W drodze do CCNA. Część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze do CCNA. Część I"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt W drodze do CCNA. Część I Autor: Adam Józefiok ISBN: Format: , stron: 416 Zdobądź wiedzę i certyfikat w dziedzinie sieci komputerowych! Podstawy i działanie sieci komputerowych Modele sieci, media sieciowe, adresacja IP Praktyczne wykorzystanie możliwości sieci i przykładowy egzamin Certyfikat CCNA, poświadczający świetną znajomość działania, tworzenia i obsługi sieci komputerowych, coraz częściej staje się przepustką do zdobycia wymarzonej pracy. Ponadto opanowanie wiedzy w tym zakresie bywa bardzo przydatne w praktyce nie trzeba wówczas z każdą zmianą czy choćby drobną rozbudową małej biurowej sieci biegać do fachowca i płacić mu bajońskich sum. Wbrew pozorom dziedzina sieci komputerowych nie należy do tajemnych każdy może nauczyć się ich budowania i zarządzania nimi, a wielu powinno zrobić to jak najszybciej. Książka W drodze do CCNA. Część I w sposób zwięzły i treściwy prezentuje wszystkie zagadnienia związane z sieciami komputerowymi na poziomie pozwalającym przygotować się do egzaminu ICND1. Znajdziesz w niej opis tworzenia, działania i modeli sieci komputerowych, kwestie związane z adresacją IP, mediami sieciowymi, routerami, a także sieciami Ethernet, WAN i bezprzewodowymi. Na końcu rozdziałów znajdują się ćwiczenia do wykonania, tematycznie powiązane z ich treścią. Oprócz tego podręcznik zawiera informacje o wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie ICND1, przykładowy test oraz słownik pojęć związanych z sieciami komputerowymi. Certyfikacja Cisco Podstawy i działanie sieci komputerowych Modele sieci komputerowych Adresacja w sieciach komputerowych Sieć Ethernet i media sieciowe Oprogramowanie IOS i przełączniki Cisco Działanie sieci WAN i sieci bezprzewodowe Routing i praca z routerami Poznawanie sąsiadów w sieci Przykładowy egzamin Słownik pojęć z wyjaśnieniami Zostań specem od sieci komputerowych! Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wprowadzenie Rozdzia 1. Certyfikacja Cisco Wprowadzenie Droga do CCNA Certyfikacja Tematyka Jak przygotowa si do egzaminu? Egzamin Rozdzia 2. Podstawy sieci komputerowych Wprowadzenie Co to jest sie komputerowa? Sie komputerowa w przedsi biorstwie Lokalna sie komputerowa (LAN) Rozleg a sie komputerowa (WAN) Domowa sie komputerowa Dokumenty RFC Zako czenie...44 U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej Wprowadzenie wiat bitów i bajtów Przesy anie danych w sieci Topologie sieciowe Zako czenie...57 U yta terminologia Rozdzia 4. Modele sieci komputerowych Wprowadzenie Model ISO/OSI Model TCP/IP Zako czenie...83

4 6 W drodze do CCNA. Cz I U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 5. Wprowadzenie do adresacji IP Wprowadzenie Adresacja IP...93 Klasy adresów IP Standardowe maski podsieci Pozosta e klasy adresów Adresy prywatne i publiczne Na czym polega NAT? Konfiguracja adresów IP Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 6. Sie Ethernet Wprowadzenie Ethernet Mechanizm CSMA/CD Odmiany Ethernetu Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 7. Media sieciowe Wprowadzenie Media miedziane Kabel koncentryczny Problemy z sygna ami w kablach miedzianych Wykonanie przewodu Kiedy stosowa kabel z przeplotem? Normy okablowania Media optyczne Komunikacja bezprzewodowa WLAN IrDA Jak pod czy dwa komputery? Problemy podczas po czenia Inne rozwi zania problemów z sieci Problem z po czeniem Problemy z protoko em TCP/IP Przegl danie zawarto ci dysków Inne po czenia urz dze Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

5 Spis tre ci 7 Rozdzia 8. Oprogramowanie IOS Wprowadzenie System operacyjny IOS Pod czenie do urz dzenia Po czenie konsolowe Pomoc w systemie IOS Tryby pracy Wpisywanie polece Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 9. Prze czniki Cisco Wprowadzenie Prze czniki Cisco ogólne informacje Technologie wyst puj ce w prze cznikach Protokó STP Sieci VLAN Pierwsze uruchomienie prze cznika Dialog konfiguracyjny Polecenia show show clock show history show interfaces show running-config show startup-config show version Wst pna konfiguracja linia komend Zapisywanie konfiguracji Bezpiecze stwo pracy z prze cznikami Zabezpieczanie dost pu do prze cznika wprowadzenie Has a trybu uprzywilejowanego Has a konsoli oraz linii wirtualnych Komunikaty informacyjne Bezpieczne logowanie do prze cznika SSH Zarz dzanie po czeniami telnet oraz SSH Zabezpieczenie interfejsów prze cznika Inne polecenia trybu uprzywilejowanego Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji Wykorzystanie komputera jako serwera TFTP Usuwanie konfiguracji startowej Usuwanie zawarto ci pami ci flash Przesy anie pliku z bie c konfiguracj na serwer TFTP Przesy anie pliku z konfiguracj startow na serwer TFTP Konfigurowanie prze cznika za po rednictwem TFTP Procedura resetowania zapomnianego has a trybu uprzywilejowanego Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

6 8 W drodze do CCNA. Cz I Rozdzia 10. Dzia anie sieci WAN Wprowadzenie Technologie WAN Linia dzier awiona Frame-Relay ISDN PPP DSL Przyk adowy model sieci WAN Konfiguracja Sprawdzanie rodzaju enkapsulacji Problemy z po czeniem Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 11. Adresacja w sieciach komputerowych Wprowadzenie System binarny (dwójkowy) Przekszta canie liczby dziesi tnej na binarn Adresacja w sieciach komputerowych Klasy adresów IP Dzielenie sieci na podsieci Dzielenie sieci na podsieci na podstawie wymaganej ilo ci hostów Zako czenie U yta terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 12. Routing i praca z routerami Wprowadzenie Do czego s u y router? Budowa routera Cisco Procesor Pami System operacyjny IOS Interfejsy routera Uruchamianie routera i pierwsze pod czenie Pod czanie do routera Sekwencja uruchomieniowa Tryb konfiguracyjny System operacyjny routera Tryby pracy Pomoc systemu IOS Konfiguracja wst pna Konfiguracja routera do pracy z SDM Pobranie i instalacja aplikacji SDM Konfiguracja routera do pracy z SDM Uruchomienie serwera DHCP

7 Spis tre ci 9 Routing statyczny Usuwanie trasy statycznej Tworzenie trasy domy lnej Brama domy lna a komunikacja Routing dynamiczny Algorytmy wyst puj ce w protoko ach routingu Rodzaje routingu Protoko y routingu Protokó RIPv2 (bezklasowy) Konfiguracja translacji adresów IP NAT & PAT W czenie odwzorowania nazw domenowych na routerze Uruchamianie NAT Zako czenie U yta terminologia U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 13. Poznawanie s siadów w sieci Wprowadzenie Protokó CDP Przyk ad 1. Uzupe nianie schematu sieci na podstawie danych z CDP oraz polecenia show PRZE CZNIK PRZE CZNIK ROUTER ROUTER Rozwi zanie przyk adu Zako czenie U yte polecenia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi Rozdzia 14. Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie Sieci bezprzewodowe Standardy WLAN a b g n Cz stotliwo ci pracy Tryby pracy Tryb infrastrukturalny Tryb ad hoc Identyfikator sieci Bezpiecze stwo pracy WEP WPA WPA Zako czenie U ywana terminologia Pytania sprawdzaj ce Odpowiedzi

8 10 W drodze do CCNA. Cz I Dodatek A Przyk adowy egzamin Odpowiedzi Dodatek B S ownik poj z wyja nieniami Literatura Skorowidz

9 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej Wprowadzenie A wi c przebrn li my przez wszystkie informacje, które mia y wprowadzi Ci do wiata sieci komputerowych Cisco. Mo e z wi kszym lub mniejszym zainteresowaniem przeczyta e poprzednie rozdzia y. Jednak podanie tych informacji by o konieczne, gdy nie zawsze poj cie i idea dzia ania sieci komputerowych s dobrze interpretowane. Teraz Drogi Czytelniku zaczynamy przygotowania do ICND1. Na pocz tek wyt umacz cz sto mylone poj cia, takie jak bit, bajt, kilobajt itd. Dowiesz si, co to jest pasmo sieci, przepustowo oraz jak obliczy transfer danych. Ponadto przeczytasz kilka najwa niejszych informacji na temat topologii fizycznych. wiat bitów i bajtów Komputery, niezale nie od tego, jak bardzo s zaawansowane technologicznie, dzia- aj w oparciu o prosty system, zwany systemem binarnym. System binarny (ang. binary system) wykorzystuje do oblicze oraz prezentowania danych tylko dwie liczby 0 lub 1. Komputer wszystkie obliczenia wykonuje na dwóch liczbach. Dlatego cz sto system binarny zwany jest równie systemem o podstawie 2. Tak wi c je li grasz w gr komputerow lub piszesz dokument w programie Microsoft Word, dla komputera wszystko, co robisz, to tylko binarne 0 lub 1. Wszystkie dane przesy ane w tej postaci s pó niej odpowiednio przetwarzane przez ró nego rodzaju uk ady i prezentowane (wy wietlane) w odpowiedniej formie, zrozumia ej dla u ytkownika. Dlatego je li posiadasz dobrej jako ci kart graficzn, mo esz zachwyca si pi kn grafik w swojej ulubionej grze komputerowej.

10 50 W drodze do CCNA. Cz I Mo na powiedzie, e komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym przesy a 0 i 1, u ywaj c w asnych kana ów transmisyjnych. Podstaw sieci komputerowych równie jest system binarny. Zatem przez okre lone medium sieciowe przesy ane s binarne 0 i 1; przesy ane przy u yciu ró nych technologii, np. wiat owodowo lub radiowo, lecz zawsze na samym ko cu swojej drogi zamieniane na 0 i 1. Teraz chcia bym opisa kilka wa nych parametrów pracy sieci komputerowych. Pierwszym z nich jest pr dko dzia ania sieci. Klika lat temu, kiedy sieci komputerowe dopiero rozpoczyna y zdobywanie polskiego rynku, dost pne pr dko ci dzia ania lokalnych sieci nie przekracza y 10 Mb/s. Wtedy taka pr dko by a ca kiem przyzwoita. Pr dko ci dost pu do internetu pocz tkowo wynosi y 33,6 kb/s, pó niej 56 kb/s. Z ka dym nast pnym rokiem technologie rozwija y si, a sieci komputerowe przyspieszy y. Dzi buduje si sieci lokalne dzia aj ce z pr dko ci 10 Gb/s, a niektóre firmy oferuj dost p do internetu z pr dko ci si gaj c nawet 120 Mb/s. Jak widzisz, w opisie pos ugiwa em si okre leniem Mb/s lub kb/s, teraz wyja ni, co one oznaczaj. Jednostki te wyra aj maksymaln pr dko, z jak mo e pracowa cze w danej sieci komputerowej. Jednak tutaj pojawia si ma y problem, który szczególnie w ród pocz tkuj cych jest bardzo cz sto spotykany. Je li pracujesz z komputerami, systemami operacyjnymi oraz innymi programami np. w rodowisku Windows, pos ugujesz si poj ciem 1MB (jeden megabajt) opisuj cym ilo np. miejsca na dysku twardym komputera lub pojemno ci p yty DVD. Cz sto na ulotkach reklamowych czytamy, e dany zestaw komputerowy zawiera dysk twardy o pojemno ci 500 GB (gigabajtów). Sk d si to bierze? Zacznijmy od jednostki bajt (ang. byte). Pojedynczy znak (np. litera C) to nic innego jak jeden bajt informacji. Je li napiszesz na klawiaturze s owo Cisco, dla komputera jest to 5 bajtów informacji. Jednostk wi ksz od bajta jest kilobajt. Je li wi c 1 bajt przemno ymy przez 1024, otrzymujemy 1 kilobajt, czyli kiedy wystukasz na klawiaturze 1024 znaki, b dzie to 1 kilobajt informacji. Je li chcesz otrzyma kolejne jednostki, np. megabajt, analogicznie mno ysz 1 kilobajt przez 1024 i otrzymujesz 1 megabajt itd. Na poni szym rysunku pokazuj to, co zosta o opisane powy ej (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Schemat oblicze Kiedy mówimy o pr dko ci dzia ania sieci komputerowej, nie pos ugujemy si jednostkami megabajt lub kilobajt, lecz zwrotami megabit lub kilobit na sekund.

11 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 51 Jak ju wiesz, systemy pracuj w oparciu o system binarny i przesy aj mi dzy sob w a nie takie dane. Sieci komputerowe przesy aj te same informacje, wi c równie z takim systemem pracuj. Pracuj wi c w systemie dwójkowym. Przes ana informacja mo e wi c by binarnym 0 lub 1. Bit (ang. bit) jest najmniejsz jednostk spo ród wszystkich opisanych. Jeden bajt to 8 bitów. Je li wi c ponownie napiszesz znak C, jest to 8 bitów informacji. Dla systemu komputerowego litera C to w systemie binarnym Jak widzisz, znaków jest 8. Je li wi c chcesz zapisa s owo Cisco w systemie binarnym, musisz u y 40 znaków (bitów). Spójrz na poni szy rysunek (rysunek 3.2), znajduje si tam zapis binarny s owa Cisco. Rysunek 3.2. Zapis binarny s owa Cisco Ca a tabela warto ci wszystkich liter oraz cyfr w systemie binarnym znajduje si pod adresem Jak ju wcze niej napisa em, szybko ci w sieci komputerowej okre lamy w bitach (megabit, kilobit), a nie bajtach. Tak wi c przyk adowa szybko dzia ania sieci to nie 1 megabajt, lecz zawsze 1 megabit (oczywi cie, na sekund ). Je li dla przyk adu chcesz zamieni np. 20 kb/s na 20 kb/s, wystarczy 20 kb/s pomno y przez 8. Wynik to 160 kb/s. Jak wida, w tym przypadku ewentualna pomy ka w rozró nieniu kilobitów od kilobajtów prowadzi do do powa nych rozbie no ci. wiczenie MB ile to GB? Odpowied 4500 MB/1024 = 4,39 GB wiczenie 3.2 Zapisz w postaci binarnej tytu poni szej ksi ki (bez polskich znaków diakrytycznych).

12 52 W drodze do CCNA. Cz I Odpowied wiczenie GB ile to MB? Odpowied 6 GB 1024 = 6144 MB Przesy anie danych w sieci Podczas przesy ania danych w sieci karta sieciowa wysy a dane z okre lon pr dko ci wyra on w bitach na sekund (b/s). Nast pnie dane trafiaj do medium sieciowego (np. kabla miedzianego) i tam równie s przesy ane z okre lon pr dko ci. Na swojej drodze dane mog natrafi np. na prze cznik, który otrzymane dane przeanalizuje, a nast pnie wy le dalej. W ostatnim etapie dane trafiaj do odbiorcy, czyli karty sieciowej, która je odbierze i rozpocznie ich analiz. W powy szym przyk adzie w ca ej transmisji bior udzia tylko cztery urz dzenia sieciowe (dwie karty sieciowe, przewód, prze cznik), mimo to powy sz sie charakteryzuje pi bardzo istotnych parametrów, które maj bezpo rednio wp yw na przesy anie danych. Oto one: pasmo, przepustowo, transfer, opó nienie, dost pno. Pasmo (ang. band) to maksymalna ilo informacji, jak mo na przes a przez medium sieciowe. Maksymalna ilo informacji jest oczywi cie okre lona przez rodzaj u ytego medium sieciowego. Dla przewodu miedzianego pasmo mo e wynosi np. 100 Mb/s, ale dla przewodu wiat owodowego b dzie to 10 Gb/s. Dla przyk adu mo emy przyjrze si prostemu osobowemu d wigowi, mieszcz cemu w swojej kabinie pasa erów, których czny ci ar nie przekracza 500 kg. Gdy do d wigu wejdzie wi cej osób o cznym ci arze wi kszym ni 500 kg, d wig zasygnalizuje przeci enie. Pasmo symbolizuje wind, a pakiety w naszym przyk adzie mo emy porówna do ludzi.

13 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 53 Wiemy, e istniej d wigi umo liwiaj ce przewiezienie wi kszej liczby osób. D wigi towarowe mog obs u y ci ar wi kszy ni 900 kg, ich pasmo wynosi wi c 900 kg. W zale no ci od u ywanych w sieciach komputerowych technologii, mo emy si spotka z ró nym pasmem. Na pasmo ma wp yw nie tylko medium sieciowe (kabel, wiat owód), ale równie sprz t, taki jak karty sieciowe, prze czniki, routery itp. Przepustowo (ang. bandwidth) jest parametrem okre laj cym, jak ilo informacji mo na przes a przez sie w okre lonym momencie czasu. Jest to wi c aktualnie dost pne pasmo. Na przepustowo maj wp yw ró ne czynniki, np. rodzaj u ytego sprz tu aktywnego, liczba komputerów w sieci, rodzaj przesy anych informacji. Wró my do naszej windy. Ustalili my, e winda towarowa posiada pasmo 900 kg. Jednak kto przewozi w windzie pianino wa ce np. 200 kg. Wielko pasma wynosi wci 900 kg, ale w danym momencie do windy mo emy w o y tylko 700 kg, poniewa 200 zajmuje pianino. Tak wi c przepustowo windy w tym konkretnym momencie wynosi tylko 700 kg (900 kg 200 kg). To, e nasza sie komputerowa dysponuje pasmem 10 Mb/s, wcale nie oznacza, i w ka dym momencie 10 Mb/s b dzie osi gane. Na przepustowo ma bowiem wp yw wiele czynników, takich jak np.: u yty sprz t sieciowy, liczba komputerów w sieci, rodzaj przesy anych informacji, architektura sieci, topologia sieci. Transfer (ang. transfer) to parametr informuj cy, ile czasu potrwa przes anie okre lonej liczby danych przez cze dysponuj ce okre lonym pasmem. Za pomoc odpowiedniego wzoru matematycznego mo esz obliczy przybli ony czas transferu danych. Pomo e Ci to w przysz o ci dobra odpowiednie urz dzenia sieciowe, które obs u ruch sieciowy bez zb dnych opó nie. Przed rozpocz ciem oblicze pami taj, e obliczone warto ci s tylko teoretyczne. Nale y traktowa je z odpowiednim dystansem. Kolejn istotn spraw jest u ycie odpowiednich jednostek miary. Pami taj, e pasmo mierzone jest np. w megabitach (Mb), a rozmiar pliku w wi kszo ci przypadków podawany jest w megabajtach (MB). Przed rozpocz ciem oblicze zamie megabajty na megabity, mno c liczb megabajtów przez 8 (np. 2 MB 8 = 16 Mb). Aby obliczy czas transferu, skorzystaj z nast puj cego wzoru: T = RP / P, gdzie: T to czas transferu, RP to rozmiar pliku, P to pasmo.

14 54 W drodze do CCNA. Cz I Za pomoc wzoru da si obliczy najwi ksz przypuszczaln pr dko, z jak mo emy przes a dane. Za ó my, e chcesz przes a plik wielko ci 2 MB przez cze o pa mie 1,54 Mb/s. Najpierw nale y zamieni MB na Mb. Mno wi c 2 MB 8. Otrzymuj 16 Mb. Teraz podstawiam odpowiednie warto ci do powy szego wzoru. T = 16 Mb/1,54 Mb Zaokr glaj c warto, otrzymuj czas 10 sekund. Opó nienie (ang. delay) jest parametrem, który informuje, jak d ugo b dziemy czeka, a wys ane dane osi gn wyznaczony cel. Poniewa wys ane informacje z jednego miejsca w sieci do drugiego zawsze spotykaj na swojej drodze dodatkowe urz dzenia, opó nienie za ka dym razem b dzie wzrasta o. Ka de urz dzenie pracuj ce w sieci wprowadza dodatkowe opó nienie w transmisji. Dlaczego tak si dzieje? Zauwa, e dane przesy ane przez kabel miedziany musz pokona (w zale no ci od d ugo ci przewodu) wi ksz lub mniejsz odleg o, tutaj pojawia si pierwsze opó nienie. Oczywi cie, dla cz owieka opó nienie wynikaj ce z d ugo ci przewodu jest niezauwa alne. Gdy jednak przewód jest zbyt d ugi, opó nienia mog by du e lub komunikacja w ogóle stanie si niemo liwa. Podczas pracy w sieci przesy ane dane spotykaj na swojej drodze inne urz dzenia, np. prze czniki. Te dodatkowo zwi kszaj opó nienie, poniewa musz zadecydowa, przez jaki swój interfejs przes a dane dalej (dok adnie b dzie to jeszcze omówione pó niej). Je li w sieci jest router, opó nienie dodatkowo wzrasta, bo router analizuje ka dy pakiet i na tej podstawie przesy a go odpowiedni tras, któr musi odszuka, a to równie trwa jak jednostk czasu. Jak wida, przes ane dane napotykaj pewne trudno ci po drodze, dlatego s mniej lub bardziej opó nione. Oczywi cie, im mniej urz dze po drodze, tym mniejsze prawdopodobie stwo opó nienia. Jednak niektóre opó nienia s sta e i nie mo na ich wyeliminowa, przyk adem jest tu opó nienie wynikaj ce z przes ania danych przez przewód. To opó nienie zawsze wyst pi, poniewa taka jest specyfika dzia ania elektryczno ci. Opó nienie jest parametrem okre lanym w milisekundach (ms). Im wi ksza warto, tym wi ksze opó nienie i konieczno d u szego oczekiwania na dane. W niektórych przypadkach niewielkie opó nienie w sieci nie jest zauwa alne, gdy w jego konsekwencji np. strona internetowa otworzy si kilka sekund pó niej. Jednak podczas korzystania z niektórych technologii lub aplikacji opó nienia mog by bardzo denerwuj ce. Przyk adem takiej technologii jest telefonia internetowa. Je li podczas po czenia telefonicznego przez internet pojawia si zjawisko du ego opó nienia, rozmowa staje si niekomfortowa i denerwuj ca: je li powiesz jakie s owo, Twój rozmówca us yszy je np. po 2 sekundach. Podobnie denerwuj ce jest godzinne czekanie na poci g opó niony z powodu zamieci nie nej. Dost pno (ang. availability) jest bardzo istotnym parametrem z punktu widzenia biznesowego. Dost pno sieci okre la, czy u ytkownik mo e korzysta z jej zasobów,

15 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 55 czy nie. Niektóre sieci musz by dost pne zawsze, poniewa od dost pno ci zale y osi ganie zysków. Przyk adem mo e by portal allegro.pl. Je li sie allegro jest niedost pna, u ytkownicy nie mog korzysta z aukcji, co sprawia, e portal ponosi straty za ka d minut przestoju. Tak wi c nale y sprawi, by parametr dost pno ci by na jak najwy szym poziomie, najlepiej 100% w ci gu roku. Przy dzisiejszych technologiach wiele firm osi ga takie wyniki. Niekiedy zdarza si, e sie musi zosta wy czona lub dost pno ograniczona, np. ze wzgl du na aktualizacj oprogramowania (ang. upgrade) lub wymian urz dze sieciowych. W takim przypadku nale y jednak tak zaplanowa ewentualny przestój, aby nie powodowa znacz cych strat, np. wymian urz dze mo na przeprowadzi w nocy. wiczenie 3.4 Ile czasu potrzeba na wys anie pliku o wielko ci 12 MB, je li pasmo sieci wynosi 2 Mb/s? Odpowied 12 MB 8 = 24 Mb/s 24Mb/s/2Mb/s = 12 (sekund) Topologie sieciowe W sieci komputerowej musi panowa jaki porz dek wed ug z góry zaplanowanego schematu. Schemat fizyczny (topologia fizyczna) oraz schemat logiczny (topologia logiczna) u atwiaj projektowanie sieci i jej pó niejsz rozbudow, ale te umo liwiaj lepsze zrozumienie dzia ania sieci. Topologia fizyczna (ang. physical topology) zwykle okre la sposób rozmieszczania kabli, urz dze sieciowych i innych urz dze sieci. Jest zwana fizyczn, gdy prezentuje typowe fizyczne rozwi zania. Topologia logiczna (ang. logical topology) prezentuje sposób dzia ania sieci na poziomie logiki. Pokazuje wi c, w jaki sposób urz dzenia pracuj ce w sieci b d si ze sob komunikowa, jakie dane wysy a i za pomoc jakiej technologii. Topologia magistrali W tej topologii wszystkie urz dzenia po czone s ze sob przy u yciu kabla (najcz ciej koncentrycznego). W topologii tej (rysunek 3.3) mo na zauwa y g ówny przewód, do którego pod czone s pozosta e komputery. Ten przewód zwany jest magistral. Topologia magistrali (ang. bus topology) wymaga ograniczonej ilo ci kabla; jest do prosta w instalacji i pó niejszej rozbudowie. Jej wad jest to, e podczas awarii kabla bardzo trudno zdiagnozowa problem.

16 56 W drodze do CCNA. Cz I Rysunek 3.3. Topologia magistrali Topologia gwiazdy W topologii gwiazdy (ang. star topology) ka dy komputer pod czony jest do g ównego punktu, jakim mo e by prze cznik, koncentrator lub inne urz dzenie sieciowe. Sieci oparte na topologii gwiazdy s bardzo atwo skalowalne, poniewa ka dy z komputerów pod czony jest do osobnego portu koncentratora (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Topologia gwiazdy Zalet topologii gwiazdy jest mo liwo szybkiego zdiagnozowania uszkodzenia, np. kabla lub komputera. Zarówno uszkodzenie pojedynczego komputera, jak i do czenie nowego nie maj wp ywu na prac innych urz dze pracuj cych w sieci. Wad stosowania topologii gwiazdy jest centralne miejsce, do którego pod czane s komputery. W przypadku jego awarii ca a sie nie mo e pracowa. Aby unikn takiej sytuacji, czasami stosuje si redundancj urz dze sieciowych. Obecnie topologia gwiazdy jest najbardziej popularn topologi wykorzystywan w sieciach komputerowych. Je li sie jest du a, stosuje si topologi rozszerzonej gwiazdy, co umo liwia tworzenie czy nadmiarowych. Dlatego w pó niejszych rozdzia ach tylko ta topologia zostanie omówiona na poziomie logiki dzia ania. Topologia pier cienia W topologii pier cienia (ang. ring topology) ka dy komputer po czony jest z kolejnym, tworz c tzw. pier cie (rysunek 3.5). Komunikacja w sieciach tego typu polega na przekazywaniu pakietu tylko w jednym kierunku. W topologii pier cienia wszystkie komputery maj równy dost p do no nika, mog nadawa wy cznie w momencie otrzymania znacznika. Niweluje to powstawanie kolizji pakietów w sieci. Wyró niamy dwa typy topologii pier cienia: pier cie pojedynczy (ang. single ring topology), pier cie podwójny (ang. double ring topology).

17 Rozdzia 3. Dzia anie sieci komputerowej 57 Rysunek 3.5. Topologia pier cienia Topologia kraty Rysunek 3.6. Topologia kraty Topologia kraty (ang. grid topology) oparta jest na wykorzystaniu czy nadmiarowych. Ka dy komputer pracuj cy w topologii kraty po czony jest z ka dym innym (rysunek 3.6). Takie rozwi zanie ma kilka zalet, z których najwa niejsz jest du a odporno sieci na awari. Wad stosowania tego typu rozwi zania jest du y koszt, zwi zany z zakupem kabla oraz urz dze sieciowych. Zako czenie Po przeczytaniu tego rozdzia u powiniene ju rozró nia poj cia pasma od przepustowo ci i transferu danych. Dowiedzia e si równie, czym jest dost pno sieci oraz jaka topologia jest najcz ciej stosowana w dzisiejszych sieciach komputerowych. Wykona e kilka prostych wicze, a wi c czas przej do nast pnego rozdzia u. U yta terminologia aktualizacja oprogramowania (ang. upgrade) proces wgrania do urz dzenia lub innej aplikacji nowego oprogramowania;

18 58 W drodze do CCNA. Cz I bajt (ang. byte) jednostka wykorzystywana do prezentacji np. pojemno ci dysków, jeden bajt sk ada si z o miu bitów; bit (ang. bit) najmniejsza jednostka miary w systemie komputerowym; dost pno (ang. availability) okre la, czy u ytkownik mo e korzysta z zasobów sieci, czy nie; opó nienie (ang. delay) parametr, który informuje, jak d ugo b dziemy czeka, a wys ane dane osi gn wyznaczony cel; pasmo (ang. band) maksymalna ilo informacji, jak mo na przes a przez medium sieciowe; pier cie podwójny (ang. double ring topology) rodzaj topologii pier cienia, w którym wyst puj dwie drogi s u ce do przesy ania danych; pier cie pojedynczy (ang. single ring topology) rodzaj topologii pier cienia; przepustowo (ang. bandwidth) parametr okre laj cy, jak ilo informacji mo na przes a przez sie w okre lonym momencie czasu; system binarny (ang. binary system) system, który do oblicze oraz prezentowania danych wykorzystuje 0 lub 1; topologia fizyczna (ang. physical topology) sposób rozmieszczania kabli, urz dze sieciowych i innych urz dze sieci; topologia gwiazdy (ang. star topology) topologia sk adaj ca si z centralnego punktu i pod czonych do niego urz dze, obecnie najcz ciej stosowana w sieciach komputerowych; topologia kraty (ang. grid topology) oparta na wykorzystaniu czy nadmiarowych, ka de urz dzenie po czone jest z ka dym; topologia logiczna (ang. logical topology) sposób dzia ania sieci na poziomie logiki, pokazuje, jak urz dzenia pracuj ce w sieci b d si ze sob komunikowa, jakie dane wysy a i za pomoc jakiej technologii; topologia magistrali (ang. bus topology) wykorzystuje g ównie przewód koncentryczny, sk ada si z g ównej magistrali i pod czonych do niej komputerów; topologia pier cienia (ang. ring topology) ka dy komputer po czony jest z kolejnym, razem tworz tzw. pier cie ; transfer (ang. transfer) jednostka informuj ca, ile czasu potrwa przes anie okre lonej liczby danych przez cze dysponuj ce okre lonym pasmem.

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo