RAPORT KWARTALNY IVQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY IVQ"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IVQ

2 Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za IV kwartał 2014 roku z działalności naszej Spółki. Czwarty kwartał 2014 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu wyniki finansowe Kancelarii Medius S.A. Raportowane miesiące stanowiły okres wytężonych działań operacyjnych, które w mojej opinii przyczyniły się do rozwoju spółki oraz umocnienia pozycji na obsługiwanym rynku. Wyniki finansowe uzyskane w 2014 roku wskazują na dużą dynamikę wzrostu przychodów i zysku. Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) kształtują się na poziomie ponad 5,5 mln zł, co stanowi wzrost o 83% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast zysk netto wyniósł ponad 1,6 mln zł. Wyniki, które prezentujemy Państwu za IV kwartał, są potwierdzeniem prawidłowo przyjętej strategii inwestycyjnej oraz efektywnego zarządzania portfelem wierzytelności. W minionym kwartale spółka znacząco zwiększyła wartość własnych portfeli wierzytelności. Kancelaria Medius S.A. w IV kwartale nabyła wierzytelności z rynku finansowego o wartości ,01 zł. Łączna wartość wierzytelności nabytych przez spółkę narastająco w 2014 roku wynosi ,31 zł., względem dłużników. Czwarty kwartał 2014 roku to kolejny okres, który stanowił przykład wzorowo realizowanej obsługi papierów dłużnych wyemitowanych przez spółkę. Kancelaria Medius S.A. terminowo wykupiła obligacje serii A oraz dokonywała wypłat odsetek. Powyższe działania umacniają pozytywny wizerunek Kancelarii Medius S.A. spółki w oczach Inwestorów oraz rynku. Kancelaria Medius S.A. to nie tylko zaufany partner biznesowy ale również stabilna inwestycja. Pełen entuzjazmu patrzę w przyszłość ze świadomością nowych wyzwań. Serdecznie zapraszam do lektury niniejszego raportu. Z uszanowaniem, Michał Imiołek Prezes Zarządu - 1 -

3 Spis treści I. Informacje ogólne o Kancelarii Medius S.A Podstawowe informacje o spółce Akcjonariat II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku Bilans spółki Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Rachunek przepływów pieniężnych... 7 III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu... 9 IV. Opis istotnych wydarzeń i dokonań w IV kwartale 2014 roku... 9 V. Portfele nabyte przez Emitenta w IV kwartale 2014 roku VI. Obligacje VII. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce VIII. Liczba osób zatrudnionych w Kancelarii Medius S.A

4 I. Informacje ogólne o Kancelarii Medius S.A. 1. Podstawowe informacje o spółce Firma Forma prawna Kraj siedziby Adres Kancelaria Medius S.A. Spółka akcyjna Polska ul. Babińskiego 69, Kraków Telefon Fax Internet Kapitał zakładowy KRS REGON NIP ,00 zł.- opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Zarząd Rada Nadzorcza Michał Imiołek Prezes Zarządu Andrzej Zając Przewodniczący RN Maria Imiołek Członek RN Artur Bieńkowski Członek RN Adam Góralczyk Członek RN Marcin Rymaszewski Członek RN 2. Akcjonariat Pozostali Akcjonariusze, 20,8 % Kancelaria Medius S.A., 0,4% mm-investments Sp. z o.o., 46,6% MIDVEN S.A., 7,8% Adam Łanoszka, 24,4% - 3 -

5 II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 roku 1. Bilans spółki Zmiana stanu Zmiana stanu Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA aktywów aktywów Q Q 2013 A. Aktywa trwałe , , , ,59 I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy , , , ,50 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,77 0, ,25 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , , , ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,09 1. Środki trwałe , , , ,09 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , , , ,92 d) środki transportu , , , ,83 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 727,21 0, ,21 0,00 B. Aktywa obrotowe , , , ,04 I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkcja w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , , , ,20 1. Należności od jednostek powiązanych ,89 0, , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,89 0, , ,00 do 12 miesięcy ,89 0, , ,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , , , ,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,34 do 12 miesięcy , , , ,34 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych , , , ,65 c) inne , , , ,49 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,30 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,30 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0, ,26 0,00 udziały lub akcje 0,00 0, ,26 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 4

6 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , , , ,97 udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielone pożyczki , , , ,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,97 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,67 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , ,67 inne środki pieniężne ,71 0, ,71 0,00 inne aktywa krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 702, , , ,46 AKTYWA RAZEM , , , ,63 Zmiana stanu Zmiana stanu Stan na dzień Stan na dzień PASYWA pasywów pasywów Q Q 2013 A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,82 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 0,00 0,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (-) ,23 0, ,23 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,00 0, ,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,52 0,00 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,82 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,81 I. Rezerwy na zobowiązania , , , ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 0, ,15 1. Wobec powiązanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 0, ,15 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 0, ,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0, ,85 d) inne 0,00 0,00 0, ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,34 1. Wobec powiązanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,34 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0, ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , , , ,00 c) inne zobowiązania finansowe 2 530, , , ,77 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , , , ,44 do 12 miesięcy , , , ,44 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,00 0,00 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,42 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,03 i) inne 184, , , ,72 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 0, ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00 0, ,00 długoterminowe , ,00 0, ,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , , , ,63 5

7 2. Rachunek zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE Q Q 2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,91 od jednostek powiązanych , ,00 0, ,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,91 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,59 I. Amortyzacja , , , ,41 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,41 III. Usługi obce , , , ,57 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,91 podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,69 634, ,56 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8 564, , , ,29 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,32 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,96 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0, ,80 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,04 E. Pozostałe koszty operacyjne 170, ,41 170, ,60 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,40 0, ,40 III. Inne koszty operacyjne 170,44 813,01 170, ,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,96 G. Przychody finansowe , , , ,86 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: ,48 0, ,22 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,71 V. Inne 5 440, ,87 0,00 0,15 H. Koszty finansowe , , , ,00 I. Odsetki, w tym , , , ,52 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 1 234, ,48 307, ,48 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,82 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , , , ,82 L. Podatek dochodowy , , , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,82 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Q Q 2013 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,76 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana zasad (polityki) rachunkowości ,52 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,76 0,00 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0, ,00 0,00 0,00 -emisja akcji 0, ,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 0,00 0,00 6

8 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) ,23 0, ,23 0,00 -wykup akcji własnych w celu umorzenia ,23 0, ,23 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu ,23 0, ,23 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , ,42 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , , ,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,34 0,00 0,00 -podział zysku za rok ubiegły , ,34 0,00 0,00 -podział zysku za lata ubiegłe 0,00 0,00 0,00 0,00 -korekty błędów pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) ,00 0, ,00 0,00 -strata za rok ubiegły 0,00 0,00 0,00 0,00 -strata za lata ubiegłe 0,00 0,00 0,00 0,00 -utworzenia kapitału rezerwowaego w celu umorzenia akcji własnych ,00 0, ,00 0,00 -korekty błędów pozostałych 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , ,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,00 0, ,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) ,00 0, ,00 0,00 -utworzenia kapitału rezerwowaego w celu umorzenia akcji własnych ,00 0, ,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu ,00 0, ,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana zasad (polityki) rachunkowości ,52 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,52 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) , ,34 0,00 0,00 zysk poprzedniego okresu , ,34 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) , ,34 0,00 0,00 -podział.zysku za lata ubiegłe , ,34 0,00 0,00 -podział zysku za rok ubiegły 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,52 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 -pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,52 0,00 0,00 0,00 8. Wynik netto , , , ,82 a) zysk netto , , , ,82 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,82 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,82 7

9 A 4. Rachunek przepływów pieniężnych WYSZCZEGÓLNIENIE Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Q Q 2013 I Zysk (strata) netto , , , ,82 II Korekty razem , , , ,62 1 Amortyzacja , , , ,41 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0, ,11 5 Zmiana stanu rezerw , , , ,00 6 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0, ,00 7 Zmiana stanu należności , , , ,25 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,02 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , ,46 10 Inne korekty , , , ,15 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,80 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy ,75 0, , ,35 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Z aktywów finansowych, w tym: ,75 0, , ,35 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach ,75 0, , ,35 -zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0, ,35 -odsetki ,48 0, ,22 0,00 -inne wpływy z aktywów finansowych ,27 0, ,79 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Wydatki , , , ,56 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,25 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 -udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 0, ,00 0, ,81 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,35 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy , ,80 0, ,80 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,00 0,00 0,00 2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych , ,00 0, ,00 4 Inne wpływy finansowe 0, ,80 0, ,80 II Wydatki , , , ,56 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych ,23 0, ,97 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych ,00 0, ,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , , ,56 8 Inne wydatki finansowe , , , ,00 9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,72 D Przepływy pieniężne netto razem , , , ,43 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , , , ,43 -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F Środki pieniężne na początek okresu , ,97 0,00 0,00 G Środki pieniężne na koniec okresu, w tym , , , ,67 -o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 8

10 III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu W celu bardziej jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółka dokonała w bieżącym roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości jednostki ze skutkiem od pierwszego dnia bieżącego roku obrotowego, tj Zmiany dotyczyły zasad wyceny i ujmowania w sprawozdaniu finansowym nabytych pakietów wierzytelności. Nabyte pakiety wierzytelności przeterminowanych są prezentowane jako krótkoterminowe inne aktywa finansowe, gdyż są realizowane w ramach zwykłego cyklu operacyjnego. W księgach rachunkowych nabyte pakiety wierzytelności są początkowo ujmowane według ceny zakupu. Inne koszty związane z nabyciem wierzytelności ujmowane są w wyniku bieżącego okresu. Nabyte pakiety wierzytelności są ujmowane i klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz z późn. zm.), jako składnik aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Są one wyceniane w wiarygodnie określonej wartości godziwej. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Nabyte pakiety wierzytelności są wyceniane nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Wiarygodnie określona wartość godziwa na dzień przeszacowania jest ustalana za pomocą modelu estymacji opartego na zdyskontowanych szacowanych przepływach pieniężnych netto. Prognoza szacowanych przepływów pieniężnych oparta jest na posiadanej wiedzy eksperckiej w wyniku dokonanych analiz danych historycznych oraz danych dostępnych z rynku. Stopa dyskontowa użyta do dyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych umożliwia wyznaczenie aktualnej na dzień wyceny wartości tych przepływów z uwzględnieniem ryzyk charakterystycznych dla wycenianych składników aktywów. Stopa procentowa przyjęta do dyskontowania obejmuje stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko odzwierciedlającą ryzyko kredytowe dla portfela wierzytelności. Spółka dokonała zmiany prezentacji rzeczywistych wpływów uzyskanych z pakietów wierzytelności, które są ujmowane w podstawowej działalności operacyjnej, w pozycji RZiS: Przychody ze sprzedaży produktów, po pomniejszeniu o cenę ich nabycia. W przychodach bądź kosztach finansowych prezentowana jest aktualizacja wartości nabytych pakietów wierzytelności określająca zmianę ich wartości godziwych, wynikająca ze zmiany stopy dyskontowej oraz zmiany oczekiwanych przepływów pieniężnych netto. Ponadto dokonano zmiany prezentacji dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych. W latach ubiegłych dotacja prezentowana była jako pozostałe przychody operacyjne. W związku ze zmianą zasad polityki rachunkowości dotacja została zaprezentowana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i będzie rozliczana w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych składników wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją. W rachunku przepływów pieniężnych, w pozycji inne korekty w działalności operacyjnej zaprezentowano zmianę stanu aktywów finansowych związanej z wierzytelnościami, ponieważ jest to podstawowa działalność operacyjna 9

11 jednostki. Działalność operacyjną jednostki należy rozpatrywać z uwzględnieniem aktualizacji wyceny aktywów finansowych, gdyż to dopiero daje prawdziwy obraz działalności jednostki. IV. Opis istotnych wydarzeń i dokonań w IV kwartale 2014 roku Podstawowym segmentem działalności Kancelarii Medius jest zakup i windykacja wierzytelności konsumenckich, nabywanych głównie z sektora finansowego od firm udzielających pożyczek gotówkowych. Wzrost przychodów spółki związany jest ze zwiększeniem skali działalności - w 2014 roku Kancelaria Medius nabyła wierzytelności o wartości blisko 18 mln zł, stanowiące dług ponad 15 tysięcy Polaków. Wyniki finansowe uzyskane w 2014 roku wskazują na dużą dynamikę wzrostu przychodów i zysku. Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) kształtują się na poziomie ponad 5,5 mln zł, co stanowi wzrost o 83% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast zysk netto wyniósł ponad 1,6 mln zł. Osiągnięcia, które prezentujemy Państwu za IV kwartał, są potwierdzeniem prawidłowo przyjętej strategii inwestycyjnej oraz efektywnego zarządzania portfelem wierzytelności. Zarząd Emitenta w raportowanym okresie skupiał się na bieżącej obsłudze zakupionych wierzytelności z sektora finansowego, podejmował czynności zmierzające do zwiększenia dynamiki rozwoju spółki, a także dokonał trzech znaczących wykupów wierzytelności. O najważniejszych wydarzeniach, mających wpływ na zaprezentowane wyniki, Emitent informował w drodze stosownych raportów bieżących. Do najistotniejszych z pewnością należało zawarcie umów na wykup wierzytelności o wartości blisko 70 mln zł (RB 89/2014, 96/2014, 98/2014). Przyjęty model działania przynosi coraz lepsze rezultaty- Kancelaria Medius zachęca osoby zadłużone do podjęcia rozmów i ugodowego rozłożenia spłaty wierzytelności na raty. Strategia ta koresponduje z oczekiwaniami rynku i przynosi wymierne efekty - średni czas rotacji kapitału to 12 miesięcy od momentu zakupu wierzytelności. Do finansowania zakupu kolejnych portfeli wierzytelności Kancelaria Medius płynnie wykorzystuje kolejne emisje akcji i obligacji. Obsługa finansowa wyemitowanych odsetek znalazła odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach zaprezentowanego powyżej sprawozdania finansowego. O wypłacie odsetek czy wykupie obligacji Emitent informował w raportach bieżących. Opis istotnych wydarzeń znalazł się w stosownych raportach: W dniach od 1 do 6 października 2014 roku Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 76/2014; 77/2014; 78/2014; 79/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 6 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 80/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii B. W dniach 7,8 października 2014 roku Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 81/2014; 82/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 8 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 83/2014 o zakończeniu subskrypcji obligacji serii D. W dniu 9 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 84/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 15 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 85/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii A. W dniu 15 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 86/2014 o terminowym wykupie obligacji serii A. W dniu 17 października 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 87/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii C. W dniu 17 października 2014 roku Emitent 10

12 poinformował raportem bieżącym EBI 88/2014 o złożeniu wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C. W dniu 3 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 89/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,96 zł. W dniu 4 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 90/2014 o powołaniu Prezesa Zarządu. W dniu 5 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 91/2014 o zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych. W dniu 6 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 92/2014 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2014 roku. W dniu 6 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 93/2014 o korekcie raportu EBI 92/2014 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 3 grudnia 2014 roku. W dniu 14 listopada 2014 roku Emitent przekazał raportem okresowym EBI 94/2014 sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku. W dniu 18 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 95/2014 o wyborze Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok W dniu 26 listopada 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 96/2014 o zawarciu umowy ramowej na wykup 60 mln zł wierzytelności w 2015 roku. W dniu 3 grudnia 2014 roku Emitent przekazał raportem bieżącym EBI 97/2014 uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 4 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 98/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,94 zł. W dniu 9 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 99/2014 o podjęciu przez Zarząd uchwały Programu Skupu Akcji Własnych. W dniu 10 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 100/2014 o możliwości przekroczenia progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych. W dniach od 12 do 24 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 101/2014; 102/2014; 103/2014; 104/2014; 105/2015; 106/2014; 107/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 30 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 108/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii D. W dniu 31 grudnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 109/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. V. Portfele nabyte przez Emitenta w IV kwartale 2014 roku Wierzytelności nabyte przez Emitenta w IV kwartale 2014 roku Lp. Rynek Data Cesji Wartość portfela Liczba dłużników 1 Finansowy 30-paź ,07 zł Finansowy 31-paź ,89 zł Finansowy 28-lis ,05 zł Suma ,01 zł Wierzytelności nabyte przez Emitenta w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Lp. Rynek Data Cesji Wartość portfela Liczba dłużników 1 Finansowy 27-sty ,05 zł Finansowy 22-sty ,18 zł Finansowy 13-lut ,47 zł Finansowy 03-mar ,37 zł 29 5 Finansowy 03-mar ,02 zł Finansowy 04-mar ,53 zł Finansowy 05-mar ,06 zł Finansowy 10-mar ,56 zł

13 9 Finansowy 14-mar ,11 zł Finansowy 07-maj ,87 zł Finansowy 14-maj ,46 zł Finansowy 14-maj ,02 zł Finansowy 06-cze ,22 zł Finansowy 07-lip ,76 zł Finansowy 28-lip ,07 zł Finansowy 28-lip ,25 zł Finansowy 10-lip ,45 zł Finansowy 04-sie ,32 zł Finansowy 30-wrz ,53 zł Finansowy 30-paź ,07 zł Finansowy 31-paź ,89 zł Finansowy 28-lis ,05 zł SUMA ,31 zł Emitent w IV kwartale 2014 roku dokonał zakupu ,01 zł wierzytelności pochodzących z rynku finansowego. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Emitent dokonał zakupu wierzytelności o wartości ,31 zł. względem dłużników. VI. Obligacje 1. Obligacje przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 B ,00 zł 9% 24 m-cy 04 -paź paź Nie 2 C ,00 zł 9% 24 m-cy 17 -kwi kwi Tak 3 D ,00 zł 9,5% 24 m-cy 26 -wrz wrz Tak 2. Obligacje wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A ,00 zł 11,5% 18 m-cy 15 -kwi paź Tak VII. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent realizuje wprowadzenie rozwiązania informatycznego łączącego Partnerów Emitenta z Emitentem. O realizacji niniejszego systemu informatycznego Emitent informował raportem bieżącym EBI 20/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku dotyczącego rozpoczęcia realizacji programu informatycznego dofinansowanego z działania PO IG

14 VIII. Liczba osób zatrudnionych w Kancelarii Medius S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent zatrudnia jedenaście (11) osób na pełny etat, jednocześnie Emitent informuje, że zatrudnia osiem (8) osób na podstawie umów cywilno-prawnych. Michał Imiołek Prezes Zarządu 13

15 Sekretariat Tel.: Fax: Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego Kraków Media i inwestorzy

RAPORT KWARTALNY IVQ

RAPORT KWARTALNY IVQ RAPORT KWARTALNY IVQ 2015 0 Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za IV kwartał 2015 roku z działalności naszej Spółki. Czwarty kwartał 2015 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIIQ

RAPORT KWARTALNY IIIQ RAPORT KWARTALNY IIIQ 2014-0 - Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za III kwartał 2014 roku z działalności naszej Spółki. Trzeci kwartał 2014 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ

RAPORT KWARTALNY IQ RAPORT KWARTALNY IQ 2015-0 - Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za I kwartał 2015 roku z działalności naszej Spółki. Pierwszy kwartał 2015 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna Siedziba Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław Telefon: (+48) 71 79 11 555 Faks: (+48) 71

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIQ 2014

RAPORT KWARTALNY IIQ 2014 RAPORT KWARTALNY IIQ 2014 Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za II kwartał 2014 roku z działalności naszej spółki. W dokumencie zaprezentowano dokonana w pierwszym półroczu 2014 roku, a

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ 2014

RAPORT KWARTALNY IQ 2014 RAPORT KWARTALNY IQ 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 2 1.1. Podstawowe informacje o Spółce 2 1.2. Zarząd 2 1.3. Rada Nadzorcza 2 1.4. Akcjonariat 3 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r.

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r.

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ r

BILANS NA DZIEŃ r AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013

RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013 RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 2 1.1. Podstawowe informacje o Spółce 2 1.2. Zarząd 2 1.3. Rada Nadzorcza 2 1.4. Akcjonariat 2 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 lipca 2017 30 września 2017 Wiśniówka, 13 listopada 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 kwiecień 2017 30 czerwiec 2017 Wiśniówka, 13 sierpień 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe do kredytu

Dane finansowe do kredytu Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Warszawa, 14 sierpnia 2015 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIIQ2016. Kraków, 14 listopada 2016 roku

RAPORT KWARTALNY IIIQ2016. Kraków, 14 listopada 2016 roku RAPORT KWARTALNY IIIQ2016 Kraków, 14 listopada 2016 roku Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za III kwartał 2016 roku z działalności naszej Spółki. Trzeci kwartał 2016 roku stanowił okres

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.09.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 0.09.2018 0.06.2018 1.12.2017 0.09.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 54/2015 (4685) poz. 3395 3395 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3395. Termoizolacja i Antykorozja TERBUD w Płocku. [BMSiG-3144/2015] I. Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 97 704 98 098 96 406. Wartości niematerialne i prawne 647 648 647 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 AKTYWA W [PLN] Stan na Stan na A. Aktywa trwałe 9 360 247,84 6 933 646,90 I. Wartości niematerialne i prawne 21 750,01 43 695,88 1 Koszty organizacji przeniesione przy zał. 2 Koszty prac rozwojowych 3

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ2016. Kraków, 13 maja 2016 roku

RAPORT KWARTALNY IQ2016. Kraków, 13 maja 2016 roku RAPORT KWARTALNY IQ2016 Kraków, 13 maja 2016 roku Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za I kwartał 2016 roku z działalności naszej Spółki. Pierwszy kwartał 2016 roku stanowił okres wytężonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości przedstawiam raport za drugi kwartał 2018 roku, obejmujący wyniki

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Poz. 20441. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS w Łubnicach. [BMSiG-20032/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo