UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w celu sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S. Na podstawie załącznika nr 44 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W celu usprawnienia pracy w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych przez jednostki podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego tworzy się ww. jednostkom dostęp do systemu KSAT 2000i, (do modułu Planowanie i monitorowanie budŝetu), którego autorem jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. COIG z siedzibą w Katowicach. 2 Zatwierdza się Instrukcję instalacji systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zatwierdza się Instrukcję uŝytkownika systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Zatwierdza się Harmonogram udostępnienia systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Zatwierdza się wykaz jednostek organizacyjnych, którym zostanie udostępniony system KSAT 2000i, określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6 1

2 Za realizację uchwały odpowiedzialni są: w zakresie spełnienia wymogów wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMWW oraz Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji w UMWW przez instrukcje oraz wzory oświadczeń dla uŝytkowników systemu KSAT 2000i Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), w zakresie utworzenia kont imiennych uŝytkowników systemu KSAT 2000i oraz sprawy związane z instalacją systemu KSAT 2000i w jednostkach Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w zakresie utworzenia dostępów do sprawozdań w systemie KSAT 2000i oraz sprawy związane z Instrukcją uŝytkownika systemu KSAT 2000i Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, za podejmowanie działań określonych w Harmonogramie udostępnienia systemu KSAT 2000i, oraz uŝytkowanie systemu KSAT 2000i zgodnie z załączonymi w niniejszej uchwale instrukcjami Dyrektorzy jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nadzorujący bezpośrednio 23 placówki oświatowe. 7 Zobowiązuje się wszystkich Dyrektorów jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego do zobligowania pracowników wyznaczonych do obsługi systemu KSAT 2000i do uŝytkowania ww. systemu zgodnie z załączonymi w niniejszej uchwale instrukcjami oraz bezwzględnego przestrzegania zasad i wytycznych wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji, oraz Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów stanowiących załączniki do Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 22/09 z dnia 8 maja 2009 r. 8 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w celu sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej, (Dz. U. Nr 20, poz.103) jednostki budŝetowe mają obowiązek przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej. W celu usprawnienia pracy w zakresie sporządzania i przekazywania ww. sprawozdawczości budŝetowej (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S) przez jednostki podległe oraz zapewnienia rzetelności i prawidłowości sporządzanych przez Województwo Wielkopolskie zbiorczych sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S, wprowadza się w jednostkach podległych system KSAT 2000i. Autorem ww. systemu jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. COIG z siedzibą w Katowicach wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 27 października 2008 r. Województwo Wielkopolskie zawarło umowę na zakup, instalację i wdroŝenie Systemu Finansowo Księgowo-BudŜetowego oraz świadczenie usług asysty technicznej. Udostępnienie systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, w tym placówkom oświatowym podległym Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nastąpi zgodnie z Harmonogramem udostępnienia systemu KSAT 2000i, określonym w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. Marszałek Województwa Marek Woźniak 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU KSAT2000i wersja dokumentu: 1.0 data utworzenia:

5 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA APLIKACJI KSAT2000I NA STANOWISKU KOMPUTEROWYM Minimalne wymagania aplikacji Instalacja klienta SSL-VPN Client Uruchomienie klienta VPN oraz nawiązanie połączenia Instalacja środowiska Java Runtime Environment (JRE) Uruchomienie aplikacji KSAT2000i

6 I. Instalacja aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym 1. Minimalne wymagania aplikacji - Procesor taktowany zegarem 2GHz, - 1GB pamięci RAM, - System operacyjny Microsoft Windows XP z Service Pack 3, Vista lub 7, - Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6 lub wyŝsza, Internet Explorer niezbędny jest do przeprowadzenia pierwszego etapu instalacji, natomiast samo korzystanie z aplikacji moŝe odbywać się z poziomu przeglądarki Mozilla Firefox. WaŜne jest, aby przeglądarka, z której będziecie Państwo korzystać miała wyłączoną funkcję blokowania okien wyskakujących, - Środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6.0_16, - Zalecane jest posiadanie oprogramowania antywirusowego wraz z aktualną bazą wirusów. 2. Instalacja klienta SSL-VPN Client W celu uzyskania dostępu do aplikacji wymagane jest zainstalowanie klienta SSL VPN. Klient ten pozwala na ustanowienie bezpiecznego połączenia pomiędzy stacją roboczą uŝytkownika, a serwerem znajdującym się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.!!!UWAGA!!! Instalacja klienta VPN musi być przeprowadzona z konta posiadającego uprawnienia administratora

7 Instalację naleŝy zacząć od uruchomienia przeglądarki Internet Explorer w wersji 6 lub wyŝszej. Przeglądarka ta jest dostępna po kliknięciu na następujące ikony: lub. Po uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki naleŝy wpisać podany niŝej adres: https://e.umww.pl:1588/ W zaleŝności od wersji przeglądarki pojawią się komunikaty (Rysunek 1 i 2): Rysunek 1 Potwierdzenie certyfikatu zabezpieczeń witryny WWW (Internet Explorer 7) lub - 3 -

8 Rysunek 2 Potwierdzenie certyfikatu zabezpieczeń witryny WWW (Internet Explorer 6) W pierwszym przypadku (Rysunek 1) wybieramy opcję Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane), lub po prostu klikamy przycisk Tak lub Yes, jeŝeli pojawił się komunikat przedstawiony na rysunku 2. Po przejściu tego etapu pojawi się ekran logowania. Rysunek 3 Logowanie do portalu VPN - UMWW W polu Name oraz Password naleŝy wpisać login oraz hasło, które zostało państwu dostarczone. Po prawidłowym wpisaniu tych danych system moŝe zapytać, czy hasła dla tej witryny mają zostać zapamiętane. Zalecamy, aby nie zapamiętywać tego typu haseł. Prawidłowe zalogowanie spowoduje, iŝ pojawi się komunikat informujący o braku zainstalowanego oprogramowania potrzebnego do nawiązania połączenia

9 Rysunek 4 Ekran po zalogowaniu Aby zainstalować klienta VPN musimy kliknąć Click here to download and install it. W trakcie procesu ściągania oraz instalacji klienta będą pojawiały się następujące po sobie komunikaty: - 5 -

10 Rysunek 5 OstrzeŜenie o zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer W kaŝdym z przypadków klikamy przycisk Uruchom. Komunikaty mogą się nieco róŝnić w zaleŝności od wersji przeglądarki internetowej, z której uŝytkownik korzysta. Po prawidłowym ściągnięciu aplikacji klienta powinien uruchomić się automatycznie instalator oprogramowania. Ekran instalatora moŝe róŝnić się w zaleŝności od systemu operacyjnego. Systemy Windows Vista oraz Windows 7 mogą wymagać podczas instalacji potwierdzenia do uzyskania uprawnień administratora, dlatego teŝ pierwsze okno instalatora będzie wymagało wybrania opcji Run as administrator. Gdy aplikacja uruchamiana jest pod systemem Windows XP powinien od razu pojawić się ekran przedstawiony na rysunku 8. Rysunek 6 Instalacja klienta VPN W następnym oknie (Rysunek 7) wystarczy wybrać przycisk Tak - 6 -

11 Rysunek 7 Okno z powiadomieniem o wprowadzanych zmianach w komputerze Następny etap to zainstalowanie aplikacji poprzez kliknięcie przycisku Install. Rysunek 8 Ostatni etap instalacji klienta VPN Po zakończeniu instalacji, w menu programy (Start > Programy) powinna pojawić się pozycja przedstawiona na rysunku 9. Umieszczony w menu skrót: FortiClient SSL VPN słuŝy do uruchamiania klienta połączenia VPN

12 Rysunek 9 Ikona klienta zdalnego połączenia SSL VPN 3. Uruchomienie klienta VPN oraz nawiązanie połączenia Opisane poniŝej kroki dotyczące uruchomienia klienta oraz nawiązania połączenia naleŝy przeprowadzić z konta uŝytkownika, który będzie obsługiwał system KSAT. Połączenie naleŝy nawiązać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem pracy z systemem KSAT. Po uruchomieniu klienta VPN pojawi się okno, w którym naleŝy wpisać dane niezbędne do połączenia (Rysunek 10). Rysunek 10 Klient zdalnego połączenia Server Address: e.umww.pl:1588 Username: nazwa uŝytkownika (pkt. 1 na dostarczonej liście haseł) - 8 -

13 Password: nazwa uŝytkownika (pkt. 2 na dostarczonej liście haseł) Po wpisaniu powyŝszych danych wystarczy kliknąć przycisk Connect. JeŜeli wszystko przebiegnie pomyślnie zostanie otwarte połączenie do serwera KSAT2000i (prawidłowe nawiązanie połączenia skutkuje pojawieniem się w oknie statusu: Connected). Okno moŝna zminimalizować klikając na przycisk spowoduje zerwanie połączenia. u góry okna. Wybranie opcji Exit Po zminimalizowaniu okna, moŝna je w kaŝdej chwili przywrócić klikając na ikonę znajdującą się przy zegarze systemowym. 4. Instalacja środowiska Java Runtime Environment (JRE) Do prawidłowego działania aplikacji KSAT2000i niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska Java Runtime Environment w wersji minimum 1.6.0_16. Środowisko JRE moŝna pobrać w następujący sposób: 1. NaleŜy wejść na adres strony WWW: 2. Następnie kliknąć przycisk Download JRE, 3. Z listy umieszczonej na stronie wybrać platformę Windows oraz zaznaczyć pole oznaczające akceptację warunków licencyjnych:. I agree to the Java SE Runtime Environment 6u23 with JavaFX License Agreement 4. Kliknięcie przycisku Continue spowoduje przejście do kolejnego etapu pobierania, 5. Ostatnią z czynności, jaką naleŝy wykonać to kliknięcie na elemencie jre-6u23-windows-i586.exe i zapisaniu pliku na dysku komputera. Po ściągnięciu instalatora środowiska JRE, naleŝy zlokalizować jego plik (lokalizacja w której plik został zapisany moŝe róŝnić się w zaleŝności od przeglądarki z jakiej Państwo - 9 -

14 korzystacie oraz systemu operacyjnego: np. Pulpit, Moje Dokumenty, Moje Dokumenty\Pobieranie) i następnie go uruchomić. Uruchomienie instalacji moŝe być wykonane jedynie z konta posiadającego uprawnienia administratora. 1. Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe: Rysunek 11 Pierwszy etap instalacji środowiska JRE Na tym etapie wystarczy kliknąć przycisk INSTALL. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w tej fazie instalacji pojawi się okno informujące o wykryciu zainstalowanej juŝ wersji środowiska JRE (Rysunek 12). Rysunek 12 Pytanie o przeinstalowanie środowiska JRE JeŜeli są Państwo pewni, iŝ faktycznie na komputerze jest zainstalowana wymagana wersja środowiska, naleŝy kliknąć No, w przeciwnym wypadku proszę wybrać Yes, co spowoduje zainstalowanie oprogramowania

15 Po zakończeniu procesu instalacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. 5. Uruchomienie aplikacji KSAT2000i PoniŜsza procedura uruchomienia powinna być przeprowadzana z konta uŝytkownika wyznaczonego do obsługi aplikacji KSAT2000i. Aby uruchomić aplikację KSAT2000i naleŝy wpierw ustanowić połączenie VPN opisane w punkcie 3, a następnie w przeglądarce internetowej wpisać podany niŝej adres: Aplikacja przed pierwszym uruchomieniem będzie wykazywała błędy związane z cyfrową sygnaturą aplikacji: oraz Rysunek 13 Potwierdzenie zaufanych treści Rysunek 14 Potwierdzenie zaufanych treści

16 W kaŝdym przypadku, gdy pojawia się tego typu komunikat naleŝy zaznaczyć pole i następnie kliknąć przycisk Run. Tego typu komunikaty powinny pojawiać się wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. MoŜe się zdarzyć, Ŝe pojawi się komunikat dotyczący blokowania niezaufanych komponentów aplikacji (Rysunek 15). W tym przypadku naleŝy kliknąć No. Rysunek 15 - Komunikat o niezaufanych komponentach aplikacji!!! UWAGA!!! W przypadku niektórych systemów operacyjnych oraz wersji oprogramowania Java Runtime Environment moŝe dojść do sytuacji, gdy po pojawieniu się okna przedstawionego na rysunku 12 nie będzie moŝna kliknąć na Ŝaden z elementów. JeŜeli zaistnieje opisana sytuacja, naleŝy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić MenedŜer zadań Windows przez naciśnięcie klawiszy CTRL-ALT-DELETE, a następnie kliknąć na przycisk MenedŜer zadań, 2. Kliknąć na zakładkę Procesy, 3. Zaznaczyć na liście proces java (moŝe istnieć jeszcze proces javaw, a więc proszę zwrócić dokładnie uwagę na nazwę), 4. Kliknąć przycisk Zakończ proces, a następnie w oknie, które się pojawi naleŝy potwierdzić zamiar zamknięcia. Okno menedŝera zadań wraz z zaznaczonym procesem Java ukazane jest na rysunku 17: 5. Przejść do Panelu Sterowania (START > Ustawienia > Panel Sterowania), 6. Kliknąć dwukrotnie na ikonie: - Java,

17 7. Po otwarciu panelu konfiguracji Java, przejść do zakładki Advanced, 8. Rozwinąć gałąź Security, następnie Mixed Code i kliknąć Disable Verification (Rysunek 16). 9. Kliknąć przycisk Apply, a następnie OK. Rysunek 16 - Panel kontroli Java wraz z rozwiniętymi gałęziami Security

18 Rysunek 17 - Okno menedŝera zadań Windows Po przeprowadzeniu powyŝszych kroków, jeŝeli cała procedura instalacji przebiegła prawidłowo powinno pojawić się właściwe okno aplikacji (Rysunek 18). Rysunek 18 - Okno aplikacji KSAT2000i

19 Wielkopolskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa z dnia 9 czerwca 2011 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU KSAT 2000i

20 Poznań, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI: Instrukcja uŝytkownika systemu KSAT 2000i 1. Rozpoczęcie pracy z systemem KSAT 2000i Przydzielanie dostępu dla uŝytkowników Przeznaczenie systemu KSAT 2000i Logowanie uŝytkownika do systemu KSAT 2000i 3 2. Moduł PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU, ścieŝka dostępu do sprawozdań Praca z arkuszem sprawozdawczym Przegląd sprawozdań omówienie aktywnych formatek Okno sprawozdania jednostkowego omówienie korzystania z ikon Czynności wstępne w celu wprowadzenia sprawozdania budŝetowego Sprawozdanie RB- 27S Sprawozdanie RB- 28S Eksport sprawozdań do programu Excel Korekta sprawozdań Dodatkowe informacje - źródła finansowania zadań budŝetowych

21 - 17 -

22 1. Rozpoczęcie pracy z systemem KSAT 2000i 1.1. Przydzielanie dostępu dla uŝytkowników. Gestorem systemu KSAT 2000i jest Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie pytania i uwagi związane z obsługą systemu KSAT 2000i naleŝy kierować bezpośrednio do Gestora systemu pod adres Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18, Poznań lub na adres poczty elektronicznej W związku z tym, Ŝe połączenie do systemu KSAT 2000i związane jest z bezpośrednim połączeniem sieci komputerowej Urzędu oraz ze względów bezpieczeństwa, osoby przed otrzymaniem dostępu do systemu KSAT 2000i muszą zapoznać się z Polityką bezpieczeństwa informacji i Wytycznymi bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów oraz złoŝyć zgodnie z ww. dokumentami niezbędne oświadczenia i wnioski. Profil uŝytkownika w systemie KSAT 2000i moŝe zostać utworzony dopiero po spełnieniu powyŝszych warunków. Wniosek powinien zostać zaakceptowany przez dyrektora jednostki podległej a następnie przez Gestora systemu KSAT 2000i oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zaakceptowane wnioski oraz oświadczenia naleŝy złoŝyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego. Placówki oświatowe ww. dokumenty składają za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Departament Administracyjny przydziela uprawnienia do połączenia zdalnego przez VPN i tworzy profil uŝytkownika w systemie KSAT 2000i oraz przekazuje dane dostępowe w zabezpieczonej kopercie z opisem do rąk własnych osobie wskazanej we wniosku. Departament Finansów przydziela uprawnienia profilom uŝytkowników do modułu sprawozdawczego systemu KSAT 2000i na podstawie wniosku Przeznaczenie systemu KSAT 2000i. System KSAT 2000i jest przeznaczony do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości budŝetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103). System KSAT 2000i moŝe być wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu do tego przeznaczonym. UŜytkownicy systemu KSAT 2000i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy pozyskanych z systemu danych osobowych

23 Wykorzystanie przez uŝytkownika systemu KSAT 2000i niezgodnie z przeznaczeniem stanowi podstawę do niezwłocznego zablokowania dostępu do systemu. Odblokowanie konta jest moŝliwe tylko i wyłącznie na pisemny wniosek zatwierdzony przez dyrektora jednostki podległej oraz Gestora systemu Logowanie uŝytkownika do systemu KSAT 2000i obraz ekranu 1 Logowanie do systemu KSAT 2000i NaleŜy wpisać: nazwę uŝytkownika hasło następnie klikamy myszką na klawisz POŁĄCZ

24 - 20 -

25 2. Moduł PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU, ścieŝka dostępu do sprawozdań obraz ekranu 2 - Aplikacja PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU ŚcieŜka: wybieramy dostępną aplikację pod nazwą: PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU klikamy na ikonę z ludzikiem Przy otwartej formatce KSAT konsola startowa, jest moŝliwość skorzystania z następujących funkcji: - umoŝliwia zmianę hasła, - zawiera pomocniczy opis funkcjonalności poszczególnych klawiszy, - zamknięcie systemu KSAT

26 W lewej części okna formatki wyświetlają się następujące informacje: uŝytkownik, data logowania, wersja oprogramowania i dostęp do bazy danych. obraz ekranu 3 - PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU GŁÓWNE MENU ŚCIEśKA DOSTĘPU DO SPRAWOZDAŃ Na ekranie widzimy m.in.: rok planu budŝetu (naleŝy kaŝdorazowo wybierać odpowiedni rok planu, poprzez rozwinięcie za pomocą przycisku nazwę jednostki budŝetowej, listy rozwijanej), klikamy myszką na zakładkę górnej części ekranu > SPRAWOZDAWCZOŚĆ następnie klikamy na:

27 > SPRAWOZDANIA RB obraz ekranu 4 WYBÓR JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO Wybieramy sprawozdanie jednostkowe poprzez filtr rozwijając listę dostępnych sprawozdańklikając na przycisk tzw. listę rozwijaną RB-27S, RB-28S. Dostępne przyciski i ich funkcjonalność: - umoŝliwia wprowadzenie sprawozdania jednostkowego do systemu,

28 -umoŝliwia przejście do arkusza PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ obraz ekranu nr 5, str. 7 Instrukcji, -zamknięcie aktywnej formatki powrót do obrazu ekranu nr 3, str.5 Instrukcji. 3. PRACA Z ARKUSZEM SPRAWOZDAWCZYM zagadnienia ogólne (dotyczą Rb- 27S i Rb-28S) 3.1 Przegląd sprawozdań omówienie aktywnych formatek W Przeglądzie sprawozdań widoczne są wszystkie utworzone przez jednostkę sprawozdania za dany okres sprawozdawczy. Widoczny jest równieŝ status danego sprawozdania tzn. czy jest ono wprowadzone, zatwierdzone lub ukończone. obraz ekranu 5 PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ sprawozdania jednostkowe Omówienie aktywnych formatek dostępnych na dolnej zakładce arkusza: umoŝliwia podgląd zarejestrowanych sprawozdań danego rodzaju,

29 usuwanie sprawozdania, funkcja do przeglądania sprawozdania, umoŝliwia utworzenie kopii sprawozdania, zatwierdzenie ostatecznej wersji sprawozdania, po uŝyciu tej funkcji nie ma moŝliwości edycji arkusza sprawozdawczego, umoŝliwia wejście do nowego arkusza sprawozdawczego w celu wprowadzenia danych, umoŝliwia edytowanie juŝ wcześniej utworzonego sprawozdania (nie zatwierdzonego), umoŝliwia wyeksportowanie wprowadzonego sprawozdania do programu EXCEL (zagadnienie to omówiono na str.18 Instrukcji ), umoŝliwia podgląd/wydrukowanie sprawozdania, umoŝliwia skorygowanie wprowadzonego i zatwierdzonego sprawozdania. UWAGA: Na obrazie ekranu nr 5 widoczne są równieŝ formatki: i. Prosimy nie uŝywać tych formatek, gdyŝ są one uŝywane tylko na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Okno sprawozdania jednostkowego - omówienie korzystania z ikon na górnym pasku ekranu widocznym na obrazie ekranu nr 6: obraz ekranu 6 Aktywne ikony w arkuszu sprawozdania jednostkowego - górnej zakładce 1. Zachowaj - zapisuje dokonane zmiany, 2. Czyść formatkę - czyści zawartość aktywnej komórki, 3. Wstaw rekord - umoŝliwia wstawienie nowego wiersza, 4. Usuń rekord - usuwa cały wiersz, 5. Wyczyść rekord - czyści zawartość całego wiersza, 6. Kopiuj rekord - kopiuje wiersz, który jest powyŝej, 7. Kopiuj pole - kopiuje zawartość pojedynczej komórki, która jest powyŝej,

30 8. Wprowadź zapytanie - umoŝliwia wprowadzenie zapytania w celu np. wyszukania w aktywnym arkuszu sprawozdania określonej kwoty, 9. Wykonaj zapytanie - wykonuje zapytanie. Między poszczególnymi komórkami arkusza przesuwamy się uŝywając tabulatora. Aby na bieŝąco zapisywać wprowadzane dane posługujemy się ikoną z dyskietką pkt 1. Z arkusza wychodzimy uŝywając/klikając na niebieskie drzwiczki w górnym prawym rogu arkusza

31 3.3 Czynności wstępne w celu wprowadzenia sprawozdania budŝetowego W celu wprowadzenia sprawozdania naleŝy wypełnić (jeŝeli nie są automatycznie wypełnione przez system) pola: Symbol symbol Państwa Jednostki organizacyjnej w systemie KSAT, który system zaczytuje automatycznie, Kod oznaczenie klienta jednostki organizacyjnej wprowadzającej sprawozdanie, tzw. kod kontrahenta, pod którym m.in. wgrywane są wszystkie sprawozdania Państwa Jednostki, kod ten powinien zaczytać się automatycznie do arkusza sprawozdawczego, Opis pole to umoŝliwia zamieszczenie dodatkowego opisu, Rok program automatycznie wprowadza bieŝący rok, Miesiąc wybrać z dostępnej listy rozwijanej oznaczenie miesiąca na koniec którego składane jest sprawozdanie, Rodzaj sprawozdania wybrać z dostępnej listy rozwijanej dodatkowe oznaczenie składanego sprawozdania, Wprowadził program automatycznie wprowadza nazwę zalogowanego uŝytkownika, Potwierdził program automatycznie wprowadza nazwę uŝytkownika zatwierdzającego sprawozdanie, Ukończone wskaźnik ukończenia: sprawozdanie ukończone, sprawozdanie nieukończone, Zatwierdzone wskaźnik zatwierdzenia: sprawozdanie zatwierdzone, sprawozdanie niezatwierdzone. Po wprowadzeniu wszystkich danych naleŝy kliknąć przycisk Zapisz sprawozdanie co oznacza zapisanie wprowadzonych danych, po czym moŝna przystąpić do wprowadzania poszczególnych pozycji sprawozdania

32 4. Sprawozdanie Rb-27S obraz ekranu 7 - Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S Plan dochodów do sprawozdań jednostkowych Rb-27S będzie wczytywany przez Departament Finansów, w terminie do 7-ego dnia następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wprowadzając sprawozdanie naleŝy sprawdzić zaleŝność, o której mowa poniŝej (uwaga w ramce) a następnie przejść do punktu nr 2. 1) kliknąć na Pobierz dane planu plan zostanie automatycznie pobrany z modułu PLANOWANIE w szczegółowości: klasyfikacja budŝetowa, symbol obiektu ( WOJ WOJEWÓDZTWO) źródło finansowania (źródła finansowania omówiono w niniejszej instrukcji na str. 21). UWAGA: ZACZYTANY PLAN MUSI BYĆ ZGODNY Z ZATWIERDZONYM PLANEM FINANSOWYM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO. Po pozytywnym zweryfikowaniu ww. zgodności przechodzimy do pkt

33 2) wprowadzić dane liczbowe za miesiące, które nie kończą kwartału i miesiąc grudzień tylko Dochody wykonane, za miesiące, które kończą kwartał w pełnej szczegółowości określonej w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej. UWAGA: JeŜeli w Państwa jednostce pojawi się dochód ponadplanowy, wówczas naleŝy wprowadzić do arkusza sprawozdania następujące dane: - zadanie (D/2011/O), - klasyfikację budŝetową (np ), - symbol obiektu (WOJ), - źródło finansowania, - pozostałe dane liczbowe. 3) kliknąć przycisk Wylicz sumy co spowoduje automatyczne wprowadzenie przez program sum do poszczególnych kolumn. 4) Po uzupełnieniu wymaganych kolumn zapisujemy sprawozdanie ikona w kształcie dyskietki w lewym górnym rogu ekranu -. Wówczas na ekranie pojawi się następujący komunikat: klikamy Ok. i wychodzimy ze sprawozdania za pomocą niebieskich drzwiczek ikona w prawym górnym rogu - 5) JeŜeli sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone to wówczas w celu dokonania poprawek/edycji wprowadzonych danych naleŝy będąc na formatce Przegląd sprawozdań (która będzie widoczna po wyjściu z arkusza sprawozdawczego) podświetlić/ustawić się na danym Rb jednostkowym, a następnie kliknąć funkcję Zmień

34 6) Po stwierdzeniu zgodności sprawozdania z ewidencją księgową naleŝy sprawozdanie zatwierdzić wybierając na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zatwierdź. Potwierdzenie danych powoduje zaznaczenie odpowiednich pól w sprawozdaniu. UWAGA: Po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną sprawozdania nie ma moŝliwości jego zmiany/ edycji tzn. sprawozdanie zatwierdzone jest ostateczne. JeŜeli zaistnieje konieczność zmiany zatwierdzonego sprawozdania sporządzamy KOREKTĘ SPRAWOZDANIA, którą omówiono na str. 19 Instrukcji. obraz ekranu 8 Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S wprowadzone, zatwierdzone i ukończone System KSAT nadaje automatycznie datę utworzenia sprawozdania budŝetowego. Jest ona widoczna po kliknięciu na ikonę widoczną w górnej prawej części ekranu

35 7) W celu wydrukowania sprawozdania naleŝy wybrać na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zestawienia. Zaznaczony zakres sprawozdań BieŜące dotyczy aktywnego arkusza, na którym się znajdujemy. Zakres sprawozdań Za okres dotyczy wszystkich sprawozdań widocznych w Przeglądzie sprawozdań i ma zastosowanie na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. System KSAT, funkcja Zestawienia umoŝliwia wydrukowanie sprawozdania tylko dla wybranego parametru tj.: źródła finansowania, obiektu budŝetowego, działu, rozdziału, paragrafu poprzez wpisanie określonego parametru lub jego wybór z tzw. listy rozwijanej widocznej z prawej strony kaŝdego wiersza. Następnie naleŝy wybrać funkcję Drukuj. 8) Po wydrukowaniu sprawozdania, na arkuszu sprawozdawczym umieszcza się w miejscu do tego wyznaczonym pieczątkę jednostki, datę sporządzenia oraz podpisy osób upowaŝnionych. UWAGA: Sprawozdanie sprawdzone pod względem zgodności z ewidencją księgową i wydrukowane winno być dostarczone do Departamentu Finansów UMWW (placówki oświatowe do Departamentu Edukacji i Nauki UMWW) w terminach określonych w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej. Wersja papierowa musi być zgodna z zatwierdzoną przez Państwa wersją elektroniczną sprawozdania w systemie KSAT

36 5. Sprawozdanie RB-28 S obraz ekranu 9 Sprawozdanie jednostkowe Rb-28 S 1) kliknąć na Pobierz dane planu plan zostanie automatycznie pobrany z modułu PLANOWANIE w szczegółowości: a. zadanie (nr zadania wynika z wprowadzonego Rejestru zadań budŝetowych), b. klasyfikacja budŝetowa, c. symbol obiektu ( WOJ WOJEWÓDZTWO), d. źródło finansowania (źródła finansowania omówiono w niniejszej instrukcji na str. 21). UWAGA: ZACZYTANY PLAN MUSI BYĆ ZGODNY Z ZATWIERDZONYM PLANEM FINANSOWYM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO. Po pozytywnym zweryfikowaniu ww. zgodności przechodzimy do pkt

37 obraz ekranu 10 Sprawozdanie Rb-28 S z pobranym planem 2) wprowadzić dane liczbowe za miesiące, które nie kończą kwartału i miesiąc grudzień tylko Wydatki wykonane, za miesiące, które kończą kwartał w pełnej szczegółowości określonej w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej tzn. zaangaŝowanie, wydatki wykonane, zobowiązania. UWAGA: JEśELI W SPRAWOZDANIU RB-28S WYSTĄPI ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE DO SPRAWOZDANIA NALEśY ZAŁĄCZYĆ WYJAŚNIENIE CZEGO ONO DOTYCZY, ORAZ KIEDY ZOSTAŁO/ZOSTANIE UREGULOWANE. 3) kliknąć przycisk Wylicz sumy co spowoduje automatyczne wprowadzenie przez program sum do poszczególnych kolumn

38 4) Po uzupełnieniu wymaganych kolumn zapisujemy sprawozdanie ikona w kształcie dyskietki w lewym górnym rogu ekranu -. Wówczas na ekranie pojawi się następujący komunikat: klikamy Ok. i wychodzimy ze sprawozdania za pomocą niebieskich drzwiczek ikona w prawym górnym rogu - obraz ekranu 11 Sprawozdanie Rb-28 S przed zatwierdzeniem 5) JeŜeli sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone, wówczas w celu dokonania poprawek/edycji wprowadzonych danych naleŝy kliknąć na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zmień. 6) Po stwierdzeniu zgodności sprawozdania z ewidencją księgową naleŝy ostateczną wersję sprawozdania zatwierdzić wybierając na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zatwierdź

39 Ww. zagadnienie omówiono w Instrukcji na str.12, pkt 6. 7) W celu wydrukowania sprawozdania naleŝy wybrać funkcję Zestawienia. Ww. zagadnienie omówiono w Instrukcji na str.13, pkt 7. 8) Zadania budŝetowe widoczne w kolumnie pierwszej arkusza sprawozdawczego wynikają z Rejestru zadań budŝetowych. Nazwę zadania rozpoznaje się przez rozwinięcie listy zadań budŝetowych (klikamy na przycisk tzw. listy rozwijanej obok numeru zadania) i wpisanie w dolnej części ekranu po słowie Znajdź numeru zadania, który nas interesuje, a następnie poprzez kliknięcie na funkcję Wybierz. Formatkę widoczną na obrazie ekranu nr 12 zamykamy klikając na krzyŝyk, na czerwonym tle, z prawej górnej strony okna. obraz ekranu 12 Przeglądanie rejestru zadań budŝetowych 9) KaŜda jednostka budŝetowa, która realizuje zadania inwestycyjne zobowiązana jest sporządzać informację z wykonania wydatków inwestycyjnych w szczegółowości do zadań budŝetowych za dany okres sprawozdawczy. Sprawozdanie/wydruk pomocniczy w powyŝszej szczegółowości uzyskujemy poprzez skorzystanie z funkcji EXP-Excel, wybieramy szablon z opisem: Rb 28 S kls, źródło, obiekt, zadanie (pkt 6 str.18 Instrukcji). PowyŜszy wydruk powinien być podpisany analogicznie jak sporządzone sprawozdanie budŝetowe i załączony do sprawozdania

UCHWAŁA Nr 1459 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1459 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr 1459 /2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4318 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4318 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr 4318 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: wykorzystania systemu KSAT 2000i do elektronicznego sporządzania harmonogramów realizacji dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom sektora finansów publicznych posiadającym osobowość prawną podległym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat Aby uruchomić nową wersję KSAT należy posiadać nową wersję przeglądarki Firefox można pobrać ze strony https://www.mozilla.org/pl/firefox/new (działa również w Chrome) oraz zainstalowaną Javę i program

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0 ver. 1.0 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Instalacja oprogramowania 3 3 Pierwsze logowanie 5 4 Wyszukiwanie informacji o pacjentach 9 5 Pytania i odpowiedzi 12 1 Informacje ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia

Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia Gdańsk, listopad 2006r. Połączenie VPN instalacja i zestawianie połączenia Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje krok po kroku przebieg instalacji oprogramowania niezbędnego do nawiązywania połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne logowanie do SAP

Bezpieczne logowanie do SAP Bezpieczne logowanie do SAP Cel Zastosuj tę procedurę, aby uzyskać dostęp do systemu SAP (za pomocą połączenia szyfrowanego). Wymagania wstępne Przy pierwszym uruchomieniu na danym komputerze konieczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo