Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XXIX"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXVII Wprowadzenie... XXIX Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. [Zakres przedmiotowy]... 5 I.. Zadania państwa... 7 II.. Katalog podmiotów: obywatele polscy oraz wybrane kategorie cudzoziemców... 7 III.. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały... 8 IV.. Rezydenci długoterminowi UE... 9 V.. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy... 9 VI.. Pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany VII.. Ochrona czasowa IX.. Ochrona uzupełniająca X.. Inne kategorie cudzoziemców objętych PromZatrU XI.. Zasiłki i inne świadczenia Art. 2. [Słowniczek] I.. Legalne definicje pojęć zawartych w PromZatrU II.. Definicja pojęcia bezrobotny III.. Warunki uzyskania statusu bezrobotnego IV.. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych V.. Wybrane definicje ustawowe Art. 2a. [Zakres ochrony] Art. 2b. [Zastosowanie przepisów ustawy] Rozdział 2. Polityka rynku pracy Art. 3. [Krajowy Plan Działań] Art. 4. [Zadania ministra właściwego do spraw pracy] XIX V

2 Art. 5. [Minister właściwy do spraw pracy jako koordynator] Rozdział 3. Instytucje rynku pracy Art. 6. [Instytucje rynku pracy] I.. Publiczne służby zatrudnienia II.. Organy samorządowe III. Administracja państwowa (rządowa) IV.. Ochotnicze Hufce Pracy V.. Instytucje rynku pracy niewymienione w PromZatrU Art. 7. (uchylony) Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia Art. 8. [Zadania samorządu województwa] I.. Nowelizacja z 2014 r. i jej zakres II.. Wojewódzki urząd pracy jako organ realizujący zadania samorządu województwa III.. Kompetencje wojewódzkich urzędów pracy związane z siecią EURES IV.. Prowadzenie centrum informacji i planowania kariery zawodowej V.. Zasady i tryb zatrudniania dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy VI.. Zasady i tryb odwoływania dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy VII.. Zasady i tryb zatrudniania oraz odwoływania wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy Art. 8a. [Rozstrzygnięcia] Art. 9. [Zadania samorządu powiatu] I.. Zadania wynikające z nowelizacji z 2014 r II.. Powiatowy urząd pracy jako organ realizujący zadania samorządu powiatowego III.. Zasady i tryb zatrudniania dyrektorów powiatowych urzędów pracy IV.. Zasady i tryb odwoływania dyrektorów powiatowych urzędów pracy V.. Zasady i tryb zatrudniania oraz odwoływania wicedyrektorów powiatowych urzędów pracy Art. 9a. [Powiat prowadzący; powiaty dotujące] Art. 9b. [Centra aktywizacji zawodowej w ramach powiatowych urzędów pracy] Art. 9c. [Projekty pilotażowe, środki z rezerwy] Art. 9d. [Decyzja] Art. 10. [Zadania wojewody] Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy Art. 11. [Status OHP] Art. 12. [Zadania OHP] Art. 13. [Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego] VI

3 Art. 14. [Struktura organizacyjna] Art. 15. (uchylony) Art. 16. [Upoważnienie] Art. 17. [Upoważnienie dla RM] Rozdział 6. Agencje zatrudnienia Art. 18. [Formy działalności] I.. Istota i charakter działalności regulowanej II.. Zasady świadczenia usług pracy tymczasowej Art. 18a. [Warunki działania agencji] Art. 18b. (uchylony) Art. 18c. [Usługi niewymagające wpisu do rejestru] Art. 18d. [Prowadzenie rejestru] Art. 18e. [Wniosek o wpis do rejestru] Art. 18f. [Forma elektroniczna wniosku] Art. 18g. [Dane wpisane do rejestru] Art. 18h. [Dodatkowe wyjaśnienia] Art. 18i. [Certyfikat] Art. 18j. [Zmiany wpisu] Art. 18k. [Opłata za wydanie certyfikatu] Art. 18l. [Przesłanki odmowy wpisu] Art. 18m. [Wykreślenie z rejestru] Art. 18n. [Akta ewidencyjne] Art. 18o. [Uprawnienia kontrolne marszałka] Art. 18p. [Zbiorcza informacja z województwa] Art. 18r. [Przetwarzanie danych] Art. 19. [Podmiot świadczący usługi] Art. 19a. (uchylony) Art. 19b. [Ochrona danych] Art. 19c. [Zakaz dyskryminacji] VII

4 Art. 19d. [Opłaty] Art. 19e. [Udzielanie informacji marszałkowi] Art. 19f. [Roczne sprawozdanie z działalności] Art. 19g. [Ogłoszenia i oferty] Art. 19ga. [Zwrot dokumentów] Art. 19h. [Współpraca z organami zatrudnienia] Art. 19i. [Zawiadomienie od przedsiębiorcy zagranicznego] Art. 19j. [Odesłanie] Art. 19k. [Wzór wniosku] Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe Art. 20. [Rejestr instytucji szkoleniowych] Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo rynku pracy Art. 21. [Polityka rynku pracy] Art. 22. [Rady rynku pracy] Art. 23. [Skład rad rynku pracy] Art. 24. [Zlecanie realizacji zadań] Art (uchylone) Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia Art. 33. [Status bezrobotnego; rejestracja] I.. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy II.. Profile pomocy i sposób ich ustalenia III.. Obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy IV.. Praktyka absolwencka bezrobotnego V.. Pozbawienie statusu bezrobotnego VI.. Pozbawienie statusu poszukującego pracy Art. 34. [Pośrednictwo pracy] Art. 34a. [Indywidualny plan działania] Rozdział 10. Usługi rynku pracy Art. 35. [Usługi rynku pracy] Art. 36. [Pośrednictwo pracy] VIII

5 Art. 36a. [Sieć EURES] Art. 36b. [Wniosek o udzielenie akredytacji] Art. 36c. [Odmowa udzielenia akredytacji] Art. 36d. [Umowa akredytacyjna] Art. 36e. [Pozbawienie akredytacji] Art. 37. (uchylony) Art. 38. [Poradnictwo zawodowe] Art. 39. [Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy] Art. 39a. [Osoby niezarejestrowane; korzystanie z usług rynku pracy] Art. 39b. [Osoby powyżej 18. roku życia; korzystanie z usług rynku pracy] Art. 39c. [Przedsiębiorcy; korzystanie z usług rynku pracy] Art. 40. [Szkolenie bezrobotnych] I.. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń przez starostę II.. Zadania powiatowych urzędów pracy w kwestii szkoleń III.. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej IV.. Trójstronne umowy szkoleniowe Art. 41. [Dodatek szkoleniowy] Art. 42. [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia] Art. 42a. [Dofinansowanie studiów podyplomowych] Art. 43. [Sfinansowanie szkolenia z Funduszu Pracy] Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy Art. 44. [Instrumenty rynku pracy] Art. 45. [Uprawnienia starosty] Art. 46. [Uprawnienia starosty] I.. Dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy II.. Wniosek o refundację III.. Odmowa przyznania refundacji IV.. Rozliczenie wydatków w ramach refundacji V.. Środki na podjęcie działalności gospodarczej Art. 47. [Refundacja] Art. 48. [Dodatek aktywizacyjny] Art. 48a. [Zorganizowany przejazd bezrobotnych, koszty] IX

6 Art. 49. [Dodatkowe działania] Art. 49a. [Programy specjalne] Art. 50. [Obowiązek przedstawienia propozycji zatrudnienia] Art. 51. [Zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia] Art. 52. (uchylony) Art. 53. [Staż i przygotowanie zawodowe] Art. 53a. [Formy przygotowania zawodowego dorosłych] Art. 53b. [Realizacja według programu] Art. 53c. [Egzamin kwalifikacyjny] Art. 53d. [Egzamin sprawdzający] Art. 53e. [Czas odbywania przygotowania] Art. 53f. [Udzielenie dni wolnych] Art. 53g. [Stypendium] Art. 53h. [Przerwanie programu przygotowania] Art. 53i. [Refundacja wydatków] Art. 53j. [Jednorazowa premia] Art. 53k. [Pomoc de minimis] Art. 53l. [Źródło finansowania kosztów] Art. 53m. [Delegacja dla ministra] Art. 54. [Składki na ubezpieczenie] Art. 55. [Stypendium] Art. 56. [Zwrot kosztów z tytułu prac interwencyjnych] Art. 57. [Zwrot kosztów z tytułu robót publicznych] Art. 58. [Świadczenia emerytalne] Art. 59. [Skierowanie do prac interwencyjnych] Art. 59a. [Wyłączenia] Art. 59b. [Wykazy pracodawców i osób] Art. 59c. [Zasady udzielania pomocy] X

7 Art. 60. [Upoważnienie] Art. 60a. [Grant] Art. 60b. [Świadczenie aktywizacyjne] Art. 60c. [Refundacja kosztów] Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia] Art. 61. [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem] Art. 61a. [Warunek skierowania na staż] Art. 61b. [Umowa z agencją zatrudnienia] Rozdział 11a. (uchylony) Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej Art. 61e. [Przeznaczenie środków] Art. 61f. [Warunki dopuszczalności] Art. 61g. [Podmioty właściwe] Art. 61h. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy] Art. 61i. [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej] Art. 61j. [Terminy] Art. 61k. [Warunki udzielenia pożyczki] Art. 61l. [Warunki udzielenia pożyczki] Art. 61m. [Forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu] Art. 61n. [Podstawa rozliczenia pożyczek] Art. 61o. [Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki] Art. 61p. [Warunki umorzenia] Art. 61q. [Przesłanki umorzenia] Art. 61r. [Charakter umorzenia] Art. 61s. [Współpraca pośredników finansowych] Art. 61t. [Koordynator realizacji pożyczek] Art. 61u. [Zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] Art. 61v. [Zadania pośredników finansowych] XI

8 Art. 61w. [Zadania starostów] Art. 61x. [Potwierdzenie zatrudnienia bezrobotnego] Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy Art. 62. [Świadczenia przysługujące rolnikom] Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja Art. 62a. [Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja] Art. 62b. [Czas trwania] Art. 62c. [Zasady finansowania] Rozdział 13. (uchylony) Art (uchylone) Rozdział 13a. Programy specjalne Art. 66a. [Realizacja programów] Art. 66a 1. [Zasady udzielania pomocy] Art. 66b. [Upoważnienie dla ministra] Rozdział 13b. Programy regionalne Art. 66c. [Inicjowanie programów] Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych Art. 66d. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych] Art. 66e. [Wybór powiatów; zakres działań] Art. 66f. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych, elementy] Art. 66g. [Rekrutacja] Art. 66h. [Obowiązki realizatora] Art. 66i. [Wynagrodzenie] Art. 66j. [Wskaźniki, wzory] Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30.roku życia Art. 66k. [Bon szkoleniowy] Art. 66l. [Bon stażowy] Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy] Art. 66n. [Bon na zasiedlenie] XII

9 Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich Art (uchylone) Art. 69a. [Przeznaczenie środków KFS] Art. 69b. [Przeznaczenie środków KFS] Art. 70. [Obowiązek pracodawcy w razie zwolnień monitorowanych] Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. [Zasiłek dla bezrobotnych] Art. 72. [Wysokość zasiłku] Art. 73. [Okres pobierania zasiłku] Art. 73a. [Prace społecznie użyteczne] Art. 74. [Zawiadomienie o podjęciu zatrudnienia] Art. 75. [Wyłączenie prawa do zasiłku] Art. 76. [Nienależnie pobrane świadczenie] Art. 77. [Dziedziczenie świadczeń z tytułu bezrobocia] Art. 77a. [Solidarność obowiązku zwrotu świadczenia] Art. 78. [Zbieg praw do świadczeń] Art. 79. [Okresy pobierania zasiłku] Art. 80. [Zachowanie prawa do zasiłku] Art. 81. [Zaokrąglenie kwot] Art. 81a. [Wygaśnięcie decyzji] Art. 82. [Ogłoszenie przeciętnej stopy bezrobocia] Art. 83 [Upoważnienie] Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Art. 84. [Prawo do wykonywania pracy za granicą] Art. 85. [Podejmowanie pracy za granicą] Art. 86. [Zaliczenie okresów pracy] Art. 87. [Wykonywanie pracy na terenie RP przez cudzoziemców] Art. 88. [Zezwolenie na pracę] XIII

10 Art. 88a. [Strona postępowania] Art. 88b. [Wojewoda; zezwolenia na pracę] Art. 88c. [Informacja od starosty] Art. 88d. [Zgoda właściwego organu] Art. 88e. [Zezwolenie na czas określony] Art. 88f. [Treść zezwolenia] Art. 88g. [Wygaśnięcie zezwolenia] Art. 88h. [Obowiązki podmiotu zatrudniającego] Art. 88i. [Ważność zezwolenia] Art. 88j. [Odmowa wydania zezwolenia] Art. 88k. [Uchylenie zezwolenia] Art. 88l. [Informacja] Art. 88m. [Wygaśnięcie pozwolenia na pracę] Art. 89. [Okresy zatrudnienia] Art. 90. [Upoważnienie] Art. 90a. [Wpłata] Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia Art. 91. [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia] Art a. (uchylone) Art. 99b. [Obowiązek doskonalenia kwalifikacji] Art. 99c. [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia] Art [Dodatki do wynagrodzenia] Art (uchylony) Art (uchylony) Art. 102a. (uchylony) Rozdział 18. Fundusz Pracy Art [Status Funduszu Pracy] Art [Obowiązkowe składki] Art. 104a. [Składki] XIV

11 Art. 104b. [Składki na Fundusz Pracy; ulgi] Art. 104c. [Zwolnienie od opłacania składek] Art [Zwolnienie z opłacania składek] Art [Przychody Funduszu] Art. 106a. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] Art. 106b. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] Art. 106c. [Przeznaczenie środków] Art [Pobór składek] Art [Przeznaczenie środków Funduszu] Art [Przekazanie środków] Art. 109a. [Koszty szkoleń] Art. 109b. [Środki Funduszu przekazywane do ZUS] Art. 109c. [Środki Funduszu przekazywane do urzędu wojewódzkiego] Art. 109d. [Środki na spłatę kredytów mieszkaniowych] Art. 109e. [Przekazanie środków] Art. 109f. [Wsparcie] Art. 109g. [Przekazanie środków na finansowanie] Art [Odesłanie do przepisów o finansach publicznych] Rozdział 19. Nadzór i kontrola Art [Nadzór] Art [Zespół inspektorów] Art [Zalecenia pokontrolne] Art [Wykonawca zastępczy] Art. 114a. [Ocena wyników nadzoru] Art [Nierealizowanie zaleceń wojewody] Art (uchylone) Art. 118a. [Kontrola wydatkowania środków] Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny] XV

12 Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy Art [Niezawiadomienie powiatowego urzędu pracy] Art [Zatrudnianie cudzoziemca nieposiadającego zezwolenia na pracę] Art. 120a. [Przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności karnej] Art [Prowadzenie agencji zatrudnienia bez zezwolenia] Art. 121a. [Zakaz pobierania dodatkowych opłat] Art. 121b. [Skutki niezawarcia umowy] Art. 121c. [Nieprzekazanie informacji] Art [Nieopłacanie składek na Fundusz Pracy] Art [Odmówienie zatrudnienia] Art (uchylony) Art [Stosowanie KPW] Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących Art (pominięte) Rozdział 22. Przepisy przejściowe Art [Dotychczasowe świadczenia z tytułu bezrobocia] Art [Roboty publiczne] Art [Zasiłki] Art [Dotychczasowe składy rad zatrudnienia] Art [Instytucje szkoleniowe] Art [Nabyte uprawnienia] Art [Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu] Art [Przepis przejściowy] Art [Ostatni nabór] Art [Zaciąganie kredytów i pożyczek] Art [Przepisy wykonawcze] Art [Upoważnienie] Art. 150a. [Warunki nabycia prawa do zasiłku] Art. 150b. [Prawo do świadczenia przedemerytalnego] XVI

13 Art. 150c. [Wypłaty bez odsetek] Art. 150d. [Ponowne naliczenie; nowe okoliczności] Art. 150e. [Praca za granicą, zasiłek] Rozdział 23. Przepisy końcowe Art [Derogacja] Art [Wejście w życie] Część II. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy w pytaniach i odpowiedziach Obowiązki pracodawcy w związku z powołaniem pracownika do rady rynku pracy (Dorota Wołoszyn-Kądziołka) Wliczanie do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych okresu stażu finansowanego z Funduszu Pracy (Marek Rotkiewicz) Praktyka absolwencka a obowiązek zgłaszania się w PUP (Dorota Wołoszyn-Kądziołka) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy (Dorota Wołoszyn-Kądziołka) Wymiar urlopu a okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego i pobierania w związku z tym stypendium (Marek Rotkiewicz) Prowadzenie szkoleń przez wolontariuszy (Dorota Wołoszyn-Kądziołka) Poinformowanie PUP o podjęciu przez bezrobotnego innej pracy zarobkowej (Marek Rotkiewicz) Informacja o zmianie siedziby instytucji szkoleniowej (Dorota Wołoszyn-Kądziołka) Niezdolność stażystki do pracy z powodu ciąży i porodu (Marek Rotkiewicz) Zawarcie ze stażystą dodatkowej umowy zlecenia na prace wykraczające poza program stażu (Marek Rotkiewicz) Nieusprawiedliwiona nieobecność stażysty w trakcie odbywania stażu (Marek Rotkiewicz) Zwolnienie bezrobotnego zatrudnionego w ramach robót publicznych z powodu długotrwałej choroby (Marek Rotkiewicz) Obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu (Marek Rotkiewicz) Korzystanie przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych z ZFŚS (Marek Rotkiewicz) XVII

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo