REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 32 z dnia r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Podstawy prawne 1 1. Regulamin udzielania zamówień publicznych zwany dalej regulaminem, ustala zasady i tryb prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. 2. Udzielenie przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zamówienia na dostawy i usługi może nastąpić wyłącznie w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Wykaz skrótów i pojęć 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Ustawie lub PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przy czym określenia te mają równoważne znaczenie i mogą być używane zamiennie. 2) Zamawiającym lub POKiS - należy przez to rozumieć Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, przy czym określenia te mają równoważne znaczenie i mogą być używane zamiennie. 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki 4) Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Główny Księgowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 5) ZP - należy przez to rozumieć Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki 6) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Przetargową działającą na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 7) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Komórce zamawiającej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, która upoważniona jest do składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie jej działalności i zgodnie z przyjętym planem rzeczowo-finansowym. Komórkami tymi są Działy oraz samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zadania samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych 3 1. ZP prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od kwoty ,00 PLN (brutto) do równowartości kwoty ,00 euro z wyłączeniem postępowań w zakresie działalności twórczej i artystycznej (zgodnie z ustawą PZP art. 4

2 pkt 8 lit. b), które są prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowana komórkę merytoryczna w POKiS) 2. ZP prowadzi prace związane z udzieleniem zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 Euro oraz przechowuje dokumentację z przeprowadzonego postępowania. 3. ZP prowadzi elektroniczny rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od kwoty 2 000,00 PLN (brutto) do ,00 PLN (rejestr sporządzany jest w celu corocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych) 4. ZP prowadzi elektroniczny rejestr zamówień publicznych o wartości, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 Euro. Elektroniczny rejestr zamówień publicznych powinien zawierać: 1) liczbę porządkową, 2) przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, roboty budowlane), 3) tryb, 4) wartość szacunkową, 5) datę wszczęcia postępowania, 6) datę unieważnienia postępowania, 7) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 8) cenę netto i cenę brutto najkorzystniejszej oferty, 9) datę zawarcia umowy. 5. ZP dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym wniosków o udzielenie zamówienia publicznego 6. Opracowuje SIWZ 7. ZP realizując postępowania jest zobowiązany do: 1) publikacji właściwych ogłoszeń odpowiednio w: Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie POKiS w zakresie prowadzonych przez ZP postępowań o udzielanie zamówień, 2) przesyłania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych, Rozdział II UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ Zasady ogólne 4 1. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonują pracownicy POKiS. 2. Wszyscy pracownicy POKiS uczestniczący w jakikolwiek sposób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązani są stosować obowiązujące w tym zakresie przepisy i ponoszą za to pełną odpowiedzialność. Obowiązują ich następujące zasady ogólne: 1) przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia należy zapewnić przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz zachowanie uczciwej konkurencji, 2) nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówień na części lub zaniżać ich wartości, 3) przedmiot zamówienia należy opisać w sposób zgodny z wymogami Ustawy PZP, który nie utrudni uczciwej konkurencji,

3 4) wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia mają być prowadzone w formie pisemnej w języku polskim, 5) należy zachować zasadę jawności na każdym etapie postępowania za wyjątkiem informacji tajnych, określonych w Ustawie i zastrzeżonych przez wykonawców. 3. Czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia powierza się Kierownikom komórek zamawiających. 4. Komórki zamawiające dokonują ustalenia wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych. 5. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 6. Zamówienia publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań POKiS-u. 7. Rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym POKiS-u. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się wraz z podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą/dostawcą lub unieważnieniem postępowania w przypadkach określonych w PZP. Zasady udzielania zamówień publicznych do kwoty nie przekraczającej PLN (brutto) 5 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty PLN (brutto) jest prowadzone przez właściwą merytorycznie komórkę, do której należy realizacja przedmiotu zamówienia. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu przeprowadza się w sposób następujący: 1) Komórka zamawiająca składa do Dyrektora POKiS wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków POKiS (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu). Wniosek podpisuje kierownik komórki zamawiającej. 2) Wniosek winien zawierać opis przedmiotu zamówienia, celowość wydatkowania środków, szacunkową wartość zamówienia, sposób udzielenia zamówienia. 3) Wniosek przed złożeniem do Dyrektora wymaga asygnaty Głównego Księgowego oraz z-ca Dyrektora (w przypadku nieobecności, podpis składa osoba odpowiednio do tego upoważniona) 4) Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora, właściwy merytoryczne dział, do którego należy realizacja przedmiotu zamówienia przeprowadza postępowanie.

4 Zasady udzielania zamówień publicznych od kwoty 2 000,00 PLN (brutto) do kwoty nie przekraczającej ,00 PLN (brutto) 6 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty ,00 PLN (brutto) jest prowadzone przez właściwą merytorycznie komórkę zamawiającą, do której należy realizacja przedmiotu zamówienia. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu przeprowadza się w sposób następujący: 1) Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub mniejsza niż kwota z 6 pkt 1, postepowanie o udzielenie zamówienia może odbyć się w formie negocjacji, zapytania cenę (pisemnie, faxem, lub za pomocą poczty elektronicznej minimum do trzech wykonawców) cala dokumentacja z rozeznania rynko powinna być zachowana w formie papierowej i przechowywana w dziale, który prowadził postępowanie 2) Komórka zamawiająca składa do Dyrektora POKiS wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków POKiS (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu). Wniosek podpisuje kierownik komórki zamawiającej. 3) Wniosek winien zawierać opis przedmiotu zamówienia, celowość wydatkowania środków, szacunkową wartość zamówienia (w kwotach netto), sposób udzielenia zamówienia, nazwisko osoby przeprowadzającej postępowanie. 4) Wniosek przed złożeniem do Dyrektora wymaga asygnaty Głównego Księgowego, asygnaty z-cy Dyrektora pod względem celowości i gospodarności, asygnaty ZP (w przypadku nieobecności podpisuje osoba odpowiednio do tego upoważniona) 5) Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora osoba wyznaczona z danej komórki zamawiającej przeprowadza postępowanie. 6) Z przeprowadzonego postępowaniu komórka zamawiająca sporządza protokół, który składa do akceptacji Dyrektora POKiS (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu). Protokół przed złożeniem do Dyrektora wymaga asygnaty ZP w zakresie prawidłowości przeprowadzonego postępowania oraz asygnaty z-cy Dyrektora pod względem celowości i gospodarności (w przypadku nieobecności, podpis składa osoba odpowiednio do tego upoważniona). Do protokołu załącza się dokumentację z przeprowadzonego postępowania (zaproszenie do składania ofert, oferty wykonawców/dostawców, protokół z negocjacji, jeżeli prowadzone są negocjacje z wykonawcą osoba przeprowadzająca postępowanie załącza dokumentacji w postaci protokołu z negocjacji) 3. Po zatwierdzeniu protokółu przez Dyrektora POKiS komórka zamawiająca sporządza umowę z wybranym wykonawcą/dostawcą. Umowę podpisuje Dyrektor. 4. Każda komórka przeprowadzająca postępowanie jest zobowiązana na bieżąco do prowadzenia rejestru swoich wniosków z przeprowadzonych postępowań. Zasady udzielania zamówień publicznych od kwoty PLN do kwoty równowartości EURO 7

5 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości od kwoty ,00 PLN (brutto) do kwoty równowartości ,00 Euro przeprowadza się w następujący sposób: 1) Komórka zamawiająca składa do Dyrektora wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wzoru (załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu). 2) Wniosek przed złożeniem do Dyrektora wymaga asygnaty Głównego Księgowego, ZP oraz z-cy Dyrektora POKiS (w przypadku nieobecności, podpis składa osoba odpowiednio do tego upoważniona) 3) Po zatwierdzeniu przez Dyrektora POKiS postępowanie przeprowadza właściwa komórka merytoryczna (np. Dział Imprez, Dział Projektów Kulturalnych i inne), przy udziale ZP. 4) Postępowanie rozpoczyna się z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o postępowaniu, bądź zaproszenia do składania ofert, czy też zaproszenia do negocjacji. 2. Komórka zamawiająca do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego załącza materiały informacyjne: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) określenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie uprawnień, kwalifikacji, atestów, certyfikatów, koncesji itp. (jeżeli takowe są wymagane) 3) termin realizacji zamówienia 4) ustaloną wartość zamówienia wraz z dokumentacją dotyczącą oszacowania wartości zamówienia: - podstawa oszacowania wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy PZP) 5) wzór umowy, albo istotne postanowienia umowy (termin realizacji lub dostawy, okres gwarancji, warunki płatności, kary umowne itp.). 3. Komórka zamawiająca przekazuje dokumentacje do ZP w celu sporządzenia Ogłoszenia dotyczącego zamówienia i zamieszczenia go na stronie (BIP) (z wyłączeniem postępowań w zakresie działalności twórczej i artystycznej). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie potrzebne informacje, które należy zamieścić w ogłoszeniu: specyfikacje istotnych warunków zamówienia, data otwarcia ofert, osoba upoważniona do udzielania informacji od strony zamawiającego, wzór umowy bądź istotne warunki postanowienia umowy) 4. Komórka zamawiająca może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi będące przedmiotem zamówienia. 5. Z przeprowadzonego postępowania sporządzany jest protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu). Po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora komórka zamawiająca sporządza umowę z dostawcą/wykonawcą. Umowę podpisuje Dyrektor. 6. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania prowadzonego przez komórki merytoryczne przekazywana jest do ZP. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej równowartości ,00 EURO 8

6 1. Udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości ,00 Euro może odbywać się wyłącznie w oparciu o przepisy Ustawy. 2. Prace związane z udzieleniem zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 Euro prowadzone są przez Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości ,00 Euro przeprowadza się w następujący sposób: 1) Komórka zamawiająca składa do Dyrektora POKiS-u wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik Nr 6 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 2) Wniosek przed złożeniem do Dyrektora POKiS wymaga asygnaty Głównego Księgowego, z-cy Dyrektora i ZP (w przypadku nieobecności, podpis składa osoba odpowiednio do tego wyznaczona) 3) Komórka zamawiająca do wniosku o wszczęcie postępowania załącza materiały informacyjne zgodnie z zapisem zawartym w 6 ust. 2 niniejszego regulaminu. 4) Dyrektor zatwierdza wniosek i powołuje komisję przetargową, która działa na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 5) Wszczęcie postępowania rozpoczyna się z chwilą podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania, bądź zaproszenia do składania ofert czy też zaproszenia do negocjacji. 6) Dyrektor zatwierdza proponowany przez komisję przetargową wybór najkorzystniejszej oferty oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załączonymi do niego dokumentami, ewentualnie unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Po dokonaniu wyboru wykonawcy/dostawcy komórka zamawiająca przygotowuje umowę, którą podpisuje Dyrektor. 4. W zakresie działalności twórczej i artystycznej należy stosować przepisy zgodnie z ustawą PZP art. 4 pkt 8 lit. b), które wykonuje odpowiednio do tego przygotowana komórkę merytoryczna POKiS wraz z ZP. 5. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przekazywana jest do ZP. 9 Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej równowartości ,00 EURO dla instytucji kultury. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości od kwoty ,00 Euro do kwoty mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UZP przeprowadza się w następujący sposób: 1) Komórka zamawiająca składa do Dyrektora wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wzoru (załącznik Nr 7 do niniejszego regulaminu). 2) Wniosek przed złożeniem do Dyrektora wymaga asygnaty Głównego Księgowego, ZP oraz z-cy Dyrektora POKiS. (w przypadku nieobecności, podpis składa osoba odpowiednio do tego upoważniona) 3) Po zatwierdzeniu przez Dyrektora POKiS postępowanie przeprowadza właściwa komórka merytoryczna (np. Dział Imprez, Dział Projektów Kulturalnych i inne), przy udziale ZP zgodnie z ustawą PZP oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (załącznik Nr 9 do niniejszego regulaminu). 4) Po przeprowadzeniu postępowania komórka zamawiająca sporządza protokół z postępowania (załącznik Nr 8 do niniejszego regulaminu).

7 Szczególne przypadki udzielania zamówień. 10 W szczególnych przypadkach niewynikających z winy zamawiającego, zamawiający może na zlecenie ustne Dyrektora lub z-cy Dyrektora zamówić usługę lub dostawę do kwoty 5 000,00 PLN brutto. Dokumentacja z takiego zamówienia zostaje sporządzą zgodnie z procedurami regulaminu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Protokół powinien zawierać wyjaśnienia dotyczące przeprowadzenia takiej procedury. Rozdział III POSTANOWIENIA KOŃCOWE Naruszenie niniejszego regulaminu stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 2. Naruszenie form, zasad i trybów postępowania w sprawie zamówienia publicznego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, finansowej i karnej. Na oryginale podpis /-/ Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Artur Wiśniewski Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia..

8 WNIOSEK na wydatkowanie środków finansowych o wartości nie przekraczającej PLN (brutto) Dział... zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych POKiS z przeznaczeniem na:.... Szacunkową wartość zamówienia.pln netto.. (podpis kierownika komórki zamawiającej wnioskującej) Źródło finansowania dział... rozdział... (Główny Księgowy) Zgodność pod względem celowości i gospodarności.. (Podpis z-cy Dyrektora ) Decyzja Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (podpis Dyrektora POKiS) WNIOSEK Nr.. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia..

9 U dzielenie zamówienia na dostawy lub usługi o wartości od kwoty PLN brutto do kwoty nie przekraczającej ,00 PLN brutto Dział... zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych POKiS z przeznaczeniem na:.... Szacunkową wartość zamówienia.pln netto w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, co daje równowartość.euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu.. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone... Osoba przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia.... (podpis kierownika komórki zamawiającej wnioskującej) Źródło finansowania dział... rozdział... (Główny Księgowy) Zgodność pod względem zamówień publicznych. (podpis ZP ) Zgodność pod względem celowości i gospodarności.. (Podpis z-cy Dyrektora) Decyzja Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (podpis Dyrektora POKiS)

10 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia.. Protokół do wniosku nr O udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi o wartości od kwoty 2 000,00 PLN brutto do kwoty nie przekraczającej ,00 PLN brutto Dział.. zgodnie z wnioskiem Nr.. z dnia.. przeprowadził postępowanie o dzielenie zamówienia na realizację zadania.. Postępowanie zostało przeprowadzone w formie (trybie) Następujący wykonawcy/dostawcy wyrazili zgodę na wykonanie zamówienia, oferując następujące ceny Netto/Brutto Uzasadnienie wyboru dostawcy/wykonawcy Płock, dnia.. (podpis osoby przeprowadzającej postępowanie) Zgodność pod względem zamówień publicznych.. (podpis kierownika komórki zamawiającej). Zgodność pod względem celowości i gospodarności. (podpis ZP ). (Podpis z-cy Dyrektora ) Wyrażam zgodę:. (podpis Dyrektora POKiS) Załącznik Nr 4 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia..

11 Wniosek nr o udzielenie zamówienia w POKIS na dostawy lub usługi o wartości od kwoty ,00 PLN brutto do kwoty nie przekraczającej ,00 euro Dział... zgłasza zapotrzebowanie o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych POKiS i przeprowadzenie postępowania zgodnie z regulaminem POKiS z przeznaczeniem na:.... Uzasadnienie: Szacowaną wartość zamówienia ustalono ma kwotę.pln netto w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów co daje równowartość..euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu... Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia..... (podpis kierownika komórki zamawiającej) Źródło finansowania dział... rozdział... Zgodność pod względem zamówień publicznych (Główny Księgowy). Zgodność pod względem celowości i gospodarności. Decyzja Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (podpis ZP ). (Podpis z-cy Dyrektora ) (podpis Dyrektora POKiS) Do wniosku należy dołączyć materiały informacyjne zgodnie z 7 ust.2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS

12 Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia.. Protokół do wniosku nr o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi o wartości od kwoty ,00 PLN brutto do kwoty równowartości ,00 EURO Dział.. zgodnie z wnioskiem Nr z dnia. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości od kwoty ,00 PLN brutto do kwoty równowartości ,00 Euro z przeznaczeniem na realizację zadania.. przeprowadził postępowanie w formie (trybie). W ustalonym terminie wpłynęły następujące oferty (przeprowadzono negocjacje z następującymi dostawcami/wykonawcami), których wartość cenowa przedstawia się następująco: Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie (BIP) w dniu W niniejszym postępowaniu zostały zawiadomione następujące firmy: Dział.. zwraca się z prośbą o zaakceptowanie wydatkowania środków finansowych w wysokości..netto,..brutto z przeznaczeniem na realizację ww. zadania i wnioskuje o zawarcie umowy z następującym dostawcą/wykonawcą (podpis osoby/osób przeprowadzającej/ch postępowanie) Płock, dnia.... (podpis kierownika komórki zamawiającej) Zgodność pod względem zamówień publicznych. Zgodność pod względem celowości i gospodarności. (podpis ZP ). (Podpis z-cy Dyrektora ) Wyrażam zgodę: (data i podpis Dyrektora POKiS) Załącznik Nr 6 do Regulaminu

13 Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia.. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dział... zgłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:.... Uzasadnienie: Wartość zamówienia ustalono ma kwotę.pln netto w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów co daje równowartość..euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu... Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia..... (podpis kierownika komórki zamawiającej) Źródło finansowania dział... rozdział... (podpis Głównego Księgowego) Zgodność pod względem zamówień publicznych/nr rejestru zamówień publicznych. (podpis ZP ) Zgodność pod względem celowości i gospodarności.. (Podpis z-cy Dyrektora ) Decyzja Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (podpis) Do wniosku należy dołączyć materiały informacyjne zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Załącznik Nr 7 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Płock, dnia..

14 Wniosek nr o udzielenie zamówienia w POKIS na dostawy lub usługi o wartości od kwoty ,00 Euro do kwoty mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UZP Dział... zgłasza zapotrzebowanie o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych POKiS i przeprowadzenie postępowania zgodnie z regulaminem POKiS z przeznaczeniem na:.... Uzasadnienie: Szacowaną wartość zamówienia ustalono ma kwotę.pln netto w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów co daje równowartość..euro. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu... Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia..... (podpis kierownika komórki zamawiającej) Źródło finansowania dział... rozdział... Zgodność pod względem zamówień publicznych (Główny Księgowy). Zgodność pod względem celowości i gospodarności. (podpis ZP ). (Podpis z-cy Dyrektora ) Decyzja Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (podpis Dyrektora POKiS) Do wniosku należy dołączyć materiały informacyjne zgodnie z 7 ust.2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS

15 Załącznik Nr 8 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Protokół do wniosku nr o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi o wartości od kwoty ,00 Euro do kwoty mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UZP Dział.. zgodnie z wnioskiem Nr z dnia. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości od kwoty ,00 PLN brutto do kwoty równowartości ,00 Euro z przeznaczeniem na realizację zadania.. przeprowadził postępowanie w formie (trybie). W ustalonym terminie wpłynęły następujące oferty (przeprowadzono negocjacje z następującymi dostawcami/wykonawcami), których wartość cenowa przedstawia się następująco: Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronie (BIP) w dniu W niniejszym postępowaniu zostały zawiadomione następujące firmy: Dział.. zwraca się z prośbą o zaakceptowanie wydatkowania środków finansowych w wysokości..netto,..brutto z przeznaczeniem na realizację ww. zadania i wnioskuje o zawarcie umowy z następującym dostawcą/wykonawcą Płock, dnia.. (podpis osoby/osób przeprowadzającej/ch postępowanie) Zgodność pod względem zamówień publicznych.. (podpis kierownika komórki zamawiającej). Zgodność pod względem celowości i gospodarności. (podpis ZP ). (Podpis z-cy Dyrektora ) Wyrażam zgodę: (data i podpis Dyrektora POKiS) Załącznik Nr 9 do Regulaminu

16 Udzielania Zamówień Publicznych w POKiS Przepisy prawne. 1. Zgodnie z art. 4 pkt 8 lit b) ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiał w bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UZP. 2. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej rozdział 4a Art. 37a. Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Art. 37b. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Art. 37c. Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 37a, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Art. 37d. Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 37a, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Zamówienia z dziedziny nauki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie nr 1088/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI OKREŚLONE w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz art.4 pkt.8a i 8b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej 30 000 euro 1 1. Regulamin udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ W PŁOCKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ W PŁOCKU 1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI I. Postanowienia ogólne II. Ustalanie wartości zamówienia III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej z dnia 29.11.2012 r. 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryby postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku ZARZĄDZENIE NR 52/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 tysięcy euro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 25 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 25 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 1.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych stosowane do postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 w Zespole Szkół Nr 1 z dnia 16.04.2014r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 Euro w Zespole Szkół Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050 / 122 / Wójta Gminy Polska Cerekiew. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050 / 122 / Wójta Gminy Polska Cerekiew. z dnia 1 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050 / 122 / 2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/04/2014 Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/04/2014 Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/04/2014 Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Postanowienia wstępne. 1. Regulamin określa wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II INSTRUKCJA DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II UWAGA! Na KUL obowiązuje całkowity zakaz dokonywania zakupów towarów i usług przed złożeniem odpowiedniego wniosku zakupowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 02.01.2017 roku Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 w sprawie: ustalenia zasad udzielania przez Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie nr 5/2014 Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 16.04.2014. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych GZOPO Świerklany

Regulamin udzielania zamówień publicznych GZOPO Świerklany Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr GZOPO.0210.4.2014 z dnia 30.04.2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU, dla których nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 113/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia roku.

Załącznik do zarządzenia nr 113/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia roku. Załącznik do zarządzenia nr 113/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20.12.2016 roku. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY NADARZYN 1. Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZK-O z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Zarządzenie Nr ZK-O z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim Zarządzenie Nr ZK-O.021.3.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim, Regulaminu udzielania zamówień, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej euro Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 25/2017 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości przekraczającej 30 000 euro Zamówienia publiczne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, zwanym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 7/2018 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI OKREŚLONE w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz art.4 pkt.8a i 8b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia12.11.2012 INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Instrukcja udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4457/2018

Zarządzenie nr 4457/2018 Zarządzenie nr 4457/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Urzędzie Miasta Płocka. Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 7 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 7 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 2.2017 dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Miejsko Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w jednostkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO WYRAŻONEJ W ZŁOTYCHRÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1. Do zamówień i konkursów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Skarszew z dnia roku

Burmistrza Skarszew z dnia roku Zarządzenie nr 45/WPGiIE/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości poniżej EURO przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Regulamin. udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości poniżej EURO przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 08.06.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 22 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku

INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku INSTRUKCJA wydatkowania środków publicznych w Zakładzie Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2013 roku I. Zasady ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BO Burmistrza Ozimka z dnia 16 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR BO Burmistrza Ozimka z dnia 16 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR BO.0050.38.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia 19.08.2016 r. w sprawie: Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury.

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNTCH W BUSKU-ZDROJU 1 1. Do zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Załącznik do Zarządzenia Nr DO Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Załącznik do Zarządzenia Nr DO Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.36.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 31 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 1. Regulamin udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019 r. Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z ĄD Z E N I E NR 8/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 17 kwietnia 2014r

Z A R Z ĄD Z E N I E NR 8/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 17 kwietnia 2014r Z A R Z ĄD Z E N I E NR 8/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 17 kwietnia 2014r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 czerwca 2010 r.

z dnia 25 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2007 Rektora UKSW z dnia 23 października 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

1) dla zamówień o wartości poniżej 3000 zł netto przeprowadza telefoniczne rozeznanie

1) dla zamówień o wartości poniżej 3000 zł netto przeprowadza telefoniczne rozeznanie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14000 EURO NETTO W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku z dnia 30.10.2015 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr KR.120.144.2016 z dnia 10.11.2016 r. REGULAMIN udzielania przez Gminę Woźniki zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 1. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY euro REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro 1 Podstawa wprowadzenia Regulaminu 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 /17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PRZEZ WODOCIĄGI SP. Z O.O. W GŁUCHOŁAZACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PRZEZ WODOCIĄGI SP. Z O.O. W GŁUCHOŁAZACH Załącznik do Uchwały Zarządu Spółki Wodociągi Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach Nr 2/2018 z dnia 04.01.2018 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEN PRZEZ WODOCIĄGI SP. Z O.O. W GŁUCHOŁAZACH Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Rzeszów, kwiecień 2014 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Makowskiego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia r., Nr 7/2015 z dnia r. i Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia r.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia r., Nr 7/2015 z dnia r. i Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 Dyrektora Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie z dnia 18.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych o

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju z dnia 1 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju z dnia 1 lipca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju zamówień,

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do euro

Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do euro Regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 30 000 euro Regulamin z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2012/2013 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 11 marzec 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo