Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 1.2 Numer i nazwa Działania: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 1.4 Województwo: wybór pozostaje pusty 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złoŝony: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1.6 Numer konkursu: POKL/2.1.1/ Tytuł projektu: [tekst] 1.8 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 1.9 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina] 1.10 Projekt ponadnarodowy: [ TAK NIE ] 1.11 Projekt innowacyjny: [ TAK NIE ] 2.1 Nazwa projektodawcy: [tekst] 2.2 Status prawny: [wybór z listy] 2.3 NIP: [tekst oraz check-box: PL Inny ] 2.4 REGON: [tekst] 2.5 Adres siedziby: II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Telefon: Fax: 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiąŝących w imieniu projektodawcy: [tekst] 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: [tekst] Numer telefonu: [tekst] Adres poczty elektronicznej: [tekst] Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver Komentarz [D1]: Obszar realizacji zaznaczony we wniosku musi odpowiadać obszarowi, z którego rekrutować będą się uczestnicy szkoleń. Komentarz [D2]: 1.10 i 1.11 nie dotyczy Poddziałania naleŝy wybrać NIE. Komentarz [D3]: W przypadku polskiego NIPu, GWA sprawdzi jego poprawność. Komentarz [D4]: Zgodny z dokumentem określającym formę prowadzonej działalności i wskazującym osoby upowaŝnione do reprezentacji w imieniu wnioskodawcy (odpis z KRS, wypis z właściwego rejestru, ewidencji lub inny dokument). Komentarz [D5]: Przez cały proces oceny projektu do tej osoby na podany niŝej adres poczty elektronicznej oraz nr faksu będzie wysyłana korespondencja związana z oceną projektu. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie osoba do kontaktów roboczych powinna zostać zmieniona na kierownika projektu (jeśli dotyczy).

2 2.7.3 Numer faksu: [tekst] Adres: [tekst jeśli inny niŝ w pkt. 2.5] 2.8 Partnerzy: [check-box: TAK NIE ] Nazwa organizacji/instytucji: [tekst] Status prawny: [wybór z listy] Adres siedziby: [tekst] III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Cel projektu [tekst] - Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaŝ problem/y który/e chcesz rozwiązać) - WskaŜ cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. - Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Komentarz [D6]: 20 punktów. W punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie naleŝy określić typ projektu: ponadregionalny projekt zamknięty (dodatkowo naleŝy opisać, w jaki sposób projekt spełnia warunek ponadregionalności; w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu naleŝy odnieść się do strategii rozwoju firmy/grupy firm, do których kierowany jest projekt i wykazać w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji strategii; brak odniesienia się do strategii firmy moŝe spowodować znaczne obniŝenie punktacji w kategorii Cel projektu ); lub ogólnopolski projekt otwarty (UWAGA: województwa zaznaczone w pkt. 1.9 wniosku będą oznaczały regiony, z których będą pochodzić szkolone osoby; dodatkowo naleŝy opisać, w jakich województwach będą realizowane szkolenia naleŝy wskazać min. 5 województw. W przypadku projektu szkoleniowego realizowanego metodą e-learning obowiązek realizacji projektu w min. 5 województwach zostanie spełniony poprzez zapewnienie logowania uczestników szkoleń w min. 5 województwach. W przypadku projektu realizowanego metodą blended learning, w którym szkolenia e-learningowe stanowią mniej niŝ 70% zajęć, szkolenia stacjonarne muszą być prowadzone w min. 5 województwach. Dla obliczenia proporcji szkoleń e-learnigowych do szkoleń stacjonarnych naleŝy przyjąć następującą metodologię: 20 ekranów szkolenia e-learningowego = 1 godzina szkolenia stacjonarnego 160 ekranów szkolenia e-learningowego = 1 dzień szkolenia stacjonarnego); lub studia podyplomowe. Uzasadnienie realizacji projektu powinno być dokonane w oparciu o analizę obiektywnych danych i przeprowadzone wiarygodne metody badania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. NaleŜy wskazać metody, za pomocą których dokonano ww. analiz. Cele szczegółowe powinny być jasno i precyzyjnie sformułowane, muszą być moŝliwe do osiągnięcia i weryfikacji. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) [tekst] - Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem - Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem - Opisz sposób rekrutacji uczestników NaleŜy opisać do jakich grup przynaleŝą osoby, które mają zostać objęte projektem. Grupy docelowe powinny zostać w moŝliwie precyzyjny sposób scharakteryzowane. Opis moŝe zostać dokonany np. pod kątem stanowisk, które zajmują dane osoby (kierownicy, spawacze, itd.) lub pod kątem miejsca pracy (np. pracownicy zakładów X i Y) albo wykształcenia (np. inŝynierowie budownictwa), itd. Projektodawca powinien podać liczebności potencjalnych grup docelowych oraz liczebności grup docelowych, które mają zostać objęte projektem. Komentarz [D7]: 15 punktów Komentarz [D8]: Dodatkowo jeśli wnioskodawca przewiduje selekcję uczestników w projekcie, naleŝy ją opisać w niniejszym punkcie. Uzasadnienie wyboru grupy powinno uwzględniać specyfikę szkoleń np. szkolenia z zarządzania będą kierowane do kierowników, szkolenia ze spawania do pracowników liniowych oraz powinno być skorelowane z celami projektu i odpowiadać na zidentyfikowane problemy/potrzeby grupy docelowej. Opis sposobu rekrutacji jest szczególnie istotny w ogólnopolskich projektach otwartych oraz studiach podyplomowych. Rekrutacja powinna uwzględniać specyfikę grup docelowych. Rekrutacja powinna uwzględniać równość szans i płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo Liczba osób Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver Komentarz [D9]: W tabeli naleŝy wypełniać tylko pola zaznaczone czerwonym kolorem. W tabeli podajemy wyłącznie liczbę osób, które zostaną objęte szkoleniami. Nie moŝna w tej tabeli uwzględniać osób, które będą objęte tylko doradztwem.

3 w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w duŝych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym połoŝeniu Ogółem w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa DuŜe przedsiębiorstwa Liczba 3.3 Działania [tekst] - Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budŝecie i harmonogramie Komentarz [D10]: 15 punktów. UWAGA: Prosimy pamiętać, aby działania opisane w niniejszym punkcie miały taką samą kolejność i nazwy jak zadania w budŝecie i harmonogramie. Zaplanowane działania powinny odpowiadać zidentyfikowanym potrzebom z pkt. 3.1 wniosku i powinny prowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów opisanych w pkt. 3.4 wniosku. W punkcie tym naleŝy opisać planowane szkolenia/grupy szkoleń wraz z określeniem szkoleń jako specjalistycznych lub ogólnych, określić liczbę grup szkoleniowych oraz liczbę uczestników dla kaŝdego szkolenia/grupy szkoleń. W przypadku doradztwa naleŝy opisać jego tematykę i zakres tj. określić czy doradztwo dotyczy rozwoju pracownika czy jest to doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Projektodawca planuje odstępstwa od zasad realizacji szkoleń opisanych w Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach POKL, naleŝy to zaznaczyć we wniosku i uzasadnić. Działania powinny być logicznie ze sobą powiązane, wewnętrznie spójne i komplementarne. Działania naleŝy zaplanować racjonalnie, tak aby była moŝliwa ich realizacja w podanym harmonogramie. We wniosku jako jedno z zadań naleŝy przewidzieć zadanie Zarządzanie odnoszące się do zarządzania projektem. 3.4 Rezultaty [tekst] - Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań - Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane - Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Komentarz [D11]: 25 punktów. Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

4 Rezultaty muszą być spójne z celami projektu z pkt. 3.1 wniosku. NaleŜy precyzyjnie podać: planowaną liczbę osób do przeszkolenia i objęcia doradztwem (osobno), planowaną liczbę uczestników szkolenia i doradztwa (osobno), planowaną liczbę uczestnikogodzin szkoleń i doradztwa (osobno) w podziale na duŝe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa z sektora MSP (w przypadku szkoleń e-learningowych naleŝy podać liczbę uczestnikogodzin ze wskazaniem metodologii wyliczenia wskaźnika tj. ilość ekranów składająca się na 1 uczestnikogodzinę), liczbę godzin pracy trenerów i liczbę godzin pracy doradców (UWAGA: wartości te muszą być takie same jak w budŝecie). W ponadregionalnych projektach zamkniętych naleŝy podać jako jeden z rezultatów zakres i poziom korzyści odnoszonych przez firmę korzystającą ze szkoleń/doradztwa. Rezultaty miękkie naleŝy formułować w taki sposób, aby były one policzalne. Podając rezultaty miękkie i twarde naleŝy określić wskaźniki ich pomiaru i określić satysfakcjonującą wielkość. Ww. informacje są minimalnym zakresem danych, które naleŝy umieścić we wniosku. W zaleŝności od specyfiki projektu ww. listę naleŝy rozszerzyć podając dodatkowe rezultaty twarde projektu oraz rezultaty miękkie. Listę tę naleŝy rozszerzyć w szczególności w odniesieniu do spodziewanych rezultatów odnoszących się do osiągnięcia kryterium strategicznego odpowiedniego do danego typu projektu. W przypadku, gdy Projektodawca zamierza realizować projekt spełniający kryteria strategiczne, naleŝy to zaznaczyć w tym punkcie oraz: w przypadku ponadregionalnego projektu zamkniętego naleŝy wskazać procent osób w wieku powyŝej 50 lat, które zostaną przeszkolone w projekcie (nie mniej niŝ 20%); w przypadku projektów na studia podyplomowe naleŝy wskazać, do której kategorii studiów podyplomowych o profilu technicznym naleŝy zaliczyć planowane w projekcie studia podyplomowe (zgodnie z listą zamieszczoną w rozdz Wytycznych dla Projektodawców do Poddziałania 2.1.1) i wskazać jaki procent ogółu osób planowanych do przeszkolenia w projekcie, zakończy studia podyplomowe o profilu technicznym (nie mniej niŝ 60%); w przypadku ogólnopolskich projektów otwartych naleŝy przedstawić argumenty, Ŝe certyfikaty/egzaminy zewnętrzne spełniają kryteria opisane w Wytycznych dla Projektodawców do Poddziałania w rozdz i wskazać procent osób, które będą miały moŝliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub moŝliwość uzyskania certyfikatu (nie mniej niŝ 80%). Wnioskodawca powinien przedstawić sposób weryfikacji poziomu osiągnięcia celów szczegółowych projektu wykazanych w pkt. 3.1 wniosku. W szczególności powinien opisać metody i narzędzia, które będą wykorzystane w procesie monitorowania i ewaluacji szkoleń i projektu. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem [tekst] - Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów - Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany - Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangaŝowane będą w realizację projektu (wskaŝ osoby/stanowiska w projekcie) - Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerzy za poprzedni rok obrotowy - Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangaŝowanych w projekt Komentarz [D12]: 10 punktów. Poprzez opis doświadczenia naleŝy wykazać, Ŝe Projektodawca jest w stanie właściwie zrealizować opisane działania projektowe oraz osiągnąć zaplanowane rezultaty i cele projektu. NaleŜy wymienić kluczowe stanowiska członków zespołu zarządzającego, podział kompetencji pomiędzy członków zespołu, opisać sposób podejmowania decyzji. Dodatkowo naleŝy opisać wiedzę i doświadczenie koordynatora projektu, gwarantujące prawidłową realizację projektu szkoleniowego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe opis zaplecza technicznego Projektodawcy musi być spójny ze Szczegółowym budŝetem projektu. Np. wątpliwości będą wzbudzać zapisy informujące, Ŝe Projektodawca posiada dobrze wyposaŝone zaplecze techniczne w sprzęt komputerowy i jednocześnie w Szczegółowym budŝecie projektu zaplanuje jego zakup/amortyzację nie przedstawiając uzasadnienia. UWAGA: W punkcie 3.5 wniosku naleŝy opisać jedynie tą część zaplecza technicznego, która będzie wykorzystywana w projekcie. W przypadku projektu realizowanego wspólnie z partnerem/partnerami naleŝy w wpisać procentowy udział lidera i kaŝdego partnera w budŝecie projektu. Podczas oceny kondycji finansowej oceniania będzie suma wartości przychodów Projektodawcy i partnerów w stosunku do sumy wydatków na rok realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich projektów, w których występuje Projektodawca/partner. NaleŜy zidentyfikować problemy/zagroŝenia, które mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu i opisać sposoby zapobiegania problemom/zagroŝeniom lub sposoby ich rozwiązywania. IV. BUDśET PROJEKTU Komentarz [D13]: 15 punktów. Kategoria wydatku Ogółem Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

5 4.1 Koszty ogółem ( ) zł zł zł zł zł zł Koszty bezpośrednie zł zł zł zł zł zł Zadanie 1: [tekst] zł zł zł zł zł zł w tym koszty personelu zł zł zł zł zł zł Zadanie 2: [tekst] zł zł zł zł zł zł w tym koszty personelu zł zł zł zł zł zł [kolejne Zadania tekst] zł zł zł zł zł zł Koszty pośrednie zł zł zł zł zł zł jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1) % % % % % % Cross-financing w kosztach ogółem zł zł zł zł zł zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) % % % % % % 4.2 Przychód projektu zł zł zł zł zł zł 4.3 Wkład własny zł zł zł zł zł zł w tym wkład niepienięŝny zł zł zł zł zł zł w tym wkład prywatny zł zł zł zł zł zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] zł zł zł zł zł zł 4.5 Oświadczam, iŝ ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny/niekwalifikowalny. [combo-box zawierającymi niezawierającymi oraz kwalifikowalny niekwalifikowalny ] 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: [wyliczane automatycznie] zł V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, Ŝe instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak równieŝ z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych naleŝności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iŝ posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, Ŝe instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, Ŝe projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyraŝam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku [wybór dat z kalendarza] Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiąŝących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: [check-box] nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w.. pomocy Punktu Informacyjnego w (nazwa instytucji) pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne. Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

6 L.p. Kategoria Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. ilość cena jednostkowa Łącznie Ilość KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 1 [tekst] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 2 - [tekst] 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 [tekst] 0 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (T/N) % % % % % cena jednostkowa łącznie ilość cena jednostkowa łącznie ilość cena jednostkowa łącznie RAZEM Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł % % % % % Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Szczegółowy budŝet projektu Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

7 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financing u i kosztów pośrednich w projekcie: UWAGA: Wszystkie wydatki, które mają być sfinansowane w ramach cross-financingu takŝe powinny zostać ujęte jako osobne zadanie. UWAGA: NaleŜy uzasadnić wielkość planowanych wydatków pośrednich niezaleŝnie od sposobu ich rozliczania. 0 W przypadku ryczałtowego rozliczania wydatków pośrednich naleŝy przedstawić metodologię ich wyliczenia dla kaŝdej kategorii wydatków pośrednich uwzględnionych w budŝecie. Metodologia moŝe być np. przygotowana w odniesieniu do dotychczasowych całkowitych wydatków pośrednich Wnioskodawcy. Metodologia powinna wskazywać sposób wyliczenia dla kaŝdej kategorii wydatków pośrednich, które Wnioskodawca uwzględnił w wydatkach pośrednich budŝetu projektu. W przypadku nieryczałtowego rozliczania wydatków pośrednich naleŝy przedstawić listę wydatków pośrednich wraz z kwotami sumującymi się do całkowitej kwoty wydatków pośrednich. Uzasadnienie: NaleŜy uzasadnić wydatki projektu, które znacznie odbiegają od cen rynkowych oraz takie, których zasadność oraz konieczność poniesienia moŝe wzbudzać wątpliwości w trakcie oceny. UWAGA: W przypadku, gdy beneficjent zakłada podwykonawstwo w ramach projektu, powinien wskazać koszty zgodnie z numeracją Szczegółowego budŝetu projektu, w ramach których będzie korzystał z podwykonawstwa oraz wykazać, Ŝe podwykonawstwo jest uzasadnione i niezbędne. W przeciwnym razie, wydatki poniesione na podwykonawstwo mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. UWAGA: Uzasadnienie naleŝy przedstawiać tylko dla podwykonawstwa merytorycznego, czyli: szkoleń, doradztwa, promocji i rekrutacji, badań i analiz oraz zarządzania. UWAGA: Wszystkie wydatki związane ze stworzeniem i wdroŝeniem systemu e-learningu powinny zostać dokładnie wyjaśnione, tak aby konieczność ich poniesienia nie wzbudzała wątpliwości w trakcie procesu oceny wniosku. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną. Metodologia musi uwzględniać informację, w jakiej wysokości i z jakich źródeł Wnioskodawca przewiduje pokryć wymagany wkład finansowy do projektu, przede wszystkim jaka jest spodziewana wysokość wkładu prywatnego, a jaka wkładu własnego. Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

8 Harmonogram realizacji projektu Wypełniając harmonogram realizacji projektu naleŝy jedną osobę przypisać tylko do jednego zadania, tak jak w Szczegółowym budŝecie projektu. Liczby uczestników naleŝy wskazywać tylko przy zadaniach doradztwa i szkoleń. Rok Kwartał Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji) Zadanie 1: Etap I - Etap II - ZaangaŜowany personel Łącznie liczba uczestników Liczba uczestników 0 Zadanie 2: Etap I - Etap II - ZaangaŜowany personel Liczba uczestników 0 Zadanie 3: Etap I - Etap II - ZaangaŜowany personel Liczba uczestników 0 Wzór wniosku o dofinansowanie PO KL GWA_POKL ver

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo