Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje: 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Wołosowicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 kwietnia 2015 roku POWIAT RADZYŃSKI PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU RADZYŃSKIEGO - PLAN TRANSPORTOWY WYKONANY PRZEZ WARSZAWA, 2015 R.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CZYM JEST PLAN TRANSPORTOWY? SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W DOKUMENCIE OCENA I PROGNOZA POTRZEB PRZEWOZOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM TRANSPORTOWYM OKREŚLENIE OBSZARÓW O NAJWIĘKSZYM POTENCJALNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA PRZEWOZY PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA POWIATU RADZYŃSKIEGO SYSTEM TRANSPORTOWY W POWIECIE RADZYŃSKIM SIEĆ DROGOWA W POWIECIE SIEĆ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SIEĆ KOLEJOWA W POWIECIE ZASADY ORGANIZACJI RYNKU PRZEWOZÓW ORGANIZATOR TRANSPORTU PUBLICZNEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM FUNKCJE ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OKREŚLENIE TRYBU WYBORU OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO SIEĆ O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE RADZYŃSKIM UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANÓW TRANSPORTOWYCH WYŻSZEGO RZĘDU WYZNACZENIE SIECI O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE RADZYŃSKIM PREFERENCJE KOMUNIKACYJNE MIESZKAŃCÓW ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH OKREŚLENIE POŻĄDANEGO STANDARDU USŁUG PRZEWOZOWYCH STANDARD USŁUG PRZEWOZOWYCH W POWIECIE RADZYŃSKIM SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ OKREŚLENIE ZASAD ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI RUCHOWEJ DO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO EMISJA HAŁASU DO ŚRODOWISKA FORMY OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU W POWIECIE RADZYŃSKIM ROLA PLANU TRANSPORTOWEGO FINANSOWANIE USŁUG O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FORMY FINANSOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO WPŁYW TRYBU WYBORU OPERATORA NA FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO KIERUNKI ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU SPIS TABEL SPIS MAP SPIS WYKRESÓW

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz Wstęp 1.1. Czym jest Plan Transportowy? Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od zasięgu przewozów, jest gmina, związek międzygminny, powiat (miasto na prawach powiatu), związek powiatów, województwo lub minister właściwy do spraw transportu. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (zwana dalej Ustawą) powierza organizatorowi do wykonania trzy zadania (art.8): 1. planowanie rozwoju transportu, 2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. O skutecznym wykonywaniu pozostałych funkcji przesądza prawidłowa realizacja zadania planowania rozwoju transportu w formie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy). Ustawa nakłada obowiązek opracowania planu transportowego na niektórych organizatorów. W przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, obowiązek opracowania planu ma: 1. Gmina: a. licząca, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, b. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie, co najmniej mieszkańców w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 2. Związek międzygminny obejmujący obszar liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny; 3. Powiat: a. liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 4. Związek powiatów obejmujący obszar liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów; 5. Województwo: a. w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 6. Minister właściwy do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Gminy, związki międzygminne i powiaty o mniejszej liczbie mieszkańców, niż podano powyżej, mogą, ale nie muszą opracowywać planów transportowych. Plan transportowy uchwalony w gminie, powiecie, województwie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że podlega kontroli w trybie przewidzianym dla tych aktów. Pomiędzy planami transportowymi opracowanymi przez różnych organizatorów zachodzą oczywiste związki, które muszą być uwzględnione w procedurze przygotowywania planów. W pierwszej kolejności plan transportowy powinien opracować minister właściwy do spraw transportu. Marszałek województwa opracowuje plan transportowy dla swojego obszaru uwzględniając ogłoszony plan transportowy ministra. Opracowując plan transportowy dla powiatu (lub związku powiatów) uwzględnia się plan transportowy opracowany i ogłoszony przez marszałka. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego, opracowując plan transportowy dla swojego obszaru, będą zobowiązani do uwzględnienia planu transportowego opracowanego i ogłoszonego przez starostę lub marszałka województwa. Taka regulacja prawna art. 11 ust. 1 Ustawy ma na celu uporządkowanie działań i zapewnienie kontynuacji rozwiązań w planach transportowych niższego szczebla administracji. W praktyce powoduje jednak, że plan transportowy opracowywany na najniższym poziomie, czyli w gminie, o ile nie zostaną wcześniej opublikowane plany ministra, marszałka województwa i starosty, może wymagać aktualizacji po opublikowaniu planów transportowych administracji wyższego szczebla. Istnieje również możliwość koordynacji działań organizatorów różnych szczebli, tj. równoległego działania w trakcie projektowania planów, które są wykładane do wglądu we właściwych urzędach w wersji wstępnej przez organizatorów (art. 10 ust. 1 Ustawy), zwłaszcza, że projekty planów muszą być uzgadniane z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla (art. 13 ust. 1-3). Podstawowy cel opracowania planu transportowego to poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego będzie bowiem decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru objętego planem transportowym. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało równowagę między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska. 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz Tak sformułowany cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu - instrument poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych Cel 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego - instrument zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów Cel 3. Integracja systemu transportowego - w układzie gałęziowym i terytorialnym Cel 4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru - instrument rozwoju gospodarczego Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa - radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz Słownik pojęć używanych w dokumencie Tabela 1. Najważniejsze pojęcia używane w dokumencie Lp. Pojęcie Opis 1 Plan Transportowy Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, określający w szczególności: 1. Sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej; 2. Ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 3. Przewidywane finansowanie usług przewozowych; 4. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 5. Zasady organizacji rynku przewozów; 6. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych oraz dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej; 7. Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera; 8. Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 2 Organizator transportu publicznego Właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Organizator publicznego transportu zbiorowego jest właściwym organem, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Radzyńskim w zakresie przewozów powiatowych jest Starosta Powiatu Radzyńskiego. 3 Operator Samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. 4 Przewoźnik Przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz Ocena i prognoza potrzeb przewozowych 2.1. Charakterystyka ogólna obszaru objętego Planem Transportowym Powiat Radzyński znajduje się w północnej części województwa lubelskiego. Jego stolicą jest Radzyń Podlaski, na którego obszarze krzyżują się drogi krajowe nr 19 i nr 63. Miasto leży w odległości ok. 70 km od drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach, 80 km na północ od Lublina i 150 km na wschód od Warszawy. Powierzchnia powiatu obejmuje 965 km 2, a liczba ludności w 2013 roku wynosiła osób. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Radzyń Podlaski; gminy wiejskie: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat, Wohyń. Mapa 1. Powiat Radzyński Źródło: Google.pl Miasto Radzyń Podlaski to gmina miejska położona w środkowej części powiatu radzyńskiego. Sąsiaduje z gminami Radzyń Podlaski i Czemierniki. Zajmuje 19 km 2 a na koniec 2013 roku liczyła mieszkańców. 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19 i 63, Droga wojewódzka nr 814. Gmina Radzyń Podlaski to gmina wiejska położona w środkowej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Czemierniki, Drelów, Kąkolewnica, Ulan-Majorat, Wohyń. Zajmuje 155 km 2 a na koniec 2013 roku liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19 i 63, Droga wojewódzka nr 814. Gmina Borki to gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Czemierniki, Kock, Ulan-Majorat, Wojcieszków. Zajmuje 112 km2 i na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19. Gmina Czemierniki to gmina wiejska położona w południowej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Ostrówek, Siemień, Wohyń. Zajmuje 107 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga wojewódzka nr 814. Gmina Kąkolewnica to gmina wiejska położona w północnej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Drelów, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Trzebieszów, Ulan-Majorat. Zajmuje 148 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19. Gmina Komarówka Podlaska to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami Drelów, Łomazy, Milanów, Rossosz, Wisznice, Wohyń. Zajmuje 138 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 4493 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63, Droga wojewódzka nr

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz Gmina Ulan-Majorat to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Kąkolewnica, Łuków, Wojcieszków. Zajmuje 108 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 6126 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63. Gmina Wohyń to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami Czemierniki, Drelów, Komarówka Podlaska, Milanów, Siemień. Zajmuje 178 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 7003 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63, Droga wojewódzka nr Określenie obszarów o największym potencjalnym zapotrzebowaniu na przewozy Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zależą od wielu czynników demograficznych i gospodarczych, dlatego analiza rynku przewozów transportu publicznego musi uwzględniać tendencje w zakresie sytuacji demograficznej danej społeczności oraz rozwoju gospodarczego regionu. Wpływ na popyt na transport publiczny ma przede wszystkim ogólna liczba mieszkańców, stosunek poszczególnych grup wiekowych, ruch naturalny i migracyjny. Na podstawie poniższego wykresu można zaobserwować niewielki spadek liczby ludności w powiecie na przestrzeni ostatnich lat. Liczba kobiet i mężczyzn zmieniała się równomiernie. Ze względu na strukturę administracyjną powiatu zaledwie 26,6% wszystkich mieszkańców przebywało na terenie miasta w 2012 roku, natomiast w roku 2013 liczba ta spadła 0,1% i wyniosła Wykres 1. Ogólna liczba ludności w Powiecie Radzyńskim Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz Na wielkość populacji powiatu wpływają takie czynniki jak ruch naturalny i ruch migracyjny. Obserwowany w powiecie spadek liczby ludności w ostatnich latach wynika przede wszystkim z ujemnego salda migracji, którego wielkości na tle województwa lubelskiego na koniec 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Migracje w województwie lubelskim i powiecie radzyńskim Jednostka terytorialna Zakres przedmiotowy Liczba osób Województwo Lubelskie Saldo migracji wewnętrznych Powiat Radzyński Saldo migracji wewnętrznych -265 Województwo Lubelskie Saldo migracji zagranicznych -673 Powiat Radzyński Saldo migracji zagranicznych -8 Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Powiat radzyński ze względu na strukturę osadniczą jest powiatem miejsko-wiejskim. Gęstość zaludnienia w powiecie na koniec 2013 roku wyniosła 63 osoby na km 2, natomiast w województwie lubelskim 86 osób na km 2. W poszczególnych gminach powiatu wartość ta przedstawiała się następująco: Tabela 3. Charakterystyka gmina powiatu radzyńskiego pod względem powierzchni, liczby ludności i gęstości zaludnienia Grupa wiekowa Powierzchnia w km 2 Ogółem Gęstość zaludnienia Miasto Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski Gmina Borki Gmina Czemierniki Gmina Kąkolewnica Gmina Komarówka Podlaska Gmina Ulan-Majorat Gmina Wohyń Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Dom jest podstawowym i najważniejszym źródłem podróży, dlatego analiza obszaru pod względem gęstości zaludnienia pozwala wskazać obszary o największym zapotrzebowaniu na przewozy. Na poniższej mapie zaznaczono w sposób obrazowy różnice w gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu radzyńskiego. 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz Mapa 2. Najważniejsze miejsca użyteczności publicznej na tle gęstości zaludnienia w powiecie radzyńskim Źródło: Opracowanie własne Podstawowym celem podróży jest z kolei praca i szkoła. Najważniejszą cechą podróży wykonywanych na trasie dom-praca i dom - szkoła jest regularność. Lokalizacja tych miejsc nie ulega częstym zmianom, dlatego możliwe jest odpowiednie dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb osób pracujących i uczących się. Najważniejsze zakłady pracy oraz placówki oświatowe generujące ruch na poziomie powiatu zostały zobrazowane na mapie nr 2. Powiat radzyński ma charakter typowo rolniczy. Nieliczny przemysł, głównie przetwórczy, znajduje się w Radzyniu Podlaskim. Do najważniejszych zakładów pracy zlokalizowanych na obszarze poszczególnych gmin w powiecie radzyńskim należą: Tabela 4. Największe zakłady pracy w powiecie radzyńskim Gmina Zakład pracy Miasto Radzyń Podlaski SIMENA Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej BIMIZ-FOOD Sp. z o.o. Spółdzielnia Mleczarnia SPOMLEK Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., Artur Sp. z o.o. 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Gmina Zakład pracy Dr Gerard Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EUROTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JANTEX" Sp. z o.o. Inspektorat ZUS w Radzyniu Podlaskim Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Urząd Miasta Radzyń Podlaski KRUS w Radzyniu Podlaskim Gmina Radzyń Podlaski Przedsiębiorstwo Handlowe EXPORT-IMPORT T. Prokopiuk, Ustrzesz Uprawa Pieczarek "Myszkowiec", Bedlno Radzyńskie Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Gmina Czemierniki Urząd Gminy Czemierniki, BS Radzyń Podlaski/Czemierniki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czemiernikach GOPS Czemierniki Poczta Polska- Czemierniki Gmina Kąkolewnica Urząd Gminy Kąkolewnica "FOREX LINGERIE" Radosław Foryszewski Zakład Stolarski Andrzej Hukaluk Tartak Produkcyjny Marek Rychlik Bank Spółdzielczy oddział Trzebieszów Bank Spółdzielczy Oddział Międzyrzec Podlaski SKR Kąkolewnica Poczta Polska GS SCH Kąkolewnica Gmina Wohyń Masarnia Ubojnia "ZEMAT" Zdzisław Trościańczyk i Spółka Sp. j. Welmax Paper Sp. z o. o. Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" Sp. z o.o. Na terenie miasta znajdują się również następujące szkoły ponadgimnazjalne: I LO w Radzyniu Podlaskim; ZSP w Radzyniu Podlaskim; SOSzW w Radzyniu Podlaskim. Dodatkowo na terenie Gminy Borki znajduje się ZSR w Woli Osowińskiej. Natomiast na terenie Gminy Komarówka Podlaska zlokalizowane jest Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców związane są również z lokalizacją innych obiektów o charakterze użyteczności publicznej takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szpital, urzędy, placówki kulturalne i sportowe oraz sklepy Prognoza demograficzna dla Powiatu Radzyńskiego Popyt na transport publiczny jest uwarunkowany przede wszystkim zmianami jakie zachodzą w liczbie i strukturze ludności. Dane w poniższej tabeli obrazują obecną sytuację demograficzną w poszczególnych gminach powiatu. 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz Tabela 5. Liczba ludności w powiecie według poszczególnych grup wiekowych w wieku w wieku Grupa wiekowa ogółem przedprodukcyjnym produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Miasto Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski Gmina Borki Gmina Czemierniki Gmina Kąkolewnica Gmina Komarówka Podlaska Gmina Ulan-Majorat Gmina Wohyń Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową ludności całego powiatu w roku Największą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym. W wieku poprodukcyjnym widać przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym nadal jest większa od liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Wykres 2. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2014) 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz Zgodnie z poniższą prognozą demograficzną opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku teren powiatu będzie zamieszkiwany przez Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie wynosiła co stanowi spadek o 5,2% w porównaniu do roku Natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wynosiła , co stanowi spadek o 7,8%. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie wynosiła , co stanowi wzrost o 10,3%. Wykres 3. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2020) 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz Zgodnie z prognozami demograficznymi w 2025 roku teren powiatu będzie zamieszkiwany przez Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie wynosiła co stanowi spadek o 10,7% w porównaniu do roku Natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wynosiła , co stanowi spadek o 16,2%. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie wynosiła , co stanowi wzrost o 17,6%. Tak wysoki wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym będzie skutkował zmianami w strukturze demograficznej społeczeństwa i koniecznością dostosowania komunikacji do potrzeb osób starszych. Wykres 4. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2025) 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz System transportowy w Powiecie Radzyńskim 3.1. Sieć drogowa w powiecie Odpowiednia organizacja całego systemu transportowego wpływa na podział zadań przewozowych oraz decyduje o dostępności komunikacyjnej powiatu. Podstawowym środkiem komunikacji w przewozach powiatowych jest transport drogowy, zarówno publiczny, jak i indywidualny. Jego funkcjonowanie będzie uzależnione od zagospodarowania przestrzennego powiatu, zwłaszcza od stopnia rozwinięcia sieci dróg oraz od stanu ich nawierzchni. Przez powiat przechodzą następujące drogi: Krajowe: 19, 63 Wojewódzkie: 813, 814 W kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące dróg na terenie Powiatu. Tabela 6. Długość poszczególnych dróg na terenie Powiatu Radzyńskiego Rodzaj Drogi krajowe Drogi Wojewódzkie Drogi Powiatowe Drogi Gminne Długość 73,345 km 26,283 km 426,795 km 1141,862 km Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Długość i stan nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się następująco: Tabela 7. Długość dróg gminnych w powiecie Drogi Gminne Ogółem Utwardzone Radzyń Podlaski 137 km 80 km Borki 83,90 km 39,20 km asfaltowe Miasto Radzyń Podlaski 47 km Wohyń 162,4 km 45 km asfaltowe Komarówka Podlaska 250 km 18 km asfaltowe, 3 km beton Ulan-Majorat 200 km 71 km asfaltowe Czemierniki 109,7 km 34,6 asfaltowe, 18 km beton Kąkolewnica 151,862 km 56,13 km asfaltowe, 2 km beton, 1,72 km kostka, 92,012 km gruntowe Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Wśród planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Radzyńskiego najbardziej znaczącą jest budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów (z wyłączeniem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej). 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz Droga ekspresowa S19 przebiega w północnej i środkowej części województwa lubelskiego przez teren następujących jednostek samorządowych: Powiat Bialski w Białej Podlaskiej (Gmina Międzyrzec Podlaski), Powiat Radzyński w Radzyniu Podlaskim (Gmina Kąkolewnica, Gmina Radzyń Podlaski i Gmina Borki), Powiat Lubartowski w Lubartowie (Gmina Kock, Gmina Firlej i Gmina Lubartów) Punkt wyjściowy pierwszego pododcinka stanowi koniec obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Droga ekspresowa S19 początkowo wykorzystuje istniejącą DK19, a następnie w okolicy m. Grabowiec odchyla się w prawo omijając miejscowości Kąkolewnica, Stara Żakowola, Turów i Bedlno. Na początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego włącza się z powrotem w ślad DK19, wykorzystując istniejący korytarz tej drogi aż do początku obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Drugi pododcinek rozpoczyna się na końcu obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, trasa do miejscowości Firlej przebiega z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej jako jednej nitki drogi ekspresowej, po czym odchyla się w lewo i omija miejscowość Firlej jako wschodnia obwodnica. Po ok. 7,5 km droga wraca do istniejącej DK19 i przebiega przez ok. 5 km równolegle do niej po wschodniej stronie. Na wysokości obwodnicy m. Lubartów przebieg trasy z wykorzystaniem istniejącej jezdni jako zachodniej nitki drogi ekspresowej, koniec trasy pokrywa się z końcem istniejącej obwodnicy Lubartowa. Mapa 3. Budowa drogi S19 Źródło: GDDKiA Na stan nawierzchni dróg wpływa zwiększająca się liczba pojazdów poruszających się po drogach w powiecie. Liczba samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców w Województwie Lubelskim wynosi 475,3 natomiast w Powiecie Radzyńskim wynosi 513,1 i jest wyższa o 7,95 % w porównaniu do województwa. W roku 2014 w Powiecie zarejestrowanych było samochodów osobowych. 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz Sieć komunikacji autobusowej Poniższa tabela zawiera wykaz zezwoleń wydanych przez Starostę Powiatu Radzyńskiego według stanu na dzień 31 października 2014 r. Analizie poddano tylko te połączenia, które nie wykraczają poza granice powiatu. Wskazane połączenia odzwierciedlają aktualne potrzeby mieszkańców powiatu. Tabela 8. Zezwolenia wydane przez Starostę Powiatu Radzyńskiego Lp. Nr zezw Od Do Przez Stanisławów Wieś Lubelska- Biała- Ulan Mały- Ulan Duży- Ulan Majorat- Zarzec Ulański- Sobole- Sobole Wieś- Stanisławów- Stanisławów wieś Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii 23,5 2 00:30 1 Przewoźnik 2. 9 Wola Osowińska Wola Osowińska- Krasew- Wola Chomejowska- Zarzec Ulański- Sobole- Sętki- Klębów-Stok 1- stok 2- Ulan Majorat- Ulan Duży- Ulan Mały- Biała- Radzyń Podlaski 37,5 1 01: Ostrówki II Lubelska- Marynin- Branica- Wohyń- Bezwola- Ossowa Kolonia- Ostrówki : Ostrówki II Ostrówki II- Ostrówki I- Ostrówki- Ossowa Kolonia- Bezwola- Bezwola Szkoła- Bezwola- Wohyń- Zbulitów- Radzyń Podlaski : Planta Lubelska- Wisznicka- Stasinów- Zbulitów- Stasinów- Bojanówka- Lisowólka- Bojanówka- Bezwola- Bezwola szkoła- Wohyń- Planta : Białka Szkoła Białka szkoła- Budowlanych- Mcka- Lubelska- Radzyń Podlaski Jana Pawła II- Wisznicka- Zbulitków Kolonia- Zbulitów Duży- Zbulitków I- Stasinów- Stasinów wieś- Stasinów I- Ustrzesz Kolonia- Ustrzesz wieś- Białka- Białka szkoła- Budowlanych- Lubelska ul. - Marynin OHP- Marynin II- Branica- Wohyń- Bezwola Grabówka- Bezwola Zalesie- Planta- Bezwola Zalesie- Bezwola Grabówka- Wohyń- Bezwola- Górne- Wygnanka- Bojanówka- Lisiowólka- Bojanówka- Wygnanka- Stasinów Kol- Stasinów- Radzyń Podlaski : :

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz Lp. Nr zezw. Od Do Przez Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii Przewoźnik Radzyń Podlaski- Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Wola Chomejowa- Krasew- Wola Osowińska- Osowo- Borki- Sitno- Paszki- Adamki- Zaródki- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Zarzec- Sobole- Sętki- Klębów- Stok- Ulan- Stok- Rozwadów- Stok- Ulan- Baiła- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec- Paskudy Kolonia- Paskudy- Gąsiory- Zakrzew- Paskudy Kolonia- Brzostówiec- Radowiec- radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski-Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Wola Chomejowska- Krasew- Wola Osowińska- Osowno- Borki- Sitno- Paszki- Adamki- Zaródki- Radzyń Podlaski : Wola Osowińska Radzyń Podlaski- Biała- Kepista- Żabinków- Bedlno- Wierzchowiny- Ulan- Zarzec Ulański- Sobole- Zarzec- Zarzec Ulański- Wola Chomejowa- Krasew- Wola Osowińska : Gąsiory Radzyń Podlaski- Białka k. Radzynia- Białka- Płudy- Jaski- Jaski Las- Jaski- Główne- Zakrzew- Gąsiory : Brzozowica Radzyń Podlaski- Białka- Bedlino- Turów- Żakowola- Jurki- Kąkolewnica- Polskowola- Brzozowica : Brzostówiec Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec : Rozwadów Rozwadów- Stok- Ulan- Radzyń Podlaski : Tchórzew Wieś Radzyń Podlaski- Marynin- Józefów- Niewęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc- Bełcząc Rzeka- Tchórzew : Bedlno k. Żabikowa Radzyń Podlaski- Biała- Kępista- Żabinków- Żabinków Kolonia- Bedlno :

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz Lp. Nr zezw. Od Do Przez Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii Przewoźnik Bełcząc Radzyń Podlaski- Marynin- Józefów- Niewęgłosz- Lichty- Niewęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc : zajezdnia Paszki Duże Zajezdnia- Ustrzesz- Raddzyń Podlaski- Zabiele- Paszki Duże- Paszki Małe- Paszki Duże : Ustrzesz Radzyń Szpital Ustrzesz- Radzyń Podlaski- Radzyń SZP : Radzyń Podlaski- Zabiele- Paszki Duże- Paszki Małe- AdamkimZaródki- Biała- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- radowiec- Brzostówiec- Paskudy- Bedlino- Żabików- Kepista- Biała- Radzyń Podlaski : Główne Radzyń Podlaski- Białka- Płudy- Jaski- Jaski Las-Jaski- Główne : Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec- Paskudy Kolonia- Paskudy- Gąsiory- Zakrzew- Paskudy Kolonia- Gąsiory- Pskudy- Wierzchowiny- Bedlno- Żabików Kolonia- Żabików- Kępista- Biała- Radzyń Podlaski : Bełcząc Radzyń Podlaski- Morynin- Józefów- Nawęgłosz- Lichty- Nawęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc : Zajezdnia Radzyń Podlaski- Ustrzesz- Białka- Zajezdnia : Wólka Zdunkówka Radzyń Podlaski- Marynin- Branica- Świerże- Suchowola- Wólka Zdunkówka : Wrzosów Wrzosów- Stara Wieś- Borki- Maruszewiec- Tchórzew- Stara Wieś- Wrzosów- Stara Wieś- Borki- Sitno- Paszki- Biała- Radzyń Podlaski :

UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

asp. Paweł Michalak tel. 83 351 22 13, 734 407 367

asp. Paweł Michalak tel. 83 351 22 13, 734 407 367 Dzielnicowi Poniżej przedstawiamy Państwu policjantów dzielnicowych działających w powiecie radzyńskim, a także ich rejony służbowe/dzielnice. W przypadku nieobecności dzielnicowego pod wskazanym numerem

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM TORUŃ, DN. 23 STYCZNIA 2015 R. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEPISY USTAWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 5 poz. 13. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r.

Dz.U Nr 5 poz. 13. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 tj. Dz.U. 2016 poz. 1867 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) Dziennik Ustaw Nr 5 386 Poz. 13 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1), 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.11.5.13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 03.04.2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządcą jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały

Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały Projekt ustawy o publicznych transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały Na stronie www Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło najnowszą wersję projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1258/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1258/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1258/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 marca 2016 r. W SPRAWIE: akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU

INFORMACJA. MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU INFORMACJA MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU na temat przygotowań do wdrożenia ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu

Bardziej szczegółowo

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej mgr Radosław Bul Doktorant IGS-EiGP UAM Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej Statystyczny obraz metropolii stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916).

o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3545 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 2916). Marszałek Sejmu zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI.165.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Klembów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klembów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890, 1893. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Ustawa z dnia r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Ustawa z dnia... 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1) Projekt DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym Projekt z dnia 30.01.2009 r. Ustawa z dnia... 2009 r. o publicznym transporcie zbiorowym Mając na względzie: prawo każdego obywatela do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb w zakresie publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

- o publicznym transporcie zbiorowym

- o publicznym transporcie zbiorowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-10 Druk nr 2916 Warszawa, 24 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz warunków i zasad korzystania z nich. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski Kluczbork, październik 2015 Plan prezentacji Regulacje prawne Działania powiatu Współpraca Szczegóły założeń współpracy PKS w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA Nr.. z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Projekt Nr z dnia... r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia.. r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 21 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Załącznik do Uchwały Nr XX/166/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 maja 2016 roku PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO Dokument opracowany przez zespół

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2009/33 z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub publicznego transportu zbiorowego i przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A.

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A. Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz funkcjonowanie PKS w Łukowie S.A. 21 lipca br Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 3025/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2014 r. Poz. 3468 UCHWAŁA NR LV/283/2014 RADY GMINY KUTNO w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/90/12 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym

CEL I ZAKRES USTAWY O TRANSPORCIE PUBLICZNYM. Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym Cel i zakres ustawy o transporcie publicznym 1 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cel ustawy 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 4. Co ujęto? 5. Czego zabrakło? 6. Wnioski 2 Wstęp Sprawowanie kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7293 UCHWAŁA Nr 224.XXXVII.2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ 1. Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin dla których organizatorem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR LXI/1328/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie

UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie UCHWAŁA NR./2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia. 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

Publiczny Drogowy Transport Zbiorowy

Publiczny Drogowy Transport Zbiorowy Publiczny Drogowy Transport Zbiorowy wdrażanie w życie ustawy o PTZ i rozporządzenia WE nr 1370/2007 materiał na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych. UCHWAŁA NR XXIV.214. 2012 RADY MIASTA EŁKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnychna terenie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY po 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Michał Zdun Informacje ogólne W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 4639

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 4639 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 4639 UCHWAŁA Nr XIV/79/2012 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Wykonawca Do wiadomości

Do wiadomości Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Wykonawca Do wiadomości Żurawica, dnia 27 listopada 2015 r. Zamawiający Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica (nazwa i adres Zamawiającego) Znak sprawy: IGOŚ.VI.ZP.271.8.2015 SA ul. Białobrzeska 159 Do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. W SPRAWIE ZMIANY POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/244/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grodków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 219 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2016. z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 219 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2016. z dnia 4 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 219 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Głogów przez

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5941 UCHWAŁA NR XIX.163.2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

Wstępna wersja Projektu Planu Transportowego Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego

Wstępna wersja Projektu Planu Transportowego Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego Wstępna wersja Projektu Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego 2014 Spis treści 1. Wstęp... 6 1.1. Przedmiot opracowania... 6 1.2. Formalna podstawa opracowania... 6 1.3.

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 146/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 czerwca 2008 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/411/V/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1273 UCHWAŁA NR LIII/513/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011

Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Malborka z dnia 20 kwietnia 2011 Uchwała Nr VII/62/11 z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Malborka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Dokument przygotowany przez: BLUE OCEAN BUSINESS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo