STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA GRUDZIEŃ 2007

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO Sfera przestrzenna PołoŜenie i komunikacja Obszar Środowisko geograficzne Zasoby naturalne Wpływy i oddziaływania przestrzenne Dziedzictwo kulturowe Sfera społeczna Demografia Rynek pracy i bezrobocie Oświata i Wychowanie Kultura, sport, rekreacja i turystyka Pomoc społeczna i osoby niepełnosprawne Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo Sfera gospodarcza Struktura gospodarki Rolnictwo Otoczenie biznesu...79 CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA ORAZ CELE STRATEGII ROZWOJU Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju powiatu - analiza SWOT Misja powiatu Strategiczne cele rozwojowe I. Bezpieczni i zdrowi mieszkańcy...86 II. Wykształcona i aktywna społeczność lokalna...86 III. Wzmacnianie potencjału społeczno gospodarczego powiatu poprzez rozwój infrastruktury Operacyjne cele rozwojowe Zintegrowany system słuŝb bezpieczeństwa publicznego w powiecie Aktywne wsparcie rodzin dysfunkcjonalnych oraz osób wykluczonych bądź zagroŝonych wykluczeniem Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu Poprawa jakości i dostępności usług medycznych Efektywny system kształcenia młodzieŝy ponadgimnazjalnej Doskonalenie systemów stypendialnych młodzieŝy Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych Aktywizacja sektora organizacji pozarządowych Aktywizacja bezrobotnych w oparciu o rozwój przedsiębiorczości i sprawny system szkoleń zawodowych Edukacja regionalna Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej wraz z jej najbliŝszym otoczeniem Rozwój infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałającej wykluczeniu informatycznemu mieszkańców powiatu strzelińskiego Modernizacja i rozbudowa obiektów w jednostkach podległych powiatu Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej i produktów turystycznych Cele horyzontalne I. Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej II. Aktywna współpraca władz i mieszkańców poszczególnych gmin i powiatu Spis tabel

3 Wprowadzenie Powiat Strzeliński posiada Strategię Rozwoju opracowaną w roku Ze względu na szereg zmian w otoczeniu zewnętrznym powiatu, jak równieŝ pojawienie się nowych uwarunkowań, przyjęty dokument stracił na aktualności i zaistniała potrzeba sporządzenia nowego planu strategicznego na najbliŝsze lata. W niniejszym opracowaniu przyjęto dziesięcioletni horyzont czasowy dla wprowadzenia w Ŝycie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Strzelińskiego. Okres ten obejmuje m.in. perspektywę finansową UE na lata , a takŝe dodatkowo dwa kolejne lata, w trakcie których mogą być kontynuowane przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych dostępnych w Polsce. Głównym celem strategii jest wskazanie misji powiatu, jak równieŝ ustalenie i przeanalizowanie priorytetów rozwojowych powiatu. Konkretyzacja celów strategicznych oraz operacyjnych, sformułowanych w strategii, powinna znaleźć rozwinięcie w dalszych opracowaniach, tj. w programach rozwoju lokalnego, odnowy wsi, strategiach sektorowych (zatrudnienia, oświaty, rozwoju turystyki itp.) oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Władze lokalne powinny mieć świadomość, jak znaczącą rolę w Unii Europejskiej odgrywa w polityka regionalna. Dlatego Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata jest dokumentem, który moŝe być wykorzystany w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wskazano w nim cele strategiczne i operacyjne, które nawiązują m.in. do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Strategii Rozwoju Kraju. W swoich działaniach przedstawiciele samorządu powiatowego powinni uwzględnić realizację głównych celów rozwoju powiatu z celami wynikającymi z nadrzędnych dokumentów strategicznych. Opracowując Strategię uwzględniano zawartość następujących dokumentów: Strategia Rozwoju Kraju , przyjęta 29 listopada 2006 r. przez Radę Ministrów Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2007 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2005 Przewodnik - Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA; Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U.07. nr 140, poz. 984) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, uchwalona w czerwcu 1997 r. przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Ustawa z r. o samorządzie powiatowym. Opracowanie strategii podzielone zostało na następujące fazy: 1. Zebranie informacji i opinii, które posłuŝyły analizie danych ze źródeł: a) pierwotnych, tj. danych zebranych podczas rozmów z przedstawicielami władz lokalnych oraz wybranymi pracownikami jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu, jak równieŝ opinie zebrane w wywiadach ankietowych oraz rozmowach bezpośrednich z liderami lokalnymi. b) wtórnych, czyli danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Danych Regionalnych GUS oraz publikacji i opracowań dotyczących Ziemi Strzelińskiej oraz powiatu, w tym: plany rozwoju lokalnego i strategie rozwoju poszczególnych gmin powiatu, Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, sprawozdanie z działalności Szpitala dla Rady Powiatu, sprawozdania jednostek podległych i słuŝb itp. 4

5 2. Przygotowanie diagnozy układu lokalnego, w tym opisanie powiatu strzelińskiego na tle otoczenia zewnętrznego, ocena sytuacji społeczno demograficznej, charakterystyka struktury gospodarki lokalnej, analiza poziomu rozwoju infrastruktury społecznej, analiza i ocena stanu infrastruktury technicznej. 3. Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju powiatu metodą SWOT (sformułowanie podstawowych problemów i zagadnień strategicznych w oparciu o słabe i mocne strony oraz szanse i zagroŝenia, płynące z zewnątrz). 4. Ustalenie misji powiatu oraz kluczowych obszarów rozwoju. Wskazanie i opisanie celów strategicznych i operacyjnych. Podczas kaŝdego etapu przygotowania strategii waŝną rolę odegrały stałe konsultacje z przedstawicielem Zarządu Powiatu oraz przedstawicielem Biura Promocji i Rozwoju Powiatu. W okresie przygotowywania Strategii odbyły się spotkania z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, radnych powiatu, liderów społecznych. Miały one charakter informacyjny, konsultacyjny oraz warsztatowy. Harmonogram spotkań między lipcem a grudniem 2007 przedstawia się następująco: lipiec - spotkanie informacyjne z liderami społecznymi i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego sierpień/wrzesień - spotkania indywidualne z przedstawicielami m.in.: Komendy Powiatowej Policji, PSP, ARiMR, PUP, ODR, SISG, Strzelińskiego Związku Pracodawców, PTTK, Szpitala. wrzesień - trzy spotkania warsztatowe poświęcone analizie SWOT z udziałem liderów społecznych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ogólne spotkanie konsultacyjne październik - spotkanie z radnymi powiatu strzelińskiego ws. wypracowania misji powiatu grudzień - spotkanie z radnymi powiatu strzelińskiego ws. poprawek do tekstu strategii. Jednym z zauwaŝalnych rezultatów prac nad Strategią jest wzrost integracji społeczności lokalnej wokół najwaŝniejszych problemów rozwoju lokalnego. 5

6 Strategia Powiatu odpowiada z jednej strony na potrzebę całościowej diagnozy układu lokalnego, z drugiej zaś wskazuje długofalowe priorytety rozwoju w zmieniającym się otoczeniu lokalnym i regionalnym, umoŝliwiając decydentom lokalnym dostosowanie się do wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Z pewnością planowanie strategiczne nie daje bezpośrednio gwarancji powodzenia, ale jest narzędziem, które znacznie zwiększy jego prawdopodobieństwo. Strategia jest dokumentem "Ŝywym", zaś jej wprowadzanie w Ŝycie wymaga monitorowania. Dlatego niezbędny jest okresowy przegląd realizacji poszczególnych celów i bieŝące dostosowywanie planów finansowych do konkretnych zadań, które przyczynią się do osiągnięcia załoŝeń Strategii. Szczegółowy sposób monitorowania implementacji celów Strategii omówiony został w części II dokumentu. Autorzy opracowania: dr Katarzyna Kobielska dr Michał Jacuński 6

7 Część I. Diagnoza układu lokalnego 1. Sfera przestrzenna 1.1 PołoŜenie i komunikacja Powiat strzeliński leŝy w południowo wschodniej części województwa dolnośląskiego. Graniczy od zachodu z powiatem dzierŝoniowskim i wrocławskim, od południa z powiatem ząbkowickim, od północy z powiatem oławskim. Wschodnia część powiatu graniczy z powiatami brzeskim i nyskim (województwo opolskie). Przez teren powiatu (gmina Wiązów) przebiega autostrada A4, z której moŝna zjechać w miejscowościach Krajków i Brzezimierz. Obok autostrady przez powiat przebiega równieŝ droga krajowa nr 39 Łagiewniki Brzeg oraz bogata sieć dróg wojewódzkich są to drogi o numerach 395, 396, 378 i 385. JeŜeli chodzi o drogi powiatowe to ich łączna długość wynosi 405,3 km z tego 326 km to drogi o nawierzchni asfaltowej. Tabela nr 1 przedstawia wykaz dróg znajdujących się na terenie powiatu. Tabela 1. Podział dróg przebiegających przez obszar powiatu strzelińskiego (z wyłączeniem dróg gminnych). rodzaj drogi kierunek z... do... łączna długość odcinków (w km) na terenie powiatu krajowe A-4 odcinek Wrocław Gliwice Nr 39 Łagiewniki Brzeg 41,1 Baranów (powiat kępiński) wojewódzkie 395 Ziębice Wrocław 396 Oława Strzelin 378 Grodków Strzelin Grodków - Ziębice powiatowe stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin oraz siedziby 405,3 gmin między sobą Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Strzelińskiego na lata

8 Przez powiat przebiega równieŝ droga kolejowa o charakterze międzynarodowym Wrocław Praga. Na trasie Wrocław Strzelin - Wrocław kursuje 40 pociągów na dobę (w tym 3 pospieszne, a pozostałe osobowe). Większość do Wrocławia (i dalej np. Głogów, Poznań), bądź teŝ w przeciwnym kierunku do Kudowy Zdrój bądź teŝ Międzylesia (jeden do Pragi). Potrzeby w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie powiatu zaspokajają przewoźnicy publiczni oraz prywatni. Powiat Strzeliński w latach zrealizował następujące inwestycje drogowe z udziałem środków Unii Europejskiej: I. W ramach Priorytetu 3 "Rozwój lokalny" Działanie 3.1 "Obszary wiejskie" pt.: 1) przebudowa drogi powiatowej nr 3070D, 2) przebudowa przepustu drogowego nad Potokiem Gołostowickim w ciągu drogi powiatowej nr 3021D, II. W ramach Priorytetu 1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", Działanie 1.1 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego", Poddziałanie "Infrastruktura drogowa" pt.: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D Nieszkowice - Skoroszowice, Nr wniosku Z/2.02/I/1.1.1/577/05. Mapka 1: PołoŜenie powiatu 8

9 1.2 Obszar Powierzchnia powiatu wynosi 622 km 2, co stanowi 3,1% powierzchni województwa dolnośląskiego. Obszary miejskie zajmują 20 km 2, a wiejskie 602 km 2. W skład powiatu wchodzą gminy: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów. Gmina Borów połoŝona jest w północnej część powiatu i obejmuje obszar 98,7 km² czyli 15,9% powierzchni powiatu. Gmina Kondratowice leŝy w zachodniej części powiatu, a jej wielkość to 98,1 km 2, czyli 15,8% powiatu. Gmina Przeworno usytuowana jest w południowo-wschodniej części powiatu i zajmuje obszar 112 km 2, co daje 18% powierzchni powiatu. Największą gminą powiatu jest gmina Strzelin. Znajduje się ona w południowo zachodniej części powiatu i zajmuje powierzchnię 171,7 km 2 czyli 27,6% powierzchni. Powiatu. Ostatnia z gmin powiatu Wiązów, leŝy we wschodniej części powiatu i zajmuje obszar 141,8 km², co daje 22,8% powierzchni powiatu. PrzewaŜającą część powierzchni powiatu strzelińskiego obejmują obszary wiejskie, których powierzchnia wynosi 602,77 km 2. Obszary miejskie zajmują 20,09 km 2. Proporcje jednoznacznie wskazują na typowo wiejski charakter powiatowej jednostki osiedleńczej. Mapka 2: Podział administracyjny Powiatu Strzelińskiego 9

10 1.3 Środowisko geograficzne Pod względem fizyczno - geograficznym powiat strzeliński połoŝony jest w makroregionie Niziny Śląskiej, a wg. podziału J. Kondrackiego leŝy na obszarze dwóch mezoregionów: Równiny Wrocławskiej i Wzgórz Niemczańsko Strzelińskich. Obszar mezoregionu Równiny Wrocławskiej obejmuje gminy Borów i Strzelin (niewielka część gminy wchodzi w mezoregion Równiny Grodkowskiej). Mezoregion Wzgórz Niemczańsko Strzelińskich obejmuje gminę Przeworno, natomiast Kondratowice i Wiązów leŝą na obszarze obu mezoregionów. W południowej część powiatu dominują Wzgórza Strzelińskie, których najwyŝszym szczytem jest Gromnik (393 m n.p.m.). Wzgórza te ciągną się łukiem od Strzelina na południowy wschód aŝ do doliny Nysy Kłodzkiej i stanowią pas rozgraniczający Przedgórze Sudetów Wschodnich od Zachodnich. Dzięki temu występuje tu szereg wzniesień, np. w części środkowej powiatu Koziniec 246 m, Szerzawa, w części południowej Borowa 327 m, Gromnik 393 m, Nowoleska Kopa 302 m, WyŜna 371 m, Kalinka 389 m, Skalnik 305 m, Kołacz, Buczak i Buczajek Mlecznik 319 m. W południowo-zachodniej części powiatu występują Wzgórza Niemczańskie, oddzielone od Wzgórz Strzelińskich doliną Oławy oraz Kotliną Henrykowską. W granicach powiatu występują Wzgórza Lipowe, które sięgają na zachód niemal do rzeki Wielkiej Ślęzy, i oddzielone od tych pierwszych rzeką Małą Ślęzą Wzgórza Dobrzenieckie. Powiat strzeliński leŝy w zlewni dwóch rzek: ŚlęŜy i Oławy. Powierzchnia całkowita zlewni rzeki ŚlęŜy wynosi 971 km2, zaś Oławy 1167,4 km2. WaŜniejszymi dopływami rzek ŚlęŜy i Oławy na terenie powiatu strzelińskiego są: Mała ŚlęŜa i Krzywula dopływy rzeki ŚlęŜy oraz Nieszkowicki Potok, Podgródka, Krynka i Gnojna - dopływy rzeki Oławy. Powiat strzeliński jest ubogi w zasoby leśne. Stanowią one 8,60% całego obszaru (tj. 5353), przy czym największe kompleksy leśne występują w gminie Przeworno (18,12%), najmniejsze w gminie Borów (5,01%). Zdecydowana ilość obszarów leśnych naleŝy do Skarbu Państwa i zarządzana jest przez Lasy Państwowe z siedzibą w Henrykowie, pewną cześć areału stanowią lasy osób fizycznych oraz innych właścicieli 10

11 (komunalne, spółdzielcze). Lasy na obszarze powiatu mają charakterystykę zaleŝna głownie od terenu, na którym są połoŝone i zaliczane są do róŝnych typów siedliskowych. PoniŜej (tabela nr 2) przedstawiono podział na poszczególne typy dla lasów podlegających administracji powiatowej. Tabela 2. Typy siedliskowe lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa (ha) Nizinne WyŜynne borowe lasowe olsy Razem borowe lasowe olsy razem Borów 6,10 53,00 8,93 68,03 68,03 Kondratowice 1,57 17,38 1,38 20,54 20,54 Przeworno O,85 98,11 14,95 113,91 63,16 63,16 177,07 Strzelin 0,27 35,76 2,67 38,70 6,49 27,50 33,99 72,69 Wiązów 53,30 1,46 54,76 54,76 razem powiat 8,79 257,76 29,39 295,94 6,49 90,66 97,15 393,09 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego Przedstawiając środowisko geograficzne powiatu strzelińskiego moŝna podzielić powiat (za Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego) na 5 mikroregionów przyrodniczych: A. Geokompleks ObniŜenia Krynki (gminy Przeworno i Strzelin) o przeciętnej ocenie waloryzacyjnej, posiada przyrodniczo cenne ekosystemy wilgotnych i podmokłych łąk oraz lasów łęgowych. Ze względu na bardzo duŝą atrakcyjność przyrodniczą tego obszaru równieŝ lokalne samorządy wielokrotnie podejmowały temat objęcia go prawną formą ochrony. Wydaje się mógłby to być uŝytek ekologiczny obejmujący dolinę Krynki na odcinku Kaszówka Głęboka. B. Geokompleks Wzgórz Strzelińskich (gminy Przeworno i Strzelin) ma przeciętną ocenę waloryzacyjną. Pełni on bardzo waŝną rolę jako regionalne biocentrum ekosystemów leśnych na prawie zupełnie wylesionym obszarze Przedgórza Sudeckiego oraz południowej części Niziny Śląskiej. Znajdują się tutaj liczne kamieniołomy, które po zaniechaniu eksploatacji są uŝytkowane jako dzikie kąpieliska, miejsca wspinaczkowe, obiekty odwiedzane przez poszukiwaczy minerałów, a takŝe jako dzikie wysypiska śmieci. Obiekty te po pewnym zagospodarowaniu technicznym mogą stać się atrakcjami turystycznymi. Urozmaicona rzeźba terenu oraz obecność kompleksu leśnego stwarzają moŝliwości zagospodarowania rekreacyjnego. PołoŜenie w obszarze zlewni Oławy, zaopatrującej w wodę Wrocław, wymusza takŝe konieczność 11

12 ekologizacji rolnictwa w celu zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia cieków. Na terenie tego geokompleksu występuje obecnie Obszar Krajobrazu Chronionego Wzgórz Strzelińskich. Obejmuje on obszar o powierzchni ha, połoŝony w gminach: Ziębice, Przeworno, Ciepłowody, Niemcza, i Ząbkowice Śląskie. Po stronie powiatu strzelińskiego obejmuje znaczną część (głownie obszar leśny) gminy, Przeworno. C. ObniŜenie i Dolina Oławy (gminy Wiązów i Strzelin) to dwie jednostki krajobrazowe o zbliŝonym charakterze i bardzo niskiej ocenie waloryzacyjnej. Rolniczy charakter tych geokompleksów pozostaje w konflikcie z ochronną funkcją zlewni rzeki Oławy, która docelowo powinna prowadzić wody I klasy czystości. D. Geokompleks Wzgórz Lipowych (gminy Kondratowice i Strzelin) ma niską ocenę waloryzacyjną z powodu znacznego udziału uŝytków rolnych oraz silnego rozdrobnienia obszarów leśnych. Mimo to istnieją tu szanse na pewien rozwój indywidualnej zabudowy rekreacyjnej oraz agroturystyki, zwłaszcza w rejonie Nieszkowic. E. Geokompleks Doliny Małej ŚlęŜy (gminy Borów i Strzelin) ma niska ocenę waloryzacyjną. NaleŜy zachować w nim wszelkie fragmenty seminaturalnych zbiorowisk łąk wilgotnych i podmokłych oraz ograniczyć wielkość zanieczyszczeń obszarowych wód. Północną część gminy zajmuje geokompleks Równiny BroŜca i Warkocza o bardzo niskiej ocenie waloryzacyjnej. O szczególnych walorach dwóch pierwszych mikroregionów decyduje w duŝej mierze ich połoŝenie na styku przedgórza, gdzie dominują największe połacie lasów oraz znajduje się duŝa ilość drobnych potoków i strumyków spływających w kierunku rzeki Krynki. 1.4 Zasoby naturalne Surowce mineralne i kopaliny Na obszarze powiatu strzelińskiego występują duŝe zasoby surowców mineralnych, takich jak: kamienie budowlane (granit, bazalt), łupki kwarcytowe, marmur, kruszywa naturalne, iły ceramiki budowlanej, kwarcyty ogniotrwałe. Surowce te odgrywają waŝną rolę w ogólnej produkcji surowców mineralnych zarówno w regionie, jak i w kraju, znajdując róŝne zastosowanie. Na terenie powiatu wydobywa się surowce do produkcji 12

13 kruszyw drogowych i kolejowych, do wyrobu elementów budowlanych, do produkcji płyt okładzinowych. Na omawianym terenie większość złóŝ kamieni budowlanych i drogowych jest udokumentowanych i eksploatowanych. Przedmiotem szczególnej eksploatacji są złoŝa granitoidów, eksploatowane w masywie Strzelin - śulowa. Utrzymanie eksploatacji kopalin uŝytecznych wiąŝe się z obowiązkiem ich ochrony, co wynika przede wszystkim z ich przynaleŝności do grupy zasobów naturalnych nieodnawialnych. Warto zwrócić uwagę, Ŝe wydobywanie i przeróbka kopalin nigdy nie pozostają bez wpływu na otoczenie. Działalność wydobywcza i wieloletnia, intensywna eksploatacja prowadzi do nie tylko do zuŝywania się zasobów, ale moŝe przyczynić się do degradacji środowiska przyrodniczego i pogorszenia warunków Ŝycia mieszkańców. Na terenie powiatu istnieje wiele nieczynnych wyrobisk granitowych, stanowiących ciekawy element krajobrazu. Obiekty te w części uległy przeobraŝeniom przyrodniczym, nie zawsze odbywała się zaplanowana rekultywacja. W wielu przypadkach brakuje precyzyjnej dokumentacji tych obiektów i nie są one w pełni zinwentaryzowane. Wiele z nich jest zalanych wodą i słuŝy do uprawiania wędkarstwa oraz nurkowania. Mimo wysokiej atrakcyjności kamieniołomów (np. kamieniołom w Strzelinie jest najgłębszy w Europie, a wyrobiska kwarcu w Krzywinie kryją unikatowe w świecie złoŝa kryształów górskich), nie są one w pełni wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa. Jak do tej pory nie ma równieŝ formalnego porozumienia pomiędzy samorządami lokalnymi a właścicielami kopalń, w sprawie ich udostępnienia dla ruchu turystycznego, w tym dla planowanego Strzelińskiego Szlaku Kamieniołomów i Minerałów. Inną atrakcją geologiczną są łupki kwarcytowe, których pokłady usytuowane są w pobliŝu miejscowości Jegłowa, w gminie Przeworno. MoŜna tam znaleźć ciekawe okazy kwarcytu kryształu górskiego, co powoduje, Ŝe miejsce to jest licznie odwiedzane przez turystów. W gminie Wiązów, w miejscowości Wyszonowice znajdują się stosunkowo duŝe złoŝa kaolinu Na terenie powiatu nie występują surowce lecznicze ani źródła wód mineralnych. Zasoby glebowe Na terenie Dolnego Śląska powiaty róŝnią się między sobą udziałem uŝytków rolnych w powierzchni ogólnej. Za powiaty o wybitnym znaczeniu rolnictwa w uŝytkowaniu ziemi zalicza się te, w których uŝytki rolne zajmują powyŝej 70% ich powierzchni, przy czym w powiecie strzelińskim wskaźnik ten wynosi aŝ 84,6%. Powiat strzeliński moŝe się 13

14 pochwalić jednymi z najlepszych gleb w Polsce, przewaŝnie I, II i III klasy (patrz Tabela 3), co przesądza o jego typowo rolniczym charakterze i rolno przemysłowej strukturze przestrzennej, zwłaszcza części północnej, tj. gmin Borów i Wiązów. Według danych Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w roku 2004 w powiecie strzelińskim tzw. czarne ziemie stanowiły ponad 40% wszystkich gleb. Tabela 3. Występowanie i rozmieszczenie zasobów glebowych o najwyŝszej klasie w powiecie strzelińskim i poszczególnych gminach. Zasoby glebowe I II III IV Ogółem w powiecie w ha % Strzelin Wiązów 26 1, Borów ,5 Kondratowice ,5 Przeworno 15 2, źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelinie Przyroda Ŝywa Zdecydowana ilość lasów naleŝy do Skarbu Państwa i zarządzana jest przez Lasy Państwowe z siedzibą Nadleśnictwa w Henrykowie i Nadleśnictwo w Oławie. Pewną część areału stanowią lasy stanowiące własność prywatną (ok. 342 ha). Wszystkie lasy na terenie gminy powiatu naleŝą do typu nizinnego. Powierzchnia ogólna lasów w powiecie wynosiła w roku 2006 ponad 5,5 tysiąca ha, co stanowi niespełna jeden procent wszystkich lasów w województwie. Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, lesistość na obszarze podległym nadleśnictwu w Henrykowie wynosi ok. 9%, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Jednocześnie warto zauwaŝyć, Ŝe w ostatnich latach wskaźnik lesistości zwiększył się. Szczegółowe dane dotyczące lasów i gruntów leśnych zamieszczono w Tabeli 4. 14

15 Tabela 4. Powierzchnia lasów w powiecie strzelińskim i poszczególnych gminach w tym Powierzchnia lasów i Wskaźnik Własność Własność Jednostka gruntów leśnych lesistości prywatna publiczna ha % rok Powiat ogółem Strzelin M i G Wiązów M i G Borów Kondratowice Przeworno źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelinie 1.5 Wpływy i oddziaływania przestrzenne Wpływy i oddziaływania przestrzenne jakie moŝna zauwaŝyć w odniesieniu do funkcjonowania powiatu strzelińskiego mają charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. Czynniki zewnętrzne wynikają z usytuowania powiatu, przede wszystkim w skali regionu (ale takŝe kraju). Za podstawowy naleŝy uznać bliskość Wrocławia, co moŝe mieć znaczący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy opisywanego terenu. Wrocław, z racji swego połoŝenia w stosunku do gmin powiatu strzelińskiego (odległość), stanowi bardzo istotny ośrodek pracy, edukacji (szczególnie na poziomie wyŝszym) oraz rozrywki (co wynika ze słabo rozbudowanej miejscowej oferty kulturalnej i sportowo rekreacyjnej). Z drugiej strony gminy powiatu strzelińskiego, z racji swego połoŝenia względem Wrocławia (odległość, dostępność komunikacyjna), a takŝe pewnej atrakcyjności estetycznej (walory krajoznawcze) są interesujące jako miejsce inwestowania oraz zamieszkania. Istotnym czynnikiem przestrzennym (zewnętrznym) jest takŝe występowanie na terenie powiatu strzelińskiego takich elementów infrastruktury komunikacyjnej jak 15

16 autostrada A4 oraz międzynarodowej linii kolejowej. Są to czynniki stanowiące o atrakcyjności powiatu (czy teŝ jego poszczególnych gmin) pod względem gospodarczym. Czynniki wewnętrzne mające oddziaływanie przestrzenne na powiat strzeliński to przede wszystkim elementy przestrzeni stanowiące o specyfice poszczególnych gmin wchodzących w skład opisywanego powiatu oraz polityka przestrzenna prowadzona przez władze lokalne. Jej podstawy i cele, w swoim ogólnym kształcie, zarysowane zostały w dokumentach związanych z planowaniem przestrzennym gmin oraz programami rozwoju lokalnego. Ich synteza znalazła się w m.in. w Programie ochrony środowiska powiatu strzelińskiego, co zostało poniŝej zaprezentowane w odniesieniu do kaŝdej gminy powiatu: Borów: Struktura uŝytkowania gruntów odpowiada uwarunkowaniom przyrodniczym i strukturze gospodarczej (wiodącym funkcjom) gminy. Przestrzeń rolnicza obejmuje 86,3% powierzchni gminy. Na grunty orne przypada ponad 92,5% areału uŝytków rolnych, a na łąki i pastwiska tylko około 7%. Trwałe uŝytki zielone skupiają się głównie w dnach dolin rzecznych. Lasy i zadrzewienia zajmują 5,4%. Na tereny osadnicze przypada 2,5%, a na tereny komunikacyjne 3,9% obszaru gminy. Przewaga terenów komunikacyjnych nad terenami osiedlowymi jest typowa dla gmin wiejskich, zwłaszcza o rzadkim zaludnieniu. W strukturze własności gruntów, we władaniu prywatnym (głównie indywidualne gospodarstwa rolne) znajduje się około 64% powierzchni gminy. DuŜy udział ma własność państwowa około 27% (lasy i grunty Skarbu Państwa). Do gminy naleŝy tylko 4% gruntów. W systemie komunikacyjnym najwaŝniejszymi elementami są: droga wojewódzka nr 395 klasy IV (Wrocław - Borek Strzeliński - Strzelin) oraz linia kolejowa I rzędu, dwutorowa, zelektryfikowana, relacji Wrocław - Strzelin Międzylesie (przejście graniczne). Pozostałe elementy systemu to drogi powiatowe oraz gminne. W Studium gminy wykazano jako zadania ponadlokalne modernizację linii kolejowej oraz budowę obejścia Borka Strzelińskiego na trasie drogi wojewódzkiej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje się znaczny przyrost terenów osadniczych (kosztem uŝytków rolnych), w szczególności na przestrzeni łączącej wsie Borów, Boreczek i Borek Strzeliński. W rejonie pozostałych wsi wyznaczono niewielkie tereny umoŝliwiające pewną ekspansję zabudowy. 16

17 Wiązów: Struktura uŝytkowania terenów jest zgodna z uwarunkowaniami siedliskowymi. Przestrzeń rolnicza stanowi 85,6% obszaru gminy, zdecydowanie przy tym dominują pola uprawne - 93,6% uŝytków rolnych, a na łąki i pastwiska przypada 6,3%. Lasy i grunty leśne zajmują 4,2% obszaru. Tereny pokryte trwałą roślinnością zajmują razem tylko 9,8% powierzchni miasta i gminy. Przez północną część gminy przebiega pas autostrady A4 relacji Wrocław - Opole w związku, z którą wybudowano w bezpośrednim sąsiedztwie granicy gminy węzły autostradowe stanowiące waŝny czynnik rozwoju aktywności gospodarczej i inwestowania na pobliskich terenach. Przez gminę, w tym przez miasto Wiązów, przebiega droga krajowa nr 39, droga wojewódzka nr 384 (na południu gminy) oraz jednotorowa linia kolejowa relacji Brzeg Strzelin, która obecnie jest nieczynna. Poza tym sieć komunikacyjna jest dość rzadka i obejmuje drogi powiatowe i gminne. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązów na lata obejmuje kilka celów rozwojowych, jak: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy (uzbrojenie terenów, preferencyjne warunki w zakresie podatków, promocja, współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego; zaktywizowanie stref przy autostradzie A-4, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy, rozwijanie i modernizowanie istniejącej bazy szkolnej na terenie gminy Wiązów, stworzenie dla mieszkańców warunków dla rozwoju i edukacji w formach pozaszkolnych, rozwijanie funkcji pozarolniczych na terenie całej gminy, zapewnienie mieszkańcom gminy dostępności do usług leczniczych i terapeutycznych. Strzelin: Przestrzeń rolnicza zajmuje 79,6% całkowitego obszaru miasta i gminy; a w granicach administracyjnych samego miasta prawie połowę obszaru. PrzewaŜają grunty orne 70,2% obszaru całkowitego i 88,2% przestrzeni rolniczej. UŜytki zielone, występujące głównie w dolinach cieków zajmują tylko 5,7% obszaru miasta i gminy i 7,1% przestrzeni rolniczej. Bardzo mały jest równieŝ udział lasów 8,6% obszaru miasta i gminy, chociaŝ i tak ten wskaźnik lesistości naleŝy do najwyŝszych w zlewni rzeki Oławy i Ślęzy. Podobnie względnie wysoki (jak na obszar obu zlewni) jest wskaźnik pokrycia terenów trwałą roślinnością (lasy, ekosystemy 17

18 trawiaste, sady), który wynosi prawie 18%, przy czym zdecydowana większość takich terenów występuje w zasięgu zlewni rzeki Oławy. Przez miasto i gminę przebiegają (krzyŝujące się na obszarze miasta) drogi krajowe i wojewódzkie: nr 395, 396 i 397. Pozostałe drogi to 29 odcinków dróg powiatowych oraz drogi gminne o na ogół niezadowalających parametrach technicznych. Południkowy obszar gminy przecina waŝna linia kolejowa I rzędu relacji Wrocław-Międzylesie (przejście graniczne), natomiast lokalne linie kolejowe relacji Łagiewniki-Strzelin oraz Strzelin- Wiazów zostały zlikwidowane. W Studium miasta i gminy zakłada się przebudowę dróg krajowych, w tym realizację obejścia miasta Strzelina na trasie drogi krajowej nr 384 oraz obejścia Ludowa Polskiego na trasie drogi nr 395) a ponadto modernizację pozostałych dróg dla uzyskania odpowiedniej klasy technicznej. W zakresie struktury funkcjonalnoprzestrzennej przewiduje się niewielkie poszerzenie istniejących układów osadniczych; najwięcej terenów rozwojowych wyznaczono w mieście (tereny pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i dla aktywności gospodarczych). Wieś Biały Kościół uznano natomiast za wyróŝniający się ośrodek usługowy w południowej części gminy a równocześnie ośrodek rekreacyjny. Rejonami rozwoju agroturystyki mają być natomiast wsie Dębniki i Nowolesie. Kondratowice: Warunki przyrodnicze w znacznym stopniu wpłynęły na strukturę uŝytkowania w gminie. PrzewaŜa przestrzeń rolnicza - 83% powierzchni gminy stanowią uŝytki rolne, w tym 93% to grunty orne. Lasy zajmują jedynie 7,5% powierzchni. Pozostałe grunty w gminie to tereny osadnicze, tereny komunikacyjne, tereny eksploatacji surowców, wody powierzchniowe, nieuŝytki i inne stanowiące 9,5% obszaru gminy. W strukturze własności gruntów dominuje własność Skarbu Państwa, chociaŝ znaczna część gruntów (43%) naleŝy do gospodarstw indywidualnych, a 3,9% do Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. W gestii gminy znajduje się jedynie 261,1ha (niespełna 2,7% powierzchni gminy). Sieć komunikacyjną gminy stanowi droga krajowa przebiegająca przez północną część gminy, 16 dróg powiatowych i 14 dróg gminnych. Parametry techniczne dróg nie odpowiadają ich randze. Na obszarze gminy zaznacza się wyraźne zróŝnicowanie sieci dróg w części północnej nizinnej, równomiernie wyposaŝonej w układ komunikacyjny i części południowej, których parametry, przebieg i gęstość uwarunkowane są zróŝnicowaną rzeźbą. W studium nie przewiduje się budowy nowych dróg, przewiduje 18

19 się natomiast ich modernizację w celu osiągnięcia wymaganych parametrów dla poszczególnych kategorii. Zalecono jednocześnie lokalizację wzdłuŝ drogi krajowej obiektów obsługi komunikacji (stacje paliw, warsztaty itp.). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy przewiduje się: zwiększenie terenów osadniczych dla zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej ekstensywnej z dopuszczeniem usług nieuciąŝliwych, zabudowy produkcyjnousługowej (działalność nieuciąŝliwa); nowe tereny zainwestowane skupione są wokół jednostek osadniczych, w wielu przypadkach spowodują znaczne powiększenie terenów zainwestowania. Nowe tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową wyznaczono w południowej części wsi Kondratowice, w południowej części wsi Prusy, we wsi Karczyn, Białobrzezie i Gołostowice. Wokół wsi Kondratowice, Prusy, Gołostowice wyznaczono miejsca koncentracji zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wokół pozostałych jednostek osadniczych wskazano tereny pod: zabudowę mieszkaniową rozproszoną realizację inwestycji melioracyjnych, stawów rybnych, zbiorników wodnych o funkcji przeciwpoŝarowej i retencyjnej na terenach rolnych, które w studium dopuszczono bez wskazania lokalizacji pozostawienie gruntów I-III klasy wyłącznie w uŝytkowaniu rolnym dalszą eksploatację terenów górniczych, rekultywację terenów zdegradowanych (nieczynne wyrobiska) i nieuŝytków budowę zbiornika retencyjnego Maleszów, dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, rozwój funkcji rekreacyjnej wokół zbiornika wprowadzenie dolesień na terenach połoŝonych na północny zachód od wsi Księginice Wielkie, na południe i południowy wschód od wsi Kowalskie; wprowadzenie nasadzeń śródpolnych i przydroŝnych (w tym pasy wiatrochronne i utrudniające erozję) oraz nasadzeń wzdłuŝ cieków stworzenie korytarzy ekologicznych wzdłuŝ rzeki Ślęzy i Małej Ślęzy wprowadzając w miejsce gruntów ornych uŝytki zielone. Przeworno: W gminie dominuje przestrzeń rolnicza. UŜytki rolne stanowią 74% powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowią aŝ 86 % uŝytków rolnych. Trwałe uŝytki zielone (łąki i pastwiska) występują w dolinach cieków, obniŝeniach terenu okresowo podmokłych i zajmują około 9,4%. Pozostałe grunty (sady, nieuŝytki, 19

20 tereny zabudowane i komunikacyjne, wody itp.) oraz nieuŝytki zajmują łącznie 8,9%. W przyszłości naleŝy spodziewać się zmniejszenia uŝytków rolnych o 2300 ha (o 27%), głównie z tytułu znacznych dolesień. Sieć komunikacyjną gminy stanowi droga wojewódzka Tłumaczów-Nowa Ruda-Ząbkowice Śląskie-Ziębice, droga powiatowa Strzelin-Otmuchów, drogi lokalnegminne, jak równieŝ linia kolejowa relacji Strzelin-Grodków obecnie zawieszona. W studium przewiduje się wznowienie ruchu na tej linii. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy przewidziano: realizację zbiornika Przeworno na rzece Krynce (suchy zbiornik polder we wsi Cierpice pow. 80 ha) inwestycję oddano do uŝytku w sierpniu 2006 r. Została ona sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz "Programu dla Odry-2006". dalszą eksploatację złóŝ surowców skalnych w Przewornie, Krzywinie i Kaszówce oraz rekultywację terenów poeksploatacyjnych w kierunku wodnym i leśnym rozbudowę wsi w obrębie określonej w Studium strefy rozwoju funkcji osadniczej (tereny nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej i przemysłu, tereny do rehabilitacji i przekształceń) nawiązujących do historycznych układów osadniczych; nowe tereny osadnicze wyznaczono w obrębie kaŝdej wsi łącznie 250 ha (co przekracza potrzeby perspektywiczne) rozwój drobnej wytwórczości i przemysłu nieuciąŝliwego ze strefą aktywności gospodarczej we wsi Przeworno w oparciu o obiekty istniejące; nie przewiduje się przemysłu uciąŝliwego, ani zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 1.6 Dziedzictwo kulturowe Powiat strzeliński z racji wielowiekowej działalności człowieka na jego obszarze obfituje w wiele zabytków architektury. Najczęściej są to wiejskie kościółki, dworki, pałace i folwarki. Według informacji Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w rejestrze zabytków znajduje się 1392 obiekty. Najwięcej na terenie miasta Strzelina 612, najmniej w gminie Kondratowice W pozostałych gminach przedstawia się to następująco Borów- 220, Wiązów 366, Przeworno 98 obiektów. 20

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo