. Marczak Mieczysław (red.), Problemy i dylematy andragogiki, Lublin Radom 99, 5. Wujek Tadeusz (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 996, 6. Wujek Tadeusz (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa 99, Literatura zalecana / fakultatywna:. Aleksander Tadeusz, Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Toruń 997,. Czerniawska Olga, zkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 007,. Pachociński Ryszard, Andragogika w wymiarze międzynarodowym, Warszawa 998,. Pietrasiński Zbigniew, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 990, 5. Półturzycki Józef, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 99, 6. Półturzycki Józef, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 998.

3 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Beata A. Orłowska Data sporządzenia / aktualizacji 0 maja 0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

4 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika studia I stopnia ogólnoakadamicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kod przedmiotu:. Punkty ECT: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: język polski 6. Rok studiów: I 7. emestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: / N/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) / N/ liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Jolanta Muniak specjalista ds. bhp, aspirant ppoż, ratownik medyczny. Brak. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. CU: Przedstawienie zasad i sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, wymagających prawidłowego reagowania. CK: Umiejętność komunikowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. D - Efekty kształcenia EKW tudent posiada podstawy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych. K_W7 EKU EKK Wykłady Dokonuje analizy własnych działań, potrafi wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu Adaptuje się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej odpowiedzialnie przygotowując się do swojej pracy E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wyk. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy; obowiązki i odpowiedzialność studentów w zakresie bhp. Przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych; ochrona przeciwpożarowa; zasady udzielania pierwszej pomocy; tryb dochodzenia roszczeń powypadkowych. Wyk. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych. Razem liczba godzin wykładów K_U K_K08 Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład konwersatoryjny, M wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne.

5 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. F formująca G - Metody oceniania P podsumowująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja. Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P ocena podsumowująca powstała na podstawie ocen formujących. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie (bez oceny). H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:.kodeks pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia sierpnia 998r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowania, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra praw wewnętrznych i Administracji z dnia kwietnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Nauki i zkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis I Informacje dodatkowe Mgr Jolanta Muniak

6 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Biomedyczne podstawy rozwoju. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: /0 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk.) /5 N/0 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) /5 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. dr Danuta Godlewska B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój biologiczny człowieka i ich związkiem z procesem wychowania. CU: Wykształcenie umiejętności pozwalających na wykorzystanie wiedzy obejmującej rozwój biologiczny człowieka w praktyce pedagogicznej, w organizowaniu środowiska wychowawczego sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi, planowaniu działań poprawiających warunki fizyczne i społeczne w procesie rozwoju. CK: Wykształcenie aktywnej postawy wobec wartości zdrowia, przekonanie o potrzebie ciągłego doskonalenia własnych umiejętności wpływających na rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. D - Efekty kształcenia EKW EKW tudent ma uporządkowaną wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach powiązanych z procesem wychowania i kształcenia. tudent posiada podstawową wiedzę o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia i jego związkach z aspektami rozwoju psychicznego i społecznego. EKW tudent wykazuje elementarną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny w środowisku edukacyjnym sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. EKU tudent potrafi wykorzystywać wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach rozwoju w analizowaniu i interpretowaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. EKU tudent potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie biologicznych i medycznych czynników determinujących i modyfikujących rozwój. EKU tudent potrafi wykorzystywać wiedzę o biologicznych i medycznych aspektach rozwoju zgodnie z zasadami i normami etycznymi a także regulacjami prawnymi. EKK EKK tudent ma świadomość poziomu własnej wiedzy o rozwoju biologicznym w cyklu życia a także ma potrzebę poszerzania własnych kompetencji i umiejętności w tym zakresie. tudent ma przekonanie o wartości i potrzebie podejmowania działań zawodowych w środowisku fizycznym i społecznym poprawiających warunki dla prawidłowego rozwoju biologicznego i umacniania zdrowia. K_W0 K_W05 K_W9 K_U0 K_U0 K_U K_K0 K_K0

7 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady. Czynniki rozwoju biologicznego człowieka; determinanty genetyczne, stymulatory paragenetyczne i niegenetyczne, modyfikatory naturalne rozwoju.. Rozwój fizyczny człowieka; czynniki rozwoju, aspekty rozwoju, najczęstsze zaburzenia w rozwoju fizycznym wśród dzieci i młodzieży.. Rozwój psychomotoryczny; czynniki wpływające na rozwój, przebieg rozwoju w ontogenezie.. Rozwój psychoseksualny; uwarunkowania biologiczne okresu prenatalnego i postnatalnego, czynniki psychiczne, społeczne i kulturowe w rozwoju. 5. Kierunki działań profilaktycznych w opiece zdrowotnej okresu rozwojowego. 6. Rola żywienia w rozwoju dzieci i młodzieży; zasady żywienia, mechanizmy fizjologiczne regulujące odżywianie organizmu, żywienie a zdrowie, czynniki wpływające na zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży. 7. Rola aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży; zalecany poziom AF, czynniki wpływające na zmiany w poziomie AF, przyczyny i skutki niskiego poziomu AF. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia. Etapy rozwoju osobniczego. fery rozwoju osobniczego. Dymorfizm płciowy.. Metody oceny rozwoju fizycznego i stanu zdrowia dzieci i młodzieży; charakterystyka wskaźników negatywnych, pośrednich i pozytywnych.. Tendencje przemian w rozwoju; analiza czynników, akceleracja rozwoju, trend sekularny, wiek rozwojowy(biologiczny) a wiek kalendarzowy-implikacje dla pedagogów.. Rozwój układu ruchu-układ kostny i mięśniowy; czynniki rozwoju, proces kształtowania się krzywizn kręgosłupa, okresy krytyczne w kształtowaniu się postawy ciała, rola pedagoga w profilaktyce wad postawy ciała. 5. Rozwój układu nerwowego w ontogenezie; budowa i funkcja układu nerwowego, organizacja i plastyczność mózgowia, biologiczne podstawy procesu uczenia się, fizjologiczne podłoże emocji i fizjologiczne mechanizmy reakcji na stres. 6. Rozwój, budowa i funkcja narządów zmysłu (wzroku, słuchu, czucia). 7. Związki pomiędzy rozwojem i zdrowiem dzieci i młodzieży a ich edukacją; główne problemy zdrowotne w okresie rozwojowym, wczesna profilaktyka najczęstszych zaburzeń, wad i nieprawidłowości rozwojowych. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład informacyjny, M wykład konwersacyjny, dyskusja, M5 analiza tekstu, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność (udział w dyskusjach), F sprawdzian ustny (wiedzy). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. 5 5 Ns 0 Ns P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P- egzamin pisemny. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa 00.. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Red. B. Doleżych, P. Łasica, Toruń 00.. Jopkiewicz A., uliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Zielona Góra 00 Literatura zalecana / fakultatywna: 0

8 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Red. A. Jaczewski, Warszawa. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Red. N. Wolański, Warszawa. Zdrowie i szkoła. Red. B. Woynarowska, Warszawa 000. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Danuta Godlewska Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) tel Podpis

9 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Diagnoza i terapia pedagogiczna. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. emestr/y: V 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk.) Ćwiczenia (Ćw.) /0 N/0 /5 N/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Anna Lis-Zaldivar, mgr Marta Wawrzyniak B - Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: wprowadzenie do psychologii, pedagogika ogólna, elementy pedagogiki specjalnej. C - Cele kształcenia CW: Zapoznanie studentów z zakresem teoretycznej wiedzy na temat diagnozy i terapii pedagogicznej oraz z podstawowymi technikami diagnostycznymi. CW: Wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do rozpoznawania sytuacji edukacyjnej uczniów z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi, będącymi przyczynami niepowodzeń szkolnych. CU: Zapoznanie studentów z praktycznymi działaniami związanymi z zastosowaniem wybranych dziedzin arteterapii w terapii pedagogicznej. CU: Zapoznanie studentów z projektowaniem i organizowaniem zindywidualizowanych działań terapeutycznych i wyrównawczo-dydaktycznych, prowadzących do wyrównywania szans edukacyjnych. CK: Uwrażliwienie studentów na przestrzeganie zasad etyki zawodowej. D - Efekty kształcenia EKW EKW EKW EKU EKU EKU tudent definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, ich cele, etapy, zasady działania, a także dobiera oraz charakteryzuje podstawowe techniki działań diagnostycznych. tudent rozpoznaje specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, planuje i przeprowadza diagnozę pedagogiczną zgodnie z procedurami i dobrymi praktykami pedagogicznym. tudent charakteryzuje wybrane dziedziny arteterapii, objaśnia ich zastosowanie w terapii pedagogicznej oraz dobiera właściwe środki dydaktyczne do ich realizacji. tudent podejmuje współpracę w zespole, pełniąc rolę organizatora i wykonawcy projektu terapeutycznego, dotyczącego wybranej dziedziny arteterapii oraz projektuje scenariusz działań terapeutycznych. tudent wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej w celu interpretowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. tudent posługuje się ogólnymi zasadami oraz normami etycznymi obowiązującymi w terapii pedagogicznej, jak również przewiduje skutki konkretnych czynności wykonywanych podczas realizacji projektu terapeutycznego. K_W0 K_W K_W5 K_W6 K_W6 K_U K_U09 K_U0 K_U0 K_U

10 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK EKK EKK tudent dokonuje weryfikacji własnych umiejętności i rozumie konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu nauczyciela. tudent odznacza się przekonaniem o sensie i wartości podejmowania działań terapeutycznych wśród wychowanków. tudent odznacza się przekonaniem o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w oparciu o zasady etyki zawodowej podczas działań terapeutycznych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk. Przedstawienie ogólnych założeń diagnozy, terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczodydaktycznych w świetle aktualnych wymagań i tendencji pedagogicznych. Wyk. Omówienie metod i technik badawczych wykorzystywanych w diagnozie pedagogicznej. Wyk. Omówienie psycho-pedagogicznych uwarunkowań nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz myślenia operacyjnego na operacjach konkretnych. Wyk. Omówienie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, jako specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu oraz sposobów ich diagnozowania. Wyk.5 Przedstawienie trudności edukacyjnych w zakresie matematyki. Rozpoznawanie symptomów dyskalkulii oraz określanie poziomu myślenia operacyjnego. Wyk.6 Omówienie założeń organizowania i przebiegu terapii pedagogicznej i zajęć wyrównawczodydaktycznych, zindywidualizowanych działań pedagogicznych. Wyk.7 Zapoznanie z różnymi sposobami diagnozowania wybranych kompetencji poznawczych i społecznych dziecka. Wyk.8 Kolokwium. Razem liczba godzin wykładów Ćwiczenia Ćw. Wprowadzenie w obszar tematyczny. Omówienie zasad pracy na zajęciach i formy zaliczenia przedmiotu. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Rozróżnienie pojęć: specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się. Pojęcie terapii pedagogicznej, jej cele, formy i zasady. Czynniki warunkujące jakość i skuteczność działań terapeutycznych. Ćw. Diagnoza pedagogiczna. Pojęcie i znaczenie diagnozy pedagogicznej w procesie terapeutycznym. Przedmiot i cechy dobrej diagnozy pedagogicznej. Diagnoza interdyscyplinarna i jej aspekty. Typy diagnozy w ujęciu. Ziemskiego. Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice (obserwacja, wywiad, rozmowa) i zakłócenia w ich prowadzeniu. Ćw. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych, będących przyczynami niepowodzeń szkolnych. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych oraz słuchowych. Budowa, funkcjonowanie, znaczenie analizatora wzroku i słuchu. Znaczenie i konsekwencje zaburzeń omawianych analizatorów w procesie edukacyjnym. Przykładowe ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne usprawniające percepcję wzrokową i słuchową. Ćw. Dojrzałość do uczenia się matematyki Pojęcie dojrzałości szkolnej i dojrzałości do uczenia się matematyki. Omówienie rozwoju poznawczego w ujęciu J. Piageta. Zakres dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych (wskaźniki dojrzałości matematycznej). Diagnozowanie dojrzałości matematycznej na podstawie wybranych prób badawczych wraz z interpretacją. Ćw.5 Kolokwium z zagadnień teoretycznych. Ćw.6 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem biblioterapii. Przedłożenie scenariusza projektu terapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu biblioterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Ćw.7 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem muzykoterapii. Przedłożenie scenariusza projektu arteterapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu muzykoterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Ćw.8 Prezentacja i realizacja studenckiego projektu terapeutycznego z wykorzystaniem arteterapii. K_K0 K_K0 K_K0 K_K Ns 0 Ns

11 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Przedłożenie scenariusza projektu terapeutycznego. Przygotowanie pracowni arteterapeutycznej: przygotowanie (dekorowanie) sali dydaktycznej, rozmieszczenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do zrealizowania projektu terapeutycznego. Prezentacja podstawowych zagadnień teoretycznych z zakresu arteterapii. Praktyczne zrealizowanie projektu terapeutycznego podczas ćwiczeń. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M - wykład konserwatoryjny, wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, klasyczna metoda problemowa, drama, M5 - analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, projekt terapeutyczny, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: projektor, sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne, artykuły z czasopism fachowych, teksty źródłowe, muzyka terapeutyczna, artykuły papiernicze i plastyczne (brystole, markery, farby, bibuła, kredki, kleje, nożyczki, masa solna, itp.), artykuły tekstylne (koce, poduszki) i inne nietypowe pomoce dydaktyczne. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany (ustny i pisemny), F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P kolokwium (pisemne), P5 wystąpienie/rozmowa (dyskusja o przygotowanym projekcie pedagogicznym oraz pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej). Literatura obowiązkowa:. E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WiP, Warszawa E. korek,terapia pedagogiczna, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci tom I, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków E. Gruszczyk Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WiP, Warszawa E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0. Literatura zalecana / fakultatywna:. J. Gładyszewska - Cylulko, Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0.. E.Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Edukacja Polska, Warszawa M. Kowaluk, Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Wydawnictwo UMC, M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa M.Bogdanowicz, Integracja percepcyjno- motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia, CMPP-P, Warszawa M. Molicka, Bajki terapeutyczne, T. I iii, Media Rodzina, Poznań E. J. Konieczna (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków M. Piszczek, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. CMPP-P, Warszawa E. korek, Terapia pedagogiczna, tom II, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Oficyna Wydawnicza IMPUL, Kraków 0.. L. Kataryńczuk-Mania (red.), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 005. Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Dr Anna Lis-Zaldivar, mgr Marta Wawrzyniak

12 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 0.0.0r.

13 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Instytut Humanistyczny pedagogika wczesnoszkolna z edukacją informatyczną studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Dydaktyczne strony www. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: /5 N/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk.) /0 N/0 Laboratorium (Lab.) /5 N/0 Dr Wojciech A. ysło (koordynator) B - Wymagania wstępne Zaliczone przedmioty: technologie informacyjne, opracowywanie materiałów multimedialnych. C - Cele kształcenia CW: przekazanie wiedzy pedagogicznej pozwalającej na rozumienie jej specyfiki, i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności z dyscyplinami, które wspomagają edukację wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne. CU: kształtowanie umiejętności doskonalenia swojej wiedzy przy wykorzystaniu różnych sposobów w zakresie technologii i stosowaniu jej w szeroko rozumianej praktyce pedagogicznej. CU: kształtowanie u studentów samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności pracy w zespole, wzbogacających możliwości wykorzystania w edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. CK: kształtowanie pogłębionej refleksji na problemy edukacji i poczucia odpowiedzialności w projektowaniu działań edukacyjnych związanych z zastosowaniem technologii. CK: wyrobienie u studentów przekonania o stałej konieczności doskonalenia umiejętności radzenia sobie z problemami zawodowymi wykorzystując najnowsze technologie w realizacji działań pedagogicznych. D - Efekty kształcenia EKW ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności z naukami technicznymi, wspomagającymi nauczanie K_W0 EKW ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się w aspekcie ich technicznej K_W08 realizacji, w szczególności odnosząc się do zagadnień kształcenia na odległość EKW ma elementarną wiedzę o projektowaniu i realizacji narzędzi informatycznych K_W wspomagających nauczanie na odległość EKW ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i procedurach, K_W6 stosowanych w obszarze zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji EKU potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, K_U0 wykorzystując różne źródła i technologie informacyjne i komunikacyjne EKU ma rozwinięte umiejętności pozwalające wykorzystać różne kanały i techniki komunikacji w K_U07 swojej pracy dydaktycznej wykorzystując istniejące i tworząc nowe materiały dydaktyczne EKU potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji K_U09 własnych materiałów dydaktycznych, w szczególności stron www EKU potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role, wykonując zadania wynikające z K_U

14 Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK EKK EKK realizacji projektów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym w budowie strony www rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, w szczególności w obszarze nowych technologii, wspomagających jego działalność pedagogiczną jest przygotowany do pracy w grupie realizującej działania pedagogiczne w oparciu o nowe technologie, przedstawiając je w sposób zrozumiały dla innych niebędących specjalistami w tej dyscyplinie rozumie rolę stosowania technologii w edukacji, będąc odpowiednio przygotowanym do jej wypełniania E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład. Materiały w sieci WWW. Internet największy komputer. Znajduję, jak wiem czego szukam.. Pojęcie hipertekstu, formaty hipertekstowe na trona w formacie HTML: znaczniki formatowania logicznego i wizualnego.. Umieszczanie hiperłączy i multimediów; materiałów dydaktycznych. 5. erwisy społecznościowe, przegląd pod kątem zastosowania w edukacji. 6. Przykładowe realizacje stron WWW z różnych dziedzin, sposoby wykorzystania w pracy własnej nauczyciela. Razem liczba godzin wykładów Laboratoria. Narzędzia programistyczne do tworzenia własnych stron Obsługa programu do tworzenia stron trona w formacie HTML kolejne kroki jej tworzenia.. Projekt własnej/klasowej/przedmiotowej strony WWW. 5. Przygotowanie materiałów do umieszczenia na własnej stronie. 6. Kolejne etapy tworzenia zaprojektowanej strony WWW. Razem liczba godzin laboratorium K_K0 K_K07 K_K N 0 N 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M pokaz prezentacji multimedialnych, M dyskusje problemowe, M wykład informacyjny. Środki dydaktyczne: urządzenia techniki komputerowej. G - Metody oceniania F formująca F sprawdziany: ustny wiedzy, sprawdzian umiejętności przy obsłudze stron www, sprawdzian umiejętności projektowania kolejnych etapów strony www, F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P kolokwium pisemne. P5 wystąpienie/rozmowa (prezentacja i omówienie stworzonej przez studenta strony WWW). Literatura obowiązkowa:. R. okół, Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice 00.. D. Cederholm, Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i C, Helion, Gliwice D. zultz, C. Cook, HTML, XHTML i C. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. D. A. Crowder, A. Bailey, Tworzenie stron WWW. Biblia, Helion, Gliwice B. Danowski, ABC tworzenia stron WWW, Helion, Gliwice 00.. E. Castro, Po prostu HTML, XHTML i C, Helion, Gliwice 007. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Wojciech A. ysło Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo