KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI"

Transkrypt

1 KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

2 Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku, - umiejętność komunikowania się, - działanie, - stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach działalności szkolnej i pozaszkolnej, - udział w realizacji programu. Zasady oceniania uczniów z języka polskiego I. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: - sprawdziany gramatyczne i ortograficzne - prace klasowe, - sprawdziany literackie, - dyktanda, - kartkówki, - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, - prace domowe, - odpowiedzi ustne, - recytacje. II. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem( + trzy plusy za aktywność = ocena bardzo dobra) lub oceną bardzo dobrą. III. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i dyktand. Przekroczenie limitu skutkuje wstawieniem do dziennika oceny niedostatecznej. IV. Kartkówki dotyczące trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. Oceniane są według systemu punktowego. V. Prace klasowe to samodzielnie pisane (w różnych formach wypowiedzi pisemnej, np. opowiadanie, sprawozdanie, opis, list, charakterystyka) przez ucznia prace w klasie, po omówieniu każdej lektury. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie są poprzedzane lekcją powtórzeniową. Oceny z prac klasowych nie podlegają poprawie.

3 Kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej (opowiadania, opisu, listu, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania) 1. Stopień znajomości lektury. 2. Zgodność pracy z tematem. 3. Trójdzielność pracy. 4. Stałe elementy poszczególnych form wypowiedzi pisemnej (list, sprawozdanie, opis, charakterystyka). 5. Błędy stylistyczne. 6. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 7. Błędy gramatyczne. 8. Czytelny i estetyczny zapis. Każda ocena z pracy klasowej zawiera pisemny komentarz nauczyciela. Za napisanie pracy nie na temat, bez względu na jej wartość, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, pozdrowienia) 1. Zwięzłość wypowiedzi, precyzyjny język. 2. Komunikatywność. 3. Stałe elementy danej wypowiedzi. 4. Poprawny zapis. 5. Poprawna ortografia i interpunkcja. 6. Czytelny i estetyczny zapis. Klasyfikacja błędów 1. błędy rzeczowe 2. błędy gramatyczne błędy w deklinacji i koniugacji, błędy składniowe 3. błędy stylistyczne brak zwięzłości, powtarzanie wyrazów, nieporadność, niejednorodność stylów, nadużywanie tych samych konstrukcji 4. błędy ortograficzne 5. błędy interpunkcyjne brak przecinków, kropek, cudzysłowów, znaków zapytania, wykrzykników.

4 Kryteria oceniania recytacji (poezji lub prozy) 1. Znajomość tekstu na pamięć. 2. Poprawna wymowa i dykcja. 3. Właściwe dla tekstu tempo recytacji. 4. Intonacja, ekspresja (ton). 5. Wrażenie estetyczne: indywidualność, oryginalność, wywołanie emocji u słuchaczy. Kryteria oceniania krótkiej wypowiedzi ustnej 1. Znajomość tematu. 2. Chronologia przedstawianych wydarzeń. 3. Jasność i precyzja wypowiedzi. 4. Poprawne użycie słownictwa i form gramatycznych wyrazów. 5. Bogate słownictwo, precyzyjny dobór słownictwa. 6. Umiejętność przedstawiania własnej opinii, wniosków. 7. Zainteresowanie słuchaczy odbiorem prezentowanych treści poprzez: oryginalność, gest, mimikę, emocje. VI. Sprawdziany gramatyczne, ortograficzne i literackie są również zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Oceniane są według systemu punktowego. Kryteria oceny sprawdzianów gramatycznych, ortograficznych i literackich 100% + zadania dodatkowe - ocena celująca 100 % - 90 % - ocena bardzo dobra 89 % - 75 % - ocena dobra 74 % - 50 % - ocena dostateczna 49 % - 30 % - ocena dopuszczająca 29 % i mniej - ocena niedostateczna

5 Kryteria oceny dyktand ocena celująca 0 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena bardzo dobra 1-2 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dobra 3-4 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dostateczna 5-6 bł. ortograficzne + 2 bł. interpunkcyjne ocena dopuszczająca 7-8 bł. ortograficznych + 2 bł. interpunkcyjne ocena niedostateczna - 9 i więcej błędów ort. + 2 bł. interpunkcyjne VII. Uczeń ma prawo do nieopublikowania na forum klasy ocen z prac sprawdzających. Na jego prośbę nauczyciel nie informuje klasy o uzyskanej przez niego ocenie. Warunki poprawiania i zaliczania sprawdzianów i dyktand I. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny(dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej) ze sprawdzianów gramatycznych, literackich i ortograficznych oraz dyktand. Nauczyciel wyznacza jeden dodatkowy termin na poprawienie sprawdzianów lub dyktand. Jako ostateczna liczy się ocena z poprawy. II. W razie nieobecności ucznia na pracy klasowej, sprawdzianach oraz na dyktandzie, po powrocie do szkoły, uczeń zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza termin zaliczenia sprawdzianu, dyktanda czy pracy klasowej. III. Nie ma możliwości poprawy ocen tydzień przed klasyfikacją. Warunki uzupełniania wiadomości po nieobecności I. Uczeń nieobecny na lekcji musi uzupełnić wiadomości i pracę domową. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

6 Częstotliwość oceniania w roku szkolnym 1. Wypracowania klasowe Sprawdziany gramatyczne 4 3. Sprawdziany ortograficzne 2 4. Dyktando sprawdzające 6 5. Odpowiedzi ustne Recytacja Ocena aktywności Umiejętność głośnego czytania Kartkówki 6 8 Dokumentację osiągnięć ucznia stanowi: - dziennik lekcyjny, - zeszyt wypracowań klasowych, sprawdziany gramatyczne, ortograficzne, literackie ( teczka) - zeszyt domowy, ćwiczeń, - karty ocen.

7 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania (posiada bogatszą wiedzę polonistyczną lub z innych dziedzin humanistycznych, którą potrafi wykorzystać podczas zajęć), - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (wie, w jaki sposób może poszerzyć wiedzę z interesujących go dziedzin), - proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy (podejmuje samodzielne próby analizy dzieła literackiego, ewentualnie proponuje inne sposoby omówienia), - wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, - nie powiela cudzych pomysłów i poglądów, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych, itp.) - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie IV (tzn. prezentuje wiedzę i umiejętności wymagane w klasie programowo wyższej). Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy IV. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej akapity, - wykazuje się b. dobrą znajomością przeczytanego tekstu, - potrafi nazwać niektóre stany psychiczne i ich przejawy, - ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim, - samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu, uosobienie, - bierze czynny udział w lekcji,

8 - płynnie czyta nowy tekst. - rozróżnia poznane w kl. IV części mowy, - wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokolicznik) formą czasownika, - poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu, czasownika - określa formy gramatyczne czasownika, - rozróżnia czas przyszły, przeszły, teraźniejszy, - odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, - odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określonego rzeczownika, - określa formy gramatyczne przymiotników i rzeczowników, - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie, - rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, - potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. - odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski, - określa spółgłoski, - zna zasady akcentowania w j. polskim i poprawnie akcentuje Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo stylistyczne, logiczne i ortograficzne, - potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, zwierzątka, dialog, list do najbliższych, zaproszenie, przepis), - samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - w wypowiedziach próbuje oceniać zachowanie bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach, - poprawnie sporządza plan ramowy, - potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, - potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, uosobienie, rymy, wersy, strofy, - rozróżnia części mowy poznane w klasie IV, - poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki, - poprawnie odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki,

9 - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposoby ich tworzenia, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania, - poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki w zdaniach, - umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie, - układa zdania pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę, - określa spółgłoski, - poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dostatecznym. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych, - umie wymienić elementy świata przedstawionego, - wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy, - odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. - tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia, - odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i nazywa rodzaj stopniowania - określa formy gramatyczne rzeczowników i przymiotników, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, - podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. - rozróżnia głoski, litery, - przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski, - dzieli wyrazy na sylaby. Ocena dopuszczająca Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w klasie IV w stopniu dopuszczającym.

10 - uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie, - przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek, - z pomocą nauczyciela odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, - stopniuje przymiotniki i przysłówki i przy pomocy nauczyciela nazywa rodzaj stopniowania, - przy pomocy nauczyciela stopniuje przymiotniki i przysłówki również w zdaniach (określa także ich formy gramatyczne), - wskazuje podmiot i orzeczenie, - odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje, - wyróżnia głoski, litery i sylaby, - zna podstawowe zasady ortograficzne. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował minimum zawartego w podstawie programowej, a obserwacja jego pracy wskazuje, iż nie będzie w stanie nadrobić zaległości. - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania, - wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Kryteria ocen z języka polskiego w klasie V

11 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (potrafi wykorzystać ogólnodostępne źródła oraz media w celu poszerzenia swojej wiedzy), - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy (np. propozycje scenek na podstawie tekstu, propozycje scenariuszy lekcji), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca z gazetką szkolną, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny, - posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidziane programem nauczania w klasie V (prezentuje poziom wiedzy i umiejętności wymaganych w klasie programowo wyższej). - wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określonej programem nauczania dla klasy V. - wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie V formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, ogłoszenie), - podejmuje próby charakterystyki postaci (ma wyrazistych przykładach), - samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur, - bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi, - bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów, pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem, - zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach, - biegle posługuje się słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, języka polskiego, języków obcych, wyrazów bliskoznacznych, - potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni,

12 - potrafi wskazać różnice między mitem a baśnią, - analizuje utwór liryczny, - wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym, - w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności, - określa rolę przyimków w zdaniu, - umie podać przykłady na przyimki proste i złożone, wyrażenie przyimkowe, - rozróżnia rodzaje liczebników, - odmienia liczebniki przez przypadki i w zdaniach, - rozpoznaje części zdania typu: podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie, - klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady, - wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je, - nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia, - układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych. - wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską, - omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy, - podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bez akcentowych, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie V. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy język. stylist., logiczne i ortograficzne, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - posługuje się samodzielnie słownikami: ortograficznym, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, wyrazów obcych, - podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki, - w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury, - nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli, - poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury, - określa formę gramatyczną czasowników, - stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej, - wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,

13 - odmienia przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki, - określa formę gramatyczną rzeczowników i przymiotników, - uzasadnia pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany, - w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę w zdaniu, - tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę, - określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem, - zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie, - stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku, - przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie, - podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego, - robi wykres zdania poj. rozwiniętego (na łatwych przykładach), - przekształca zdanie poj. na złożone i odwrotnie, - układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie. - określa cechy głoski, - rozpoznaje wyrazy bezakcentowe, - poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności w zawarte w podstawie programowej klasy V. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, ogłoszenie), - opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania, - ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela, bądź znanego słownika, - umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia), - odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych, - w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie - tworzy bezokolicznik od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie, - rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane, - nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają, - odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie, - odmienia przez przypadki przymiotniki i rzeczowniki - rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika, - odróżnia przyimek od innych części mowy, - rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika,

14 - łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj, - rozpoznaje w zdaniu liczebnik, - rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań, - łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie, - wpisuje zdanie w podany wykres, - podane zdanie dzieli na pojedyncze i złożone, - z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone. - dzieli wyraz na głoski, - odróżnia samogłoski od spółgłosek, - rozróżnia rodzaje głosek, - dzieli wyraz na sylaby, - poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - rozróżnia części mowy, - wskazuje podmiot, orzeczenie i określenie, - odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki, - odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby, - odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego, - wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie, - poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65 50 %) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne. otrzymuje uczeń, który: Ocenę niedostateczną - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie V, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, - nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

15 Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI Ocena celująca - uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (korzysta z mediów, wykorzystuje do nauki różne pomoce, podejmuje próby, np. opracowania programu do nauki j. polskiego dla uczniów), - proponuje rozwiązania oryginalne wykraczające poza materiał programowy (j.w.), - jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, - bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy, - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określany programem nauczania dla klasy VI. - wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylist. język., ortograficznym, merytorycznym i logicznym, - potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, - bez problemów posługuje się słownikami i encyklopedią, - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy, - bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki, określa motywację czynów bohatera, ocenia ich postępowanie, - opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, - bezbłędnie pisze ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, przepis, - ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, - w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej, - bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, - sprawnie posługuje się terminami literackimi - rodzajami i gatunkami literackimi,

16 - dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego, - prace pisze bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. - potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika, - wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia stosowanie skróconych form zaimków rzeczowych, - rozróżnia spójniki, wykrzykniki, partykuły, - pisze poprawnie nie z różnymi częściami mowy, - rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone, - stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), - rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę, - omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, dopełnienia i przydawki, - wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia, - przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania, - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, - pisze opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list charakterystykę pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, list oficjalny, - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omawianie elementów świata przedstawionego, - poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy, - wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu, - potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów, - wymienia rodzaje zaimków, - podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony, - na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania orzeczenia i podmiotu, - wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, - tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności, - tworzy przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. - od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,

17 - rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu, - tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. - w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii, - w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - zna przewidziane programem gatunki literackie, - umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego, - odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu, - poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat, - wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników, - określa funkcję czasowników w zdaniu, - odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, - rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym, - stopniuje przymiotniki, - rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, - porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania, - na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów, - rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe, - nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach), - układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych, - wśród zdań złożonych wyróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,

18 - jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia, - w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekraczają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie, - stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach), - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, - łączy wyrazy w zespoły składniowe, - zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych, - przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, - nazywa typy formantów, - tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego przewidzianych podstawą programową, - nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, - jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, - w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych, - nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo