W drodze do CCNA. Część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze do CCNA. Część I"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt W drodze do CCNA. Część I Autor: Adam Józefiok ISBN: Format: , stron: 416 Zdobądź wiedzę i certyfikat w dziedzinie sieci komputerowych! Podstawy i działanie sieci komputerowych Modele sieci, media sieciowe, adresacja IP Praktyczne wykorzystanie możliwości sieci i przykładowy egzamin Certyfikat CCNA, poświadczający świetną znajomość działania, tworzenia i obsługi sieci komputerowych, coraz częściej staje się przepustką do zdobycia wymarzonej pracy. Ponadto opanowanie wiedzy w tym zakresie bywa bardzo przydatne w praktyce nie trzeba wówczas z każdą zmianą czy choćby drobną rozbudową małej biurowej sieci biegać do fachowca i płacić mu bajońskich sum. Wbrew pozorom dziedzina sieci komputerowych nie należy do tajemnych każdy może nauczyć się ich budowania i zarządzania nimi, a wielu powinno zrobić to jak najszybciej. Książka W drodze do CCNA. Część I w sposób zwięzły i treściwy prezentuje wszystkie zagadnienia związane z sieciami komputerowymi na poziomie pozwalającym przygotować się do egzaminu ICND1. Znajdziesz w niej opis tworzenia, działania i modeli sieci komputerowych, kwestie związane z adresacją IP, mediami sieciowymi, routerami, a także sieciami Ethernet, WAN i bezprzewodowymi. Na końcu rozdziałów znajdują się ćwiczenia do wykonania, tematycznie powiązane z ich treścią. Oprócz tego podręcznik zawiera informacje o wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie ICND1, przykładowy test oraz słownik pojęć związanych z sieciami komputerowymi. Certyfikacja Cisco Podstawy i działanie sieci komputerowych Modele sieci komputerowych Adresacja w sieciach komputerowych Sieć Ethernet i media sieciowe Oprogramowanie IOS i przełączniki Cisco Działanie sieci WAN i sieci bezprzewodowe Routing i praca z routerami Poznawanie sąsiadów w sieci Przykładowy egzamin Słownik pojęć z wyjaśnieniami Zostań specem od sieci komputerowych! Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wprowadzenie Rozdzia 1. Certyfikacja Cisco Wprowadzenie Droga do CCNA Certyfikacja Tematyka Jak przygotowa si do egzaminu? Egzamin Rozdzia 2. Podstawy sieci komputerowych Wprowadzenie Co to jest sie komputerowa? Sie komputerowa w przedsi biorstwie Lokalna sie komputerowa (LAN) Rozleg a sie komputerowa (WAN) Domowa sie komputerowa Dokumenty RFC Zako czenie...44 U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej Wprowadzenie wiat bitów i bajtów Przesy anie danych w sieci Topologie sieciowe Zako czenie...57 U yta terminologia Rozdzia 4. Modele sieci komputerowych Wprowadzenie Model ISO/OSI Model TCP/IP Zako czenie...83

4 6 W drodze do CCNA. Cz I U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 5. Wprowadzenie do adresacji IP Wprowadzenie Adresacja IP...93 Klasy adresów IP Standardowe maski podsieci Pozosta e klasy adresów Adresy prywatne i publiczne Na czym polega NAT? Konfiguracja adresów IP Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 6. Sie Ethernet Wprowadzenie Ethernet Mechanizm CSMA/CD Odmiany Ethernetu Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 7. Media sieciowe Wprowadzenie Media miedziane Kabel koncentryczny Problemy z sygna ami w kablach miedzianych Wykonanie przewodu Kiedy stosowa kabel z przeplotem? Normy okablowania Media optyczne Komunikacja bezprzewodowa WLAN IrDA Jak pod czy dwa komputery? Problemy podczas po czenia Inne rozwi zania problemów z sieci Problem z po czeniem Problemy z protoko em TCP/IP Przegl danie zawarto ci dysków Inne po czenia urz dze Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

5 Spis tre ci 7 Rozdzia 8. Oprogramowanie IOS Wprowadzenie System operacyjny IOS Pod czenie do urz dzenia Po czenie konsolowe Pomoc w systemie IOS Tryby pracy Wpisywanie polece Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 9. Prze czniki Cisco Wprowadzenie Prze czniki Cisco ogólne informacje Technologie wyst puj ce w prze cznikach Protokó STP Sieci VLAN Pierwsze uruchomienie prze cznika Dialog konfiguracyjny Polecenia show show clock show history show interfaces show running-config show startup-config show version Wst pna konfiguracja linia komend Zapisywanie konfiguracji Bezpiecze stwo pracy z prze cznikami Zabezpieczanie dost pu do prze cznika wprowadzenie Has a trybu uprzywilejowanego Has a konsoli oraz linii wirtualnych Komunikaty informacyjne Bezpieczne logowanie do prze cznika SSH Zarz dzanie po czeniami telnet oraz SSH Zabezpieczenie interfejsów prze cznika Inne polecenia trybu uprzywilejowanego Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji Wykorzystanie komputera jako serwera TFTP Usuwanie konfiguracji startowej Usuwanie zawarto ci pami ci flash Przesy anie pliku z bie c konfiguracj na serwer TFTP Przesy anie pliku z konfiguracj startow na serwer TFTP Konfigurowanie prze cznika za po rednictwem TFTP Procedura resetowania zapomnianego has a trybu uprzywilejowanego Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

6 8 W drodze do CCNA. Cz I Rozdzia 10. Dzia anie sieci WAN Wprowadzenie Technologie WAN Linia dzier awiona Frame-Relay ISDN PPP DSL Przyk adowy model sieci WAN Konfiguracja Sprawdzanie rodzaju enkapsulacji Problemy z po czeniem Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 11. Adresacja w sieciach komputerowych Wprowadzenie System binarny (dwójkowy) Przekszta canie liczby dziesi tnej na binarn Adresacja w sieciach komputerowych Klasy adresów IP Dzielenie sieci na podsieci Dzielenie sieci na podsieci na podstawie wymaganej ilo ci hostów Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 12. Routing i praca z routerami Wprowadzenie Do czego s u y router? Budowa routera Cisco Procesor Pami System operacyjny IOS Interfejsy routera Uruchamianie routera i pierwsze pod czenie Pod czanie do routera Sekwencja uruchomieniowa Tryb konfiguracyjny System operacyjny routera Tryby pracy Pomoc systemu IOS Konfiguracja wst pna Konfiguracja routera do pracy z SDM Pobranie i instalacja aplikacji SDM Konfiguracja routera do pracy z SDM Uruchomienie serwera DHCP

7 Spis tre ci 9 Routing statyczny Usuwanie trasy statycznej Tworzenie trasy domy lnej Brama domy lna a komunikacja Routing dynamiczny Algorytmy wyst puj ce w protoko ach routingu Rodzaje routingu Protoko y routingu Protokó RIPv2 (bezklasowy) Konfiguracja translacji adresów IP NAT & PAT W czenie odwzorowania nazw domenowych na routerze Uruchamianie NAT Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 13. Poznawanie s siadów w sieci Wprowadzenie Protokó CDP Przyk ad 1. Uzupe nianie schematu sieci na podstawie danych z CDP oraz polecenia show PRZE CZNIK PRZE CZNIK ROUTER ROUTER Rozwi zanie przyk adu Zako czenie U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 14. Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie Sieci bezprzewodowe Standardy WLAN a b g n Cz stotliwo ci pracy Tryby pracy Tryb infrastrukturalny Tryb ad hoc Identyfikator sieci Bezpiecze stwo pracy WEP WPA WPA Zako czenie U ywana terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

8 10 W drodze do CCNA. Cz I Dodatek A Przyk adowy egzamin Odpowiedzi Dodatek B S ownik poj z wyja nieniami Literatura Skorowidz

9 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej Wprowadzenie A wi c przebrn li my przez wszystkie informacje, które mia y wprowadzi Ci do wiata sieci komputerowych Cisco. Mo e z wi kszym lub mniejszym zainteresowaniem przeczyta e poprzednie rozdzia y. Jednak podanie tych informacji by o konieczne, gdy nie zawsze poj cie i idea dzia ania sieci komputerowych s dobrze interpretowane. Teraz Drogi Czytelniku zaczynamy przygotowania do ICND1. Na pocz tek wyt umacz cz sto mylone poj cia, takie jak bit, bajt, kilobajt itd. Dowiesz si, co to jest pasmo sieci, przepustowo oraz jak obliczy transfer danych. Ponadto przeczytasz kilka najwa niejszych informacji na temat topologii fizycznych. wiat bitów i bajtów Komputery, niezale nie od tego, jak bardzo s zaawansowane technologicznie, dzia- aj w oparciu o prosty system, zwany systemem binarnym. System binarny (ang. binary system) wykorzystuje do oblicze oraz prezentowania danych tylko dwie liczby 0 lub 1. Komputer wszystkie obliczenia wykonuje na dwóch liczbach. Dlatego cz sto system binarny zwany jest równie systemem o podstawie 2. Tak wi c je li grasz w gr komputerow lub piszesz dokument w programie Microsoft Word, dla komputera wszystko, co robisz, to tylko binarne 0 lub 1. Wszystkie dane przesy ane w tej postaci s pó niej odpowiednio przetwarzane przez ró nego rodzaju uk ady i prezentowane (wy wietlane) w odpowiedniej formie, zrozumia ej dla u ytkownika. Dlatego je li posiadasz dobrej jako ci kart graficzn, mo esz zachwyca si pi kn grafik w swojej ulubionej grze komputerowej.

10 50 W drodze do CCNA. Cz I Mo na powiedzie, e komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym przesy a 0 i 1, u ywaj c w asnych kana ów transmisyjnych. Podstaw sieci komputerowych równie jest system binarny. Zatem przez okre lone medium sieciowe przesy ane s binarne 0 i 1; przesy ane przy u yciu ró nych technologii, np. wiat owodowo lub radiowo, lecz zawsze na samym ko cu swojej drogi zamieniane na 0 i 1. Teraz chcia bym opisa kilka wa nych parametrów pracy sieci komputerowych. Pierwszym z nich jest pr dko dzia ania sieci. Klika lat temu, kiedy sieci komputerowe dopiero rozpoczyna y zdobywanie polskiego rynku, dost pne pr dko ci dzia ania lokalnych sieci nie przekracza y 10 Mb/s. Wtedy taka pr dko by a ca kiem przyzwoita. Pr dko ci dost pu do internetu pocz tkowo wynosi y 33,6 kb/s, pó niej 56 kb/s. Z ka dym nast pnym rokiem technologie rozwija y si, a sieci komputerowe przyspieszy y. Dzi buduje si sieci lokalne dzia aj ce z pr dko ci 10 Gb/s, a niektóre firmy oferuj dost p do internetu z pr dko ci si gaj c nawet 120 Mb/s. Jak widzisz, w opisie pos ugiwa em si okre leniem Mb/s lub kb/s, teraz wyja ni, co one oznaczaj. Jednostki te wyra aj maksymaln pr dko, z jak mo e pracowa cze w danej sieci komputerowej. Jednak tutaj pojawia si ma y problem, który szczególnie w ród pocz tkuj cych jest bardzo cz sto spotykany. Je li pracujesz z komputerami, systemami operacyjnymi oraz innymi programami np. w rodowisku Windows, pos ugujesz si poj ciem 1MB (jeden megabajt) opisuj cym ilo np. miejsca na dysku twardym komputera lub pojemno ci p yty DVD. Cz sto na ulotkach reklamowych czytamy, e dany zestaw komputerowy zawiera dysk twardy o pojemno ci 500 GB (gigabajtów). Sk d si to bierze? Zacznijmy od jednostki bajt (ang. byte). Pojedynczy znak (np. litera C) to nic innego jak jeden bajt informacji. Je li napiszesz na klawiaturze s owo Cisco, dla komputera jest to 5 bajtów informacji. Jednostk wi ksz od bajta jest kilobajt. Je li wi c 1 bajt przemno ymy przez 1024, otrzymujemy 1 kilobajt, czyli kiedy wystukasz na klawiaturze 1024 znaki, b dzie to 1 kilobajt informacji. Je li chcesz otrzyma kolejne jednostki, np. megabajt, analogicznie mno ysz 1 kilobajt przez 1024 i otrzymujesz 1 megabajt itd. Na poni szym rysunku pokazuj to, co zosta o opisane powy ej (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Schemat oblicze Kiedy mówimy o pr dko ci dzia ania sieci komputerowej, nie pos ugujemy si jednostkami megabajt lub kilobajt, lecz zwrotami megabit lub kilobit na sekund.

11 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 51 Jak ju wiesz, systemy pracuj w oparciu o system binarny i przesy aj mi dzy sob w a nie takie dane. Sieci komputerowe przesy aj te same informacje, wi c równie z takim systemem pracuj. Pracuj wi c w systemie dwójkowym. Przes ana informacja mo e wi c by binarnym 0 lub 1. Bit (ang. bit) jest najmniejsz jednostk spo ród wszystkich opisanych. Jeden bajt to 8 bitów. Je li wi c ponownie napiszesz znak C, jest to 8 bitów informacji. Dla systemu komputerowego litera C to w systemie binarnym Jak widzisz, znaków jest 8. Je li wi c chcesz zapisa s owo Cisco w systemie binarnym, musisz u y 40 znaków (bitów). Spójrz na poni szy rysunek (rysunek 3.2), znajduje si tam zapis binarny s owa Cisco. Rysunek 3.2. Zapis binarny s owa Cisco Ca a tabela warto ci wszystkich liter oraz cyfr w systemie binarnym znajduje si pod adresem Jak ju wcze niej napisa em, szybko ci w sieci komputerowej okre lamy w bitach (megabit, kilobit), a nie bajtach. Tak wi c przyk adowa szybko dzia ania sieci to nie 1 megabajt, lecz zawsze 1 megabit (oczywi cie, na sekund ). Je li dla przyk adu chcesz zamieni np. 20 kb/s na 20 kb/s, wystarczy 20 kb/s pomno y przez 8. Wynik to 160 kb/s. Jak wida, w tym przypadku ewentualna pomy ka w rozró nieniu kilobitów od kilobajtów prowadzi do do powa nych rozbie no ci. wiczenie MB ile to GB? Odpowied 4500 MB/1024 = 4,39 GB wiczenie 3.2 Zapisz w postaci binarnej tytu poni szej ksi ki (bez polskich znaków diakrytycznych).

12 52 W drodze do CCNA. Cz I Odpowied wiczenie GB ile to MB? Odpowied 6 GB 1024 = 6144 MB Przesy anie danych w sieci Podczas przesy ania danych w sieci karta sieciowa wysy a dane z okre lon pr dko ci wyra on w bitach na sekund (b/s). Nast pnie dane trafiaj do medium sieciowego (np. kabla miedzianego) i tam równie s przesy ane z okre lon pr dko ci. Na swojej drodze dane mog natrafi np. na prze cznik, który otrzymane dane przeanalizuje, a nast pnie wy le dalej. W ostatnim etapie dane trafiaj do odbiorcy, czyli karty sieciowej, która je odbierze i rozpocznie ich analiz. W powy szym przyk adzie w ca ej transmisji bior udzia tylko cztery urz dzenia sieciowe (dwie karty sieciowe, przewód, prze cznik), mimo to powy sz sie charakteryzuje pi bardzo istotnych parametrów, które maj bezpo rednio wp yw na przesy anie danych. Oto one: pasmo, przepustowo, transfer, opó nienie, dost pno. Pasmo (ang. band) to maksymalna ilo informacji, jak mo na przes a przez medium sieciowe. Maksymalna ilo informacji jest oczywi cie okre lona przez rodzaj u ytego medium sieciowego. Dla przewodu miedzianego pasmo mo e wynosi np. 100 Mb/s, ale dla przewodu wiat owodowego b dzie to 10 Gb/s. Dla przyk adu mo emy przyjrze si prostemu osobowemu d wigowi, mieszcz cemu w swojej kabinie pasa erów, których czny ci ar nie przekracza 500 kg. Gdy do d wigu wejdzie wi cej osób o cznym ci arze wi kszym ni 500 kg, d wig zasygnalizuje przeci enie. Pasmo symbolizuje wind, a pakiety w naszym przyk adzie mo emy porówna do ludzi.

13 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 53 Wiemy, e istniej d wigi umo liwiaj ce przewiezienie wi kszej liczby osób. D wigi towarowe mog obs u y ci ar wi kszy ni 900 kg, ich pasmo wynosi wi c 900 kg. W zale no ci od u ywanych w sieciach komputerowych technologii, mo emy si spotka z ró nym pasmem. Na pasmo ma wp yw nie tylko medium sieciowe (kabel, wiat owód), ale równie sprz t, taki jak karty sieciowe, prze czniki, routery itp. Przepustowo (ang. bandwidth) jest parametrem okre laj cym, jak ilo informacji mo na przes a przez sie w okre lonym momencie czasu. Jest to wi c aktualnie dost pne pasmo. Na przepustowo maj wp yw ró ne czynniki, np. rodzaj u ytego sprz tu aktywnego, liczba komputerów w sieci, rodzaj przesy anych informacji. Wró my do naszej windy. Ustalili my, e winda towarowa posiada pasmo 900 kg. Jednak kto przewozi w windzie pianino wa ce np. 200 kg. Wielko pasma wynosi wci 900 kg, ale w danym momencie do windy mo emy w o y tylko 700 kg, poniewa 200 zajmuje pianino. Tak wi c przepustowo windy w tym konkretnym momencie wynosi tylko 700 kg (900 kg 200 kg). To, e nasza sie komputerowa dysponuje pasmem 10 Mb/s, wcale nie oznacza, i w ka dym momencie 10 Mb/s b dzie osi gane. Na przepustowo ma bowiem wp yw wiele czynników, takich jak np.: u yty sprz t sieciowy, liczba komputerów w sieci, rodzaj przesy anych informacji, architektura sieci, topologia sieci. Transfer (ang. transfer) to parametr informuj cy, ile czasu potrwa przes anie okre lonej liczby danych przez cze dysponuj ce okre lonym pasmem. Za pomoc odpowiedniego wzoru matematycznego mo esz obliczy przybli ony czas transferu danych. Pomo e Ci to w przysz o ci dobra odpowiednie urz dzenia sieciowe, które obs u ruch sieciowy bez zb dnych opó nie. Przed rozpocz ciem oblicze pami taj, e obliczone warto ci s tylko teoretyczne. Nale y traktowa je z odpowiednim dystansem. Kolejn istotn spraw jest u ycie odpowiednich jednostek miary. Pami taj, e pasmo mierzone jest np. w megabitach (Mb), a rozmiar pliku w wi kszo ci przypadków podawany jest w megabajtach (MB). Przed rozpocz ciem oblicze zamie megabajty na megabity, mno c liczb megabajtów przez 8 (np. 2 MB 8 = 16 Mb). Aby obliczy czas transferu, skorzystaj z nast puj cego wzoru: T = RP / P, gdzie: T to czas transferu, RP to rozmiar pliku, P to pasmo.

14 54 W drodze do CCNA. Cz I Za pomoc wzoru da si obliczy najwi ksz przypuszczaln pr dko, z jak mo emy przes a dane. Za ó my, e chcesz przes a plik wielko ci 2 MB przez cze o pa mie 1,54 Mb/s. Najpierw nale y zamieni MB na Mb. Mno wi c 2 MB 8. Otrzymuj 16 Mb. Teraz podstawiam odpowiednie warto ci do powy szego wzoru. T = 16 Mb/1,54 Mb Zaokr glaj c warto, otrzymuj czas 10 sekund. Opó nienie (ang. delay) jest parametrem, który informuje, jak d ugo b dziemy czeka, a wys ane dane osi gn wyznaczony cel. Poniewa wys ane informacje z jednego miejsca w sieci do drugiego zawsze spotykaj na swojej drodze dodatkowe urz dzenia, opó nienie za ka dym razem b dzie wzrasta o. Ka de urz dzenie pracuj ce w sieci wprowadza dodatkowe opó nienie w transmisji. Dlaczego tak si dzieje? Zauwa, e dane przesy ane przez kabel miedziany musz pokona (w zale no ci od d ugo ci przewodu) wi ksz lub mniejsz odleg o, tutaj pojawia si pierwsze opó nienie. Oczywi cie, dla cz owieka opó nienie wynikaj ce z d ugo ci przewodu jest niezauwa alne. Gdy jednak przewód jest zbyt d ugi, opó nienia mog by du e lub komunikacja w ogóle stanie si niemo liwa. Podczas pracy w sieci przesy ane dane spotykaj na swojej drodze inne urz dzenia, np. prze czniki. Te dodatkowo zwi kszaj opó nienie, poniewa musz zadecydowa, przez jaki swój interfejs przes a dane dalej (dok adnie b dzie to jeszcze omówione pó niej). Je li w sieci jest router, opó nienie dodatkowo wzrasta, bo router analizuje ka dy pakiet i na tej podstawie przesy a go odpowiedni tras, któr musi odszuka, a to równie trwa jak jednostk czasu. Jak wida, przes ane dane napotykaj pewne trudno ci po drodze, dlatego s mniej lub bardziej opó nione. Oczywi cie, im mniej urz dze po drodze, tym mniejsze prawdopodobie stwo opó nienia. Jednak niektóre opó nienia s sta e i nie mo na ich wyeliminowa, przyk adem jest tu opó nienie wynikaj ce z przes ania danych przez przewód. To opó nienie zawsze wyst pi, poniewa taka jest specyfika dzia ania elektryczno ci. Opó nienie jest parametrem okre lanym w milisekundach (ms). Im wi ksza warto, tym wi ksze opó nienie i konieczno d u szego oczekiwania na dane. W niektórych przypadkach niewielkie opó nienie w sieci nie jest zauwa alne, gdy w jego konsekwencji np. strona internetowa otworzy si kilka sekund pó niej. Jednak podczas korzystania z niektórych technologii lub aplikacji opó nienia mog by bardzo denerwuj ce. Przyk adem takiej technologii jest telefonia internetowa. Je li podczas po czenia telefonicznego przez internet pojawia si zjawisko du ego opó nienia, rozmowa staje si niekomfortowa i denerwuj ca: je li powiesz jakie s owo, Twój rozmówca us yszy je np. po 2 sekundach. Podobnie denerwuj ce jest godzinne czekanie na poci g opó niony z powodu zamieci nie nej. Dost pno (ang. availability) jest bardzo istotnym parametrem z punktu widzenia biznesowego. Dost pno sieci okre la, czy u ytkownik mo e korzysta z jej zasobów,

15 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 55 czy nie. Niektóre sieci musz by dost pne zawsze, poniewa od dost pno ci zale y osi ganie zysków. Przyk adem mo e by portal allegro.pl. Je li sie allegro jest niedost pna, u ytkownicy nie mog korzysta z aukcji, co sprawia, e portal ponosi straty za ka d minut przestoju. Tak wi c nale y sprawi, by parametr dost pno ci by na jak najwy szym poziomie, najlepiej 100% w ci gu roku. Przy dzisiejszych technologiach wiele firm osi ga takie wyniki. Niekiedy zdarza si, e sie musi zosta wy czona lub dost pno ograniczona, np. ze wzgl du na aktualizacj oprogramowania (ang. upgrade) lub wymian urz dze sieciowych. W takim przypadku nale y jednak tak zaplanowa ewentualny przestój, aby nie powodowa znacz cych strat, np. wymian urz dze mo na przeprowadzi w nocy. wiczenie 3.4 Ile czasu potrzeba na wys anie pliku o wielko ci 12 MB, je li pasmo sieci wynosi 2 Mb/s? Odpowied 12 MB 8 = 24 Mb/s 24Mb/s/2Mb/s = 12 (sekund) Topologie sieciowe W sieci komputerowej musi panowa jaki porz dek wed ug z góry zaplanowanego schematu. Schemat fizyczny (topologia fizyczna) oraz schemat logiczny (topologia logiczna) u atwiaj projektowanie sieci i jej pó niejsz rozbudow, ale te umo liwiaj lepsze zrozumienie dzia ania sieci. Topologia fizyczna (ang. physical topology) zwykle okre la sposób rozmieszczania kabli, urz dze sieciowych i innych urz dze sieci. Jest zwana fizyczn, gdy prezentuje typowe fizyczne rozwi zania. Topologia logiczna (ang. logical topology) prezentuje sposób dzia ania sieci na poziomie logiki. Pokazuje wi c, w jaki sposób urz dzenia pracuj ce w sieci b d si ze sob komunikowa, jakie dane wysy a i za pomoc jakiej technologii. Topologia magistrali W tej topologii wszystkie urz dzenia po czone s ze sob przy u yciu kabla (najcz ciej koncentrycznego). W topologii tej (rysunek 3.3) mo na zauwa y g ówny przewód, do którego pod czone s pozosta e komputery. Ten przewód zwany jest magistral. Topologia magistrali (ang. bus topology) wymaga ograniczonej ilo ci kabla; jest do prosta w instalacji i pó niejszej rozbudowie. Jej wad jest to, e podczas awarii kabla bardzo trudno zdiagnozowa problem.

16 56 W drodze do CCNA. Cz I Rysunek 3.3. Topologia magistrali Topologia gwiazdy W topologii gwiazdy (ang. star topology) ka dy komputer pod czony jest do g ównego punktu, jakim mo e by prze cznik, koncentrator lub inne urz dzenie sieciowe. Sieci oparte na topologii gwiazdy s bardzo atwo skalowalne, poniewa ka dy z komputerów pod czony jest do osobnego portu koncentratora (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Topologia gwiazdy Zalet topologii gwiazdy jest mo liwo szybkiego zdiagnozowania uszkodzenia, np. kabla lub komputera. Zarówno uszkodzenie pojedynczego komputera, jak i do czenie nowego nie maj wp ywu na prac innych urz dze pracuj cych w sieci. Wad stosowania topologii gwiazdy jest centralne miejsce, do którego pod czane s komputery. W przypadku jego awarii ca a sie nie mo e pracowa. Aby unikn takiej sytuacji, czasami stosuje si redundancj urz dze sieciowych. Obecnie topologia gwiazdy jest najbardziej popularn topologi wykorzystywan w sieciach komputerowych. Je li sie jest du a, stosuje si topologi rozszerzonej gwiazdy, co umo liwia tworzenie czy nadmiarowych. Dlatego w pó niejszych rozdzia ach tylko ta topologia zostanie omówiona na poziomie logiki dzia ania. Topologia pier cienia W topologii pier cienia (ang. ring topology) ka dy komputer po czony jest z kolejnym, tworz c tzw. pier cie (rysunek 3.5). Komunikacja w sieciach tego typu polega na przekazywaniu pakietu tylko w jednym kierunku. W topologii pier cienia wszystkie komputery maj równy dost p do no nika, mog nadawa wy cznie w momencie otrzymania znacznika. Niweluje to powstawanie kolizji pakietów w sieci. Wyró niamy dwa typy topologii pier cienia: pier cie pojedynczy (ang. single ring topology), pier cie podwójny (ang. double ring topology).

17 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 57 Rysunek 3.5. Topologia pier cienia Topologia kraty Rysunek 3.6. Topologia kraty Topologia kraty (ang. grid topology) oparta jest na wykorzystaniu czy nadmiarowych. Ka dy komputer pracuj cy w topologii kraty po czony jest z ka dym innym (rysunek 3.6). Takie rozwi zanie ma kilka zalet, z których najwa niejsz jest du a odporno sieci na awari. Wad stosowania tego typu rozwi zania jest du y koszt, zwi zany z zakupem kabla oraz urz dze sieciowych. Zako czenie Po przeczytaniu tego rozdzia u powiniene ju rozró nia poj cia pasma od przepustowo ci i transferu danych. Dowiedzia e si równie, czym jest dost pno sieci oraz jaka topologia jest najcz ciej stosowana w dzisiejszych sieciach komputerowych. Wykona e kilka prostych wicze, a wi c czas przej do nast pnego rozdzia u. U yta terminologia aktualizacja oprogramowania (ang. upgrade) proces wgrania do urz dzenia lub innej aplikacji nowego oprogramowania;

18 58 W drodze do CCNA. Cz I bajt (ang. byte) jednostka wykorzystywana do prezentacji np. pojemno ci dysków, jeden bajt sk ada si z o miu bitów; bit (ang. bit) najmniejsza jednostka miary w systemie komputerowym; dost pno (ang. availability) okre la, czy u ytkownik mo e korzysta z zasobów sieci, czy nie; opó nienie (ang. delay) parametr, który informuje, jak d ugo b dziemy czeka, a wys ane dane osi gn wyznaczony cel; pasmo (ang. band) maksymalna ilo informacji, jak mo na przes a przez medium sieciowe; pier cie podwójny (ang. double ring topology) rodzaj topologii pier cienia, w którym wyst puj dwie drogi s u ce do przesy ania danych; pier cie pojedynczy (ang. single ring topology) rodzaj topologii pier cienia; przepustowo (ang. bandwidth) parametr okre laj cy, jak ilo informacji mo na przes a przez sie w okre lonym momencie czasu; system binarny (ang. binary system) system, który do oblicze oraz prezentowania danych wykorzystuje 0 lub 1; topologia fizyczna (ang. physical topology) sposób rozmieszczania kabli, urz dze sieciowych i innych urz dze sieci; topologia gwiazdy (ang. star topology) topologia sk adaj ca si z centralnego punktu i pod czonych do niego urz dze, obecnie najcz ciej stosowana w sieciach komputerowych; topologia kraty (ang. grid topology) oparta na wykorzystaniu czy nadmiarowych, ka de urz dzenie po czone jest z ka dym; topologia logiczna (ang. logical topology) sposób dzia ania sieci na poziomie logiki, pokazuje, jak urz dzenia pracuj ce w sieci b d si ze sob komunikowa, jakie dane wysy a i za pomoc jakiej technologii; topologia magistrali (ang. bus topology) wykorzystuje g ównie przewód koncentryczny, sk ada si z g ównej magistrali i pod czonych do niej komputerów; topologia pier cienia (ang. ring topology) ka dy komputer po czony jest z kolejnym, razem tworz tzw. pier cie ; transfer (ang. transfer) jednostka informuj ca, ile czasu potrwa przes anie okre lonej liczby danych przez cze dysponuj ce okre lonym pasmem.

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe komputera. Płyta główna

Elementy składowe komputera. Płyta główna Podstawowe pojęcia dotyczące komputera. Podzespoły. Rodzaje pamięci. Urządzenia peryferyjne. Pojęcie "Komputer" jest powszechnie używane w odniesieniu do zastawu podzespołów/urządzeń elektronicznych jednostki

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana adresacja IPv4

Zaawansowana adresacja IPv4 Zaawansowana adresacja IPv4 LAN LAN... MAN... LAN Internet Zagadnienia: podział sieci na równe podsieci (RFC 950, 1985 r.) technologia VLSM (RFC 1009, 1987 r.) technologia CIDR (RFC 1517-1520, 1993 r.)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A.

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 24 października 2007 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo