Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje: 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radzyńskiego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Wołosowicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 kwietnia 2015 roku POWIAT RADZYŃSKI PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU RADZYŃSKIEGO - PLAN TRANSPORTOWY WYKONANY PRZEZ WARSZAWA, 2015 R.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CZYM JEST PLAN TRANSPORTOWY? SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W DOKUMENCIE OCENA I PROGNOZA POTRZEB PRZEWOZOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM TRANSPORTOWYM OKREŚLENIE OBSZARÓW O NAJWIĘKSZYM POTENCJALNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA PRZEWOZY PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA POWIATU RADZYŃSKIEGO SYSTEM TRANSPORTOWY W POWIECIE RADZYŃSKIM SIEĆ DROGOWA W POWIECIE SIEĆ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SIEĆ KOLEJOWA W POWIECIE ZASADY ORGANIZACJI RYNKU PRZEWOZÓW ORGANIZATOR TRANSPORTU PUBLICZNEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM FUNKCJE ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OKREŚLENIE TRYBU WYBORU OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO SIEĆ O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE RADZYŃSKIM UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANÓW TRANSPORTOWYCH WYŻSZEGO RZĘDU WYZNACZENIE SIECI O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE RADZYŃSKIM PREFERENCJE KOMUNIKACYJNE MIESZKAŃCÓW ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH OKREŚLENIE POŻĄDANEGO STANDARDU USŁUG PRZEWOZOWYCH STANDARD USŁUG PRZEWOZOWYCH W POWIECIE RADZYŃSKIM SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ OKREŚLENIE ZASAD ZAPEWNIAJĄCYCH DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI RUCHOWEJ DO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO EMISJA HAŁASU DO ŚRODOWISKA FORMY OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU W POWIECIE RADZYŃSKIM ROLA PLANU TRANSPORTOWEGO FINANSOWANIE USŁUG O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FORMY FINANSOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO WPŁYW TRYBU WYBORU OPERATORA NA FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO KIERUNKI ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU SPIS TABEL SPIS MAP SPIS WYKRESÓW

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz Wstęp 1.1. Czym jest Plan Transportowy? Zgodnie z zapisami prawa, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od zasięgu przewozów, jest gmina, związek międzygminny, powiat (miasto na prawach powiatu), związek powiatów, województwo lub minister właściwy do spraw transportu. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (zwana dalej Ustawą) powierza organizatorowi do wykonania trzy zadania (art.8): 1. planowanie rozwoju transportu, 2. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 3. zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. O skutecznym wykonywaniu pozostałych funkcji przesądza prawidłowa realizacja zadania planowania rozwoju transportu w formie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (plan transportowy). Ustawa nakłada obowiązek opracowania planu transportowego na niektórych organizatorów. W przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, obowiązek opracowania planu ma: 1. Gmina: a. licząca, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, b. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie, co najmniej mieszkańców w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 2. Związek międzygminny obejmujący obszar liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących związek międzygminny; 3. Powiat: a. liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 4. Związek powiatów obejmujący obszar liczący, co najmniej mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów tworzących związek powiatów; 5. Województwo: a. w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 6. Minister właściwy do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Gminy, związki międzygminne i powiaty o mniejszej liczbie mieszkańców, niż podano powyżej, mogą, ale nie muszą opracowywać planów transportowych. Plan transportowy uchwalony w gminie, powiecie, województwie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że podlega kontroli w trybie przewidzianym dla tych aktów. Pomiędzy planami transportowymi opracowanymi przez różnych organizatorów zachodzą oczywiste związki, które muszą być uwzględnione w procedurze przygotowywania planów. W pierwszej kolejności plan transportowy powinien opracować minister właściwy do spraw transportu. Marszałek województwa opracowuje plan transportowy dla swojego obszaru uwzględniając ogłoszony plan transportowy ministra. Opracowując plan transportowy dla powiatu (lub związku powiatów) uwzględnia się plan transportowy opracowany i ogłoszony przez marszałka. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego, opracowując plan transportowy dla swojego obszaru, będą zobowiązani do uwzględnienia planu transportowego opracowanego i ogłoszonego przez starostę lub marszałka województwa. Taka regulacja prawna art. 11 ust. 1 Ustawy ma na celu uporządkowanie działań i zapewnienie kontynuacji rozwiązań w planach transportowych niższego szczebla administracji. W praktyce powoduje jednak, że plan transportowy opracowywany na najniższym poziomie, czyli w gminie, o ile nie zostaną wcześniej opublikowane plany ministra, marszałka województwa i starosty, może wymagać aktualizacji po opublikowaniu planów transportowych administracji wyższego szczebla. Istnieje również możliwość koordynacji działań organizatorów różnych szczebli, tj. równoległego działania w trakcie projektowania planów, które są wykładane do wglądu we właściwych urzędach w wersji wstępnej przez organizatorów (art. 10 ust. 1 Ustawy), zwłaszcza, że projekty planów muszą być uzgadniane z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla (art. 13 ust. 1-3). Podstawowy cel opracowania planu transportowego to poprawa jakości systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego będzie bowiem decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru objętego planem transportowym. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało równowagę między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska. 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz Tak sformułowany cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu - instrument poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych Cel 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego - instrument zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów Cel 3. Integracja systemu transportowego - w układzie gałęziowym i terytorialnym Cel 4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru - instrument rozwoju gospodarczego Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa - radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz Słownik pojęć używanych w dokumencie Tabela 1. Najważniejsze pojęcia używane w dokumencie Lp. Pojęcie Opis 1 Plan Transportowy Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, określający w szczególności: 1. Sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej; 2. Ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 3. Przewidywane finansowanie usług przewozowych; 4. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 5. Zasady organizacji rynku przewozów; 6. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska naturalnego, dostępu osób niepełnosprawnych oraz dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej; 7. Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera; 8. Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 2 Organizator transportu publicznego Właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Organizator publicznego transportu zbiorowego jest właściwym organem, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Radzyńskim w zakresie przewozów powiatowych jest Starosta Powiatu Radzyńskiego. 3 Operator Samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. 4 Przewoźnik Przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz Ocena i prognoza potrzeb przewozowych 2.1. Charakterystyka ogólna obszaru objętego Planem Transportowym Powiat Radzyński znajduje się w północnej części województwa lubelskiego. Jego stolicą jest Radzyń Podlaski, na którego obszarze krzyżują się drogi krajowe nr 19 i nr 63. Miasto leży w odległości ok. 70 km od drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach, 80 km na północ od Lublina i 150 km na wschód od Warszawy. Powierzchnia powiatu obejmuje 965 km 2, a liczba ludności w 2013 roku wynosiła osób. W skład powiatu wchodzą: gmina miejska Radzyń Podlaski; gminy wiejskie: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat, Wohyń. Mapa 1. Powiat Radzyński Źródło: Google.pl Miasto Radzyń Podlaski to gmina miejska położona w środkowej części powiatu radzyńskiego. Sąsiaduje z gminami Radzyń Podlaski i Czemierniki. Zajmuje 19 km 2 a na koniec 2013 roku liczyła mieszkańców. 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19 i 63, Droga wojewódzka nr 814. Gmina Radzyń Podlaski to gmina wiejska położona w środkowej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Czemierniki, Drelów, Kąkolewnica, Ulan-Majorat, Wohyń. Zajmuje 155 km 2 a na koniec 2013 roku liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19 i 63, Droga wojewódzka nr 814. Gmina Borki to gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Czemierniki, Kock, Ulan-Majorat, Wojcieszków. Zajmuje 112 km2 i na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19. Gmina Czemierniki to gmina wiejska położona w południowej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Ostrówek, Siemień, Wohyń. Zajmuje 107 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga wojewódzka nr 814. Gmina Kąkolewnica to gmina wiejska położona w północnej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Drelów, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Trzebieszów, Ulan-Majorat. Zajmuje 148 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 19. Gmina Komarówka Podlaska to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami Drelów, Łomazy, Milanów, Rossosz, Wisznice, Wohyń. Zajmuje 138 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 4493 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63, Droga wojewódzka nr

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz Gmina Ulan-Majorat to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami: Borki, Kąkolewnica, Łuków, Wojcieszków. Zajmuje 108 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 6126 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63. Gmina Wohyń to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu. Sąsiaduje z gminami Czemierniki, Drelów, Komarówka Podlaska, Milanów, Siemień. Zajmuje 178 km 2 a na koniec 2013 r. liczyła 7003 mieszkańców. Przez teren gminy przebiega: Droga krajowa nr 63, Droga wojewódzka nr Określenie obszarów o największym potencjalnym zapotrzebowaniu na przewozy Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zależą od wielu czynników demograficznych i gospodarczych, dlatego analiza rynku przewozów transportu publicznego musi uwzględniać tendencje w zakresie sytuacji demograficznej danej społeczności oraz rozwoju gospodarczego regionu. Wpływ na popyt na transport publiczny ma przede wszystkim ogólna liczba mieszkańców, stosunek poszczególnych grup wiekowych, ruch naturalny i migracyjny. Na podstawie poniższego wykresu można zaobserwować niewielki spadek liczby ludności w powiecie na przestrzeni ostatnich lat. Liczba kobiet i mężczyzn zmieniała się równomiernie. Ze względu na strukturę administracyjną powiatu zaledwie 26,6% wszystkich mieszkańców przebywało na terenie miasta w 2012 roku, natomiast w roku 2013 liczba ta spadła 0,1% i wyniosła Wykres 1. Ogólna liczba ludności w Powiecie Radzyńskim Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz Na wielkość populacji powiatu wpływają takie czynniki jak ruch naturalny i ruch migracyjny. Obserwowany w powiecie spadek liczby ludności w ostatnich latach wynika przede wszystkim z ujemnego salda migracji, którego wielkości na tle województwa lubelskiego na koniec 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Migracje w województwie lubelskim i powiecie radzyńskim Jednostka terytorialna Zakres przedmiotowy Liczba osób Województwo Lubelskie Saldo migracji wewnętrznych Powiat Radzyński Saldo migracji wewnętrznych -265 Województwo Lubelskie Saldo migracji zagranicznych -673 Powiat Radzyński Saldo migracji zagranicznych -8 Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Powiat radzyński ze względu na strukturę osadniczą jest powiatem miejsko-wiejskim. Gęstość zaludnienia w powiecie na koniec 2013 roku wyniosła 63 osoby na km 2, natomiast w województwie lubelskim 86 osób na km 2. W poszczególnych gminach powiatu wartość ta przedstawiała się następująco: Tabela 3. Charakterystyka gmina powiatu radzyńskiego pod względem powierzchni, liczby ludności i gęstości zaludnienia Grupa wiekowa Powierzchnia w km 2 Ogółem Gęstość zaludnienia Miasto Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski Gmina Borki Gmina Czemierniki Gmina Kąkolewnica Gmina Komarówka Podlaska Gmina Ulan-Majorat Gmina Wohyń Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Dom jest podstawowym i najważniejszym źródłem podróży, dlatego analiza obszaru pod względem gęstości zaludnienia pozwala wskazać obszary o największym zapotrzebowaniu na przewozy. Na poniższej mapie zaznaczono w sposób obrazowy różnice w gęstości zaludnienia w poszczególnych gminach powiatu radzyńskiego. 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz Mapa 2. Najważniejsze miejsca użyteczności publicznej na tle gęstości zaludnienia w powiecie radzyńskim Źródło: Opracowanie własne Podstawowym celem podróży jest z kolei praca i szkoła. Najważniejszą cechą podróży wykonywanych na trasie dom-praca i dom - szkoła jest regularność. Lokalizacja tych miejsc nie ulega częstym zmianom, dlatego możliwe jest odpowiednie dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb osób pracujących i uczących się. Najważniejsze zakłady pracy oraz placówki oświatowe generujące ruch na poziomie powiatu zostały zobrazowane na mapie nr 2. Powiat radzyński ma charakter typowo rolniczy. Nieliczny przemysł, głównie przetwórczy, znajduje się w Radzyniu Podlaskim. Do najważniejszych zakładów pracy zlokalizowanych na obszarze poszczególnych gmin w powiecie radzyńskim należą: Tabela 4. Największe zakłady pracy w powiecie radzyńskim Gmina Zakład pracy Miasto Radzyń Podlaski SIMENA Spółdzielnia - Zakład Pracy Chronionej BIMIZ-FOOD Sp. z o.o. Spółdzielnia Mleczarnia SPOMLEK Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., Artur Sp. z o.o. 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Gmina Zakład pracy Dr Gerard Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EUROTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JANTEX" Sp. z o.o. Inspektorat ZUS w Radzyniu Podlaskim Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Urząd Miasta Radzyń Podlaski KRUS w Radzyniu Podlaskim Gmina Radzyń Podlaski Przedsiębiorstwo Handlowe EXPORT-IMPORT T. Prokopiuk, Ustrzesz Uprawa Pieczarek "Myszkowiec", Bedlno Radzyńskie Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Gmina Czemierniki Urząd Gminy Czemierniki, BS Radzyń Podlaski/Czemierniki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czemiernikach GOPS Czemierniki Poczta Polska- Czemierniki Gmina Kąkolewnica Urząd Gminy Kąkolewnica "FOREX LINGERIE" Radosław Foryszewski Zakład Stolarski Andrzej Hukaluk Tartak Produkcyjny Marek Rychlik Bank Spółdzielczy oddział Trzebieszów Bank Spółdzielczy Oddział Międzyrzec Podlaski SKR Kąkolewnica Poczta Polska GS SCH Kąkolewnica Gmina Wohyń Masarnia Ubojnia "ZEMAT" Zdzisław Trościańczyk i Spółka Sp. j. Welmax Paper Sp. z o. o. Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" Sp. z o.o. Na terenie miasta znajdują się również następujące szkoły ponadgimnazjalne: I LO w Radzyniu Podlaskim; ZSP w Radzyniu Podlaskim; SOSzW w Radzyniu Podlaskim. Dodatkowo na terenie Gminy Borki znajduje się ZSR w Woli Osowińskiej. Natomiast na terenie Gminy Komarówka Podlaska zlokalizowane jest Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców związane są również z lokalizacją innych obiektów o charakterze użyteczności publicznej takich jak: zakłady opieki zdrowotnej, szpital, urzędy, placówki kulturalne i sportowe oraz sklepy Prognoza demograficzna dla Powiatu Radzyńskiego Popyt na transport publiczny jest uwarunkowany przede wszystkim zmianami jakie zachodzą w liczbie i strukturze ludności. Dane w poniższej tabeli obrazują obecną sytuację demograficzną w poszczególnych gminach powiatu. 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz Tabela 5. Liczba ludności w powiecie według poszczególnych grup wiekowych w wieku w wieku Grupa wiekowa ogółem przedprodukcyjnym produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Miasto Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski Gmina Borki Gmina Czemierniki Gmina Kąkolewnica Gmina Komarówka Podlaska Gmina Ulan-Majorat Gmina Wohyń Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową ludności całego powiatu w roku Największą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym. W wieku poprodukcyjnym widać przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym nadal jest większa od liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Wykres 2. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2014) 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz Zgodnie z poniższą prognozą demograficzną opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 roku teren powiatu będzie zamieszkiwany przez Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie wynosiła co stanowi spadek o 5,2% w porównaniu do roku Natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wynosiła , co stanowi spadek o 7,8%. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie wynosiła , co stanowi wzrost o 10,3%. Wykres 3. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2020) 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz Zgodnie z prognozami demograficznymi w 2025 roku teren powiatu będzie zamieszkiwany przez Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie wynosiła co stanowi spadek o 10,7% w porównaniu do roku Natomiast liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wynosiła , co stanowi spadek o 16,2%. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym będzie wynosiła , co stanowi wzrost o 17,6%. Tak wysoki wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym będzie skutkował zmianami w strukturze demograficznej społeczeństwa i koniecznością dostosowania komunikacji do potrzeb osób starszych. Wykres 4. Prognoza ludności wg wieku i płci (rok 2025) 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz System transportowy w Powiecie Radzyńskim 3.1. Sieć drogowa w powiecie Odpowiednia organizacja całego systemu transportowego wpływa na podział zadań przewozowych oraz decyduje o dostępności komunikacyjnej powiatu. Podstawowym środkiem komunikacji w przewozach powiatowych jest transport drogowy, zarówno publiczny, jak i indywidualny. Jego funkcjonowanie będzie uzależnione od zagospodarowania przestrzennego powiatu, zwłaszcza od stopnia rozwinięcia sieci dróg oraz od stanu ich nawierzchni. Przez powiat przechodzą następujące drogi: Krajowe: 19, 63 Wojewódzkie: 813, 814 W kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące dróg na terenie Powiatu. Tabela 6. Długość poszczególnych dróg na terenie Powiatu Radzyńskiego Rodzaj Drogi krajowe Drogi Wojewódzkie Drogi Powiatowe Drogi Gminne Długość 73,345 km 26,283 km 426,795 km 1141,862 km Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Długość i stan nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się następująco: Tabela 7. Długość dróg gminnych w powiecie Drogi Gminne Ogółem Utwardzone Radzyń Podlaski 137 km 80 km Borki 83,90 km 39,20 km asfaltowe Miasto Radzyń Podlaski 47 km Wohyń 162,4 km 45 km asfaltowe Komarówka Podlaska 250 km 18 km asfaltowe, 3 km beton Ulan-Majorat 200 km 71 km asfaltowe Czemierniki 109,7 km 34,6 asfaltowe, 18 km beton Kąkolewnica 151,862 km 56,13 km asfaltowe, 2 km beton, 1,72 km kostka, 92,012 km gruntowe Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Wśród planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Radzyńskiego najbardziej znaczącą jest budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów (z wyłączeniem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej). 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz Droga ekspresowa S19 przebiega w północnej i środkowej części województwa lubelskiego przez teren następujących jednostek samorządowych: Powiat Bialski w Białej Podlaskiej (Gmina Międzyrzec Podlaski), Powiat Radzyński w Radzyniu Podlaskim (Gmina Kąkolewnica, Gmina Radzyń Podlaski i Gmina Borki), Powiat Lubartowski w Lubartowie (Gmina Kock, Gmina Firlej i Gmina Lubartów) Punkt wyjściowy pierwszego pododcinka stanowi koniec obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Droga ekspresowa S19 początkowo wykorzystuje istniejącą DK19, a następnie w okolicy m. Grabowiec odchyla się w prawo omijając miejscowości Kąkolewnica, Stara Żakowola, Turów i Bedlno. Na początku obwodnicy Radzynia Podlaskiego włącza się z powrotem w ślad DK19, wykorzystując istniejący korytarz tej drogi aż do początku obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Drugi pododcinek rozpoczyna się na końcu obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej, trasa do miejscowości Firlej przebiega z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej jako jednej nitki drogi ekspresowej, po czym odchyla się w lewo i omija miejscowość Firlej jako wschodnia obwodnica. Po ok. 7,5 km droga wraca do istniejącej DK19 i przebiega przez ok. 5 km równolegle do niej po wschodniej stronie. Na wysokości obwodnicy m. Lubartów przebieg trasy z wykorzystaniem istniejącej jezdni jako zachodniej nitki drogi ekspresowej, koniec trasy pokrywa się z końcem istniejącej obwodnicy Lubartowa. Mapa 3. Budowa drogi S19 Źródło: GDDKiA Na stan nawierzchni dróg wpływa zwiększająca się liczba pojazdów poruszających się po drogach w powiecie. Liczba samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców w Województwie Lubelskim wynosi 475,3 natomiast w Powiecie Radzyńskim wynosi 513,1 i jest wyższa o 7,95 % w porównaniu do województwa. W roku 2014 w Powiecie zarejestrowanych było samochodów osobowych. 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz Sieć komunikacji autobusowej Poniższa tabela zawiera wykaz zezwoleń wydanych przez Starostę Powiatu Radzyńskiego według stanu na dzień 31 października 2014 r. Analizie poddano tylko te połączenia, które nie wykraczają poza granice powiatu. Wskazane połączenia odzwierciedlają aktualne potrzeby mieszkańców powiatu. Tabela 8. Zezwolenia wydane przez Starostę Powiatu Radzyńskiego Lp. Nr zezw Od Do Przez Stanisławów Wieś Lubelska- Biała- Ulan Mały- Ulan Duży- Ulan Majorat- Zarzec Ulański- Sobole- Sobole Wieś- Stanisławów- Stanisławów wieś Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii 23,5 2 00:30 1 Przewoźnik 2. 9 Wola Osowińska Wola Osowińska- Krasew- Wola Chomejowska- Zarzec Ulański- Sobole- Sętki- Klębów-Stok 1- stok 2- Ulan Majorat- Ulan Duży- Ulan Mały- Biała- Radzyń Podlaski 37,5 1 01: Ostrówki II Lubelska- Marynin- Branica- Wohyń- Bezwola- Ossowa Kolonia- Ostrówki : Ostrówki II Ostrówki II- Ostrówki I- Ostrówki- Ossowa Kolonia- Bezwola- Bezwola Szkoła- Bezwola- Wohyń- Zbulitów- Radzyń Podlaski : Planta Lubelska- Wisznicka- Stasinów- Zbulitów- Stasinów- Bojanówka- Lisowólka- Bojanówka- Bezwola- Bezwola szkoła- Wohyń- Planta : Białka Szkoła Białka szkoła- Budowlanych- Mcka- Lubelska- Radzyń Podlaski Jana Pawła II- Wisznicka- Zbulitków Kolonia- Zbulitów Duży- Zbulitków I- Stasinów- Stasinów wieś- Stasinów I- Ustrzesz Kolonia- Ustrzesz wieś- Białka- Białka szkoła- Budowlanych- Lubelska ul. - Marynin OHP- Marynin II- Branica- Wohyń- Bezwola Grabówka- Bezwola Zalesie- Planta- Bezwola Zalesie- Bezwola Grabówka- Wohyń- Bezwola- Górne- Wygnanka- Bojanówka- Lisiowólka- Bojanówka- Wygnanka- Stasinów Kol- Stasinów- Radzyń Podlaski : :

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz Lp. Nr zezw. Od Do Przez Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii Przewoźnik Radzyń Podlaski- Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Wola Chomejowa- Krasew- Wola Osowińska- Osowo- Borki- Sitno- Paszki- Adamki- Zaródki- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Zarzec- Sobole- Sętki- Klębów- Stok- Ulan- Stok- Rozwadów- Stok- Ulan- Baiła- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec- Paskudy Kolonia- Paskudy- Gąsiory- Zakrzew- Paskudy Kolonia- Brzostówiec- Radowiec- radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski-Biała- Ulan- Zarzec Ulański- Wola Chomejowska- Krasew- Wola Osowińska- Osowno- Borki- Sitno- Paszki- Adamki- Zaródki- Radzyń Podlaski : Wola Osowińska Radzyń Podlaski- Biała- Kepista- Żabinków- Bedlno- Wierzchowiny- Ulan- Zarzec Ulański- Sobole- Zarzec- Zarzec Ulański- Wola Chomejowa- Krasew- Wola Osowińska : Gąsiory Radzyń Podlaski- Białka k. Radzynia- Białka- Płudy- Jaski- Jaski Las- Jaski- Główne- Zakrzew- Gąsiory : Brzozowica Radzyń Podlaski- Białka- Bedlino- Turów- Żakowola- Jurki- Kąkolewnica- Polskowola- Brzozowica : Brzostówiec Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec : Rozwadów Rozwadów- Stok- Ulan- Radzyń Podlaski : Tchórzew Wieś Radzyń Podlaski- Marynin- Józefów- Niewęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc- Bełcząc Rzeka- Tchórzew : Bedlno k. Żabikowa Radzyń Podlaski- Biała- Kępista- Żabinków- Żabinków Kolonia- Bedlno :

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz Lp. Nr zezw. Od Do Przez Dł. kursu (km) Liczba kursów w ciągu doby Czas przejazdu (godz:min) Liczba pojazdów przewidzianych do dziennej obsługi linii Przewoźnik Bełcząc Radzyń Podlaski- Marynin- Józefów- Niewęgłosz- Lichty- Niewęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc : zajezdnia Paszki Duże Zajezdnia- Ustrzesz- Raddzyń Podlaski- Zabiele- Paszki Duże- Paszki Małe- Paszki Duże : Ustrzesz Radzyń Szpital Ustrzesz- Radzyń Podlaski- Radzyń SZP : Radzyń Podlaski- Zabiele- Paszki Duże- Paszki Małe- AdamkimZaródki- Biała- Radzyń Podlaski : Radzyń Podlaski- radowiec- Brzostówiec- Paskudy- Bedlino- Żabików- Kepista- Biała- Radzyń Podlaski : Główne Radzyń Podlaski- Białka- Płudy- Jaski- Jaski Las-Jaski- Główne : Radzyń Podlaski- Radowiec- Brzostówiec- Paskudy Kolonia- Paskudy- Gąsiory- Zakrzew- Paskudy Kolonia- Gąsiory- Pskudy- Wierzchowiny- Bedlno- Żabików Kolonia- Żabików- Kępista- Biała- Radzyń Podlaski : Bełcząc Radzyń Podlaski- Morynin- Józefów- Nawęgłosz- Lichty- Nawęgłosz- Skoki- Czemierniki- Bełcząc : Zajezdnia Radzyń Podlaski- Ustrzesz- Białka- Zajezdnia : Wólka Zdunkówka Radzyń Podlaski- Marynin- Branica- Świerże- Suchowola- Wólka Zdunkówka : Wrzosów Wrzosów- Stara Wieś- Borki- Maruszewiec- Tchórzew- Stara Wieś- Wrzosów- Stara Wieś- Borki- Sitno- Paszki- Biała- Radzyń Podlaski :

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy) STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy) PROJEKT Dokument przygotowany przez BLUE OCEAN BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo