Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do EUR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR"

Transkrypt

1 Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej 23, Warszawa, w ramach projektu pn. "Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion zaprasza do zaprasza do złożenia oferty na Gadżety promocyjne, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie opatrzonej opisem: Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem Oferta na gadżety promocyjne w ramach projektu pn. "Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji do dnia 27/11/2013 do godz w siedzibie biura Fundacji Euro Nation, przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 p. III pok. 307, Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/11/2013 o godz w siedzibie biura Fundacji Euro Nation, przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 p. III pok. 307, Warszawa. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Załącznik: 1. Opis przedmiotu zamówienia*) 2. Wzór umowy*) *) - pozostawić właściwe 1

2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Planowana dostawa gadżetów promocyjnych do r. Przedmiot zamówienia 1. Długopisy z logo projektu Pendrive z logo projektu Smycze z logo projektu Mousepad y z logo projektu 250 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Wykonanie i dostawa 250 metalowych długopisów z kolorową grafiką. Długopisy będą s t a n o w i ł y e l e m e n t p r o m o c j i p r o j e k t u współfinansowanego ze środków UE. Projekt dotyczy p r z e c i w d z i a ł a n i a w y k l u c z e n i u c y f r o w e m u i informatyzacji. Długopisy będą przeznaczone dla beneficjentów projektu. Stylistyka znaków graficznych ma być bezpośrednio związana z tematyką projektu. Produkt musi zawierać stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia muszą spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Dostawa 250 pendrive z logo projektu dla BO. Pojemność nośnika minimum 2GB pamięci wewnętrznej. Pendrive y będą rozdawane na szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne oznaczenia UE. Produkt ma spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Projekt dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i informatyzacji. Wydrukowanie i dostawa 250 zszywanych, jednostronnych smyczy reklamowych z nadrukiem i karabińczykiem. Smycze będą rozdawane na szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia muszą spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Projekt dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Smycze muszą graficzn ie nawiązyw ać do tematyk i informatycznej. Wydrukowanie i dostawa 250 podkładek pod myszkę zawierających informacje o projekcie informatycznym współrealizowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne oznaczenia UE. Produkt musi spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na 2. KRYTERIA OCENY I SPOSÓB OCENY OFERT Kryteria oceny: Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę cenę brutto (100% cena), Wzór do obliczenia kolejności ofert: 2

3 Kryterium I oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-100, najwyższą ocenę 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 100 pkt Gdzie: K1 kryterium pierwsze C min najniższa zaoferowana cena brutto C of cena brutto badanej oferty 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, drukowanymi literami lub pismem komputerowym, nieścieralnym atramentem. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie do r. 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem Oferta na gadżety promocyjne w ramach projektu pn. "Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji do dnia 27/11/2013 do godz w siedzibie biura Fundacji Euro Nation, przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 p. III pok. 307, Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/11/2013 o godz ww siedzibie biura Fundacji Euro Nation, przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 p. III pok. 307, Warszawa. 6. UMOWA Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów podczas oceny oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. do niniejszego zapytania ofertowego. 7. INFORMACJA DODATKOWA: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji o nr: POIG /13. a) Beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności: 3

4 - opis przedmiotu zamówienia, - kryteria oceny oferty, - termin składania ofert. b) W przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; c) Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; d) Wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; e) W przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany - na wniosek Instytucji Wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. UWAGA: do Zamawiającego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych na mocy art. 3 ust 1 i 5 Ustawy. Wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Zamawiający stosuje się do zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 4

5 ... (nazwa Wykonawcy, adres nr tel... nr fax...) OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Gadżety promocyjne w ramach projektu Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. 1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: Netto: podatek VAT 23%: Brutto:..., (słownie:... PLN),..., (słownie:... PLN),..., (słownie:... PLN), 2. Termin realizacji do dnia r. 3. Oświadczam (my), że zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej warunki umowy akceptuję (my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach* (jeśli przygotowany był projekt umowy). 4. Załącznikami do oferty są: a. Wykaz cen za poszczególne elementy zamówienia b. Zaparafowany wzór umowy c.. * niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy. (data i podpis Wykonawcy) 5

6 Załącznik nr 1 Tabela nr 1. Wykaz cen za poszczególne elementy zamówienia Przedmiot zamówienia Cena brutto 1. Długopisy z logo projektu , (słownie:... PLN), 2. Pendrive z logo projektu , (słownie:... PLN), 3. Smycze z logo projektu , (słownie:... PLN), 4. Mousepad y z logo projektu , (słownie:... PLN), Czas dostawy zamówienia.. dni, słownie dni.. Miejscowość, data. Podpis 6

7 Załącznik nr 2 UMOWA Nr Zawarta w dniu..2013r., w Warszawie pomiędzy: Fundacją Euro Nation siedzibą przy ul. Raciborskiej 23, Warszawa, NIP: , REGON: , KRS: reprezentowana przez p. Grzegorza Krauzowicz Prezesa Zarządu zwanych dalej Zamawiającym, a firmą: wpisaną do pod nr NIP Regon zwanym dalej Wykonawcą. a wspólnie zwanych dalej Stronami Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: "Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion następujących produktów we wskazanych ilościach: Przedmiot zamówienia 1. Długopisy z logo projektu Pendrive z logo projektu 250 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Wykonanie i dostawa 250 metalowych długopisów z kolorową grafiką. Długopisy będą s t a n o w i ł y e l e m e n t p r o m o c j i p r o j e k t u współfinansowanego ze środków UE. Projekt dotyczy p r z e c i w d z i a ł a n i a w y k l u c z e n i u c y f r o w e m u i informatyzacji. Długopisy będą przeznaczone dla beneficjentów projektu. Stylistyka znaków graficznych ma być bezpośrednio związana z tematyką projektu. Produkt musi zawierać stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia muszą spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Dostawa 250 pendrive z logo projektu dla BO. Pojemność nośnika minimum 2G B pamięci wewnętrznej. Pendrive y będą rozdawane na szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne 7

8 3. Smycze z logo projektu Mousepad y z logo projektu 250 oznaczenia UE. Produkt ma spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Projekt dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i informatyzacji. Wydrukowanie i dostawa 250 zszywanych, jednostronnych smyczy reklamowych z nadrukiem i karabińczykiem. Smycze będą rozdawane na szkoleniach w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne oznaczenia UE. Oznaczenia muszą spełniać Wytyczne w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na stronie Projekt dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Smycze muszą gra ficzni e nawiąz ywać do t ematyk i informatycznej. Wydrukowanie i dostawa 250 podkładek pod myszkę zawierających informacje o projekcie informatycznym współrealizowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Produkt musi zawierać logo Fundacji Euro Nation, herb Gminy Niemce i stosowne oznaczenia UE. Produkt musi spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie informacji i promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument dostępny na Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalności, zgodnie z ofertą cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do dnia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowego wykonania zakresu umowy. 3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zaprotokołowana przez Zamawiającego w formie protokołu całościowego odbioru stwierdzającego ilość, termin i zakres rzeczowy dostarczonego przedmiotu umowy Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie płatne w łącznej kwocie nie większej niż... zł (słownie:... PLN), w tym należny podatek VAT. 2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty 8

9 wynagrodzenia: a. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. b. Płatności będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach częściowych dostarczonych Zamawiającemu. c. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Płatność będzie płatna wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu całościowego odbioru, o którym mowa w 3 ust Zamawiający w trakcie tworzenia przez Wykonawcę wszystkich elementów umowy, będzie miał możliwość bieżącej kontroli przedmiotu umowy, wprowadzania zmian i poprawek. 2. Wykonawca dostarczy każdorazowo nie mniej niż 3 propozycje projektów graficznych poszczególnych produktów stanowiących przedmiot zamówienia. 3. Zamawiający wybierze każdorazowo 1 propozycję projektu, którą będzie miał prawo modyfikować, zmieniać i dostosowywać do swoich potrzeb i oczekiwań, a Wykonawca będzie wprowadzał zmiany wskazane przez Zamawiające do momentu uzyskania pisemnej akceptacji ostatecznej wersji projektu. 4. Zamawiający zastrzega, że z dniem podpisania pierwszego częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, przenoszone są na niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe do zaakceptowanych pisemnie przez niego projektów graficznych stworzonych w toku realizacji przedmiotu umowy Dopuszcza się odstąpienie od oferty bez konsekwencji przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczone od daty złożenia oferty. 2. Dopuszcza się rozwiązanie niniejszej umowy za pisemnym porozumieniem Stron, bez konsekwencji dla Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy. 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kar umownej przez Wykonawcę: a. za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 400,00 zł. netto za każdy dzień opóźnienia, b. za opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 400,00 zł. netto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego przez Zamawiającego 4. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 5. W przypadku częściowego lub całościowego niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 10% wynagrodzenia. 9

10 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i ewentualnie kwoty wynikającej z odszkodowania z wynagrodzenia. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, która odpowiada faktycznie i należycie wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu umowy co musi mieć odzwierciedlenie w formie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają każdorazowo zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Istotne zmiany postanowień w umowie mogą nastąpić w przypadku i w wyniku działania siły wyższej. 4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 5 dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o: a. zmianie siedziby firmy, b. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, c. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, d. rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy. 5. Dopuszczalna jest wyłącznie taka zmiana postanowień niniejszej umowy, o której wiedza na etapie prowadzonego rozeznania rynku nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie i/lub na wynik prowadzonego rozeznania rynku. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 11. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 10

11 12. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1 Zaproszenie do składania ofert z dnia../../2013 r. 2) załącznik nr 2 Oferta z dnia../../2013 r. 11

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający: Gmina Cekcyn, REGON: 092351104, NIP 561-14-96-808, Urząd Gminy w Cekcynie, REGON: 000531571,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo