DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/212/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 1. Określa wzór formularza: 1) IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc Uchwała nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmieniona Uchwałą nr XVII/130/15 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/117/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Robert Bujnowicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 1) 2. Nr obiektu podatkowego IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) na 3. Rok... Podstawa prawna: Składający : Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego: Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ul. Zgierska Konstantynów Łódzki B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 5. Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): [] 1. informacja składana po raz pierwszy [] 2. korekta uprzednio złożonej informacji C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. właściciel, użytkownik lub posiadacz [] 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię 9. Numer PESEL 10. Identyfikator REGON Pola 11, 12 i 13 wypełnia się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki D.2 ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Gmina 18. Ulica 19. Numer domu / Numer lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta D.3 KONTAKT 23. Numer telefonu 24. Adres D.4 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 25. Nazwisko 26. Imię 27. Numer PESEL D.4. 1 ADRES PEŁNOMOCNIKA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 29. Województwo 30. Powiat 31. Gmina 32. Ulica 33. Numer domu / Numer lokalu 34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH, GRUNTACH I LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU W przypadku większej liczby nieruchomości, gruntów, lasów należy dołączyć dodatkowy wykaz wg poniższego wzoru. E.1 DANE O NIERUCHOMOŚCI, GRUNCIE, LESIE E.1. 1 POŁOŻENIE I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 37. Miejsce (adres) położenia 38. Numer księgi wieczystej E.1. 2 DANE GEODEZYJNE 39. Obręb 40. Nr działki 41. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.2 DANE O NIERUCHOMOŚCI, GRUNCIE, LESIE E.2. 1 POŁOŻENIE I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 43. Miejsce (adres) położenia 44. Numer księgi wieczystej E.2. 2 DANE GEODEZYJNE 45. Obręb 46. Nr działki 47. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.3 DANE O NIERUCHOMOŚCI, GRUNCIE, LESIE E.3. 1 POŁOŻENIE I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 49. Miejsce (adres) położenia 50. Numer księgi wieczystej E.3. 2 DANE GEODEZYJNE 51. Obręb 52. Nr działki 53. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.4 DANE O NIERUCHOMOŚCI, GRUNCIE, LESIE E.4. 1 POŁOŻENIE I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 55. Miejsce (adres) położenia 56. Numer księgi wieczystej E.4. 2 DANE GEODEZYJNE

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Obręb 58. Nr działki 59. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.5 DANE O NIERUCHOMOŚCI, GRUNCIE, LESIE E.5. 1 POŁOŻENIE I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 61. Miejsce (adres) położenia 62. Numer księgi wieczystej E.5. 2 DANE GEODEZYJNE 63. Obręb 64. Nr działki 65. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Podstawa opodatkowania w m² F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (ha) F.2 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2) ha pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego... POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się. 1. budynki mieszkalne - ogółem Podstawa opodatkowania w m²... - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 73. kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem... - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m budynki pozostałe - ogółem, - garaże 75.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... - budynki letniskowe kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m - pozostałe powyżej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... F.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Budowle 78. (wg ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)) Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł... zł G. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI G.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ust: Tytuł zwolnienia Powierzchnia/wartość zwolniona z opodatkowania w m 2 /zł Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Grunty Budynki Budowle pkt: ust: pkt: G.2 ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ Tytuł zwolnienia Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Uchwała numer: z dnia: Powierzchnia/wartość zwolniona z opodatkowania w m 2 /zł Grunty Budynki Budowle : pkt: : pkt: II PODATEK ROLNY H. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 2) H.1 GRUNTY ORNE Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha H.2 ŁĄKI I PASTWISKA Klasa użytków rolnych I II IIIa IIIb IVa IVb I II III IV

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Powierzchnia w ha H.3 SADY Klasa użytków rolnych I II III, IIIa IIIb IV, IVa IVb Powierzchnia w ha H.4 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI 107. Powierzchnia w ha H.5 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY PO ROWAMI Powierzchnia w ha I. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 2) Powierzchnia w ha J. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU ROLNEGO J.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU ROLNEGO Tytuł zwolnienia Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ust: pkt: 110. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych ust: pkt: 111. ust: pkt: 112. J.2 ULGI USTAWOWE OD PODATKU ROLNEGO Tytuł prawny ulgi na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. ust: pkt: 113. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych art. ust: pkt: 114. K. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH POSIADANYCH NA TERENIE INNEJ GMINY 115. Powierzchnia w ha i położenie gruntów III PODATEK LEŚNY L. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU L.1 Wyszczególnienie Powierzchnia w ha fizycznych 2) 1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 116.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Lasy pozostałe (niewymienione w wierszu 1) 117. M. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU LEŚNEGO M. 1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU LEŚNEGO Tytuł zwolnienia Art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ust: pkt: 118. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych ust: pkt: 119. N. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO NINIEJSZEJ INFORMACJI: Ilość załączników O. UZASADNIENIE ZMIANY INFORMACJI: P. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 123. Imię 124. Nazwisko 125. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 126. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 3) R. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 127. Uwagi organu podatkowego 128. Data (dzień - miesiąc - rok) 129. Podpis przyjmującego formularz 1) Identyfikator podatkowy NIP wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz ) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skreślić.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 1) 2. Nr obiektu podatkowego DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 3. Rok... Podstawa prawna: Składający : Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego: Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ul. Zgierska Konstantynów Łódzki B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): [] 1. deklaracja roczna [] 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) - C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. właściciel, użytkownik lub posiadacz []2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. osoba fizyczna []2. osoba prawna []3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna */ Nazwisko** 9. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię**

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Identyfikator REGON* 11. Numer PESEL** Pola 12, 13 i 14 wypełnia się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL 12. Data urodzenia 13. Imię ojca 14. Imię matki D.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu / Numer lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta D.3 KONTAKT 24. Numer telefonu 25. Adres D.4 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 26. Nazwisko 27. Imię 28. Numer PESEL D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 30. Województwo 31. Powiat 32. Gmina 33. Ulica 34. Numer domu / Numer lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta DANE O NIERUCHOMOŚCIACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB E. ZWOLNIENIU W przypadku większej liczby nieruchomości należy dołączyć dodatkowy wykaz wg poniższego wzoru. E.1 DANE O NIERUCHOMOŚCI E.1.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 38. Miejsce (adres) położenia nieruchomości 39. Numer księgi wieczystej E.1.2 DANE GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 40. Obręb 41. Nr działki 42. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.2 DANE O NIERUCHOMOŚCI

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz E.2.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 44. Miejsce (adres) położenia nieruchomości 45. Numer księgi wieczystej E.2.2 DANE GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 46. Obręb 47. Nr działki 48. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.3 DANE O NIERUCHOMOŚCI E.3.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 50. Miejsce (adres) położenia nieruchomości 51. Numer księgi wieczystej E.3.2 DANE GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 52. Obręb 53. Nr działki 54. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.4 DANE O NIERUCHOMOŚCI E.4.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 56. Miejsce (adres) położenia nieruchomości 57. Numer księgi wieczystej E.4.2 DANE GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 58. Obręb 59. Nr działki 60. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.5 DANE O NIERUCHOMOŚCI E.5.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 62. Miejsce (adres) położenia nieruchomości 63. Numer księgi wieczystej E.5.2 DANE GEODEZYJNE NIERUCHOMOŚCI 64. Obręb 65. Nr działki 66. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku w zł, gr Kwota podatku w zł, gr F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m² , , pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2) ha...,...,...

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego m² m² , , , ,... F.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40-2,20 m zalicza się w 50%, a kondygnacje o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się. 1. mieszkalne - ogółem ,......,.. - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem , ,.. - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem: , ,.. - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem: m² , ,.. - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałe - ogółem, - garaże , ,..

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m - budynki letniskowe - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m , ,.. - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m - pozostałe powyżej nie wymienione, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m , ,.. F.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Budowle (według ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)) G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 101. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Suma kwot z części F.1, F.2 i F.3... zł 102. % , zł H. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI H.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Tytuł zwolnienia Powierzchnia/wartość zwolniona z opodatkowania w m 2 /zł Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Grunty Budynki Budowle ust: pkt: ust: pkt: ust: pkt: H.2 ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ Tytuł zwolnienia Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Uchwała numer: z dnia: Powierzchnia/wartość zwolniona z opodatkowania w m 2 /zł Grunty Budynki Budowle : pkt: : pkt: I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 120. Imię 121. Nazwisko

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 123. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 3) J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 124. Uwagi organu podatkowego 125. Przypis 126. Data (dzień - miesiąc - rok) 127. Podpis przyjmującego formularz 128. Odpis 1) Identyfikatora podatkowego NIP nie wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skreślić. Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 1) 2. Nr obiektu podatkowego DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok na. Podstawa prawna : Składający : Termin składania: Miejsce składania: Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego: Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ul. Zgierska Konstantynów Łódzki B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): [] 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - [] 1. deklaracja roczna rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. właściciel, użytkownik lub posiadacz []2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. osoba fizyczna []2. osoba prawna []3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna */ Nazwisko** 9. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię** 10. Identyfikator REGON* 11. Numer PESEL**

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Pola 12, 13 i 14 wypełnia się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL 12. Data urodzenia 13. Imię ojca 14. Imię matki D.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu / Numer lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta D.3 KONTAKT 24. Numer telefonu 25. Adres D.4 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 26. Nazwisko 27. Imię 28. Numer PESEL D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 30. Województwo 31. Powiat 32. Gmina 33. Ulica 34. Numer domu / Numer lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta E. DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU W przypadku większej liczby gruntów należy dołączyć dodatkowy wykaz wg poniższego wzoru. E.1 DANE O GRUNCIE E.1.1 POŁOŻENIE GRUNTU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 38. Miejsce (adres) położenia gruntu 39. Numer księgi wieczystej E.1.2 DANE GEODEZYJNE GRUNTU 40. Obręb 41. Nr działki 42. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.2 DANE O GRUNCIE E.2.1 POŁOŻENIE GRUNTU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 44. Miejsce (adres) położenia gruntu 45. Numer księgi wieczystej

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz E.2.2 DANE GEODEZYJNE GRUNTU 46. Obręb 47. Nr działki 48. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.3 DANE O GRUNCIE E.3.1 POŁOŻENIE GRUNTU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 50. Miejsce (adres) położenia gruntu 51. Numer księgi wieczystej E.3.2 DANE GEODEZYJNE GRUNTU 52. Obręb 53. Nr działki 54. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.4 DANE O GRUNCIE E.4.1 POŁOŻENIE GRUNTU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 56. Miejsce (adres) położenia gruntu 57. Numer księgi wieczystej E.4.2 DANE GEODEZYJNE GRUNTU 58. Obręb 59. Nr działki 60. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.5 DANE O GRUNCIE E.5.1 POŁOŻENIE GRUNTU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 62. Miejsce (adres) położenia gruntu 63. Numer księgi wieczystej E.5.2 DANE GEODEZYJNE GRUNTU 64. Obręb 65. Nr działki 66. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU F.1 GRUNTY ORNE Klasa Powierzchnia w ha 2) Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 2) a b c I 1, II 1, IIIa 1, IIIb 1,25 IVa 76. 1,00 77.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz IVb 0,75 F.2 ŁĄKI I PASTWISKA F.3 SADY I 1, II 1, III 1, IV 0, I 1, II 1,65 III IIIa , IIIb 1,25 IV IVa , IVb 0,75 F.4 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI Powierzchnia w ha 2) Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 2) ,00 F.5 GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY PO ROWAMI Powierzchnia w ha 2) Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 2) ,20 F.6 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 104. Powierzchnia w ha (suma z części od F.1 do F.5 kol. a) 105. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Suma z części od F.1 do F.5 kol. c) G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH Łączna powierzchnia w ha przeliczeniowych 106. Należy wpisać powierzchnię z poz. 105

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Stawka podatku (w zł, gr) 107. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 108. H. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 109. Powierzchnia w ha 2) 110. Stawka podatku (w zł, gr) 111. Kwota podatku (w pełnych złotych) I. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU ROLNEGO I.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU ROLNEGO Tytuł zwolnienia Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ust: pkt: 112. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych 2) ust: pkt: 113. ust: pkt: 114. I.2 ULGI USTAWOWE OD PODATKU ROLNEGO Tytuł prawny ulgi na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. ust: pkt: 115. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych 2) art. ust: pkt: 116. art. ust: pkt: 117. J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 118. Imię 119. Nazwisko 120. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 121. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 3) K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 122. Uwagi organu podatkowego 123. Przypis 124. Data (dzień - miesiąc - rok) 125. Podpis przyjmującego formularz 126. Odpis 1) Identyfikatora podatkowego NIP nie wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz ) Niepotrzebne skreślić. Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 r. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 1) 2. Nr obiektu podatkowego DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY na 3. Rok. Podstawa prawna : Składający : Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego: Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ul. Zgierska Konstantynów Łódzki B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): [] 1. deklaracja roczna [] 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) - C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) D. DANE PODATNIKA []1. właściciel, użytkownik lub posiadacz []2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz * dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) []1. osoba fizyczna []2. osoba prawna []3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna */ Nazwisko** 9. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię, drugie imię** 10. Identyfikator REGON* 11. Numer PESEL** Pola 12, 13 i 14 wypełnia się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL 12. Data urodzenia 13. Imię ojca 14. Imię matki

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz D.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu / Numer lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta D.3 KONTAKT 24. Numer telefonu 25. Adres D.4 DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo) 26. Nazwisko 27. Imię 28. Numer PESEL D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 30. Województwo 31. Powiat 32. Gmina 33. Ulica 34. Numer domu / Numer lokalu 35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta E. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU W przypadku większej liczby lasów należy dołączyć dodatkowy wykaz wg poniższego wzoru. E.1 DANE O LESIE E.1.1 POŁOŻENIE LASU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 38. Miejsce (adres) położenia lasu 39. Numer księgi wieczystej E.1.2 DANE GEODEZYJNE LASU 40. Obręb 41. Nr działki 42. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.2 DANE O LESIE E.2.1 POŁOŻENIE LASU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 44. Miejsce (adres) położenia lasu 45. Numer księgi wieczystej E.2.2 DANE GEODEZYJNE LASU 46. Obręb 47. Nr działki 48. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.3 DANE O LESIE E.3.1 POŁOŻENIE LASU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 50. Miejsce (adres) położenia lasu 51. Numer księgi wieczystej

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz E.3.2 DANE GEODEZYJNE LASU 52. Obręb 53. Nr działki 54. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.4 DANE O LESIE E.4.1 POŁOŻENIE LASU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 56. Miejsce (adres) położenia lasu 57. Numer księgi wieczystej E.4.2 DANE GEODEZYJNE LASU 58. Obręb 59. Nr działki 60. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności E.5 DANE O LESIE E.5.1 POŁOŻENIE LASU I NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 62. Miejsce (adres) położenia lasu 63. Numer księgi wieczystej E.5.2 DANE GEODEZYJNE LASU 64. Obręb 65. Nr działki 66. Powierzchnia działki w m Wielkość udziału we własności F. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj gruntów leśnych 1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 2. Lasy pozostałe (niewymienione w wierszu 1) Razem (w. 1-2) Powierzchnia w ha 2) Stawka podatku Kwota podatku z dokładnością do 1 m² w zł, gr w zł, gr G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 77. H. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH OD PODATKU LEŚNEGO I.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE OD PODATKU LEŚNEGO Tytuł zwolnienia Art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ust: pkt: 78. Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w ha fizycznych 2) ust: pkt: 79. ust: pkt: 80. I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 81. Imię 82. Nazwisko

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 84. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 3) J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 85. Uwagi organu podatkowego 86. Przypis 87. Data (dzień - miesiąc - rok) 88. Podpis przyjmującego formularz 89. Odpis 1) Identyfikatora podatkowego NIP nie wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skreślić. Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.).

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/15

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 1) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/133/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI.92.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały nr XIV.77.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 92/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA. z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA. z dnia 9 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym

1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym Uchwała Nr IV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Identyfikator podatkowy NIP składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ORAZ LASACH OSÓB FIZYCZNYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ORAZ LASACH OSÓB FIZYCZNYCH 1. Identyfikator podatkowynip/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) Nr karty podatnika Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2015 r. FORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 1.Rok IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi nr XXXI/396/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. Nr ewidencyjny Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015 r. 1. Rok Podstawa : Ustawa

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do uchwały XV / 159 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/154/2016 IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Rady Gminy Sochaczew z dnia 02.11.2016 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KURÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (gdy obowiązuje)........................................... DN-1 3. Rok 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/102/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 19 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/318/16 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (PESEL / NIP*) Załącznik Nr 3 do uchwały X/90/15 Rady z dnia 18.11.2015 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INRL - 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 grudnia 2018 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/290/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 22 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/290/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 22 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 3545 UCHWAŁA NR XXIV/290/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 3712 UCHWAŁA NR VIII/63/15 RADY GMINY BRZYSKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie.: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach.

Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach. Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy Orły z dnia 22 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/179/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły Uchwała Nr XVI/66/15 Rady Gminy Orły z dnia 25 listopada 2015r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA. z dnia... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA. z dnia... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY TURAWA z dnia...... r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych UCHWAŁA NR 0007.77.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/203/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 udnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/124/16 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 88/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY MURÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer karty podatkowej Załącznik Nr 4 do Uchwały 376/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH 1Identyfikator podatkowy * 2Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Trzebownisko z 28 grudnia 2015 roku INRL-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH I LASACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 IRLN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/281/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 listopada 2017 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI 1 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

IN, IR, IL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. DANE IDENTYFIKACYJNE

IN, IR, IL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. DANE IDENTYFIKACYJNE 1.Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XIII.94.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. 1a. Numer Identyfikacji Podatkowej współmałżonka/współwłaściciela

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/15 Rady Gminy Dygowo Oznaczenie podatnika (pieczęć) z dnia 25 listopada 2015 r. INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PODATKU ROLNEGO PODATKU LEŚNEGO 1.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/95/15 Rady z dnia 11 grudnia 2015r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI .. ( pieczęć nagłówkowa podatnika) (Data wpływu, pieczęć i podpis przyjmującego formularz) DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

2. Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr III//08 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8..08 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

I-NRL INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK

I-NRL INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 2. ROK POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY W SOBOLEW 1. Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr II/13/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. I-NRL INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr XXV/8/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 0..06 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Nr podatnika DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR XII/55/15 RADY GMINY GODZIANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Projekt UCHWAŁA NR XLI/266/2018 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /63/15 Rady Gminy Orla z dnia 23 grudnia 2015 r.... INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/221/12 RADY GMINY MORAWICA. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/221/12 RADY GMINY MORAWICA. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/221/12 RADY GMINY MORAWICA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r. Poz. 5083 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY. z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY. z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/446/2016 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/446/2016 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 5395 UCHWAŁA NR XXXIII/446/2016 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

2. Nr dokumentu. Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 27 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/204/2017 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/150/2016 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 309 UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/236/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ). Nr dokumentu IN- INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 83/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 83/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 83/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 3. Rok Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/102/15 Rady Gminy Santok z dnia 30.11.2015r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok Składający: Termin

Bardziej szczegółowo