kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z r. Wydanie pierwsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze"

Transkrypt

1 kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z r. Wydanie pierwsze

2 Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona prywatności... Konflikt interesów... Współpracownicy... Odpowiedzialność społeczna... Ochrona środowiska... Udziałowcy... Przestrzeganie standardów etycznych... Pełnomocnik ds. Etyki

3 Preambuła Firma EVENEM sp. z o.o. wprowadza Kodeks Etyczny jako zbiór podstawowych wartości i sposobów zarządzania Firmą, którymi kieruje się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów prawa. Zasady zawarte w Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz firm współpracujących i partnerów. Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury pracy interesariuszy wewnętrznych oraz interesariuszy zewnętrznych Firmy. Firma EVENEM sp. z o.o., prowadząc działalność biznesową, przestrzega prawa i zasad współżycia społecznego. Wprowadzenie Kodeksu jest potwierdzeniem dążenia EVENEM sp. z o.o. do zachowania najwyższych standardów uczciwości i rzetelności we wzajemnych relacjach wewnątrz Firmy oraz w stosunkach z partnerami, współpracownikami, udziałowcami. Ważnym zadaniem EVENEM sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą oraz działającego w określonym obszarze biznesu, jest budowanie zaufania wśród wszystkich interesariuszy, a tym samym dbanie o dobry wizerunek Firmy. Kodeks Etyczny jest również inspiracją do umacniania ponadczasowych wartości etycznych tj.: rodzina, prawda, moralność. Prezes Zarządu Mariusz Kaletka 3

4 Pod poniżej wymienionymi pojęciami zawartymi w Kodeksie Etycznym rozumiemy: Partnerzy osoby lub firmy które podjęły współpracę w celach biznesowych. Klienci osoby lub podmioty gospodarcze korzystające z usługi księgowej. Współpracownik firma księgowa ACARTUS SA z Jastrzębia Zdroju. Interesariusz wewnętrzny jest to pracownik Firmy EVENEM sp. z o.o. i partner biznesowy oraz Firma ACARTUS SA. Interesariusz zewnętrzny jest to klient, społeczność lokalna, urząd skarbowy, urząd miasta itp. WARTOŚCI Firma EVENEM sp. z o.o. za swe kluczowe wartości uznaje: ZAUFANIE - podejmowanie działań leżących w interesie EVENEM sp. z o.o. w taki sposób, by wzmacniać pozytywny wizerunek Firmy i pozytywne nastawienie partnerów/klientów, - budowanie zaufania dzięki uwzględnianiu w działalności biznesowej aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych, - szacunek dla godności człowieka, - dbałość o dobre relacje interpersonalne wewnątrz i na zewnątrz Firmy, - kształtowanie właściwych relacji biznesowych wpływających na funkcjonowanie rodziny, - najwyższa jakość świadczonych usług i podejmowanych działań. ROZWÓJ - tworzenie zintegrowanej wizji Firmy, - ciągłe doskonalenie się pracowników i Firmy, - otwartość na zmiany i innowacyjność, - wyznaczanie celów i ich konsekwentna realizacja, - twórcze rozwiązywanie problemów, - życzliwe dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. 4

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników EVENEM sp. z o.o. oraz partnerów, - odpowiedzialność Firmy oraz partnerów i współpracowników za czyny i słowa przy każdym działaniu, świadczeniu usług oraz przekazywaniu informacji handlowych, - dbałość o ochronę środowiska, - sumienne wykonywanie swoich obowiązków, - weryfikowanie wyznaczonych celów na podstawie osiągniętych wyników, - odpowiedzialność EVENEM za partnerów a partnera za podległy zespół - zachowywanie najwyższych standardów pracy. UCZCIWOŚĆ - jasne określanie zasad współpracy, - zgodność prezentowanych usług z obowiązującymi normami, - wykonywanie pracy zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami przez partnerów rzetelnie i skrupulatnie, - ujawnianie praktyk nieetycznych i piętnowanie ich, - świadczenie wysokiej jakości usług, - dotrzymywanie danego słowa. PRZEJRZYSTOŚĆ - klarowny poziom kompetencji, szczególnie partnerów biznesowych, - jasno określony zakres odpowiedzialności na świadczone usługi księgowe, - właściwie udokumentowane procedury księgowe, - Właściwe przechowywane danych o partnerze/kliencie, - jasno sformułowane procedury księgowe, - dbałość o czytelny obieg informacji. 5

6 PROFESJONALIZM - rzetelność i terminowość działań, podejmowanych wobec partnerów i klientów, - przejrzystość i efektywność systemu kontroli, - świadomość odpowiedzialności społecznej na każdym poziomie podejmowanych działań. PARTNERZY Profesjonalna sprzedaż usług na rzecz partnerów biznesowych jest dla EVENEM sp. z o.o. priorytetem. Profesjonalna sprzedaż to: - dbałość o zadowolenie partnerów/klientów, która jest przedmiotem stałej troski Firmy, - dostarczanie usług zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, - świadczenie usług z nastawieniem na wysoką jakość wykonania, - dotrzymywanie wszelkich zobowiązań wobec partnerów, a partnerów wobec klientów docelowych, - wprowadzenie jasnych procedur reklamacji, - poufność informacji uzyskanych od partnerów/klientów, - budowanie trwałych i korzystnych stosunków handlowych, - dbałość o nienaganny przebieg całego procesu sprzedaży usługi, - otwartość na możliwość ulepszenia procesu sprzedaży usługi, - przekazywanie partnerom informacji o zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, - prowadzenie marketingu Firmy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Wszelkie uwagi zgłaszane przez partnerów/klientów niezadowolonych z usług bądź z zachowań współpracowników będą rozpatrywane z poczuciem pełnej odpowiedzialności. 6

7 PRACOWNICY Obecne standardy pracy w dużej mierze są uzależnione od wzajemnych relacji wewnątrz firmy. Odpowiednia atmosfera, wzajemne zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność są to elementy, które zarówno pozwalają szybciej osiągać cele Firmy, jak również wpływają na odpowiedni rozwój każdego pracownika oraz partnerów biznesowych. Właściwa postawa etyczna ma decydujący wpływ na osiągnięcia zawodowe i osobiste i to jest zasada uniwersalna, niezależna od miejsca zatrudnienia. Jednym z podstawowych zadań w zakresie kształtowania właściwej postawy zawodowej, życiowej i etycznej każdego pracownika jest budowanie wzajemnego zaufania, które można osiągnąć poprzez: - poszanowanie godności każdego człowieka, - odpowiedzialne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków, - punktualność i uprzejmość, - uczciwe podejście do siebie i do innych, - informowanie przełożonych o pojawiających się problemach w celu ich eliminacji,, - szanowanie mienia firmy, - stosowanie powszechnie przyjętych form grzeczności w kontaktach bezpośrednich i pośrednich (np. korespondencja listowa, owa), - odpowiednią współpracę w zespole, - podnoszenie swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy, - dotrzymywanie danego słowa, - dbałość o właściwe reprezentowanie Firmy na zewnątrz. EVENEM sp. z o.o. traktuje pracowników/partnerów jak interesariuszy wewnętrznych, oczekując od nich jednocześnie zaangażowana i uczciwego wykonywania obowiązków oraz unikania konfliktu interesów. Odpowiednie warunki pracy tworzone przez kadrę zarządzającą Firmy również przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania, odpowiednich relacji, a w perspektywie długoterminowej wyznaczają kierunek przyszłych osiągnięć. Dlatego naczelną zasadą postępowania winna być współpraca oparta na poszanowaniu godności każdego człowieka. 7

8 Odpowiednie warunki pracy to w szczególności: - równouprawnienie w zatrudnieniu brak dyskryminacji m.in. ze względu na wiek, płeć, wyznawaną religię, orientację polityczną, narodowość, rasę, stan cywilny, - brak tolerancji dla jakichkolwiek form przemocy (np. psychicznej, fizycznej) w stosunku do pracowników, - brak tolerancji dla wykorzystywania swojej pozycji w Firmie do osiągania własnych korzyści, - klimat sprzyjający przejrzystości działań wszystkich pracowników Firmy, - jasne zasady naliczania wynagrodzeń, premii, nagród, a także czytelny system upomnień i kar służbowych, - jasno określone zasady awansu zawodowego, - stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, - wydawanie przejrzystych poleceń, - dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na każdym stanowisku pracy, - odpowiedzialność kierownika, dyrektora za podległy mu zespół oraz troska o pozytywne relacje w grupie, - terminowa wypłata wynagrodzeń oraz innych obligatoryjnych świadczeń, - zakaz spożywania na terenie zakładu pracy alkoholu, narkotyków i innych środków dopingujących oraz przychodzenia do pracy w stanie wskazującym na spożycie ww. używek. Do szczególnych zadań osób będących partnerami biznesowymi na stanowiskach kierowniczych należy dbałość o tworzenie właściwej kultury pracy oraz odpowiedzialne rozdzielanie zadań. W przypadku otrzymania polecenia przekraczającego zakres kompetencji lub naruszającego ogólnie przyjęte zasady pracownik ma prawo odmówić wykonania zadania. W celu eliminowania niepożądanych zdarzeń każde zachowanie, naruszające w jakikolwiek sposób godność osobistą, powinno być natychmiast zgłaszane przełożonemu lub Pełnomocnikowi ds. Etyki. Firma EVENEM sp z o.o. prowadzi otwartą politykę informacyjną i daje osobom zainteresowanym możliwość zgłaszania różnego typu uwag. Wszystkie uwagi (zarówno pracowników, jak i partnerów oraz klientów) będą z jednakową troską analizowane, a zgłaszające je osoby zostaną poinformowane o podjętych działaniach. 8

9 Zachowanie wszystkich osób zatrudnionych w Firmie, niezależnie od zajmowanej pozycji w strukturze organizacyjnej, ma wpływ zarówno na funkcjonowanie Firmy, kulturę pracy, jak i na wizerunek Firmy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. jest obszarem szczególnie istotnym w EVENEM sp. z o.o. Odpowiedzialność za tworzone bezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz świadczonych usług dotyczy każdego, niezależnie od rodzaju współpracy, partnerstwa. EVENEM realizuje zadanie związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracy w tym świadczonych usług m.in. poprzez wprowadzony System Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością na podstawie wymagań normy: ISO System Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością ma m.in. na celu: - upowszechnianie w całej Spółce dobrych praktyk, związanych z bezpieczeństwem pracy, - uzupełnienie wszystkich programów szkoleniowych o zagadnienia z psychologii pracy oraz Kodeksu Etycznego, - podniesienie efektywności szkoleń, edukacji i nadzoru mających istotny wpływ na ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy. By osiągnąć poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm, a o ich nieprzestrzeganiu koniecznie informować przełożonych lub Pełnomocnika Ds. Etyki. OCHRONA PRYWATNOŚCI Ochrona prywatności jest kolejnym ważnym elementem w działalności Firmy EVENEM sp. z o.o., przyczyniającym się do budowania zaufania i precyzyjnego określenia zasad udostępniania informacji o poszczególnych osobach. Założenie podstawowe jest takie, iż Firma gromadzi i przechowuje tylko te informacje o poszczególnych pracownikach i partnerach, które są konieczne przy prowadzeniu działalności Firmy. Każdy pracownik oraz partner ma możliwość wglądu w zestaw informacji na jego temat. Wykorzystywanie danych osobowych do innych celów jest niezgodne z przyjętymi zasadami. 9

10 KONFLIKT INTERESÓW Konflikt interesów dbałość o interes i dobre imię Firmy jest sprawą nadrzędną. Dlatego wprowadza się następujące zasady: - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, współpracować z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną (niezależnie od umowy), a także posiadać znaczących udziałów (powyżej 50%) konkurencyjnych, - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą brać udziału w czynnościach cywilnoprawnych w imieniu EVENEM sp. z o.o. lub w ich przygotowaniu z podmiotami: - których reprezentanci pozostają z pracownikiem w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej albo kurateli, - których wspólnicy, udziałowcy, lub pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska są powiązani personalnie z pracownikami EVENEM sp z o.o., - pracownicy EVENEM sp. z o.o., w czasie trwania stosunku pracy, są zobowiązani przestrzegać przyjętych w Firmie zasad postępowania, dotyczących zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, w tym pozasłużbowej współpracy z firmami konkurencyjnymi, - w relacjach przełożony - podwładny należy zadbać o taki dobór współpracowników, aby wyeliminować sytuację, gdy uczestnikami takiej relacji są osoby z najbliższej rodziny lub będące w stosunkach mogących budzić uzasadnione podejrzenia odnośnie do nierównego traktowania, - należy informować przełożonych lub Pełnomocnika ds. Etyki o wykorzystywaniu wewnętrznych informacji przez pracowników lub członków kierownictwa w celu osiągnięcia osobistych korzyści kosztem firmy. W przypadku wątpliwości nt. konfliktu interesów istnieje możliwość skorzystania z porady Pełnomocnika ds. Etyki. 10

11 WSPÓŁPRACOWNICY Firma EVENEM sp. z o.o. postępuje zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i dąży do prowadzenia opartej na wzajemnym zaufaniu długotrwałej i pozytywnej relacji współpracy z dostawcami współpracownikami. Wybór dostawców współpracowników przebiega zgodnie z zasadami przetargowymi biznesowymi, pozostającymi w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wewnętrzną procedurą postępowania w takich przypadkach. EVENEM sp. z o.o. przestrzega zasady rzetelności w regulowaniu swych zobowiązań i tego samego oczekuje od swych kontrahentów współpracowników. Wszelkie informacje o relacjach z współpracownikami, partnerami i klientami oraz dostawcami Firma uważa za poufne. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Firma EVENEM sp. z o.o. została powołana 23 kwietnia 2014r. EVENEM sp. z o.o. w ramach nowego podejścia do organizowania biznesu czuje się współodpowiedzialna za otoczenie, w którym funkcjonuje i przywiązuje dużą wagę do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny. Firma EVENEM sp. z o.o. od początku swojego istnienia chce podjąć przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR Corporate Social Responsibility). Jako firma definiujemy csr zgodnie z normą ISO ISO definiuje społeczną odpowiedzialność jako Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie: - przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społecznego, - bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, - jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, - jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływu. 11

12 Znajdują one swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii firmy (wizji i misji), jak i w działaniach operacyjnych. Powyższa polityka zgodna z normą jest prowadzona w kilku obszarach, takich jak: 1. Ład organizacyjny. 2. Prawa człowieka. 3. Praktyki z zakresu pracy. 4. Środowisko. 5. Uczciwe praktyki operacyjne. 6. Zagadnienia konsumenckie. 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Chcemy jako firma wykorzystywać najlepsze praktyki w/w obszarach. Obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka oraz praktyki w zakresie pracy będziemy realizować w następujący sposób: Organizując firmę w taki sposób aby uwzględniać zasady odpowiedzialności społecznej i stworzyć równe szanse oraz przeciwdziałać dyskryminacji. Swoim pracownikom i współpracownikom gwarantujemy przestrzeganie fundamentalnych zasad oraz prawa pracy. W tych zobowiązaniach zapewniamy określone warunki pracy i ochrony socjalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dialog społeczny. Swoje zobowiązania będziemy realizować przez inwestowanie w rozwój pracowników i współpracowników/partnerów w tym szkolenia w miejscu pracy i wyjazdowe. Obszar ochrona środowiska. W ramach zapobiegania zanieczyszczenia środowiska podejmujemy działanie segregacji odpadów (papier, baterie, elektronika) i ograniczenia powstawania odpadów (racjonalne wykorzystywanie materiałów). Chcemy w siedzibie firmy jak również u swoich współpracowników/partnerów jak również firm kooperujących wprowadzić zrównoważone wykorzystanie zasobów przez korzystanie z materiałów papierniczych z recyklingu. Ponadto, nasza oferta biznesowa ogranicza zużycie papieru przez zmniejszenie obrotu dokumentami. 12

13 Obszar uczciwe praktyki operacyjne. W tym obszarze nasze działania będziemy realizować poprzez szkolenia pracowników/partnerów celem podnoszenia świadomości w zakresie korupcji oraz stosowania uczciwej konkurencji. Nasze rozumienie biznesu pozwoliło przygotować Kodeks etyczny umożliwiający realizowanie w sposób odpowiedzialny biznes. Obszar zagadnienia konsumenckie. Deklarujemy prowadzenie uczciwego marketingu dotyczącego świadczonych usług, przekazywania prawdziwych i obiektywnych informacji o świadczonych usługach. Chcemy jako firma udostępnić istotne informacje w przejrzysty sposób, umożliwiający łatwy dostęp oraz możliwość porównania, jako podstawy do dokonania przez partnera/klienta świadomego wyboru. Obszar zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo partnerów/klientów, poprzez dostarczenie usługi bezpiecznej dla klientów i ich mienia i pośrednio środowiska. W swoich planach biznesowych nasza firma przewiduje pełną obsługę i wsparcie partnerów przez edukację i podnoszenie świadomości potencjalnych partnerów i klientów. Podejmując rozmaite działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Firma tworzy nowe relacje, szczególnie poprzez budowanie właściwych relacji biznesowych oraz z społecznością lokalną. EVENEM sp.z o.o. ma w tym względzie na celu: - wspieranie organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach służących dobru rodziny, dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych co stanowi szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzialności, - budowanie partnerskich, trwałych i pozytywnych relacji, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, - dobór współpracowników dostawców, zapewniający, że oferowane usługi są na najwyższym poziomie, a ich oferowanie jest bezpieczne dla partnerów oraz klientów i środowiska naturalnego, - prowadzenie działalności usługowej w sposób zapobiegający wypadkom przy pracy, minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne, 13

14 - prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z prawem i innymi wymaganiami, dotyczącymi w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, - ustawiczną edukację, podnoszenie kwalifikacji oraz motywowanie i angażowanie wszystkich partnerów i pracowników do działań na rzecz poprawy jakości usług oraz ochrony środowiska naturalnego, - promowanie wartości kulturowych, będących przejawem troski o dobro wspólne, - minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii, a tym samym stwarzanie lepszych warunków życia, - zachęcanie pracowników, partnerów do wolontariatu - uczestnictwa w programach mogących zarówno podnieść standard życia społeczności lokalnej, jak również przyczyniających się do podjęcia odpowiedzialności za jakość życia innych osób, - realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju łączenie działań na rzecz sukcesu gospodarczego z dbałością o środowisko naturalne i społeczne w tym odpowiednich relacji z rodziną. Pełnomocnik ds. Etyki może wskazywać również inne przedsięwzięcia służące podejmowaniu odpowiedzialności społecznej. OCHRONA ŚRODOWISKA Dla EVENEM sp z o.o. ochrona środowiska naturalnego jest przedmiotem troski. W ramach Systemu Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością wdrożono system zarządzania środowiskowego, aby stale udoskonalać proces świadczonych usług i redukować ewentualne niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Podejmowane działania dotyczą m.in.: - ekologizacji procesu świadczonej usługi, - proekologicznej gospodarki odpadami, EVENEM sp. z o.o. czuje się odpowiedzialny za środowisko naturalne, dlatego dąży do minimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Priorytetem w tym obszarze zarządzania jest spełnianie wszystkich, mających zastosowanie wymogów prawnych, dotyczących ochrony środowiska, a także podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. 14

15 UDZIAŁOWCY EVENEM sp. z o.o. dąży do zapewnienia długofalowych perspektyw biznesowych i zatrudnia w nim pracowników i partnerów, a tym samym do utrzymania stałego wzrostu wartości Firmy. EVENEM sp. z o.o. przygotowuje sprawozdania, raporty, analizy, itp., kierując się zasadami rzetelności i uczciwości. Podawanie nieprawdziwych bądź niesprawdzonych informacji jest działaniem na niekorzyść Firmy. EVENEM sp. z o.o. regularnie informuje udziałowców o istotnych aspektach funkcjonowania Firmy, np. o przyjętej polityce handlowej, osiąganych wynikach i perspektywach jej rozwoju. PRZESTRZEGANIE STANDARDÓW ETYCZNYCH Kodeks Etyczny wprowadza standardy etyczne, z którymi winien zapoznać się i które powinien stosować każdy pracownik Firmy oraz partner/współpracownik/klient. Kodeks Etyczny jest dostępny we wszystkich punktach współpracujących z firmą EVENEM sp. z o.o. Zapisy zawarte w Kodeksie dotyczą całej społeczności firmy, każdego pracownika, partnera i współpracownika bez względu na zajmowane przez niego stanowisko lub osobowość prawną. Popularyzowanie zasad etycznych jest zadaniem każdego pracownika, partnera, współpracownika niezależnie od jego pozycji w strukturze organizacyjnej. Taka postawa przyczyni się bez wątpienia do stałego wzrostu zaufania, kultury pracy i kultury organizacyjnej w EVENEM sp. z o.o. Pozwoli to na osiąganie lepszych wyników finansowych - indywidualnych i zespołowych. Firma EVENEM sp. z o.o. pragnie, prowadząc działalność gospodarczą, promować wartości, które przyczyniają się do lepszej współpracy wewnątrz Firmy, są ukierunkowane na osobę - klienta, wpływają na pozytywny wizerunek prowadzonej firmy i wzrost zaufania. 15

16 Wprowadzając Kodeks Etyczny, EVENEM sp. z o.o. odnosi się do tych zasad, które są ponadczasowe, a ich sukcesywne promowanie i utrwalanie wpływa na zaufanie i wzrost kultury pracy, która ma znaczenie dla rozwoju Firmy. Każdy pracownik ma zatem obowiązek niezwłocznie poinformować o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa i zapisów Kodeksu Etycznego, tak by można było podjąć działania zapobiegawcze lub interwencyjne. Jeśli pracownik zauważy naruszenie zasad Kodeksu Etycznego, powinien zwrócić się do swojego przełożonego. Przełożony powinien wysłuchać pracownika i rozpocząć wyjaśnianie zaistniałej sytuacji. Jeżeli pracownik nie darzy swojego przełożonego pełnym zaufaniem, powinien podjąć jedno z następujących działań: - poinformować o nieprawidłowościach lub swoich podejrzeniach Pełnomocnika ds. Etyki, - przedstawić tę kwestię bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Wyjaśnieniu sporów lub nieprawidłowości służyć będą między innymi spotkania z Prezesem Zarządu. W niestandardowych przypadkach, jeżeli w rachubę będzie wchodzić dobro Firmy, Prezes Zarządu na spotkanie może zaprosić Pełnomocnika ds. Etyki. Pracownik zgłaszający przypadek naruszenia prawa ma zagwarantowaną pełną anonimowość. Proces wyjaśniania sprawy, rozpatrywania skargi, prowadzony jest z zachowaniem całkowitej dyskrecji dotyczącej źródła informacji. PEŁNOMOCNIK DS. ETYKI Pełnomocnik ds. Etyki jest osobą niezwiązaną z firmą, promującą wartości etyczne. Celem powołania Pełnomocnika ds. Etyki jest dbałość o przestrzeganie standardów etycznych. Dlatego też w miarę potrzeb będą odbywały się spotkania (inicjowane przez osoby zainteresowane), mające doprowadzić do rozstrzygnięcia pojawiających się problemów czy wątpliwości etycznych. Pełnomocnikiem ds. Etyki w Firmie EVENEM sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Pawlas. Z Pełnomocnikiem ds. Etyki można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej 16

17

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Mając na uwadze: 1) cele nadzoru, to jest zapewnienie: a) prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, b) stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo