REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 22 lipca 2013 w zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Nr z dnia w wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka, zestawienia czynników wnych ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia Na podstawie art. 68 ustawy z dnia o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240ze zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministerstwa Finansów z dnia r. w standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84) zarządzam co następuje: 1 W zarządzeniu Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka, zestawienia czynników wnych ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia , wprowadza się zmiany w sposób następujący : - rejestr ryzyk stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

2 REJESTR RYZYK 2013r. CZĘŚĆ PIERWSZA. CZYNNIKI RYZYKOWNE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ O ISTOTNOŚCI WYŻSZEJ NIŻ TOLEROWANA Nr ryzyka w rankingu 1. częsta zmiana przepisów, brak przepisów,, odmienna interpretacja przepisów właściciel ryzyka zadanie. cel kategoria ryzyka kierownicy sekcji organizacyjnej, finansów, administrator koordynujący, kierownik sekcji świadczeń, ŚDS, st specjalista pracy socjalnej, Kierownicy świetlic 2 Klienci kierownik sekjci świadczeń, administrator koordynujący, kierownicy świetlic, kierownik ŚDS, starszy 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzne związane ze środowiskiem prawnym wewnętrzne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimipersonel zewnętrzne związane z środowiskiem opis ryzyka Przepisy w zakresie realizacji zadań często ulegają zmianie, istnieje szereg różnych odmiennych interpretacji tego samego przepisu, brak jednoznacznych przepisów. Zmiana przepisów może przyczynić się do zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu Ośrodka, Niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności skutkować mogą niewłaściwą realizację zadań statutowych lub brak realizacji tych zadań, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, karami grzywny, karami pozbawienia wolności, roszczeniami pracowniczymi, poważnym uszczerbku na reputacji, licznymi skargami, uchylaniem decyzji lub stwierdzaniem ich nieważności Klienci, zwłaszcza w pomocy społecznej są specyficzni, oczekują daleko idącej pomocy bez ocena ryzyka Funkcjonujące mechanizmy kontrolne s p 5 5 Zasady kierowania na szkolenia zarz Nr 42/2011 z dnia ze zmianami -ustawy, rozporządzenia 4 5 -procedura postępowania z klientem agresywnym zarz Nr 30/2011 z dnia wymagane działaniareakcja na przeciwdziałanie -obsługa prawna radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę -obsługa elektroniczna LEX, - wskazanie w zakresie czynności kierowników obowiązków informowania podległy personel o zmianie przepisów prawa - realizacja planu rocznego szkoleń wewnętrznych - codzienny monitoring przepisów, Działalność informacyjna: termin wykonania. do 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany - opiniowanie indywidualnych spraw przez radcę prawnego - szkolenia wewnętrzne z zakresu zmian przepisów prawa do 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany - szkolenia wewnętrzne po szkoleniach zewnętrznych -zapytania o interpretację przepisu do Ministerstwa Pomimo wysokiej istotności ryzyka nie

3 specjalista pracy socjalnej lokalnym jakiejkolwiek współpracy z pracownikiem socjalnym, wyrażają często swoje niezadowolenie na wysokość świadczenia, formę świadczenia, wykazują brak współpracy przy realizacji indywidualnego programu aktywizującego, brak współpracy z rodziną, pogorszenie się stanu zdrowia uczestników SDS. - Kodeks postępowania administracyjnego Zarządzenie Nr 0152/15/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków - udostępnianie szerokiej informacji na temat warunków przyznawania świadczeń na stronach BIP i na stronie www. jest możliwa zmiana mentalności klientów i ich roszczeń każdorazowo pracownicy informują o wymaganiach prawa, uprawnieniach, kryteriach dochodowych, Klienci mogą nie zgłosić zmian w ich sytuacji bytowej chcąc wyłudzić świadczenia lub nieświadomie. Przy składaniu wniosków mogą podawać nieprawdziwe dane. Klienci uczestniczą w projektach, występują zdarzenia rezygnacji w trakcie trwania projektu ustawa z dnia o pomocy społecznej - ustawa z dnia o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -ustawa z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - przekazywanie pełnej informacji podczas przyjmowania wniosku, załatwiania sprawy Informacje sa także udostępniane na BIP i tablicy ogłoszeń, co nie przynosi spodziewanych efektów tolerowanie Klienci pomimo zobowiązania (usługi opiekuńcze) odpłatność za DPS) nie wywiązują się z odpłatności Skutkiem specyfiki klienta może być niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, zmniejszenie się frekwencji dzieci i uczestników w ŚDS, co ma konsekwencje finansowe. Na wskutek licznych skarg klientów może wystąpić negatywnych opinii, uszczerbek na reputacji Ośrodka. Działania klientów mogą przyczynić się do wypłaty nienależnych świadczeń co - ustawa z dnia o świadczeniach rodzinnych - ustawa z dnia o dodatkach mieszkaniowych - ustawa z dnia o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -ustawa z dnia o ustanowieniu programu w zakresie dożywiania oraz akty wykonawcze do ustaw procedura udostępniania informacji publicznej-

4 będzie owocowało koniecznością dochodzenia należności (zaangażowanie pracowników, zakłócenia w pracy bieżącej), brakiem realizacji projektu, stratami finansowymi, licznymi odwołaniami co spowoduje zakłócenia w bieżącej działalności Ośrodka. zarz Nr 60 z dnia finansowe- brak środków na realizację zadań główny księgowy 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi wewnętrzn e finansowe, budżetowe uchwalony niski budżet, słabe planowanie, rosnące wymagania placowe przekraczające możliwości finansowe, zmiana posiadanych środków budżetowych w ciągu roku, zatory płatnicze, zadłużenia, kradzież środków finansowych, niezauważenie niewłaściwych operacji bankowych, brak kontroli rozbieżności finansowych, słaba sprawozdawczość, zaniedbanie w zakresie właściwego dysponowania środkami finansowymi co skutkuje wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności, co skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, karami grzywny, negatywnymi wynikami kontroli zewnętrznych procedura obiegu dokumentacji księgowej zarz 3 z 2013 z dnia regulamin ZFŚŚ zarz z dnia procedura realizacji polecenia zakupu -0 zarz Nr 32 z dnia 08/04/2013 zarz w korzystania z telefonów służbowych 52/11 z dnia reg zamówień publicznych 17/10 z dn zarz w samochodu służbowego zarz 53/11 Plan finansowy ustalany corocznie Zarządzenie Nr OPS nr 0152/87/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia Polityki sprawozdawczo ść miesięczna w zakresie wydatkowania środków tworzenie planu finansowego Program obsługi księgowej RADIX do Bieżące sprawdzanie zaangażowanyc h środków sprawozdawczo ść półroczna i roczna, wnioskowanie o zmianę planu finansowego zawieranie umów, rozeznawanie rynku pracy także w zakresie zamówień poniżej 14 tys., euro miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna sprawozdawczość budżetowa Zmiana planu niezwłocznie po uzyskaniu informacji iż może nastąpić brak środków na realizację zadań statutowych

5 rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zm. Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Będę pracownikiem Procedura zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy społecznej w Sandomierzu, wprowadzona zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr z dnia w wprowadzenie kontroli zarządczej z poźn zm. ustawa o finansach publicznych z dnia r. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

6 4. Brak popytu na usługi, brak zainteresowania ofertą, konkurencja kierownik świetlicy, kierownik ŚDS, st. specjalista pracy socjalnej, kierownik sekcji świadczeń Profilaktyka dzieci i młodzieży Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zewnętrzn e związane ze środowiski em lokalnym Oferta ŚDS, sekcji usług opiekuńczych, świetlic, PIK może być mało atrakcyjna, co spowoduje brak zainteresowania uczestnictwem. Istnieje możliwość powstania konkurencyjnych placówek Brak popytu na usługi spowoduje konieczność zwolnień grupowych i wypłaty odpraw dla odchodzących pracowników co przyczyni się do strat finansowych dość dużych albowiem pracownicy sekcji długoletnimi pracownikami Ośrodka, to zaś spowoduje wydatkowanie środków poza plan i naruszenie dyscypliny Brak popytu na usługi może przyczynić się do zamknięcia poszczególnych komórek lub obniżenia kwoty dotacji z uwagi na spadek frekwencji wraz z aktami wykonawczymi do ustaw 4 3 Zarządzenie Dyrektora wprowadzający roczny plan pracy ( corocznie) Zarządzenie Nr 4 i 5 z 2013 r. w odpłatności za usługi opiekuńcze Gminny program profilaktyki uzależnień wprowadzany corocznie przez Radę Miasta Ustawa z dnia o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi uchwała RM z 2004 r. w I półroczu podjęte działania zaowocowały podjęciem uchwały Nr XXVI/284/2013 z dnia w określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. - zarządzania w ustalenia kwoty odpłatności za usługi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej będący załącznikiem NR 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 ze zmianą z dnia Statut Środowiskowego - plan działalności środowiskoweg o domu środowiskoweg o - promocja placówek w środowisku lokalnym poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich, w tym jednoosobowa odpowiedzialno ść za prowadzenie kampanii i programów - możliwość rekrutacji do ŚDS spoza obszaru gminy zawarta w Statucie, zawarte porozumienia w kierowania do ŚDS z gminą Samborzec, Dwikozy, Obrazów oraz wystąpienie z ofertą ŚDS do gmin sąsiadujących w których nie funkcjonuje ŚDS plan działalności do organizowanie nie rzadziej niz 1 raz w miesiącu imprez promujących placówki oraz udział komórek wewnętrznych z ofertą podczas imprez i kampanii organizowanych przez inne instytucja współpracujące Wystąpienie do gmin ościennych z ofertą ŚDS do dnia Ustalenie kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do dnia Sprawozdania z frekwencji dzieci w świetlicach, uczestników ŚDS oraz osób korzystających z poradnictwa PIK nie rzadziej niż 1 raz na pół roku ( ŚDS, świetliceco miesiąc z uwagi na poważne skutki wystąpienia ryzyka)

7 Domu Samopomocy będący załącznikiem do uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia w utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, zmienionym uchwałą NR XXXI/292/2005 z dnia , NR XXXIX/384/2006 z dnia , uchwałą NR XXVI/240/2008 z dnia oraz uchwałą NR XXXIV/303/2009 z dnia zarz Nr 17 z 2013 z dnia w sprawozdań z frekwencji dzieci - ustalanie kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze raz w roku sprawozdawczo ść miesięczna z frekwencji poszerzanie oferty PIK o specjalistów Monitoring frekwencji uczestników zajęć ŚDS oraz zainteresowania usługami w PIK

8 5. kadrowe kierownik organizacyjnej sekcji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług wewnętrzn e związane z zarządzani em zasobami ludzkimi - personel Pracownik może popełnić błąd w wykonywaniu czynności służbowych z uwagi na nagromadzenie się spraw bieżących, pośpiech, lekceważący stosunek do pracy, może wykonywać swoje zadania opieszale, pracownik powierzchownie wykonuje obowiązki brak należytej uwagi, Nieterminowe złożenie wniosków o płatność lub niewłaściwe jego sporządzenie Z uwagi na częste lub długotrwale absencje mogą wystąpić niedobory kadrowe, tzn zatrudnianie zbyt małej kadry w stosunku do zadań powierzonych do realizacji w ramach określonej komórki wewnętrznej, Niedobory kadrowe mogą wystąpić także na wskutek nie ogłaszania naborów na wolne stanowiska pracy, Ew. braku kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne na stanowisko, nierozstrzygnięte nabory Zatrudnieni pracownicy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie dysponują wiedzą w zakresie powierzonych czynności Na rynku pracy nie ma kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne, nierozstrzygnięte nabory, wygórowane wymagania kwalifikacyjne w aktach wewnętrznych Zatrudnieni pracownicy mogą popadać w rutynę, praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się 3 3 Zarządzenie Nr 0152/15/ 2011 z dnia w wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków. Upoważnienie z dnia dla Jolanty Gawron do przyjmowania skarg i wniosków. Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr ze zm. Zarządzenie wprowadzające procedurę przeprowadzania ocen okresowych- zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr w wprowadzenia procedury naboru z dnia ustalone minimalne wymagania kwalifikacyjne, regulamin wynagradzania zarzadzneie Nr z dnia rozporządzenie RM z dnia 18 marca 2009 r. w wynagradzania pracowników samorządowych ze zm. określające minimalne wymagania kwalifikacyjne - aktualne formularze opisu stanowisk pracy określające zastępstwa i wymagania kwalifikacyjne - zatrudnianie w ramach grup interwencyjnyc h - zawierania umów o zorganizowanie stażu -powierzanie innym pracownikom obowiązki kluczowych stanowisk w przypadku długotrwałych wakatów, - ustalanie z pracownikami przerw w pracy z powodu urlopów wypoczynkowy ch -kontrola prawidłowego wykorzystywan ia zwolnień lekarskich - zatrudnianie Aktualizacja formularzy opisu stanowisk pracy odbywa się w terminie do 30 dni od dnia zmiany wymagań kwalifikacyjnych lub zmian organizacyjnych Nie rzadziej niż 1 raz w roku formularze opisu sa analizowane pod kątem ich aktualności pomimo braku zmian organizacyjnych lub w przepisach prawa Monitorowanie stron PUP Sandomierz i wnioskowanie każdorazow3o w terminie przewidzianym przez PUP o skierowanie stażystów do odbywania stażu w Ośrodku Ustalanie w terminie do dłuższych nieobecności w pracy spowodowanych urlopami wypoczynkowymi w trakcie roku kalendarzowego niezwłoczne, tj w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powiadomienie Dyrektora o brakach kadrowych lub możliwości ich wystąpienia ( kierownicy sekjci, kierownik organizacyjny)

9 przepracowany i niezadowolony, przejawie niechęć do podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy. Pracownicy mogą przejawiać wygórowane wymagania płacowe, co skutkuje zmianą pracy (powstają wakaty), częstymi zwolnieniami lekarskimi. Pracownicy mają roszczenia placowe przekraczające plan budżetowy Skutkiem powyższego ryzyka sa straty finansowe, liczne odwołania, skargi na działalność Ośrodka lub poszczególnych pracowników, odpowiedzialność materialna funkcjonariuszy publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych - ustawa z dnia o pracownikach samorządowych ze zm. procedura jasnych zasad kierowania na szkolenia oraz ich oceny- zarz. Nr 43/2011 z dnia ze zm. Regulamin pracy zarządzenie Nr z dnia Kodeks etyczny- zarz Nr 14 z dnia ,. - Zarządzenie Nr 21 z 2013 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej na zastępstwo - utrzymanie zatrudnienia adekwatnego do postawionych zadań i reakcja w przypadku wystąpienia niedoborów kadrowych Polityka przeciwdziałania mobbingowi wprowadzona zarządzeniem Nr 15 z 2012 r. ze zm. Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi 6 Brak ciągłości systemów informatycznyc h koordynator ds komputeryzacji pomocy społecznej administrator sieci i aplikacji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy wewnętrzn e związane z Systemy informatyczne mogą zostać zawirusowane z uwagi na niewłaściwe korzystanie z systemów lub korzystanie i 3 3 Zarządzenie Nr OPS ,.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w pracownicy są szkoleni z zakresu ochrony danych szkolenia wewnętrzne z zakresu zabezpieczeń, sposobu korzystania z systemów

10 właściciele danych społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków zarządzani em systemami informatyc znymi instalowanie nieznanych programów z sieci publicznej, stacje robocze mogą nie poosiadać zabezpieczeń antywirusowych, co może skutkować zatrzymaniem pracy systemów informatycznych, uzyskiwaniem dostępu do systemów przez osoby nieupoważnione, użytkowaniem programów bez licencji czego konsekwencją może być utrata danych osobowych, kary grzywny, możliwe doniesienia medialne, przekroczenie terminów sporządzania sprawozdań, Sandomierzu z dnia w wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Zarządzenie Nr OPS z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Zarządzenie Nr OPS 0152/68/09 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych ustawa z dnia o ochronie danych osobowych osobowych Powołano ABI i ASI przeglądy okresowe stacji roboczych instalacja programów antywirusowyc h na kazdej stacji roboczej szybka interwencja w zakresie diagnozy usterkizatrudnianie koordynatora ds komputeryzacji informatycznych nie rzadziej niz 1 raz w roku w każdej komórce korzystającej z systemów informatycznych Co najmniej 1 raz na rok przegląd okresowy systemów informatycznych Utworzenie i aktualizacja nie rzadziej niż 1 raz na rok rejestru licencji i programów Każdorazowo instalacja automatycznie skanujących programów antywirusowych na stacji roboczej przed podłączeniem do sieci lokalnej. W przypadku wystąpienia czynnika wnego zaprzestanie korzystania z komputera przez użytkownika i interwencja ASI nie później niz kolejnego dnia po wystąpi9eniu zakłóceń

11 7. Ryzyko związane ze zmianą lub polityka władz lokalnych kierownicy sekcji 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzn e związane z środowiski em lokalnym kierownik Ośrodka winien koordynować realizację Strategii, jednakże cele i zadania ze strategii są przypisane do realizacji innym podmiotom niż Ośrodek. Kierownik nie ma wpływu na działalność innych jednostek. Strategia została opracowana na lata 2007 do 2013 zatem w roku 2013 należy przystąpić do opracowania nowej Strategii na lata od Prace nad nową Strategią wymaga zaangażowania zarówno władz miasta jak również innych komórek wewnętrznych instytucje nie będą wyrażały woli współpracy, bark odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Władze mogą także nie podjąć uchwały o utworzeniu/ wydzieleniu z OPS ŚDS i palcówki wsparcia dziennego co uniemożliwi osiągnięcie standardów 3 3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata , wprowadzona uchwałą Nr XV/138/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia w określenia odpowiedzialności za realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ustawa z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rozporządzenie w ŚDS z dnia wystąpienie do władz miasta w konieczności tworzenia Strategii na lata 2014 do czerwca 2013 r. oraz czynny udział w opracowywaniu Strategii wystąpienie do władz miejskich o zapewnienie w budżecie na rok 2014 środków w celu przystosowania do standardów placówek wsparcia dziennego do czerwiec 2013 oraz udział w posiedzeniach powołanej komisji w trakcie roku kalendarzowego Udział w obradach sekcji podczas uchwalania strategii wystąpienie do władz miasta o zapewnienie środków w budżecie na rok 2014 dla dostosowania do standardów- do września niedostosowanie wewnętrznych uregulowań oraz działalności do obowiązujących przepisów prawa ( standardy)) kierownik sekcji organizacyjnej, kierownik sekcji świadczeń, kierownicy świetlic, kierownik ŚDS, administrator koordynujący, starszy specjalista pracy socjalnej 2. Profilaktyka dzieci i młodzieży 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami psychicznymi zewnętrzn e związane z polityką państwa wewnętrzn e związane z zarządzani em i organizacj ą Wewnętrzne akty normatywne mogą nie spełniać wymagań prawa zawierają sprzeczne informacje z prawem lub akt wewnętrzny nie został wprowadzony pomimo obowiązku wynikającego z ustawy czego skutkiem może być niewłaściwie prowadzone postępowanie administracyjne, wydatkowanie środków bez pokrycia, błędne sporządzanie sprawozdań budżetowych, niewłaściwe kwoty do ustalenia stanu zobowiązań i należności, negatywne wyniki kontroli zewnętrznych 3 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia r. Nr OR w sposobu formatowania, tworzenia aktów normatywnych- w stosunku do uchwał ustawa o aktach normatywnych z dnia o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z późn. zm. Rozporządzenie ustalenie harmonogramu dostosowywania do sztandarów wraz z kosztorysem Zatrudnianie radcy prawnego, opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych Zakup elektronicznego systemu obsłu8gi prawnej LEX oraz dostęp do niego pracowników do Każdorazowo akt wykonawczy- projekt uchwały, zarządzenia sa opiniowane przez radcę prawnego przed ich zatwierdzeniem czego dowodem jest podpis radcy na zarządzeniu Licencja na obsługę LEX umożliwiający korzystanie z komentarzy ( wersja wzbogacona) na okres roku

12 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w środowiskowych domów samopomocy istniej obowiązek dostosowania do standardów ŚDS oraz placówek opiekuńczo wychowawczych. Standardy zostały określone w w/w przepisach, jednakże ich spełnienie wymaga nakładów finansowych czego skutkiem może być Niedostosowanie do standardów określonych Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w środowiskowych domów samopomocy. Dz.U nr 115 poz. 728 ustawa z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej merytorycznych realizacja rocznego planu szkoleń wewnętrznych jednoosobowa odpowiedzialność za opiniowanie aktów normatywnych i przechowywanie, rejestrację Tworzenie tekstów jednolitych zarządzeń, uchwał w ciągu 12 miesięcy po zatwierdzeniu zmiany złożenie zapotrzebowania na środki na rok 2014 na standardy w przepisach prawa zarz Nr 33 z dnia w dłużników alimentacyjnych zarz Nr 45 z dnia w postępowania w sprawach świadczeń nienaleznie pobranych Ustanie wpływu zmiany przepisu na funkcjonujące unormowania wewnętrzne lub konieczność tworzenia wewnętrznych unormowań prawnych.

13 CZĘŚĆ DRUGA- REJESTR RYZYK NA Niewłaściwy CZYNNIKI kierownicy RYZYKOWNE i osoby O 1. ISTOTNOŚCI Dążenie do TOLEROWANEJ wewnętrzne NIE Może zaistnieć WYMAGAJĄCE 4 2 PODEJMOWANIA ustalany DODATKOWYCH corocznie TOLEROWANIE DZIAŁAŃ przepływ nadzorujące pracą przezwyciężenia przez związane z niewłaściwy obieg - instrukcja obiegu plan roczny pracy informacji poszczególnych komórek osoby i rodziny objęte zarządzaniem informacji, pracownicy dokumentacji tj. systemem pomocy społecznej trudnych nie wiedzą kto jest upoważniony do Zarządzenie Nr OPS cykliczne aktualizowanie sytuacji życiowych przy podpisywania decyzji, Dyrektora Ośrodka wykazu sprawozdań wykorzystaniu własnych nie są na bieżąco Pomocy Społecznej możliwości, zasobów i przekazywane w Sandomierzu z środków informacje dot zmian dnia w planowanie spotkań przepisów, wewnętrznych z Pracownicy nie wprowadzenia kierownikami w przekazują właściwej instrukcji obiegu, ramach kontroli dokumentacji do kontroli wewnętrznej zarządczej oraz 2. Profilaktyka dzieci i innych sekcji, i archiwizacji planu szkoleń młodzieży pracownicy sekcji dokumentów wewnętrznych finansowej i komórek finansowowewnętrznych mogą księgowych w przekazywanie na bieżąco nie Ośrodku Pomocy informacji drogą przekazywać Społecznej w mail informacji na temat Sandomierzu w terminie tygodnia stanu windykacji, od dnia wydania 3. Rehabilitacja Pracownik określonej Zarządzenie Nr aktu normatywnego zawodowa i społeczna sekcji moze nie 0152/82/ 2011 z dnia lub zmian osób niepełnosprawnych konsultować w organizacyjnych, intelektualnie lub z wydatków z sekcją zarządzenia są zaburzeniami finansową przyjmując wprowadzenia przekazywane w psychicznymi wartości z systemu instrukcji formie komputerowego dla kancelaryjnej elektronicznej celów kierownikom sekjci sprawozdawczych co Upoważnienia do i komórek może doprowadzić do prowadzenia wewnętrznych rozbieżności (w indywidualnych celem zapoznania systemie może zostać spraw oraz podległego Zapewnienie wysokiej nie wprowadzona wydawania decyzji personelu jakości świadczonych zmiana decyzji lub zostały wydane przez zmiana terminu Burmistrza Miasta: wypłaty) Pracownik nadzorujący pracę Upoważnienie Burmistrza Miasta sekcji usług Sandomierza dla opiekuńczych nie Dyrektora OPS z będzie informował o dnia treści kontraktu z klientem. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Doroty Tarnawskiej z dnia

14 Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS i P. Doroty Tarnawskiej z dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anny Orchowskiej z dnia Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla Dyrektora z dnia , a. Utrata danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Administrator informatycznych Informacji, systemów wewnętrzne związane z organizacją i zarządzaniem - naruszenie przepisów o udostępnianiu danych osobowych, informacji publicznej, - utrata danych z uwagi na respektowanie przepisów wewnętrznych w zakresie GIODO zarz Nr 34 z dnia w realizacji art23 ustawy o świadczeniach rodzinnych Polityka Bezpieczeństwa informacji zarz. Nr 60 z 2013 r. z dnia procedura przetwarzania danych w systemach informatycznych zarz. Nr 61/2013 z dnia procedura postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych zarz 68/09 - szkolenia wewnętrzne z zakresu przetwarzania nie wymaga dodatkowych działań tolerowane

15 10 Brak identyfikacji słabej wydajności kierownicy komórek wewnętrznych, osoby nadzorujące pracownikami wewnętrzne związane z personelem Osoba nadzorująca nie dokonuje sprawdzenia jakości wykonywanej pracy lub wykonuje ją tylko w określonych środowiskach, mobbing, Osoba nadzorująca nie wnika dlaczego klienci nie sa zadowoleni, jakie sa przyczyny, czego skutkiem jest Skargi, brak realizacji celów i zadań, brak realizacji decyzji (zwł. w sekcji usług), straty finansowe, reputacja, doniesienia medialne danych - procedura udostępniania informacji publicznej- zarz Nr 60 z dnia ustawa o ochronie danych osobowych z dnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 3 3 wprowadzony zarządzeniem Nr z późn. Zm - polityka przeciwdziałania mobbingowi - zarządzenie nr 0152/2/2009 w wprowadzenia procedury przeprowadzania ocen okresowych procedura przyjmowania skarg i wniosków- Zarządzenie Nr 0152/15/ 2011 z dnia objęcie systemem ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych określenie niższego niż przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych czasookresu ocen okresowych oceny sa przeprowadzane co 18 miesięcy, nie rzadziej niz co 2 lata TOLEROWANIE 11 Kradzież oszustwo kierownicy komórek wewnętrznych, osoby nadzorujące pracownikami 1. Dążenie do przezwyciężenia przez osoby i rodziny objęte systemem pomocy społecznej trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i środków wewnętrzne finansowe związane z kradzieżą zewnętrzne związane z kradzieżą pracownik może zostać oszukany przez klienta, który podając swoje dane podaje je nieprawdziwe. Istnieje możliwość włamania do Ośrodka lub budynków znajdujący6ch się pod zarządem Ośrodka, Zawieranie umów z Agencjami Ochrony Karabela, Gospodarczych 2. Montaż kamery przemysłowej na zewnętrz budynku 3 Zawieranie umowy ubezpieczenia budynków i mienia nie wymaga dodatkowych działań tolerowane

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy do spraw ryzyka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 021.1.6.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 09.014.2012 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu rejestru ryzyk, matrycy ryzyka

Bardziej szczegółowo

2 Pozostała treść zarządzenie Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 ze zmianą zarządzeniem 021.1.71.2014 z dnia 27.05.2014 nie ulega zmianie.

2 Pozostała treść zarządzenie Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 ze zmianą zarządzeniem 021.1.71.2014 z dnia 27.05.2014 nie ulega zmianie. ZARZĄDZENIE Nr 021.1.94.2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie zmiany rejestru ryzyka oraz harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 021.1.5.2014 z dnia 08.01.2014 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Łapy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach i Dziennego Domu Senior- WIGOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie

UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie,

UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie. z dnia.. 2015 r. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, PROJEKT UCHWAŁA Nr. Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.. 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.2 pkt. 2 oraz 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Postanowienie ogólne I 1 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu UCHWAŁA NR XVII/170/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość Wprowadzenie... Wykaz skrótów... 1. Rachunkowość... 1 1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja... 1 1.1.1. Zasady rachunkowości (uproszczenia w stosowaniu polityki rachunkowości)... 1 1.1.2. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 4 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim. Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 021.1.119.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 11.09.2014 w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych

Zarządzenie Nr 021.1.119.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 11.09.2014 w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Zarządzenie Nr 021.1.119.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 11.09.2014 w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w O(środku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie.

UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. UCHWAŁA NR XIV.89.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuchołazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 021.1. 13.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Zarządzenie Nr 021.1. 13.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Zarządzenie Nr 021.1. 13.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 09.02.2012 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1371 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia... Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza GOPS Milanów. Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko. na 2015r.

Kontrola zarządcza GOPS Milanów. Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko. na 2015r. Kontrola zarządcza GOPS Milanów 1. Ryzyko zadaniowe Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko na 2015r. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi sekcji organizacyjnej. 3 Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania procedury. ZARZĄDZENIE NR 119.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu.

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-07-17 12:34

1 z 5 2014-07-17 12:34 1 z 5 2014-07-17 12:34 Wydruk z 2014.07.17 Warmi.2011.67.1113 - Nadanie Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Wersja 2011.06.16 do... Warmi.2011.67.1113 UCHWAŁA Nr IX/96/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się do stosowania roczny plan pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na rok 2014, stanowiący złącznik do zarządzenia.

Wprowadza się do stosowania roczny plan pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu na rok 2014, stanowiący złącznik do zarządzenia. ZARZADZENIE NR OPS 021.1.7.2014 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU z dnia 08.01.2014r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2014 Na podstawie ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 września 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA NR XXXIII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo