RAPORT KWARTALNY IIIQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY IIIQ"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IIIQ

2 Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za III kwartał 2014 roku z działalności naszej Spółki. Trzeci kwartał 2014 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu wyniki finansowe spółki. Raportowane miesiące stanowiły okres wytężonych działań operacyjnych, które w mojej opinii przyczyniły się do rozwoju spółki oraz umocnienia pozycji na obsługiwanym rynku. Wyniki finansowe III kwartału wskazują na dużą dynamikę wzrostu przychodów i zysku. Przychody w III kwartale kształtują się na poziomie ,02 zł, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast zysk ze straty ,17 zł do kwoty ,02 zł. Wyniki, które prezentujemy Państwu w III kwartale są potwierdzeniem prawidłowo przyjętej strategii inwestycyjnej oraz efektywnym zarządzaniem portfelem wierzytelności. W minionym kwartale spółka znacząco zwiększyła wartość własnych portfeli wierzytelności. Kancelaria Medius S.A. w III kwartale spółka nabyła ,83 zł., wierzytelności z rynku finansowego. Łączna wartość wierzytelności nabytych przez spółkę narastająco w 2014 roku wynosi ,30 zł., względem 9629 dłużników. Trzeci kwartał 2014 roku to kolejny okres, który stanowił prawidłowo realizowaną obsługę papierów dłużnych spółki. Niniejsze działania pozwalają na umacnianie pozytywnego wizerunku spółki w oczach Inwestorów oraz rynku. Kancelaria Medius S.A. to nie tylko zaufany partner biznesowy ale również stabilna inwestycja. Pełny entuzjazmu patrzę w przyszłość z świadomością nowych wyzwań. Serdecznie zapraszam do lektury niniejszego raportu. Z uszanowaniem, Michał Imiołek Prezes Zarządu - 1 -

3 Spis treści I. Informacje ogólne o Kancelarii Medius S.A Podstawowe informacje o spółce Akcjonariat... 3 II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Bilans spółki Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym emitenta Rachunek przepływów pieniężnych... 9 III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu IV. Opis istotnych wydarzeń i dokonań w III kwartale 2014 roku V. Portfele nabyte przez Emitenta w III kwartale 2014 roku VI. Obligacje VII. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce VIII. Liczba osób zatrudnionych w Kancelarii Medius S.A

4 I. Informacje ogólne o Kancelarii Medius S.A. 1. Podstawowe informacje o spółce Firma Forma prawna Kraj siedziby Adres Kancelaria Medius S.A. Spółka akcyjna Polska ul. Babińskiego 69, Kraków Telefon Fax Internet Kapitał zakładowy KRS REGON NIP ,00 zł.- opłacony w całości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Zarząd Rada Nadzorcza Michał Imiołek Prezes Zarządu Andrzej Zając Przewodniczący RN Maria Imiołek Członek RN Jacek Makarowski Członek RN Przemysław Hudak Członek RN Przemysław Spyra Członek RN 2. Akcjonariat Pozostali Akcjonariusze, 21,0 % Kancelaria Medius S.A., 0,2% mm-investments Sp. z o.o., 46,6% MIDVEN S.A., 7,8% Adam Łanoszka, 24,4% - 3 -

5 II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku 1. Bilans spółki AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu aktywów 3Q 2014 Zmiana stanu aktywów 3Q 2013 A AKTYWA TRWAŁE , , , ,41 I Wartości niematerialne i prawne , , , ,50 1 Koszty zakończenia prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wartość firmy , , , ,50 3 Inne wartości niematerialne i prawne ,52 0, ,52 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,91 1 Środki trwałe , , , ,91 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny , , ,99-373,08 d środki transportu , , , ,83 e inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 -udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , , , ,99 I Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 4

6 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , , , ,43 1 Należności od jednostek powiązanych 0, ,00 0, ,45 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0, ,00 0, ,45 -do 12 miesięcy 0, ,00 0, ,45 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek , , , ,98 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,70 -do 12 miesięcy , , , ,70 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,56 c inne , , , ,12 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , , , ,44 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,44 a w jednostkach powiązanych ,26 0, ,26 0,00 -udziały lub akcje ,26 0, ,26 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach , , , ,84 -udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -udzielone pożyczki , , ,82 0,00 -inne krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,84 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,60 -środki pieniężne w kasie i na rachunku , , , ,60 -inne środki pieniężne 0,00 0, ,99 0,00 -inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,50 0,00 RAZEM AKTYWA , , , ,58 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień Zmiana stanu pasywów 3Q 2014 Zmiana stanu pasywów 3Q 2013 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , , ,17 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 0,00 0,00 II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,66 0,00 V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0, ,66 0,00 VIII Zysk (strata) netto , , , ,17 5

7 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , , ,75 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 -długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 -długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe , , , ,93 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek , , , ,93 a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , , ,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0, ,85 0, ,07 d inne 0, ,00 0, ,00 III Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,82 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00 -do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek , , , ,82 a kredyty i pożyczki 0, ,00 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 0, ,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 4 303, , ,24 670,99 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , , , ,87 -do 12 miesięcy , , , ,87 -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,01 h z tytułu wynagrodzeń ,93 0, ,12 0,00 i inne , , , ,69 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe ,05 0, ,91 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe ,05 0, ,91 0,00 -długoterminowe ,05 0, ,91 0,00 -krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM PASYWA , , , ,58 6

8 2. Rachunek zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE Q Q 2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , , , ,86 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,86 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,83 I. Amortyzacja , , , ,41 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,47 III. Usługi obce , , , ,39 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,30 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , ,72 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 701,13 634, ,13 120,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 717, ,49 252, ,26 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,03 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,27 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0, ,80 0, ,90 III. Inne przychody operacyjne , , , ,37 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,01 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,01 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,29 G. Przychody finansowe , , , ,54 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: ,26 0, ,26-2,04 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 5 440, , , ,58 H. Koszty finansowe , , ,61 309,00 I. Odsetki, w tym: ,22 692, ,61 0,00 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 927,00 927,00 927,00 309,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,83 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 7

9 K. Zysk ( strata) brutto (I +/- J) , , , ,83 L. Podatek dochodowy , , , ,00 I Podatek dochodowy bieżący , , , ,00 II Podatek dochodowy odroczony 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,17 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Q Q 2013 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,00 0,00 0,00 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,00 0,00 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,00 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 0,00 0,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , ,42 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,66 0, ,66 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,66 0, ,66 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) ,66 0, ,66 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0, ,34 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , ,66 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 8

10 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,66 0, ,66 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu ,66 0, ,66 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,66 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie: z tytułu : ,66 0, ,66 0,00 z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy ,66 0, ,66 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, ,66 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku) 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Wynik netto , , , ,17 a) zysk netto , , , ,17 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,17 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,17 4. Rachunek przepływów pieniężnych A WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Q Q 2013 I Zysk/strata netto , , , ,02 II Korekty razem: , , , ,16 1 Amortyzacja , , , ,62 2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,96 0, ,96 0,00 4 Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0, , , ,97 5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Zmiana stanu zapasów 0, ,00 0,00 0,00 7 Zmiana stanu należności , , , ,43 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,58 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,85 0,00 10 Inne korekty , , , ,60 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,18 9

11 B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I Wpływy , , , ,84 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Z aktywów finansowych, w tym: , , , ,84 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach , , , ,84 -zbycie aktywów finansowych 0,00 0, ,00 0,00 -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0, ,35 0, ,84 -odsetki ,26 0, ,26 0,00 -inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Wydatki , , , ,51 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,18 2 Inwestycje w nieruchomosci oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: ,76 0, ,76 0,00 a w jednostkach powiązanych ,26 0, ,26 0,00 b w pozostałych jednostkach ,50 0, ,50 0,00 -nabycie aktywów finansowych ,50 0, ,50 0,00 -udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 0, ,81 0, ,69 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,35 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I Wpływy , , ,58 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0, ,00 0,00 0,00 2 Kredyty i pozyczki ,90 0, ,90 0,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych ,68 0, ,00 0,00 4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II Wydatki , , , ,07 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0, ,26 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Spłaty kredytów i pożyczek ,90 0, ,90 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiazań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0, ,24 0, ,07 8 Odsetki ,22 0, ,22 0,00 9 Inne wydatki finansowe 1 398,70 0, ,70 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,07 D PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) , , , ,90 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: , , , ,90 - zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,23 G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM , , , ,60 - o ograniczonej mozliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 10

12 III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w spółce w 2012 roku. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Pozycje dotyczące zobowiązań Emitenta wskazane w pozycji Pozycja Zobowiązania krótkoterminowe/ Rozliczenia międzyokresowe wynika z zakupów portfeli wierzytelności i metody ich ujmowania w księgach. W/w zobowiązania nie są zobowiązanymi finansowymi Emitenta. Zobowiązania Emitenta wynikają tylko i wyłącznie z zobowiązań bieżących prowadzenia działalności, a także z tytuły emisji obligacji i są w wysokości ,00 zł., tym samym Emitent wykazuje niski poziom zadłużenia względem kapitałów własnych. IV. Opis istotnych wydarzeń i dokonań w III kwartale 2014 roku Zarząd Emitenta w raportowanym okresie skupiał się na bieżącej obsłudze zakupionych wierzytelności z sektora finansowego, podejmował czynności zmierzające do zwiększenia dynamiki rozwoju spółki, a także dokonał kilku znaczących wykupów wierzytelności. W dniu 2 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 28/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii B. W dniu 15 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 29/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii A. W dniu 18 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 30/2014 o terminowym wykupie odsetek od obligacji serii C. W dniu 21 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 31/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,76 zł. W dniu 23 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 32/2014 o ustanowieniu zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii C. W dniu 25 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 33/2014 o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie Programu Skupu Akcji Własnych. W dniu 28 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 34/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,32 zł. W dniu 29 lipca i 30 lipca Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 35/2014 i 36/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 30 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 37/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,54 zł. W dniu 31 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 38/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 31 lipca 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 39/2014 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. W dniu 4 sierpnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 40/2014 o zakupie portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,32 zł. W dniu 14 sierpnia 2014 roku Emitent przekazał raportem okresowym EBI 41/2014 sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 roku. W dniach od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2014 roku Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 42/2014; 43/2014; 44/2014; 45/2014; 46/2014; 47/2014; 48/2014; 49/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 28 sierpnia 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 50/2014 o rozpoczęciu emisji obligacji serii D. W dniach od 29 sierpnia do 26 września 2014 roku Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI 52/2014; 53/2014; 54/2014; 55;2014; 56/2014; 57/2014; 58/2014; 59/2014; 60/2014; 11

13 61/2014; 62/2014; 63/2014; 64/2014; 65/2014; 66/2014; 67/2014; 68/2014; 69/2014; 70/2014; 71/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 26 września 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 72/2014 o dokonaniu przydziału obligacji serii D. W dniu 29 września 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 73/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. W dniu 29 września 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 74/2014 o nabyciu portfela wierzytelności pochodzącego z rynku finansowego o wartości ,53 zł. W dniu 30 września 2014 roku Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 75/2014 o dokonaniu transakcji skupu akcji własnych. V. Portfele nabyte przez Emitenta w III kwartale 2014 roku Wierzytelności nabyte przez Emitenta w III kwartale 2014 roku Lp. Rynek Data Cesji Wartość portfela Liczba dłużników 1 Finansowy 07-lip ,76 zł Finansowy 28-lip ,07 zł 26 3 Finansowy 28-lip ,25 zł 67 4 Finansowy 10-lip ,45 zł Finansowy 04-sie ,32 zł Finansowy 30-wrz ,53 zł Suma ,38 zł Wierzytelności nabyte przez Emitenta w okresie od 01 stycznia do 30 września 2014 roku. Lp. Rynek Data Cesji Wartość portfela Liczba dłużników 1 Finansowy 27-sty ,05 zł Finansowy 22-sty ,18 zł Finansowy 13-lut ,47 zł Finansowy 03-mar ,37 zł 29 5 Finansowy 03-mar ,02 zł Finansowy 04-mar ,53 zł Finansowy 05-mar ,06 zł Finansowy 10-mar ,56 zł Finansowy 14-mar ,11 zł Finansowy 07-maj ,87 zł Finansowy 14-maj ,46 zł Finansowy 14-maj ,02 zł Finansowy 06-cze ,22 zł Finansowy 07-lip ,76 zł Finansowy 28-lip ,07 zł Finansowy 28-lip ,25 zł Finansowy 10-lip ,45 zł Finansowy 04-sie ,32 zł Finansowy 30-wrz ,53 zł Suma ,30 zł Emitent w III kwartale 2014 roku dokonał zakupu ,38 zł wierzytelności pochodzących z rynku finansowego. Od 01 stycznia do 30 września 2014 roku Emitent dokonał zakupu ,30 zł wierzytelności względem dłużników. 12

14 VI. Obligacje Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A ,00 zł 11,5% 18 m-cy 15 -kwi paź Tak 2 B ,00 zł 9% 24 m-cy 04 -paź paź Nie 3 C ,00 zł 9% 24 m-cy 17 -kwi kwi Tak 4 D ,00 zł 9,5% 24 m-cy 26 -wrz wrz Tak VII. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent realizuje wprowadzenie rozwiązania informatycznego łączącego Partnerów Emitenta z Emitentem. O realizacji niniejszego systemu informatycznego Emitent informował raportem bieżącym EBI 20/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku dotyczącego rozpoczęcia realizacji programu informatycznego dofinansowanego z działania PO IG VIII. Liczba osób zatrudnionych w Kancelarii Medius S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent zatrudnia jedenaście (11) osób na pełny etat, jednocześnie Emitent informuje, że zatrudnia dziewięć (9) osób na podstawie umów cywilno-prawnych. Michał Imiołek Prezes Zarządu 13

15 Sekretariat Tel.: Fax: Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego Kraków Media i inwestorzy

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ 2014

RAPORT KWARTALNY IQ 2014 RAPORT KWARTALNY IQ 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 2 1.1. Podstawowe informacje o Spółce 2 1.2. Zarząd 2 1.3. Rada Nadzorcza 2 1.4. Akcjonariat 3 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIQ 2014

RAPORT KWARTALNY IIQ 2014 RAPORT KWARTALNY IIQ 2014 Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za II kwartał 2014 roku z działalności naszej spółki. W dokumencie zaprezentowano dokonana w pierwszym półroczu 2014 roku, a

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013

RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013 RAPORT KWARTALNY IIIQ 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 2 1.1. Podstawowe informacje o Spółce 2 1.2. Zarząd 2 1.3. Rada Nadzorcza 2 1.4. Akcjonariat 2 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r.

PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. PROVECTA IT S.A. Raport 1Q 2018r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna Siedziba Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław Telefon: (+48) 71 79 11 555 Faks: (+48) 71

Bardziej szczegółowo

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r.

PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. PROVECTA IT S.A. Raport 2Q 2017r. Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: PROVECTA IT S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba spółki: ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IVQ

RAPORT KWARTALNY IVQ RAPORT KWARTALNY IVQ 2015 0 Szanowni Państwo, Przekazuję w Państwa ręce raport za IV kwartał 2015 roku z działalności naszej Spółki. Czwarty kwartał 2015 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ r

BILANS NA DZIEŃ r AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IQ

RAPORT KWARTALNY IQ RAPORT KWARTALNY IQ 2015-0 - Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za I kwartał 2015 roku z działalności naszej Spółki. Pierwszy kwartał 2015 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R. okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Warszawa, 14 sierpnia 2015 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe do kredytu

Dane finansowe do kredytu Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IVQ 2013

RAPORT KWARTALNY IVQ 2013 RAPORT KWARTALNY IVQ 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 2 1.1. Podstawowe informacje o Spółce 2 1.2. Zarząd 2 1.3. Rada Nadzorcza 2 1.4. Akcjonariat 3 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY III kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 lipca 2017 30 września 2017 Wiśniówka, 13 listopada 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku

RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku RAPORT KWARTALNY II kwartał 2017 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Okres: 1 kwiecień 2017 30 czerwiec 2017 Wiśniówka, 13 sierpień 2017 r. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IVQ

RAPORT KWARTALNY IVQ RAPORT KWARTALNY IVQ 2014-0 - Szanowni Państwo, Przekazuje w Państwa ręce raport za IV kwartał 2014 roku z działalności naszej Spółki. Czwarty kwartał 2014 roku zamykamy z satysfakcją prezentując Państwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 AKTYWA W [PLN] Stan na Stan na A. Aktywa trwałe 9 360 247,84 6 933 646,90 I. Wartości niematerialne i prawne 21 750,01 43 695,88 1 Koszty organizacji przeniesione przy zał. 2 Koszty prac rozwojowych 3

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 161/2013 (4278) poz

MSIG 161/2013 (4278) poz MSIG 161/2013 (4278) poz. 11873 Poz. 11873. Mieszalnia Pasz, sprzedaż środków do produkcji rolnej, w Gostyniu. [BMSiG-7789/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mieszalnia Pasz, sprzedaż środków do produkcji rolnej,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r.

TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA. 4. KWARTAŁ 2016 r. TERMO2POWER S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 4. KWARTAŁ 2016 r. 1 Na stronach 4-6 było: Na dzień 31.12.2016 r. A. Aktywa trwałe 1623373,72 I. Wartości niematerialne i prawne 433166,63 II. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku) Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku) Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku) Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju Biłgoraj, 14 maja 2019 r. 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Poz. 20441. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS w Łubnicach. [BMSiG-20032/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 54/2015 (4685) poz. 3395 3395 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3395. Termoizolacja i Antykorozja TERBUD w Płocku. [BMSiG-3144/2015] I. Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ

POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU za okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.09.2015

Bardziej szczegółowo

2015 obejmujący okres od do

2015 obejmujący okres od do KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 6703. MG Marzena Gradowska w Gdańsku. [BMSiG-6227/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Poz. 8666. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LUMAR w Byczynie [BMSiG-6798/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo