Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV"

Transkrypt

1 Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym - w pracach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. - zna lektury obowiązkowe we wskazanym przez nauczyciela fragmencie - ma opanowaną w stopniu dopuszczającym technikę czytania - przy pomocy nauczyciela ( lub samodzielnie ) przekazuje treści przeczytanego łatwego tekstu - rozumie różnicę między światem przedstawionym utworu a światem rzeczywistym - wyodrębnia główne postacie literackie - łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów - poprawnie sporządza plan ramowy - wyodrębnia związki wyrazów w zdaniu - poprawnie dzieli zdanie na grupę podmiotu i grupę orzeczenia - zna podstawowe części zdania: podmiot, orzeczenie i określenia - przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik - rozpoznaje liczbę i rodzaj rzeczownika - rozpoznaje osobę, liczbę i czas czasownika - przy pomocy nauczyciela odmienia rzeczowniki przez przypadki - rozumie pojęcie zdania, potrafi wyodrębnić je w mowie i piśmie - wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby - rozpoznaje samogłoski i spółgłoski - zna alfabet - zna podstawowe zasady ortograficzne - w formie ustnego opowiadania przekaże treść utworu lub jego fragment - w kilku zdaniach opowie o własnych doświadczeniach, poprawnie przedstawi się, przeprowadzi rozmowę telefoniczną, stosuje różne typy zdań - krótko opisze wygląd osoby lub przedmiotu - opanował umiejętność redagowania planu wydarzeń - stosuje akapity Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych i podstawowych. - potrafi opowiadać poznany tekst (ustnie i pisemnie) przy pomocy dodatkowych pytań - zna elementy świata przedstawionego - odróżnia baśń od innych utworów - odróżnia postacie zmyślone od rzeczywistych, fantastyczne od realistycznych - zna pojęcie legenda - wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy - przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (potrafi ułożyć plan dekompozycyjny, opowiadanie odtwórcze, potrafi częściowo scharakteryzować bohatera literackiego, umie zapisać krótki dialog ) - ustnie formułuje proste formy użytkowe: podziękowanie, życzenia, zapytania, wykonuje projekt graficzny życzeń lub instrukcji - stosuje akapity - tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie - odróżnia przyimek od innych części mowy

2 - rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia - odmienia rzeczowniki przez przypadki - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje - rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone - rozróżnia głoski i litery - przy małej pomocy nauczyciela określa niektóre cechy głosek - dzieli wyrazy na sylaby Stopień dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych podstawowych i rozszerzających. - uczeń czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania - zna i potrafi wymienić elementy świata przedstawionego, wyodrębnić je przy pomocy nauczyciela - potrafi ocenić postępowanie bohatera literackiego - potrafi przedstawić treść utworu literackiego w formie ilustracji, scenki dramatycznej lub krótkiej inscenizacji - wskazuje w baśniach kontrast dobra i zła, prawdy i kłamstwa - rozumie morał wynikający z utworu baśniowego - potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, strofy - zna cechy gatunkowe legendy - redaguje krótkie opowiadanie twórcze oparte na własnych doświadczeniach lub losach bohaterów, redaguje życzenia, opis przedmiotu - wspólnie zredaguje i zapisze krótką rozmowę związaną z codzienną sytuacją - zna formę list prywatnego i podejmuje próbę pisania listu - stosuje akapity - poprawnie odmienia czasownik przez osoby, liczby, rodzaje, czasy - poprawnie odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki i liczby - poprawnie łączy czasownik z innymi częściami mowy - rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę - poprawnie dzieli wyraz na sylaby - praktycznie rozróżnia cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne - wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu - potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy - ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim - samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym - analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu - samodzielnie wyodrębnia i nazywa elementy świata przedstawionego - rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów - podaje wiele cech baśni i jej elementy, odróżni baśń od innych utworów literackich - odróżnia pojęcie narratora i podmiotu lirycznego - samodzielnie rozpoznaje i nazywa środki artystyczne - nazywa cechy gatunkowe legendy Formy literackie - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi np. opowiadanie, opis, dialog, list, życzenia - samodzielnie sporządza plan odtwórczy - stosuje akapity - posiada umiejętność przekształcania zdań mówionych na pisane oraz dialogu w spójną wypowiedź kilkuzdaniową (i odwrotnie) - rozróżnia biegle części mowy - wskazuje różnicę między osobową a nieosobową formą czasownika - poprawnie stosuje formy czasownika

3 - biegle odmienia rzeczowniki, przymiotniki przez przypadki - rozumie pojęcie nadrzędności i podrzędności w związkach wyrazowych - rozpozna wyraz określany i określający - wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie - rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone - odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski - zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje Stopień celujący otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających, ponadprogramowych. - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - czyta czasopisma, ogląda widowiska dla dzieci i młodzieży, potrafi o nich opowiedzieć na forum klasy i zachęcić do samodzielnego poszerzania wiadomości - twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania - uczestniczy w konkursach literackich, recytatorskich i innych w szkole i poza szkołą - całkowicie poprawnie pod względem językowym wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi - biegle odróżnia i nazywa poznane części mowy i części zdania - biegle rozpoznaje i nazywa cechy głosek

4 Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy V Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował podstawowych wiadomości z nauki o języku i ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi - nie opanował elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym - w pracach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. - technika głośnego i cichego czytania pozwala na rozumienie tekstu - wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym i filmowym - rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu - łączy tytuł utworu z nazwiskiem autora - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o rozumieniu analizowanego zagadnienia - w formie opowiadania przedstawi fragment lektury lub wybranego utworu - odtworzy przebieg wycieczki, audycji muzycznej lub imprezy szkolnej - potrafi opisać wygląd koleżanki lub kolegi i podać kilka cech charakteru - zna kompozycję i układ listu - rozpoznaje czasowniki i określa podstawowe formy przy pomocy nauczyciela - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i tryby - dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami - odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki - rozpoznaje zdania i równoważniki zdania, zdania pojedyncze od złożonych - wyróżnia głoski, litery i sylaby w wyrazie - wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych i podstawowych. - opanował technikę czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji i akcentowania - umie wymienić elementy świata przedstawionego - odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych - zna pojęcia: bajka, mit - w wierszu wskazuje epitety, porównania, przenośnie, ożywienia, uosobienia - w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie, opis postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie) - samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub jej fragmencie - samodzielnie rozpoznaje znane części mowy i określa ich podstawowe formy - poprawnie łączy rzeczowniki z przymiotnikami i czasownikami w zależności od rodzaju gramatycznego - rozumie pojęcie liczebnika, zna podstawowe rodzaje i przykłady - wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania - wpisuje zdanie w podany wykres - określa podstawowe cechy głosek - dzieli wyraz na sylaby Stopień dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania - potrafi samodzielnie poprawić większość swoich błędów - w wypowiedziach próbuje ocenić i wartościować problemy i zjawiska dotyczące literatury, języka oraz kultury

5 - nazywa cechy gatunkowe mitu, bajki, noweli - poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury - wskazuje przeżycia i stany psychiczne bohaterów - w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne - samodzielnie redaguje formy sprawozdania - redaguje przepis, instrukcję - dokonuje próby charakterystyki i oceny postaci literackiej - samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub jej fragmencie - poprawnie redaguje dialog - określa formę gramatyczną czasowników, stosuje w zdaniu czasowniki w formie osobowej i nieosobowej - omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego - rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych - odróżnia związek główny od pobocznych - zna rodzaje określeń (przydawka, okolicznik, dopełnienie) i rozumie ich związek z wyrazami określanymi - przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie - robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach) - określa cechy głosek - potrafi wskazać związek między rodzajem głoski a narządami mowy biorącymi udział w jej powstawaniu - określa funkcję samogłoski i w wyrazie - poprawnie akcentuje wyrazy i zna podstawową zasadę akcentowania Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. - zna cechy gatunkowe bajki, mitu, powieści i noweli oraz potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku - bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów - zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach - we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu i dialogu - samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, idee, temat - analizuje utwór liryczny - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi formami (sprawozdanie z wycieczki, audycji muzycznej, imprezy szkolnej, opis przedmiotu, opis wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list, zaproszenie, przepis, instrukcja) - buduje przewidziane programem wypowiedzi (ustne i pisemne), uwzględniając właściwe dla tych form środki językowe (dialog jako zapis rozmowy, życzenie, przepis, instrukcję, rozmowę telefoniczną, opis przedmiotu, list, opowiadanie ustne) - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem językowym, merytorycznym i logicznym - całkowicie poprawnie stosuje w zdaniach związki wyrazów nadrzędnych i podrzędnych - samodzielnie dostrzega i nazywa związki podrzędności i współrzędności - rozpoznaje i nazywa części zdania - rozpoznaje zdania pojedyncze od złożonych - układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu - omawia zależności brzmieniowe głoski od ruchów i pozycji narządów mowy - podaje zasady akcentowania i poprawnie akcentuje, zna wyjątki Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia - uczestniczy w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych, plastyczno literackich w szkole i poza szkołą - potrafi krytycznie ustosunkować się do literackiej, językowej i kulturalnej rzeczywistości - proponuje rozwiązania ogólne i wykraczające poza materiał programowy

6 - całkowicie poprawnie pod względem językowym, wypowiada się o poznanych formach wypowiedzi posiada rozszerzone umiejętności z zakresu nauki o języku przewidziane programem kl. V

7 Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy VI Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował podstawowych wiadomości z nauki o języku i ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi - nie opanował elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych - nie opanował technik głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. - technika głośnego i cichego czytania pozwala na rozumienie tekstu - wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, radiowym - rozróżnia utwory pisane wierszem i prozą - rozumie tekst epicki po cichym czytaniu - łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o rozumieniu analizowanego zagadnienia - umie korzystać ze słownika ortograficznego - w formie opowiadania przedstawi fragment lektury lub utworu - odtworzy przebieg audycji muzycznej lub imprezy szkolnej - potrafi podać kilka cech charakteru postaci - zna kompozycję i układ opowiadania - dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery - rozpoznaje formy czasownika, dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami - rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazów - stopniuje przymiotniki i przysłówki (łatwe przykłady) - wskazuje różnicę między wymową a pisownią, uzasadnia pisownię na prostych przykładach - rozpoznaje zdanie złożone podrzędnie i współrzędnie - zestawia wyrazy podstawowe i pochodne w podanych przykładach - wyróżnia wyrazy pokrewne, tworzy rodzinę wyrazów - tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom koniecznych i podstawowych. - opanował technikę czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji i akcentowania - umie wskazać elementy świata przedstawionego - zna pojęcia: powieść, nowela, fikcja literacka, wątek, narrator - w utworze poetyckim wskazuje rymy - umie posłużyć się słownikiem języka polskiego - wskazuje postać narratora, bohatera, podmiotu lirycznego i adresata - w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie z dialogiem, charakterystyka postaci rzeczywistej i literackiej, sprawozdanie z imprezy szkolnej, list) - samodzielnie sporządza plan zdarzeń w lekturze lub fragmencie - umie sporządzić notatkę w formie tabeli, wykresu - rozpoznaje różne rodzaje orzeczeń i podmiotów - poprawnie łączy wyrazy w zależności od rodzaju gramatycznego - poprawnie odmienia liczebniki zbiorowe - tworzy wyrazy pochodne za pomocą znanych formantów - oddziela podstawę słowotwórczą od formantu - rozpoznaje formant przedrostkowy i przyrostkowy - rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy - umie zastosować części mowy w podanej funkcji składniowej

8 - wyróżnia w zdaniu związek główny i związki poboczne - wykona wykres zdania złożonego podrzędnie i współrzędnie Stopień dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania - nazywa cechy gatunkowe noweli, opowiadania i powieści - charakteryzuje elementy świata przedstawionego, wyróżnia postać narratora bohatera i narratora wszechwiedzącego - wskazuje w tekście pisanym prozą opowiadanie, dialog i opis - dzieli utwory epickie na współczesne, historyczne, fantastyczne - rozróżnia rymy męskie i żeńskie i dostrzega ich wpływ na rytmikę wiersza - rozpoznaje w tekście poetyckim postać osoby mówiącej, adresata, potrafi określić sytuację liryczną - w utworze poetyckim wyróżnia środki artystyczne (epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze) - wskazuje cechy utworu dramatycznego - samodzielnie sporządza plan ramowy i szczegółowy - sporządza charakterystykę postaci - wyciąga własne wnioski z przeczytanego tekstu - odnajduje w tekście fragment potrzebny do argumentacji - zna cechy słuchowiska radiowego - samodzielnie redaguje opowiadania z dialogiem, sprawozdanie, charakterystykę - wprowadza do wypowiedzi cytaty, stosując odpowiednio dobrane znaki interpunkcyjne - dostrzega i potrafi poprawić błędy językowe we własnej wypowiedzi - wypowiada się płynnie i poprawnie - dokonuje skrótów myślowych, wynotowuje wybrane informacje, próbuje je powiązać w zwartą, jednolitą wypowiedź (notatka, streszczenie) - dostrzega podstawową oboczność głosek i tematy oboczne na prostych przykładach - posługuje się mową zależną i niezależną - rozpoznaje części zdania i nazywa różne rodzaje orzeczeń, podmiotów - zna budowę słowotwórczą wyrazu - zna pojęcie przyrostka i przedrostka, tworzy wyrazy pochodne - zna oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe - wykona wykres zdania złożonego podrzędnie i współrzędnie, klasyfikuje różne rodzaje zdań złożonych współrzędnie - rozróżnia zdanie, równoważnik zdania i zawiadomienie Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. - rozpoznaje środki artystyczne, brzmieniowe, składniowe, leksykalne i określa ich funkcję w utworze - odczytuje sens i przesłanie utworu literackiego - zna cechy gatunkowe noweli, opowiadania i powieści, potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku - zna cechy epiki, liryki i dramatu - bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohatera - zna cechy słuchowiska radiowego i teatralnego - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi pisemnej (opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie z audycji muzycznej, imprezy szkolnej, charakterystyka postaci, list) - potrafi notować słuchając krótkiego wykładu nauczyciela - wypowiedzi pisemne i ustne są poprawne pod względem językowym, merytorycznym i logicznym - rozpoznaje i nazywa części zdania - daną część mowy potrafi zastosować w możliwych funkcjach składniowych - konstruuje i rozróżnia różne rodzaje wypowiedzeń (zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie, wykrzyknienie) - wykonuje wykresy zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie

9 - stosuje poprawną interpunkcję w zdaniu złożonym - przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu pochodnego - tworzy wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych za pomocą formantu zerowego - potrafi wskazać zależności słowotwórcze w rodzinie wyrazów, przedstawiając je na wykresie Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne talenty i zainteresowania - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz charakteryzują się oryginalnością i dojrzałością myślenia - uczestniczy w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych - potrafi zajmująco opowiadać o swych poczynaniach - całkowicie poprawnie wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu nauki o języku przewidziane programem klasy VI Opracowano na podstawie następujących materiałów: 1. E. Cieniek Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV VI, Toruń W. Kozak i M. Latoch Zielińska Jak stworzyć przedmiotowy system oceniania...?, Język Polski w Szkole dla klas IV VI 2000/ 2001 nr 1 3. A. Szepelak i A. Krupa Propozycja szczegółowych kryteriów ocen, Język Polski w Szkole dla klas IV VI 2000 / 2001 nr 4 4. Słowa na start! Program nauczania języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej, Rożak

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie. WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Edukacja polonistyczna Klasa 3 Umiejętności w zakresie korzystania z informacji ponad Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście ze tekstów czytanych

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności i ponad Klasa 3 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III A. Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji : Wymagania edukacyjne dla klasy III uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie czyta głośno i po

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo