SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności Mielec Tel NIP: Fax: REGON: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS Wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN Numer postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: ) Mielec, dnia 5 lutego 2014 r. Zatwierdzam:

2 - 2 - I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Mielec, ul. Wolności 44, telefon: 17, ; faks: 17, II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej upzp". III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie floty składającej się z 77 pojazdów wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. CPV: Zamówienie dotyczy następujących ubezpieczeń komunikacyjnych: 1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC); 2) ubezpieczenia auto-casco ( AC ); 3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: nr 2 i nr 4. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia r.) do dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia ); 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. posiadają wiedzę i doświadczenie;

3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 upzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed r.). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp, wg wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp;

4 oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych wg wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ; 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

5 Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec. 6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 6.1 ze strony brokera - p. Janusz Wieczerzak- PREKURSOR Sp. z o.o. tel.: w zakresie merytorycznym; 6.2 ze strony zamawiającego - Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej p. Jacek Skiba, tel w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych. VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.mpgk.mielec.pl.), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu

6 - 6 - związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ e ofertę działa/ ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez wykonawcę. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

7 - 7 - muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy i formularz fakultatywnych warunków ubezpieczenia (zał. nr 1 i zał. 2A); b) formularz kosztorysu ofertowego ( zał. nr 2B ) c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (zał. nr 3); d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1uPz(zał. nr 8); e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp; f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

8 - 8 - nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed r.); h) oświadczenie dotyczące powiazań kapitałowych ( zał. nr 9); i) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec, pokój nr 206 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godziny Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz opisane: nazwa (firma)wykonawcy adres wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec Oferta na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Nie otwierać przed dniem: r., godz. 8:05 3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie

9 - 9 - odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 202, w dniu r. o godzinie Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego ( zał. nr 1 ) Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich

10 liczbowo i słownie. 3. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty ( Załącznik nr 2B- Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych - kosztorys ofertowy) XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) cena waga kryterium: 90 %; b) fakultatywne klauzule ubezpieczenia waga kryterium: 10 %. Ad. a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: cena oferowana minimalna brutto C = X 100 pkt X 90%. cena badanej oferty brutto Ad. b) W kryterium fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyjmując wagę 10% za oferowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru: FKU = PKF X 10 %, gdzie: PKF - sumaryczna ilość punktów cząstkowych w kryterium: fakultatywne klauzule ubezpieczenia. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 90 punktów) oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (maksymalnie 10 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

11 wymaganiom określonym w upzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń". 4. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 upzp. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną. 3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców którzy złożyli oferty. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1uPzp. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12 XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego (w trybie z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 upzp) w odniesieniu do nowoprzyjętych pojazdów za stawki nie wyższe niż zawarte w ofercie wykonawcy (zamówieniu podstawowym). XX. Wykaz załączników : Załączniki : 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2 wykaz pojazdów; 3. Załącznik nr 2A formularz fakultatywnych warunków ubezpieczenia; 4. Załącznik nr 2B szczegółowy formularz ofertowy (kosztorys ofertowy); 5. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu; 6. Załącznik nr 4 wymagane warunki ubezpieczeń; 7. Załącznik nr 5 definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych; 8. Załącznik nr 6 szkodowość; 9. Załącznik nr 7 projekty umowy; 10. Załącznik nr 8 oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 upzp; 11. Załącznik nr 9 oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych.

13 OC OFERTA z dnia... Załącznik nr 1 Dane Wykonawcy: Nazwa (firma)... siedziba... nr telefonu... nr faksu... Adres strony internetowej: REGON... NIP Do: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44, Mielec 1. Oferujemy realizację zamówienia dotyczącego usług ubezpieczeń pojazdów (nr postępowania: ) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę: brutto... zł. (słownie...) 2. Usługi będą świadczone sukcesywnie od dnia podpisania umowy ( nie wcześniej niż od dnia r.) do dnia r. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są:... (imię nazwisko, stanowisko) 6. Oświadczamy, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 14. dniowy termin płatności. 7. Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

14 WYKAZ POJAZDÓW Załącznik nr 2 L.P. REJESTR. RODZAJ POJAZDU MARKA POJAZDU MODEL POJAZDU ŁADOWNOŚĆ POJEMN. ROK PROD. WARTOŚĆ BRUTTO WARTOŚĆ NETTO OKRES UBEZPIECZENIA UWZGLĘDNIAJĄCY WYRÓWNANIE NA DZIEŃ r. 1 NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ZTH ZTH LZ NIE PODL. CIĄGNIK ROLNICZY ETESIA HYDRO NIE PODL. WOLNOBIEŻNY WÓZEK WIDŁOWY BUŁG. DV NIE PODL. WOLNOBIEŻNY TUR WUK STĄPORKÓW 10D NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX , NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX , CATERPILLAR 7 NIE PODL. WOLNOBIEŻNY 416C RMI CIĘŻAROWY VOLVO FM RMI 2L67 PRZYCZEPA THULE 13A7, NEC RMI SPECJALNY 11 RMI CIĘŻAROWY FORD 12 RMI CIĘŻAROWY RENAULT MERCEDES- BENZ 1823 ATEGO TRANSIT 2,4 TDCI KANGOO DCI RMI CIĘŻAROWY RENAULT 14 RMI12375 CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO EXPRESS DCI TRAFIC 1.9 DCI RMI 1E27 16 NIE PODL. 17 RMI 49TS CIĄGNIK ROLNICZY WOLNOBIEŻNY ZTH PRONAR SHIBAURA P8 ZEFIR 85K P15F 4WD 15HP CIĄGNIK ROLNICZY MTZ 82 TS RMI W908 CIĘŻAROWY KIA K RZR 1493 PRZYCZEPA INNA MARKA D-732/ RMI 94CA SPECJALNY JELCZ P422K RMI 05JU SPECJALNY MERCEDES DAIMLER BENZ FAUN NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ZTH CATERPILLAR 428B REA 7401 CIĘŻAROWY SKODA-LIAZ SA STIM P RMI 13PE PRZYCZEPA

15 RMI 25CF CIĘŻAROWY MERCEDES DAIMLER BENZ VARIO PRESS REN 4508 SPECJALNY JELCZ SC REA 7409 SPECJALNY JELCZ 325F RZR 4430 PRZYCZEPA INNA MARKA D-732/ RMI J412 CIĘŻAROWY LUBLIN RZT 2272 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-360 SD RMI G215 SPECJALNY (Śmieciarka) MERCEDES FAUN RZR 1493 PRZYCZEPA INNA MARKA D/732/ RMI R135 SPECJALNY MERCEDES 212D FAUN VIAJET REA 5107 SPECJALNY 35 RMI 39PJ NACZEPA INNA MARKA 36 RMI E852 SPECJALNY JELCZ SK INNA MARKA STIM MERCEDES DAIMLER BENZ 1314 K REA 7986 SPECJALNY STAR W RMI 21FE SPECJALNY JELCZ 422D REA 7989 CIĘŻAROWY STAR A RMI 88EW CIĘŻAROWY SKODA DAEWOO- ANDORIA 41 RMI E393 CIĘŻAROWY LUBLIN OCTAVIA 1.8 TURBO LUBLIN TOWOS RMI 36AU SPECJALNY JELCZ 415/ RMI 28EA CIĘŻAROWY CITROEN C15D RMI 88RL CIĘŻAROWY RENAULT MASTER DCI NIE PODL. WOLNOBIEŻNY TUR WUK STĄPORKÓW TUR 10D NIE PODL. WOLNOBIEŻNY 47 NIE PODL. 48 NIE PODL. PBMD MADRO WDS 10H WOLNOBIEŻNY TUR CATERPILLAR 428B WOLNOBIEŻNY TUR CATERPILLAR 416C NIE PODL. CIĄGNIK ROLNICZY ETESIA HYDRO H14DN REN 4302 SPECJALNY JELCZ SCK 3Z RMI 85XS CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER RMI A208 SPECJALNY JELCZ-FAUN P422 VARIOPRESS

16 RMI CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO RMI 4W76 SPECJALNY MAN TG/360A/PA RMI CIĘŻAROWY IVECO DAILY 35C112D RMI CIĘŻAROWY VOLVO FL RMI 36WR PRZYCZEPA CYNKOMET T RMI 35WR PRZYCZEPA PRONAR T RMI CIĘŻAROWY FIAT DUCATO NIE PODL. KOPARKO- ŁADOWARKA HITACHI XCMG ZL 30G RMI CIĘŻAROWY FIAT DUCATO RMI CIĘŻAROWY MAN F NIE PODL. KOPARKO- ŁADOWARKA CATERPILLAR 428E RMI CIĘŻAROWY OPEL 65 ST70531 SPECJALNY MAN/STAR VIVARO 1,9 DTI , TGA-3WS 24S A/E TGS X2/4B RMI SPECJALNY STAR SMW RMI 1R98 CIĄGNIK URSUS C RMI 03PE PRZYCZEPA POM-ŚREM TO NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX WGD21R NIE PODL. WOLNOBIEŻNY CATERPILLAR 428F RMI ciężarowy RENAULT MASTER RMI Ciężarowy CITROEN JUMPER RMI 3C89 Ciągnik rolniczy URSUS RMI osobowy VW Caddy 2.0SDI RMI ciężarowy Renault Midlum RMI CIĘŻAROWY IVECO Pojazd zostanie dostarczony r. SPECJALNY MAN AC EUROCARGO ML TGS KAISER Eco

17 Formularz fakultatywnych warunków ubezpieczenia Załącznik nr 2 A - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź Lp. Klauzule fakultatywne Oferowane Ilość warunki pkt. 1. Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa zero 20 Franszyza integralna ( kwota do wysokości której wykonawca nie odpowiada za szkodę ) w wysokości do 200,00 PLN 0 2. Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania w auto casco 30 Brak włączenia 0 3. Gwarantowana suma ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia pojazdów 20 Brak włączenia 0 4. Nie stosowanie przez ubezpieczyciela ograniczenia wypłaty 30 odszkodowania w przypadku spowodowania szkody na skutek przekroczenia dozwolonej na danym terenie prędkości Brak włączenia 0 RAZEM , dnia.... podpis osoby uprawnionej (nych) do reprezentowania wykonawcy

18 Załącznik nr 2 B Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych (kosztorys ofertowy) L.P. REJESTR. RODZAJ POJAZDU MARKA POJAZDU MODEL POJAZDU ŁADOWNOŚĆ POJEMN. ROK PROD. SKŁADKA OC SKŁADKA AC SKŁADKA NNW OKRES UBEZPIECZENIA 1 NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ZTH ZTH LZ X NIE PODL. CIĄGNIK 3 NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ROLNICZY ETESIA HYDRO NIE PODL. WOLNOBIEŻNY TUR WÓZEK WIDŁOWY BUŁG. DV X WUK STĄPORKÓW 10D X NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX NIE PODL. WOLNOBIEŻNY CATERPILLAR 416C X RMI CIĘŻAROWY VOLVO FM X RMI 2L67 PRZYCZEPA THULE 13A7, NEC X X RMI SPECJALNY MERCEDES- BENZ 1823 ATEGO RMI CIĘŻAROWY FORD 12 RMI CIĘŻAROWY RENAULT TRANSIT 2,4 TDCI KANGOO DCI RMI CIĘŻAROWY RENAULT 14 RMI12375 CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO EXPRESS DCI TRAFIC 1.9 DCI RMI 1E27 CIĄGNIK ROLNICZY PRONAR P8 ZEFIR 85K NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ZTH SHIBAURA P15F 4WD 15HP X RMI 49TS CIĄGNIK ROLNICZY MTZ 82 TS X RMI W908 CIĘŻAROWY KIA K RZR 1493 PRZYCZEPA INNA MARKA D-732/ X X RMI 94CA SPECJALNY JELCZ P422K X MERCEDES DAIMLER 21 RMI 05JU SPECJALNY BENZ FAUN NIE PODL. WOLNOBIEŻNY ZTH CATERPILLAR 428B X REA 7401 CIĘŻAROWY SKODA-LIAZ SA X RMI 13PE PRZYCZEPA 25 RMI 25CF CIĘŻAROWY STIM MERCEDES DAIMLER BENZ P X X VARIO PRESS REN 4508 SPECJALNY JELCZ SC X REA 7409 SPECJALNY JELCZ 325F X

19 RZR 4430 PRZYCZEPA INNA MARKA D-732/ X X RMI J412 CIĘŻAROWY LUBLIN RZT 2272 CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-360 SD X RMI G215 SPECJALNY (Śmieciarka) MERCEDES FAUN RZR 1493 PRZYCZEPA INNA MARKA D/732/ X X RMI R135 SPECJALNY MERCEDES 212D FAUN VIAJET REA 5107 SPECJALNY JELCZ SK X RMI 39PJ NACZEPA INNA MARKA 36 RMI E852 SPECJALNY INNA MARKA STIM X X MERCEDES DAIMLER BENZ 1314 K X REA 7986 SPECJALNY STAR W X RMI 21FE SPECJALNY JELCZ 422D X REA 7989 CIĘŻAROWY STAR A X RMI 88EW CIĘŻAROWY SKODA DAEWOO- ANDORIA 41 RMI E393 CIĘŻAROWY LUBLIN OCTAVIA 1.8 TURBO LUBLIN TOWOS X RMI 36AU SPECJALNY JELCZ 415/ X RMI 28EA CIĘŻAROWY CITROEN C15D X RMI 88RL CIĘŻAROWY RENAULT MASTER DCI WUK WOLNOBIEŻNY STĄPORKÓW TUR TUR 10D X NIE PODL. 46 NIE PODL. WOLNOBIEŻNY 47 NIE PODL. 48 NIE PODL. PBMD MADRO WDS 10H X WOLNOBIEŻNY TUR CATERPILLAR 428B X WOLNOBIEŻNY TUR CATERPILLAR 416C X NIE PODL. CIĄGNIK ROLNICZY ETESIA HYDRO H14DN REN 4302 SPECJALNY JELCZ SCK 3Z 1996 X RMI 85XS CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER RMI A208 SPECJALNY JELCZ-FAUN P422 VARIOPRESS RMI CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO RMI 4W76 SPECJALNY MAN TG/360A/PA RMI CIĘŻAROWY IVECO DAILY 35C112D RMI CIĘŻAROWY VOLVO FL

20 RMI 36WR PRZYCZEPA CYNKOMET T RMI 35WR PRZYCZEPA PRONAR T RMI CIĘŻAROWY FIAT DUCATO NIE PODL. KOPARKO- ŁADOWARKA HITACHI XCMG ZL 30G RMI CIĘŻAROWY FIAT DUCATO RMI CIĘŻAROWY MAN F NIE PODL. KOPARKO- ŁADOWARKA CATERPILLAR 428E RMI CIĘŻAROWY OPEL 65 ST70531 SPECJALNY MAN/STAR VIVARO 1,9 DTI TGA-3WS 24S A/E TGS X2/4B RMI SPECJALNY STAR SMW X RMI 1R98 CIĄGNIK URSUS C X RMI 03PE PRZYCZEPA POM-ŚREM TO X X NIE PODL. WOLNOBIEŻNY MELEX WGD21R 2008 X NIE PODL. WOLNOBIEŻNY CATERPILLAR 428F RMI ciężarowy RENAULT MASTER RMI Ciężarowy CITROEN JUMPER RMI 3C89 Ciągnik rolniczy URSUS RMI osobowy VW Caddy 2.0SDI RMI ciężarowy Renault Midlum RMI CIĘŻAROWY IVECO Pojazd zostanie dostarczony r. SPECJALNY MAN EUROCARGO ML X TGS KAISER Eco RAZEM:, dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo