TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku"

Transkrypt

1 ubezpieczenia Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia g³owy 2-4 II. III. IV. Uszkodzenia twarzy Uszkodzenia narz¹du wzroku Uszkodzenia narz¹du s³uchu V. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i prze³yku 7-8 VI. VII. VIII. IX. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich nastêpstwa Uszkodzenia brzucha i ich nastêpstwa Uszkodzenia narz¹dów moczowo-p³ciowych Ostre zatrucia, nag³e dzia³ania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych X. Uszkodzenia krêgos³upa, rdzenia krêgowego i ich nastêpstwa XI. XII. XIII. XIV. Uszkodzenia miednicy Uszkodzenia koñczyny górnej Uszkodzenia koñczyny dolnej Pora enia lub niedow³ady poszczególnych nerwów obwodowych AA/NNW/TRF/3.00 1

2 I. USZKODZENIA G OWY 1. Uszkodzenie pow³ok czaszki (bez uszkodzeñ kostnych) a) znaczne, rozleg³e (powy ej 5 cm d³ugoœci) szpec¹ce, œci¹gaj¹ce blizny (w zale noœci od rozmiaru, widocznoœci, tkliwoœci blizn 1-10 itp.) Utrata skóry ow³osionej oskalpowanie (w zale noœci od obszaru) b) poni ej 25% powierzchni skóry ow³osionej 1-10 c) od 25% do 75 % powierzchni skóry ow³osionej d) powy ej 75% powierzchni skóry ow³osionej W przypadku skutecznej replantacji skalpu lub uzupe³nienia ubytku skóry ow³osionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia w³asnego ow³osienia, nale y oceniaæ wg punktu 1a. 2. Uszkodzenie koœci sklepienia i podstawy czaszki, w zale noœci od rozleg³oœci a) szczeliny z³amañ 1-5 b) wg³obienia, fragmentacja Ubytki w koœciach sklepienia czaszki o ³¹cznej powierzchni, w zale noœci od rozmiarów a) poni ej 10 cm ² 1-10 b) od 10 do 50 cm ² c) powy ej 50 ² Je eli powsta³y ubytek koœci zosta³ uzupe³niony operacj¹ plastyczn¹ z dobrym efektem, odsetek trwa³ego uszczerbku, oceniony wg powy szej zasady, nale y zmniejszyæ o po³owê. -Je eli przy uszkodzeniach i ubytkach koœci czaszki (poz. 2 i 3) wystêpuj¹ jednoczeœnie uszkodzenia pow³ok czaszki (poz.. 1), nale y osobno oceniaæ stopieñ uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki koœci wg poz.. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia pow³ok czaszki wg poz Utrwalone, utrzymuj¹ce siê mimo prawid³owego leczenia, powik³ania towarzysz¹ce uszkodzeniom wymienionym w poz 1, 2, 3 w postaci: nawracaj¹cego, mimo leczenia operacyjnego, p³ynotoku usznego lub nosowego, przewlek³ego zapalenia koœci, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie ocenia siê dodatkowo, w zale noœci od rodzaju i stopnia powik³añ Pora enia i niedow³ady pochodzenia mózgowego a) pora enie po³owicze, pora enie koñczyn dolnych uniemo liwiaj¹ce samodzielne stanie i chodzenie (0-1 wg skali Lovette a) 100 b) g³êboki niedow³ad po³owiczy lub obu koñczyn dolnych znacznie utrudniaj¹cy sprawnoœæ koñczyn (2 lub 2/3 wg skali Lovette a) c) œredniego stopnia niedow³ad po³owiczy lub niedow³ad obu koñczyn dolnych (3 lub 3/4 wg skali Lovette a) d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedow³ad po³owiczy lub obu koñczyn dolnych (4 lub 4/5 wg skali Lovette a), 5-40 dyskretny deficyt si³y przy obecnoœci zaburzeñ napiêcia miêœniowego, niedostatecznoœci precyzji ruchów itp. e) pora enie koñczyny górnej (0-1 wg skali Lovette a) z niedow³adem koñczyny dolnej (3-4 wg skali Lovette a): - prawej (dominuj¹cej) lewej f) niedow³ad koñczyny górnej (3-4 wg skali Lovette a) z pora eniem koñczyny dolnej (0-1 wg skali Lovette a): - prawej (dominuj¹cej) - ewej g) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny górnej (0-1 wg skali Lovette a): - prawa (dominuj¹ca) -lewa h) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny górnej 2-2/3 wg skali Lovette a: - prawa (dominuj¹ca) -lewa i) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny górnej 3-4 wg skali Lovette a: - prawa (dominuj¹ca) -lewa j) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny dolnej (0-1 wg skali Lovette a) k) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny dolnej (2-2/3 wg skali Lovette a) l) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny dolnej (3-3/4 wg skali Lovette a) ³) monoparezy pochodzenia oœrodkowego dotycz¹ce koñczyny dolnej (4-4/5 wg skali Lovette a) W przypadku wspó³istnienia zaburzeñ mowy pochodzenia oœrodkowego, nale y oceniaæ dodatkowo wg poz. 11, uwzglêdniaj¹c, e ca³kowity uszczerbek z tytu³u uszkodzenia mózgu nie mo e przekroczyæ 100%. - W przypadku wspó³istnienia deficytu ruchowego z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu, nale y oceniaæ wg poz W przypadku ró nicy w nasileniu niedow³adu pomiêdzy koñczynami dolnymi, nale y oceniaæ wg punktu 5 g, oddzielnie dla ka dej koñczyny

3 SKALA LOVETTE A Stopnie Opis upoœledzenia 0 o brak czynnego skurczu miêœnia - brak si³y miêœniowej 1 o œlad czynnego skurczu miêœnia 5 % prawid³owej si³y miêœniowej 2 o wyraÿny skurcz miêœnia i zdolnoœæ wykonania ruchu przy pomocy i odci¹ eniu odcinka ruchomego 20 % prawid³owej si³y miêœniowej 3 0 zdolnoœæ do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciê koœci danego odcinka 50 % prawid³owej si³y miêœniowej 4 o zdolnoœæ do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem 80% prawid³owej si³y miêœniowej 5 0 prawid³owa si³a, tj. zdolnoœæ wykonywania czynnego ruchu z pe³nym oporem 100 % prawid³owej si³y miêœniowej 6. Zespo³y pozapiramidowe a) utrwalony zespó³ pozapiramidowy znacznie utrudniaj¹cy sprawnoœæ ustroju i wymagaj¹cy opieki osób trzecich 100 b) zespó³ pozapiramidowy utrudniaj¹cy sprawnoœæ ustroju w ró nym stopniu (z zaburzeniami mowy, itp.), nie wymagaj¹cy opieki osób trzecich c) zaznaczony zespó³ pozapiramidowy Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawnoœci ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespo³y mó d kowe a) uniemo liwiaj¹ce chodzenie i samodzielne funkcjonowanie 100 b) utrudniaj¹ce w du ym stopniu chodzenie i sprawnoœæ ruchow¹ c) utrudniaj¹ce w miernym stopniu chodzenie i sprawnoœæ ruchow¹ d) utrudniaj¹ce w niewielkim stopniu chodzenie i sprawnoœæ ruchow¹, dyskretne upoœledzenie zbornoœci i precyzji ruchów Padaczka jako izolowane nastêpstwo uszkodzenia mózgu a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropati¹, otêpieniem, uniemo liwiaj¹cym samodzielne funkcjonowanie b) padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otêpiennymi, utrudniaj¹cymi w du ym stopniu samodzielne funkcjonowanie c) padaczka z bardzo czêstymi napadami - 3 napady w tygodniu i wiêcej d) padaczka z napadami - powy ej 2 napadów na miesi¹c e) padaczka z napadami - 2 i mniej napadów na miesi¹c f) padaczka z napadami o ró nej morfologii - bez utrat przytomnoœci Podstaw¹ rozpoznania padaczki s¹: powtarzaj¹ce siê napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna wzglêdnie szpitalna potwierdzaj¹ce rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza lecz¹cego, badania CT i NMR w celu wykluczenia przyczyn nieurazowych. Podejrzenie padaczki nie jest wystarczaj¹ce do uznania uszczerbku z tego tytu³u. - W przypadku wspó³istnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu nale y oceniaæ wg poz Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie), w zale noœc od stopnia zaburzeñ neurologicznych i psychicznych a) ciê kie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemo liwiaj¹ce samodzieln¹ egzystencjê b) encefalopatia ze znacznymi zmianami charakterologicznymi lub du ym deficytem neurologicznym c) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem neurologicznym o œrednim nasileniu d) encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym 5-15 Rozpoznanie encefalopatii powinno byæ potwierdzone wystêpowaniem deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane badaniem neurologicznym, psychiatrycznym, psychologicznym (testami psychologicznymi, np. tzw. triady psychoorganicznej i in.) oraz zmianami w obrazie EEG, TK(CT) lub RM(NMR). 10. Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespo³y cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powsta³e w nastêpstwie urazów czaszkowo-mózgowych a) utrwalone skargi subiektywne zwi¹zane z urazem g³owy w zale noœci od stopnia zaburzeñ (bóle g³owy, zawroty g³owy, zaburzenia pamiêci i koncentracji, zaburzenia snu, dra liwoœæ, nadpobudliwoœæ utrzymuj¹ce siê powy ej 6 miesiêcy od urazu b) zespó³ stresu pourazowego, utrwalone nerwice zwi¹zane z urazem czaszkowo-mózgowym lub ciê kim uszkodzeniem cia³a - w zale noœci od stopnia zaburzeñ, wymagaj¹ce sta³ego leczenia psychiatrycznego Zaburzenia mowy a) afazja ca³kowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafi¹ i aleksj¹ 100 b) afazja ca³kowita motoryczna 60 c) afazja w znacznym stopniu utrudniaj¹ca porozumiewanie siê d) afazja w umiarkowanym i niewielkim stopniu utrudniaj¹ca porozumiewanie siê e) afazja nieznacznego stopnia, afazja amnestyczna, dyskretne zaburzenia mowy, dysfazja Zespo³y podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewn¹trzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem oœrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynnoœæ tarczycy itp.) a) znacznie upoœledzaj¹ce czynnoœæ ustroju b) nieznacznie upoœledzaj¹ce czynnoœæ ustroju Uszkodzenie czêœciowe lub ca³kowite nerwów ruchowych ga³ki ocznej ( nerwy: okoruchowy, bloczkowy, odwodz ¹cy) a) z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji b) z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki c) z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki 5-10 d) zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynnoœci miêœni wewnêtrznych oka

4 14. Uszkodzenie czêœciowe lub ca³kowite nerwu trójdzielnego, w zale noœci od stopnia uszkodzenia a) czuciowe (w tym neuralgia pourazowa) 1-10 b) ruchowe 1-10 c) czuciowo ruchowe Uszkodzenie nerwu twarzowego a) obwodowe ca³kowite z niedomykaniem powieki 20 b) obwodowe czêœciowe w zale noœci od nasilenia dolegliwoœci 3-19 c) izolowane uszkodzenie centralne Wspó³istnienie uszkodzenia nerwu twarzowego z pêkniêciem koœci skalistej nale y oceniaæ wg poz Uszkodzenie centralne nerwu twarzowego wspó³istniej¹ce z innymi objawami œwiadcz¹cymi o uszkodzeniu mózgu oceniaæ wg poz. 5 lub Utrwalone uszkodzenie czêœciowe lub ca³kowite nerwów jêzykowo-gard³owego i b³êdnego, w zale noœci od stopnia zaburzeñ mowy, po³ykania, oddechu, kr¹ enia i przewodu pokarmowego a) du ego stopnia b) œredniego stopnia c) niewielkiego stopnia Uszkodzenie czêœciowe lub ca³kowite nerwu dodatkowego, w zale noœci od stopnia uszkodzenia Uszkodzenie czêœciowe lub ca³kowite nerwu podjêzykowego, w zale noœci od stopnia uszkodzenia 5-20 Je eli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzysz¹ inne uszkodzenia mózgu nale y oceniaæ wg poz.. 9. II. USZKODZENIA TWARZY 19. Uszkodzenia pow³ok twarzy (blizny i ubytki) a) oszpecenia (widoczne, szpec¹ce blizny, powy ej 2 cm d³ugoœci, lub powy ej 1,5 cm² powierzchni) bez zaburzeñ funkcji w 1-10 zale noœci od rozmiarów blizn i ubytków w pow³okach twarzy b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji w zale noœci od rozmiarów blizn i ubytków w pow³okach twarzy oraz stopnia 5-20 zaburzeñ funkcji po optymalnej korekcji c) oszpecenia po³¹czone z du ymi zaburzeniami funkcji (sumuj¹c ocenê za oszpecenie z ocen¹ poszczególnych zaburzeñ funkcji - przyjmowania pokarmów, zaburzeñ oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.) - w zale noœci od rozmiarów blizn i ubytków w pow³okach twarzy oraz stopnia zaburzeñ funkcji po optymalnej korekcji d) blizny po oparzeniach powy ej stopnia IIA za 1%TBSA (ca³kowitej powierzchni cia³a) Uszkodzenia nosa (w tym z³amania koœci nosa, przegrody nosa, uszkodzenia czêœci chrzêstnej, ubytki czêœci miêkkich) a) widoczne, szpec¹ce zniekszta³cenie nosa, utrzymuj¹ce siê po korekcji, bez zaburzeñ oddychania i powonienia w zale noœci 1-5 od rozleg³oœci uszkodzenia b) uszkodzenie struktury chrzêstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymuj¹cymi siê po korekcji - w zale noœci od 5-15 rozleg³oœci uszkodzenia i stopnia zaburzeñ oddychania c) uszkodzenie struktury chrzêstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymuj¹ce siê po korekcji w zale noœci od stopnia zaburzeñ w oddychaniu i powonieniu d) zaburzenia lub utrata powonienia w nastêpstwie uszkodzenia przedniego do³u czaszki 2-5 e) utrata znacznej czêœci nosa lub utrata ca³kowita (³¹cznie z koœæmi nosa) Je eli zniekszta³ceniu nosa towarzysz¹ blizny nosa nale y oceniaæ ³¹cznie wg poz Je eli uszkodzenie nosa wchodzi w zespó³ uszkodzeñ objêtych poz. 19, nale y stosowaæ ocenê wg poz Zalecane jest potwierdzenie utraty powonienia obiektywnymi badaniami. 21. Utrata zêbów a) sta³e siekacze i k³y za ka dy z¹b: 1. utrata czêœciowa korony (poni ej ½ korony) 2. utrata ca³kowita korony z zachowaniem korzenia ( co najmniej ½ korony) 3. ca³kowita utrata zêba wraz z korzeniem b) pozosta³e zêby za ka dy z¹b: 1. utrata korony (co najmniej ½ korony) 2. ca³kowita utrata zêba wraz z korzeniem 0, , Z³amania koœci oczodo³u, koœci szczêkowych, koœci jarzmowej, w zale noœci od zrostu w przemieszczeniu, utrwalonych zniekszta³ceñ, asymetrii zgryzu, upoœledzenia ucia, zaburzeñ czucia a) nieznacznego stopnia 1-5 b) znacznego stopnia

5 - W przypadku urazu oczodo³u z dwojeniem obrazu, bez zaburzeñ ostroœci wzroku, nale y oceniaæ dodatkowo wg punktu 27b, w przypadku zaburzeñ ostroœci wzroku wed³ug tabeli 27 a. - W przypadku pojawienia siê du ych deficytów neurologicznych dotycz¹cych unerwienia twarzy, nale y oceniaæ dodatkowo z punktu w³aœciwego dla danego nerwu. - Je eli uszkodzeniom koœci twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie, nale y oceniaæ jedynie wg poz W przypadku z³amania uchwy oraz innych koœci twarzoczaszki, nastêpstwa uszkodzeñ uchwy nale y oceniaæ oddzielnie od z³amania pozosta³ych koœci twarzoczaszki - dodatkowo z poz Utrata szczêki lub uchwy ³¹cznie z oszpeceniem i utrat¹ zêbów, w zale noœci od wielkoœci ubytków, oszpecenia i powik³añ a) czêœciowa b) ca³kowita Z³amania uchwy wygojone z przemieszczeniem od³amów a) bez zaburzeñ czynnoœci stawu uchwowo-skroniowego - w zale noœci od stopnia zniekszta³cenia i rozwarcia szczêk 1-5 b) z zaburzeniami czynnoœci stawu uchwowo-skroniowego - w zale noœci od stopnia zaburzeñ ucia i rozwarcia szczêk Ubytek podniebienia a) z zaburzeniami mowy i po³ykania w zale noœci od stopnia zaburzeñ 5-20 b) z du ymi zaburzeniami mowy i po³ykania w zale noœci od stopnia zaburzeñ Ubytki i urazy jêzyka, w zale noœci od wielkoœci ubytków, zniekszta³ceñ, zaburzeñ mowy, trudnoœci w po³ykaniu a) ubytki jêzyka niewielkiego stopnia bez istotnych zaburzeñ 1-3 b) ubytki jêzyka - ubytki i zniekszta³cenia œredniego stopnia upoœledzaj¹ce od ywianie i mowê w stopniu nieznacznie 4-15 utrudniaj¹cym porozumiewanie siê, w zale noœci od stopnia c) du e ubytki jêzyka i znaczne zniekszta³cenia, upoœledzaj¹ce od ywianie i mowê w stopniu umiarkowanie i znacznie utrudniaj¹cym porozumiewanie siê, w zale noœci od stopnia d) ca³kowita utrata jêzyka 40 III. USZKODZENIA NARZ DU WZROKU 27. Obni enie ostroœci wzroku b¹dÿ utrata jednego lub obu oczu a) przy obni eniu ostroœci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwa³y uszczerbek nale y oceniaæ wg poni szej Tabeli 27a Ostroœæ wzroku 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 oka prawego (10/10) (9/10) (8/10) (7/10) (6/10) (5/10) (4/10) (3/10) (2/10) (1/10) Ostroœæ wzroku oka lewego Procent trwa³ego uszczerbku 1,0 10/10) 0 2,5 5 7, , ,9 (9/10) 2,5 5 7, , ,8 (8/10) 5 7, , ,7 (7/10) 7, , ,6 (6/10) 10 12, ,5 (5/10) 12, ,4 (4/10) ,3 (3/10) ,2 (2/10) ,1 (1/10) b) utrwalone dwojenie obrazu bez zaburzeñ ostroœci wzroku 1-10 c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wy³uszczeniem ga³ki ocznej 40 - Ostroœæ wzroku nale y zawsze oceniaæ po korekcji szk³ami, zarówno przy zmêtnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy wspó³istnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. - Ocenê koñcow¹ nale y pomniejszyæ o ewentualne wczeœniejsze upoœledzenie ostroœci wzroku. - Wartoœæ uszczerbku w punkcie 27 c obejmuje oszpecenie zwi¹zane z wy³uszczeniem ga³ki ocznej. 28. Pora enie nastawnoœci (akomodacji) przy braku zaburzeñ ostroœci wzroku po korekcji a) jednego oka 15 b) obu oczu Uszkodzenie ga³ki ocznej wskutek urazów têpych a) z zaburzeniami ostroœci wzroku wg Tabeli 27a b) bez zaburzeñ ostroœci wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacj¹ w obrêbie ga³ki ocznej w zale noœci 1-5 od stopnia 5

6 30. Uszkodzenie ga³ki ocznej wskutek urazów dr¹ ¹cych a) z zaburzeniami ostroœci wzroku wg Tabeli 27a b) bez zaburzeñ ostroœci wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacj¹ w obrêbie ga³ki ocznej w zale noœci 1-5 od stopnia 31. Uszkodzenie ga³ki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energi¹ elektryczn¹ a) w zale noœci od zaburzeñ ostroœci wzroku wg Tabeli 27a b) bez zaburzeñ ostroœci wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacj¹ w obrêbie ga³ki ocznej w zale noœci od 1-5 stopnia 32. Koncentryczne zwê enie pola widzenia nale y oceniaæ wg poni szej Tabeli 32: Zwê enie do Przy nienaruszonym drugim oku W obu oczach Przy œlepocie drugiego oka % % 10-15% 35-45% % 15-25% 45-55% % 25-50% 55-70% % 50-80% 70-85% % 80-90% 85-95% poni ej % 90-95% % 33. Po³owicze i inne niedowidzenia a) dwuskroniowe 60 b) dwunosowe 30 c) jednoimienne 30 d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne) Bezsoczewkowoœæ pourazowa bez wspó³istnienia zaburzeñ ostroœci wzroku po optymalnej korekcji a) w jednym oku 15 b) w obu oczach 30 W przypadku gdy wspó³istniej¹ nie daj¹ce siê skorygowaæ zaburzenia ostroœci wzroku nale y oceniaæ dodatkowo wg Tabeli 27a, z ograniczeniem do 35 % dla jednego oka i 100 % dla obu oczu. 35. Pseudosoczewkowoœæ pourazowa (usuniêcie soczewki wskutek urazu ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewn¹trzga³kowej) przy wspó³istnieniu nie poddaj¹cych siê korekcji zaburzeñ ostroœci wzroku a) w jednym oku wg Tabeli b) w obu oczach wg Tabeli 27a Zaburzenia w dro noœci przewodów ³zowych (³zawienie), po korekcji operacyjnej, w zale noœci od stopnia i natê enia objawów a) w jednym oku 5-10 b) w obu oczach wg tabeli 27a i Odwarstwienie siatkówki jednego oka - pourazowe lub punktu 33d od 3 Odwarstwienie siatkówki jednego oka, uznaje siê tylko wtedy, jeœli wystêpuje po urazie oka lub g³owy(odejmuj¹c trwa³y uszczerbek istniej¹ce przed urazem). Odwarstwienie siatkówki bez potwierdzonego urazu oka lub g³owy ( po wysi³ku, dÿwigniêciu, pochyleniu, skoku itp.) nie s¹ uznawane za pourazowe. 37. Odwarstwienie siatkówki jednego oka - pourazowe wg tabeli 27a i 32 lub punktu 33d od Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub g³owy a) w jednym oku wg tabeli 27a i b) w obu oczach wg tabeli 27a i Wytrzeszcz têtni¹cy a) jednostronny (w zale noœci od stopnia) do 35 b) dwustronny (w zale noœci od stopnia) do 100 6

7 40. Zaæma pourazowa (nale y oceniaæ po zakoñczonym leczeniu i optymalnej korekcji) wg Tabeli 27a 41. Przewlek³e zapalenie spojówek w zwi¹zku z urazem oka a) niewielkie zmiany 1-5 b) du e zmiany, blizny rogówki i spojówki, zrosty powiek Suma orzeczonego uszczerbku z tytu³u uszkodzeñ poszczególnych struktur oka nie mo e przekroczyæ wartoœci uszczerbku przewidzianej za ca³kowit¹ utratê wzroku w jednym oku (35 %) lub w obu oczach (100 %). - Je eli uraz powiek lub tkanek oczodo³u wchodzi w sk³ad uszkodzeñ innych czêœci twarzy, nale y oceniaæ wed³ug poz.19 lub 22, uzupe³niaj¹c ocenê wg Tabeli 27a. IV. USZKODZENIA NARZ DU S UCHU 42. Upoœledzenie ostroœci s³uchu - nale y oceniaæ wg poni szej Tabeli 42: Procentowy uszczerbek z tytu³u utraty s³uchu wg Rosera (mod.) Ucho prawe 0-25dB 26-40dB 41-70dB pow.70db Ucho lewe 0-25dB 0 5% 10% 20% 26-40dB 5% 15% 20% 30% 41-70dB 10% 20% 30% 40% pow.70db 20% 30% 40% 50% Oddzielnie oblicza siê œredni¹ dla ucha prawego i lewego bior¹c pod uwagê czêstotliwoœci dla 500, 1000 i 2000 Hz.. Je eli ró nica pomiêdzy wartoœciami dla 500 Hz i 2000 HZ jest wiêksza ni 40 db, ubytek s³uchu wylicza siê jako œredni¹ z czterech progów : 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.. Je eli ró nica pomiêdzy wartoœciami dla 500 Hz i 2000 Hz jest wiêksza ni 40 db, ale próg s³yszalnoœci dla 4000 Hz jest lepszy ni dla 2000 Hz, ubytek s³uchu wylicza siê jako œredni¹ z trzech progów 500, 1000,4000 Hz. 43. Urazy ma³ owiny usznej a) zniekszta³cenie ma³ owiny (blizny, oparzenia i odmro enia) lub utrata czêœci ma³ owiny - w zale noœci od stopnia uszkodzeñ 1-8 b) ca³kowita utrata jednej ma³ owiny 15 c) ca³kowita utrata obu ma³ owin Zwê enie lub zaroœniêcie zewnêtrznego przewodu s³uchowego - jednostronne lub obustronne z os³abieniem lub przytêpieniem s³uchu wg Tabeli Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego, zwi¹zane z urazem a) jednostronne 5 b) obustronne Przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego pourazowe, powik³ane perlakiem, próchnic¹ koœci lub polipem ucha, w zale noœci od stopnia powik³añ a) jednostronne 5-15 b) obustronne Uszkodzenie ucha œrodkowego, b³ony bêbenkowej, kosteczek s³uchowych, koœci skroniowej wg Tabeli Uszkodzenie ucha wewnêtrznego a) z uszkodzeniem czêœci s³uchowej wg Tabeli 42 b) z uszkodzeniem czêœci statycznej (zawroty g³owy, nudnoœci, niewielkie zaburzenia równowagi) 1-20 c) z uszkodzeniem czêœci statycznej (zawroty g³owy, zaburzenia równowagi utrudniaj¹ce poruszanie siê, nudnoœci, wymioty) d) z uszkodzeniem czêœci s³uchowej i statycznej - w zale noœci od stopnia uszkodzenia wg Tabeli 42, zwiêkszaj¹c procent uszczerbku wg poz. 48b lub 48c 49. Uszkodzenie nerwu twarzowego ³¹cznie z pêkniêciem koœci skalistej a) jednostronne - w zale noœci od stopnia uszkodzenia 5-25 b) dwustronne V. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZE YKU 50. Uszkodzenie gard³a z upoœledzeniem funkcji

8 51. Uszkodzenie lub zwê enie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalaj¹ce na obchodzenie siê bez rurki tchawiczej, - w zale noœci od stopnia uszkodzenia a) niewielka okresowa dusznoœæ, chrypka 5-10 b) œwist krtaniowy, dusznoœæ przy umiarkowanych wysi³kach, zach³ystywanie siê, w zale noœci od nasilenia objawów Uszkodzenie krtani, powoduj¹ce koniecznoœæ sta³ego noszenia rurki tchawiczej a) z zaburzeniami g³osu - w zale noœci od stopnia b) z bezg³osem Uszkodzenie tchawicy ze zwê eniem jej œwiat³a, w zale noœci od stopnia jej zwê enia a) bez niewydolnoœci oddechowej 1-10 b) dusznoœæ w trakcie wysi³ku fizycznego c) dusznoœæ w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagaj¹ca okresowego zatrzymania siê w celu nabrania powietrza d) du e zwê enie, utrzymuj¹ce siê po korekcji, potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznoœci¹ spoczynkow¹ Uszkodzenie prze³yku a) z trwa³ym zwê eniem, bez zaburzeñ w od ywianiu 1-5 b) z czêœciowymi trudnoœciami w od ywianiu, w zale noœci od stopnia upoœledzenia stanu od ywiania, nie wymagaj¹ce zabiegów 6-20 rekonstrukcyjnych c) ze znacznymi zaburzeniami dro noœci, trudnoœciami w od ywianiu, wymagaj¹ce zabiegów rekonstrukcyjnych, w zale noœci od stopnia upoœledzenia stanu od ywiania d) powik³ania po uszkodzeniu prze³yku i zabiegach rekonstrukcyjnych, zwê enia w zespoleniach, sta³e przetoki, itp. nale y oceniaæ wg poz. 54c, zwiêkszaj¹c stopieñ uszczerbku, w zale noœci od stopnia powik³añ o: 55. Uszkodzenie tkanek miêkkich skóry, miêœni, w zale noœci od blizn, ruchomoœci szyi, ustawienia g³owy a) blizny skórne, rozleg³e (powy ej 5 cm d³ugoœci), widoczne, szpec¹ce, bez ograniczenia ruchomoœci szyi, w zale noœci od 1-5 rozmiaru, widocznoœci, tkliwoœci blizn b) zmiany z trwa³ym ograniczeniem ruchomoœci szyi ma³ego i œredniego stopnia do 50% zakresu ruchomoœci 6-14 c) zmiany ze znacznym ograniczeniem ruchomoœci szyi powy ej 50% zakresu ruchomoœci, z niesymetrycznym ustawieniem g³owy d) blizny po oparzeniach powy ej stopnia IIA za 1%TBSA (ca³kowitej powierzchni cia³a) 2 Uszkodzenie tkanek miêkkich z jednoczesnym uszkodzeniem krêgos³upa szyjnego nale y oceniaæ wg poz. 89. VI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTÊPSTWA 56. Urazy czêœci miêkkich klatki piersiowej, grzbietu, w zale noœci od stopnia zniekszta³cenia, rozleg³oœci blizn, ubytków miêœni i stopnia upoœledzenia oddychania a) widoczne zniekszta³cenia, ubytki i blizny skórne, rozleg³e (powy ej 5 cm d³ugoœci), widoczne, szpec¹ce, nie ograniczaj¹ce 1-5 ruchomoœci klatki piersiowej b mierne ograniczenie ruchomoœci klatki piersiowej- blizny, ubytki miêœniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolnoœci oddechowej 5-10 c) œredniego stopnia ograniczenie ruchomoœci klatki piersiowej- blizny, ubytki miêœniowe ze œrednim zmniejszeniem wydolnoœci oddechowej d) znacznego stopnia ograniczenie ruchomoœci klatki piersiowej, rozleg³e œci¹gaj¹ce blizny, du e ubytki miêœniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolnoœci oddechowej e) blizny po oparzeniach powy ej stopnia IIA za 3%TBSA (ca³kowitej powierzchni cia³a) 1 Stopnie upoœledzenia wydolnoœci oddechowej zawarte s¹ w uwadze po poz Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet ( u mê czyzn orzekanie wg poz.56) a) blizny lub czêœciowa utrata brodawki w zale noœci od rozleg³oœci blizn 1-5 b) znaczna lub ca³kowita utrata brodawki do 50 roku ycia c) znaczna lub ca³kowita utrata brodawki po 50 roku ycia 5-10 d) czêœciowe uszkodzenie sutka lub jego czêœciowa utrata, w zale noœci od wielkoœci ubytku do 50 roku ycia 5-15 e) czêœciowe uszkodzenie sutka lub jego czêœciowa utrata, w zale noœci od wielkoœci ubytku po 50 roku ycia 1-10 f) ca³kowita utrata sutka do 50 roku ycia g) ca³kowita utrata sutka po 50 roku ycia h) utrata sutka z czêœci¹ miêœnia piersiowego nale y oceniaæ wg powy szych punktów, dodaj¹c, w zale noœci od stopnia 1-10 deformacji, dysfunkcji klatki piersiowej i koñczyny górnej Stopieñ uszczerbku po ca³kowitej utracie sutka nale y oceniaæ równie wg ewentualnej utraty funkcji. 58. Z³amania, co najmniej 2-ch eber a) z obecnoœci¹ zniekszta³ceñ i bez zmniejszenia wydolnoœci oddechowej 1-5 b) z miernym ograniczeniem ruchomoœci klatki piersiowej - z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolnoœci oddechowej 6-10 c) ze œredniego stopnia ograniczeniem ruchomoœci klatki piersiowej - ze œredniego stopnia zmniejszeniem wydolnoœci oddechowe d) ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomoœci klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolnoœci oddechowej Stopnie upoœledzenia wydolnoœci oddechowej zawarte s¹ w uwadze po poz

9 59. Z³amanie mostka a) bez zniekszta³ceñ, z potwierdzonym przewlek³ym zespo³em bólowym 1-3 b) ze zrostem w przemieszczeniu, w zale noœci od stopnia zniekszta³ceñ i dolegliwoœci Z³amania eber lub mostka powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci, obecnoœci¹ cia³ obcych (z wyj¹tkiem cia³ obcych zwi¹zanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ uszczerbku, zale nie od stopnia powik³añ i upoœledzenia funkcji o Uszkodzenie p³uc i op³ucnej (zrosty op³ucnowe, uszkodzenie tkanki p³ucnej, ubytki tkanki p³ucnej, cia³a obce itp.) a) uszkodzenie p³uc i op³ucnej bez cech niewydolnoœci oddechowej 1-5 b) z objawami niewydolnoœci oddechowej niewielkiego stopnia 5-10 c) z objawami niewydolnoœci oddechowej œredniego stopnia d) z niewydolnoœci¹ oddechow¹ znacznego stopnia wg poz. 61, 62. Uszkodzenie tkanki p³ucnej powik³ane przetokami oskrzelowymi, ropniem p³uc zwiêkszaj¹c stopieñ uszczerbku, zale nie od stopnia powik³añ o 5-10 Przy ocenie wg poz. 56, 58, 60, 61 i 62, poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki p³ucnej i stopnie niewydolnoœci oddechowej musz¹ byæ potwierdzone badaniem spirometrycznym lub badaniem gazometrycznym. W przypadku gdy nastêpstwa obra eñ klatki piersiowej s¹ oceniane z kilku pozycji niniejszej Tabeli, a niewydolno œæ oddechowa towarzyszy tym nastêpstwom, trwa³y uszczerbek wynikaj¹cy ze stopnia niewydolnoœci oddechowej ustala siê wy³¹cznie wg poz.56 lub 58 lub 61. STOPNIE UPOŒLEDZENIA WYDOLNOŒCI ODDECHOWEJ: a) niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolnoœci oddechowej - VC 70 80%, FEV %, FEV1%VC 70-80% - w odniesieniu do wartoœci nale nych b) œredniego stopnia zmniejszenie wydolnoœci oddechowej - VC 50 70%, FEV %, FEV1%VC % - w odniesieniu do wartoœci nale nych c) znaczne zmniejszenie wydolnoœci oddechowej VC poni ej 50%, FEV1 poni ej 50%, FEV1%VC poni ej 50%-wodniesieniu do wartoœci nale nych. 63. Uszkodzenie serca lub osierdzia a) po leczeniu operacyjnym, z wydolnym uk³adem kr¹ enia, EF powy ej 55 %, powy ej 10 MET, bez zaburzeñ kurczliwoœci 5 b) I klasa NYHA, EF 50-55%, powy ej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwoœci 6-15 c) II klasa NYHA, EF 45% -55% 7-10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwoœci d) III klasa NYHA, EF 35% 45 %, 5-7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwoœci e) IV klasa NYHA, EF <35 %, poni ej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwoœci Stopieñ wydolnoœci uk³adu kr¹ enia musi byæ oceniony na podstawie badania klinicznego, badañ obrazowych serca lub badania EKG wysi³kowego. Przy zaliczaniu nastêpstw do poszczególnych punktów, musz¹ byæ spe³nione co najmniej dwa z nastêpuj¹cych kryteriów - klasa NYHA, EF, MET, zaburzenia kurczliwoœci. KLASYFIKACJA NYHA - NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Klasa I Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywnoœci. Podstawowa aktywnoœæ fizyczna nie powoduje zmêczenia, dusznoœci, ko³atania serca i bólów wieñcowych. Klasa II Choroba serca powoduj¹ca niewielkie ograniczenia aktywnoœci fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywnoœæ powoduje zmêczenie, dusznoœæ, ko³atanie serca, bóle wieñcowe. Klasa III Choroba serca powoduj¹ca ograniczenie aktywnoœci fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza ni podstawowa aktywnoœæ fizyczna powoduje zmêczenie, dusznoœæ, ko³atanie serca, bóle wieñcowe. Klasa IV Choroba serca, która przy jakiejkolwiek aktywnoœci fizycznej wywo³uje dyskomfort. Objawy niewydolnoœci serca lub niewydolnoœci wieñcowej mog¹ wystêpowaæ nawet w spoczynku. Jeœli zostanie podjêta jakakolwiek aktywnoœæ fizyczna, wzrasta dyskomfort. DEFINICJA EF frakcja wyrzutowa lewej komory iloœæ krwi wyp³ywaj¹ca z lewej komory do uk³adu kr¹ enia podczas skurczu serca. Frakcja wyrzutowa jest zwykle wyra ana w procentach, jako stosunek objêtoœci krwi wyp³ywaj¹cej w czasie skurczu z lewej komory do ca³kowitej objêtoœci lewej komory. Frakcja wyrzutowa okreœla zdolnoœæ serca do skurczu i jest wyk³adnikiem wydolnoœci serca DEFINICJA RÓWNOWA NIKA METABOLICZNEGO MET, stosowanego przy ocenie próby wysi³kowej równowa nik metaboliczny jest jednostk¹ spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy cia³a na minutê) uzyskuje siê, dziel¹c objêtoœæ tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy cia³a (w kg) x 3,5. Liczbê 3,5 przyjmuje siê jako wartoœæ odpowiadaj¹c¹ zu yciu tlenu w spoczynku i wyra a w mililitrach tlenu na kilogram masy cia³a na minutê 64. Uszkodzenia przepony rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe, w zale noœci od stopnia zaburzeñ funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i kr¹ enia a) bez zaburzeñ funkcji po leczeniu operacyjnym 1-5 b) zaburzenia niewielkiego stopnia 6-10 c) zaburzenia œredniego stopnia d) zaburzenia du ego stopnia

10 VII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTÊPSTWA: 65. Uszkodzenia pow³ok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lêdÿwiowej i krzy owej, w zale noœci od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia a) widoczne zniekszta³cenia, ubytki i blizny skórne, rozleg³e (powy ej 5 cm d³ugoœci), widoczne, szpec¹ce 1-5 b) uszkodzenia pow³ok i ubytki miêœniowe, przepukliny pourazowe utrzymuj¹ce siê po korekcji 5-15 c) blizny po oparzeniach powy ej stopnia IIA za 3%TBSA (ca³kowitej powierzchni cia³a) 1 Za przepukliny urazowe uwa a siê wy³¹cznie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem pow³ok brzusznych (np. po rozerwaniu miêœni pow³ok brzusznych). Przepukliny pachwinowe, pêpkowe itp., oraz wszystkie, które uwidoczni³y siê po wysi³ku, dÿwigniêciu - nie s¹ uznawane za pourazowe. 66. Uszkodzenia o³¹dka, jelit, sieci, krezki jelita a) wymagaj¹ce leczenia operacyjnego, bez zaburzeñ funkcji przewodu pokarmowego 1-5 b) z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem od ywiania 5-10 c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem od ywiania w zale noœci od stopnia zaburzeñ i stanu 5-40 od ywiania d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem od ywiania -od ywianie jedynie pozajelitowe Trwa³e przetoki jelitowe, ka³owe i odbyt sztuczny, w zale noœci od mo liwoœci zaopatrzenia sprzêtem stomijnym i miejscowych powik³añ przetoki a) jelita cienkiego b) jelita grubego Uszkodzenie du ych naczyñ krwionoœnych jamy brzusznej i miednicy, nie powoduj¹ce upoœledzenia 1-10 funkcji innych narz¹dów w zale noœci od rozleg³oœci uszkodzenia naczyñ Dla oceny wg niniejszej Tabeli za du e naczynia krwionoœne przyjmuje siê : aortê brzuszn¹, têtnice biodrowe wspólne, têtnice biodrowe wewnêtrzne i zewnêtrzne. 69. Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu a) blizny, zwê enia, niewielkie dolegliwoœci 1-5 b) powoduj¹ce sta³e, ca³kowite nietrzymanie ka³u i gazów Uszkodzenia odbytnicy a) pe³noœcienne uszkodzenie niewielkie dolegliwoœci, bez zaburzeñ funkcji 1-5 b) wypadanie b³ony œluzowej 6-10 c) wypadanie odbytnicy w zale noœci od stopnia wypadania, utrzymuj¹ce siê po leczeniu operacyjnym Uszkodzenia œledziony a) leczone zachowawczo (krwiak, pêkniêcie narz¹du potwierdzone badaniem obrazowym) 2 b) leczone operacyjnie z zachowaniem narz¹du 5 c) utrata u osób powy ej 18 roku ycia 15 d) utrata u osób poni ej 18 roku Uszkodzenie w¹troby i przewodów ó³ciowych, pêcherzyka ó³ciowego lub trzustki - w zale noœci od powik³añ i zaburzeñ funkcji a) bez zaburzeñ funkcjonalnych, pourazowa utrata pêcherzyka ó³ciowego 1-5 b) zaburzenia czynnoœci w¹troby w stopniu A wg Childa- Pugha, zaburzenia czynnoœci zewn¹trzwydzielniczej 6-15 trzustki niewielkiego stopnia lub utrata czêœci narz¹du c) zaburzenia czynnoœci w¹troby w stopniu B wg Childa- Pugha, zaburzenia czynnoœci zewn¹trz- i wewn¹trzwydzielniczej trzustki œredniego stopnia lub utrata znacznej czêœci narz¹du d) zaburzenia czynnoœci w¹troby w stopniu C wg Childa- Pugha, ciê kie zaburzenia czynnoœci zewn¹trz - i wewn¹trzwydzielniczej trzustki - Przetokê trzustkow¹ nale y oceniaæ wg iloœci wydzielanej treœci, stopnia wydolnoœci zewn¹trzwydzielniczej oraz zmian wtórnych pow³ok jamy brzusznej wg punktów 72 b-d. - Przetokê ó³ciow¹ nale y oceniaæ wg iloœci wydzielanej treœci oraz zmian wtórnych pow³ok brzusznych wg punktów 72 b-d. - Zwê enia dróg ó³ciowych nale y oceniaæ wg czêstoœci nawrotów zapaleñ dróg ó³ciowych oraz zmian wtórnych w w¹trobie wg punktów 72 b-d. KLASYFIKACJA CHILDA PUGHA - w odniesieniu do wartoœci nale nych Parametr Liczba punktów Albumina (g/dl) w sur. >3,5 2,8-3,5 <2,8 Bilirubina (umol/l) w sur. < >40 Czas protrombinowy (sek. ponad normê) <4 4-6 >6 Wodobrzusze brak niewielkie nasilone Nasilenie encefalopatii brak I - II III- IV GRUPA A 5-6 pkt, GRUPA B 7-9 pkt, GRUPA C pkt. VIII. USZKODZENIA NARZ DÓW MOCZOWO-P CIOWYCH 73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powoduj¹ce upoœledzenie ich funkcji w zale noœci od stopnia upoœledzenia funkcji:

11 74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawid³owo dzia³aj¹cej: Utrata jednej nerki i upoœledzenie funkcjonowania drugiej nerki - w zale noœci od stopnia upoœledzenia funkcji pozosta³ej nerki: Uszkodzenie moczowodu, powoduj¹ce zwê enie jego œwiat³a: a) nie powoduj¹ce zaburzeñ funkcji 1-5 b) z zaburzeniem funkcji uk³adu moczowego Uszkodzenie pêcherza - w zale noœci od stopnia zmniejszenia jego pojemnoœci, zaburzeñ w oddawaniu moczu, przewlek³ych stanów zapalnych: a) wymagaj¹ce leczenia operacyjnego, bez zaburzeñ funkcji 5 b) niewielkiego i œredniego stopnia zaburzenia funkcji 6-15 c) znacznego stopnia zaburzenia funkcji Przetoki górnych dróg moczowych, pêcherza moczowego i cewki moczowej, utrzymuj¹ce siê po leczeniu zabiegowym a) upoœledzaj¹ce jakoœæ ycia (w zale noœci od mo liwoœci i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeñ wtórnych) w stopniu œrednim b) upoœledzaj¹ce jakoœæ ycia (w zale noœci od mo liwoœci i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeñ wtórnych) w stopniu znacznym Zwê enia cewki moczowej a) powoduj¹ce trudnoœci w oddawaniu moczu 5-15 b) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu c) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powik³aniami Stopieñ zaburzeñ w oddawaniu moczu powinien byæ potwierdzony badaniami urodynamicznymi. 80. Utrata pr¹cia Uszkodzenie lub czêœciowa utrata pr¹cia - w zale noœci od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji Uszkodzenie lub utrata jednego j¹dra, jajnika oraz pozosta³ych struktur uk³adu rozrodczego (nie ujêtych w pozosta³ych punktach tabeli) w zale noœci od stopnia uszkodzenia i upoœledzenia funkcji a) w wieku do 50 roku ycia 5-20 b) w wieku po 50 roku ycia Utrata obu j¹der lub obu jajników a) w wieku do 50 roku ycia 40 b) w wieku po 50 roku ycia Pourazowy wodniak j¹dra a) wyleczony operacyjnie 2 b) w zale noœci od nasilenia zmian utrzymuj¹cych siê po leczeniu operacyjnym Utrata macicy a) w wieku do 50 lat 40 b) w wieku powy ej 50 lat Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, poœladków a) rozleg³e blizny, ubytki, deformacje 1-5 b) wypadanie pochwy, utrzymuj¹ce siê po leczeniu zabiegowym 6-10 c) wypadanie pochwy i macicy, utrzymuj¹ce siê po leczeniu zabiegowym 30 IX. OSTRE ZATRUCIA, NAG E DZIA ANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH (orzeczenie stopnia inwalidztwa mo e nast¹piæ nie wczeœniej ni po 6-ciu miesi¹cach). 87. Nag³e zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi uznane za nieszczêœliwy wypadek a) powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie funkcji narz¹dów lub uk³adów w stopniu niewielkim i œrednim 5-15 b) powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie funkcji narz¹dów lub uk³adów w stopniu znacznym nale y oceniaæ wed³ug pozycji odpowiednich dla danego narz¹du lub uk³adu c) uszkodzenie uk³adu krwiotwórczego Inne nastêpstwa zatruæ oraz ogólne nastêpstwa dzia³ania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (pora enia pr¹dem, pora enia piorunem, nastêpstwa uk¹szeñ), w zale noœci od stopnia uszkodzenia a) powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie funkcji narz¹dów lub uk³adów w stopniu niewielkim i œrednim 5-15 b) powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie funkcji narz¹dów lub uk³adów w stopniu znacznym nale y oceniaæ wed³ug pozycji odpowiednich dla danego narz¹du lub uk³adu. 11

12 -Uszkodzenia narz¹dów i uk³adów: oddechowego, krwiotwórczego, kr¹ enia, przewodu pokarmowego, nerwowego, uk³adu ruchu - nale y oceniaæ wg odpowiednich poz. niniejszej Tabeli. - Uszkodzenie wzroku i s³uchu nale y oceniaæ wg odpowiednich Tabel 27a, 32, Miejscowe nastêpstwa dzia³ania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych nale y oceniaæ wg poz.. odpowiednich dla danej okolicy cia³a. X. USZKODZENIA KRÊGOS UPA, RDZENIA KRÊGOWEGO I ICH NASTÊPSTWA 89. Uszkodzenie krêgos³upa w odcinku szyjnym a) z ograniczeniem ruchomoœci do 25% 1-6 b) z ograniczeniem ruchomoœci 26% - 50% 7-14 c) z ograniczeniem ruchomoœci 51% - 75% d) z ograniczeniem ruchomoœci ponad 75% e) zesztywnienie w pozycji zbli onej do fizjologicznej 30 f) zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu g³owy 45 g) obni enie wysokoœci trzonu o co najmniej 10%, nale y oceniaæ wg poz. 89 a-f, dodaj¹c, w zale noœci od stopnia 2-10 zniekszta³cenia h) niestabilnoœci (na podstawie czynnoœciowych zdjêæ rtg: przemieszczenie s¹siednich trzonów nie mniej ni 3,5 mm lub rotacja o k¹t wiêkszy ni 11º nale y oceniaæ wg poz. 89 a-g, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 8 i) uszkodzenia krêgos³upa powik³ane zapaleniem krêgów, obecnoœci¹ cia³a obcego itp. nale y oceniaæ wg poz. 89 a-h, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 5 - Przy wystêpowaniu objawów korzeniowych dodatkowo nale y oceniaæ wg poz Je eli jedyn¹ przyczyn¹ ograniczenia ruchomoœci krêgos³upa szyjnego jest zespó³ bólowy korzeniowy, nale y oceniaæ wy³¹cznie wed³ug pozycji ¹czny stopieñ pourazowego inwalidztwa krêgos³upa szyjnego nie mo e przekroczyæ 45%. Zakres ruchomoœci: zgiêcie 50, prostowanie 60, rotacja po 80, pochylanie na boki po Uszkodzenia krêgos³upa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) a) z ograniczeniem ruchomoœci do 50%. 1-9 b) z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% c) zesztywnienie w pozycji fizjologicznej 20 d) zesztywnienie w ustawieniu niekorzystnym e) obni enie wysokoœci trzonu o co najmniej 10% nale y oceniaæ wg poz. 90 a-d, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa, w zale noœci od stopnia zniekszta³cenia o:1-5 f) niestabilnoœci (na podstawie czynnoœciowych zdjêæ rtg: przemieszczenie s¹siednich trzonów krêgów o wiêcej ni 5 mm lub rotacja o k¹t wiêkszy ni 11º) nale y oceniaæ wg poz. 90 a-e, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 7 g) uszkodzenia krêgos³upa powik³ane zapaleniem krêgów, obecnoœci¹ cia³a obcego itp. nale y oceniaæ wg p. 90 a-f, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 5 - Przy wystêpowaniu objawów korzeniowych dodatkowo nale y oceniaæ wg poz Je eli jedyn¹ przyczyn¹ ograniczenia ruchomoœci krêgos³upa jest zespó³ bólowy korzeniowy, nale y oceniaæ wy³¹cznie wg poz ¹czny stopieñ pourazowego inwalidztwa krêgos³upa piersiowego nie mo e przekroczyæ 30%. Zakres ruchomoœci: zgiêcie 60, rotacja po 30, test Schobera 10-11cm ( od C7 do S1) z tego odcinek piersiowy 2-3 cm. 91. Uszkodzenia krêgos³upa w odcinku piersiowo-lêdÿwiowym (Th11-L5) a) z ograniczeniem ruchomoœci do 25% 1-6 b) z ograniczeniem ruchomoœci 26% - 50% 7-14 c) z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% d) zesztywnienie w pozycji zbli onej do fizjologicznej 25 e) zesztywnienie w niekorzystnym ustawieniu tu³owia 30 f) obni enie wysokoœci trzonu o co najmniej o 10% nale y oceniaæ wg poz. 91 a-e, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa, w zale noœci od stopnia zniekszta³cenia o: 3-10 g) niestabilnoœci (na podstawie czynnoœciowych zdjêæ rtg: przemieszczenie s¹siednich trzonów krêgów o wiêcej ni 5 mm lub rotacja o k¹t wiêkszy ni 15º) nale y oceniaæ wg poz. 91 a-f, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 7 h) uszkodzenia krêgos³upa powik³ane zapaleniem krêgów, obecnoœci¹ cia³a obcego itp. nale y oceniaæ wg poz. 91a-g, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa o: 5 - Przy wystêpowaniu objawów korzeniowych, dodatkowo nale y oceniaæ wg poz Je eli jedyn¹ przyczyn¹ ograniczenia ruchomoœci krêgos³upa jest zespó³ bólowy korzeniowy nale y oceniaæ wy³¹cznie wg poz ¹czny stopieñ pourazowego inwalidztwa krêgos³upa lêdÿwiowego nie mo e przekroczyæ 40%. - Krêgozmyk rzekomy (zwyrodnieniowy) i prawdziwy (na tle krêgoszczeliny) nie jest traktowany jako nastêpstwo nieszczêœliwego wypadku. 12

13 Zakres ruchomoœci: zgiêcie 60, wyprost 25, pochylanie na boki po 25, test Schobera 10-11cm (od C7 do S1) z tego odcinek lêdÿwiowy 7-8 cm. 92. Izolowane z³amanie wyrostków poprzecznych, kolczystych, oœcistych, w zale noœci od ograniczenia ruchomoœci krêgos³upa nale y oceniaæ wg poz Uszkodzenie rdzenia krêgowego a) pora enie koñczyn górnych lub dolnych (0-1 w skali Lovette a), g³êboki niedow³ad czterokoñczynowy (2 w 100 skali Lovette a, zespó³ Brown-Sequarda, bêd¹cy nastêpstwem po³owiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z pora eniem koñczyn (0-1 w skali Lovette a) b) g³êboki niedow³ad koñczyn górnych lub dolnych (2 w skali Lovette a), niedow³ad czterokoñczynowy (3 w skali Lovette a), zespó³ Brown-Sequarda, bêd¹cy nastêpstwem po³owiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedow³adem koñczyn (2 w skali Lovette a) c) œredniego stopnia niedow³ad koñczyn górnych lub dolnych (3 w skali Lovette a), zespó³ Brown-Sequarda, bêd¹cy nastêpstwem po³owiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedow³adem koñczyn (3 w skali Lovette a), lub po³owicze uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym, z niedow³adem koñczyny dolnej (0-2 w skali Lovette a) d) niewielki niedow³ad koñczyn górnych i/lub dolnych (4 w skali Lovette a), zespó³ Brown-Sequarda, bêd¹cy 5-29 nastêpstwem po³owiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedow³adem koñczyn (4 w skali Lovette a) lub po³owicze uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym z niedow³adem koñczyny dolnej (3-4 w skali Lovette a) e) zaburzenia czucia, zespo³y bólowe bez niedow³adów, w zale noœci od stopnia zaburzeñ 5-15 f) zaburzenia ze strony zwieraczy i narz¹dów p³ciowych bez niedow³adów, zespó³ sto ka koñcowego, w zale noœci 5-30 od stopnia zaburzeñ 94. Urazowe zespo³y korzeniowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane), w zale noœci od stopnia a) szyjne bólowe 2-4 b) szyjne bez niedow³adów - ból, zaburzenia czucia, os³abienie lub brak odruchów 5-15 c) szyjne z obecnoœci¹ niedow³adów - w zale noœci od stopnia niedow³adu i zaników miêœniowych (co najmniej cm) d) piersiowe 2-10 e) lêdÿwiowo- krzy owe bólowe 2-4 f) lêdÿwiowo-krzy owe bez niedow³adów - ból, zaburzenia czucia, os³abienie lub brak odruchów 5-15 g) lêdÿwiowo krzy owe z obecnoœci¹ niedow³adów - w zale noœci od stopnia niedow³adu i zaników miêœniowych 5-20 (co najmniej 2 cm) h) guziczne Zaburzenia ocenione wg poz. 94 a-h musz¹ mieæ potwierdzenie w obiektywnej dokumentacji medycznej z diagnostyki i leczenia nastêpstw zdarzenia. - Za niewielkie zaburzenia nale y uznaæ stwierdzone badaniem os³abienia czucia, os³abienie lub zniesienie odruchów. - Za zaburzenia znacznego stopnia nale y uznaæ wystêpowanie niedow³adów i zaników miêœniowych. XI. USZKODZENIA MIEDNICY 95. Utrwalone rozejœcie spojenia ³onowego lub zwichniêcie stawu krzy owo-biodrowego, w zale noœci od stopnia przemieszczenia i zaburzeñ chodu a) utrwalone rozejœcie spojenia ³onowego, bez dolegliwoœci ze strony stawów krzy owo- biodrowych, bez zaburzeñ chodu b) utrwalone rozejœcie spojenia ³onowego z dolegliwoœciami ze strony stawów krzy owo- biodrowych, z zaburzeniami chodu c) utrwalone zwichniêcie stawu krzy owo- biodrowego niewielkiego stopnia nie wymagaj¹ce leczenia operacyjnego, w zale noœci od stopnia zaburzeñ chodu d) utrwalone zwichniêcie stawu krzy owo- biodrowego znacznego stopnia, po leczeniu operacyjnym, w zale noœci od stopnia zaburzeñ chodu Je eli rozejœciu spojenia ³onowego towarzyszy z³amanie koœci miednicy, nale y oceniaæ wed³ug poz. 96 lub Z³amanie miednicy z przerwaniem obrêczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe, w zale noœci od zniekszta³cenia i upoœledzenia chodu a) w odcinku przednim jednostronne (koœæ ³onowa, koœæ ³onowa i kulszowa) 1-10 b) w odcinku przednim obustronnie 5-15 c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne a) d) w odcinku przednim i tylnym obustronnie Z³amania stabilne koœci miednicy, z³amania awulsyjne nale y oceniaæ wg poz Z³amanie panewki stawu biodrowego, z centralnym, lub bez centralnego zwichniêcia stawu, w zale noœci od upoœledzenia funkcji stawu Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem nale y oceniaæ wg poz.145. nale y oceniaæ wg p Izolowane z³amania koœci miednicy i koœci krzy owej bez przerwania obrêczy koñczyny dolnej a) jednomiejscowe z³amanie koœci miednicy (np. z³amanie jednej ga³êzi koœci ³onowej lub kulszowej), koœci 1-3 krzy owej bez istotnego zniekszta³cenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji b) jednomiejscowe z³amanie koœci miednicy (np. z³amanie jednej ga³êzi koœci ³onowej lub kulszowej), koœci 4-8 krzy owej ze zniekszta³ceniem i zaburzeniami funkcji 13

14 c) mnogie z³amania koœci miednicy lub koœci krzy owej - bez istotnego zniekszta³cenia i z niewielkimi zaburzeniami 2-7 funkcji d) mnogie z³amania koœci miednicy lub koœci krzy owej ze zniekszta³ceniemizzaburzeniami funkcji 5-15 Towarzysz¹ce z³amaniom uszkodzenia narz¹dów miednicy i objawy neurologiczne nale y oceniaæ dodatkowo wg pozycji dotycz¹cych odpowiednich uszkodzeñ narz¹dów miednicy lub uszkodzeñ neurologicznych. XII. USZKODZENIA KOÑCZYNY GÓRNEJ OPATKA Prawa (lub dominuj¹ca); Lewa 99. Z³amanie ³opatki a) wygojone z³amanie ³opatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji koñczyny 1-5 ; 1-3 b) wygojone z³amanie ³opatki z wyraÿnym przemieszczeniem i niewielkim upoœledzeniem funkcji koñczyny z 6-12 ; 4-9 ograniczeniem ruchomoœci do 30% c) wygojone z³amanie ³opatki z wyraÿnym przemieszczeniem i œrednim upoœledzeniem funkcji koñczyny z 3-20 ; ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-50% d) wygojone z³amanie ³opatki z wyraÿnym przemieszczeniem i znacznym upoœledzeniem funkcji koñczyny z ; ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% Normy pozycji 99 uwzglêdniaj¹ równie ewentualne powik³ania neurologiczne. OBOJCZYK 100. Stan po wadliwym wygojeniu z³amania obojczyka, w zale noœci od stopnia zniekszta³cenia i ograniczenia ruchomoœci a) niewielkiego stopnia deformacja z ograniczeniem ruchomoœci stawu ramienno-³opatkowego do 20% 8 ; 1-6 b) deformacja z wyraÿnym ograniczeniem ruchomoœci stawu ramienno-³opatkowego powy ej 20% 9-20 ; Staw rzekomy obojczyka, w zale noœci od zniekszta³ceñ, przemieszczeñ, upoœledzenia funkcji koñczyny a) zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomoœci w stawie ramienno-³opatkowym do 20% ; 8-12 b) zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomoœci w stawie ramienno-³opatkowym powy ej 20% ; W przypadku z³amania obojczyka powik³anego stawem rzekomym nale y oceniaæ wy³¹cznie z poz Zwichniêcie, podwichniêcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego, w zale noœci od ograniczenia ruchów, stopnia zniekszta³cenia i upoœledzenia funkcji: a) brak lub niewielka deformacja i ograniczenie ruchomoœci do 10% (Iº) 1-5 ; 1-3 b) wyraÿna deformacja i ograniczenie ruchomoœci do 20% (IIº, IIº/IIIº) 6-10 ; 4-8 c) wyraÿna deformacja i ograniczenie ruchomoœci powy ej 20% (IIº/IIIº, IIIº) ; W przypadku, gdy deficyt funkcji koñczyny górnej wynika z nak³adania siê skutków z³amania obojczyka oraz uszkodzeñ neurologicznych, deficyt funkcji koñczyny nale y oceniaæ jedynie wg poz W przypadku nie nak³adania siê deficytów nale y oceniaæ dodatkowo wed³ug poz Uszkodzenia obojczyka powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci nale y oceniaæ wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku o: 5 STAW RAMIENNO- OPATKOWY 104. Uszkodzenia stawu ramienno-³opatkowego (zwichniêcia, z³amania - g³owy, nasady bli szej koœci ramiennej, skrêcenia) oraz uszkodzenia pozosta³ych struktur barku, w zale noœci od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników miêœni, przemieszczeñ i zniekszta³ceñ z³amanej g³owy koœci ramiennej itp. a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 30% 1-11 ; 1-7 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31%-50% ; 8-14 c) znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% ; Uszkodzenia stawu ramienno-³opatkowego wyleczone protez¹ nale y oceniaæ wg poz Zastarza³e nieodprowadzalne zwichniêcie stawu ramienno-³opatkowego, w zale noœci od zakresu ruchów i ustawienia koñczyny ; Nawykowe zwichniêcie stawu ramienno-³opatkowego potwierdzone dokumentacj¹ lekarsk¹ i radiologiczn¹ a) po leczeniu operacyjnym w zale noœci od ograniczenia ruchomoœci 5-25 ; 5-20 b) nie leczone operacyjnie 25;20 Kolejnych epizodów nawykowego zwichniêcia nie nale y traktowaæ jako kolejnego nieszczêœliwego wypadku lecz jako skutek ostatniego urazowego zwichniêcia stawu ramienno-³opatkowego. Przy ocenie wg poz. 106 nale y zebraæ szczegó³owy wywiad w kierunku przebytych wczeœniej urazowych zwichniêæ w stawie oraz zapoznaæ siê z dodatkow¹ dokumentacj¹ medyczn¹ w celu ustalenia daty ostatniego zwichniêcia urazowego oraz daty pierwszego zwichniêcia nawykowego. 14

15 107. Staw wiotki, cepowy w nastêpstwie pourazowych ubytków koœci, w zale noœci od zaburzeñ funkcji ; Staw wiotki z powodu pora eñ nale y oceniaæ wg norm neurologicznych Zesztywnienie stawu ramienno-³opatkowego - ca³kowity brak ruchomoœci w stawie a) w ustawieniu czynnoœciowo korzystnym - w zale noœci od ustawienia i funkcji ; b) w ustawieniu czynnoœciowo niekorzystnym 40; Bliznowaty przykurcz stawu ramienno-³opatkowego, w zale noœci od zaburzeñ czynnoœci stawu nale y oceniaæ wg poz. 104 lub Uszkodzenie stawu ramienno-³opatkowego, powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci, przetokami itp., nale y oceniaæ wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ uszczerbku o 5 - W przypadku, gdy deficyt funkcji koñczyny górnej wynika z nak³adania siê skutków uszkodzeñ stawu ramienno-³opatkowego oraz uszkodzeñ neurologicznych, deficyt funkcji koñczyny nale y oceniaæ jedynie wg poz W przypadku nie nak³adania siê deficytów nale y oceniaæ dodatkowo wed³ug poz Utrata koñczyny w stawie ramienno-³opatkowym: 70 ; Utrata koñczyny wraz z ³opatk¹ 75;60 Zakres ruchomoœci stawu ramienno-³opatkowego: zgiêcie 0-180, wyprost 0-60, odwodzenie 0-90, unoszenie (niekiedy odwodzenie i unoszenie okreœlane jest jednym terminem - odwodzenie i wtedy zakres ruchu wynosi ), przywodzenie 0-50, rotacja zewnêtrzna 0-70, rotacja wewnêtrzna (pozycja funkcjonalna, swobodna: zgiêcia: odwiedzenia: rotacji wewnêtrznej). RAMIÊ Prawe (dominuj¹ce ) ; Lewe 113. Z³amanie trzonu koœci ramiennej - w zale noœci od przemieszczeñ, ograniczeñ ruchu w stawie ³opatkowo-ramiennym i ³okciowym a) upoœledzenie funkcji koñczyny z ograniczeniem ruchomoœci w stawie ramienno-³opatkowym lub ³okciowym do 2-15 ; % b) upoœledzenie funkcji koñczyny z ograniczeniem ruchomoœci w stawie ramienno-³opatkowym lub ³okciowym 6-30 ; powy ej 30% c) z³amania powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci, brakiem zrostu, stawem rzekomym itp. ocenia siê wg poz. 113 a lub b, zwiêkszaj¹c stopieñ inwalidztwa w zale noœci od zaburzeñ funkcji o: Uszkodzenia miêœni, uszkodzenia œciêgien i ich przyczepów, w zale noœci od zmian wtórnych i upoœledzenia funkcji a) zmiany niewielkie 1-5 ; 1-4 b) zmiany œrednie 6-12 ; 5-9 c) zmiany du e ; Wed³ug powy szej pozycji nale y oceniaæ jedynie uszkodzenia bez z³amañ koœci. W przypadku wspó³istnienia z³amañ koœci nale y oceniaæ wg poz Utrata koñczyny w obrêbie ramienia a) z zachowaniem tylko 1/3 bli szej koœci ramiennej 65;60 b) przy d³u szych kikutach 60;55 STAW OKCIOWY Prawy ; Lewy 116. Z³amania w obrêbie ³okcia (nasada dalsza koœci ramiennej, nasada bli sza koœci promieniowej i ³okciowej), w zale noœci od zaburzeñ osi, ograniczenia ruchów w stawie ³okciowym oraz innych zmian wtórnych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 20% 1-5 ; 1-4 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 21-50% 6-15 ; 5-10 c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% ; Zesztywnienie stawu ³okciowego a) w zgiêciu zbli onym do k¹ta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia 25;20 b) w zgiêciu zbli onym do k¹ta prostego i w zale noœci od ograniczenia zakresu ruchów obrotowych przedramienia ; c) w ustawieniu wyprostnym lub zbli onym (do 20 ) 40;35 d) w innych niekorzystnych ustawieniach, w zale noœci od przydatnoœci czynnoœciowej koñczyny ; Uszkodzenia ³okcia - zwichniêcia, skrêcenia, uszkodzenia tkanek miêkkich, w zale noœci od ograniczenia ruchów, zaników miêœni, przemieszczeñ, zniekszta³ceñ oraz innych zmian wtórnych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 20% 1-5 ; 1-4 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 21-50% 6-15 ;

16 c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% ; Wed³ug powy szej pozycji nale y oceniaæ jedynie uszkodzenia bez z³amañ koœci. W przypadku wspó³istnienia z³amañ koœci nale y oceniaæ wed³ug punktu 116. Prawy ; Lewy 119. Cepowy staw ³okciowy, utrwalony mimo leczenia, w zale noœci od stopnia wiotkoœci i stanu miêœni ; Uszkodzenia stawu ³okciowego powik³ane przewlek³ym stanem zapalnym, przetokami itp. nale y oceniaæ wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu o: 5 Zakres ruchomoœci stawu ³okciowego: pe³ny wyprost stawu ³okciowego 0, pe³ne zgiêcie 140, supinacja i pronacja 0-80 (pozycja funkcjonalna 80 zgiêcia). PRZEDRAMIÊ Prawe (dominuj¹ce) ; Lewe¹ 121. Z³amania w obrêbie dalszych nasad jednej lub obu koœci przedramienia, powoduj¹ce ograniczenia ruchomoœci nadgarstka i zniekszta³cenia, w zale noœci od stopnia zaburzeñ funkcji a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 30% 1-6 ; 1-5 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-60% 7-15 ; 6-10 c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 60% ; d) usztywnienie przegubu d³oni w po³o eniu korzystnym (wyprost i pronacja) ; e) usztywnienie przegubu d³oni w po³o eniu niekorzystnym ; Z³amania trzonów jednej lub obu koœci przedramienia, w zale noœci od zniekszta³ceñ i zaburzeñ czynnoœciowych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchów do 20% 6 ; 1-5 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchów w zakresie 21% - 50% 7-15 ; 6-10 c) du e zmiany, zmiany wtórne i inne z ograniczeniem ruchów pow. 50% ; Izolowane uszkodzenie czêœci miêkkich przedramienia, skóry, miêœni, œciêgien, naczyñ, w zale noœci od rozmiarów, uszkodzenia i upoœledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, kr¹ eniowe, blizny i inne) a) niewielkie zmiany 1-5 ; 1-4 b) œrednie zmiany 6-10 ; 5-8 c) znaczne zmiany ; 9-15 Wed³ug powy szej pozycji nale y oceniaæ jedynie uszkodzenia bez z³amañ koœci. W przypadku wspó³istnienia z³amañ koœci nale y oceniaæ wg poz. 121, 122, 124, Staw rzekomy koœci ³okciowej lub promieniowej, w zale noœci od zniekszta³ceñ, ubytków koœci, upoœledzenia funkcji i innych zmian wtórnych a) œredniego stopnia ; b) du ego stopnia ; W przypadku z³amania jednej koœci przedramienia powik³anej stawem rzekomym nale y oceniaæ wy³¹cznie wg poz Staw rzekomy obu koœci przedramienia, w zale noœci od zniekszta³ceñ, ubytków koœci, upoœledzenia funkcji, zmian wtórnych a) œredniego stopnia ; b) du ego stopnia ; W przypadku z³amania obu koœci przedramienia powik³anych stawem rzekomym nale y oceniaæ wy³¹cznie wg poz Uszkodzenie przedramienia powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci, przetokami, ubytkiem tkanki kostnej 127. Utrata koñczyny w obrêbie przedramienia, w zale noœci od charakteru kikuta i jego przydatnoœci do oprotezowania Nale y oceniaæ wg poz. 121,122,123,124 lub 125, zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku o: ; Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka 45 ; 40 Zakres ruchomoœci przedramienia: nawracanie 0-80, odwracanie 0-80 (pozycja funkcjonalna, swobodna - 20 nawrócenia). NADGARSTEK Prawy (dominuj¹cy) ; Lewy 129. Uszkodzenia nadgarstka: skrêcenia, zwichniêcia, z³amania - w zale noœci od blizn, ubytków, zniekszta³ceñ, niestabilnoœci, upoœledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 30% 1-6 ; 1-5 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-60% 7-15 ; 6-10 c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 60% ; Ca³kowite zesztywnienie w obrêbie nadgarstka a) w ustawieniu czynnoœciowo korzystnym - w zale noœci od stopnia upoœledzenia funkcji rêki i palców ;

17 b) w ustawieniu czynnoœciowo niekorzystnym - w zale noœci od stopnia upoœledzenia funkcji rêki i palców ; Uszkodzenie nadgarstka powik³ane trwa³ymi zmianami troficznymi, przewlek³ym ropnym zapaleniem koœci nadgarstka, przetokami ocenia siê wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku o: Utrata rêki na poziomie nadgarstka 45;40 Zakres ruchomoœci nadgarstka: zgiêcie d³oniowe 60 (czynne), 80 (bierne), zgiêcie grzbietowe 60 (czynne), 80 (bierne), odchylenie promieniowe 20, odchylenie ³okciowe 30, (pozycja funkcjonalna od 10 zgiêcia d³oniowego do 10 zgiêcia grzbietowego i od 0 do 10 odchylenia ³okciowego). ŒRÓDRÊCZE 133. Uszkodzenie œródrêcza: koœci, czêœci miêkkich, w zale noœci od ubytków, zniekszta³ceñ oraz upoœledzenia funkcji rêki, palców i innych zmian wtórnych a) I koœæ œródrêcza( w zale noœci od funkcji kciuka): I. z ograniczeniem ruchomoœci kciuka do 30% II. z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-60% III. z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 60% b) II koœæ œródrêcza ( w zale noœci od ruchomoœci palca wskazuj¹cego): I. z ograniczeniem ruchomoœci do 30% II. z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-60% III. z ograniczeniem powy ej 60% c) III koœæ œródrêcza ( w zale noœci od ruchomoœci palca III i innych zmian wtórnych): I. z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 20-50% II. z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% d) IV,V koœæ œródrêcza ( w zale noœci od ruchomoœci odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) ocena osobna dla ka dej koœci œródrêcza: I. z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 20-50% II. z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% Prawe (dominuj¹ce) ; Lewe 1-6 ; ; ; ; ; ; ;1 3-5 ; ;1 3-4;2 KCIUK Prawy (dominuj¹cy) ; Lewy 134. Utrata w obrêbie kciuka, w zale noœci od rozmiaru ubytku, jakoœci kikuta, zniekszta³ceñ, ograniczenia ruchomoœci palca oraz upoœledzenia funkcji rêki i innych zmian wtórnych a) czêœciowa lub ca³kowita utrata opuszki 1-4 ; 1-2 b) czêœciowa lub ca³kowita utrata paliczka paznokciowego w zale noœci od zmian wtórnych 5-10 ; 3-6 c) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2 / 3 d³ugoœci paliczka podstawnego), w zale noœci od ; 7-10 zmian wtórnych d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego poni ej 2 / 3 d³ugoœci lub utrata obu paliczków bez koœci ; œródrêcza e) utrata obu paliczków z koœci¹ œródrêcza ; Inne uszkodzenia kciuka (z³amania, zwichniêcia, uszkodzenia tkanek miêkkich) w zale noœci od upoœledzenia ruchomoœci kciuka oraz funkcji rêki i zmian wtórnych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 25% 1-5 ; 1-3 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 26-50% 6-10 ; 4-8 c) znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 51-75% ; 9-12 d) bardzo du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 75% ; e) rozleg³e zmiany palca i rêki, granicz¹ce z funkcjonaln¹ utrat¹ palca wraz z pierwsz¹ koœci¹ œródrêcza ; Przy ocenie stopnia zaburzeñ czynnoœci kciuka bierze siê pod uwagê przede wszystkim zdolnoœæ odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu. Zakres ruchomoœci kciuka - staw œródrêczno-paliczkowy 0-60 (pozycja funkcjonalna 20 zgiêcia), - staw miêdzypaliczkowy 0-80 (pozycja funkcjonalna 20 zgiêcia), - odwodzenie 0-50, - przywodzenie maksymalna odleg³oœæ miêdzy kres¹ zgiêciow¹ stawu miêdzypaliczkowego kciuka, a kres¹ zgiêciow¹ stawu œródrêczno-paliczkowego palca V pe³ny zakres ruchu 0 cm, brak ruchu 8cm, - opozycja (przeciwstawianie) - maksymalna odleg³oœæ miêdzy kres¹ zgiêciow¹ stawu miêdzypaliczkowego kciuka, a kres¹ zgiêciow¹ stawów œródrêcznopaliczkowych na wysokoœci III stawu œródrêczno-paliczkowego pe³ny zakres ruchu 8 cm, brak ruchu 0cm. PALEC WSKAZUJ CY Rêka prawa (dominuj¹ca) ; Lewa 136. Utrata w obrêbie wskaziciela - w zale noœci od zniekszta³ceñ, jakoœci kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upoœledzenia funkcji rêki a) utrata czêœciowa opuszki 1-2;1 b) utrata paliczka paznokciowego 3-5 ; 2-3 c) utrata paliczka paznokciowego z czêœci¹ paliczka œrodkowego 6-9 ; 4-7 d) utrata paliczka œrodkowego 10;8 e) utrata trzech paliczków 15;10 f) utrata wskaziciela z koœci¹ œródrêcza ;

18 137. Wszelkie inne uszkodzenia w obrêbie wskaziciela: z³amania, zwichniêcia, uszkodzenia czêœci miêkkich - w zale noœci od zniekszta³ceñ, zaburzeñ czucia, ograniczenia ruchów palca, upoœledzenia funkcji rêki, przykurczów stawów, zesztywnieñ, zmian troficznych i innych zmian wtórnych, w zale noœci od stopnia a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 20% 1-3 ; 1-2 b) zmiany œredniego stopnia z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 21-40% 4-6 ; 3-4 c) zmiany du ego stopnia z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 41-70% 7-11 ; 5-7 d) zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 70% ; 8-10 e) rozleg³e zmiany palca i rêki, granicz¹ce z funkcjonaln¹ utrat¹ palca wraz z koœci¹ œródrêcza ; PALEC TRZECI, CZWARTY I PI TY: Rêka prawa (dominuj¹ca) ; Lewa 138. Palec III, IV i V, w zale noœci od poziomu utraty a) palec III utrata paliczka paznokciowego 3;2 b) palec III utrata dwóch paliczków 7;5 c) palec III utrata trzech paliczków 10;8 d) palec IV i V - utrata paliczka paznokciowego 2;1 e) palec IV i V utrata dwóch paliczków 4;2 f) palec IV i V utrata trzech paliczków 7; Utrata palców III, IV lub V z koœci¹ œródrêcza a) palec III ; 8-10 b) palec IV i V. 7-9 ; 3-5 c) utraty mnogie: I. jednoczesna strata kciuka i palca wskazuj¹cego II. ca³kowita strata kciuka i palca, innego ni wskazuj¹cy III. ca³kowita strata dwóch palców, innych ni kciuk i palec wskazuj¹cy IV. ca³kowita strata trzech palców, innych ni kciuk i palec wskazuj¹cy V. ca³kowita strata czterech palców, ³¹cznie z kciukiem VI. ca³kowita strata czterech palców, innych ni kciuk 140. Wszelkie inne uszkodzenia w obrêbie palców III, IV lub V - z³amania, zwichniêcia, uszkodzenia czêœci miêkkich, w zale noœci od zniekszta³ceñ, zaburzeñ czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zesztywnieñ, zmian troficznych i innych zmian wtórnych - za ka dy palec w zale noœci od stopnia a) palec III: I. ograniczenie ruchomoœci do 50% bez zmian wtórnych II. ograniczenie ruchomoœci powy ej 50% bez zmian wtórnych III. ograniczenie ruchomoœci do 50% ze zmianami wtórnymi IV. ograniczenie ruchomoœci powy ej 50% ze zmianami wtórnymi b) palec IV i V: I. ograniczenie ruchomoœci do 50% bez zmian wtórnych II. ograniczenie ruchomoœci powy ej 50% bez zmian wtórnych III. ograniczenie ruchomoœci do 50% ze zmianami wtórnymi IV. ograniczenie ruchomoœci powy ej 50% ze zmianami wtórnymi 35;25 25;20 12;8 20;15 45;40 40; ; ; ; ; ;1 3-4;2 1-4 ; ; ¹czny stopieñ pourazowego inwalidztwa rêki nie mo e przekroczyæ 55% - prawej i 50% - lewej. - Przy uszkodzeniach obejmuj¹cych wiêksz¹ liczbê palców, globalna ocena musi byæ ni sza ni ³¹czna ca³kowita utrata tych palców i odpowiadaæ stopniowi u ytecznoœci rêki. Zakres ruchomoœci palce II - V - staw œródrêczno-paliczkowy 0-90 (pozycja funkcjonalna 30 zgiêcia), - staw miêdzypaliczkowy bli szy (pozycja funkcjonalna 40 zgiêcia), - staw miêdzypaliczkowy dalszy 0-70 (pozycja funkcjonalna 20 zgiêcia). XIII. USZKODZENIA KOÑCZYNY DOLNEJ STAW BIODROWY 141. Utrata koñczyny dolnej a) przez wy³uszczenie jej w stawie biodrowym 70 b) odjêcie powy ej ½ uda Uszkodzenia stawu biodrowego zwichniêcia, z³amania panewki, z³amania bli szej nasady koœci udowej, z³amania szyjki, z³amania krêtarzowe, urazowe z³uszczenia g³owy koœci udowej oraz uszkodzenia tkanek miêkkich okolicy stawu biodrowego, w zale noœci od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekszta³ceñ i zmian wtórnych a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 30% 2-12 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-60% c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 60% Zesztywnienie stawu biodrowego, w zale noœci od ustawienia i wtórnych zaburzeñ statyki i dynamiki a) w ustawieniu czynnoœciowo korzystnym b) w ustawieniu czynnoœciowo niekorzystnym

19 144. Przykurcze i zesztywnienia powik³ane przewlek³ym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami itp. ocenia siê wg poz. 142, zwiêkszaj¹c stopieñ uszczerbku o: Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego, w zale noœci od ruchomoœci, dolegliwoœci bólowych, koniecznoœci zaopatrzenia ortopedycznego, mo liwoœci i zaburzeñ chodu a) bez ograniczeñ funkcji 15 b) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 50% c) znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% Nale y zwracaæ uwagê na, zg³aszane jako wynik urazowego uszkodzenia biodra, zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie koœci, gruÿlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne koœci, biodro szpotawe dorastaj¹cych i inne zniekszta³cenia powoduj¹ce zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych ocenê trwa³ego uszczerbku ogranicza siê wy³¹cznie do spowodowanego przedmiotowym nieszczêœliwym wypadkiem. W przypadku, gdy deficyt funkcji koñczyny dolnej wynika z nak³adania siê skutków uszkodzeñ biodra oraz uszkodzeñ neurologicznych, deficyt funkcji koñczyny nale y oceniaæ jedynie wg poz W przypadku nie nak³adania siê deficytów nale y oceniaæ dodatkowo wg poz Zakres ruchomoœci stawu biodrowego: zgiêcie 0-120, wyprost 0-20, odwodzenie 0-50, przywodzenie 0-40, rotacja (obracanie) na zewn¹trz 0-45, rotacja do wewn¹trz UDO 146. Z³amanie koœci udowej, w zale noœci od zniekszta³ceñ, skrócenia, zaników miêœni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeñ chodu, zaburzeñ funkcji koñczyny i innych zmian wtórnych a) skrócenie w zakresie 1-3 cm bez zmian wtórnych 5-10 b) skrócenie w zakresie 3,1-5 cm bez zmian wtórnych c) skrócenie powy ej 5 cm bez zmian wtórnych d) niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm e) œrednie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1-5 cm, upoœledzenie chodu w stopniu œrednim f) du e zmiany ze skróceniem powy ej 5 cm, upoœledzenie chodu w stopniu znacznym Staw rzekomy koœci udowej, ubytki koœci udowej uniemo liwiaj¹ce obci¹ enie koñczyny, w zale noœci od stopnia upoœledzenia funkcji, skrócenia, zmian zapalnych i zaburzeñ wtórnych Izolowane uszkodzenia tkanek miêkkich, w zale noœci od zaburzeñ funkcji koñczyny a) niewielkiego stopnia 1-5 b) œredniego stopnia 6-10 c) znacznego stopnia Wed³ug powy szej pozycji nale y oceniaæ jedynie uszkodzenia bez z³amañ koœci. W przypadku wspó³istnienia z³amañ koœci nale y oceniaæ wed³ug punktu Uszkodzenie du ych naczyñ, têtniaki pourazowe, w zale noœci od stopnia zaburzeñ ukrwienia koñczyny i powik³añ 150. Uszkodzenie uda powik³ane przewlek³ym ropnym zapaleniem koœci, przetokami, skostnieniem pozaszkieletowym: 5-20 nale y oceniaæ wg poz. 146, zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku, w zale noœci od rozmiarów powik³añ o: Uszkodzenie uda powik³ane wspó³istniej¹cym uszkodzeniem nerwu kulszowego nale y oceniaæ wg poz , zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku, w zale noœci od rozmiarów uszkodzenia nerwu o: Utrata koñczyny, w zale noœci od d³ugoœci kikuta i jego przydatnoœci do oprotezowania ¹czny stopieñ uszczerbku ocenianego wg poz nie mo e przekroczyæ 60%. KOLANO 153. Z³amania koœci tworz¹cych staw kolanowy, w zale noœci od zniekszta³ceñ, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilnoœci stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia siê wg poz. 155, 156 a) utrata ruchomoœci w zakresie 0-40 za ka de 2 stopnie ubytku ruchu 1 b) utrata ruchomoœci w zakresie za ka de 5 stopni ubytku ruchu 1 c) utrata ruchomoœci w zakresie za ka de 10 stopni ubytku ruchu 1 d) zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie korzystnej (0-15 ). 25 e) zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej Uszkodzenia aparatu wiêzad³owo torebkowego, w zale noœci od stabilnoœci stawu oraz wydolnoœci statyczno-dynamicznej koñczyny. Dodatkowo ocenia siê wg poz a) niestabilnoœæ jednop³aszczyznowa Iº, z niewielkimi zmianami wtórnymi (zaniki miêœniowe i zmniejszenie si³y 1-5 miêœniowej, itp.) b) niestabilnoœæ jednop³aszczyznowa II, dwup³aszczyznowa I, w zale noœci od zmian wtórnych (zaniki miêœniowe 6-12 i zmniejszenie si³y miêœniowej, itp.) 19

20 c) niestabilnoœæ jednop³aszczyznowa III lub dwup³aszczyznowa II, w zale noœci od zmian wtórnych (zaniki miêœniowe i zmniejszenie si³y miêœniowej, itp.) d) niestabilnoœæ dwup³aszczyznowa III, w zale noœci od zmian wtórnych (zaniki miêœniowe i zmniejszenie si³y miêœniowej, itp.) e) pe³na niestabilnoœæ wielop³aszczyznowa, w zale noœci od zmian wtórnych (zaniki miêœniowe i zmniejszenie si³y miêœniowej, itp.) Inne nastêpstwa urazów stawu kolanowego (zaburzenia osi stawu, przewlek³e wysiêkowe zapalenia, przewlek³e dolegliwoœci bólowe, chondromalacja, niestabilnoœci rzepki, z³amania rzepki, w zale noœci od funkcji stawu kolanowego oraz stopnia nasilenia istniej¹cych dolegliwoœci. nale y oceniaæ wg poz. 153, zwiêkszaj¹c stopieñ trwa³ego uszczerbku o: 1-5 ¹czny stopieñ pourazowego trwa³ego uszczerbku stawu kolanowego nie mo e przekroczyæ 40%. Nie ka de rozpoznanie nawykowego zwichniêcia rzepki nale y traktowaæ jako urazowe. Ka dorazowo nale y braæ pod uwagê mechanizm urazu, skutki urazu (rozerwanie torebki stawowej i krwiak œródstawowy), sposób leczenia (unieruchomienie w opatrunku gipsowym lub nie), a tak e wspó³istnienie zmian anatomicznych (takich jak: dysplazja stawu rzepkowo-udowego stwierdzana na zdjêciach osiowych, znaczna koœlawoœæ kolana, wiotkoœæ wielostawowa0, choroby predystynuj¹ce do nawykowego zwichniêcia rzepki (zespó³ Downa, dysplazja nasadowa lub nasadowo-krêgowa). Analizê ka dorazowo nale y przeprowadziæ w oparciu o pe³n¹ dokumentacjê medyczn¹ Utrata koñczyny na poziomie stawu kolanowego 50 Zakres ruchomoœci stawu kolanowego: od 0 dla wyprostu do 120 dla zgiêcia. PODUDZIE 157. Z³amanie koœci podudzia, w zale noœci od zniekszta³ceñ, skrócenia, ograniczenia ruchomoœci w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: a) skrócenie w zakresie 1-3 cm bez zmian wtórnych 5-10 b) skrócenie w zakresie 3,1-5 cm bez zmian wtórnych c) skrócenie powy ej 5 cm bez zmian wtórnych d) niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm e) œrednie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1-5 cm f) du e zmiany ze skróceniem powy ej 5 cm Izolowane z³amanie strza³ki, w zale noœci od przemieszczeñ, zniekszta³ceñ, upoœledzenia funkcji koñczyny Uszkodzenia tkanek miêkkich podudzia, skóry, miêœni, naczyñ, œciêgna Achillesa i innych œciêgien, w zale noœci od rozleg³oœci uszkodzenia oraz ograniczeñ czynnoœciowych i innych zmian wtórnych: a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 30% 1-5 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 31-50% 6-10 c) znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50% Utrata koñczyny w obrêbie podudzia, w zale noœci od charakteru kikuta, d³ugoœci, przydatnoœci do oprotezowania i zmian wtórnych w obrêbie koñczyny: a) przy d³ugoœci kikuta do 8 cm mierz¹c od szpary stawowej 50 b) przy d³u szych kikutach W przypadku, gdy deficyt funkcji koñczyny dolnej wynika z nak³adania siê skutków uszkodzeñ podudzia oraz uszkodzeñ neurologicznych, deficyt funkcji koñczyny nale y oceniaæ jedynie wg poz W przypadku nie nak³adania siê deficytów nale y oceniaæ dodatkowo wg poz STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PI ÊTOWY, STOPA 161. Uszkodzenie stawu skokowo goleniowego i skokowo- piêtowego: skrêcenia, zwichniêcia, z³amania itp., w zale noœci od zniekszta³ceñ oraz ograniczenia ruchomoœci i utrzymuj¹cych siê dolegliwoœci: a) niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomoœci do 20% 1-4 b) œredniego stopnia z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 21-50% 5-10 c) du ego stopnia z ograniczeniem powy ej 50% d) powik³ane przewlek³ym zapaleniem koœci, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi zwiêkszyæ ocenê trwa³ego uszczerbku o: Zesztywnienie stawu skokowo-goleniowego, w zale noœci od utrzymuj¹cych siê dolegliwoœci oraz ograniczenia funkcji: a) pod k¹tem zbli onym do prostego ±5º 20 b) w innych ustawieniach czynnoœciowo niekorzystnych w zale noœci od ustawienia c) w ustawieniach niekorzystnych z przetokami, zapaleniem koœci itp. nale y zwiêkszyæ ocenê trwa³ego uszczerbku o: Z³amania koœci skokowej lub piêtowej, w zale noœci od utrzymuj¹cych siê dolegliwoœci oraz ograniczenia funkcji: a) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci do 20% 1-4 b) œrednie zmiany z ograniczeniem ruchomoœci w zakresie 21-50% 5-10 c) du e zmiany z ograniczeniem ruchomoœci powy ej 50%

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

TABELA oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Za³¹cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków. TABELA oceny trwałego uszczerbku wskutek nieszczęśliwego wypadku SPIS TREŒCI Rozdzia³ Strony I. Uszkodzenia g³owy 2-4

Bardziej szczegółowo

Procent uszczerbku na zdrowiu ... 1 10 ... 1 10... 11 20... 21 30 ... 1 10 ... 10 30 ... 1 10 ... 1 25 ... 100 ... 60 80 ... 40 60 ...

Procent uszczerbku na zdrowiu ... 1 10 ... 1 10... 11 20... 21 30 ... 1 10 ... 10 30 ... 1 10 ... 1 25 ... 100 ... 60 80 ... 40 60 ... Tabela norm oceny procentowej trwa³ego Za³¹cznik do ogólnych warunków ubezpieczenia A. USZKODZENIA G OWY 1. Uszkodzenie pow³ok czaszki (bez uszkodzeñ kostnych): a) uszkodzenie pow³ok czaszki w zale noœci

Bardziej szczegółowo

Tabela orzecznicza dla oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Tabela orzecznicza dla oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Tabela orzecznicza dla oceny procentowej trwałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Załącznik do Ogólnych warunków umowy dodatkowej dotyczącej Trwałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (LHB14) oraz Trwałego

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu o nierzy, którzy pe nili

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej

Tabela norm oceny procentowej Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku www.metlife.pl Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszkodzenia głowy

Bardziej szczegółowo

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok ... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzieñ miesi¹c rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiê i nazwisko Data urodzenia Dzieñ Miesi¹c Rok P³eæ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ZAŁĄCZNIK WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Ustalenie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dz.U.2015.808 z dnia 2015.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela Uszczerbków na zdrowiu nr 1/2015

Tabela Uszczerbków na zdrowiu nr 1/2015 Tabela Uszczerbków nr 1/1 Ocena % wartości Uszczerbku obejmuje biologiczne następstwa uszkodzenia części lub całego ciała. Jako uszczerbek nie traktuje się: zaburzeń wyuczonych umiejętności lub czynności,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25

Rodzaj uszczerbku. ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem 11-25 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA AZS L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWU Podróży Zagranicznych Tabela uszczerbków na zdrowiu Rodzaj uszkodzeń ciała Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu A. Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Uszkodzenie Procent Nr. A. USZKODZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW. Tabela Oceny Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW. Tabela Oceny Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW Tabela Oceny Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ STRONA I. USZKODZENIA GŁOWY 2 II.

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Załącznik TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Rekomendacja POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ Warszawa 2006 1 A. USZKODZENIA GŁOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczenia majątkowe Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Allianz ubezpieczenia od A do Z. Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków TABELA OCENY TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SPIS TREŚCI Rozdział Strony Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU ZWANA WE WSKAZANYCH WARUNKACH DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ TABELĄ TRWAŁYCH USZCZERBKÓW

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU ZWANA WE WSKAZANYCH WARUNKACH DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ TABELĄ TRWAŁYCH USZCZERBKÓW TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU ZWANA WE WSKAZANYCH WARUNKACH DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ TABELĄ TRWAŁYCH USZCZERBKÓW A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ rekomendacja POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. nr OWU/AB12/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia. nr OWU/AB12/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/1 Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 64/2006 z dnia 12.06.06 i wchodzi w życie z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Załącznik Nr 5 do SIWZ TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU A. USZKODZENIA GŁOWY Procent uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu PZU SA Nr 26/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU A. USZKODZENIA GŁOWY Procent uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela nr 2 Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku I. USZKO DZE NIA GŁO WY 1. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki w zależności od rozległości obrażeń,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała. nr OWU/AB12/1/2016

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała. nr OWU/AB12/1/2016 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/16 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/16... Art.

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Rekomendacja: POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ A. Uszkodzenia głowy L.p.

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU A. USZKODZENIA GŁOWY Procent uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5

2. Złamania kości czaszki : a) sklepienia (za każdą kość)... 2 b) podstawy... 5 TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU

WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU Załącznik nr 2 WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU L.p. Treść Procent uszczerbku na zdrowiu A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) Uszkodzenie powłoki

Bardziej szczegółowo

NR POLISY ISB

NR POLISY ISB WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W PZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NR POLISY ISB 13571043 WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

AXA OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

AXA OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU AXA OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU A. USZKODZENIA GŁOWY Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) Blizny

Bardziej szczegółowo

100 stanie i chodzenie 0-1 według skali Lovette a b) głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający

100 stanie i chodzenie 0-1 według skali Lovette a b) głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający Załącznik nr 2 WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU I CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Poz. Treść Procent uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka ubezpieczenia Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka Pojęcia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM OCENY USZCZERBKU NA ZDROWIU

WYKAZ NORM OCENY USZCZERBKU NA ZDROWIU Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 WYKAZ NORM OCENY USZCZERBKU NA ZDROWIU Poz. Treść Procent uszczerbku na zdrowiu A. USZKODZENIA GŁOWY 1 Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) a) uszkodzenie powłoki

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń

Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń Najczęstsze odcinki Uraz zależy od Towarzyszące urazom - Szyjny - przejście Th L - Piersiowy - Lędźwiowy - siły - kierunku siły - miejsca działania - uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 808 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 808 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 808 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku funkcjonariuszy Służby

Bardziej szczegółowo

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA PUNKTY WITALNE Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA Na ciele człowieka istnieje kilkadziesiąt miejsc o szczególnej wrażliwości na ciosy. Są to takie punkty, których położenie

Bardziej szczegółowo

Urazy miêœniowo-szkieletowe

Urazy miêœniowo-szkieletowe Urazy miêœniowo-szkieletowe ROZDZIA 7 URAZY MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWE 85 86 URAZY MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWE OBJAWY OBRA EÑ MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWYCH Pacjent podtrzymuje w³asn¹ koñczynê (samoszynowanie). Obrzêki.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.)

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) REN URETER RVU dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu chorób nerek i moczowodów (w trybie planowym lub pilnym) Krwotok lub krwawienie Zakażenie rany pooperacyjnej Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA LEKARZY Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

INFORMACJA DLA LEKARZY Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku INFORMACJA DLA LEKARZY Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

TABELA NORM oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NORM oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki - w zależności od rozmiaru, ruchomości

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê)

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê) Pieczêæ szpitala Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY L. ks. g³. oddz. Nazwisko Imiê Adres Miejsce i data urodzenia P³eæ M.. *) stan cywilny Nazwa i rodzaj zak³adu pracy Adres rodziny chorego lub osoby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis)

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) Łokieć golfisty - (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) Zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku

Bardziej szczegółowo

UWAGA!! W przypadku przeszczepu skóry i odtworzenia owłosienia należy ocenić wg pkt. 1 a)

UWAGA!! W przypadku przeszczepu skóry i odtworzenia owłosienia należy ocenić wg pkt. 1 a) TABELA NORM obowiązująca od 10.06.2013 A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki - w zależności od rozmiaru, ruchomości i tkliwości blizn:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego czaszki lub

Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego czaszki lub Pracownia Multimedialna Katedry Anatomii UJ CM Okolica węchowa błony śluzowej (regio olfactoria) Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej. trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniach grupowych

Tabela norm oceny procentowej. trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniach grupowych Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniach grupowych A. Uszkodzenia głowy Procent trwałego uszczerbku 1. Uszkodzenia powłok czaszki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej - przyczyny. Ból dławicowy. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej 2015-04-23. Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi?

Ból w klatce piersiowej - przyczyny. Ból dławicowy. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej 2015-04-23. Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi? Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi? Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1. wnętrza klatki piersiowej Serca, aorty, tętnicy płucnej, śródpiersia Tchawicy,

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej

Tabela norm oceny procentowej Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku www.metlife.pl Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszkodzenia głowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA Nazwa placówki szkoleniowej:. Oddział: Nazwisko i imię studenta:. Arkusz gromadzenia danych o pacjencie A. Dane personalne Inicjały pacjenta:. Płeć: M K Wiek: Stan cywilny:.

Bardziej szczegółowo

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko tureckie 50,00 5. Dłoni AP + skos 60,00 6. Dłoni porównawcze

Bardziej szczegółowo

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU USCZERBKÓW LUB USZKODZEŃ CIAŁA NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Pojęcia użyte w niniejszej tabeli oznaczają: Rana - uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej

Tabela norm oceny procentowej Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Wersja www.metlife.pl TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU A. USZKODZENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU nr 2

TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU nr 2 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU nr 2 Mająca zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Nasze ubezpieczenie Twoje

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ 1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza palucha koœlawego Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenia powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): Procent Uszczerbku a/ blizny do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47 SPIS TREŚCI Dolne drogi moczowe, czyli jak jest kontrolowane oddawanie moczu 11 Budowa dolnych dróg moczowych 11 Dno i ściany pęcherza 12 Szyja pęcherza 13 Cewka moczowa 13 Kontrola oddawania moczu czy

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 839 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 839 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. Poz. 839 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 sierpnia 2003 r. Dz.U.2003.163.1578 12-03-2009 zm. Dz.U.2009.30.197 1 27-01-2011 zm. Dz.U.2011.9.45 1 01-01-2013 zm. Dz.U.2012.1366 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. 1 Niniejszą tabelę stosuje się przy ustalaniu trwałego uszczerbku na

CZĘŚĆ OGÓLNA. 1 Niniejszą tabelę stosuje się przy ustalaniu trwałego uszczerbku na TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Niniejszą tabelę stosuje się przy ustalaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku Pojęcia użyte w tabeli oznaczają: rana uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie

Bardziej szczegółowo

PZWL. Spis treści. 1. Wprowadzenie Damian Kusz... 11

PZWL. Spis treści. 1. Wprowadzenie Damian Kusz... 11 Spis treści 1. Wprowadzenie Damian Kusz... 11 2. Uraz, zaburzenia metaboliczne po urazie, fizjologia zrostu kostnego Henryk Guzik, Damian Kusz... 15 Uraz... 15 Zamknięte obrażenia tkanek miękkich... 15

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

TWOJE DZIECKO. Nie wszystko da się przewidzieć, dlatego warto, aby Twoje dzieci miały ochronę, taką jaką daje pakiet ubezpieczeniowy Twoje Dziecko.

TWOJE DZIECKO. Nie wszystko da się przewidzieć, dlatego warto, aby Twoje dzieci miały ochronę, taką jaką daje pakiet ubezpieczeniowy Twoje Dziecko. TWOJE DZIECKO Nie wszystko da się przewidzieć, dlatego warto, aby Twoje dzieci miały ochronę, taką jaką daje pakiet ubezpieczeniowy Twoje Dziecko. W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRYMUS zatwierdzone przez Zarząd w dniu 25.02.2013 roku Dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo