Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller Wdrażanie w życie zrównoważonych zakupów Październik 2014 Obowiązuje wszystkich dostawców SABMiller Procurement

2 Spis treści Słowo wstępne Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller Zakres i zastosowanie Prawa człowieka i standardy pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy Etyka biznesu Zrównoważone podejście do środowiska Współpraca z dostawcami na rzecz realizacji standardów Kodeksu Dostawców Kontakt O firmie SABMiller SABMiller działa w branży piwa i napojów bezalkoholowych dostarczając orzeźwienia milionom ludzi na całym świecie i uprzyjemniając spotkania towarzyskie tym, którzy delektują się naszymi napojami. Dzięki naszym lokalnym przedsiębiorstwom wpływamy na poprawę źródeł utrzymania ludności i na rozwój społeczeństw. Jako eksperci w dziedzinie piw lokalnych, produkujemy ponad 200 lokalnych marek piwa oraz sztandarowe marki globalne. SABMiller prowadzi działalność w ponad 80 krajach na świecie zatrudniając około 70 tys. pracowników. Jesteśmy drugim co do wielkości na świecie producentem piwa i codziennie, w każdej minucie sprzedawanych jest ponad 140 tys. butelek piwa produkowanego przez SABMiller. Słowo wstępne Tony Van Kralingen Dyrektor Grupy ds. zintegrowanych dostaw i zasobów ludzkich, SABMiller Plc SABMiller Procurement, pion zintegrowanych zakupów globalnych, dokonuje zakupów towarów i usług niezbędnych naszym lokalnym przedsiębiorstwom do produkcji i sprzedaży piwa oraz napojów bezalkoholowych. Lokalne zespoły zakupowe utrzymują kontakty z tysiącami miejscowych, regionalnych i globalnych dostawców. Dokonując wyboru dostawców staramy się osiągać doskonałość w zakresie obsługi, oraz spójność standardów jakości i dostępu do innowacji, dążąc jednocześnie do zwiększania korzyści na rzecz SABMiller. Z równą determinacją angażujemy się we współpracę z dostawcami w celu ciągłego podnoszenia standardów zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że długofalowy zrównoważony wzrost dostawców ma duże znaczenie dla sukcesów, które wspólnie z nimi odnosimy wiemy również, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw stoją przed wieloma podobnymi zagrożeniami i możliwościami co my. Wyrażamy przekonanie, że współpracując z dostawcami i ich środowiskami możemy stawić czoła owym zagrożeniom i wykorzystać wspólne możliwości dla dobra wszystkich. Jesteśmy zdeterminowani rozwijać długofalowe i wartościowe relacje z dostawcami, a także aktywnie wybierać i wspierać tych, którzy dzielą nasze wartości i zobowiązania określone w strategii zrównoważonego rozwoju SABMiller pod nazwą Postaw na piwo. Rozwój biznesu i społeczności Odpowiedzialne spożycie Oszczędzanie wody Czyste środowisko Wydajne i przyjazne uprawy Jesteśmy przekonani, że SABMiller Procurement ma do odegrania kluczową rolę w zakresie rozwoju biznesu i społeczeństw w łańcuchach dostaw, zmniejszania w łańcuchu wartości emisji i zanieczyszczeń w celu uzyskania korzyści zarówno finansowych jak i ekologicznych, w promowaniu przyjaznych upraw i zrównoważonego wykorzystania gruntów dla naszych surowców. Podstawą tych działań będzie egzekwowanie zasadniczych norm w zakresie praw człowieka, standardów pracy, transparentności i etyki. Strona 1

3 Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller przedstawia nasze oczekiwania dotyczące spełnienia przez dostawców pewnych podstawowych wymagań. W naszej koncepcji nie chodzi tylko o monitorowanie przestrzegania wymogów, ale także o poznawanie wyzwań, zachęcanie do wprowadzania udoskonaleń, oraz o przekazywanie w ręce dostawców odpowiedzialności za działania prowadzone w łańcuchu dostaw. Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki lokalne i wyzwania stojące przed dostawcami w rejonach świata, gdzie prowadzimy działalność i dokonujemy zakupów. Wyznaczone w niniejszym dokumencie standardy minimalne będą egzekwowane na mocy zawieranych umów, a od dostawców oczekujemy ciągłego monitorowania czy są one przestrzegane zarówno przez nich samych jak i przez ich dostawców. Uzupełnieniem Kodeksu Postępowania Dostawców są Wytyczne w sprawie Odpowiedzialnego Zaopatrzenia, które mają pomóc dostawcom: w doskonaleniu praktyk dotyczących naszych kluczowych surowców i w realizacji standardów wyższych od wymaganego minimum. we współpracy z SABMiller nad realizacją pięciu źródeł wzrostu w ramach dążenia do osiągania korzyści dla naszych przedsiębiorstw i dla społeczeństwa. Zakres i zastosowanie Zastosowanie Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller określa niepodlegające negocjacji, minimalne standardy, których oczekujemy od naszych dostawców w ramach produkcji materiałów i realizacji usług dla SABMiller. Kodeks nie ogranicza możliwości dostawców do przekraczania owych standardów. Od dostawców stosujących Kodeks oczekuje się przestrzegania praw krajowych i innych stosownych przepisów, a jeśli postanowienia prawne i niniejszy Kodeks dotyczą tego samego zagadnienia, oczekuje się zastosowania postanowienia zapewniającego większą ochronę. Kodeks ten stanowi rozszerzenie Kodeksu Postępowania i Etyki w Biznesie SABMiller, oraz Polityki SABMiller w sprawie Praw Człowieka. Propagowanie zasad Kodeksu Postępowania Dostawców w łańcuchu dostaw Od dostawców zawierających umowy z SABMiller oczekuje się propagowania zasad Kodeksu w ich własnych łańcuchach dostaw, a także zapewnienia by te zasady były przestrzegane. Dostawcy będący handlowcami i pośrednikami zobowiązani są dopilnować by producenci i rolnicy dostarczający surowców mieli pełną świadomość zasad Kodeksu, wyrażonych w nim postanowień, a także ich znaczenia i skutków dla ich własnych praktyk produkcyjnych czy rolniczych. Od dostawców usług oczekuje się egzekwowania podobnych zobowiązań zrównoważonego rozwoju po stronie organizacji wchodzących w skład ich łańcuchów wartości. Strona 2

4 Wykazanie zgodności Warunkiem wstępnym dla wszystkich kontraktów na dostawy jest potwierdzenie przyjęcia niniejszego Kodeksu. Podpisując kontrakt i przyjmując zamówienie, dostawca podejmuje zobowiązanie, że jego działania podlegać będą postanowieniom zawartym w Kodeksie. Na wniosek SABMiller, dostawcy muszą w sposób zadowalający wykazać podporządkowanie się postanowieniom Kodeksu. SABMiller rutynowo korzysta z usług niezależnych audytorów, którzy sprawdzają zastosowanie się dostawców do treści Kodeksu. Badania te obejmują poufne rozmowy z pracownikami danego zakładu. W sytuacji, gdy SABMiller zostanie poinformowany o działaniach lub warunkach niezgodnych z Kodeksem, SABMiller zażąda podjęcia działań naprawczych. Podpisując kontrakty z pośrednikami lub firmami handlowymi, SABMiller może zwrócić się do nich z wnioskiem o przeprowadzenie badania zgodności z Kodeksem u ich dostawców produkcyjnych lub rolnych. SABMiller zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z dostawcą, który nie może wykazać zachowania postanowień Kodeksu. Prawa człowieka i standardy pracy SABMiller z determinacją wdraża Dokument Ramowy i Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka, a także zobowiązuje do przestrzegania tych podstawowych zasad swych partnerów w łańcuchach dostaw. Wśród szeregu konwencji uznawanych przez SABMiller jest również konwencja ONZ Global Compact, której SABMiller jest jednym z sygnatariuszy. Zobowiązaliśmy się też do prowadzenia działalności zgodnie z Uniwersalną Deklaracją Praw Człowieka, Wytycznymi OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Zasadami ONZ dotyczącymi Awansu Społecznego Kobiet, Trójstronną Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie Zasad dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, oraz zgodnie z Podstawowymi Konwencjami MOP dot. Standardów Pracy. Zachęcamy naszych dostawców do przyjęcia tych samych międzynarodowych standardów i oczekujemy od nich przestrzegania praw człowieka należnych pracownikom w miejscu pracy, oraz propagowania praw człowieka w łańcuchach dostaw. Zasady mające obejmować pracowników, dotyczą również pracowników kontraktowych i wszelkich innych pracowników, którzy nie mają podpisanej formalnej umowy o zatrudnieniu. Wprowadzenie uczciwych i konkurencyjnych wynagrodzeń i czasu pracy Dostawcy muszą zapewniać pracownikom uczciwe wynagrodzenie i świadczenia spełniające przynajmniej przepisy dotyczące najniższego wynagrodzenia za pracę, a także inne, stosowne przepisy dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy, lub układy zbiorowe. W krajach gdzie ustawodawca przewidział najniższe wynagrodzenie na poziomie niewystarczającym dla zapewnienia pracownikowi i jego rodzinie przyzwoitego standardu życiowego, dostawca powinien dążyć do wypłacania wynagrodzenia, które zaspokoi przynajmniej podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin. Przed podjęciem pracy przez pracowników, należy im przekazać zrozumiałe informacje na temat warunków zatrudnienia. Przy każdorazowej wypłacie wynagrodzenia, pracownicy powinni otrzymać wyraźne i zrozumiałe informacje na temat jego obliczenia. Nie zezwala się na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę w ramach działań dyscyplinarnych, ani też nie zezwala się na dokonywanie potrąceń nieprzewidzianych w prawie krajowym bez wyraźnej zgody zainteresowanego pracownika. Wszelkie działania dyscyplinarne powinny być ewidencjonowane. Dostawcy powinni dopilnować, aby czas pracy był zgodny z przepisami prawa krajowego i stosownymi standardami branżowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zapewniają wyższą ochronę. W żadnym razie od pracowników nie będzie się oczekiwać regularnej pracy powyżej 60 godzin w tygodniu, chyba że występują okoliczności wyjątkowe (które nie obejmują jednak przewidywalnych odchyleń sezonowych). Pracownikom trzeba zapewnić przynajmniej jeden dzień wolny od pracy w ciągu siedmiu dni, praca w nadgodzinach musi być dobrowolna, a wynagrodzenie za nią ma być wypłacane według wyższej stawki. Strona 3

5 Zniesienie pracy dzieci Dostawcy zobowiązani są surowo zabronić wykorzystywania dzieci do pracy. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy, praca dzieci obejmuje prace zagrażające ich bezpieczeństwu umysłowemu, fizycznemu, społecznemu i moralnemu; jest to także praca kolidująca z edukacją dzieci. W zakresie najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia dostawcy muszą przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych krajowego prawa pracy, a jeśli prawo krajowe nie jest wystarczające, muszą oni uwzględniać standardy międzynarodowe. Konwencja nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy określa, że młodociani poniżej 18 roku życia nie mogą być zatrudniani w porze nocnej lub w warunkach niebezpiecznych. Dostawcy muszą też stosować właściwe i poddające się kontroli mechanizmy weryfikacji wieku w ramach procedur rekrutacyjnych. Praca dzieci jest dopuszczalna w określonych sytuacjach, w granicach prawa krajowego i konwencji MOP. Uczestnictwo dzieci i młodocianych w pracach, które nie zagrażają ich zdrowiu lub rozwojowi osobistemu, ani nie kolidują z ich edukacją, jest akceptowane i może pozytywnie wpłynąć na doskonalenie ich umiejętności. Swoboda zrzeszania się i uznanie prawa do negocjacji zbiorowych Dostawcy muszą uszanować prawo wyboru pracowników do zrzeszania się w prawnie uznanych związkach zawodowych, bez obawy przed zastraszaniem, prześladowaniem czy presją. Tam gdzie prawo ogranicza swobodę zrzeszania się lub tworzenia układów zbiorowych, dostawca musi ułatwić rozwój podobnych sposobów niezależnego i swobodnego zrzeszania się oraz tworzenia układów zbiorowych. Zakaz prac przymusowej i obowiązkowej Dostawcy zobowiązani są zakazać wszelkich rodzajów pracy przymusowej, czy to w formie pracy więźniów, pracy za długi, pracy niewolniczej czy wszelkiego rodzaju pracy wymuszonej. W celu zapewnienia przestrzegania prawa, dostawcy zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich i skutecznych systemów zarządzania. Pracownicy nie mogą być zobowiązywani do wpłacania kaucji lub składania w depozycie dokumentów tożsamości, muszą też mieć swobodę rozwiązania stosunku pracy po odpowiednim okresie wypowiedzenia. W najszerszym możliwym zakresie, praca powinna być wykonywana w oparciu o uznany stosunek pracy, ustalony w oparciu o prawo i praktyki krajowe. Prawo ziemskie Dostawcy muszą respektować prawa ziemskie ludzi i społeczeństw będących w obszarze ich łańcuchów dostaw i operacji. Od dostawców, którzy posiadają, nabywają lub kontrolują grunty, oczekuje się poszanowania praw ziemskich poprzez: (a) przedstawienie prawnej lub zwyczajowej własności gruntów, lub prawa do ich wykorzystania (b) uzyskanie, przed nabyciem lub uzbrojeniem terenu, bezpłatnej zgody wszystkich zainteresowanych społeczności, która to zgoda zostanie wydana z odpowiednim wyprzedzeniem i w oparciu o rzetelne informacje (c) wprowadzenie, w przypadku nabycia znaczącego obszaru ziemskiego przekraczającego 100 ha, mechanizmu składania skarg mającego na celu rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących własności ziemi. Strona 4

6 Zero tolerancji dla dyskryminacji Dostawcy zobowiązani są do stworzenia środowiska pracy, wolnego od dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, kastę, pochodzenie narodowe, religię, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, orientację seksualną, poglądy polityczne, członkostwo związkowe, pochodzenie społeczne, status HIV/AIDS lub ze względu na jakiekolwiek inne arbitralne czynniki. Dostawcy nie mogą stosować dyskryminacji na podstawie żadnego z powyższych czynników podczas zatrudniania, wynagradzania, umożliwiania dostępu do szkoleń, awansów czy podczas rozwiązywania umowy o pracę. Mechanizmy składania skarg Dostawcy są zobowiązani do wprowadzenia systemów umożliwiających składanie anonimowych skarg, tworzenie raportów oraz administrację. Mechanizmy składania skarg muszą być poddawane ciągłemu monitoringowi, konieczne jest prowadzenie ewidencji i zachowanie poufności przy podejmowaniu stosownych działań. Należy poinformować pracowników w jaki sposób mogą uzyskać dostęp do mechanizmów składania skarg. Traktowanie pracowników z zachowaniem godności i szacunku Dostawcy nie mogą pozwalać na surowe lub nieludzkie traktowanie pracowników. Dostawcy winni zabronić krzywdzenia lub dyscyplinowania fizycznego, grożenia krzywdą fizyczną, molestowania seksualnego lub innego, inwektyw oraz wszelkich form zastraszania. Bezpieczeństwo i higiena pracy SABMiller oczekuje od dostawców zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zdrowych środowisk pracy. Warunki pracy Polityki i procedury dostawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą spełniać podstawowe wymogi prawne. W sytuacji gdy takie wymagania nie istnieją, dostawca musi zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków, obrażeń ciała i narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, korzystając z wiedzy obowiązującej w branży. Obiekty dostawców muszą być zbudowane i utrzymywane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez odpowiednie przepisy prawa. Pracownicy muszą byś poddawani regularnym i ewidencjonowanym szkoleniom BHP, a szkolenia takie należy powtarzać w przypadku nowych pracowników lub tych, którym wyznaczono nowe obowiązki. Pracownikom należy zapewnić wodę pitną, środki ochrony indywidualnej, właściwe oświetlenie, dostęp do urządzeń sanitarnych i wentylację pomieszczeń. Strona 5

7 Bezpieczne i godne zakwaterowanie W sytuacjach gdy dostawcy zapewniają pracownikom zakwaterowanie, musi być ono czyste, bezpieczne i spełniające podstawowe potrzeby pracowników. Pracownicy powinni mieć swobodę wchodzenia i wychodzenia z budynków, w których ich zakwaterowano. Obiekty muszą być zbudowane i utrzymywane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze. Miejsce zakwaterowania musi być oddzielone od obszarów produkcyjnych zakładu. Materiały niebezpieczne Dostawcy są zobowiązani do oznaczenia materiałów niebezpiecznych i środków chemicznych, a także zapewnić ich bezpieczny przeładunek, przemieszczanie, składowanie, recykling, odzysk i utylizację zgodnie ze stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych Dostawcy są zobowiązani zagwarantować odpowiednie polityki i procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dostawcy są zobowiązani do przydzielenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy członkowi wyższej kadry kierowniczej, muszą też zapewnić odpowiednie przygotowanie pracowników i obiektów na sytuacje awaryjne. Dotyczy to przynajmniej wprowadzenia procedur ewakuacyjnych, detekcji płomieni, odpowiednich wyjść awaryjnych, a także regularnego przeprowadzania próbnych alarmów na wypadek zagrożenia. Etyka biznesu Wysokie standardy etycznego postępowania i przejrzystości mają dla SABMiller fundamentalne znaczenie. Posiadamy własny Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie, który obowiązuje wszystkich pracowników naszej grupy, jak również strony trzecie działające w imieniu SABMiller. Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie jest dostępny na naszej stronie internetowej ( określa on minimalne oczekiwania w zakresie standardów zachowań i postępowania. Włączając Zasady Przejrzystości i Etyki w Biznesie do naszego Kodeksu Postępowania Dostawców chcemy te standardy rozszerzyć na cały łańcuch dostaw. Uczciwe, etyczne i zgodne z wymaganiami postępowanie w biznesie Dostawcy są zobowiązani do działania w sposób etyczny i prawy w każdym momencie, a także do przestrzegania lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Konflikt interesów, prezenty i reprezentacja Dostawcy nie mogą angażować się w żadne niestosowne formy płatności, przedstawiać lub przyjmować bezpośrednich lub pośrednich propozycji czynów niezgodnych z prawem, lub też namawiać do nich naszych pracowników. Dostawcy powinni unikać sytuacji, w których może powstać konflikt interesów; są również zobowiązani do bezzwłocznego ujawnienia firmie SABMiller wszelkich pojawiających się konfliktów interesów. SABMiller Procurement nie przyjmuje prezentów ani propozycji rozrywek od obecnych czy potencjalnych dostawców. Strona 6

8 Zwalczanie korupcji SABMiller z determinacją dąży do wykorzenienia korupcji z wszelkich transakcji biznesowych. Dostawcom w żadnych okolicznościach nie wolno angażować się w działania korupcyjne, takie jak łapownictwo czy wszelkie inne formy niewłaściwej lub bezprawnej zapłaty dotyczy to oszustw finansowych, prania pieniędzy, wymuszania, oraz drobnych gratyfikacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce Antykorupcyjnej dla Dostawców SABMiller, która jest dostępna na naszej stronie internetowej ( W polityce tej wyszczególniono oczekiwania SABMiller względem dostawców, którzy powinni działać na rzecz zapewnienia ciągłej realizacji wysokich standardów antykorupcyjnych SABMiller, oraz przestrzegać naszych najlepszych praktyk w tym zakresie. Przejrzystość informacji na temat pochodzenia Dostawcy są zobowiązani do posiadania możliwości wykazania firmie SABMiller źródeł oryginalnego pochodzenia (w tym również kraju pochodzenia) materiałów dostarczanych dla SABMiller. W celu umożliwienia zbadania przestrzegania wymogów od źródła surowca do odbiorcy, SABMiller może zwrócić się do dostawców wybranych surowców o przedstawienie mapy łańcucha dostaw sięgającej źródła pochodzenia. Zrównoważone podejście do środowiska SABMiller wymaga od dostawców przede wszystkim przestrzegania wszelkich krajowych przepisów dotyczących środowiska i prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. System zarządzania środowiskowego W celu określenia, kontroli i minimalizowania znaczących skutków działalności na środowisko, dostawca powinien prowadzić politykę środowiskową, oraz stosować właściwe procedury i systemy zarządzania środowiskowego. Dostawcy są zobowiązani do wyznaczenia wśród wyższej kadry kierowniczej osoby odpowiedzialnej za wpływ środowiskowy. Dostawcy są zobowiązani informować o wszelkich inspekcjach prowadzonych przez lokalne urzędy, wraz z podaniem szczegółowych informacji na temat oficjalnych zażaleń, działań prawnych lub zaleceń. Wszystkie wymagane zezwolenia środowiskowe i rejestry muszą być przez cały czas zgodne z prawem. Zmniejszenie poziomu odpadów, zużycia zasobów i zanieczyszczeń Dostawcy są zobowiązani do optymalizacji zużycia zasobów naturalnych, wdrażania i wykazywania efektywnych sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom; do zmniejszania zużycia wody; zmniejszania śladu energetycznego i węglowego; odzysku i recyklingu opakowań, a także do zmniejszania poziomu odpadów usuwanych na składowiska oraz odpadów poużytkowych. Współpraca z dostawcami na rzecz realizacji standardów Kodeksu Dostawców Oczekujemy od dostawców transparentności w zakresie zrównoważonych praktyk społecznych, środowiskowych i biznesowych, a także aktywnego zaangażowania w nasze polityki i procesy. Wśród dostawców prowadzimy regularny monitoring i korzystając z różnych kwestionariuszy pytamy o ich praktyki biznesowe dzięki temu jesteśmy w stanie określić i zbadać ewentualne ryzyko etyczne czy społeczne. Zastrzegamy sobie również prawo do weryfikacji przestrzegania wymogów i przeprowadzania wśród dostawców, w każdym momencie trwania umowy o współpracy, audytów stanowiących element ciągłego monitoringu. W przypadku braku zgodności z wymogami będziemy współpracować z dostawcami w celu rozwiązania stwierdzonych braków przez podejmowanie działań naprawczych. w sytuacji przedłużającej się lub nadmiernej niezgodności z wymaganiami, SABMiller zastrzega sobie prawo do zrewidowania prowadzonej z dostawcą współpracy. Strona 7

9 Dla zagwarantowania wprowadzenia w życie Kodeksu i ciągłej obserwacji postępów w jego zakresie, aktywnie współpracujemy z dostawcami już na bardzo wczesnym etapie działań zakupowych. Czynności te realizowane są w w ramach Procesu Akredytacji Dostawców prowadzonego przed uruchomieniem dostaw podstawowych materiałów i usług. Oczekujemy wtedy od dostawców przedstawienia informacji na temat zarządzania prawami człowieka, ryzykiem w miejscu pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, etyką biznesu i zrównoważonym podejściem do środowiska w każdym zakładzie dostawcy. Dostawcy będą poproszeni o zarejestrowanie się w SEDEX i o wypełnienie ankiety internetowej obejmującej cztery filary Kodeksu Dostawcy SABMiller. Od istniejących dostawców oczekuje się regularnej weryfikacji i aktualizacji ankiet. Sedex oferuje prosty i skuteczny sposób monitorowania praktyk dotyczących etyki i odpowiedzialności, umożliwiając dostawcom bezpieczne przedstawianie raportów, a także udostępnianie i przechowywanie informacji na temat sposobów pracy. Korzystając z platformy SEDEX dążymy do zminimalizowania uciążliwości sprawozdawczości po stronie dostawców. Dostawcy posiadający wielu klientów i będący członkami Sedex muszą wypełnić ankiety tylko raz i podlegają audytom według tych samych standardów. W oparciu o profil ryzyka dotyczący zakładów dostawców, możemy też poprosić dostawców o zlecenie niezależnego audytu etycznego. SABMiller jest również członkiem AIM-PROGRESS, czyli forum wiodących firm z branży FMCG, producentów i dostawców dzielących najlepsze praktyki i współpracujących na rzecz promowania odpowiedzialnych praktyk zaopatrzeniowych. Promując wzajemne uznawanie audytów dostawców przeprowadzonych przez inną spółkę należącą do AIM-PROGRESS, forum to zmniejsza obciążenie związane z powtarzającymi się audytami etycznymi. Osiągnięcia naszych dostawców w zakresie praw człowieka, pracy, bezpieczeństwa i higieny, etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju środowiskowego, przedstawiane są w postaci kart wyników dostawców (scorecards) prowadzona jest też obserwacja realizowanych postępów. Jest to integralny element naszej metody badania zaangażowania dostawców. Ostatecznym naszym celem jest stworzenie platformy do budowy świadomości i udostępniania najlepszych praktyk. SABMiller jest również członkiem AIM-PROGRESS, czyli forum wiodących firm z branży FMCG, producentów i dostawców dzielących najlepsze praktyki i współpracujących na rzecz promowania odpowiedzialnych praktyk zaopatrzeniowych. Promując wzajemne uznawanie audytów dostawców przeprowadzonych przez inną spółkę należącą do AIM-PROGRESS, forum to zmniejsza obciążenie związane z powtarzającymi się audytami etycznymi. Osiągnięcia naszych dostawców w zakresie praw człowieka, pracy, bezpieczeństwa i higieny, etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju środowiskowego, przedstawiane są w postaci kart wyników dostawców (scorecards) prowadzona jest też obserwacja realizowanych postępów. Jest to integralny element naszej metody badania zaangażowania dostawców. Ostatecznym naszym celem jest stworzenie platformy do budowy świadomości i udostępniania najlepszych praktyk. Strona 8

10 Kontakt Zakupy: SABMiller Procurement GmbH Turmstrasse 26, 6300 Zug, Szwajcaria Zrównoważony rozwój: SABMiller Sustainable Development (Corporate Affairs): SABMiller Plc, Centrala Spółki One Stanhope Gate W1K 1AF London, Anglia Strona 9

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług

HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług HSBC Kodeks postępowania Grupy HSBC w zakresie etyki i ochrony środowiska naturalnego dla dostawców towarów i usług Wersja 8.0 Październik 2016 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE... 3 ZAKRES... 3 POLITYKA...

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O.

KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. KODEKS DOSTAWCY PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO DAMŁYN SP. Z O.O. Wersja 01 ; Październik 2014 Wprowadzenie 1. Zamysł Kodeks dostawcy PZM DAMŁYN określa nie podlegające negocjacjom minimalne standardy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC

I. Zakres zobowiązań TUI Travel PLC Polskojęzyczna wersja dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny w przypadku sprzeczności z wersją angielskojęzyczną obowiązują zapisy tej drugiej. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy TUI Travel

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T:

Kodeks dostawców. CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: Kodeks dostawców G R U P Y N O W Y S T Y L CENTRALNY DZIAŁ ZAKUPÓW T: + 48 13 437 6100 www.nowystylgroup.pl/dla-dostawcow 1. Wstęp Grupa Nowy Styl jest europejskim liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski)

Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Dostawca Roche Kodeks Etyki (Tłumaczenie na język polski) Kodeks Etyki Dostawców Roche We wszystkich obszarach swojej działalności Roche postępuje z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój oraz dąży do tego,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5

Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5 Kodeks etyczny dla dostawców firmy Danfoss Zatwierdzono przez SNA Wydanie 7.1, 06/10/2010 Strona 1 z 5 Język: PL 1 Wprowadzenie Firma Danfoss jest bardzo zaangażowana w zrównoważony rozwój gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy

Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Strona 1 z 5 Kwestionariusz zrównoważonego rozwoju Dostawcy Dostawcy proszeni są o podanie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Wavin zachęca swoich dostawców, aby dokładnie zidentyfikować obszary,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska

ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska ORSAY Kodeks Postępowania: Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa i Ochrona Środowiska My w ORSAY oraz wszystkie powiązane z nami jednostki uważamy się za przedsiębiorstwo, które stara się w handlu

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy

Kodeks Postępowania Dostawcy Kodeks Postępowania Dostawcy Kodeks Postę powania Dostawcy 1. DOBROWOLNOŚĆ ZATRUDNIENIA 1.1 Zakazuje się pracy przymusowej w jakiejkolwiek jej formie, w tym pracy niewolniczej, pracy osób będących ofiarami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg

Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Kodeks Postępowania Dostawców i Licencjobiorców Grupy Carlsberg Wstęp Nasze deklaracje Grupa Carlsberg angażuje się w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz ochronę środowiska poprzez opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.0 Systemy i dokumentacja 2.0 Środowisko pracy 3.0 Szkolenia 4.0 Zagrożenia dla zdrowia i wypadki przy pracy

SPIS TREŚCI 1.0 Systemy i dokumentacja 2.0 Środowisko pracy 3.0 Szkolenia 4.0 Zagrożenia dla zdrowia i wypadki przy pracy Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, ponieważ jesteśmy świadomi jak istotną rolę odgrywają

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Nasze zobowiązania i wartości 2 Cele Kodeksu 3 Zakres Kodeksu 3 Stosowanie Kodeksu 4 Zgodność z wymaganiami Kodeksu 4 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis

Tłumaczenie wersji angielskiej. Kodeks Dostawcy Novartis Tłumaczenie wersji angielskiej Wersja 1.0. 01-04-2013 Wprowadzenie Cel Etyka kieruje każdym aspektem naszej działalności od badań, rozwoju, produkcji, przez marketing, aż po dystrybucję. Program Odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG

KODEKS DOSTAWCÓW. Imperial Logistics International B.V. & Co. KG KODEKS DOSTAWCÓW Imperial Logistics International B.V. & Co. KG www.imperial-international.com Jako przedsiębiorstwo działające na całym świecie ponosimy szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie godnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

HUGO BOSS Standardy Społeczne

HUGO BOSS Standardy Społeczne - 1 - HUGO BOSS Standardy Społeczne 1. Wstęp Standardy Społeczne określają podstawowe prawa pracowników zatrudnianych przez dostawców firmy HUGO BOSS, a także zawierają podstawowe standardy środowiskowe.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy

Indorama Ventures Public Company Limited. Kodeks etyczny dostawcy Indorama Ventures Public Company Limited Kodeks etyczny dostawcy Kodeks etyczny dostawcy Firma Indorama Ventures Public Company Limited oraz jej spółki zależne/powiązanej (łącznie zwane Spółką) są zaangażowane

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania C&A dla dostawców towarów

Kodeks postępowania C&A dla dostawców towarów Kodeks postępowania C&A dla dostawców towarów Uwaga: poniższy tekst jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Dokumentem prawnie wiążącym jest oryginalna wersja angielska. - Kwiecień 2015 - Wstęp Model

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW POLITYKA FIRMY Założenia polityki 1. Provident Polska S.A. uznaje swoją odpowiedzialność za zarządzanie wywieranymi przez siebie wpływami pośrednimi i dąży do uwzględnienia wpływów etycznych, społecznych oraz związanych

Bardziej szczegółowo

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego.

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego. Kodeks etyczny 1 Wstęp Nasz Kodeks etyczny to minimalny standard, który stosujemy w dążeniu do stałego doskonalenia środowiska produkcyjnego i warunków pracy z etycznego i socjalnego punktu widzenia. Kodeks

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych

THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych THIMM Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych I. Wprowadzenie Grupa THIMM ma prawo do zachowania statusu niezależnej i odpowiedzialnej firmy rodzinnej. THIMM zobowiązuje się do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej Preambuła ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY Kodeks Postę powania Dostawcy Wstę p: Primark, wiodący i rozszerzający swą działalność mię dzynarodowy sprzedawca odzieży zobowiązał się do zdobywania produktów najwyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA KWIECIEŃ 2015

KODEKS POSTĘPOWANIA KWIECIEŃ 2015 Wstęp Kodeks określa zasady, do których przestrzegania zobowiązują się zagraniczni dostawcy produkujący odzież i akcesoria na zlecenie LPP. Jest to zbiór wytycznych dla wszystkich przedsiębiorstw współpracujących

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem

Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem Warunki implementacji dla partnerów biznesowych objętych procesem monitorowania BSCI (producentów) I. Wprowadzenie Dla celów niniejszego dokumentu pojęcie producenci odnosi się do partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda. Wersja czerwca 2015 roku Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda Wersja 1.0 24 czerwca 2015 roku Spis treści 1.0 Wstęp i stosowanie... 2 2.0 Stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów i kodeksu dostawców.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców Kodeks postępowania dla dostawców 2013 r. Wstęp autorstwa Duncana Palmera, Dyrektora Finansowego Jak opisano szczegółowo w Kodeksie Etyki i Zasad Postępowania w Biznesie firmy Reed Elsevier, wyznaczyliśmy

Bardziej szczegółowo