UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 697/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w celu sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S. Na podstawie załącznika nr 44 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W celu usprawnienia pracy w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych przez jednostki podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego tworzy się ww. jednostkom dostęp do systemu KSAT 2000i, (do modułu Planowanie i monitorowanie budŝetu), którego autorem jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. COIG z siedzibą w Katowicach. 2 Zatwierdza się Instrukcję instalacji systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Zatwierdza się Instrukcję uŝytkownika systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Zatwierdza się Harmonogram udostępnienia systemu KSAT 2000i w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Zatwierdza się wykaz jednostek organizacyjnych, którym zostanie udostępniony system KSAT 2000i, określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6 1

2 Za realizację uchwały odpowiedzialni są: w zakresie spełnienia wymogów wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMWW oraz Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji w UMWW przez instrukcje oraz wzory oświadczeń dla uŝytkowników systemu KSAT 2000i Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), w zakresie utworzenia kont imiennych uŝytkowników systemu KSAT 2000i oraz sprawy związane z instalacją systemu KSAT 2000i w jednostkach Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w zakresie utworzenia dostępów do sprawozdań w systemie KSAT 2000i oraz sprawy związane z Instrukcją uŝytkownika systemu KSAT 2000i Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, za podejmowanie działań określonych w Harmonogramie udostępnienia systemu KSAT 2000i, oraz uŝytkowanie systemu KSAT 2000i zgodnie z załączonymi w niniejszej uchwale instrukcjami Dyrektorzy jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nadzorujący bezpośrednio 23 placówki oświatowe. 7 Zobowiązuje się wszystkich Dyrektorów jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego do zobligowania pracowników wyznaczonych do obsługi systemu KSAT 2000i do uŝytkowania ww. systemu zgodnie z załączonymi w niniejszej uchwale instrukcjami oraz bezwzględnego przestrzegania zasad i wytycznych wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji, oraz Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów stanowiących załączniki do Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 22/09 z dnia 8 maja 2009 r. 8 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w celu sporządzania i przekazywania sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej, (Dz. U. Nr 20, poz.103) jednostki budŝetowe mają obowiązek przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej. W celu usprawnienia pracy w zakresie sporządzania i przekazywania ww. sprawozdawczości budŝetowej (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S) przez jednostki podległe oraz zapewnienia rzetelności i prawidłowości sporządzanych przez Województwo Wielkopolskie zbiorczych sprawozdań budŝetowych Rb-27S i Rb-28S, wprowadza się w jednostkach podległych system KSAT 2000i. Autorem ww. systemu jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. COIG z siedzibą w Katowicach wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, z którym w dniu 27 października 2008 r. Województwo Wielkopolskie zawarło umowę na zakup, instalację i wdroŝenie Systemu Finansowo Księgowo-BudŜetowego oraz świadczenie usług asysty technicznej. Udostępnienie systemu KSAT 2000i jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, w tym placówkom oświatowym podległym Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nastąpi zgodnie z Harmonogramem udostępnienia systemu KSAT 2000i, określonym w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. Marszałek Województwa Marek Woźniak 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU KSAT2000i wersja dokumentu: 1.0 data utworzenia:

5 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA APLIKACJI KSAT2000I NA STANOWISKU KOMPUTEROWYM Minimalne wymagania aplikacji Instalacja klienta SSL-VPN Client Uruchomienie klienta VPN oraz nawiązanie połączenia Instalacja środowiska Java Runtime Environment (JRE) Uruchomienie aplikacji KSAT2000i

6 I. Instalacja aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym 1. Minimalne wymagania aplikacji - Procesor taktowany zegarem 2GHz, - 1GB pamięci RAM, - System operacyjny Microsoft Windows XP z Service Pack 3, Vista lub 7, - Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6 lub wyŝsza, Internet Explorer niezbędny jest do przeprowadzenia pierwszego etapu instalacji, natomiast samo korzystanie z aplikacji moŝe odbywać się z poziomu przeglądarki Mozilla Firefox. WaŜne jest, aby przeglądarka, z której będziecie Państwo korzystać miała wyłączoną funkcję blokowania okien wyskakujących, - Środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6.0_16, - Zalecane jest posiadanie oprogramowania antywirusowego wraz z aktualną bazą wirusów. 2. Instalacja klienta SSL-VPN Client W celu uzyskania dostępu do aplikacji wymagane jest zainstalowanie klienta SSL VPN. Klient ten pozwala na ustanowienie bezpiecznego połączenia pomiędzy stacją roboczą uŝytkownika, a serwerem znajdującym się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.!!!UWAGA!!! Instalacja klienta VPN musi być przeprowadzona z konta posiadającego uprawnienia administratora

7 Instalację naleŝy zacząć od uruchomienia przeglądarki Internet Explorer w wersji 6 lub wyŝszej. Przeglądarka ta jest dostępna po kliknięciu na następujące ikony: lub. Po uruchomieniu w pasku adresu przeglądarki naleŝy wpisać podany niŝej adres: https://e.umww.pl:1588/ W zaleŝności od wersji przeglądarki pojawią się komunikaty (Rysunek 1 i 2): Rysunek 1 Potwierdzenie certyfikatu zabezpieczeń witryny WWW (Internet Explorer 7) lub - 3 -

8 Rysunek 2 Potwierdzenie certyfikatu zabezpieczeń witryny WWW (Internet Explorer 6) W pierwszym przypadku (Rysunek 1) wybieramy opcję Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane), lub po prostu klikamy przycisk Tak lub Yes, jeŝeli pojawił się komunikat przedstawiony na rysunku 2. Po przejściu tego etapu pojawi się ekran logowania. Rysunek 3 Logowanie do portalu VPN - UMWW W polu Name oraz Password naleŝy wpisać login oraz hasło, które zostało państwu dostarczone. Po prawidłowym wpisaniu tych danych system moŝe zapytać, czy hasła dla tej witryny mają zostać zapamiętane. Zalecamy, aby nie zapamiętywać tego typu haseł. Prawidłowe zalogowanie spowoduje, iŝ pojawi się komunikat informujący o braku zainstalowanego oprogramowania potrzebnego do nawiązania połączenia

9 Rysunek 4 Ekran po zalogowaniu Aby zainstalować klienta VPN musimy kliknąć Click here to download and install it. W trakcie procesu ściągania oraz instalacji klienta będą pojawiały się następujące po sobie komunikaty: - 5 -

10 Rysunek 5 OstrzeŜenie o zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer W kaŝdym z przypadków klikamy przycisk Uruchom. Komunikaty mogą się nieco róŝnić w zaleŝności od wersji przeglądarki internetowej, z której uŝytkownik korzysta. Po prawidłowym ściągnięciu aplikacji klienta powinien uruchomić się automatycznie instalator oprogramowania. Ekran instalatora moŝe róŝnić się w zaleŝności od systemu operacyjnego. Systemy Windows Vista oraz Windows 7 mogą wymagać podczas instalacji potwierdzenia do uzyskania uprawnień administratora, dlatego teŝ pierwsze okno instalatora będzie wymagało wybrania opcji Run as administrator. Gdy aplikacja uruchamiana jest pod systemem Windows XP powinien od razu pojawić się ekran przedstawiony na rysunku 8. Rysunek 6 Instalacja klienta VPN W następnym oknie (Rysunek 7) wystarczy wybrać przycisk Tak - 6 -

11 Rysunek 7 Okno z powiadomieniem o wprowadzanych zmianach w komputerze Następny etap to zainstalowanie aplikacji poprzez kliknięcie przycisku Install. Rysunek 8 Ostatni etap instalacji klienta VPN Po zakończeniu instalacji, w menu programy (Start > Programy) powinna pojawić się pozycja przedstawiona na rysunku 9. Umieszczony w menu skrót: FortiClient SSL VPN słuŝy do uruchamiania klienta połączenia VPN

12 Rysunek 9 Ikona klienta zdalnego połączenia SSL VPN 3. Uruchomienie klienta VPN oraz nawiązanie połączenia Opisane poniŝej kroki dotyczące uruchomienia klienta oraz nawiązania połączenia naleŝy przeprowadzić z konta uŝytkownika, który będzie obsługiwał system KSAT. Połączenie naleŝy nawiązać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem pracy z systemem KSAT. Po uruchomieniu klienta VPN pojawi się okno, w którym naleŝy wpisać dane niezbędne do połączenia (Rysunek 10). Rysunek 10 Klient zdalnego połączenia Server Address: e.umww.pl:1588 Username: nazwa uŝytkownika (pkt. 1 na dostarczonej liście haseł) - 8 -

13 Password: nazwa uŝytkownika (pkt. 2 na dostarczonej liście haseł) Po wpisaniu powyŝszych danych wystarczy kliknąć przycisk Connect. JeŜeli wszystko przebiegnie pomyślnie zostanie otwarte połączenie do serwera KSAT2000i (prawidłowe nawiązanie połączenia skutkuje pojawieniem się w oknie statusu: Connected). Okno moŝna zminimalizować klikając na przycisk spowoduje zerwanie połączenia. u góry okna. Wybranie opcji Exit Po zminimalizowaniu okna, moŝna je w kaŝdej chwili przywrócić klikając na ikonę znajdującą się przy zegarze systemowym. 4. Instalacja środowiska Java Runtime Environment (JRE) Do prawidłowego działania aplikacji KSAT2000i niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska Java Runtime Environment w wersji minimum 1.6.0_16. Środowisko JRE moŝna pobrać w następujący sposób: 1. NaleŜy wejść na adres strony WWW: 2. Następnie kliknąć przycisk Download JRE, 3. Z listy umieszczonej na stronie wybrać platformę Windows oraz zaznaczyć pole oznaczające akceptację warunków licencyjnych:. I agree to the Java SE Runtime Environment 6u23 with JavaFX License Agreement 4. Kliknięcie przycisku Continue spowoduje przejście do kolejnego etapu pobierania, 5. Ostatnią z czynności, jaką naleŝy wykonać to kliknięcie na elemencie jre-6u23-windows-i586.exe i zapisaniu pliku na dysku komputera. Po ściągnięciu instalatora środowiska JRE, naleŝy zlokalizować jego plik (lokalizacja w której plik został zapisany moŝe róŝnić się w zaleŝności od przeglądarki z jakiej Państwo - 9 -

14 korzystacie oraz systemu operacyjnego: np. Pulpit, Moje Dokumenty, Moje Dokumenty\Pobieranie) i następnie go uruchomić. Uruchomienie instalacji moŝe być wykonane jedynie z konta posiadającego uprawnienia administratora. 1. Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe: Rysunek 11 Pierwszy etap instalacji środowiska JRE Na tym etapie wystarczy kliknąć przycisk INSTALL. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w tej fazie instalacji pojawi się okno informujące o wykryciu zainstalowanej juŝ wersji środowiska JRE (Rysunek 12). Rysunek 12 Pytanie o przeinstalowanie środowiska JRE JeŜeli są Państwo pewni, iŝ faktycznie na komputerze jest zainstalowana wymagana wersja środowiska, naleŝy kliknąć No, w przeciwnym wypadku proszę wybrać Yes, co spowoduje zainstalowanie oprogramowania

15 Po zakończeniu procesu instalacji konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. 5. Uruchomienie aplikacji KSAT2000i PoniŜsza procedura uruchomienia powinna być przeprowadzana z konta uŝytkownika wyznaczonego do obsługi aplikacji KSAT2000i. Aby uruchomić aplikację KSAT2000i naleŝy wpierw ustanowić połączenie VPN opisane w punkcie 3, a następnie w przeglądarce internetowej wpisać podany niŝej adres: Aplikacja przed pierwszym uruchomieniem będzie wykazywała błędy związane z cyfrową sygnaturą aplikacji: oraz Rysunek 13 Potwierdzenie zaufanych treści Rysunek 14 Potwierdzenie zaufanych treści

16 W kaŝdym przypadku, gdy pojawia się tego typu komunikat naleŝy zaznaczyć pole i następnie kliknąć przycisk Run. Tego typu komunikaty powinny pojawiać się wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. MoŜe się zdarzyć, Ŝe pojawi się komunikat dotyczący blokowania niezaufanych komponentów aplikacji (Rysunek 15). W tym przypadku naleŝy kliknąć No. Rysunek 15 - Komunikat o niezaufanych komponentach aplikacji!!! UWAGA!!! W przypadku niektórych systemów operacyjnych oraz wersji oprogramowania Java Runtime Environment moŝe dojść do sytuacji, gdy po pojawieniu się okna przedstawionego na rysunku 12 nie będzie moŝna kliknąć na Ŝaden z elementów. JeŜeli zaistnieje opisana sytuacja, naleŝy wykonać następujące kroki: 1. Uruchomić MenedŜer zadań Windows przez naciśnięcie klawiszy CTRL-ALT-DELETE, a następnie kliknąć na przycisk MenedŜer zadań, 2. Kliknąć na zakładkę Procesy, 3. Zaznaczyć na liście proces java (moŝe istnieć jeszcze proces javaw, a więc proszę zwrócić dokładnie uwagę na nazwę), 4. Kliknąć przycisk Zakończ proces, a następnie w oknie, które się pojawi naleŝy potwierdzić zamiar zamknięcia. Okno menedŝera zadań wraz z zaznaczonym procesem Java ukazane jest na rysunku 17: 5. Przejść do Panelu Sterowania (START > Ustawienia > Panel Sterowania), 6. Kliknąć dwukrotnie na ikonie: - Java,

17 7. Po otwarciu panelu konfiguracji Java, przejść do zakładki Advanced, 8. Rozwinąć gałąź Security, następnie Mixed Code i kliknąć Disable Verification (Rysunek 16). 9. Kliknąć przycisk Apply, a następnie OK. Rysunek 16 - Panel kontroli Java wraz z rozwiniętymi gałęziami Security

18 Rysunek 17 - Okno menedŝera zadań Windows Po przeprowadzeniu powyŝszych kroków, jeŝeli cała procedura instalacji przebiegła prawidłowo powinno pojawić się właściwe okno aplikacji (Rysunek 18). Rysunek 18 - Okno aplikacji KSAT2000i

19 Wielkopolskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 697/2011 Zarządu Województwa z dnia 9 czerwca 2011 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU KSAT 2000i

20 Poznań, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI: Instrukcja uŝytkownika systemu KSAT 2000i 1. Rozpoczęcie pracy z systemem KSAT 2000i Przydzielanie dostępu dla uŝytkowników Przeznaczenie systemu KSAT 2000i Logowanie uŝytkownika do systemu KSAT 2000i 3 2. Moduł PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU, ścieŝka dostępu do sprawozdań Praca z arkuszem sprawozdawczym Przegląd sprawozdań omówienie aktywnych formatek Okno sprawozdania jednostkowego omówienie korzystania z ikon Czynności wstępne w celu wprowadzenia sprawozdania budŝetowego Sprawozdanie RB- 27S Sprawozdanie RB- 28S Eksport sprawozdań do programu Excel Korekta sprawozdań Dodatkowe informacje - źródła finansowania zadań budŝetowych

21 - 17 -

22 1. Rozpoczęcie pracy z systemem KSAT 2000i 1.1. Przydzielanie dostępu dla uŝytkowników. Gestorem systemu KSAT 2000i jest Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie pytania i uwagi związane z obsługą systemu KSAT 2000i naleŝy kierować bezpośrednio do Gestora systemu pod adres Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18, Poznań lub na adres poczty elektronicznej W związku z tym, Ŝe połączenie do systemu KSAT 2000i związane jest z bezpośrednim połączeniem sieci komputerowej Urzędu oraz ze względów bezpieczeństwa, osoby przed otrzymaniem dostępu do systemu KSAT 2000i muszą zapoznać się z Polityką bezpieczeństwa informacji i Wytycznymi bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów oraz złoŝyć zgodnie z ww. dokumentami niezbędne oświadczenia i wnioski. Profil uŝytkownika w systemie KSAT 2000i moŝe zostać utworzony dopiero po spełnieniu powyŝszych warunków. Wniosek powinien zostać zaakceptowany przez dyrektora jednostki podległej a następnie przez Gestora systemu KSAT 2000i oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zaakceptowane wnioski oraz oświadczenia naleŝy złoŝyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w Departamencie Finansów Urzędu Marszałkowskiego. Placówki oświatowe ww. dokumenty składają za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. Departament Administracyjny przydziela uprawnienia do połączenia zdalnego przez VPN i tworzy profil uŝytkownika w systemie KSAT 2000i oraz przekazuje dane dostępowe w zabezpieczonej kopercie z opisem do rąk własnych osobie wskazanej we wniosku. Departament Finansów przydziela uprawnienia profilom uŝytkowników do modułu sprawozdawczego systemu KSAT 2000i na podstawie wniosku Przeznaczenie systemu KSAT 2000i. System KSAT 2000i jest przeznaczony do sporządzania i przekazywania sprawozdawczości budŝetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103). System KSAT 2000i moŝe być wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu do tego przeznaczonym. UŜytkownicy systemu KSAT 2000i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy pozyskanych z systemu danych osobowych

23 Wykorzystanie przez uŝytkownika systemu KSAT 2000i niezgodnie z przeznaczeniem stanowi podstawę do niezwłocznego zablokowania dostępu do systemu. Odblokowanie konta jest moŝliwe tylko i wyłącznie na pisemny wniosek zatwierdzony przez dyrektora jednostki podległej oraz Gestora systemu Logowanie uŝytkownika do systemu KSAT 2000i obraz ekranu 1 Logowanie do systemu KSAT 2000i NaleŜy wpisać: nazwę uŝytkownika hasło następnie klikamy myszką na klawisz POŁĄCZ

24 - 20 -

25 2. Moduł PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU, ścieŝka dostępu do sprawozdań obraz ekranu 2 - Aplikacja PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU ŚcieŜka: wybieramy dostępną aplikację pod nazwą: PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU klikamy na ikonę z ludzikiem Przy otwartej formatce KSAT konsola startowa, jest moŝliwość skorzystania z następujących funkcji: - umoŝliwia zmianę hasła, - zawiera pomocniczy opis funkcjonalności poszczególnych klawiszy, - zamknięcie systemu KSAT

26 W lewej części okna formatki wyświetlają się następujące informacje: uŝytkownik, data logowania, wersja oprogramowania i dostęp do bazy danych. obraz ekranu 3 - PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDśETU GŁÓWNE MENU ŚCIEśKA DOSTĘPU DO SPRAWOZDAŃ Na ekranie widzimy m.in.: rok planu budŝetu (naleŝy kaŝdorazowo wybierać odpowiedni rok planu, poprzez rozwinięcie za pomocą przycisku nazwę jednostki budŝetowej, listy rozwijanej), klikamy myszką na zakładkę górnej części ekranu > SPRAWOZDAWCZOŚĆ następnie klikamy na:

27 > SPRAWOZDANIA RB obraz ekranu 4 WYBÓR JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO Wybieramy sprawozdanie jednostkowe poprzez filtr rozwijając listę dostępnych sprawozdańklikając na przycisk tzw. listę rozwijaną RB-27S, RB-28S. Dostępne przyciski i ich funkcjonalność: - umoŝliwia wprowadzenie sprawozdania jednostkowego do systemu,

28 -umoŝliwia przejście do arkusza PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ obraz ekranu nr 5, str. 7 Instrukcji, -zamknięcie aktywnej formatki powrót do obrazu ekranu nr 3, str.5 Instrukcji. 3. PRACA Z ARKUSZEM SPRAWOZDAWCZYM zagadnienia ogólne (dotyczą Rb- 27S i Rb-28S) 3.1 Przegląd sprawozdań omówienie aktywnych formatek W Przeglądzie sprawozdań widoczne są wszystkie utworzone przez jednostkę sprawozdania za dany okres sprawozdawczy. Widoczny jest równieŝ status danego sprawozdania tzn. czy jest ono wprowadzone, zatwierdzone lub ukończone. obraz ekranu 5 PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ sprawozdania jednostkowe Omówienie aktywnych formatek dostępnych na dolnej zakładce arkusza: umoŝliwia podgląd zarejestrowanych sprawozdań danego rodzaju,

29 usuwanie sprawozdania, funkcja do przeglądania sprawozdania, umoŝliwia utworzenie kopii sprawozdania, zatwierdzenie ostatecznej wersji sprawozdania, po uŝyciu tej funkcji nie ma moŝliwości edycji arkusza sprawozdawczego, umoŝliwia wejście do nowego arkusza sprawozdawczego w celu wprowadzenia danych, umoŝliwia edytowanie juŝ wcześniej utworzonego sprawozdania (nie zatwierdzonego), umoŝliwia wyeksportowanie wprowadzonego sprawozdania do programu EXCEL (zagadnienie to omówiono na str.18 Instrukcji ), umoŝliwia podgląd/wydrukowanie sprawozdania, umoŝliwia skorygowanie wprowadzonego i zatwierdzonego sprawozdania. UWAGA: Na obrazie ekranu nr 5 widoczne są równieŝ formatki: i. Prosimy nie uŝywać tych formatek, gdyŝ są one uŝywane tylko na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Okno sprawozdania jednostkowego - omówienie korzystania z ikon na górnym pasku ekranu widocznym na obrazie ekranu nr 6: obraz ekranu 6 Aktywne ikony w arkuszu sprawozdania jednostkowego - górnej zakładce 1. Zachowaj - zapisuje dokonane zmiany, 2. Czyść formatkę - czyści zawartość aktywnej komórki, 3. Wstaw rekord - umoŝliwia wstawienie nowego wiersza, 4. Usuń rekord - usuwa cały wiersz, 5. Wyczyść rekord - czyści zawartość całego wiersza, 6. Kopiuj rekord - kopiuje wiersz, który jest powyŝej, 7. Kopiuj pole - kopiuje zawartość pojedynczej komórki, która jest powyŝej,

30 8. Wprowadź zapytanie - umoŝliwia wprowadzenie zapytania w celu np. wyszukania w aktywnym arkuszu sprawozdania określonej kwoty, 9. Wykonaj zapytanie - wykonuje zapytanie. Między poszczególnymi komórkami arkusza przesuwamy się uŝywając tabulatora. Aby na bieŝąco zapisywać wprowadzane dane posługujemy się ikoną z dyskietką pkt 1. Z arkusza wychodzimy uŝywając/klikając na niebieskie drzwiczki w górnym prawym rogu arkusza

31 3.3 Czynności wstępne w celu wprowadzenia sprawozdania budŝetowego W celu wprowadzenia sprawozdania naleŝy wypełnić (jeŝeli nie są automatycznie wypełnione przez system) pola: Symbol symbol Państwa Jednostki organizacyjnej w systemie KSAT, który system zaczytuje automatycznie, Kod oznaczenie klienta jednostki organizacyjnej wprowadzającej sprawozdanie, tzw. kod kontrahenta, pod którym m.in. wgrywane są wszystkie sprawozdania Państwa Jednostki, kod ten powinien zaczytać się automatycznie do arkusza sprawozdawczego, Opis pole to umoŝliwia zamieszczenie dodatkowego opisu, Rok program automatycznie wprowadza bieŝący rok, Miesiąc wybrać z dostępnej listy rozwijanej oznaczenie miesiąca na koniec którego składane jest sprawozdanie, Rodzaj sprawozdania wybrać z dostępnej listy rozwijanej dodatkowe oznaczenie składanego sprawozdania, Wprowadził program automatycznie wprowadza nazwę zalogowanego uŝytkownika, Potwierdził program automatycznie wprowadza nazwę uŝytkownika zatwierdzającego sprawozdanie, Ukończone wskaźnik ukończenia: sprawozdanie ukończone, sprawozdanie nieukończone, Zatwierdzone wskaźnik zatwierdzenia: sprawozdanie zatwierdzone, sprawozdanie niezatwierdzone. Po wprowadzeniu wszystkich danych naleŝy kliknąć przycisk Zapisz sprawozdanie co oznacza zapisanie wprowadzonych danych, po czym moŝna przystąpić do wprowadzania poszczególnych pozycji sprawozdania

32 4. Sprawozdanie Rb-27S obraz ekranu 7 - Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S Plan dochodów do sprawozdań jednostkowych Rb-27S będzie wczytywany przez Departament Finansów, w terminie do 7-ego dnia następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wprowadzając sprawozdanie naleŝy sprawdzić zaleŝność, o której mowa poniŝej (uwaga w ramce) a następnie przejść do punktu nr 2. 1) kliknąć na Pobierz dane planu plan zostanie automatycznie pobrany z modułu PLANOWANIE w szczegółowości: klasyfikacja budŝetowa, symbol obiektu ( WOJ WOJEWÓDZTWO) źródło finansowania (źródła finansowania omówiono w niniejszej instrukcji na str. 21). UWAGA: ZACZYTANY PLAN MUSI BYĆ ZGODNY Z ZATWIERDZONYM PLANEM FINANSOWYM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO. Po pozytywnym zweryfikowaniu ww. zgodności przechodzimy do pkt

33 2) wprowadzić dane liczbowe za miesiące, które nie kończą kwartału i miesiąc grudzień tylko Dochody wykonane, za miesiące, które kończą kwartał w pełnej szczegółowości określonej w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej. UWAGA: JeŜeli w Państwa jednostce pojawi się dochód ponadplanowy, wówczas naleŝy wprowadzić do arkusza sprawozdania następujące dane: - zadanie (D/2011/O), - klasyfikację budŝetową (np ), - symbol obiektu (WOJ), - źródło finansowania, - pozostałe dane liczbowe. 3) kliknąć przycisk Wylicz sumy co spowoduje automatyczne wprowadzenie przez program sum do poszczególnych kolumn. 4) Po uzupełnieniu wymaganych kolumn zapisujemy sprawozdanie ikona w kształcie dyskietki w lewym górnym rogu ekranu -. Wówczas na ekranie pojawi się następujący komunikat: klikamy Ok. i wychodzimy ze sprawozdania za pomocą niebieskich drzwiczek ikona w prawym górnym rogu - 5) JeŜeli sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone to wówczas w celu dokonania poprawek/edycji wprowadzonych danych naleŝy będąc na formatce Przegląd sprawozdań (która będzie widoczna po wyjściu z arkusza sprawozdawczego) podświetlić/ustawić się na danym Rb jednostkowym, a następnie kliknąć funkcję Zmień

34 6) Po stwierdzeniu zgodności sprawozdania z ewidencją księgową naleŝy sprawozdanie zatwierdzić wybierając na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zatwierdź. Potwierdzenie danych powoduje zaznaczenie odpowiednich pól w sprawozdaniu. UWAGA: Po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną sprawozdania nie ma moŝliwości jego zmiany/ edycji tzn. sprawozdanie zatwierdzone jest ostateczne. JeŜeli zaistnieje konieczność zmiany zatwierdzonego sprawozdania sporządzamy KOREKTĘ SPRAWOZDANIA, którą omówiono na str. 19 Instrukcji. obraz ekranu 8 Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S wprowadzone, zatwierdzone i ukończone System KSAT nadaje automatycznie datę utworzenia sprawozdania budŝetowego. Jest ona widoczna po kliknięciu na ikonę widoczną w górnej prawej części ekranu

35 7) W celu wydrukowania sprawozdania naleŝy wybrać na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zestawienia. Zaznaczony zakres sprawozdań BieŜące dotyczy aktywnego arkusza, na którym się znajdujemy. Zakres sprawozdań Za okres dotyczy wszystkich sprawozdań widocznych w Przeglądzie sprawozdań i ma zastosowanie na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. System KSAT, funkcja Zestawienia umoŝliwia wydrukowanie sprawozdania tylko dla wybranego parametru tj.: źródła finansowania, obiektu budŝetowego, działu, rozdziału, paragrafu poprzez wpisanie określonego parametru lub jego wybór z tzw. listy rozwijanej widocznej z prawej strony kaŝdego wiersza. Następnie naleŝy wybrać funkcję Drukuj. 8) Po wydrukowaniu sprawozdania, na arkuszu sprawozdawczym umieszcza się w miejscu do tego wyznaczonym pieczątkę jednostki, datę sporządzenia oraz podpisy osób upowaŝnionych. UWAGA: Sprawozdanie sprawdzone pod względem zgodności z ewidencją księgową i wydrukowane winno być dostarczone do Departamentu Finansów UMWW (placówki oświatowe do Departamentu Edukacji i Nauki UMWW) w terminach określonych w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej. Wersja papierowa musi być zgodna z zatwierdzoną przez Państwa wersją elektroniczną sprawozdania w systemie KSAT

36 5. Sprawozdanie RB-28 S obraz ekranu 9 Sprawozdanie jednostkowe Rb-28 S 1) kliknąć na Pobierz dane planu plan zostanie automatycznie pobrany z modułu PLANOWANIE w szczegółowości: a. zadanie (nr zadania wynika z wprowadzonego Rejestru zadań budŝetowych), b. klasyfikacja budŝetowa, c. symbol obiektu ( WOJ WOJEWÓDZTWO), d. źródło finansowania (źródła finansowania omówiono w niniejszej instrukcji na str. 21). UWAGA: ZACZYTANY PLAN MUSI BYĆ ZGODNY Z ZATWIERDZONYM PLANEM FINANSOWYM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA BUDśETOWEGO. Po pozytywnym zweryfikowaniu ww. zgodności przechodzimy do pkt

37 obraz ekranu 10 Sprawozdanie Rb-28 S z pobranym planem 2) wprowadzić dane liczbowe za miesiące, które nie kończą kwartału i miesiąc grudzień tylko Wydatki wykonane, za miesiące, które kończą kwartał w pełnej szczegółowości określonej w rozporządzeniu o sprawozdawczości budŝetowej tzn. zaangaŝowanie, wydatki wykonane, zobowiązania. UWAGA: JEśELI W SPRAWOZDANIU RB-28S WYSTĄPI ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE DO SPRAWOZDANIA NALEśY ZAŁĄCZYĆ WYJAŚNIENIE CZEGO ONO DOTYCZY, ORAZ KIEDY ZOSTAŁO/ZOSTANIE UREGULOWANE. 3) kliknąć przycisk Wylicz sumy co spowoduje automatyczne wprowadzenie przez program sum do poszczególnych kolumn

38 4) Po uzupełnieniu wymaganych kolumn zapisujemy sprawozdanie ikona w kształcie dyskietki w lewym górnym rogu ekranu -. Wówczas na ekranie pojawi się następujący komunikat: klikamy Ok. i wychodzimy ze sprawozdania za pomocą niebieskich drzwiczek ikona w prawym górnym rogu - obraz ekranu 11 Sprawozdanie Rb-28 S przed zatwierdzeniem 5) JeŜeli sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone, wówczas w celu dokonania poprawek/edycji wprowadzonych danych naleŝy kliknąć na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zmień. 6) Po stwierdzeniu zgodności sprawozdania z ewidencją księgową naleŝy ostateczną wersję sprawozdania zatwierdzić wybierając na formatce Przegląd sprawozdań funkcję Zatwierdź

39 Ww. zagadnienie omówiono w Instrukcji na str.12, pkt 6. 7) W celu wydrukowania sprawozdania naleŝy wybrać funkcję Zestawienia. Ww. zagadnienie omówiono w Instrukcji na str.13, pkt 7. 8) Zadania budŝetowe widoczne w kolumnie pierwszej arkusza sprawozdawczego wynikają z Rejestru zadań budŝetowych. Nazwę zadania rozpoznaje się przez rozwinięcie listy zadań budŝetowych (klikamy na przycisk tzw. listy rozwijanej obok numeru zadania) i wpisanie w dolnej części ekranu po słowie Znajdź numeru zadania, który nas interesuje, a następnie poprzez kliknięcie na funkcję Wybierz. Formatkę widoczną na obrazie ekranu nr 12 zamykamy klikając na krzyŝyk, na czerwonym tle, z prawej górnej strony okna. obraz ekranu 12 Przeglądanie rejestru zadań budŝetowych 9) KaŜda jednostka budŝetowa, która realizuje zadania inwestycyjne zobowiązana jest sporządzać informację z wykonania wydatków inwestycyjnych w szczegółowości do zadań budŝetowych za dany okres sprawozdawczy. Sprawozdanie/wydruk pomocniczy w powyŝszej szczegółowości uzyskujemy poprzez skorzystanie z funkcji EXP-Excel, wybieramy szablon z opisem: Rb 28 S kls, źródło, obiekt, zadanie (pkt 6 str.18 Instrukcji). PowyŜszy wydruk powinien być podpisany analogicznie jak sporządzone sprawozdanie budŝetowe i załączony do sprawozdania

UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1512/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie: udostępnienia systemu KSAT 2000i jednostkom sektora finansów publicznych posiadającym osobowość prawną podległym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa

Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Currenda sp. z.o.o 81-853 Sopot AL. Niepodległości 703 A www.currenda.pl SPIS TREŚCI 1.INSTALACJA SERWERA... 3 1.1INSTALACJA WINDOWS 2005 SQL SERWER... 3 1.2INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo