Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru Handlowego: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, KRS , NIP , REGON z kapitałem zakładowym zł. Regulamin: Oznacza niniejszy Regulamin określający sposób korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Interseroh. Użytkownik: Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający odpowiednią formę prawną, będący przedsiębiorcą, korzystający z Usług Interseroh, który zawiera z Interseroh umowę lub składa zamówienie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz podmiot korzystający z Serwisu Interseroh, bez konieczności rejestracji i zawierania umowy. Serwis: Serwis internetowy za pomocą, którego świadczone są Usługi przez Interseroh. Usługi: To wszelkie usługi dostępne na stronie internetowej Interseroh, świadczone przez Interseroh drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w tym odpłatna usługa w postaci sprawozdania emisyjnego, odpadowego lub opakowaniowego dostępnych na stronie internetowej. Aplikacja: Oferowany przez Interseroh, w ramach usługi odpłatnej, program przeznaczony do wypełniania udostępnionych formularzy raportów i sprawozdań wymaganych od przedsiębiorców, przez przepisy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prawa autorskie: Aplikacja oraz udostępnione formularze stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie może korzystać z nich w żaden inny sposób niż poprzez wypełnienie i przesłanie do właściwego organu udostępnionych formularzy raportów i sprawozdań, w szczególności nie jest uprawniony do powielania, rozpowszechniania, odtwarzania, publicznego pokazywania formularzy. Użytkownik może jedynie przechowywać wypełniony egzemplarz formularza dla własnych celów archiwizacyjnych.

2 Rejestracja: Procedura zakładania konta przez Użytkownika, która po dokonaniu płatności lub skorzystania z kodu dostępu bezpłatnego umożliwia mu dostęp do usług odpłatnych oferowanych przez Interseroh. Podczas rejestracji Użytkownik podaje określone dane potrzebne do realizacji usługi odpłatnej. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i wymagania dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Interseroh drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową oraz prawa i obowiązki Użytkownika. 1.2 Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 1.3 Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik akceptuje treść umowy. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez dokonanie płatności lub podanie kodu z kuponu rabatowego. 1.4 Użytkownik, który otrzymał od Interseroh specjalny kod na kuponie rabatowym, otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji do dnia 31 marca 2015 r. w zakresie umożliwiającym wypełnienie formularzy dla roku sprawozdawczego 2014 r. Kod rabatowy jest kodem jednorazowego użytku i może być od wykorzystany tylko przez, tego Użytkownika, któremu został on udostępniony Umowa o korzystanie z odpłatnych usług może być zawarta przez Użytkownika na okres 1 roku lub 3 lat. 1.6 Jeżeli umowa, po zakończeniu jej obowiązywania, nie zostanie przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy przestaje wiązać Użytkownika i Interseroh. W takim wypadku Użytkownik traci dostęp do Aplikacji. 1.6 Umowa na świadczenie odpłatnych usług może być zawarta w dowolnie wybranym terminie. 1.7 Bezpodstawne zerwanie umowy nie upoważniania do zwrotu opłat poniesionych za zakup usługi odpłatnej. 2. Rodzaj i zakres usług odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną: 2.1 Sprawozdanie emisyjne - aplikacja umożliwiająca wypełnienie formularza: zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, w następującym zakresie: - paliw spalanych w silnikach spalinowych, -paliw spalanych w kotłach grzewczych o mocy cieplnej nie przekraczającej 5 MW - ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych. 2.2 Sprawozdanie odpadowe aplikacja umożliwiająca wypełnienie formularza: do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w następującym zakresie:

3 - Dział 1.Dane o posiadaczu odpadów - Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów 2.3 Sprawozdanie opakowaniowe aplikacja umożliwiająca wypełnienie w pełnym zakresie formularza: - OPAK 1 - dla producenta opakowań - OPAK 2 - dla importera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - OPAK 3 - dla eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz dla eksportera lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach 2.4 Wypełnione sprawozdanie użytkownik samodzielnie składa we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. 3. Warunki techniczne korzystania z serwisu: 3.1 Korzystanie z serwisu wymaga posiadania od Użytkownika: a. komputera osobistego, tabletu lub smartfona, który będzie miał zainstalowaną jedną z poniżej wskazanych przeglądarek internetowych: - Internet Explorer wersja 9 lub wyższa - Google Chrome wersja 30 lub wyższa - Mozilla Firefox wersja 25 lub wyższa b. programu do obsługi poczty elektronicznej oraz konta poczty elektronicznej ( ); c. łącza internetowego. 4. Prawa i obowiązki Użytkownika: 4.1 Przez zawarcie Umowy Użytkownik zobowiązuje się do: - podawania prawdziwych i aktualnych danych oraz utrzymywania ich aktualności, - korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, - nieużywania Serwisu do publikacji, udostępniania lub rozpowszechniania informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, w tym do wysyłania spamu - nieingerowania w jakikolwiek sposób w treść i strukturę Serwisu Interseroh - działania w sposób, który nie wywoła szkód u innych użytkowników Serwisu. 4.2 Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w ramach Serwisu należą do Interseroh. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia

4 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 5. Naruszenie obowiązków przez Użytkownika: 5.1 W wypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Interseroh może zawiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych w związku z naruszeniem i zażądać niezwłocznego zaprzestania działań. 5.2 Niezależnie od postanowień ust. 5.1, w wypadku naruszenia Regulaminu, Interseroh może zawiesić świadczenie usług odpłatnych oraz dokonać wypowiedzenia Umowy bez zwrotu poniesionych przez Użytkownika opłat za korzystanie z usług odpłatnych. W takim wypadku Interseroh może także zablokować Użytkownikowi możliwość dokonania kolejnej Rejestracji w Serwisie. 6. Opłaty: 6.1 Za korzystanie z odpłatnych usług oferowanych przez Interseroh Użytkownik zobowiązany jest wnosić opłaty wg aktualnej wysokości podanej w Serwisie z zastrzeżeniem pkt 6.7. Do opłaty będzie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Opłaty są naliczane za usługę wskazaną w punkcie 2 Regulaminu Użytkownik dokonuje zapłaty za usługę odpłatną za pomocą metody płatności wybranej w procesie dokonywania zamówienia. Dostępne formy płatności: - karta płatnicza - karta kredytowa - system PayU 6.3 Użytkownik akceptując wybraną metodę płatności zobowiązuje się postępować zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do tej metody płatności i upoważnia Interseroh do obciążenia go opłatami za usługę odpłatną. 6.4 Użytkownik akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Interseroh prześle fakturę wystawioną na podstawie danych podanych w procesie Rejestracji na podany Użytkownika. Użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres wskazując jednocześnie, w jakiej formie należy przesyłać faktury. 6.5 W wypadku opóźnienia w płatnościach ponad 14 dni Interseroh może zawiesić dalsze wykonywanie usług odpłatnych. 6.6 Opłaty wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, niezwiązane z dostępem Użytkownika do Serwisu, odprowadza samodzielnie Użytkownik. 6.7 Użytkownicy, którzy otrzymali od Interseroh kod na kuponie rabatowym mogą skorzystać z Aplikacji nieodpłatnie. Kod rabatowy umożliwia bezpłatne korzystania z Aplikacji do dnia 31 marca 2015 r. w zakresie umożliwiającym wypełnienie formularzy tylko za rok sprawozdawczy Cookies:

5 7.1 Interseroh w ramach Serwisu wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Interseroh zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta Użytkownik umożliwia takie działania. 8. Poufność i ochrona danych: 8.1 Interseroh oświadcza, że korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, jak również z pozostałych Usług oferowanych w Serwisie Interseroh, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do jakichkolwiek informacji zawartych w Aplikacji, formularzach, a także udzielanych przez Użytkownika przy korzystaniu z pozostałych Usług. Interseroh zapewnia, iż w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 8.2 Administratorem danych, jest INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17/27, Warszawa, Polska. 8.3 Interseroh powierzył przetwarzanie danych Interseroh Management GmbH, Stollwerckstr. 9a, Köln, Niemcy w następującym zakresie: a. Imię i nazwisko b. Adres c. Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż w punkcie b d. Nr telefonu e. Adres 8.4 Interseroh przetwarza dane osobowe w celu zawarcia, wykonania, zmiany i rozwiązania umowy z Użytkownikiem. 8.5 Interseroh przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej na stronie internetowej. Na stronie internetowej umieszcza się pole do zaznaczenia wyrażenia zgody wraz z tekstem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia akcji mailingowych. 8.6 Podanie danych osobowych Interseroh jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania pociąga za sobą brak możliwości korzystania z usługi odpłatnej, o ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia danej usługi. 8.7 Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu. 8.8 Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6 8.9 Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, jak również pozostałych Usług oferowanych w Serwisie Interseroh, umożliwia każdorazowo Użytkownikowi identyfikację stron usług, jak również potwierdzenie faktu złożenia przez Użytkowników oświadczeń woli i ich treści, które są niezbędne do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tych usług oraz jej zakończenia, w każdej chwili, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną W wypadku uzyskania przez Interseroh wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Interseroh może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości. 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług: 9.1 Użytkownikowi korzystającemu z aplikacji przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym terminie jej obowiązywania. W przypadku rozwiązania przez Użytkownika Umowy przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, koszt poniesiony przez Użytkownika za wybrany Pakiet nie podlega zwrotowi. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od zapoznania się z nową wersją regulaminu. 9.2 Świadczenie Usług dla podmiotów, które nie dokonały Rejestracji kończy się w momencie opuszczenia przez nich strony internetowej Interseroh. 9.3 W wypadku dokonania płatności umowa o świadczenie usługi odpłatnej zostaje zawarta na okres jednego roku lub trzech lat. 9.4 Użytkownik na 30 dni przed wygaśnięciem umowy otrzyma informację o dacie zakończenia obowiązywania bieżącej umowy oraz możliwości jej przedłużenia. 9.5 Interseroh może rozwiązać umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadkach naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. 10. Reklamacje: 10.1 Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących niewłaściwego lub wadliwego działania Serwisu a także, gdy Interseroh świadczy Usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Aplikacji regulowane są każdorazowo w Licencji Użytkownik powinien złożyć reklamację przed upływem 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji Użytkownik składa reklamację, według swojego wyboru, w formie pisemnej na następujący adres siedziby Interseroh: ul. J. Kubickiego 17/27, Warszawa lub elektronicznej na adres W reklamacji Użytkownik zawiera dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz szczegółowo opisuje przedmiot reklamacji Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Interseroh. Interseroh powiadamia Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji w ten sam sposób, w jaki reklamacja została przez Użytkownika złożona. 11. Odpowiedzialność:

7 11.1 Interseroh ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty oraz do maksymalnej kwoty odszkodowania równej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia za świadczone przez Interseroh na rzecz Użytkownika usługi odpłatne określone niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Interseroh za szkody wyrządzone przez Interseroh umyślnie Interseroh nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w szczególności przez: (i) Brak dostępu do Serwisu spowodowany przez okoliczności poza kontrolą Interseroh, w szczególności działania osób trzecich, na które nie ma wpływu i którym nie może zapobiec np. awarie w sieci; (ii) Działania Użytkownika niezgodne z Regulaminem, (iii) Nieprawidłowe działania serwisów podmiotów trzecich, (iv) Podanie przez Użytkownika błędnych lub niewłaściwych danych, (v) Przesłanie przez Użytkownika sprawozdań/raportów po terminie wynikającym z przepisów prawa, (vi) Przesłanie przez Użytkownika zainfekowanych plików, (vii) Nieprawidłowe korzystanie z Serwisu, (viii) Korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie, (ix) Zagubienie danych dostępowych przez Użytkownika, (x) Zdarzenia o charakterze siły wyższej. 12. Przerwy techniczne: 12.1 Interseroh zastrzega możliwość wystąpienia przerw technicznych w dostępie do Aplikacji O każdorazowej planowanej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany poprzez umieszczenie komunikatu na stronie na co najmniej 3 dni przed planowaną przerwą techniczną. Ponadto Interseroh informuje Użytkowników o planowanej przerwie technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Z tytułu planowanych przerw technicznych Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie od Interseroh W przypadku wystąpienia nieplanowanych przerw technicznych, Interseroh zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ustalenia i usunięcia przyczyny nieplanowanej przerwy technicznej. Z tytułu nieplanowanych przerw technicznych Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie od Interseroh.

8 13. Ochrona praw własności intelektualnej: 13.1 Interseroh zastrzega, że Aplikacja stanowi przedmiot praw wyłącznych Interseroh i podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Green Business, nazwy Interseroh, logo, materiałów oraz innych elementów aplikacji (w tym elementów graficznych oraz układu i kompozycji aplikacji) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy Interseroh udzieli Użytkownikowi wyraźnej pisemnej zgody na korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji oraz podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Aplikacji, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. 14. Prawo właściwe i sąd właściwy: 14.1 Prawem właściwym dla umowy o usługi świadczone przez Interseroh w ramach Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z usługami świadczonymi przez Interseroh w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla Interseroh. 15. Postanowienia końcowe: 15.1 Interseroh zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej aplikacji (www.greenbusiness.com.pl) 15.2 O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany podczas pierwszego logowania do aplikacji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Każda zmiana w Regulaminie wymaga akceptacji nowego regulaminu przez Użytkownika na stronie internetowej aplikacji w momencie pierwszego logowania po zmianie treści regulaminu Kontakt z Interseroh możliwy jest drogą elektroniczną na adres jak również pisemnie na adres siedziby Interseroh wskazany w definicjach niniejszego Regulaminu W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu Aktualna treść Regulaminu, znajduje się na stronie internetowej pod adresem Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej, tj. od r.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: BOK PPUC: Data nadania: Dane Użytkownika: wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo