kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z r. Wydanie pierwsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze"

Transkrypt

1 kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z r. Wydanie pierwsze

2 Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona prywatności... Konflikt interesów... Współpracownicy... Odpowiedzialność społeczna... Ochrona środowiska... Udziałowcy... Przestrzeganie standardów etycznych... Pełnomocnik ds. Etyki

3 Preambuła Firma EVENEM sp. z o.o. wprowadza Kodeks Etyczny jako zbiór podstawowych wartości i sposobów zarządzania Firmą, którymi kieruje się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów prawa. Zasady zawarte w Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz firm współpracujących i partnerów. Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury pracy interesariuszy wewnętrznych oraz interesariuszy zewnętrznych Firmy. Firma EVENEM sp. z o.o., prowadząc działalność biznesową, przestrzega prawa i zasad współżycia społecznego. Wprowadzenie Kodeksu jest potwierdzeniem dążenia EVENEM sp. z o.o. do zachowania najwyższych standardów uczciwości i rzetelności we wzajemnych relacjach wewnątrz Firmy oraz w stosunkach z partnerami, współpracownikami, udziałowcami. Ważnym zadaniem EVENEM sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą oraz działającego w określonym obszarze biznesu, jest budowanie zaufania wśród wszystkich interesariuszy, a tym samym dbanie o dobry wizerunek Firmy. Kodeks Etyczny jest również inspiracją do umacniania ponadczasowych wartości etycznych tj.: rodzina, prawda, moralność. Prezes Zarządu Mariusz Kaletka 3

4 Pod poniżej wymienionymi pojęciami zawartymi w Kodeksie Etycznym rozumiemy: Partnerzy osoby lub firmy które podjęły współpracę w celach biznesowych. Klienci osoby lub podmioty gospodarcze korzystające z usługi księgowej. Współpracownik firma księgowa ACARTUS SA z Jastrzębia Zdroju. Interesariusz wewnętrzny jest to pracownik Firmy EVENEM sp. z o.o. i partner biznesowy oraz Firma ACARTUS SA. Interesariusz zewnętrzny jest to klient, społeczność lokalna, urząd skarbowy, urząd miasta itp. WARTOŚCI Firma EVENEM sp. z o.o. za swe kluczowe wartości uznaje: ZAUFANIE - podejmowanie działań leżących w interesie EVENEM sp. z o.o. w taki sposób, by wzmacniać pozytywny wizerunek Firmy i pozytywne nastawienie partnerów/klientów, - budowanie zaufania dzięki uwzględnianiu w działalności biznesowej aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych, - szacunek dla godności człowieka, - dbałość o dobre relacje interpersonalne wewnątrz i na zewnątrz Firmy, - kształtowanie właściwych relacji biznesowych wpływających na funkcjonowanie rodziny, - najwyższa jakość świadczonych usług i podejmowanych działań. ROZWÓJ - tworzenie zintegrowanej wizji Firmy, - ciągłe doskonalenie się pracowników i Firmy, - otwartość na zmiany i innowacyjność, - wyznaczanie celów i ich konsekwentna realizacja, - twórcze rozwiązywanie problemów, - życzliwe dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. 4

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ - dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników EVENEM sp. z o.o. oraz partnerów, - odpowiedzialność Firmy oraz partnerów i współpracowników za czyny i słowa przy każdym działaniu, świadczeniu usług oraz przekazywaniu informacji handlowych, - dbałość o ochronę środowiska, - sumienne wykonywanie swoich obowiązków, - weryfikowanie wyznaczonych celów na podstawie osiągniętych wyników, - odpowiedzialność EVENEM za partnerów a partnera za podległy zespół - zachowywanie najwyższych standardów pracy. UCZCIWOŚĆ - jasne określanie zasad współpracy, - zgodność prezentowanych usług z obowiązującymi normami, - wykonywanie pracy zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami przez partnerów rzetelnie i skrupulatnie, - ujawnianie praktyk nieetycznych i piętnowanie ich, - świadczenie wysokiej jakości usług, - dotrzymywanie danego słowa. PRZEJRZYSTOŚĆ - klarowny poziom kompetencji, szczególnie partnerów biznesowych, - jasno określony zakres odpowiedzialności na świadczone usługi księgowe, - właściwie udokumentowane procedury księgowe, - Właściwe przechowywane danych o partnerze/kliencie, - jasno sformułowane procedury księgowe, - dbałość o czytelny obieg informacji. 5

6 PROFESJONALIZM - rzetelność i terminowość działań, podejmowanych wobec partnerów i klientów, - przejrzystość i efektywność systemu kontroli, - świadomość odpowiedzialności społecznej na każdym poziomie podejmowanych działań. PARTNERZY Profesjonalna sprzedaż usług na rzecz partnerów biznesowych jest dla EVENEM sp. z o.o. priorytetem. Profesjonalna sprzedaż to: - dbałość o zadowolenie partnerów/klientów, która jest przedmiotem stałej troski Firmy, - dostarczanie usług zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, - świadczenie usług z nastawieniem na wysoką jakość wykonania, - dotrzymywanie wszelkich zobowiązań wobec partnerów, a partnerów wobec klientów docelowych, - wprowadzenie jasnych procedur reklamacji, - poufność informacji uzyskanych od partnerów/klientów, - budowanie trwałych i korzystnych stosunków handlowych, - dbałość o nienaganny przebieg całego procesu sprzedaży usługi, - otwartość na możliwość ulepszenia procesu sprzedaży usługi, - przekazywanie partnerom informacji o zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, - prowadzenie marketingu Firmy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Wszelkie uwagi zgłaszane przez partnerów/klientów niezadowolonych z usług bądź z zachowań współpracowników będą rozpatrywane z poczuciem pełnej odpowiedzialności. 6

7 PRACOWNICY Obecne standardy pracy w dużej mierze są uzależnione od wzajemnych relacji wewnątrz firmy. Odpowiednia atmosfera, wzajemne zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność są to elementy, które zarówno pozwalają szybciej osiągać cele Firmy, jak również wpływają na odpowiedni rozwój każdego pracownika oraz partnerów biznesowych. Właściwa postawa etyczna ma decydujący wpływ na osiągnięcia zawodowe i osobiste i to jest zasada uniwersalna, niezależna od miejsca zatrudnienia. Jednym z podstawowych zadań w zakresie kształtowania właściwej postawy zawodowej, życiowej i etycznej każdego pracownika jest budowanie wzajemnego zaufania, które można osiągnąć poprzez: - poszanowanie godności każdego człowieka, - odpowiedzialne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków, - punktualność i uprzejmość, - uczciwe podejście do siebie i do innych, - informowanie przełożonych o pojawiających się problemach w celu ich eliminacji,, - szanowanie mienia firmy, - stosowanie powszechnie przyjętych form grzeczności w kontaktach bezpośrednich i pośrednich (np. korespondencja listowa, owa), - odpowiednią współpracę w zespole, - podnoszenie swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy, - dotrzymywanie danego słowa, - dbałość o właściwe reprezentowanie Firmy na zewnątrz. EVENEM sp. z o.o. traktuje pracowników/partnerów jak interesariuszy wewnętrznych, oczekując od nich jednocześnie zaangażowana i uczciwego wykonywania obowiązków oraz unikania konfliktu interesów. Odpowiednie warunki pracy tworzone przez kadrę zarządzającą Firmy również przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania, odpowiednich relacji, a w perspektywie długoterminowej wyznaczają kierunek przyszłych osiągnięć. Dlatego naczelną zasadą postępowania winna być współpraca oparta na poszanowaniu godności każdego człowieka. 7

8 Odpowiednie warunki pracy to w szczególności: - równouprawnienie w zatrudnieniu brak dyskryminacji m.in. ze względu na wiek, płeć, wyznawaną religię, orientację polityczną, narodowość, rasę, stan cywilny, - brak tolerancji dla jakichkolwiek form przemocy (np. psychicznej, fizycznej) w stosunku do pracowników, - brak tolerancji dla wykorzystywania swojej pozycji w Firmie do osiągania własnych korzyści, - klimat sprzyjający przejrzystości działań wszystkich pracowników Firmy, - jasne zasady naliczania wynagrodzeń, premii, nagród, a także czytelny system upomnień i kar służbowych, - jasno określone zasady awansu zawodowego, - stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, - wydawanie przejrzystych poleceń, - dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na każdym stanowisku pracy, - odpowiedzialność kierownika, dyrektora za podległy mu zespół oraz troska o pozytywne relacje w grupie, - terminowa wypłata wynagrodzeń oraz innych obligatoryjnych świadczeń, - zakaz spożywania na terenie zakładu pracy alkoholu, narkotyków i innych środków dopingujących oraz przychodzenia do pracy w stanie wskazującym na spożycie ww. używek. Do szczególnych zadań osób będących partnerami biznesowymi na stanowiskach kierowniczych należy dbałość o tworzenie właściwej kultury pracy oraz odpowiedzialne rozdzielanie zadań. W przypadku otrzymania polecenia przekraczającego zakres kompetencji lub naruszającego ogólnie przyjęte zasady pracownik ma prawo odmówić wykonania zadania. W celu eliminowania niepożądanych zdarzeń każde zachowanie, naruszające w jakikolwiek sposób godność osobistą, powinno być natychmiast zgłaszane przełożonemu lub Pełnomocnikowi ds. Etyki. Firma EVENEM sp z o.o. prowadzi otwartą politykę informacyjną i daje osobom zainteresowanym możliwość zgłaszania różnego typu uwag. Wszystkie uwagi (zarówno pracowników, jak i partnerów oraz klientów) będą z jednakową troską analizowane, a zgłaszające je osoby zostaną poinformowane o podjętych działaniach. 8

9 Zachowanie wszystkich osób zatrudnionych w Firmie, niezależnie od zajmowanej pozycji w strukturze organizacyjnej, ma wpływ zarówno na funkcjonowanie Firmy, kulturę pracy, jak i na wizerunek Firmy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. jest obszarem szczególnie istotnym w EVENEM sp. z o.o. Odpowiedzialność za tworzone bezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz świadczonych usług dotyczy każdego, niezależnie od rodzaju współpracy, partnerstwa. EVENEM realizuje zadanie związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracy w tym świadczonych usług m.in. poprzez wprowadzony System Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością na podstawie wymagań normy: ISO System Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością ma m.in. na celu: - upowszechnianie w całej Spółce dobrych praktyk, związanych z bezpieczeństwem pracy, - uzupełnienie wszystkich programów szkoleniowych o zagadnienia z psychologii pracy oraz Kodeksu Etycznego, - podniesienie efektywności szkoleń, edukacji i nadzoru mających istotny wpływ na ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy. By osiągnąć poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm, a o ich nieprzestrzeganiu koniecznie informować przełożonych lub Pełnomocnika Ds. Etyki. OCHRONA PRYWATNOŚCI Ochrona prywatności jest kolejnym ważnym elementem w działalności Firmy EVENEM sp. z o.o., przyczyniającym się do budowania zaufania i precyzyjnego określenia zasad udostępniania informacji o poszczególnych osobach. Założenie podstawowe jest takie, iż Firma gromadzi i przechowuje tylko te informacje o poszczególnych pracownikach i partnerach, które są konieczne przy prowadzeniu działalności Firmy. Każdy pracownik oraz partner ma możliwość wglądu w zestaw informacji na jego temat. Wykorzystywanie danych osobowych do innych celów jest niezgodne z przyjętymi zasadami. 9

10 KONFLIKT INTERESÓW Konflikt interesów dbałość o interes i dobre imię Firmy jest sprawą nadrzędną. Dlatego wprowadza się następujące zasady: - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, współpracować z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną (niezależnie od umowy), a także posiadać znaczących udziałów (powyżej 50%) konkurencyjnych, - osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą brać udziału w czynnościach cywilnoprawnych w imieniu EVENEM sp. z o.o. lub w ich przygotowaniu z podmiotami: - których reprezentanci pozostają z pracownikiem w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej albo kurateli, - których wspólnicy, udziałowcy, lub pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska są powiązani personalnie z pracownikami EVENEM sp z o.o., - pracownicy EVENEM sp. z o.o., w czasie trwania stosunku pracy, są zobowiązani przestrzegać przyjętych w Firmie zasad postępowania, dotyczących zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, w tym pozasłużbowej współpracy z firmami konkurencyjnymi, - w relacjach przełożony - podwładny należy zadbać o taki dobór współpracowników, aby wyeliminować sytuację, gdy uczestnikami takiej relacji są osoby z najbliższej rodziny lub będące w stosunkach mogących budzić uzasadnione podejrzenia odnośnie do nierównego traktowania, - należy informować przełożonych lub Pełnomocnika ds. Etyki o wykorzystywaniu wewnętrznych informacji przez pracowników lub członków kierownictwa w celu osiągnięcia osobistych korzyści kosztem firmy. W przypadku wątpliwości nt. konfliktu interesów istnieje możliwość skorzystania z porady Pełnomocnika ds. Etyki. 10

11 WSPÓŁPRACOWNICY Firma EVENEM sp. z o.o. postępuje zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i dąży do prowadzenia opartej na wzajemnym zaufaniu długotrwałej i pozytywnej relacji współpracy z dostawcami współpracownikami. Wybór dostawców współpracowników przebiega zgodnie z zasadami przetargowymi biznesowymi, pozostającymi w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i wewnętrzną procedurą postępowania w takich przypadkach. EVENEM sp. z o.o. przestrzega zasady rzetelności w regulowaniu swych zobowiązań i tego samego oczekuje od swych kontrahentów współpracowników. Wszelkie informacje o relacjach z współpracownikami, partnerami i klientami oraz dostawcami Firma uważa za poufne. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Firma EVENEM sp. z o.o. została powołana 23 kwietnia 2014r. EVENEM sp. z o.o. w ramach nowego podejścia do organizowania biznesu czuje się współodpowiedzialna za otoczenie, w którym funkcjonuje i przywiązuje dużą wagę do prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny. Firma EVENEM sp. z o.o. od początku swojego istnienia chce podjąć przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR Corporate Social Responsibility). Jako firma definiujemy csr zgodnie z normą ISO ISO definiuje społeczną odpowiedzialność jako Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie: - przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społecznego, - bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, - jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, - jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływu. 11

12 Znajdują one swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii firmy (wizji i misji), jak i w działaniach operacyjnych. Powyższa polityka zgodna z normą jest prowadzona w kilku obszarach, takich jak: 1. Ład organizacyjny. 2. Prawa człowieka. 3. Praktyki z zakresu pracy. 4. Środowisko. 5. Uczciwe praktyki operacyjne. 6. Zagadnienia konsumenckie. 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Chcemy jako firma wykorzystywać najlepsze praktyki w/w obszarach. Obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka oraz praktyki w zakresie pracy będziemy realizować w następujący sposób: Organizując firmę w taki sposób aby uwzględniać zasady odpowiedzialności społecznej i stworzyć równe szanse oraz przeciwdziałać dyskryminacji. Swoim pracownikom i współpracownikom gwarantujemy przestrzeganie fundamentalnych zasad oraz prawa pracy. W tych zobowiązaniach zapewniamy określone warunki pracy i ochrony socjalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dialog społeczny. Swoje zobowiązania będziemy realizować przez inwestowanie w rozwój pracowników i współpracowników/partnerów w tym szkolenia w miejscu pracy i wyjazdowe. Obszar ochrona środowiska. W ramach zapobiegania zanieczyszczenia środowiska podejmujemy działanie segregacji odpadów (papier, baterie, elektronika) i ograniczenia powstawania odpadów (racjonalne wykorzystywanie materiałów). Chcemy w siedzibie firmy jak również u swoich współpracowników/partnerów jak również firm kooperujących wprowadzić zrównoważone wykorzystanie zasobów przez korzystanie z materiałów papierniczych z recyklingu. Ponadto, nasza oferta biznesowa ogranicza zużycie papieru przez zmniejszenie obrotu dokumentami. 12

13 Obszar uczciwe praktyki operacyjne. W tym obszarze nasze działania będziemy realizować poprzez szkolenia pracowników/partnerów celem podnoszenia świadomości w zakresie korupcji oraz stosowania uczciwej konkurencji. Nasze rozumienie biznesu pozwoliło przygotować Kodeks etyczny umożliwiający realizowanie w sposób odpowiedzialny biznes. Obszar zagadnienia konsumenckie. Deklarujemy prowadzenie uczciwego marketingu dotyczącego świadczonych usług, przekazywania prawdziwych i obiektywnych informacji o świadczonych usługach. Chcemy jako firma udostępnić istotne informacje w przejrzysty sposób, umożliwiający łatwy dostęp oraz możliwość porównania, jako podstawy do dokonania przez partnera/klienta świadomego wyboru. Obszar zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo partnerów/klientów, poprzez dostarczenie usługi bezpiecznej dla klientów i ich mienia i pośrednio środowiska. W swoich planach biznesowych nasza firma przewiduje pełną obsługę i wsparcie partnerów przez edukację i podnoszenie świadomości potencjalnych partnerów i klientów. Podejmując rozmaite działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Firma tworzy nowe relacje, szczególnie poprzez budowanie właściwych relacji biznesowych oraz z społecznością lokalną. EVENEM sp.z o.o. ma w tym względzie na celu: - wspieranie organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach służących dobru rodziny, dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych co stanowi szczególnie ważny przejaw społecznej odpowiedzialności, - budowanie partnerskich, trwałych i pozytywnych relacji, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, - dobór współpracowników dostawców, zapewniający, że oferowane usługi są na najwyższym poziomie, a ich oferowanie jest bezpieczne dla partnerów oraz klientów i środowiska naturalnego, - prowadzenie działalności usługowej w sposób zapobiegający wypadkom przy pracy, minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne, 13

14 - prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z prawem i innymi wymaganiami, dotyczącymi w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, - ustawiczną edukację, podnoszenie kwalifikacji oraz motywowanie i angażowanie wszystkich partnerów i pracowników do działań na rzecz poprawy jakości usług oraz ochrony środowiska naturalnego, - promowanie wartości kulturowych, będących przejawem troski o dobro wspólne, - minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii, a tym samym stwarzanie lepszych warunków życia, - zachęcanie pracowników, partnerów do wolontariatu - uczestnictwa w programach mogących zarówno podnieść standard życia społeczności lokalnej, jak również przyczyniających się do podjęcia odpowiedzialności za jakość życia innych osób, - realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju łączenie działań na rzecz sukcesu gospodarczego z dbałością o środowisko naturalne i społeczne w tym odpowiednich relacji z rodziną. Pełnomocnik ds. Etyki może wskazywać również inne przedsięwzięcia służące podejmowaniu odpowiedzialności społecznej. OCHRONA ŚRODOWISKA Dla EVENEM sp z o.o. ochrona środowiska naturalnego jest przedmiotem troski. W ramach Systemu Zarządzania Społeczną Odpowiedzialnością wdrożono system zarządzania środowiskowego, aby stale udoskonalać proces świadczonych usług i redukować ewentualne niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Podejmowane działania dotyczą m.in.: - ekologizacji procesu świadczonej usługi, - proekologicznej gospodarki odpadami, EVENEM sp. z o.o. czuje się odpowiedzialny za środowisko naturalne, dlatego dąży do minimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Priorytetem w tym obszarze zarządzania jest spełnianie wszystkich, mających zastosowanie wymogów prawnych, dotyczących ochrony środowiska, a także podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. 14

15 UDZIAŁOWCY EVENEM sp. z o.o. dąży do zapewnienia długofalowych perspektyw biznesowych i zatrudnia w nim pracowników i partnerów, a tym samym do utrzymania stałego wzrostu wartości Firmy. EVENEM sp. z o.o. przygotowuje sprawozdania, raporty, analizy, itp., kierując się zasadami rzetelności i uczciwości. Podawanie nieprawdziwych bądź niesprawdzonych informacji jest działaniem na niekorzyść Firmy. EVENEM sp. z o.o. regularnie informuje udziałowców o istotnych aspektach funkcjonowania Firmy, np. o przyjętej polityce handlowej, osiąganych wynikach i perspektywach jej rozwoju. PRZESTRZEGANIE STANDARDÓW ETYCZNYCH Kodeks Etyczny wprowadza standardy etyczne, z którymi winien zapoznać się i które powinien stosować każdy pracownik Firmy oraz partner/współpracownik/klient. Kodeks Etyczny jest dostępny we wszystkich punktach współpracujących z firmą EVENEM sp. z o.o. Zapisy zawarte w Kodeksie dotyczą całej społeczności firmy, każdego pracownika, partnera i współpracownika bez względu na zajmowane przez niego stanowisko lub osobowość prawną. Popularyzowanie zasad etycznych jest zadaniem każdego pracownika, partnera, współpracownika niezależnie od jego pozycji w strukturze organizacyjnej. Taka postawa przyczyni się bez wątpienia do stałego wzrostu zaufania, kultury pracy i kultury organizacyjnej w EVENEM sp. z o.o. Pozwoli to na osiąganie lepszych wyników finansowych - indywidualnych i zespołowych. Firma EVENEM sp. z o.o. pragnie, prowadząc działalność gospodarczą, promować wartości, które przyczyniają się do lepszej współpracy wewnątrz Firmy, są ukierunkowane na osobę - klienta, wpływają na pozytywny wizerunek prowadzonej firmy i wzrost zaufania. 15

16 Wprowadzając Kodeks Etyczny, EVENEM sp. z o.o. odnosi się do tych zasad, które są ponadczasowe, a ich sukcesywne promowanie i utrwalanie wpływa na zaufanie i wzrost kultury pracy, która ma znaczenie dla rozwoju Firmy. Każdy pracownik ma zatem obowiązek niezwłocznie poinformować o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu naruszenia prawa i zapisów Kodeksu Etycznego, tak by można było podjąć działania zapobiegawcze lub interwencyjne. Jeśli pracownik zauważy naruszenie zasad Kodeksu Etycznego, powinien zwrócić się do swojego przełożonego. Przełożony powinien wysłuchać pracownika i rozpocząć wyjaśnianie zaistniałej sytuacji. Jeżeli pracownik nie darzy swojego przełożonego pełnym zaufaniem, powinien podjąć jedno z następujących działań: - poinformować o nieprawidłowościach lub swoich podejrzeniach Pełnomocnika ds. Etyki, - przedstawić tę kwestię bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Wyjaśnieniu sporów lub nieprawidłowości służyć będą między innymi spotkania z Prezesem Zarządu. W niestandardowych przypadkach, jeżeli w rachubę będzie wchodzić dobro Firmy, Prezes Zarządu na spotkanie może zaprosić Pełnomocnika ds. Etyki. Pracownik zgłaszający przypadek naruszenia prawa ma zagwarantowaną pełną anonimowość. Proces wyjaśniania sprawy, rozpatrywania skargi, prowadzony jest z zachowaniem całkowitej dyskrecji dotyczącej źródła informacji. PEŁNOMOCNIK DS. ETYKI Pełnomocnik ds. Etyki jest osobą niezwiązaną z firmą, promującą wartości etyczne. Celem powołania Pełnomocnika ds. Etyki jest dbałość o przestrzeganie standardów etycznych. Dlatego też w miarę potrzeb będą odbywały się spotkania (inicjowane przez osoby zainteresowane), mające doprowadzić do rozstrzygnięcia pojawiających się problemów czy wątpliwości etycznych. Pełnomocnikiem ds. Etyki w Firmie EVENEM sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Pawlas. Z Pełnomocnikiem ds. Etyki można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej 16

17

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy SA. Kodeks Etyczny. Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z r.

Katowicki Holding Węglowy SA. Kodeks Etyczny. Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z r. Katowicki Holding Węglowy SA Kodeks Etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z 10.05.2012 r. Wydanie 2a, zaktualizowane. Katowice, listopad 2013 r. Wartości etyczne nie stanową

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR SOSW-I.013.11.2011 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Kodeksu Etycznego Pracowników Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji Wartości uniwersalne i szczególne Kodeks Etyki Służby Cywilnej 1 Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Służby Cywilnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK SPIS TREŚCI 1 PREAMBUŁA 3 2 OKREŚLENIE GRUP INTERESARIUSZY 6 3 RELACJE WEWNĘTRZNE 7 4 RELACJE Z KLIENTAMI 8 5 RELACJE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI 10 6 RELACJE Z MEDIAMI 12 7 RELACJE

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Topólka nr 0050.7.2013 z dnia 7.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Gminy Topólka KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie : Kodeksu Etyki Zawodowej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl

Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl Kodeks Etyki Pracowników OBRUM sp. z o.o. 2015Ggwww.obrum.gliwice.pl Preambuła W OBRUM sp. z o.o. obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników, jego celem jest wyznaczenie właściwego kierunku rozwoju kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE PREAMBUŁA MPEC S.A. w Krakowie jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK 1. DOBRE PRAKTYKI w spółce ORLEN Upstream ORLEN Upstream Sp. z o.o. na każdym etapie swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Preambuła Mając na celu dobro mieszkańców, pracując na rzecz wspólnoty samorządowej, podwyższając standardy zachowania względem siebie i świadczonych usług,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Kodeks etyczny Inter Europol Piekarnia Szwajcarska 2015 Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Preambuła 1.2. Misja wizja strategia 1.3. Wartości 1.4. Cele Firmy 2. ZASADY POSTĘPOWANIA 2.1. Firma i jej otoczenie 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ CELE KODEKSU ETYKI Kodeks stanowi zbiór zasad i norm etyczno-moralnych oraz zawodowych, jakimi powinien się

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo