Pokój. ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pokój. ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany."

Transkrypt

1 ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany. Aby prawidłowo odczytać ten niezwykły utwór sprzed czterech wieków, jakim jest Sonet IV M. Sępa-Szarzyńskiego, zamieszczony w zbiorze wierszy Rymy albo wiersze polskie powstałym w latach , a wydanym w roku 1601, należy zadać sobie trud i odtworzyć stan świadomości samego poety. Szarzyński, poeta- doctus wie wiele, zna filozofów starożytnych, Biblię, czyta pisarzy sobie współczesnych, np. Kochanowskiego i Reja, orientuje się z pewnością w tendencjach w literaturze zagranicznej, jak np. manieryzm. Bardzo silnie w jego twórczości zaznaczyły się wpływy reformacji i kontrreformacji, żyje w rzeczywistości potrydenckiej i jako były konwertyta z gorliwością neofity wraca do katolicyzmu jako katolik walczący. Twórczość M. Sępa-Szarzyńskiego słusznie określana manierystyczną, nie jest bowiem już typowo renesansowa, ani też w pełni barokowa. Ta pograniczność widoczna jest i w Sonecie IV. Szarzyński dzięki swej ogromnej erudycji stworzył utwór, który zaiste trudno odczytać bez znajomości kontekstu literackiego i filozoficznego. Mieczysław Jastrun twierdzi, że Sonety Sępa (...) są jak gdyby mozaiką, ułożoną z motywów wówczas powszechnie znanych, z wyobrażeń biblijnych i zapożyczeń antyczno- klasycznych. 1 Jan Błoński potwierdza tę opinię stwierdzeniem Rytmy to (...) pułapka dla wpływologów: Oryginalne nie jest tam nic zarazem oryginalne wszystko. 2 Zacznijmy od wyjaśnienia paradoksalnie brzmiącej tezy Pokój utworu: Pokój szczęśliwość, ale bojowanie / Byt nasz podniebny Czy w świecie, o którym pisze M. Sęp- Szarzyński pokój szczęśliwość jest stanem możliwym do osiągnięcia? Tu Szarzyński z pewnością dyskutuje ze stereotypem myślenia rozpowszechnionym u renesansowych twórców, choćby Jana z Czarnolasu, głoszącego pochwałę życia ze stoickim optymizmem, czy Mikołaja Reja dającego recepty na żywot człowieka poczciwego. U M. Sępa- Szarzyńskiego pokój (spokój) to stan nieosiągalny w ziemskim bytowaniu, istnieje tylko w sferze abstrakcji. Szczęście jest tylko pozorem, złudzeniem zmysłów, od którego należy się wyzwolić. 1) M. Jastrun, Mikołaj Sęp- Szarzyński, twórczość 1965, nr 4, s ) J. Błoński, Mikołaj Sęp- Szarzyński a początki polskiego barku w: Genologia polska. Wybór tekstów. Warszawa 1983, s.288

2 Bojowanie Jedyną realną wartością dla człowieka staje się ciągłe bojowanie, którego istotą jest zbliżenie się do Boga. Pojawiający się u Sępa motyw boju świadczy o silnych związkach z chrześcijańską koncepcją człowieka. Słowa Pokój szczęśliwość, ale bojowanie / Byt nasz podniebny powtórzył autor za księgą Hioba, a motyw żołnierza Chrystusowego pojawia się w Drugim Liście św. Pawła do Tymoteusza, którego naucza apostoł: Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Zagadnienie duchowych potyczek człowieka z własną słabością ma więc swe źródła w Biblii i miejsce w tradycji literackiej, szczególnie wczesnochrześcijańskiej. 3 Temat walki ze światem, ciałem i szatanem ma związek z zakonnym ideałem życia. Nie szczęściem więc, lecz bojowaniem jest życie ludzkie. Potrydencki Kościół wzywał do heroizmu, na Soborze bowiem ustalono, że człowiek ma wolną wolę, wbrew temu co głosili luteranie może sam wybierać, nie stanowi tylko bezwzględnednego narzędzia w rękach Boga, musi więc walczyć o siebie. Sęp- Szarzyński dotkliwie odczuwał ten ciężar wolności i konieczności ciągłego zmagania się ze złem istniejącym poza nim i nim samym. 4 Postawa heroizmu rycerza chrześcijańskiego i ćwiczenia duchowe bliskie były regule zakonu jezuitów, poglądom samego Ignacego Loyoli (znane były osobiste związki Szarzyńskiego z jezuitami). Jedyną wartością dla człowieka, o którą warto walczyć jest ów byt podniebny podkreślony przerzutnią, czyli zbawienie, byt idealny, złączenie się z Bogiem w prawdziwym pokoju. Bóg Królu powszechny, prawdziwy pokoju, Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie. Tak zwraca się podmiot liryczny do Boga, czuje się bowiem samotny i słaby, a nadzieję zwycięstwa w swej walce wiąże tylko z pomocą Bożą. Bóg Sępa jest jednak daleki i ukryty. Nie udziela żadnych rad, nie wskazuje drogi. 5 O jego pomoc trzeba usilnie zabiegać, stąd wyraźnie perswazyjny ton w apostrofie do Boga. Nieszczęśliwy człowiek chce zwrócić na siebie uwagę dalekiego Stwórcy, pochlebia mu więc, używając pozytywnie zabarwionych przymiotników (powszechny, prawdziwy) i przysłówków (przezpiecznie i statecznie). Bóg Sępa, byt ponad inne byty jest silnie zantropomorfizowany, o typie wyobraźni bohatera lirycznego 3) D. Śnieżko, Mikołaj Sęp- Szarzyński, Poznań 1996, s.65. 4) K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i M. Sępa- Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s ) op. cit., s.231.

3 świadczą słowa: Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie / będę wojował i wygram statecznie. Bez boskiej pomocy człowiek skażony złem, wątły, Człowiek niebaczny, rozdwojony... skazany jest na klęskę, świadczy o tym rozpaczliwe pytanie: Cóż będę czynił w tam straszliwym boju, które być może ma swoje źródło w pytaniu św. Pawła: Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wybawi z ciała tej śmierci? Św. Paweł zawierza Chrystusowi, Sęp odwołuje się do Boga: Ty mnie przy sobie postaw.... Podmiot liryczny składa obietnicę: Będę wojował i wygram... Przyczyną tragicznych rozterek człowieka jest świadomość doskonałości Stwórcy i ułomności człowieka, który do niego tęskni, zmierza, ale upada w swej słabości. 6 Człowiek bowiem jest tylko odbiciem idei najwyższej, Boga, zgodnie z filozofią Platona. 7 Ciało Dramat egzystencjalny bohatera polega tu na świadomości dwoistości natury człowieka, współistnienia w nim dwóch sprzecznych pierwiastków: duszy i ciała ze strefą zmysłów. Widzenie ciała jako bytu niskiego, materialnego, zbuntowanego przeciw zwierzchności duszy nieśmiertelnej bliskie jest myśleniu Ojców Kościoła, czyli św. Tomasza i św. Augustyna. Ten nasz dom- ciało dla zbiegłych lubości - powiada M. Sęp- Szarzyński, burząc utarte znaczenie metafory domu jako miejsca spokoju, bezpieczeństwa i szczęścia 8, Dom-ciało staje się tu raczej polem bitewnym o byt podniebny. Ciało nienasycone w swej pożądliwości na wieki żądać nie przestanie, poddane grawitacji grzechu stanowi dla duszy balast ciążący ku otchłani, 9 a człowiek przez swe ziemskie bytowanie naraża się na działanie zgubnych żywiołów, które podmiot liryczny nazywa szatanem, światem i ciałem. Świat W tej wizji świat pełen jest niebezpieczeństw i zasadzek czyhających na słabego człowieka, który musi jednak zdobyć się na heroizm, by sprostać światu i warunkom nieustającej wojny 6) D. Śnieżko, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Poznań 1996, s.45. 7) Cz. Hernas, Barok., Warszawa 1976, s.26. 8) J. Katarska, Theatrum mundi., Gdańsk 1998, s ) D. Śnieżko, Mikołaj Sęp- Szarzyński, Poznań 1996, s.61.

4 o własne ocalenie. 10 Zgodnie z platońskim pojmowaniem życia świat, a więc byt materialny to tylko złudzenie, przemijający cień, mimo iż odbierać go można zmysłowo. Atrakcyjność tego świata podkreśla poprzez odwołanie się do doznań zmysłowych metafora łakome marności, a więc zaspokajające apetyt, ziemską pożądliwość. To smaczne, niezdrowe menu oferuje człowiekowi szatan, Szatan który wie, że człowiek wystawiony na próbę jest smakoszem i łatwo da się zwieść pokusie. Szatan to z pewnością najgroźniejszy wróg człowieka, rycerza Chrystusowego. Ów hetman ciemności to nie pojęcie abstrakcyjne, lecz groźny osobowy byt, który zagradza człowiekowi drogę do osobowego Boga. Poeta przybiera ton perswazyjny, aby zohydzić szatana mającego na celu tylko zepsowanie człowieka. Człowiek jednak jako istota dualna posiada duszę Dusza nieśmiertelną, dzięki której może dostąpić łaski oglądania Boga, zyskuje więc wymiar metafizyczny. Dzięki posiadanej duszy upodabnia się do Pascalowskiej trzciny myślącej. Sępowy bohater cierpi z powodu konieczności Tragizm niełatwych wyborów, rozdarty między świętością i grzechem, światem i niebem, wiecznością i krótkotrwałą doczesnością rycerz Chrystusowy przebywa w niewoli u szatana. Ciągłe zmagania człowieka z tak ostro kontrastującymi wartościami powodują niepokój bohatera i poczucie zagrożenia, a więc egzystencję tragiczną. Człowiek jest tragicznie zdeterminowany w swej walce ponad siły, nie ustaje ani na chwilę, błądzi i upada, zbliżając się do śmierci, która jest widmem wiekuistego zatracenia. obszar siły człowieka, bojowanie, walka z szatanem, światem i ciałem sfera słabości człowieka, uleganie łakomym marnościom" Bóg (wizja zbawienia) wznoszenie się, myśl o wiecznej szczęśliwości Człowiek (dusza i ciało) upadanie, doczesność Szatan (wizja potępienia) 10) Cz.. Hernas, Barok, Warszawa 1976, s.26.

5 Czas Dynamizm Sępowego sonetu świadczy o tym, że jego bohater podlega działaniu czasu, wszystko bowiem co go otacza przemija. Ziemskie rozkosze są przecież zbiegłymi lubościami, a więc szybko przemijającymi. Wojna, która wypełnia ludzkie życie przebiega gwałtownie. 11 Szatan i łakome świata marności o nasze pilno czynią zepsowanie" Atrybutami czasu są tu ruch, zmienność, pośpiech. Czas zaś rozwarstwia się na przeszłość obarczoną grzechem i winą, teraźniejszość wypełnioną bojowaniem i niepokojem i przyszłość, która będzie prawdziwym pokojem lub wiecznym potępieniem. Relacje osobowe Podmiot liryczny Sępa w Sonecie IV mówi początkowo w liczbie mnogiej utożsamia się z gatunkiem ludzkim, zwraca się do przedstawicieli ludzkości w tonie perswazji. Niespodziewanie jednak wybucha jako ja liryczne w krzyku rozpaczy i samotności, znika solidarność między bohaterem i słuchaczem. Bohater pozostaje sam na sam z sobą, z Bogiem i z nadzieją dla siebie. Poetyka Niewątpliwie język utworu odzwierciedla silne emocje bohatera lirycznego, świadczy o tym obecność zdań wykrzyknikowych i pytających oraz zakłócenia w składni zdania, np. inwersja Zbawienia mego jest nadzieja w tobie. Przerzutnie służą położeniu akcentu na sprawy ważne i kluczowe dla treści utworu ( byt nasz podniebny czy ciemności hetman ). Eliptyczna budowa zdania podkreśla dynamizm i stan niepokoju bohatera. Dramatyzmu dodają apostrofy do Boga. Na uwagę zasługują też ciekawe metafory i peryfrazy, np. hetman ciemności czy Królu powszechny, prawdziwy pokoju. O walorach perswazyjnych utworu świadczy duża liczba przymiotników i przysłówków wartościujących. Język poetycki jest tu z pewnością zapowiedzią baroku. Sonet Sęp- Szarzyński wybierając sonet jako formę dla wyrażenia swoich myśli sytuuje się wyraźnie w określonej tradycji literackiej, nie naśladuje jednak ani Petrarki, ani wzorców francuskich. W formę narzucającą dyscyplinę zamyka treści bardzo dynamiczne. W początkowych strofach rozwija autor logiczne rozumowanie, coraz bardziej ulega emocjom, aż dochodzi do końcowej pointy, która wyraża najsilniejsze uczucia religijne i nadzieję. W końcowym dystychu mamy, w odróżnieniu od innych zwrotek, gdzie występuje tym okalający, układ rymu parzysty. 11) K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy?, Wrocław 1987, s.237.

6 Rym gramatyczny, słusznie uważany za łatwy, nie przynosi dziś poecie chluby, ma jednak silny walor wierszotwórczy. 12 Sonet IV Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odzwierciedla silne przeżycie egzystencjalne człowieka. Utwór utrzymany w tonacji molowej wyraża ufną rozpacz bohatera lirycznego 13, jego niepogodzenie z dwoistą naturą, samotność i zagubienie, ale i świadomość metafizycznego wymiaru istnienia. Wiersz świadczy o tym, że jego autor nie przynależy już mentalnie do epoki renesansu, nie żyje jednak jeszcze w czasach baroku, a więc słusznie wydaje się określenie Sonetu IV utworem manierystycznym. Utwór świadczy o rozległych intelektualnych horyzontach oraz niezwykłej wrażliwości autora. Zaprasza do lektury niełatwej, lecz fascynującej, do gry z samym mistrzem, pod warunkiem jednak, że pozna się reguły tyj gry. Bibliografia: 1. J Błoński, Mikołaj Sęp- Szarzyński a początki polskiego barku w: Genologia polska. Warszawa D. Śnieżko, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Poznań K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i M. Sępa- Szarzyńskiego, Wrocław J. Katarska, Theatrum mundi., Gdańsk Cz. Hernas, Barok., Warszawa M. Sęp-Szarzyński, Rymy albo wiersze polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław A. Borowski, Rymy Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego jako autoportret liryczny w Pamiętnik Literacki G. Maver, Rozważania nad poezją Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego w : Pamiętnik Literacki 1957 z ) D. Śnieżko, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Poznań 1996, s ) określenie C. Backvista, cyt. za D. Śnieżko, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Poznań 1996, s. 157.

Małgorzata Krzysztofik: Zrozumieć siebie i świat poprzez Biblię staropolska lektura Pisma Świętego na wybranych przykładach

Małgorzata Krzysztofik: Zrozumieć siebie i świat poprzez Biblię staropolska lektura Pisma Świętego na wybranych przykładach Międzynarodowa konferencja naukowa: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE

ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE ZASTOSOWANIE PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W WYCHOWANIU RELIGIJNYM DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE Ks. mgr Krzysztof Kopala katecheta oligofrenopedagog w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 1/15 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWE REALIZACJE ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 1 Temat 1. Znajdź i sformułuj problem, jaki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz SPIS TREŚCI WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ KSIĄŻKI... 6 I. FILOZOFICZNE ASPEKTY KULTURY...

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ

CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ PERSPEC IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok IX 2010 Nr 2 (17) ANDRZEJ SOBIERAJ CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ Nie ma już chyba takiego miejsca w przestrzeni szeroko rozumianej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Karmelitańskie

Zeszyty Karmelitańskie Zeszyty Karmelitańskie Pismo poświęcone duchowości Nr 4(61) październik grudzień 2012 DLACZEGOCHCĘŻYĆ POZNAŃ 2012 Wydawca: FLOS CARMELI Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych Redakcja: Marek

Bardziej szczegółowo

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE 126 KS. JERZY MACHNACZ PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VII 2008 Nr 1 (12) Ks. Jerzy Machnacz EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE Wykład rozpocznę od trzech

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej. recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej recenzent: prof. dr hab. Jacek Kopciński redaguje zespół: Bernadetta Kuczera-Chachulska (redaktor naczelny) Tomasz Korpysz

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych

Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych Człowiek w Kulturze 12 Zbigniew Pańpuch Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych Prehistoria Prehistoria sportu sięga czasów antycznych. To, co dzisiaj nosi nazwą sportu było znane

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

PEF - Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

PEF - Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu PRZYCZYNY BYTU (gr. [aitía], [áition]; łac. causa) racje powstawania i zmiany bytu danego nam w codziennym doświadczeniu; realne czynniki pozwalające rozumiejąco wyjaśnić strukturę rzeczy (czym jest, z

Bardziej szczegółowo

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI

Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Potrzeba solidarności z osobami cierpiącymi i podeszłym wieku wg nauczania papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI Św. Paweł w liście do Rzymian uczy nas, że całe stworzenie jęczy aż dotąd i wzdycha w bólach

Bardziej szczegółowo

Pojęcie czasu wolnego

Pojęcie czasu wolnego 1 Pojęcie czasu wolnego Analiza leksykalna ukazuje bogactwo odcieni terminu wolny czas. W potocznym znaczeniu jest on kojarzony z odpoczynkiem, wytchnieniem, relaksem, wakacjami, feriami, wczasami, urlopem,

Bardziej szczegółowo

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Maciejczak 1 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI Starajcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej 1. Uwagi wprowadzające Wolność gospodarcza zakłada istnienie wolności ontycznej człowieka, co jest relewantne

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Artur Andrzejuk. C z ł o w i e k i d e c y z j a

Artur Andrzejuk. C z ł o w i e k i d e c y z j a Artur Andrzejuk C z ł o w i e k i d e c y z j a Książka dr. Artura Andrzejuka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej filozofii człowieka. Autor jest wykładowcą antropologii filozoficznej, historii

Bardziej szczegółowo