REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 22 lipca 2013 w zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Nr z dnia w wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka, zestawienia czynników wnych ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia Na podstawie art. 68 ustawy z dnia o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240ze zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministerstwa Finansów z dnia r. w standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84) zarządzam co następuje: 1 W zarządzeniu Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka, zestawienia czynników wnych ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia , wprowadza się zmiany w sposób następujący : - rejestr ryzyk stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

2 REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA Nr ryzyka w rankingu 1. częsta zmiana przepisów, brak przepisów,, odmienna interpretacja przepisów właściciel ryzyka zadanie. cel kategoria ryzyka kierownicy sekcji organizacyjnej, finansów, administrator koordynujący, kierownik sekcji świadczeń, ŚDS, st specjalista pracy socjalnej, Kierownicy świetlic 2 Klienci kierownik sekjci świadczeń, administrator koordynujący, kierownicy świetlic, kierownik ŚDS, starszy 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzne związane ze środowiskiem prawnym wewnętrzne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimipersonel zewnętrzne związane z środowiskiem opis ryzyka Przepisy w zakresie realizacji zadań często ulegają zmianie, istnieje szereg różnych odmiennych interpretacji tego samego przepisu, brak jednoznacznych przepisów. Zmiana przepisów może przyczynić się do zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu Ośrodka, Niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności skutkować mogą niewłaściwą realizację zadań statutowych lub brak realizacji tych zadań, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, karami grzywny, karami pozbawienia wolności, roszczeniami pracowniczymi, poważnym uszczerbku na reputacji, licznymi skargami, uchylaniem decyzji lub stwierdzaniem ich nieważności Klienci, zwłaszcza w pomocy społecznej są specyficzni, oczekują daleko idącej pomocy bez ocena ryzyka Funkcjonujące mechanizmy kontrolne s p 5 5 Zasady kierowania na szkolenia zarz Nr 42/2011 z dnia ze zmianami -ustawy, rozporządzenia 4 5 -procedura postępowania z klientem agresywnym zarz Nr 30/2011 z dnia wymagane działaniareakcja na przeciwdziałanie -obsługa prawna radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę -obsługa elektroniczna LEX, - wskazanie w zakresie czynności kierowników obowiązków informowania podległy personel o zmianie przepisów prawa - realizacja planu rocznego szkoleń wewnętrznych - codzienny monitoring przepisów, Działalność informacyjna: termin wykonania. do 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany - opiniowanie indywidualnych spraw przez radcę prawnego - szkolenia wewnętrzne z zakresu zmian przepisów prawa do 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany - szkolenia wewnętrzne po szkoleniach zewnętrznych -zapytania o interpretację przepisu do Ministerstwa Pomimo wysokiej istotności ryzyka nie

3 specjalista pracy socjalnej lokalnym jakiejkolwiek współpracy z pracownikiem socjalnym, wyrażają często swoje niezadowolenie na wysokość świadczenia, formę świadczenia, wykazują brak współpracy przy realizacji indywidualnego programu aktywizującego, brak współpracy z rodziną, pogorszenie się stanu zdrowia uczestników SDS. - Kodeks postępowania administracyjnego Zarządzenie Nr 0152/15/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków - udostępnianie szerokiej informacji na temat warunków przyznawania świadczeń na stronach BIP i na stronie www. jest możliwa zmiana mentalności klientów i ich roszczeń każdorazowo pracownicy informują o wymaganiach prawa, uprawnieniach, kryteriach dochodowych, Klienci mogą nie zgłosić zmian w ich sytuacji bytowej chcąc wyłudzić świadczenia lub nieświadomie. Przy składaniu wniosków mogą podawać nieprawdziwe dane. Klienci uczestniczą w projektach, występują zdarzenia rezygnacji w trakcie trwania projektu ustawa z dnia o pomocy społecznej - ustawa z dnia o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -ustawa z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - przekazywanie pełnej informacji podczas przyjmowania wniosku, załatwiania sprawy Informacje sa także udostępniane na BIP i tablicy ogłoszeń, co nie przynosi spodziewanych efektów tolerowanie Klienci pomimo zobowiązania (usługi opiekuńcze) odpłatność za DPS) nie wywiązują się z odpłatności Skutkiem specyfiki klienta może być niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, zmniejszenie się frekwencji dzieci i uczestników w ŚDS, co ma konsekwencje finansowe. Na wskutek licznych skarg klientów może wystąpić negatywnych opinii, uszczerbek na reputacji Ośrodka. Działania klientów mogą przyczynić się do wypłaty nienależnych świadczeń co - ustawa z dnia o świadczeniach rodzinnych - ustawa z dnia o dodatkach mieszkaniowych - ustawa z dnia o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -ustawa z dnia o ustanowieniu programu w zakresie dożywiania oraz akty wykonawcze do ustaw procedura udostępniania informacji publicznej-

4 będzie owocowało koniecznością dochodzenia należności (zaangażowanie pracowników, zakłócenia w pracy bieżącej), brakiem realizacji projektu, stratami finansowymi, licznymi odwołaniami co spowoduje zakłócenia w bieżącej działalności Ośrodka. zarz Nr 60 z dnia finansowe- brak środków na realizację zadań główny księgowy 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi wewnętrzn e finansowe, budżetowe uchwalony niski budżet, słabe planowanie, rosnące wymagania placowe przekraczające możliwości finansowe, zmiana posiadanych środków budżetowych w ciągu roku, zatory płatnicze, zadłużenia, kradzież środków finansowych, niezauważenie niewłaściwych operacji bankowych, brak kontroli rozbieżności finansowych, słaba sprawozdawczość, zaniedbanie w zakresie właściwego dysponowania środkami finansowymi co skutkuje wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności, co skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, karami grzywny, negatywnymi wynikami kontroli zewnętrznych procedura obiegu dokumentacji księgowej zarz 3 z 2013 z dnia regulamin ZFŚŚ zarz z dnia procedura realizacji polecenia zakupu -0 zarz Nr 32 z dnia 08/04/2013 zarz w korzystania z telefonów służbowych 52/11 z dnia reg zamówień publicznych 17/10 z dn zarz w samochodu służbowego zarz 53/11 Plan finansowy ustalany corocznie Zarządzenie Nr OPS nr 0152/87/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia Polityki sprawozdawczo ść miesięczna w zakresie wydatkowania środków tworzenie planu finansowego Program obsługi księgowej RADIX do Bieżące sprawdzanie zaangażowanyc h środków sprawozdawczo ść półroczna i roczna, wnioskowanie o zmianę planu finansowego zawieranie umów, rozeznawanie rynku pracy także w zakresie zamówień poniżej 14 tys., euro miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna sprawozdawczość budżetowa Zmiana planu niezwłocznie po uzyskaniu informacji iż może nastąpić brak środków na realizację zadań statutowych

5 rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zm. Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Będę pracownikiem Procedura zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy społecznej w Sandomierzu, wprowadzona zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr z dnia w wprowadzenie kontroli zarządczej z poźn zm. ustawa o finansach publicznych z dnia r. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

6 4. Brak popytu na usługi, brak zainteresowania ofertą, konkurencja kierownik świetlicy, kierownik ŚDS, st. specjalista pracy socjalnej, kierownik sekcji świadczeń Profilaktyka dzieci i młodzieży Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zewnętrzn e związane ze środowiski em lokalnym Oferta ŚDS, sekcji usług opiekuńczych, świetlic, PIK może być mało atrakcyjna, co spowoduje brak zainteresowania uczestnictwem. Istnieje możliwość powstania konkurencyjnych placówek Brak popytu na usługi spowoduje konieczność zwolnień grupowych i wypłaty odpraw dla odchodzących pracowników co przyczyni się do strat finansowych dość dużych albowiem pracownicy sekcji długoletnimi pracownikami Ośrodka, to zaś spowoduje wydatkowanie środków poza plan i naruszenie dyscypliny Brak popytu na usługi może przyczynić się do zamknięcia poszczególnych komórek lub obniżenia kwoty dotacji z uwagi na spadek frekwencji wraz z aktami wykonawczymi do ustaw 4 3 Zarządzenie Dyrektora wprowadzający roczny plan pracy ( corocznie) Zarządzenie Nr 4 i 5 z 2013 r. w odpłatności za usługi opiekuńcze Gminny program profilaktyki uzależnień wprowadzany corocznie przez Radę Miasta Ustawa z dnia o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi uchwała RM z 2004 r. w I półroczu podjęte działania zaowocowały podjęciem uchwały Nr XXVI/284/2013 z dnia w określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. - zarządzania w ustalenia kwoty odpłatności za usługi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej będący załącznikiem NR 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 ze zmianą z dnia Statut Środowiskowego - plan działalności środowiskoweg o domu środowiskoweg o - promocja placówek w środowisku lokalnym poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich, w tym jednoosobowa odpowiedzialno ść za prowadzenie kampanii i programów - możliwość rekrutacji do ŚDS spoza obszaru gminy zawarta w Statucie, zawarte porozumienia w kierowania do ŚDS z gminą Samborzec, Dwikozy, Obrazów oraz wystąpienie z ofertą ŚDS do gmin sąsiadujących w których nie funkcjonuje ŚDS plan działalności do organizowanie nie rzadziej niz 1 raz w miesiącu imprez promujących placówki oraz udział komórek wewnętrznych z ofertą podczas imprez i kampanii organizowanych przez inne instytucja współpracujące Wystąpienie do gmin ościennych z ofertą ŚDS do dnia Ustalenie kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do dnia Sprawozdania z frekwencji dzieci w świetlicach, uczestników ŚDS oraz osób korzystających z poradnictwa PIK nie rzadziej niż 1 raz na pół roku ( ŚDS, świetliceco miesiąc z uwagi na poważne skutki wystąpienia ryzyka)

7 Domu Samopomocy będący załącznikiem do uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia w utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, zmienionym uchwałą NR XXXI/292/2005 z dnia , NR XXXIX/384/2006 z dnia , uchwałą NR XXVI/240/2008 z dnia oraz uchwałą NR XXXIV/303/2009 z dnia zarz Nr 17 z 2013 z dnia w sprawozdań z frekwencji dzieci - ustalanie kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze raz w roku sprawozdawczo ść miesięczna z frekwencji poszerzanie oferty PIK o specjalistów Monitoring frekwencji uczestników zajęć ŚDS oraz zainteresowania usługami w PIK

8 5. kadrowe kierownik organizacyjnej sekcji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług wewnętrzn e związane z zarządzani em zasobami ludzkimi - personel Pracownik może popełnić błąd w wykonywaniu czynności służbowych z uwagi na nagromadzenie się spraw bieżących, pośpiech, lekceważący stosunek do pracy, może wykonywać swoje zadania opieszale, pracownik powierzchownie wykonuje obowiązki brak należytej uwagi, Nieterminowe złożenie wniosków o płatność lub niewłaściwe jego sporządzenie Z uwagi na częste lub długotrwale absencje mogą wystąpić niedobory kadrowe, tzn zatrudnianie zbyt małej kadry w stosunku do zadań powierzonych do realizacji w ramach określonej komórki wewnętrznej, Niedobory kadrowe mogą wystąpić także na wskutek nie ogłaszania naborów na wolne stanowiska pracy, Ew. braku kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne na stanowisko, nierozstrzygnięte nabory Zatrudnieni pracownicy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie dysponują wiedzą w zakresie powierzonych czynności Na rynku pracy nie ma kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne, nierozstrzygnięte nabory, wygórowane wymagania kwalifikacyjne w aktach wewnętrznych Zatrudnieni pracownicy mogą popadać w rutynę, praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się 3 3 Zarządzenie Nr 0152/15/ 2011 z dnia w wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków. Upoważnienie z dnia dla Jolanty Gawron do przyjmowania skarg i wniosków. Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr ze zm. Zarządzenie wprowadzające procedurę przeprowadzania ocen okresowych- zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr w wprowadzenia procedury naboru z dnia ustalone minimalne wymagania kwalifikacyjne, regulamin wynagradzania zarzadzneie Nr z dnia rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 r. w wynagradzania pracowników samorządowych ze zm. określające minimalne wymagania kwalifikacyjne - aktualne formularze opisu stanowisk pracy określające zastępstwa i wymagania kwalifikacyjne - zatrudnianie w ramach grup interwencyjnyc h - zawierania umów o zorganizowanie stażu -powierzanie innym pracownikom obowiązki kluczowych stanowisk w przypadku długotrwałych wakatów, - ustalanie z pracownikami przerw w pracy z powodu urlopów wypoczynkowy ch -kontrola prawidłowego wykorzystywan ia zwolnień lekarskich - zatrudnianie Aktualizacja formularzy opisu stanowisk pracy odbywa się w terminie do 30 dni od dnia zmiany wymagań kwalifikacyjnych lub zmian organizacyjnych Nie rzadziej niż 1 raz w roku formularze opisu sa analizowane pod kątem ich aktualności pomimo braku zmian organizacyjnych lub w przepisach prawa Monitorowanie stron PUP Sandomierz i wnioskowanie każdorazow3o w terminie przewidzianym przez PUP o skierowanie stażystów do odbywania stażu w Ośrodku Ustalanie w terminie do dłuższych nieobecności w pracy spowodowanych urlopami wypoczynkowymi w trakcie roku kalendarzowego niezwłoczne, tj w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powiadomienie Dyrektora o brakach kadrowych lub możliwości ich wystąpienia ( kierownicy sekjci, kierownik organizacyjny)

9 przepracowany i niezadowolony, przejawie niechęć do podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy. Pracownicy mogą przejawiać wygórowane wymagania płacowe, co skutkuje zmianą pracy (powstają wakaty), częstymi zwolnieniami lekarskimi. Pracownicy mają roszczenia placowe przekraczające plan budżetowy Skutkiem powyższego ryzyka sa straty finansowe, liczne odwołania, skargi na działalność Ośrodka lub poszczególnych pracowników, odpowiedzialność materialna funkcjonariuszy publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych - ustawa z dnia o pracownikach samorządowych ze zm. procedura jasnych zasad kierowania na szkolenia oraz ich oceny- zarz. Nr 43/2011 z dnia ze zm. Regulamin pracy zarządzenie Nr z dnia Kodeks etyczny- zarz Nr 14 z dnia ,. - Zarządzenie Nr 21 z 2013 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej na zastępstwo - utrzymanie zatrudnienia adekwatnego do postawionych zadań i reakcja w przypadku wystąpienia niedoborów kadrowych Polityka przeciwdziałania mobbingowi wprowadzona zarządzeniem Nr 15 z 2012 r. ze zm. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi 6 Brak ciągłości systemów informatycznyc h koordynator ds komputeryzacji pomocy społecznej administrator sieci i aplikacji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy wewnętrzn e związane z Systemy informatyczne mogą zostać zawirusowane z uwagi na niewłaściwe korzystanie z systemów lub korzystanie i 3 3 Zarządzenie Nr OPS ,.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w pracownicy są szkoleni z zakresu ochrony danych szkolenia wewnętrzne z zakresu zabezpieczeń, sposobu korzystania z systemów

10 właściciele danych społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków zarządzani em systemami informatyc znymi instalowanie nieznanych programów z sieci publicznej, stacje robocze mogą nie poosiadać zabezpieczeń antywirusowych, co może skutkować zatrzymaniem pracy systemów informatycznych, uzyskiwaniem dostępu do systemów przez osoby nieupoważnione, użytkowaniem programów bez licencji czego konsekwencją może być utrata danych osobowych, kary grzywny, możliwe doniesienia medialne, przekroczenie terminów sporządzania sprawozdań, Sandomierzu z dnia w wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Zarządzenie Nr OPS z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Zarządzenie Nr OPS 0152/68/09 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych ustawa z dnia o ochronie danych osobowych osobowych Powołano ABI i ASI przeglądy okresowe stacji roboczych instalacja programów antywirusowyc h na kazdej stacji roboczej szybka interwencja w zakresie diagnozy usterkizatrudnianie koordynatora ds komputeryzacji informatycznych nie rzadziej niz 1 raz w roku w każdej komórce korzystającej z systemów informatycznych Co najmniej 1 raz na rok przegląd okresowy systemów informatycznych Utworzenie i aktualizacja nie rzadziej niż 1 raz na rok rejestru licencji i programów Każdorazowo instalacja automatycznie skanujących programów antywirusowych na stacji roboczej przed podłączeniem do sieci lokalnej. W przypadku wystąpienia czynnika wnego zaprzestanie korzystania z komputera przez użytkownika i interwencja ASI nie później niz kolejnego dnia po wystąpi9eniu zakłóceń

11 7. Ryzyko związane ze zmianą lub polityka władz lokalnych kierownicy sekcji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzn e związane z środowiski em lokalnym kierownik Ośrodka winien koordynować realizację Strategii, jednakże cele i zadania ze strategii są przypisane do realizacji innym podmiotom niż Ośrodek. Kierownik nie ma wpływu na działalność innych jednostek. Strategia została opracowana na lata 2007 do 2013 zatem w roku 2013 należy przystąpić do opracowania nowej Strategii na lata od Prace nad nową Strategią wymaga zaangażowania zarówno władz miasta jak również innych komórek wewnętrznych instytucje nie będą wyrażały woli współpracy, bark odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Władze mogą także nie podjąć uchwały o utworzeniu/ wydzieleniu z OPS ŚDS i palcówki wsparcia dziennego co uniemożliwi osiągnięcie standardów 3 3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata , wprowadzona uchwałą Nr XV/138/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia w określenia odpowiedzialności za realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ustawa z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rozporządzenie w ŚDS z dnia wystąpienie do władz miasta w konieczności tworzenia Strategii na lata 2014 do czerwca 2013 r. oraz czynny udział w opracowywaniu Strategii wystąpienie do władz miejskich o zapewnienie w budżecie na rok 2014 środków w celu przystosowania do standardów placówek wsparcia dziennego do czerwiec 2013 oraz udział w posiedzeniach powołanej komisji w trakcie roku kalendarzowego Udział w obradach sekcji podczas uchwalania strategii wystąpienie do władz miasta o zapewnienie środków w budżecie na rok 2014 dla dostosowania do standardów- do września niedostosowanie wewnętrznych uregulowań oraz działalności do obowiązujących przepisów prawa ( standardy)) kierownik sekcji organizacyjnej, kierownik sekcji świadczeń, kierownicy świetlic, kierownik ŚDS, administrator koordynujący, starszy specjalista pracy socjalnej 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzn e związane z polityką państwa wewnętrzn e związane z zarządzani em i organizacj ą Wewnętrzne akty normatywne mogą nie spełniać wymagań prawa zawierają sprzeczne informacje z prawem lub akt wewnętrzny nie został wprowadzony pomimo obowiązku wynikającego z ustawy czego skutkiem może być niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności, negatywne wyniki kontroli zewnętrznych 3 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. Nr OR w sposobu formatowania, tworzenia aktów normatywnych- w stosunku do uchwał ustawa o aktach normatywnych z dnia o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z późn. zm. Rozporządzenie ustalenie harmonogramu dostosowywania do sztandarów wraz z kosztorysem Zatrudnianie radcy prawnego, opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych Zakup elektronicznego systemu obsłu8gi prawnej LEX oraz dostęp do niego pracowników do Każdorazowo akt wykonawczy- projekt uchwały, zarządzenia sa opiniowane przez radcę prawnego przed ich zatwierdzeniem czego dowodem jest podpis radcy na zarządzeniu Licencja na obsługę LEX umożliwiający korzystanie z komentarzy ( wersja wzbogacona) na okres roku

12 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w środowiskowych domów samopomocy istniej obowiązek dostosowania do standardów ŚDS oraz placówek opiekuńczo wychowawczych. Standardy zostały określone w w/w przepisach, jednakże ich spełnienie wymaga nakładów finansowych czego skutkiem może być Niedostosowanie do standardów określonych Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w środowiskowych domów samopomocy. Dz.U nr 115 poz. 728 ustawa z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej merytorycznych realizacja rocznego planu szkoleń wewnętrznych jednoosobowa odpowiedzialność za opiniowanie aktów normatywnych i przechowywanie, rejestrację Tworzenie tekstów jednolitych zarządzeń, uchwał w ciągu 12 miesięcy po zatwierdzeniu zmiany złożenie zapotrzebowania na środki na rok 2014 na standardy w przepisach prawa zarz Nr 33 z dnia w dłużników alimentacyjnych zarz Nr 45 z dnia w postępowania w sprawach świadczeń nienaleznie pobranych Ustanie wpływu zmiany przepisu na funkcjonujące unormowania wewnętrzne lub konieczność tworzenia wewnętrznych unormowań prawnych.

13 CZĘŚĆ DRUGA- REJESTR RYZYK NA Niewłaściwy CZYNNIKI kierownicy RYZYKOWNE i osoby O 1. ISTOTNOŚCI Dążenie do TOLEROWANEJ wewnętrzne NIE Może zaistnieć WYMAGAJĄCE 4 2 PODEJMOWANIA ustalany DODATKOWYCH corocznie TOLEROWANIE DZIAŁAŃ przepływ nadzorujące pracą przezwyciężenia przez związane z niewłaściwy obieg - instrukcja obiegu plan roczny pracy informacji poszczególnych komórek osoby i rodziny objęte zarządzaniem informacji, pracownicy dokumentacji tj. systemem pomocy społecznej trudnych nie wiedzą kto jest upoważniony do Zarządzenie Nr OPS cykliczne aktualizowanie sytuacji życiowych przy podpisywania decyzji, Dyrektora Ośrodka wykazu sprawozdań wykorzystaniu własnych nie są na bieżąco Pomocy Społecznej możliwości, zasobów i przekazywane w Sandomierzu z środków informacje dot zmian dnia w planowanie spotkań przepisów, wewnętrznych z Pracownicy nie wprowadzenia kierownikami w przekazują właściwej instrukcji obiegu, ramach kontroli dokumentacji do kontroli wewnętrznej zarządczej oraz 2. Profilaktyka dzieci i innych sekcji, i archiwizacji planu szkoleń młodzieży pracownicy sekcji dokumentów wewnętrznych finansowej i komórek finansowowewnętrznych mogą księgowych w przekazywanie na bieżąco nie Ośrodku Pomocy informacji drogą przekazywać Społecznej w mail informacji na temat Sandomierzu w terminie tygodnia stanu windykacji, od dnia wydania 3. Rehabilitacja Pracownik określonej Zarządzenie Nr aktu normatywnego zawodowa i społeczna sekcji moze nie 0152/82/ 2011 z dnia lub zmian osób niepełnosprawnych konsultować w organizacyjnych, intelektualnie lub z wydatków z sekcją zarządzenia są zaburzeniami finansową przyjmując wprowadzenia przekazywane w psychicznymi wartości z systemu instrukcji formie komputerowego dla kancelaryjnej elektronicznej celów kierownikom sekjci sprawozdawczych co Upoważnienia do i komórek może doprowadzić do prowadzenia wewnętrznych rozbieżności (w indywidualnych celem zapoznania systemie może zostać spraw oraz podległego Zapewnienie wysokiej nie wprowadzona wydawania decyzji personelu jakości świadczonych zmiana decyzji lub zostały wydane przez zmiana terminu Burmistrza Miasta: wypłaty) Pracownik nadzorujący pracę Upoważnienie Burmistrza Miasta sekcji usług Sandomierza dla opiekuńczych nie Dyrektora OPS z będzie informował o dnia treści kontraktu z klientem. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Doroty Tarnawskiej z dnia

14 Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS i P. Doroty Tarnawskiej z dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anny Orchowskiej z dnia Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla Dyrektora z dnia , a. Utrata danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Administrator informatycznych Informacji, systemów wewnętrzne związane z organizacją i zarządzaniem - naruszenie przepisów o udostępnianiu danych osobowych, informacji publicznej, - utrata danych z uwagi na respektowanie przepisów wewnętrznych w zakresie GIODO zarz Nr 34 z dnia w realizacji art23 ustawy o świadczeniach rodzinnych Polityka Bezpieczeństwa informacji zarz. Nr 60 z 2013 r. z dnia procedura przetwarzania danych w systemach informatycznych zarz. Nr 61/2013 z dnia procedura postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych zarz 68/09 - szkolenia wewnętrzne z zakresu przetwarzania nie wymaga dodatkowych działań tolerowane

15 10 Brak identyfikacji słabej wydajności kierownicy komórek wewnętrznych, osoby nadzorujące pracownikami wewnętrzne związane z personelem Osoba nadzorująca nie dokonuje sprawdzenia jakości wykonywanej pracy lub wykonuje ją tylko w określonych środowiskach, mobbing, Osoba nadzorująca nie wnika dlaczego klienci nie sa zadowoleni, jakie sa przyczyny, czego skutkiem jest Skargi, brak realizacji celów i zadań, brak realizacji decyzji (zwł. w sekcji usług), straty finansowe, reputacja, doniesienia medialne danych - procedura udostępniania informacji publicznej- zarz Nr 60 z dnia ustawa o ochronie danych osobowych z dnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 3 3 wprowadzony zarządzeniem Nr z późn. Zm - polityka przeciwdziałania mobbingowi - zarządzenie nr 0152/2/2009 w wprowadzenia procedury przeprowadzania ocen okresowych procedura przyjmowania skarg i wniosków- Zarządzenie Nr 0152/15/ 2011 z dnia objęcie systemem ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych określenie niższego niż przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych czasookresu ocen okresowych oceny sa przeprowadzane co 18 miesięcy, nie rzadziej niz co 2 lata TOLEROWANIE 11 Kradzież oszustwo kierownicy komórek wewnętrznych, osoby nadzorujące pracownikami 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków wewnętrzne finansowe związane z kradzieżą zewnętrzne związane z kradzieżą pracownik może zostać oszukany przez klienta, który podając swoje dane podaje je nieprawdziwe. Istnieje możliwość włamania do Ośrodka lub budynków znajdujący6ch się pod zarządem Ośrodka, Zawieranie umów z Agencjami Ochrony Karabela, Gospodarczych 2. Montaż kamery przemysłowej na zewnętrz budynku 3 Zawieranie umowy ubezpieczenia budynków i mienia nie wymaga dodatkowych działań tolerowane

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 021.1.6.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 09.014.2012 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka

Bardziej szczegółowo

2 Pozostała treść zarządzenie Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 ze zmianą zarządzeniem 021.1.71.2014 z dnia 27.05.2014 nie ulega zmianie.

2 Pozostała treść zarządzenie Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 ze zmianą zarządzeniem 021.1.71.2014 z dnia 27.05.2014 nie ulega zmianie. ZARZĄDZENIE Nr 021.1.94.2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie zmiany rejestru ryzyka oraz harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 021.1. 5. 2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 08.01.2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 021.1.71.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 27.05.2014 w sprawie zmiany rejestru ryzyka oraz harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.64.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 08.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.02.2013 Nr 021.1.15.2013 w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXII/465/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 maja 2014 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA NR XX.248.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tuliszkowie. Projekt z dnia 17 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Projekt z dnia 23 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Projekt z dnia 24 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie

UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Łapy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Dziennego Domu Senior- WIGOR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

UCHWAŁA NR VII RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu. UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/187/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24.01.2013 S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku Na podstawie podstawie art.18 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Or.0007.199.2013 2013/1 02483 Działając na podstawie: UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie,

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.. 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.2 pkt. 2 oraz 41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Uchwała Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Uchwała Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/422/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość Wprowadzenie... Wykaz skrótów... 1. Rachunkowość... 1 1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja... 1 1.1.1. Zasady rachunkowości (uproszczenia w stosowaniu polityki rachunkowości)... 1 1.1.2. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/227/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/227/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/227/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 389/VI/2014 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 09 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 389/VI/2014 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 09 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 389/VI/2014 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ 474/ 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie Dział I Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE Sochaczew 2017 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 4 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim. Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VI/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.

UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie. UCHWAŁA NR XLII/286/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h", pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5120 UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/167/2013 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu

UCHWAŁA NR XXVI/167/2013 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu UCHWAŁA NR XXVI/167/2013 RADY GMINY DĄBIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo