LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899"

Transkrypt

1 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC Ergonomia w miejscu pracy str. 7

2 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz a wiosna, a z nià kolejny numer naszego kwartalnika. Dzi ki budzàcej si do ycia przyrodzie ka dy z nas ma coraz wi cej entuzjazmu i z ch cià podejmuje si nowych wyzwaƒ, tak e zwiàzanych z profilaktykà zdrowotnà. Tym razem artyku y w naszym Poradniku w wi kszoêci poêwi cone sà wioênie, zwiàzanym z nià problemom zdrowotnym oraz w aênie profilaktyce. W centrum uwagi przyjrzeliêmy si bardzo wa nemu zagadnieniu, jakim jest ergonomia w naszym miejscu pracy. Kontynuujemy te tematyk pierwszej pomocy, tym razem przybli amy zagadnienie automatycznej defibrylacji zewn trznej. Dzi ki wywiadowi przeprowadzonemu z profesorem Wojciechem Rowiƒskim w ramach WieÊci z Rady Naukowej przedstawiamy niezwykle wa nà we wspó czesnej medycynie transplantologi. W AktualnoÊciach piszemy o nowoczesnym rezonansie mobilnym, o inauguracji naszej nowej kliniki oraz przeprowadzonym w LUX-MED tygodniu walki z rakiem szyjki macicy. Na koniec zach camy do lektury sta ego felietonu dr. Medarda Lecha. yczymy interesujàcej lektury i jak zwykle liczymy na Paƒstwa opinie i sugestie, które prosimy nadsy aç na adres Redakcja dr n. med. Joanna Perkowicz, Lekarz Naczelny LUX-MED Âwiatowy poziom jakoêci Opieka medyczna jest dziedzinà, w której najwa niejszymi elementami sà dost p do najnowszej wiedzy i zdobyte doêwiadczenie. Medycyna stale si rozwija, pojawiajà si nowe terapie i metody leczenia, dlatego ka dy lekarz uczy si przez ca e ycie. Staramy si, aby tak e w LUX-MED nasi pracownicy stale si rozwijali i pozyskiwali wiedz o najnowszych Êwiatowych standardach, dotyczàcych zarówno leczenia, jak i rozwiàzaƒ organizacyjnych. Bardzo wa ny jest dla nas dost p do uznanych mi dzynarodowych specjalistów, wymiana informacji i wspólny udzia w ró nego typu wydarzeniach. Ju od dawna nasi Pacjenci z powa nymi problemami zdrowotnymi mogà uzyskaç drugà opini medycznà przygotowanà przez Best Doctors organi- AKTUALNOŚCI 4 Praga Po udnie z klinikà LUX-MED 4 Rada Naukowa 5 LUX-MED walczy z rakiem szyjki macicy 5 Hiszpaƒscy goêcie w LUX-MED 5 Mobilny rezonans [str. 5] W CENTRUM UWAGI 7 Zdrowe miejsce pracy PIERWSZA POMOC 10 Kiedy serce wo a o pomoc PORADNIK 11 Pora zadbaç o zdrowie! 12 Gdy py ki szalejà zacj zrzeszajàcà najlepszych specjalistów z ca ego Êwiata. LUX-MED jest te cz onkiem mi dzynarodowego stowarzyszenia na rzecz jakoêci w ochronie zdrowia European Society for Quality in Healthcare. Wnaszym corocznym kalendarzu priorytetowo traktowana jest równie mi dzynarodowa konferencja dotyczàca bezpieczeƒstwa Pacjenta. Tak e podczas prac nad jednym z najwa niejszych projektów budowà szpitala, naszà wiedz poszerzaliêmy podczas spotkaƒ i wizyt w prywatnych szpitalach dzia ajàcych w ró nych regionach Êwiata. Staramy si, aby mi dzynarodowa wspó praca LUX-MED by a systematycznie rozszerzana. Ch tnie te dzielimy si wiedzà, m.in. w ostatnich dniach goêciliêmy mened erów z Hiszpanii (o spotkaniu piszemy w AktualnoÊciach ), którzy interesowali si naszymi osiàgni ciami, zwiedzali kliniki LUX-MED i nie kryli uznania dla naszych osiàgni ç. Adres redakcji: Al. Niepodległości 69, Warszawa tel , Wydawca: LUX-MED S.A., ul. Racławicka 132B, Warszawa Projekt redakcyjny, graficzny i realizacja: Mediapolis Sp. z o.o., tel , Foto w numerze: archiwum LUX-MED Rysunek na okładce: Fellowes Numer oddany do druku: 20 marca 2008 r. [str. 7] WIEŚCI Z RADY NAUKOWEJ 13 Przeszczepy ratujà ycie FELIETON 14 Jak dzia a m czyzna? Jestem przekonana, e podobnie jak dziê, tak i w przysz oêci mi dzynarodowa wspó praca LUX-MED b dzie rozwijana na ró nych polach, dzi ki czemu b dziemy mogli oferowaç Paƒstwu us ugi na najwy szym, Êwiatowym poziomie. 2 LUX-MED marzec LUX-MED marzec 2008

3 A nowa KTUALNOÂCI klinika LUX MED Foto: Andrzej Cynka, Parkiet/foto Rzeczpospolita. Wst g przeci li Prezes Anna Rulkiewicz i Przewodniczàcy Rady Naukowej LUX-MED prof. Jerzy Szczerbaƒ. Na pacjentów w nowej klinice czeka profesjonalny zespó i nowoczesny sprz t. LUX-MED walczy z rakiem szyjki macicy W dniach roku w klinikach LUX-MED zorganizowane zosta y punkty, w których mo na by o uzyskaç informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy badaƒ cytologicznych i szczepieƒ przeciw wirusowi HPV, odpowiedzialnemu za powstawanie tej jednej z najgroêniejszych chorób. Punkty by y jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii Chroni ycie przed rakiem szyjki macicy, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zaka eƒ HPV, która w tym roku odbywa a si pod has em Zadbaj o ycie! Swoje i swoich bliskich. W ramach akcji w klinice w Al. Jerozolimskich goêciliêmy znane i popularne osoby, które wspierajà kampani i wraz z dr n. med. Joannà Perkowicz, Lekarzem Naczelnym LUX-MED, dyskutowa y o roli profilaktyki w zapobieganiu zachorowaniom na raka szyjki macicy. Cezary Harasimowicz, Gra yna Wolszczak, dr Joanna Perkowicz, Beata Âcibakówna, Ilona Felicjaƒska. Foto: Headlines Mobilny rezonans FADO SA firma z Grupy LUX-MED specjalizujàca si w mobilnej diagnostyce obrazowej wprowadzi a us ugi mobilnego rezonansu magnetycznego, które Êwiadczone sà przy pomocy wysokiej klasy aparatu firmy SIEMENS Magnetom Symphony 1,5T, zamontowanego w specjalistycznej naczepie. Mobilny rezonans magnetyczny (RM) nie ró ni si funkcjonalnoêcià diagnostycznà od stacjonarnego. Jego dodatkowà przewagà jest mo liwoêç szybkiego i bezpoêredniego dost pu do tego typu badaƒ dla szpitali, które nie posiadajà w asnego sprz tu. Dzi ki temu pacjenci w ma ych miejscowoêciach majà takie same szanse diagnostyki jak mieszkaƒcy miast, w których szpitale sà wyposa one w stacjonarny RM. Foto: FADO Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Meszaros mówi o zagro eniach jakie niesie sepsa. Praga Po udnie z klinikà LUX-MED 30 stycznia br. odby o si oficjalne przeci cie wst gi w naszej nowej placówce przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie. W uroczystoêci wzi li udzia Klienci, przedstawiciele w adz dzielnicy Praga Po udnie, dziennikarze oraz pracownicy LUX-MED. Wszyscy goêcie zostali oprowadzeni po klinice przez jej Dyrektor dr Katarzyn Âwi ckà. Wieloprofilowa placówka o powierzchni 1500 m 2 mieêci si w Galerii Praskiej. W klinice jest poradnia ogólna oraz poradnie pediatryczne dla dzieci chorych i zdrowych. W placówce znajdujà si 34 gabinety specjalistyczne i konsultacyjne, a tak e pe ny modu medycyny pracy. Przyjmujà w niej Rada Naukowa W ostatnich miesiàcach odby y si dwa posiedzenia Rady Naukowej LUX-MED. Tematem grudniowego spotkania by a Sepsa: patogeneza i klinika. Wyk ad na ten bardzo aktualny i interesujàcy temat przygotowa a prof. dr hab. n. med. Jadwiga Meszaros z Instytutu Transplantologii Akademii m.in. alergolodzy, chirurdzy, interniêci, dermatolodzy, endokrynolodzy, gastrolodzy, ginekolodzy, hematolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, okuliêci i ortopedzi. Ponadto w klinice mo na wykonaç m.in. pe en zakres badaƒ USG, RTG, badania laboratoryjne, audiometryczne i spirometryczne. Medycznej w Warszawie. Na kolejnym, marcowym posiedzeniu Rada Naukowa zaj a si Post pami w diagnostyce i terapii cukrzycy. Temat przybli y uczestnikom prof. zw. dr hab. n. med. Jan Tatoƒ z Akademii Medycznej w Warszawie. Hiszpaƒscy goêcie w LUX-MED 10 marca br. goêciliêmy grup 28 biznesmenów z Hiszpanii. Wizyta zorganizowana zosta a w ramach mi dzynarodowej wymiany s uchaczy i absolwentów studiów MBA prowadzonych przez Wy szà Szko Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego w Warszawie. Podczas spotkania goêcie z wielkà ciekawoêcià i uznaniem zwiedzili placówki LUX-MED. dr Joanna Perkowicz opowiada goêciom o doêwiadczeniach LUX-MED na polskim rynku. Szczególnie interesowa a ich dynamika i perspektywy rynku us ug medycznych, a tak e strategia firmy oraz wp yw zmian w aêcicielskich i kapita u zagranicznego na ekspansj przedsi biorstwa. Hiszpaƒscy goêcie z zainteresowaniem wys uchali prezentacji Lekarza Naczelnego, dr Joanny Perkowicz, poêwi conej dzia alnoêci LUX-MED oraz rozwojowi rynku medycznego w Polsce. Seria pytaƒ i odpowiedzi przekszta ci a si w o ywionà dyskusj. Wizyta goêci z Hiszpanii by a bardzo ciekawym doêwiadczeniem zarówno dla naszych goêci, jak i dla nas samych. Podczas spotkania mogliêmy nie tylko podzieliç si naszà wiedzà, ale tak e uzyskaç informacje na temat rozwiàzaƒ stosowanych w Hiszpanii powiedzia a dr Joanna Perkowicz. Korzystanie z us ug mobilnego RM znacznie skraca kolejki oczekujàcych pacjentów, pozwala zapewniç ciàg oêç badaƒ w szpitalach na czas awarii lub wymiany starego urzàdzenia. Wi ksza dost pnoêç do mobilnej diagnostyki umo liwia te chorym szybszà diagnostyk bez koniecznoêci wielomiesi cznego oczekiwania i du ych kosztów zwiàzanych z podró à do odleg ego szpitala w mieêcie posiadajàcym w asny rezonans magnetyczny. Mobilny RM daje mo liwoêç oferowania regularnych, elastycznych us ug dostosowanych do potrzeb wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej. W ramach Êwiadczonych badaƒ mobilnych FADO zapewnia tak e zespó specjalistów, którzy wykonujà badania we wskazanej przez szpital lokalizacji. 4 LUX-MED marzec LUX-MED marzec 2008

4 W ergonomia CENTRUM UWAGI Zdrowe miejsce pracy Pod koniec 2007 roku LUX-MED by partnerem medycznym drugiej edycji ogólnopolskich badaƒ bezpieczeƒstwa i ergonomicznoêci komputerowych stanowisk pracy ErgoTest. Z aledwie 2% stanowisk biurowych w Polsce to w pe ni bezpieczne miejsca pracy (w pierwszej edycji badania stanowisk takich by o po ow mniej). 47% (I edycja 42%) cz Êciowo spe nia wymogi ergonomii, a 51% (I edycja 57%) narusza je w sposób zdecydowany. Tradycyjnie bardziej pokrzywdzone sà kobiety. W z ych warunkach pracuje 58% respondentek. Dla respondentów odsetek ten wynosi 44%. Ró nica jest wi c znaczna. Zagro enie utratà zdrowia wzrasta w przypadku pracowników administracji paƒstwowej i spó ek Skarbu Paƒstwa. Tam wi kszoêci zasad ergonomii nie spe nia odpowiednio 56 i 54% stanowisk. Za to najlepszymi pracodawcami jesteêmy sami dla siebie. W grupie tej odsetek niebezpiecznych stanowisk to tylko 44%. Nieêle wypadajà te firmy zagraniczne 47%, nienajgorzej firmy polskie 50%. Czynnikiem ró nicujàcym wyniki badaƒ jest te wielkoêç firmy. Najlepiej jest w firmach ma ych (do 6 pracowników) oraz bardzo du ych (powy ej 50 zatrudnionych). Tam odsetek nieergonomicznych stanowisk spada poni ej 50%. W przypadku firm Êrednich si ga nawet 62%. W stosunku do pierwszej edycji znacznie poprawi a si jakoêç sprz tu, z jakiego korzystamy. Ju 61% stanowisk wyposa onych jest w stosunkowo bezpieczne monitory ciek okrystaliczne (I edycja tylko 48%). Z 17 do 12% spad te odsetek najgorszych ekranów, typu CRT, bez filtra. Jednak ma- o który monitor komputerowy jest prawid owo ustawiony. W efekcie subiektywne problemy ze wzrokiem deklaruje 80% respondentów. Z kolei nawet podstawowe akcesoria pozwalajàce podnieêç komfort i bezpieczeƒstwo pracy nale à do rzadkoêci. Z podstawki minimalizujàcej ucisk nadgarstków korzysta nieca e 19% ankietowanych. Podobny odsetek, 21% respondentów, ma mo liwoêç korzystania z podnó ka. Badania zosta y przeprowadzone za pomocà ankiety internetowej zamieszczonej na stronie Wzi o w nich udzia 8306 respondentów. Ankieta powsta a w konsultacji ze specjalistami z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników S u by BHP oraz Instytutu Medycyny Pracy w odzi. Badania sà cz Êcià ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, majàcej na celu popraw warunków pracy pracowników biurowych. Organizatorami kampanii sà Polskie Stowarzyszenie Pracowników S u by BHP oraz firma Fellowes. Patronat nad akcjà obj y te Centralny Instytut Ochrony Pracy i Instytut Medycyny Pracy w odzi. lek. med. Anna Bielakowska, Koordynator Medycyny Pracy, klinika LUX-MED w Warszawie Praca biurowa dominuje w urz dach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Mo na jà scharakteryzowaç jako prac umys owà, wykonywanà w pozycji siedzàcej. Pozycja ta jest korzystna dla precyzyjnej pracy ràk i skutkuje niewielkim kosztem energetycznym wykonywanych czynnoêci, poniewa nie anga uje du ych grup mi Êniowych. W zwiàzku z tym praca biurowa okreêlana jest jako lekka. Niestety pozycja siedzàca oraz wpatrywanie si w monitor, utrzymywane d ugotrwale, mogà staç si ucià liwe. Foto: arch. prywatne Konsekwencjà pracy w jednej pozycji jest te niekorzystne obcià enie kr gos upa i statyczne obcià anie mi Êni tu owia, jak równie spowolnienie krà enia, sp ycenie oddechu wywo ujàce niedotlenienie, co powoduje zmniejszenie wydolnoêci fizycznej i umys owej. Niedostosowane krzes o mo e powodowaç zaburzenia krà enia w koƒczynach dolnych objawiajàce si dr twieniem nóg. Zm czenie wzroku spowodowane pracà z monitorem mo e wyst powaç pod postacià subiektywnych odczuç, jak zamazywanie obrazu lub czytanego tekstu, Êwiat owstr t, niemo noêç d ugiego czytania, pieczenie, zaczerwienienie, bóle oczu, bóle i zawroty g owy. Dyskomfort wzroku wyst pujàcy przy ró nych rodzajach pracy z monitorami jest przemijajàcy i nie powoduje jego trwa ego uszkodzenia. Jednak fakt utrzymywania si dolegliwoêci nawet do kilku godzin od zaprzestania pracy jest bardzo ucià liwy dla pracownika. Dominujàcym czynnikiem ucià liwoêci pracy biurowej zaczyna byç stres spowodowany koniecznoêcià szybkiego tempa pracy, prze adowaniem informacyjnym, zwi kszaniem liczby dodatkowych godzin pracy, co owocuje nasileniem objawów nerwicowych i konfliktami z innymi pracownikami w obawie przed utratà stanowiska. 7 LUX-MED marzec 2008

5 W CENTRUM UWAGI ergonomia LUX MED Stanowisko pracy, które spe nia normy Jak mo emy zadbaç o swoje zdrowie podczas pracy? Rysunek: Fellowes Nasze stanowisko pracy powinno byç przede wszystkim w aêciwie zorganizowane. Wed ug przepisów ka dy z nas powinien mieç zapewnione 13 m 2 pomieszczenia i 2 m 2 pod ogi, a tak e w aêciwy sprz t komputerowy, w tym monitor z odpowiednimi certyfikatami i mo liwoêcià regulacji ostroêci. Wa ne jest te u ywanie odpowiednio dopasowanego fotela z mo liwoêcià regulacji, a tak e odpowiedniej wysokoêci i wielkoêci biurka, w razie potrzeby tak e podnó ka oraz wspornika na nadgarstki. Dla utrzymania w aêciwej postawy i kàta patrzenia istotne jest te zamontowanie regulowanych i stabilnych uchwytów na dokumenty na wysokoêci wzroku. Nale y pami taç, e zgodnie z przepisami pracodawca zobowiàzany jest tak e do zapewnienia nam cyklicznych, bezp atnych badaƒ profilaktycznych, w tym okulistycznych. Jednak co istotne je eli okulista zdiagnozuje nam wad wzroku, to pracodawca powinien partycypowaç w kosztach zakupu okularów, ale tylko u pracowników, którzy ponad po ow swojego czasu pracy poêwi cajà na prac przed komputerem. Dotyczy to jedynie okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze, nie zaê do u ytku codziennego. Foto: archiwum LUX-MED Przede wszystkim pami tajmy o przerwie. Po ka dej godzinie pracy powinniêmy na 5 minut wstaç i przejêç si, co jakiê czas warto zrobiç te proste çwiczenia rozluêniajàce i zmieniç pozycj cia a. Bardzo wa ne jest równie stosowanie filtrów antyrefleksyjnych na ekrany. Nasze monitory powinny byç ustawione na wprost nas w odleg oêci cm od oczu i tak, aby ich górna kraw dê nie znajdowa a si powy ej linii wzroku. Kàt obserwacji powinien znajdowaç si w przedziale stopni w dó. Co jakiê czas powinniêmy zmieniç te kàt patrzenia i skierowaç wzrok w dal. Du e znaczenie ma nasze krzes o i biurko. Krzes o powinno mieç pod okietniki ustawione na odpowiedniej wysokoêci. Wa ne, aby blat pod klawiatur, krzes o oraz pod okietniki by y tak ustawione, by mi dzy naszym ramieniem i przedramieniem by kàt prosty. Dla naszego zdrowia niezwykle istotne jest przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych godzin pracy. Po pracy powinniêmy koniecznie odpoczàç, ale w aktywny sposób. Warto prowadziç zdrowy tryb ycia, stosowaç odpowiednià diet i uprawiaç sport (np. p ywanie, çwiczenia ogólnousprawniajàce) czy po prostu wybraç si na d ugi spacer. Foto na kolumnach: Shutterstock Bardzo istotne jest równie ograniczenie do 4 godzin dziennie czasu pracy przy komputerze dla kobiet w cià y. Wymagania dotyczące pracy z komputerami zawarto w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973 z dn r.). 8 LUX-MED marzec LUX-MED marzec 2008

6 P defibrylacja IERWSZA POMOC automatyczna lek. med. Mariusz Paca owski, Pe nomocnik Zarzàdu ds. Ratownictwa Medycznego, Dyrektor Zarzàdzajàcy, klinika LUX-MED w Katowicach P ORADNIK profilaktyka lek. med. Barbara Jerschina, Kierownik Medyczny, klinika LUX-MED w Warszawie, autorka programu Po egnanie z nadwagà Kiedy serce wo a o pomoc Nag e zatrzymanie akcji serca, migotanie komór czy nag a Êmierç sercowa Co oznaczajà te s owa? Czy mogà dotyczyç osób z naszego otoczenia? Czy wiemy, jak post powaç w takim wypadku? Wokó nas natura budzi si do ycia, s oƒce grzeje coraz mocniej, a zapach ciep ego wiatru przypomina nam, e nadchodzi wiosna w ca ej swojej krasie Pora zadbaç o zdrowie! Niewiele osób zdaje sobie spraw, e nag e zatrzymanie akcji serca mo e dotyczyç ka dego w ka dej sytuacji. Jest ono najcz stszà przyczynà zgonów, np. w USA z powodu nag ego zatrzymania akcji serca umiera rocznie ponad 450 tys. osób. Serce jest pompà, która powoduje ruch krwi w naczyniach krwionoênych. Dzi ki temu krew, krà àc w ca ym organizmie, doprowadza do najdalszych tkanek i organów tlen oraz substancje od ywcze, odbierajàc jednoczeênie dwutlenek w gla i zb dne produkty przemiany materii. W chwili, gdy pompa sercowa zatrzyma si, przep yw krwi ustaje i po kilku minutach nast puje Êmierç najbardziej wra liwego organu, czyli mózgu, a nast pnie kolejnych uk adów. Automatyczny defibrylator Jak przywróciç akcj serca? Najwa niejszà czynnoêcià jest szybkie rozpoznanie zatrzymania i rozpocz cie resuscytacji krà eniowo-oddechowej (pisaliêmy o tym w poprzednim numerze naszego kwartalnika). Obok prawid owo prowadzonej resuscytacji bardzo wa nym czynnikiem poprawiajàcym rokowanie jest kolejne ogniwo aƒcucha prze ycia, czyli defibrylacja elektryczna. Jest to najskuteczniejsza metoda przywracania akcji serca w przypadku migotania komór, tym skuteczniejsza, im szybciej zostanie wdro ona (z ka dà minutà od zatrzymania krà enia szanse na skutecznà defibrylacj malejà o 10%). Aby zrozumieç, na czym polega zabieg defibrylacji, musimy sobie wyobraziç serce w stanie migotania komór. Wtedy poszczególne komórki mi Ênia sercowego kurczà si niezale nie od siebie, w sposób niezsynchronizowany. W efekcie ca y mi sieƒ sercowy (pomimo e poszczególne jego komórki dzia ajà) nie kurczy si i nie jest w stanie pompowaç krwi. Defibrylacja polega na przepuszczeniu pràdu sta ego przez wszystkie komórki mi Êniowe serca. W jego wyniku wszystkie si jednoczeênie zatrzymujà, a nast pnie równoczeênie rozpoczynajà skurcze synchroniczne, powodujàc kurczenie si ca ego serca. Defibrylator, który mówi Wspó czesne defibrylatory automatyczne sà niewielkimi urzàdzeniami cyfrowymi. Dzi ki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod defibrylator wydaje g osowe instrukcje post powania i przejmuje nadzór nad akcjà ratunkowà. Analizuje rytm serca pacjenta i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy nale y rozpoczàç lub kontynuowaç resuscytacj krà eniowo-oddechowà. Gdy urzàdzenie rozpozna stan wymagajàcy wykonania defibrylacji, ostrzega otoczenie, a nast pnie wykonuje defibrylacj. Jak widaç, obs uga wspó czesnych urzàdzeƒ AED (Automatic External Defibrillator) jest niezwykle prosta i ogranicza si WARTO WIEDZIEĆ Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Źródło: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym do uruchomienia urzàdzenia, przyklejenia elektrod i wype niania poleceƒ wydawanych przez defibrylator. Ka dy mo e pomóc Jeszcze kilka lat temu na ca ym Êwiecie osobami uprawionymi do przeprowadzenia defibrylacji byli tylko lekarze. DziÊ zarówno w Europie Zachodniej, jak i Stanach Zjednoczonych sprz t do automatycznej defibrylacji jest ogólnodost pny w miejscach u ytecznoêci publicznej (lotniska, dworce, muzea, stacje paliwowe, centra handlowe itp.) i mo e byç u ywany przez ka dà osob, b dàcà Êwiadkiem wypadku, w którym wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy. Równie w Polsce ostatnie regulacje prawne (Ustawa o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym) dopuszczajà u ywanie defibrylatorów przez osoby udzielajàce pierwszej pomocy. Tak e LUX-MED, odpowiadajàc na potrzeby Klientów, wprowadza do swojej oferty zarówno us ugi polegajàce na ocenie zapotrzebowania na AED, wraz ze wsparciem logistycznym i sprz towym umo liwiajàcym wdro enie AED w miejscu pracy, jak i szkolenia w zakresie obs ugi AED. Zimà nasze nastroje nie by y najlepsze. Cz sto podtrzymywaliêmy form zestawami witaminowo-mineralnymi, a czasem napojami energetycznymi. Pozimowy baga Rzadko uprawialiêmy sport na Êwie ym powietrzu, za to ponad 90% czasu sp dzaliêmy w zamkni tych, ogrzewanych pomieszczeniach i samochodach, w których zazwyczaj jest bardzo suche powietrze. Nasze przyjemnoêci w tym czasie ogranicza y si do polegiwania na kanapie przed telewizorem i podjadania smako yków. Czasem odbywaliêmy spotkania towarzyskie przy suto zastawionym stole z alkoholem, ale najcz Êciej bez aktywnoêci fizycznej w postaci taƒca. Z jakim wi c baga em wychodzimy z zimy? Kilka lub jeszcze wi cej dodatkowych kilogramów t uszczyku, uczucie oci a oêci i spadek formy psychofizycznej, wysuszona, zm czona skóra, ogólny spadek energii yciowej i oczywiêcie wyrzuty sumienia... Teraz przysz a wiosna, budzi si w nas wiara i nadzieja, nasze si y witalne nagle od ywajà i dostarczajà nam energii do realizacji marzeƒ oraz zmiany stylu ycia. Do lekarza Zacznijmy od profilaktyki zdrowotnej. Je eli w ostatnim pó roczu lub roku nie wykonywa eê badaƒ, warto wybraç si do lekarza internisty, który po zebraniu wywiadu oraz zbadaniu oceni, jakie analizy nale y zrobiç w danym przypadku (bioràc pod uwag mi dzy innymi p eç, wiek, wywiad chorobowy, wyst powanie chorób w rodzinie, na ogi i wiele innych czynników). Przyk adowe badania podstawowe krwi to: morfologia, OB, glukoza, lipidogram oraz badanie ogólne moczu, a raz w roku EKG. Panel badaƒ mo- e byç w razie potrzeby rozszerzony. OczywiÊcie raz na dwa lata powinniêmy wykonaç przeêwietlenie klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, USG piersi u paƒ, mammografi u paƒ po czterdziestce, a u panów po pi çdziesiàtce raz w roku profilaktyczne badanie prostaty. Po wykonaniu zaleconych badaƒ nale y ponownie przyjêç do lekarza, aby wnikliwie oceni stan zdrowia, majàc ju pe ne informacje. Do dietetyka A co zrobiç z naszym s odkim t uszczykiem? Zrzucenie zb dnych kilogramów jest bardzo istotne. W tym celu warto pójêç po rad do eksperta i poddaç si kompleksowej terapii odchudzajàcej pod kierunkiem lekarza specjalizujàcego si w tym zakresie we wspó pracy z dietetyczkà i psychoterapeutà, np. w ramach programu Po egnanie z nadwagà. Bez wzgl du na to, czy mamy nadwag czy nie, warto na poczàtku wiosny zaczàç yç bardziej aktywnie. Wysi ek na Êwie ym powietrzu jest wa ny, poniewa przyczynia si do lepszego krà enia krwi i dotlenienia naszego organizmu, a to zaowocuje poprawà nastroju i wzrostem si witalnych. Wiosnà mo emy i powinniêmy wi cej przebywaç na Êwie ym powietrzu, spacerujàc, uprawiajàc jogging czy je d àc na rowerze lub rolkach. Mam nadziej, e teraz ju nikt nie ma wàtpliwoêci, od czego zaczàç tej wiosny Podstawowe zasady zdrowego stylu ycia: LUX MED Jedz zdrowo ogranicz białe pieczywo, produkty mączne drobno mielone, słodycze i cukry oraz tłuszcze zwierzęce i tłuste mięso. Podstawą pożywienia powinny być produkty zbożowe z pełnego ziarna lub grubo mielone. Kilka razy dziennie jedz warzywa i owoce, pij dużo wody mineralnej. Zamiast piwa, które zaostrza apetyt, wypij lampkę czerwonego wina. Jedz częściej, w mniejszych ilościach, najlepiej pięć posiłków dziennie o stałych porach. Posiłki spożywaj powoli informacja o tym, że żołądek jest pełny, biegnie do mózgu kilkanaście minut. Dzień zaczynaj od śniadania, a kolację zjedz do godz , najlepiej na 3 godziny przed snem. Ćwicz co najmniej 30 minut dziennie lub 3 razy w tygodniu po godzinie. Wybierz sport, który daje ci najwięcej satysfakcji. Najskuteczniejsze w spalaniu tłuszczu są ćwiczenia, w które zaangażowane są duże grupy mięśniowe. Pamiętaj o wypoczynku tym na co dzień, weekendowym i wakacyjnym. Foto: Medtronic 10 LUX-MED marzec LUX-MED marzec 2008

7 P ORADNIK alergie wiosenne Gdy py ki szalejà lek. med. Wojciech Kurowski, specjalista chorób wewn trznych, klinika LUX-MED w Gdaƒsku Niektórym wiosna kojarzy si nie tylko ze s oƒcem i pi knà pogodà, ale te sezonowym zapaleniem b ony Êluzowej, dróg oddechowych i spojówek. Foto: Shutterstock W IEÂCI Z RADY NAUKOWEJ transplantologia prof. Wojciech Rowiƒski, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Szef Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej Foto: archiwum prywatne DolegliwoÊci pojawiajà si wraz z nadejêciem tak d ugo oczekiwanej wiosny, a wraz z nià kwiecistych àk. Py kowica i jej objawy Nierozerwalnie zwiàzana z tà porà roku jest py kowica choroba wywo ana uczuleniem na alergeny py ków roêlin wiatropylnych. Foto: Shutterstock Jej najcz stsze objawy to: Êwiàd, przekrwienie spojówek, zawienie oczu, opuchni cia powiek, wyciek obfitej, wodnistej wydzieliny oraz w mniejszym stopniu niedro noêç nosa i kichanie. Do rzadszych objawów zaliczyç mo na uczucie ogólnego zm czenia i rozbicia, zwy ki temperatury cia a oraz napadowe bóle g owy, jako powik anie zapalenia zatok. Najpowa niejszym objawem sà napady dusznoêci astmatycznych po àczonych z kaszlem i dolegliwoêciami zwiàzanymi z zaj ciem dróg oddechowych. Wa nym i cz sto wyst pujàcym objawem py kowicy sà te Êwiàd j zyka, podniebienia i gard a, a niekiedy obrz ki tych narzàdów po spo yciu orzechów, jab ek, pomidorów, selera, cebuli, marchewki oraz wielu innych owoców i warzyw, miodu oraz niektórych przypraw. Cz Êç pacjentów doêwiadcza te sw dzàcych zaczerwienieƒ i bàbli pokrzywowych wywo anych osadzaniem si uczulajàcych py ków na spoconej skórze. Dodatkowym potwierdzeniem, e chorujemy na py kowic jest pojawianie si wspomnianych objawów o tej samej porze roku (wiosna lato), intensyfikacja objawów w ciep e i wietrzne dni (lub bezpoêrednio po nich), gdy wi kszà cz Êç czasu sp dzamy na Êwie ym powietrzu i przeciwnie, ulga po deszczach i lekach przeciwhistaminowych oraz kroplach donosowych. Py kowica utrudnia ycie, szczególnie ucià liwa jest wiosnà i latem. HARMONOGRAM PYLENIA W naszej strefie klimatycznej harmonogram pylenia wygląda następująco: wiosną rozpoczyna się pylenie drzew (najistotniejsze drzewa to brzoza biała, leszczyna pospolita, olcha czarna), następnie pylą trawy i zboża, a w drugiej połowie lata chwasty, przede wszystkim bylica pospolita. Na okres pylenia roślin przypada też wegetacja grzybów pleśniowych, najważniejsze to Alternaria tenuis i Cladosporium herbarum. Uczulenie na ich zarodniki może współistnieć z pyłkowicą, wówczas jej objawy są bardziej intensywne, albo rzadziej ją naśladują. Rozpoznanie i diagnostyka Rozpoznania dokonuje si poprzez wykonanie skórnych testów punktowych z wyciàgami alergenów py ków i zarodników grzybów pleêniowych. Minimum diagnostyczne wymaga równie oceny uczulenia na alergeny ca oroczne, tj. roztocza kurzu domowego oraz sierêç i naskórek zwierzàt domowych. Czasami do potwierdzenia wymagana jest ocena poziomu specyficznych przeciwcia w klasie IgE w surowicy oraz prowokacja (czyli podanie niewielkich iloêci czynników wyzwalajàcych reakcje alergiczne pod kontrolà lekarza) wyciàgami alergenów Êluzówki dróg oddechowych i spojówek. Testy skórne najlepiej przeprowadziç póênà jesienià i zimà. JeÊli wyjdà dodatnie, nale y rozpoczàç odczulanie, które polega na wstrzykiwaniu pod skór (ewentualnie podawaniu kropli pod j zyk) zawiesiny alergenów py ków. Najlepiej robiç to przez pi ç lat w systemie przedsezonowym lub ca orocznym. Je eli jednak nie przeprowadziliêmy odczulania wczeêniej i wystàpi y objawy choroby, to ich leczenie b dzie polegaç na podawaniu tabletek przeciwhistaminowych i donosowych kropli steroidowych. Lekami drugiego rzutu sà krople do oczu i leki przeciwleukotrienowe, w razie wystàpienia dusznoêci astmatycznych nale y pog biç diagnostyk pulmonologicznà i zastosowaç leki wziewne. OczywiÊcie mo emy te staraç si unikaç pylenia, Êledzàc prognozy st enia py ków w powietrzu, podawane w prognozach pogody. Przeszczepy ratujà ycie Rozmowa z profesorem Wojciechem Rowiƒskim, Krajowym Konsultantem w dziedzinie transplantologii klinicznej. Jaka jest historia transplantologii w Polsce? Historia polskiej transplantologii si ga 1966 roku, kiedy odby si pierwszy przeszczep nerki. Od tego czasu dziedzina ta systematycznie si rozwija. Jej ostatnim osiàgni ciem sà przeszczepy z o onej tkanki, czyli twarzy czy koƒczyny. Do tej pory transplantacja uratowa a ycie kilkunastu tysiàcom pacjentów z niewydolnoêcià nerek, wàtroby, serca czy p uc, wyleczy a kilka tysi cy osób chorych na bia aczk. Ci ludzie mogà yç kilkanaêcie, a nawet kilkadziesiàt lat d u ej. Jakie sà warunki konieczne, eby przeszczep by udany? Przeszczepianie narzàdów to nowoczesna, stosunkowo droga technologia. Tkanek, komórek ani narzàdów nie mo na wyhodowaç ani kupiç. Muszà one pochodziç z organizmu innej osoby dawcy ywego lub zmar ego. Powodzenie przeszczepienia narzàdów zale y od szeregu czynników, pierwszym z nich jest odpowiedni dobór dawcy i biorcy, drugim zabezpieczenie narzàdu przed niedokrwieniem. Trzecim elementem jest w aêciwy dobór leczenia, poniewa narzàd to tkanka obca, którà nasz ustrój usi uje zwalczyç, dlatego te muszà byç zastosowane leki, które hamujà reakcj odpornoêciowà organizmu. Niezwykle wa ne jest te prowadzenie pooperacyjne, a nast pnie opieka d ugoterminowa. W jaki sposób transplantologia jest w Polsce usankcjonowana prawnie? W Polsce obowiàzuje ustawa transplantacyjna uchwalona w 1996 roku i znowelizowana w roku 2005, która jasno okreêla zasady pobierania narzàdów. Narzàdy pobierane sà od cz owieka, który zmar. Jego zgon stwierdza, wed ug ustalonej procedury, komisja lekarska niezwiàzana z przeszczepianiem. Ustawa sankcjonuje te oddanie narzàdu przez dawc ywego. W ten sposób mo na oddaç jednà nerk lub cz Êç wàtroby. Wed ug przepisów, przeszczep tego typu mo e zostaç wykonany pomi dzy osobami spokrewnionymi rodzicami a dzieckiem, albo ma - onkami. Pobranie od dawcy ywego, który nie jest osobà z rodziny, musi zostaç poprzedzone opinià komisji transplantacyjnej i zgodà sàdu. W ustawie okreêlone sà te zasady doboru biorcy uzale nione m.in. od zgodnoêci tkanek, podobieƒstwa rozmiarów dawcy i biorcy oraz czasu oczekiwania na przeszczep. Biorca, który spe nia kryteria, wybierany jest z bazy danych przez system komputerowy. Jak w naszym kraju zorganizowany jest system transplantacyjny? Szpitali, w których zgodnie z przepisami mo na pobraç narzàdy (jest w nich oddzia intensywnej terapii, anestezjolog i neurolog) jest ok Ka dy oêrodek transplantacyjny wspó pracuje z placówkami po o onymi w jego regionie. W oêrodku jest osoba, która koordynuje przep yw informacji o dawcach pomi dzy zespo ami transplantacyjnymi i szpitalami. Wed ug prawa, narzàdy wolno pobraç od ka dego dawcy, który za ycia nie wyrazi sprzeciwu. Sprzeciw taki powinien zostaç z o ony w MSWiA za poêrednictwem Poltransplantu. Bardzo istotnà rol, np. podczas rozmów z rodzinà odgrywa oczywiêcie popularne w ostatnim czasie oêwiadczenie woli, w którym informujemy, e zgadzamy si na pobranie naszych organów. Je eli jednak mimo oêwiadczenia woli rodzina nie wyra a zgody, to nie pobieramy narzàdów. Jaka jest obecna sytuacja transplantologii w Polsce i jakie sà plany na przysz oêç? W tej chwili mamy 18 oêrodków zajmujàcych si przeszczepami nerki, 5 wàtroby, 4, które zajmujà si trzustkà, i tyle samo przeszczepiajàcych serce. JeÊli chodzi o liczb przeszczepów, to najlepszy by rok W 2007 roku liczba wykonanych zabiegów zmala a w stosunku do ubieg ych lat o 45%. Mam nadziej, e w najbli szym czasie ta sytuacja si zmieni, jednak eby to si sta o, potrzebna jest ÊwiadomoÊç istotnoêci tej dziedziny zarówno wêród w adz, jak i spo eczeƒstwa. Dlatego prowadzonych jest wiele akcji informacyjnych m.in. wêród dzieci i m odzie y. Jakie sà yczenia na przysz oêç? eby wszyscy, czyli spo eczeƒstwo, w adze i Êrodowisko lekarskie, byli przekonani, e to jest potrzebna i efektywna metoda leczenia, która nie tylko ratuje ycie, ale te przyczynia si do post pu medycyny. Dzi kujemy za rozmow. Redakcja 12 LUX-MED marzec LUX-MED marzec 2008

8 F ELIETON dla paƒ i panów JAK DZIA A M CZYZNA? Wprzypadku m czyzny, jak w przypadku ka dego urzàdzenia, sprawne funkcjonowanie zale y od zrozumienia zasad dzia ania. Wiadomo przecie, e silnik spalinowy nie ruszy bez paliwa, a aglówka nie pop ynie bez wiatru. Potrzeby męża Dobrze ilustruje to anegdota krà àca od lat w Êrodowisku lekarskim. Oto jeden ze znakomitych lekarzy wielkopolskich eni si w nieco ju starszym wieku i dlatego wszystko by o bardziej skomplikowane. Przed Êlubem spisano intercyz. Nasz bohater nie bardzo wiedzia, co powinno tam byç, wi c skorzysta z podpowiedzi kolegów artownisiów i poprosi, eby zapisano, aby ona traktowa a go jak psa! Âlub by pi kny i przez wiele lat wszystko uk ada o si doskonale, ale przysz y lata chude i sprawy zasz y tak daleko, e dosz o do rozwodu. Podczas pierwszej rozprawy adwokaci stron zainteresowali si intercyzà, a szczególnie zaintrygowa ich zapis o traktowaniu m a jak psa. Wówczas g os zabra jeden ze Êwiadków: Rysunek: archiwum Mediapolis Dziwi si, e paƒstwo tego nie rozumiejà, chodzi przecie o to, eby psa nakarmiç, napoiç i spuêciç na noc z aƒcucha. Poniewa podstawowym zarzutem by a sprawa powtarzajàcych si nieobecnoêci m a w domu, a obie strony mia y jednak wol pojednania, to sprawa zakoƒczy a si na tym etapie, a para ta yje w stadle ma eƒskim do dzisiaj. Skomplikowana instrukcja M czyzna to nie jest zwyk e urzàdzenie, sk adajàce si z kilkunastu elementów, które w razie czego mo na naprawiç lub wymieniç. KtoÊ, kto nab dzie to urzàdzenie, nie mo e poprzestaç na zapoznaniu si ze zwyk ym opisem jego budowy i funkcjonowania ca oêci. Nie wystarczy wiedzieç, gdzie sà okreêlone pokr t a i suwaki. Konieczne jest zrozumienie z o onoêci urzàdzenia. A wi c kilka przyk adów z ycia wzi tych. Mężczyzna stanowczy Ka dy m czyzna jest bardzo stanowczy i jak coê postanowi, to na pewno to zrobi! Dobrym przyk adem jest realizacja postanowienia o rzuceniu palenia. A có 14 LUX-MED marzec 2008 Dzia anie m czyzny tylko pozornie jest skomplikowane. dr n. med. Medard Lech, ginekolog po o nik, klinika LUX-MED w Warszawie w tym trudnego, przecie robi em to ju wiele razy! Mężczyzna wyrafinowany Ka dy m czyzna od najm odszych lat jest istotà wyrafinowanà. Ma sprecyzowany gust i wymagania. WÊród p ci pi knej szuka tej jednej jedynej, spe niajàcej wszystkie jego oczekiwania estetyczne i yciowe: szuka kobiety pi knej, dobrej i màdrej. Stwierdzenie to najlepiej zilustruje refren: brunetki, blondynki, ja wszystkie was, dziewczynki, ca owaç chc. Mężczyzna stały Ka dy m czyzna jest bardzo sta y w uczuciach, to ska a, opoka, fundament. Dobrà ilustracjà tego mo e byç znana fraszka Jana Sztaudyngera: On by sta y, tylko one si zmienia y. Mężczyzna troskliwy Ka dy m czyzna bardzo troszczy si o stan zdrowia partnerki. Troska ta przejawia si przede wszystkim tym, e wprost nie mo e znieêç, kiedy ona mu mówi: Kochanie, dziê boli mnie g owa. Mężczyzna wrażliwy Ka dy m czyzna jest bardzo wra liwy, szczególnie na zapachy. Wiedzà o tym kobiety i dlatego u ywajà perfum. Jednak wi kszoêç m czyzn jest przekonana, e prawdziwy m czyzna powinien pachnieç mieszankà wody toaletowej i papierosów. A teraz najważniejsze Jak wszyscy wiedzà, m czyzna ma pewien szczegó anatomiczny, który go wyraênie odró nia od kobiety. Wi c w prawid owej instrukcji obs ugi m czyzny mo na w aêciwie skupiç uwag wy àcznie na tym szczególe. I tak to wróciliêmy do poczàtku, czyli do owego zapisu w intercyzie, którego zrozumienie ma cz sto wp yw na szcz Êliwe po ycie ma eƒskie. NASI PARTNERZY W ramach abonamentów LUX-MED oferuje program Zdrowie, Pi kno, Harmonia, dzi ki któremu posiadacze kart Pacjenta mogà korzystaç z atrakcyjnych rabatów w renomowanych klubach fitness, salonach kosmetycznych, oêrodkach odnowy biologicznej itp. Lista firm wspó pracujàcych z LUX-MED jest systematycznie powi kszana. Wykaz obecnych partnerów prezentujemy poni ej. AMBRA SALON KOSMETYCZNY 10% zniżki na zabieg mikrodermabrazji diamentowej 15% zniżki na zabieg fotoodmładzania systemem IPL 15% zniżki na zabieg depilacji laserowej 5% zniżki na zabiegi specjalistyczne francuskiej marki THALGO ALLEN CARR'S EASYWAY POLSKA sesje rzucania palenia 10% zniżki na udział w grupowych otwartych sesjach rzucania palenia metodą Easyway Allena Carra CARE CENTER SARA teleopieka 10% zniżki na wszystkie usługi (oferta dotyczy klientów LUX-MED oraz członków ich rodzin) CENTRUM RODZINY szkoła rodzenia 10% zniżki na kurs szkoły rodzenia CLUB MED biuro podróży 5% zniżki na wyjazdy do 7 noclegów 8% zniżki na wyjazdy powyżej 7 noclegów DOM ZDROWIA apteka internetowa 5% zniżki na cały oferowany asortyment DARING odnowa biologiczna 15% zniżki na wszystkie rodzaje usług proponowane przez Partnera w zakresie odnowy biologicznej, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji podstawowej DESTINO MEXICO biuro podróży 5% zniżki na wszystkie organizowane imprezy turystyczne 10% zniżki na wszystkie artykuły oferowane w Sklepie Meksykańskim wi cej na DWÓR OLIWSKI hotel, restauracja, SPA 10% zniżki na noclegi od cen standardowych (dotyczy rezerwacji indywidualnych) EDULUZ biuro aktywnej turystyki młodzieżowej 5% zniżki na tematyczne obozy dla dzieci i młodzieży: artystyczne, językowe, dziennikarskie, ekologiczne, żeglarskie, koszykarskie, siatkarskie, piłki nożnej EUROPEJSKI SYSTEM ODCHUDZANIA gabinet kosmetyczny Zniżki na zabiegi kosmetyczne i odmładzania twarzy: 5% zabiegi wykupione pojedynczo 10% zabiegi wykupione w pakiecie Zniżki na zabiegi medycyny estetycznej: 5% zabiegi wygładzające zmarszczki 10% zabiegi wypełniające zmarszczki 10% powiększenie ust 5% zabiegi implantacji złotych nici 10% konsultacje GYMNASION fitness cennik usług oferowanych klientom LUX-MED dostępny na HOTEL SYMPOZJUM hotel, odnowa biologiczna 10% zniżki na usługi hotelowe od 1 kwietnia do 31 października centrum konferencyjne 15% zniżki na usługi hotelowe od 1 listopada do 31 marca INSTYTUT KOSMETYKI ESTETYCZNEJ 10% zniżki na zabiegi na skórę twarzy oraz całego ciała INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA usługi sanatoryjne 10% zniżki na wszystkie usługi INVIMED EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA 10% zniżki na wszystkie usługi związane z zapłodnieniem pozaustrojowym 7% zniżki na badania prenatalne

9 NASI PARTNERZY KID'S ACADEMY przedszkole niepubliczne w Konstancinie pod Warszawą 10% zniżki na czesne w skali roku KRÓLOWA SABY gabinet kosmetyczny 10% zniżki na wszystkie usługi MEDIKAR przychodnia rehabilitacyjna 10% zniżki na wszystkie usługi NARODZINY PIĘKNA salon kosmetyczny, odnowa biologiczna 10% zniżki na zabiegi na twarz RVB i masaże w serii 5% na zabiegi na ciało Thay SPA NIKU SPORT fitness 10% zniżki na karnet roczny ORBIS TRAVEL biuro podróży 7% zniżki na wycieczki lotnicze (w tym również na oferty typu Last Minute), maksymalna wielkość rabatu: 1000 zł 50 zł rabatu od pary na wycieczki autokarowe o wartości do 1200 zł/os 75 zł rabatu od pary na wycieczki autokarowe o wartości powyżej 1200 zł/os POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH pobieranie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej 5% zniżki od opłaty podstawowej, bezpłatne konsultacje medyczne w zakresie prowadzonej działalności RELAX BODY CLUB odnowa biologiczna, sport, rekreacja 20% zniżki na wszystkie usługi RIVIERA szkoła tańca 10% zniżki na każdy rodzaj kursów SPORTIMEX dostawca sprzętu sportowego 10% zniżki przy zakupie kijów do Nordic Walkingu firmy LEKI 5% zniżki przy zakupie pozostałych art. firmy LEKI 10% zniżki na podstawowy kurs Nordic Walking 5% zniżki na kurs na Instruktora Nordic Walking certyfikowany międzynarodowym dyplomem upoważniającym do prowadzenia szkoleń SALON ZDROWIA I URODY TAIS salon kosmetyczny Zniżki: 10% na zabiegi pielęgnacyjne 5% na zabiegi medycyny estetycznej 5% na zabiegi z zastosowaniem aparatury 5% na zakup kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała TENNIS MAGAZINE 25% zniżki przy rocznej prenumeracie miesięcznika THALGO instytut kosmetyczny 10% zniżki na wszystkie zabiegi oferowane w Instytucie Thalgo przy ul. Wilczej 5 w Warszawie TLK MED rehabilitacje, odnowa biologiczna 15% zniżki na usługi z zakresu odnowy biologicznej TRAWAN GOLF CLUB klub golfowy 10% zniżki na green fee 10% na wypożyczenie sprzętu (rabaty nie dotyczą usług promocyjnych oraz klientów uprzywilejowanych, np. członków BSP) VILLA PARK CIECHOCINEK hotel, odnowa biologiczna 10% zniżki na usługi hotelowe i kliniczne VISION EXPRESS salony optyczne 15% zniżki na kompletną parę okularów (2 soczewki + oprawa), 5% na soczewki kontaktowe i płyny do ich pielęgnacji. Badanie okulistyczne kosztuje 10 zł. Oferta nie może być łączona z innymi promocjami Partnera. VITA miesięcznik promujący zdrowy styl życia 25% zniżki na roczną prenumeratę wi cej na

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia. Ergonomia stanowiska pracy Ergonomia Ergonomia stanowiska pracy Definicja ergonomii Istnieje wiele definicji ergonomii jednak wspólnym elementem wszystkich jest człowiek i maszyna. Najprościej ergonomię możemy określić jako dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff)

LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff) Wykaz zmian w Regulaminie konkursu dla Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff) Dodano zapis. Wytyczne z dnia 30 kwietnia 2015 r. w zakresie informacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry (Plany lekcyjne) AUTORZY FINANSOWANIE: Plan lekcyjny dla modułu 3 Rak skóry bez tajemnic I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej lek. med., MBA Maciej Nowicki Koszyk świadczeń gwarantowanych Zbiór świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo