UCHWAŁA NR XLI/463/2016 RADY MIEJSKIEJ JAROCIN. z dnia 29 listopada 2016 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/463/2016 RADY MIEJSKIEJ JAROCIN. z dnia 29 listopada 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/463/2016 RADY MIEJSKIEJ JAROCIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 716 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 617 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 374 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Określa się na terenie Gminy Jarocin wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, według załączników: 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości załącznik nr DR-1 Deklaracja na podatek rolny załącznik nr DL-1 Deklaracja na podatek leśny załącznik nr IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości załącznik nr IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego załącznik nr IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego załącznik nr Z-1 Dane o gruntach, budynkach i budowlach będących w posiadaniu podatnika załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 listopada 2016 r. Nr XXXIX/441/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia , poz. 6930). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie Rajmund Banaszyński Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 1

2 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM ZAŁĄCZNIK NR 1 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 716 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji (miesiąc, rok) 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (miesiąc, rok) 4. zmiana siedziby (miesiąc, rok) 5. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. inna forma posiadania 2. współwłaściciel 4. posiadacz samoistny D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwe): 1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 3. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. osoba fizyczna 8. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię** 9. Identyfikator REGON * 10. NIP */ PESEL ** 11. Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/ Imię ojca, imię matki** 12. PKD* D.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta DN-1 1/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 2

3 E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW WYSZCZEGÓLNIENIE Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku (w zł) 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ha 3. Pozostałe grunty, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 5. Zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art. 6. Zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia. nr E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI WYSZCZEGÓLNIENIE Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku (w zł) 1. Budynki mieszkalne - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 5. Pozostałe, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 6. Zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art. - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 7. Zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia... nr od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) DN-1 2/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 3

4 E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYSZCZEGÓLNIENIE Podstawa opodatkowania z dokładnością do 1 zł Stawka podatku Kwota podatku (w zł) 1. Budowle (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 2. Zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art.. 3. Zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia... nr F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 1. Kwota podatku w pełnych złotych G. RATY PODATKU W ROKU. Kwoty miesięcznych rat podatku w wysokości 1/12 zadeklarowanego zobowiązania podatkowego należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, Podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty zgodnie z art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII H. DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH NIERUCHOMOŚCI Należy wpisać dane określone w części C i D. I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 1. Liczba załączników Z-1 J. PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis (pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 599 ze zmianami). 2. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 613 ze zmianami) - podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłaty oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 3. Zgodnie z art. 6 ust. 10 obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 4. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie za poszczególne miesiące w terminach - I rata płatna do 31 stycznia za styczeń, następne do 15-go dnia każdego miesiąca. Objaśnienia: Integralną część deklaracji stanowi załącznik Z-1. DN-1 3/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 4

5 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 617 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji (miesiąc, rok) 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (miesiąc, rok) 4. zmiana siedziby (miesiąc, rok) 5. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. inna forma posiadania 2. współwłaściciel 4. posiadacz samoistny D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwe): 1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 3. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. osoba fizyczna 8. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię** 9. Identyfikator REGON* 10. NIP */ PESEL** 11. Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/ Imię ojca, imię matki** 12. PKD* D.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta DR-1 1/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 5

6 E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Klasa użytków wynikająca z ewidencji gruntów i budynków E.1. GRUNTY ORNE Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (do 1 ha fizycznego) Powierzchnia gruntów w ha Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (powyżej 1 ha fizycznego) Przelicznik Liczba hektarów przeliczeniowych Stawka za 1 ha (przeliczeniowy lub fizyczny) Wymiar podatku w zł I 1,95 II 1,80 IIIa 1,65 IIIb 1,35 IVa 1,10 IVb 0,80 V 0,35 n.d. n.d. VI 0,20 n.d. n.d. E.2. UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI I PASTWISKA) E.3. SADY I 1,75 II 1,45 III 1,25 IV 0,75 V 0,20 n.d. n.d. VI 0,15 n.d. n.d. I 1,95 II 1,80 III 1,65 IIIa 1,65 IIIb 1,35 IV 1,10 IVa 1,10 IVb 0,80 V 0,35 n.d. n.d. VI 0,20 n.d. n.d. E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE I 1,0 II 1,0 III 1,0 IIIa 1,0 IIIb 1,0 IV 1,0 IVa 1,0 IVb 1,0 V 1,0 n.d. n.d. VI 1,0 n.d. n.d. DR-1 2/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 6

7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. E.5. GRUNTY POD STAWAMI 1. Grunty zarybione: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 2. Grunty zarybione innymi gatunkami ryb niż w pozycji 1. 1,0 0,2 3. Grunty pod stawami niezarybionymi 0,2 E.6. ROWY ROWY 0,2 E.7. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH I 0,2 II 0,2 III 0,2 IIIa 0,2 IIIb 0,2 IV 0,2 IVa 0,2 IVb 0,2 V 0,2 n.d. n.d. VI 0,2 n.d. n.d. VIz 0,2 n.d. n.d. E.8. UŻYTKI ROLNE BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ 1,0 E.9. RAZEM RAZEM Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (do 1 ha fizycznego) Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe (powyżej 1 ha fizycznego) E.10. WYMIAR PODATKU 1.Podstawa opodatkowania (klasy gruntu I IV b) 2. Stawka 3. Wymiar podatku w zł F. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM WYSZCZEGÓLNIENIE (podać rodzaj, klasę oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) Powierzchnia w ha fizycznych Razem DR-1 3/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 7

8 G. ULGI W PODATKU ROLNYM WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w ha fizycznych*/ kwota w zł ** 1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów* 2. Inwestycyjne** 3. Inne 4. Razem H. RATY PODATKU W ROKU Kwoty miesięcznych rat podatku w wysokości 1/4 zadeklarowanego zobowiązania podatkowego należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty zgodnie z art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym. I II III IV I. DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH Należy wpisać dane określone w części C i D. J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 1. Liczba załączników Z-1 K. PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnika L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 599 ze zmianami). 2. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 613 ze zmianami) - podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłaty oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 3. Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie w terminach: I rata 15 marzec, II rata 15 maj, III rata 15 wrzesień, IV rata - 15 listopad. Objaśnienia: * Dotyczy osób będących właścicielami gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego. ** Dotyczy osób będących właścicielami gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego. Integralną część deklaracji stanowi załącznik Z-1. DR-1 4/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 8

9 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAŁĄCZNIK NR 3 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 374 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji (miesiąc, rok) 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (miesiąc, rok) 4. zmiana siedziby (miesiąc, rok) 5. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. inna forma posiadania 2. współwłaściciel 4. posiadacz samoistny D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwe): 1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 3. spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię** 4. osoba fizyczna 9. Identyfikator REGON* 10. NIP */ PESEL** 11. Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/ Imię ojca, imię matki** 12. PKD* D.2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 27. Gmina 26. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta DL-1 1/2 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 9

10 E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 1. Lasy Rodzaj gruntów leśnych Powierzchnia w ha fizycznych Stawka podatku Kwota podatku (w zł) 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 5. Razem F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Podać powierzchnię oraz podstawę prawną zwolnienia. G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) H. RATY PODATKU W ROKU... Kwoty miesięcznych rat podatku w wysokości 1/12 zadeklarowanego zobowiązania podatkowego należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty zgodnie z art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I. DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH Należy wpisać dane określone w części C i D. J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Dołączonych do informacji, w przypadku, gdy podatnik posiada więcej niż jedną nieruchomość. 1. Liczba załączników Z-1 K. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie: 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 599 ze zmianami). 2. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 613 ze zmianami) - podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłaty oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 3. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacić bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie w terminach do 15-go dnia każdego miesiąca. Objaśnienia: Integralną część deklaracji stanowi załącznik Z-1. DL-1 2/2 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 10

11 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAŁĄCZNIK NR 4 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 716 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwe): 1. informacja składana po raz pierwszy (miesiąc, rok) 2. korekta informacji (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 4. posiadacz samoistny 5. inna forma posiadania D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 8. Imię pierwsze, imię drugie 9. Data urodzenia 10. PESEL (jeżeli został nadany) 11. Imię ojca 12. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta IN-1 1/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 11

12 E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW WYSZCZEGÓLNIENIE GRUNTÓW PODSTAWA OPODATKOWANIA 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (w ) 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (w ha) 3. Pozostałe grunty, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (w ) 4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (w ) 5. Zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art. 6. Zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia..... nr E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI WYSZCZEGÓLNIENIE BUDYNKÓW PODSTAWA OPODATKOWANIA (w ) 1. Budynki mieszkalne - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 5. Pozostałe, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 6. Zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 7. Zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia..... nr od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) IN-1 2/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 12

13 E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWA OPODATKOWANIA z dokładnością do 1 zł 1. Budowle (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy po podatkach i opłatach lokalnych) 2. Budowle zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art.. 3. Budowle zwolnione na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia..... nr F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH F.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 1. Położenie (adres) F.2. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW I LOKALI 1. Numer działki 2. Numer księgi wieczystej 3. Budynki 4. Lokale G. DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH NIERUCHOMOŚCI Należy wpisać informacje określone w części C i D. H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Dołączonych do informacji, w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną nieruchomość. 1. Liczba załączników Z-1 I. PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnika J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz IN-1 3/3 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 13

14 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM ZAŁĄCZNIK NR 5 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 617 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwe): 1. informacja składana po raz pierwszy (miesiąc, rok) 2. korekta informacji (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 4. posiadacz samoistny 5. inna forma posiadania D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 8. Imię pierwsze, imię drugie 9. Data urodzenia 10. PESEL (jeżeli został nadany) 11. Imię ojca 12. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta IR-1 1/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 14

15 E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. E.1. GRUNTY ORNE Klasa użytków wynikająca z ewidencji gruntów i budynków Powierzchnia gruntów w ha Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe* I II IIIa IIIb IVa IVb V VI E.2. UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI I PASTWISKA) E.3. SADY I II III IV V VI I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe** IR-1 2/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 15

16 E.5. GRUNTY POD STAWAMI 1. Grunty zarybione: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem 2. Grunty zarybione innymi gatunkami ryb niż w pozycji Grunty pod stawami niezarybionymi E.6. ROWY ROWY E.7. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz E.8. UŻYTKI ROLNE BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ E.9. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH 1.Powierzchnia ha fizycznych ogółem F. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM WYSZCZEGÓLNIENIE (podać rodzaj, klasę oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) Powierzchnia w ha fizycznych Razem IR-1 3/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 16

17 G. ULGI W PODATKU ROLNYM WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w ha fizycznych*/ kwota w zł** 1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów* 2. Inwestycyjne* 3. Inne 4. Razem H. DANE O NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ 1. Położenie (adres) 2. Numer działki 3. Numer księgi wieczystej I. INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH Należy wpisać dane określone w części C i D. J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Dołączonych do informacji, w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną nieruchomość. 1. Liczba załączników Z-1 K. PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnika L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz Objaśnienia: * Wypełniają właściciele użytków rolnych do 1 ha fizycznego. ** Wypełniają właściciele użytków rolnych powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego. IR-1 4/4 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 17

18 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAŁĄCZNIK NR 6 1. Numer telefonu komórkowego dla kontaktów podatkowych * 2. Adres dla kontaktów podatkowych * 3. Nr dokumentu * dane nieobowiązkowe IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 374 ze zmianami). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Jarocina Al. Niepodległości 10, Jarocin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwe): 1. informacja składana po raz pierwszy (miesiąc, rok) 2. korekta informacji (miesiąc, rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe): 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 4. posiadacz samoistny 5. inna forma posiadania D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 8. Imię pierwsze, imię drugie 9. Data urodzenia 10. PESEL (jeżeli został nadany) 11. Imię ojca 12. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta IL-1 1/2 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 18

19 E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. RODZAJ GRUNTÓW LEŚNYCH Powierzchnia w ha fizycznych 1. Lasy 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 5. Razem F. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 1. Położenie lasu 2. Numer działki 3. Numer księgi wieczystej G. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Podać powierzchnię oraz podstawę prawną zwolnienia. H. DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH Należy wpisać dane określone w części C i D. I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Dołączonych do informacji, w przypadku gdy podatnik posiada więcej niż jedną nieruchomość. 1. Liczba załączników Z-1 J. PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1. Imię 2. Nazwisko 3. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 4. Podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnika K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 1. Uwagi organu podatkowego 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 3. Podpis przyjmującego formularz IL-1 2/2 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 19

20 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. ZAŁĄCZNIK NR 7 Z-1 DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PODATNIKA (łącznie zwolnione i podlegające opodatkowaniu) Załącznik Z-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej. Jeżeli ilość miejsc na załączniku okaże się niewystarczająca należy wypełnić kolejny załącznik zachowując ciąg liczb porządkowych. Identyfikator geodezyjny (kolumna nr 7) wykazuje się, jeżeli został on nadany. 1. Nr załącznika A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwe): 1. deklaracji DR-1 3. deklaracji DL-1 5. deklaracji DN-1 2. informacji IR-1 4. informacji IL-1 6. informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 4. Pierwsze imię, drugie imię ** 5. Adres siedziby*/zamieszkania** Z-1 1/1 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 20

21 C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (łącznie: podlegające opodatkowaniu oraz zwolnione): Kody tytułów władania: 1 WŁASNOŚĆ 2 WSPÓŁWŁASNOŚĆ 3 POSIADANIE SAMOISTNE 4 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 5 TRWAŁY ZARZĄD 6 NAJEM 7 DZIERŻAWA 8 UŻYCZENIE 9 UŻYTKOWANIE 10 BEZ TYTUŁU PRAWNEGO L.p. Kod tytułu władania Nazwa przedmiotu opodatkowania 1) Adres (położenie) Numer księgi wieczystej Podstawa prawna zwolnienia Identyfikator geodezyjny (t.j. numer działki, budynku, lokalu) Powierzchnia gruntów/ lasów (w ) Powierzchnia użytkowa budynku (w ) Wartość do 2,20 m powyżej 2,20 budowli (w zł) OGÓŁEM 1. Należy podać nazwę przedmiotu opodatkowania (np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek biurowy, magazyn, grunt rolny itp.). W przypadku osób prawnych dodatkowo należy podać symbol środka trwałego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. 2010, Nr 242, poz. 1622). Z-1 2/2 Id: D75229D4-B067-4CB0-B0B8-BBF83E74C8F1. Podpisany Strona 21

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI.92.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XIV.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA NR 0007.77.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA /zakładu pracy-podatnika/ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XIV/125/15 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji podatkowych i deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji podatkowej.

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji podatkowej. UCHWAŁA NR XII/79/015 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 30 listopada 015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji podatkowej. Na podstawie art. 18 ust. pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 19 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących

Bardziej szczegółowo

IN, IR, IL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. DANE IDENTYFIKACYJNE

IN, IR, IL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. DANE IDENTYFIKACYJNE 1.Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XIII.94.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. 1a. Numer Identyfikacji Podatkowej współmałżonka/współwłaściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INRL - 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/154/2016 IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Rady Gminy Sochaczew z dnia 02.11.2016 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do uchwały XV / 159 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH 1Identyfikator podatkowy * 2Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Trzebownisko z 28 grudnia 2015 roku INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Projekt UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA. z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA. z dnia 9 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/834/17 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 29 listopada 2017 roku

Kraków, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/834/17 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 29 listopada 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków dnia 14 grudnia 2017 r. Poz. 8769 UCHWAŁA NR XLIII/834/17 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY FRYSZTAK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 6716 UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/348/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2.Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ... POLA JASNE WYPEŁNIA CZYTELNIE PODATNIK INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1.Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015 r. 1. Rok Podstawa : Ustawa

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym Uchwała Nr IV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 93 UCHWAŁA NR XVII/91/2015 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/2015 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 1) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/133/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/721/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/721/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Identyfikator podatkowy NIP składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 7443 UCHWAŁA NR XXXVI/444/2017 RADY GMINY PSARY z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/424/2017 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/116/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIV/116/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach.

Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach. Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO *

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO * Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 1. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 16 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 16 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 5115 UCHWAŁA NR XVI/82/2015 RADY GMINY INOWŁÓDZ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 15 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu IN- INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/332/13 RADY GMINY REWAL. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIV/332/13 RADY GMINY REWAL. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. UCHWAŁA NR XLIV/332/13 RADY GMINY REWAL z dnia 25 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY MURÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych. UCHWAŁA Nr IX/70/2015 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny pod.(wypełnia organ podatkowy) DR 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer karty podatkowej Załącznik Nr 4 do Uchwały 376/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku

DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku DN-1 1. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/16/2018 RADY GMINY OSIELSKO z dnia 04 grudnia 2018 roku Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy: WYPEŁNIĆ, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 RADY GMINY TURAWA. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 RADY GMINY TURAWA. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR XXXI/179/17 RADY GMINY TURAWA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /63/15 Rady Gminy Orla z dnia 23 grudnia 2015 r.... INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły Uchwała Nr XVI/66/15 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 5154 UCHWAŁA NR XXVII/212/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXII/291/08. Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. z dnia 29 października 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XXXII/291/08. Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. z dnia 29 października 2008 r. U C H W A Ł A Nr XXXII/91/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 października 008 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku leśnego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 IRLN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/281/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 listopada 2017 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2453 UCHWAŁA NR XIII.68.2015 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

Bardziej szczegółowo