KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI"

Transkrypt

1 KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

2 Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku, - umiejętność komunikowania się, - działanie, - stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej i pozaszkolnej, - udział w realizacji programu. Zasady oceniania uczniów z języka polskiego I. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: - sprawdziany gramatyczne i ortograficzne - prace klasowe, - sprawdziany literackie, - dyktanda, - kartkówki, - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - prace domowe, - odpowiedzi ustne, - recytacje. II. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem( + trzy plusy za aktywność = ocena bardzo dobra) lub oceną bardzo dobrą. III. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i dyktand. Przekroczenie limitu skutkuje wstawieniem do dziennika oceny niedostatecznej. IV. Kartkówki dotyczące trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. Oceniane są według systemu punktowego. V. Prace klasowe to samodzielnie pisane (w różnych formach wypowiedzi pisemnej, np. opowiadanie, sprawozdanie, opis, list, charakterystyka) przez ucznia prace w klasie, po omówieniu każdej lektury. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie są poprzedzane lekcją powtórzeniową. Oceny z prac klasowych nie podlegają poprawie.

3 Kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej (opowiadania, opisu, listu, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania) 1. Stopień znajomości lektury. 2. Zgodność pracy z tematem. 3. Trójdzielność pracy. 4. Stałe elementy poszczególnych form wypowiedzi pisemnej (list, sprawozdanie, opis, charakterystyka). 5. Błędy stylistyczne. 6. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 7. Błędy gramatyczne. 8. Czytelny i estetyczny zapis. Każda ocena z pracy klasowej zawiera pisemny komentarz nauczyciela. Za napisanie pracy nie na temat, bez względu na jej wartość, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, pozdrowienia) 1. Zwięzłość wypowiedzi, precyzyjny język. 2. Komunikatywność. 3. Stałe elementy danej wypowiedzi. 4. Poprawny zapis. 5. Poprawna ortografia i interpunkcja. 6. Czytelny i estetyczny zapis. Klasyfikacja błędów 1. błędy rzeczowe 2. błędy gramatyczne błędy w deklinacji i koniugacji, błędy składniowe 3. błędy stylistyczne brak zwięzłości, powtarzanie wyrazów, nieporadność, niejednorodność stylów, nadużywanie tych samych konstrukcji 4. błędy ortograficzne 5. błędy interpunkcyjne brak przecinków, kropek, cudzysłowów, znaków zapytania, wykrzykników.

4 Kryteria oceniania recytacji (poezji lub prozy) 1. Znajomość tekstu na pamięć. 2. Poprawna wymowa i dykcja. 3. Właściwe dla tekstu tempo recytacji. 4. Intonacja, ekspresja (ton). 5. Wrażenie estetyczne: indywidualność, oryginalność, wywołanie emocji u słuchaczy. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi ustnej 1. Znajomość tematu. 2. Chronologia przedstawianych wydarzeń. 3. Jasność i precyzja wypowiedzi. 4. Poprawne użycie słownictwa i form gramatycznych wyrazów. 5. Bogate słownictwo, precyzyjny dobór słownictwa. 6. Umiejętność przedstawiania własnej opinii, wniosków. 7. Zainteresowanie słuchaczy odbiorem prezentowanych treści poprzez: oryginalność, gest, mimikę, emocje. VI. Sprawdziany gramatyczne, ortograficzne i literackie są również zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Oceniane są według systemu punktowego. Kryteria oceny sprawdzianów gramatycznych, ortograficznych i literackich 100% + zadania dodatkowe - ocena celująca 100 % - 90 % - ocena bardzo dobra 89 % - 75 % - ocena dobra 74 % - 50 % - ocena dostateczna 49 % - 30 % - ocena dopuszczająca 29 % i mniej - ocena niedostateczna

5 Kryteria oceny dyktand ocena celująca 0 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena bardzo dobra 1-2 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dobra 3-4 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dostateczna 5-6 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dopuszczająca 7-8 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena niedostateczna - 9 i więcej błędów ort. + 2 bł. interpunkcyjne VII. Uczeń ma prawo do nieopublikowania na forum klasy ocen z prac sprawdzających. Na jego prośbę nauczyciel nie informuje klasy o uzyskanej przez niego ocenie. Warunki poprawiania i zaliczania sprawdzianów i dyktand I. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny(dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej) ze sprawdzianów gramatycznych, literackich i ortograficznych oraz dyktand. Nauczyciel wyznacza jeden dodatkowy termin na poprawienie sprawdzianów lub dyktand. Jako ostateczna liczy się ocena z poprawy. II. W razie nieobecności ucznia na pracy klasowej, sprawdzianach oraz na dyktandzie, po powrocie do szkoły, uczeń zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza termin zaliczenia sprawdzianu, dyktanda czy pracy klasowej. III. Nie ma możliwości poprawy ocen tydzień przed klasyfikacją. Warunki uzupełniania wiadomości po nieobecności I. Uczeń nieobecny na lekcji musi uzupełnić wiadomości i pracę domową. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

6 Częstotliwość oceniania w roku szkolnym 1. Wypracowania klasowe Sprawdziany gramatyczne 4 3. Sprawdziany ortograficzne 2 4. Dyktando sprawdzające 6 5. Odpowiedzi ustne Recytacja Ocena aktywności Umiejętność głośnego czytania Kartkówki 6 8 Dokumentację osiągnięć ucznia stanowi: - dziennik lekcyjny, - zeszyt wypracowań klasowych, sprawdziany gramatyczne, ortograficzne, literackie ( teczka) - zeszyt domowy, ćwiczeń, - karty ocen.

7 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania (posiada bogatszą wiedzę polonistyczną lub z innych dziedzin humanistycznych, którą potrafi wykorzystać podczas zajęć), - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (wie, w jaki sposób może poszerzyć wiedzę z interesujących go dziedzin), - proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy (podejmuje samodzielne próby analizy dzieła literackiego, ewentualnie proponuje inne sposoby omówienia), - wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, - nie powiela cudzych pomysłów i poglądów, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych, itp.) - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie IV (tzn. prezentuje wiedzę i umiejętności wymagane w klasie programowo wyższej). Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej akapity, - wykazuje się b. dobrą znajomością przeczytanego tekstu, - potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy, - ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim, - samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu, uosobienie, - bierze czynny udział w lekcji,

8 - płynnie czyta nowy tekst. - rozróżnia poznane w kl. IV części mowy, - wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokolicznik) formą czasownika, - poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu, czasownika - określa formy gramatyczne czasownika, - rozróżnia czas przyszły, przeszły, teraźniejszy, - odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, - odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określonego rzeczownika, - określa formy gramatyczne przymiotników i rzeczowników, - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie, - rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, - potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. - odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski, - określa spółgłoski, - zna zasady akcentowania w j. polskim i poprawnie akcentuje Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne, - potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - w wypowiedziach próbuje oceniać zachowanie bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach, - poprawnie sporządza plan ramowy, - potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, uosobienie, rymy, wersy, strofy, - rozróżnia części mowy poznane w klasie IV, - poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki, - poprawnie odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki,

9 - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie, - układa zdania pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę, - określa spółgłoski, - poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dostatecznym. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych, - umie wymienić elementy świata przedstawionego, - wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy, - odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. - tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia, - odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - określa formy gramatyczne rzeczowników i przymiotników, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, - podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoski, litery, - przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski, - dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dopuszczająca Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dopuszczającym.

10 - uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie, - przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek, - z pomocą nauczyciela odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i przy pomocy nauczyciela nazywa rodzaj stopniowania, - przy pomocy nauczyciela stopniuje przymiotniki i przysłówki również w zdaniach (określa także ich formy gramatyczne), - wskazuje podmiot i orzeczenie, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje, - wyróżnia głoski, litery i sylaby, - zna podstawowe zasady ortograficzne. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował minimum zawartego w podstawie programowej, a obserwacja jego pracy wskazuje, iż nie będzie w stanie nadrobić zaległości. - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania, - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Kryteria ocen z języka polskiego w klasie V

11 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (potrafi wykorzystać ogólnodostępne źródła oraz media w celu poszerzenia swojej wiedzy), - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy (np. propozycje scenek na podstawie tekstu, propozycje scenariuszy lekcji), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca z gazetką szkolną, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny, - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidziane programem nauczania w klasie V (prezentuje poziom wiedzy i umiejętności wymaganych w klasie programowo wyższej). - wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określonej programem nauczania dla klasy V. - wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, ogłoszenie), - podejmuje próby charakterystyki postaci (ma wyrazistych przykładach), - samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur, - bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem, - zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach, - biegle posługuje się słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, języków obcych, wyrazów bliskoznacznych, - potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni,

12 - potrafi wskazać różnice między mitem a baśnią, - analizuje utwór liryczny, - wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym, - w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności, - określa rolę przyimków w zdaniu, - umie podać przykłady na przyimki proste i złożone, wyrażenie przyimkowe, - rozróżnia rodzaje liczebników, - odmienia liczebniki przez przypadki i w zdaniach, - rozpoznaje części zdania typu: podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie, - klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady, - wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je, - nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia, - układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych. - wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską, - omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy, - podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bez akcentowych, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie V. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy język. stylist., logiczne i ortograficzne, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - posługuje się samodzielnie słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, wyrazów obcych, - podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki, - w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli, - poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury, - określa formę gramatyczną czasowników, - stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej, - wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,

13 - odmienia przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki, - określa formę gramatyczną rzeczowników i przymiotników, - uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany, - w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę w zdaniu, - tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę, - określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem, - zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie, - stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku, - przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie, - podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego, - robi wykres zdania poj. rozwiniętego (na łatwych przykładach), - przekształca zdanie poj. na złożone i odwrotnie, - układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. - określa cechy głoski, - rozpoznaje wyrazy bezakcentowe, - poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności w zawarte w podstawie programowej klasy V. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, ogłoszenie), - opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania, - ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela, bądź znanego słownika, - umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia), - odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych, - w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie - tworzy bezokolicznik od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie, - rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane, - nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają, - odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie, - odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki - rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika,

14 - łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj, - rozpoznaje w zdaniu liczebnik, - rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań, - łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie, - wpisuje zdanie w podany wykres, - podane zdanie dzieli na pojedyncze i złożone, - z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. - dzieli wyraz na głoski, - odróżnia samogłoski od spółgłosek, - rozróżnia rodzaje głosek, - dzieli wyraz na sylaby, - poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - rozróżnia części mowy, - wskazuje podmiot, orzeczenie i określenie, - odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki, - odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby, - odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego, - wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie, - poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65 50 %) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne. otrzymuje uczeń, który: Ocenę niedostateczną - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie V, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

15 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI Ocena celująca - uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (korzysta z mediów, wykorzystuje do nauki różne pomoce, podejmuje próby, np. opracowania programu do nauki j. polskiego dla uczniów), - proponuje rozwiązania oryginalne wykraczające poza materiał programowy (j.w.), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określany programem nauczania dla klasy VI. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylist. język., ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, - bez problemów posługuje się słownikami i encyklopedią, - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy, - bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki, określa motywację czynów bohatera, ocenia ich postępowanie, - opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, - bezbłędnie pisze ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, przepis, - ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, - w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej, - bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, - sprawnie posługuje się terminami literackimi - rodzajami i gatunkami literackimi,

16 - dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego, - prace pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. - potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika, - wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia stosowanie skróconych form zaimków rzeczowych, - rozróżnia spójniki, wykrzykniki, partykuły, - pisze poprawnie nie z różnymi częściami mowy, - rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone, - stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), - rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę, - omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, dopełnienia i przydawki, - wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, - pisze opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list charakterystykę pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omawianie elementów świata przedstawionego, - poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy, - wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - wymienia rodzaje zaimków, - podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony, - na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania orzeczenia i podmiotu, - wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, - tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności, - tworzy przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. - od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,

17 - rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu, - tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - zna przewidziane programem gatunki literackie, - umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego, - odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu, - poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat, - wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników, - określa funkcję czasowników w zdaniu, - odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, - rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym, - stopniuje przymiotniki, - rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, - porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania, - na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów, - rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe, - nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach), - układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych, - wśród zdań złożonych wyróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

18 - jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekraczają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie, - stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach), - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, - łączy wyrazy w zespoły składniowe, - zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych, - przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, - nazywa typy formantów, - tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego przewidzianych podstawą programową, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych, - nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Uczeń doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach j. polskiego: prace klasowe (np. wypracowanie z lektury), sprawdziany (np. ortograficzne), kartkówki, odpowiedzi ustne (np.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego Kryteria ocen z języka polskiego OCENA CELUJĄCA Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I. Cele PZO. 1. Wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia. 2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwoju własnych zdolności poprzez: recenzowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, który pracuje twórczo i samodzielnie - proponuje rozwiązania oryginalne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI 1. Wymogi edukacyjne. Mówienie precyzyjne, na temat, poprawne językowo, adekwatne do sytuacji. Czytanie płynne, ze zrozumieniem. Pisanie poprawne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI 1. ZASADY OGÓLNE: OCENIANIE TO: integralna część procesu nauczania proces gromadzenia informacji wspieranie szkolnej kariery uczniów podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27 do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! dla II etapu edukacyjnego I. Obszary aktywności podlegające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2009 roku (zmieniającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowano w oparciu o program nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, zgodnego z podstawą

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU. rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU. rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSP nr 1 W BRZEGU rok szkolny 2014/2015 OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Nauczyciel: Teresa Dubel, Janina Wąsowicz KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA: Język polski

KRYTERIA OCENIANIA: Język polski KRYTERIA OCENIANIA: Język polski KLASA I GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; - proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; - proponuje rozwiązania oryginalne;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania Zatwierdzone przez Dyrektora 08.02.2013r. Spis treści: Informacje ogólne str.1 4 Szczegółowe wymagania str.5 113 Język polski str.5 Język angielski str.13 Historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 4, 5, 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 4, 5, 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 4, 5, 6 ZASADY OGÓLNE PSO DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTWĘ PRAWNĄ PSO : Rozporządzenie MEN i S w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PSO: Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I

PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I OGÓLNE ZASADY 1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w wyznaczonym dla całej klasy terminie, to powinien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie tylko aktualny

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV VI Opracowany

Bardziej szczegółowo