KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI"

Transkrypt

1 KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

2 Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku, - umiejętność komunikowania się, - działanie, - stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej i pozaszkolnej, - udział w realizacji programu. Zasady oceniania uczniów z języka polskiego I. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: - sprawdziany gramatyczne i ortograficzne - prace klasowe, - sprawdziany literackie, - dyktanda, - kartkówki, - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - prace domowe, - odpowiedzi ustne, - recytacje. II. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem( + trzy plusy za aktywność = ocena bardzo dobra) lub oceną bardzo dobrą. III. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i dyktand. Przekroczenie limitu skutkuje wstawieniem do dziennika oceny niedostatecznej. IV. Kartkówki dotyczące trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. Oceniane są według systemu punktowego. V. Prace klasowe to samodzielnie pisane (w różnych formach wypowiedzi pisemnej, np. opowiadanie, sprawozdanie, opis, list, charakterystyka) przez ucznia prace w klasie, po omówieniu każdej lektury. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie są poprzedzane lekcją powtórzeniową. Oceny z prac klasowych nie podlegają poprawie.

3 Kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej (opowiadania, opisu, listu, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania) 1. Stopień znajomości lektury. 2. Zgodność pracy z tematem. 3. Trójdzielność pracy. 4. Stałe elementy poszczególnych form wypowiedzi pisemnej (list, sprawozdanie, opis, charakterystyka). 5. Błędy stylistyczne. 6. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 7. Błędy gramatyczne. 8. Czytelny i estetyczny zapis. Każda ocena z pracy klasowej zawiera pisemny komentarz nauczyciela. Za napisanie pracy nie na temat, bez względu na jej wartość, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, pozdrowienia) 1. Zwięzłość wypowiedzi, precyzyjny język. 2. Komunikatywność. 3. Stałe elementy danej wypowiedzi. 4. Poprawny zapis. 5. Poprawna ortografia i interpunkcja. 6. Czytelny i estetyczny zapis. Klasyfikacja błędów 1. błędy rzeczowe 2. błędy gramatyczne błędy w deklinacji i koniugacji, błędy składniowe 3. błędy stylistyczne brak zwięzłości, powtarzanie wyrazów, nieporadność, niejednorodność stylów, nadużywanie tych samych konstrukcji 4. błędy ortograficzne 5. błędy interpunkcyjne brak przecinków, kropek, cudzysłowów, znaków zapytania, wykrzykników.

4 Kryteria oceniania recytacji (poezji lub prozy) 1. Znajomość tekstu na pamięć. 2. Poprawna wymowa i dykcja. 3. Właściwe dla tekstu tempo recytacji. 4. Intonacja, ekspresja (ton). 5. Wrażenie estetyczne: indywidualność, oryginalność, wywołanie emocji u słuchaczy. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi ustnej 1. Znajomość tematu. 2. Chronologia przedstawianych wydarzeń. 3. Jasność i precyzja wypowiedzi. 4. Poprawne użycie słownictwa i form gramatycznych wyrazów. 5. Bogate słownictwo, precyzyjny dobór słownictwa. 6. Umiejętność przedstawiania własnej opinii, wniosków. 7. Zainteresowanie słuchaczy odbiorem prezentowanych treści poprzez: oryginalność, gest, mimikę, emocje. VI. Sprawdziany gramatyczne, ortograficzne i literackie są również zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Oceniane są według systemu punktowego. Kryteria oceny sprawdzianów gramatycznych, ortograficznych i literackich 100% + zadania dodatkowe - ocena celująca 100 % - 90 % - ocena bardzo dobra 89 % - 75 % - ocena dobra 74 % - 50 % - ocena dostateczna 49 % - 30 % - ocena dopuszczająca 29 % i mniej - ocena niedostateczna

5 Kryteria oceny dyktand ocena celująca 0 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena bardzo dobra 1-2 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dobra 3-4 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dostateczna 5-6 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dopuszczająca 7-8 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena niedostateczna - 9 i więcej błędów ort. + 2 bł. interpunkcyjne VII. Uczeń ma prawo do nieopublikowania na forum klasy ocen z prac sprawdzających. Na jego prośbę nauczyciel nie informuje klasy o uzyskanej przez niego ocenie. Warunki poprawiania i zaliczania sprawdzianów i dyktand I. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny(dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej) ze sprawdzianów gramatycznych, literackich i ortograficznych oraz dyktand. Nauczyciel wyznacza jeden dodatkowy termin na poprawienie sprawdzianów lub dyktand. Jako ostateczna liczy się ocena z poprawy. II. W razie nieobecności ucznia na pracy klasowej, sprawdzianach oraz na dyktandzie, po powrocie do szkoły, uczeń zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza termin zaliczenia sprawdzianu, dyktanda czy pracy klasowej. III. Nie ma możliwości poprawy ocen tydzień przed klasyfikacją. Warunki uzupełniania wiadomości po nieobecności I. Uczeń nieobecny na lekcji musi uzupełnić wiadomości i pracę domową. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

6 Częstotliwość oceniania w roku szkolnym 1. Wypracowania klasowe Sprawdziany gramatyczne 4 3. Sprawdziany ortograficzne 2 4. Dyktando sprawdzające 6 5. Odpowiedzi ustne Recytacja Ocena aktywności Umiejętność głośnego czytania Kartkówki 6 8 Dokumentację osiągnięć ucznia stanowi: - dziennik lekcyjny, - zeszyt wypracowań klasowych, sprawdziany gramatyczne, ortograficzne, literackie ( teczka) - zeszyt domowy, ćwiczeń, - karty ocen.

7 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania (posiada bogatszą wiedzę polonistyczną lub z innych dziedzin humanistycznych, którą potrafi wykorzystać podczas zajęć), - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (wie, w jaki sposób może poszerzyć wiedzę z interesujących go dziedzin), - proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy (podejmuje samodzielne próby analizy dzieła literackiego, ewentualnie proponuje inne sposoby omówienia), - wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, - nie powiela cudzych pomysłów i poglądów, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych, itp.) - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie IV (tzn. prezentuje wiedzę i umiejętności wymagane w klasie programowo wyższej). Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej akapity, - wykazuje się b. dobrą znajomością przeczytanego tekstu, - potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy, - ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim, - samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu, uosobienie, - bierze czynny udział w lekcji,

8 - płynnie czyta nowy tekst. - rozróżnia poznane w kl. IV części mowy, - wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokolicznik) formą czasownika, - poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu, czasownika - określa formy gramatyczne czasownika, - rozróżnia czas przyszły, przeszły, teraźniejszy, - odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, - odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określonego rzeczownika, - określa formy gramatyczne przymiotników i rzeczowników, - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie, - rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, - potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. - odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski, - określa spółgłoski, - zna zasady akcentowania w j. polskim i poprawnie akcentuje Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne, - potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - w wypowiedziach próbuje oceniać zachowanie bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach, - poprawnie sporządza plan ramowy, - potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, uosobienie, rymy, wersy, strofy, - rozróżnia części mowy poznane w klasie IV, - poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki, - poprawnie odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki,

9 - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie, - układa zdania pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę, - określa spółgłoski, - poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dostatecznym. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych, - umie wymienić elementy świata przedstawionego, - wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy, - odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. - tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia, - odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - określa formy gramatyczne rzeczowników i przymiotników, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, - podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoski, litery, - przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski, - dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dopuszczająca Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dopuszczającym.

10 - uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie, - przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek, - z pomocą nauczyciela odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i przy pomocy nauczyciela nazywa rodzaj stopniowania, - przy pomocy nauczyciela stopniuje przymiotniki i przysłówki również w zdaniach (określa także ich formy gramatyczne), - wskazuje podmiot i orzeczenie, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje, - wyróżnia głoski, litery i sylaby, - zna podstawowe zasady ortograficzne. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował minimum zawartego w podstawie programowej, a obserwacja jego pracy wskazuje, iż nie będzie w stanie nadrobić zaległości. - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania, - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Kryteria ocen z języka polskiego w klasie V

11 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (potrafi wykorzystać ogólnodostępne źródła oraz media w celu poszerzenia swojej wiedzy), - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy (np. propozycje scenek na podstawie tekstu, propozycje scenariuszy lekcji), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca z gazetką szkolną, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny, - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidziane programem nauczania w klasie V (prezentuje poziom wiedzy i umiejętności wymaganych w klasie programowo wyższej). - wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określonej programem nauczania dla klasy V. - wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, ogłoszenie), - podejmuje próby charakterystyki postaci (ma wyrazistych przykładach), - samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur, - bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem, - zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach, - biegle posługuje się słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, języków obcych, wyrazów bliskoznacznych, - potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni,

12 - potrafi wskazać różnice między mitem a baśnią, - analizuje utwór liryczny, - wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym, - w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności, - określa rolę przyimków w zdaniu, - umie podać przykłady na przyimki proste i złożone, wyrażenie przyimkowe, - rozróżnia rodzaje liczebników, - odmienia liczebniki przez przypadki i w zdaniach, - rozpoznaje części zdania typu: podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie, - klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady, - wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je, - nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia, - układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych. - wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską, - omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy, - podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bez akcentowych, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie V. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy język. stylist., logiczne i ortograficzne, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - posługuje się samodzielnie słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, wyrazów obcych, - podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki, - w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli, - poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury, - określa formę gramatyczną czasowników, - stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej, - wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,

13 - odmienia przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki, - określa formę gramatyczną rzeczowników i przymiotników, - uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany, - w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę w zdaniu, - tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę, - określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem, - zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie, - stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku, - przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie, - podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego, - robi wykres zdania poj. rozwiniętego (na łatwych przykładach), - przekształca zdanie poj. na złożone i odwrotnie, - układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. - określa cechy głoski, - rozpoznaje wyrazy bezakcentowe, - poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności w zawarte w podstawie programowej klasy V. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, ogłoszenie), - opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania, - ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela, bądź znanego słownika, - umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia), - odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych, - w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie - tworzy bezokolicznik od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie, - rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane, - nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają, - odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie, - odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki - rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika,

14 - łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj, - rozpoznaje w zdaniu liczebnik, - rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań, - łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie, - wpisuje zdanie w podany wykres, - podane zdanie dzieli na pojedyncze i złożone, - z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. - dzieli wyraz na głoski, - odróżnia samogłoski od spółgłosek, - rozróżnia rodzaje głosek, - dzieli wyraz na sylaby, - poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - rozróżnia części mowy, - wskazuje podmiot, orzeczenie i określenie, - odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki, - odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby, - odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego, - wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie, - poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65 50 %) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne. otrzymuje uczeń, który: Ocenę niedostateczną - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie V, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

15 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI Ocena celująca - uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (korzysta z mediów, wykorzystuje do nauki różne pomoce, podejmuje próby, np. opracowania programu do nauki j. polskiego dla uczniów), - proponuje rozwiązania oryginalne wykraczające poza materiał programowy (j.w.), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określany programem nauczania dla klasy VI. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylist. język., ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, - bez problemów posługuje się słownikami i encyklopedią, - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy, - bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki, określa motywację czynów bohatera, ocenia ich postępowanie, - opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, - bezbłędnie pisze ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, przepis, - ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, - w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej, - bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, - sprawnie posługuje się terminami literackimi - rodzajami i gatunkami literackimi,

16 - dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego, - prace pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. - potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika, - wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia stosowanie skróconych form zaimków rzeczowych, - rozróżnia spójniki, wykrzykniki, partykuły, - pisze poprawnie nie z różnymi częściami mowy, - rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone, - stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), - rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę, - omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, dopełnienia i przydawki, - wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, - pisze opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list charakterystykę pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omawianie elementów świata przedstawionego, - poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy, - wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - wymienia rodzaje zaimków, - podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony, - na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania orzeczenia i podmiotu, - wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, - tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności, - tworzy przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. - od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,

17 - rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu, - tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - zna przewidziane programem gatunki literackie, - umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego, - odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu, - poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat, - wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników, - określa funkcję czasowników w zdaniu, - odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, - rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym, - stopniuje przymiotniki, - rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, - porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania, - na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów, - rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe, - nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach), - układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych, - wśród zdań złożonych wyróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

18 - jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekraczają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie, - stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach), - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, - łączy wyrazy w zespoły składniowe, - zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych, - przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, - nazywa typy formantów, - tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego przewidzianych podstawą programową, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych, - nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego Kryteria ocen z języka polskiego OCENA CELUJĄCA Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach j. polskiego: prace klasowe (np. wypracowanie z lektury), sprawdziany (np. ortograficzne), kartkówki, odpowiedzi ustne (np.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, który pracuje twórczo i samodzielnie - proponuje rozwiązania oryginalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI 1. Wymogi edukacyjne. Mówienie precyzyjne, na temat, poprawne językowo, adekwatne do sytuacji. Czytanie płynne, ze zrozumieniem. Pisanie poprawne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ - JĘZYK POLSKI 1. ZASADY OGÓLNE: OCENIANIE TO: integralna część procesu nauczania proces gromadzenia informacji wspieranie szkolnej kariery uczniów podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasie V w SP 27 do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! dla II etapu edukacyjnego I. Obszary aktywności podlegające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowano w oparciu o program nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, zgodnego z podstawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I B GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; - proponuje rozwiązania oryginalne;

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania Zatwierdzone przez Dyrektora 08.02.2013r. Spis treści: Informacje ogólne str.1 4 Szczegółowe wymagania str.5 113 Język polski str.5 Język angielski str.13 Historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PSO: Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I

PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I PZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I OGÓLNE ZASADY 1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w wyznaczonym dla całej klasy terminie, to powinien

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV VI Opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. 2. Program nauczania języka polskiego Między nami, DKW-4014-37/01. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ JĘZYK POLSKI KLASA V Cele PZO: 1. sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności 2. mobilizowanie ucznia do dalszej pracy 3. stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego: wiedza i umiejętność znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który: - twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie IV na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego wydawnictwa OPERON.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka polskiego. Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

Wymagania z języka polskiego. Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ Wymagania z języka polskiego Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Podstawową zasadą obowiązującą w ocenianiu jest sprawdzanie tego, czego nauczyliśmy. Zadania i polecenia

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4, 5, 6 Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). 1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 6,5,4,3,2,1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo