UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego leśnego ( IN - 1) - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1) - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny ( DR -1) - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL- 1) - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 5. Określa się wzór załącznika do deklaracji (DN-1) i informacji (IN-1) Dane o nieruchomościach ZN-1 - stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 6. Określa się wzór załącznika do deklaracji (DR-1) i informacji (IN-1) Dane o gruntach rolnych ZR-1 - stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 7. Określa się wzór załącznika do deklaracji (DL-1) i informacji (IN-1) Dane o gruntach leśnych ZL-1 - stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 8. Określa się wzór załącznika do deklaracji (DN-1) Dane o budowlach podlegających opodatkowaniu ZNB-1 - stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 9. Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Prezydenta Miasta. Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

2 10. Traci moc uchwała Nr 175/XIII/2011 Rady Miasta Ciecnów z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Przewodniczący Rady Miasta Ciecnów Leszek Goździewski Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

3 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów z dnia 26 listopada 2015roku IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO 1) Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze. zm.). Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW PLAC JANA PAWŁA II CIECHANÓW. B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 4. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta informacji B.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA LUB KOREKTY INFORMACJI 5. Uzasadnienie złożenia lub korekty informacji: ( należy podać okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz datę i numer dokumentu stanowiącego podstawę do złożenia informacji). C. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 6. Rodzaj własności 1. własność 2. współwłasność 7. Rodzaj posiadania samoistnego 1. posiadanie 2. współposiadanie 8. Rodzaj użytkowania 1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie 9. Rodzaj posiadania zależnego 1. posiadanie 2. współposiadanie D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 10. Nazwisko pierwsze imię drugie imię data urodzenia 11. Imię ojca imię matki 12. Identyfikator podatkowy (numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu) D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA (należy wypełnić gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową ) 13. Nazwisko pierwsze imię drugie imię data urodzenia 14. Imię ojca imię matki 15. Identyfikator podatkowy (numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu) D.3. DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16.Forma organizacyjna przedsiębiorstwa 17.Wielkość przedsiębiorstwa 18.Klasa rodzaju działalności PKD D.4. ADRES ZAMIESZKANIA - KORESPONDENCYJNY 19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 1) niepotrzebne skreślić Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1 1/6

4 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D.5. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 29. Nazwisko pierwsze imię udział I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI E. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 30. Ulica numer budynku / mieszkania 31. Numery działek E.2. KSIĘGA WIECZYSTA 32. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIE PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2) 3. Pozostałe grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Podstawa opodatkowania w m2 () Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1777) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego m² F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 3) Podstawa opodatkowania w 1. Mieszkalnych lub ich części ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m 2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni - powyżej 220 m m² m² 2) Powierzchnię należy podać w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3 ) Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa czyli powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne piwnice sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 140 m do 220 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 140 m powierzchnię tę pomija się. 2/6 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

5 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 4. Związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 46. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m 5. Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem kondygnacji o wysokości: -6 od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m 5.1. Garaże wolnostojące ogółem kondygnacji o wysokości: -7 od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m 5.2. Budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 powierzchni ogółem kondygnacji o wysokości: -8 od 140 do 220 m (należy wpisać 50% powierzchni) - powyżej 220 m F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej G. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH G.1. ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł zł Tytuł zwolnienia podstawa prawna II. PODATEK ROLNY Powierzchnia zwolniona z opodatkowania Budynki Grunty Budowle zł zł zł zł zł H. DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 3 3/6

6 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. H.1. OŚWIADCZENIE O GOSPODARSTWIE ROLNYM 1. nie posiadam gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym 3 2. posiadam gospodarstwo rolnego w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym 4 H.2. POŁOŻENIE GRUNTÓW 79. Ulica 80. Numery działek H.3. KSIĘGA WIECZYSTA 81. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIE PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz Rowy Nieużytki Grunty pod stawami zarybione - niezarybione Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Orne Sady Łąki i pastwiska Rolne zabudowane Użytki rolne dla których nie można ustalić przelicznika na podstawie ustawy o podatku rolnym RAZEM J. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH J.1. ZWOLNIENIA OD PODATKU ROLNEGO Zadrzewione i zakrzewione Ogółem 34) Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (gruntów sklasyfikowanych ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 lub 1 przeliczeniowych stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej ( także na terenie innych gmin). 4/6 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 4

7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Tytuł zwolnienia podstawa prawna Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w fizycznych III. PODATEK LEŚNY K. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU K.1. POŁOŻENIE LASÓW 170. Ulica 171. Numery działek K.2. KSIĘGA WIECZYSTA 172. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 5 5/6

8 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. L. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIE PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Wyszczególnienie 173. Lasy 174. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody Lasy wchodzące w skład parków narodowych RAZEM M. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH M.1. ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO Powierzchnia w hektarach fizycznych Tytuł zwolnienia podstawa prawna Lasy z drzewostanem do 40 lat N. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PODATNIKA 180.Nazwa banku Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w fizycznych Numer rachunku bankowego O. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 182. Liczba załączników ZN Liczba załączników ZR Liczba załączników ZL-1 P. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 185. Imię i nazwisko 186. Telefon kontaktowy 187. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 188. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika R. ADNOTACJE PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 189. Uwagi podatnika / osoby reprezentującej podatnika S. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 190. Uwagi organu podatkowego 191. Data (dzień - miesiąc - rok) 192. Podpis przyjmującego formularz 6/6 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 6

9 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów z dnia 26 listopada 2015 roku DN-1 3. Rok DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Prezydent Miasta Ciecnów A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Ciecnów Plac Jana Pawła II Ciecnów B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 Ordynacji podatkowej. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. Deklaracja roczna q 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. Właściciel użytkownik lub posiadacz q 2. Współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q1. Osoba fizyczna q 2. Osoba prawna q 3. Jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię data urodzenia imię ojca i matki ** 10. Identyfikator REGON 11. Klasa rodzaju działalności PKD 12. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa 13. Wielkość przedsiębiorstwa D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta DN-1(3) 1/4 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

10 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta D.4. KONTAKT 34. Telefon 35. Faks 36. E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w () z dokładnością do 1 Stawka podatku zł gr Kwota podatku zł gr 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2 3. Pozostałe grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Budynki mieszkalne lub ich części - ogółem 49. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Podstawa opodatkowania w Stawka podatku zł gr 51. Kwota podatku zł gr 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m DN-1(3) 2/4 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

11 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Garaże wolnostojące - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 - ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Budowle 84. F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) *) Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł Stawka podatku W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. zł 85. % G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (Należy podać powierzchnię gruntów budynków wartość budowli oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) Przedmiot zwolnienia Podstawa opodatkowania /zł *) Stawka podatku Tytuł zwolnienia (przepis prawa) Kwota podatku zł gr zł Kwota zwolnienia zł gr Grunty Budynki Budowle DN-1(3) 3/4 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 3

12 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ZWOLNIONEGO Kwota podatku (w pełnych złotych) *) Suma kwot z pozycji G 88. zł I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 89. Liczba załączników ZN Liczba załączników ZNB-1 J. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 91. Imię 92. Nazwisko 93. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 94. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3 K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 95. Uwagi organu podatkowego 96. Data (dzień - miesiąc - rok) 97. Podpis przyjmującego formularz Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 2 Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3 Niepotrzebne skreślić. Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami art. 3 i 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 ze zmianami). *) Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. DN-1(3) 4/4 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 4

13 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) DR-1 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów z dnia 26 listopada 2015 roku 3. Rok DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów posiadaczami samoistnymi gruntów użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Prezydent Miasta Ciecnów A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Ciecnów Plac Jana Pawła II Ciecnów B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 Ordynacji podatkowej. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. właściciel użytkownik lub posiadacz q 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię data urodzenia imię ojca i matki ** 10. Identyfikator REGON 11. Adres położenia nieruchomości rolnej 12. Numery działek rolnych 13. Numery ksiąg wieczystych i nazwa sądu D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI Należy wypełnić tylko wówczas gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta DR-1(3) 1/5 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

14 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D.4. KONTAKT 34. Telefon 35. Faks 36. E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. GRUNTY ORNE Klas I II IIIa 41. IIIb 43. IVa 45. Powierzchnia w 2) Przelicznik Powierzchnia w przeliczeniowych 2) a b c IVb E.2. ŁĄKI I PASTWISKA I II III IV E.3. SADY I II IIIa IIIb IVa IVb E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE grunty orne I II IIIa IIIb IVa IVb DR-1(3) 2/5 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

15 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. E.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE łąki i pastwiska I II III IV 87. E.6. ROWY grunty orne I II IIIa 93. IIIb 95. IVa 97. IVb 99. E.7. ROWY łąki i pastwiska I II III IV 107. E.8. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem trocią głowacicą palią i pstrągiem Powierzchnia w 2) Przelicznik Powierzchnia w przeliczeniowych 2) E.9. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb E.10. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI E.11. UŻYTKI ROLNE DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ PRZELICZNIKA NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU ROLNYM E.12. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 117. Powierzchnia w (suma z części od E.1 do E.11 kol.a) Powierzchnia w przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.11 kol.c) DR-1(3) Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 3 3/5

16 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH Łącznie powierzchnia w przeliczeniowych 119. Należy wpisać powierzchnię z poz.118. Stawka podatku 120. Kwota podatku (w pełnych złotych) W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty zł gr zł G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 122. Powierzchnia w H. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE 123. Stawka podatku Art. 12 ust. 1 pkt 1 użytki rolne klasy V VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. GRUNTY ORNE Klasa V VI Powierzchnia gruntów w fizycznych Przeliczniki zł Powierzchnie gruntów w przeliczeniowych gr 124. Kwota podatku (w pełnych złotych) Stawka podatku obliczona na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym Kwota zwolnienia zł ŁĄKI I PASTWISKA V VI SADY V VI GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE I. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW Tytuł prawny ulgi Ulga Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej W przypadku korzystania z ulgi po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna 154. Inne 155. q 75% q 50% q tak q nie J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 156. Liczba załączników ZR-1 K. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 157. Imię 158. Nazwisko 159. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 160. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3) DR-1(3) 4/5 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 4

17 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 161. Uwagi organu podatkowego 162. Data (dzień - miesiąc - rok) 163. Podpis przyjmującego formularz 1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skreślić. Pouczenia W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 121 albo poz. 124 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.). DR-1(3) Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 5 5/5

18 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Nr dokumentu DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/XIV/ Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.). Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów posiadaczami samoistnymi lasów użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Prezydent Miasta Ciecnów. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Ciecnów Plac Jana Pawła II Ciecnów B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. Deklaracja roczna q 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc rok) C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): q1. właściciel użytkownik lub posiadacz q 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz D. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię data urodzenia imię ojca i matki /** 10. Identyfikator REGON 11. Numer PESEL ** 12. Adres położenia nieruchomości rolnej 13. Numery działek rolnych 14. Numery ksiąg wieczystych i nazwa sądu D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1 1/2

19 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj gruntów leśnych 1. Lasy 25. Powierzchnia 2) w 26. Stawka podatku 27. Kwota podatku 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***) W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 34. zł G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ W PODATKU LEŚNYM Tytuł prawny zwolnienia Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 35. Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 36. Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne 37. Inne 38. RAZEM 39. Powierzchnia 2) w H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 40. Imię 41. Nazwisko 42. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 43. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 44. Uwagi organu podatkowego 45. Data (dzień - miesiąc - rok) 46. Podpis przyjmującego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami art. 3 i 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz.1619 ze zmianami). *) Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 1) Identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skreślić. 2/2 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

20 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 5 Do uchwały nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów Z dnia 26 listopada 2015 roku 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika * *dotyczy podatników nie objętych systemem PESEL ZN-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROK A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do: q 1. Deklaracji DN-1 q 2. Informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną *** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. osoba fizyczna q 1. osoba prawna q 1. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 5. Nazwa skrócona**/ Pierwsze imię drugie imię*** 6. Identyfikator REGON** 7. Numer PESEL *** C. DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU L.p. Położenie nieruchomości gruntu (adres) Tytuł prawny Identyfikatory geodezyjne działek budynków lokali Działki Budynki Lokale Numer księgi wieczystej Księga wieczysta Powierzchnia Nazwa sądu Grunty Budynki 1 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

21 DATA: PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1.. **** Tytuły prawne własność współwłasność użytkowanie wieczyste współużytkowanie wieczyste posiadanie samoistne współposiadanie samoistne posiadanie zależne współposiadanie zależne ***** Identyfikatory wykazuje się jeżeli zostały nadane 1 Niepotrzebne skreślić 2 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

22 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 6 Do uchwały nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów Z dnia 26 listopada 2015 roku 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika * *dotyczy podatników nie objętych systemem PESEL ZR-1 DANE O GRUNTACH ROLNYCH ROK A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do: q 1. Deklaracji DR-1 q 2. Informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną *** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. osoba fizyczna q 1. osoba prawna q 1. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 5. Nazwa skrócona**/ Pierwsze imię drugie imię*** 6. Identyfikator REGON** 7. Numer PESEL *** C. DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU L.p. Położenie gruntu (adres) Tytuł prawny Identyfikatory geodezyjne działek Działki Numer księgi wieczystej Księga wieczysta Nazwa sądu Powierzchnia gruntu 1 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

23 DATA: PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1.. **** Tytuły prawne własność współwłasność użytkowanie wieczyste współużytkowanie wieczyste posiadanie samoistne współposiadanie samoistne posiadanie zależne współposiadanie zależne ***** Identyfikatory wykazuje się jeżeli zostały nadane 1 Niepotrzebne skreślić 2 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

24 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 7 Do uchwały nr 153/XIV/2015 Rady Miasta Ciecnów z dnia 26 listopada 2015 roku 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika * *dotyczy podatników nie objętych systemem PESEL ZL-1 DANE O GRUNTACH LEŚNYCH ROK A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do: q 1. Deklaracji DN-1 q 2. Informacji IN-1 B. DANE PODATNIKA ** - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną *** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): q 1. osoba fizyczna q 1. osoba prawna q 1. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. Nazwa pełna ** / Nazwisko *** 5. Nazwa skrócona**/ Pierwsze imię drugie imię*** 6. Identyfikator REGON** 7. Numer PESEL *** C. DANE O GRUNTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU L.p. Położenie lasu (adres) Tytuł prawny Identyfikatory geodezyjne działek Działki Numer księgi wieczystej Księga wieczysta Nazwa sądu Powierzchnia gruntu 1 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

25 DATA: PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 1.. **** Tytuły prawne własność współwłasność użytkowanie wieczyste współużytkowanie wieczyste posiadanie samoistne współposiadanie samoistne posiadanie zależne współposiadanie zależne ***** Identyfikatory wykazuje się jeżeli zostały nadane 1 Niepotrzebne skreślić 2 Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 2

26 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 8 do uchwały nr 153/XIV/2015 Rady miasta Ciecnów z dnia 26 listopada 2015 roku ZNB-1 DANE O BUDOWLACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU W przypadku dużej liczby budowli istnieje możliwość złożenia załącznika w kilku egzemplarzach lub w postaci zestawienia zawierającego minimalny wymagany zakres informacji. NUMER L.p. POŁOŻENIE BUDOWLI INWENTARZOWY BUDOWLI NAZWA BUDOWLI WARTOŚĆ BUDOWLI RAZEM WARTOŚĆ BUDOWLI: Id: B5C1B2C2-EB33-4F9C-B174-A673EE80EE59. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015 r. 1. Rok Podstawa : Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ... POLA JASNE WYPEŁNIA CZYTELNIE PODATNIK INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1.Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO *

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO * Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 1. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA /zakładu pracy-podatnika/ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL podatnika**... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/122/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25.11.2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok...

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok... Pieczęć 1.Identyfikator podatkowy NIP... DN 1 Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do Uchwały Numer Identyfikatora Podatkowego 1 i Załącznik Nr 2 Rady Gminy Mniów Nr 65/XIV/2015 z dnia 26.11.2015 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI LICZBA MIESIĘCY: ZA ROK... OKRES... za jaką składana

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 6716 UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do Uchwały XIV/218/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30.11.2015 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKWYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Załącznik nr 7 do Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 142/XVII/2015. Rady Miejskiej w Kłobucku. z dnia 8 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 142/XVII/2015. Rady Miejskiej w Kłobucku. z dnia 8 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 142/XVII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/15

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Pieszycez dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2453 UCHWAŁA NR XIII.68.2015 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia NrXII/107/2015 z dnia 30 listopada 2015 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację lub PESEL)...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r. Poz. 5083 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM .. IN, IR, IL-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Nr podatnika DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMNY KAMENNK z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXI RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXI.242.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IŁ-1 ROK... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr XXV/8/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 0..06 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 roku POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY POCZESNA WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA Załącznik nr 2 do uchwały nr 303/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 1. NIP (podaje przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 9 grudnia 2015 r. Projekt do pkt 11 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchmości, podatku rolnego i podatku leśnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 roku. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/90/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/90/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Bardziej szczegółowo