Ogólne informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne informacje o projekcie"

Transkrypt

1 Ogólne informacje o projekcie deutsch.info to platforma internetowa służąca do nauki języki niemieckiego, która wykorzystuje nowoczesne narzędzia dydaktyczne oferując zarazem praktyczne informacje o życiu i pracy w Niemczech i Austrii. Bezpłatna platforma internetowa jest poświęcona językowi niemieckiemu i jego rosnącemu znaczeniu w kontekście europejskim i międzynarodowym. Rynki pracy w Niemczech i Austrii są atrakcyjne dla partnerów biznesowych z innych krajów i otwarte na nową, wykwalifikowaną kadrę pracowników, co jest powodem wzrostu zainteresowania nauką języka niemieckiego. Od listopada 2011 roku osiem instytucji partnerskich z sześciu krajów europejskich współpracuje ze sobą w ramach projektu wspieranego przez Komisję Unii Europejskiej. Wspólnie tworzą platformę internetową deutsch.info, na której w dziesięciu językach można uczyć się języka niemieckiego. Jako języki wyjściowe przewidziane są takie języki jak angielski, włoski, chorwacki, polski, rosyjski, słowacki, słoweński, czeski, turecki i naturalnie niemiecki. Partnerzy projektu ściśle ze sobą współpracując tworzą nowoczesne treści dydaktyczne nadające się także dla początkujących. Kursanci mogą korzystać z materiałów multimedialnych zawierających ciekawe, interaktywne zestawy ćwiczeń, pomocnicze środki audio-wideo, ciekawe teksty i zagadnienia o charakterze konkursowym. Kursy językowe opracowują w porozumieniu z innymi partnerami instytucje renomowane w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego: WBS Training AG ze Schwerinu, Österreich Institut GmbH z Wiednia, specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego szkoła językowa English Unlimited z Gdańska. Informacje oglóne: Biuro prasowe: Anna Leonenko Anklamer Straße Berlin Niemcy tel.: faks: kom..: Osoba kontaktowa w Polsce: Bartosz Czerwiński English Unlimited ul. Armii Krajowej Sopot tel./faks: Główną grupą docelową w projekcie deutsch.info są zmotywowani uczniowie przejawiający żywe zainteresowanie językiem, kulturą i ludźmi. Platforma internetowa skierowana jest również do pracowników o różnorakich kwalifikacjach, studentów zamierzających wyjechać do Niemiec lub Austrii lub już tam żyjących oraz wszystkich osób potrzebujących języka niemieckiego do celów zawodowych, uczniów, turystów oraz mieszkańców regionów przygranicznych. deutsch.info jest finansowane przez Komisję Europejską. Merytorycznie odpowiedzialnych za projekt jest osiem instytucji partnerskich z sześciu krajów: (Słowacja), Studio GAUS (Niemcy), Österreich Institut GmbH (Austria), WBS TRAINING AG (Niemcy), English Unlimited Sp. z o. o. (Polska), Inter-kulturo d.o.o. (Słowenia), Mediaost Public Relations & Marketing (Niemcy) i Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (Czechy)

2 Platforma internetowa deutsch.info jest interkulturowa Dzięki deutsch.info powstaje interkulturowa platforma w dziesięciu językach europejskich: niemieckim, angielskim, polskim, rosyjskim, tureckim, czeskim, słoweńskim, słowackim, chorwackim i włoskim. Przyswajanie języka niemieckiego w języku ojczystym pomaga przezwyciężyć trudności i wzmaga motywację, aby dowiedzieć się czegoś więcej o nowej kulturze. przyjazna dla początkujących deutsch.info nie wymaga umiejętności wstępnych w zakresie języka niemieckiego. Oferta obejmuje trzy kursy językowe na poziomach A1, A2 i B1 zgodnych z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Na kursach przeznaczonych dla początkujących (A1) oraz lekko zaawansowanych (A2) nauczany jest w pierwszej linii język ogólny, na poziomie B1 punkt ciężkości został położony na tematykę związaną w szczególności z problematyką migrantów. ukierunkowana na serwis Oprócz treści językowych deutsch.info prezentuje w ramach zintegrowanego bloku krajoznawczego informacje o Niemczech i Austrii. Treści dydaktyczne poruszają zarówno wymogi związane z ubieganiem się o obywatelstwo tych krajów jak i zawierają ogólną i praktyczną wiedzę o ich polityce, gospodarce i kulturze. Na platformie znaleźć można także praktyczne wskazówki i formularze urzędowe ułatwiające załatwianie spraw w instytucjach publicznych oraz pomagające przezwyciężać problemy życia codziennego. projektem o charakterze międzynarodowym Na platformie deutsch.info osobliwości Niemiec i Austrii wzmiankowane są zarówno na płaszczyźnie kursów językowych jak i wiedzy praktycznej. Dzięki temu uczący się będą potrafili odnaleźć się w całym obszarze niemieckojęzycznym. Austriacka jak i niemiecka a także szwajcarska odmiana języka niemieckiego są traktowane jako równoważne warianty językowe. Językoznawcy określają dlatego język niemiecki jak i język angielski jako języki pluricentryczne. różnorodna Platforma deutsch.info korzysta z różnorakich nowoczesnych narzędzi. Oprócz kursów językowych i informacji praktycznych uczący się mogą swoje umiejętności językowe od razu zastosować, przećwiczyć i pogłębić: rozmaite rodzaje tekstów autentycznych jak i materiały audio i wideo w języku niemieckim motywują do dalszej nauki i stanowią swoiste urozmaicenie w procesie uczenia się. interaktywna deutsch.info dzięki licznym opcjom interakcyjnym pomagać przyswoić sobie język niemiecki. Platforma internetowa daje uczącym się do dyspozycji przeróżne możliwości komunikacji. Osobiste wiadomości jak i fora umożliwiają wymianę doświadczeń w uczeniu się

3 Dlaczego warto uczyć się niemieckiego? ponad 100 milionów ludzi na świecie mówi po niemiecku prawie 20 milionów ludzi na świecie uczy się języka niemieckiego język niemiecki jest najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej język niemiecki jest według Eurostatu drugim najczęściej używanym językiem obcym w Unii Europejskiej geograficzne położenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii w centrum Europy oraz kulturowe i gospodarcze znaczenie tych krajów stanowią przyczynę atrakcyjności języka niemieckiego. Od maja 2011 roku obowiązuje zasada swobody przepływu pracowników, która pozwala obywatelom Unii Europejskiej niezależnie od ich miejsca zamieszkania podejmować działalność zarobkową w każdym państwie członkowskim na takich samych warunkach. Dzięki tej zasadzie także takie kraje jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Węgry, Słowenia i Słowacja uzyskały dostęp do europejskiego rynku pracy. W Austrii liczba imigrantów w roku 2011 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o prawie 30 procent. Wynika to z opublikowanej w maju statystyki migracji. Według niej tak zwane saldo migracyjne (suma imigracji i emigracji) odnotowało wynik dodatni na poziomie (2010: osób). Około dwie trzecie imigrantów pochodziło z dwunastu krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. W Niemczech według szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego łączna kwota imigrantów w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20 procent do poziomu ludzi. Jest to najwyższa wartość na przełomie ostatnich 15 lat. Oprócz krajów szczególnie dotkniętych kryzysem takich jak Grecja lub Hiszpania napływ nastąpił przede wszystkim z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku ( ), które odnotowały przyrost na poziomie 43 procent. Przede wszystkim wzrosły liczby imigrantów pochodzących z Polski ( ) i Węgier ( ). Z historycznego punktu widzenia kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie z Niemcami i Austrią łączą więzy kulturowe i wiele cech wspólnych. Po języku angielskim niemiecki jest językiem najczęściej nauczanym. Zgodnie z wynikami badań statystycznych przeprowadzonych przez Netzwerk Deutsch z roku 2010 w Polsce na przykład uczy się języka niemieckiego już ponad 2,3 miliona osób. Jest rzeczą mało zaskakującą, że rozszerzenie Unii Europejskiej i zasada swobodnego przepływu pracowników otworzyły właśnie dla ludzi z Europy Wschodniej nowe szanse na rynku pracy, które rosną wraz z przyswajaniem sobie znajomości nowych języków. W środku kryzysu gospodarczego Niemcy cieszą się największym wzrostem gospodarczym w Europie. Na rok 2012 eksperci spodziewają się wzrostu o 0,9 procent, w 2013 dalszego wzrostu o 2 procent. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrastający eksport, dzięki któremu rynek pracy rozwija się pozytywnie: obniżeniem liczby bezrobotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu wynagrodzenia. Podobnie sprawa wygląda w Austrii, która wraz z Niemcami i Holandią należy do trzech krajów europejskich, które mogą pochwalić się bezrobociem wśród osób młodych na poziomie poniżej 10 procent, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 22,6 procent a w krajach takich jak Grecja lub Hiszpania przekracza nawet 50 procent. Właśnie dla młodych Europejczyków Niemcy i Austria stanowią doskonałe cele udanego startu w życie zawodowe. Aktualne tendencje w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich wyraźnie wskazują, że wiele przedsiębiorstw w całej Europie poszukuje kadry pracowni

4 czej ze znajomością języka niemieckiego. Przykład na to dostarcza przeprowadzone w 2011 roku przez Niemiecko-Czeską Izbę Przemysłowo-Handlową (DTIHK) badanie, z którego wynika, że 73 procent ankietowanych przedsiębiorstw oceniło znajomość języka niemieckiego jako bardzo istotną i że jest ona przede wszystkim dla kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników z działu sprzedaży nieodzowna. Czy te tendencje mogłyby spowodować ożywienie języka niemieckiego? Globalna liczba uczących się języka niemieckiego w szkołach i uniwersytetach spadła według danych Instytutu Goethego pomiędzy 2000 a 2010 rokiem o 30 procent. Wprawdzie nie tak drastycznie, jednak również znacząco maleje liczba uczących się języka niemieckiego dzieci: według Eurostatu liczba uczących się języka niemieckiego w europejskich szkołach spadła w okresie od 2005 do 2010 roku o około 7,5 procent. Wyjątek stanowią Polska (+6,2 procent) i Włochy (+49 procent). Pomimo tego istnieją powody do większego optymizmu, ponieważ w zakresie kształcenia dorosłych popyt na język niemiecki ponownie konsekwentnie wzrasta: od 2002 do 2010 roku wzrosła liczba kursantów Instytutu Goethego o 21 procent (z w 2002 do w 2010). Wynik dodatni na poziomie 30 procent odnotował Instytut Austriacki: w 1997 roku na kurs języka niemieckiego uczęszczało 6568 osób, w roku 2010 w dziewięciu placówkach instytutu było ich Materiał informacyjny: The world is studying German current statistics on the 2010 learning curve: https://www.destatis.de/en/pressservices/press/pr/2012/05/pe12_171_12711.html

5 Instytucje partnerskie W odniesieniu sukcesu przez deutsch.info decydująca jest praca ramię w ramię poszczególnych partnerów wnoszących w projekt swoją jakość i doświadczenie. W zespole projektowym współpracują osoby wywodzące się z różnych sektorów, organizacji pozarządowych oraz prywatnych i publicznych instytucji oświatowych gwarantujących zarówno sukces projektu jak i również jego upowszechnienie wśród grup docelowych. 1. Partizánske, Słowacja Zakres zadań w projekcie: management, administracja, mediateka Międzynarodowa organizacja wspiera dzięki 250 ochotnikom nauczanie interkulturowe przez Internet. Jej projekty, na podstawie których powstaje deutsch.info, to różnojęzyczne strony internetowe, na których można uczyć się esperanto (www.lernu.net) i słowackiego (www.slovake.eu). Poza projektowaniem portali do nauki organizuje także różne przedsięwzięcia dokształceniowe, w szczególności w zakresie języków obcych i nowych technologii. Katarína Nosková, 2. Studio GAUS (SG) Berlin, Niemcy Zakres zadań w projekcie: kierownictwo projektu i koordynacja, programowanie Agencja New Media Agency Studio GAUS współpracuje z przy różnorakich projektach e- learningowych zaprojektowała także portale do nauki języków obcych lernu.net i slovake.eu. Agencja wyspecjalizowała się w szczególności w opracowaniach systemowych dla lingwistycznych i dydaktycznych treści internetowych oraz różnojęzycznych systemach interaktywnych na bezpłatnych stronach e-learningowych. Jevgenij Gaus, 3. Österreich Institut GmbH (ÖI) Wieden, Austria Zakres zadań w projekcie: opracowywanie treści dydaktycznych, krajoznawstwo Austrii Österreich Institut [Instytut Austriacki] jest od 1997 roku oficjalną instytucją austriacką oferującą kursy języka niemieckiego. Rocznie uczy się języka niemieckiego w ramach "Deutsch mit dem Österreichplus" około kursantów w Belgradzie, Bratysławie, Brnie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Rzymie, Warszawie i Wrocławiu. W 2011 roku zdało uczących się międzynarodowy egzamin językowy Austriacki Dyplom Językowy (ÖSD). Instytuty Austriackie propagują w swoich krajach [w krajach, w których znajdują się placówki instytutu przyp. tłum.] naukę języka niemieckiego jako języka obcego i współpracują z innymi instytucjami austriackimi i międzynarodowymi. W roku 2002 Instytut Austriacki został wyróżniony europejskim odznaczeniem dla innowacyjnych projektów językowych. Sandra Dudek, - 5 -

6 4. WBS TRAINING AG (WBS) Berlin, Niemcy Zakres zadań w projekcie: opracowywanie treści dydaktycznych, krajoznawstwo Niemiec WBS TRAINING AG dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym oraz kształceniu okołozawodowym kształceniu ustawicznym i oferuje ważne dla rynku pracy szkolenia w 20 zakresach tematycznych: od techniki automatyzacyjnej przez przetwarzanie danych i SAP aż po szkolenia językowe. Ogólnoniemiecką siecią klientów prywatnych i biznesowych opiekuje się około 450 pracowników działających w ponad 80 placówkach. Frank Stein, 5. English Unlimited Sp. z o. o. (EU) Sopot, Polska Zakres zadań w projekcie: opracowywanie treści dydaktycznych Jako jedna z największych szkół językowych działających w Polsce Północnej English Unlimited (EU) oferuje kursy wielu języków europejskich dla ponad 3000 słuchaczy. Język niemiecki jest drugim pod względem popularności językiem znajdującym się w ofercie edukacyjnej szkoły, która zawiera także propozycje szkoleń dokształceniowych dla nauczycieli języka niemieckiego. English Unlimited prowadzi dwa autoryzowane ośrodki egzaminacyjne: Instytutu Goethego i Cambridge ESOL PL 080. Oprócz deutsch.info szkoła realizuje wiele innych projektów unijnych. Bartosz Czerwiński, 6. Inter-kulturo d.o.o. (Inter-kulturo) Maribor, Słowenia Zakres zadań w projekcie: krajoznawstwo Niemiec i Austrii Niewielka firma ze Słowenii Inter-kulturo wyspecjalizowała się w realizacji projektów międzynarodowych oraz współpracy w zakresie kształcenia i kultury ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych. Dodatkowym obszarem działania są projekty translatorskie: Inter-kulturo publikuje literaturę słoweńską w innych wydaniach językowych oraz mniej znane dzieła literatury światowej w języku słoweńskim. Maja Cimerman, 7. Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (Czechy) (CJV MU) Centrum językowe przy Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Czechy Zakres zadań w projekcie: krajoznawstwo i asysta projektu CJV MU, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Masaryka, jest instytucją międzywydziałową i oferuje na poszczególnych wydziałach naukę języków obcych dla studentów wszystkich kierunków, poza filologicznymi. Na ośmiu wydziałach pogłębiając akademickie umiejętności studentów zawiłości poszczególnych języków specjalistycznych wykłada około sześćdziesięciu krajowych i zagranicznych lektorów. Każdy kurs zawiera zintegrowane za pomocą Internetu materiały dydaktyczne, które są autorskimi opracowaniami lektorów. Ten projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponosi jedynie autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wy

7 korzystywanie zawartych tam zadań. Centrum opracowuje także elektroniczne testy służące do klasyfikowania poziomu językowego oraz wirtualną przestrzeń do studiowania języków obcych. Marta Rybičková, 8. Mediaost Public Relations & Marketing (Mediaost) Berlin, Niemcy Zakres zadań w projekcie: promocja Agencja PR i Marketingu Mediaost z Berlina prowadzi działalność w zakresie Public Affairs, PR i komunikacji w niemiecko-rosyjskim wzgl. niemiecko-wschodnioeuropejskim kontekście. Mediaost zajmuje się organizacją i wsparciem od strony PR dla międzynarodowych projektów Senatu Berlina, Ministerstwa Kultury Rosji i innych instytucji państwowych. Agencja uchodzi przede wszystkim w krajach wschodnioeuropejskich za kompetentnego partnera przy realizacji produkcji filmowych i promocji platform internetowych. Anna Leonenko, Projekt deutsch.info jest współfinansowany w ramach programu: "Uczenie się przez całe życie" Komisji Europejskiej Projekt deutsch.info jest realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie Komisji Europejskiej, który operując budżetem w wys. 7 mld. EUR ( ), wspiera szereg działań takich, jak programy wymiany, wizyty studyjne, sieci. Projekty te są dostępne nie tylko dla studentów lub uczniów, lecz także nauczycieli i innych osób zaangażowanych w proces edukacji ogólnej i zawodowej.ht nur einzelnen Studierenden oder Lernenden, sondern auch Lehrkräften, Ausbildenden und allen anderen Akteuren der allgemeinen und beruflichen Bildung offen

8 Kontakty Informacje oglóne: Biuro prasowe: Anna Leonenko Anklamer Straße Berlin Niemcy tel.: faks: kom.: Osoba kontaktowa w Polsce: Bartosz Czerwiński, English Unlimited ul. Armii Krajowej Sopot tel. / faks.: Chętnie udostępnimy Państwu dalsze informacje prasowe, materiał filmowy i zdjęcia

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Move free and prosper?!

Move free and prosper?! MOVE FREE & PROSPER Przewodnik Move free and prosper?! Porady praktyczne i informacje na temat pracy za granicą Spis treści Wstęp... 1 Streszczenie projektu... 1 Opis organizacji uczestniczących w projekcie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki językiem dyplomacji w UE

Język niemiecki językiem dyplomacji w UE Autor: dr Maria Wagińska-Marzec Język niemiecki językiem dyplomacji w UE Nr 39 / 2010 2 06 10 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Redakcja: Joanna Dobrowolska-Polak

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc oc ytąip kyzcjeporue am icśondurt z meinatyzc Co piąty Europejczyk ma trudności z czytaniem UNIJNA GRUPA EKSPERTÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DS. UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA STRESZCZENIE, WRZESIEŃ 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo