Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koszalinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koszalinie"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Kultura Fizyczna 2013, t. XII, nr 2 Ryszard ASIENKIEWICZ * Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koszalinie Streszczenie Celem pracy jest ukazanie poziomu rozwoju fizycznego m odzie y akademickiej studiuj cej wychowanie fizyczne w PWSZ w Koszalinie, a tak e charakterystyka porównawcza z innymi uczelniami Polski. Materia stanowi wyniki bada 81 studentów i 24 studentek I roku wychowania fizycznego PWSZ w Koszalinie, przeprowadzonych przez autora pracy w latach Technik martinowsk wykonano 29 pomiarów somatometrycznych (odcinki d ugo ciowe i szeroko ciowe cia a, obwody, fa dy skórno-t uszczowe), na podstawie których wyliczono 12 wska ników proporcji cia a. Struktur somatyczn badanych zespo ów m skich okre lono typologi Adama Wankego, a e skich Ewy Kolasy. Zebrany materia opracowano podstawowymi metodami statystycznymi. Zró nicowanie badanej m odzie y w aspekcie wielko ci zamieszkiwanego rodowiska, a tak e charakterystyk porównawcz do studentów i studentek studiuj cych wychowanie fizyczne w ró nych o rodkach akademickich Polski przedstawiono w tabelach oraz graficznie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono ró nicuj ce oddzia ywanie czynnika urbanizacyjnego na rozwój somatyczny m odzie y studiuj cej wychowanie fizyczne w PWSZ w Koszalinie. Zespo y studentów i studentek zamieszkuj cych rodowisko miejskie w porównaniu do wiejskiego charakteryzuje wy szy poziom rozwoju fizycznego. M odzie PWSZ w porównaniu do zespo ów studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego charakteryzuje si wi ksz t go ci budowy cia a. Pierwszoplanowymi w budowie cia a zespo ów studentów PWSZ s elementy IA, a w ród studentek zdecydowanie przewa a element leptosomiczny I. Formu a somatyczna IAVH charakteryzuje zespó m czyzn, a studentek IYAH. Studenci koszali skiej PWSZ elementami somatycznymi najbardziej podobni s do studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast studentki pierwszoplanowym elementem nawi zuj do zespo ów AWF w Gda sku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. M odzie koszali skiej PWSZ pod wzgl dem wysoko ci cia a jest najbardziej podobna do zespo ów z Gda ska (studenci) i Katowic (studentki), a najwi ksze ró nice odnotowano w porównaniu do studentów * Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Zielonogórski.

2 140 Ryszard ASIENKIEWICZ z Rzeszowa i Zielonej Góry oraz studentek z Warszawy i Poznania. Przeci tne masy cia a studentów z Koszalina s zbli one do zespo ów z Wroc awia i odzi, natomiast studentek do zespo ów z Poznania, Wroc awia, Katowic i Gda ska. Najwi ksze ró nice (przekraczaj ce warto 0,5 SD) stwierdzono w porównaniu do studentów i studentek z Rzeszowa i Katowic. Budow cia a studenci z Koszalina podobni s do rówie ników z Zielonej Góry i odzi, a studentki do studiuj cych w Katowicach i w Gda sku. Ró nice du e i bardzo du e mi dzy rednimi wska ników ilorazowych (przekraczaj cymi warto 0,5 i 1 odchylenia standardowego) stwierdzono w porównaniu do studentów z Rzeszowa, Poznania, Gda ska i studentek z Rzeszowa i Poznania. S owa kluczowe: m odzie akademicka, rozwój fizyczny, charakterystyka porównawcza. Wst p Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koszalinie zosta a powo ana uchwa Rady Ministrów opublikowan w Dzienniku Ustaw w dniu 1 pa dziernika 2009 roku i zgodnie z t decyzj rozpocz a oficjaln dzia alno. Jest uczelni pa stwow, prowadz c studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym. Poprzez swoj dzia alno dydaktyczn i naukow wspó tworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Studenci w PWSZ kszta c si w systemie stacjonarnym na trzech kierunkach: piel gniarstwo, wychowanie fizyczne, pedagogika (w specjalno ciach nauczycielskich i nienauczycielskich), a tak e na studiach niestacjonarnych (na kierunkach piel gniarstwo i pedagogika). Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwaj 3 lata (6 semestrów) i s prowadzone w systemie stacjonarnym od roku akademickiego 2010/2011. Od II roku studiów (rok akademicki 2013/2014), studenci maj do wyboru specjalno ci: wychowanie fizyczne z j zykiem angielskim, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, odnowa biologiczna, organizacja turystyki i rekreacji, mened er sportu. Studia maj charakter studiów zawodowych i ko cz si uzyskaniem tytu u licencjata. Absolwent PWSZ przygotowany jest do podj cia pracy w szko ach podstawowych i gimnazjach, a tak e do podj cia studiów drugiego stopnia. Od pocz tku istnienia uczelni, w latach , funkcj rektora Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koszalinie pe ni prof. dr hab. Waldemar arski, prorektora ds. nauczania dr Jan Kuriata, a funkcj kanclerza mgr Beata Koronkiewicz. Od r. Rektorem PWSZ zosta dr Jan Kuriata, a prorektorem ds. nauczania dr Agnieszka Kühnl-Kinel. Ka da uczelnia, w zale no ci od profilu nauczania, stawia przed studentami okre lone wymagania. Szczególnie ostro zaznaczaj si procesy selekcyjne w zespo ach studentów i studentek wychowania fizycznego. Intensywne zaj cia maj ce charakter obowi zkowych wicze sportowych, wynikaj ce z realizacji kierunku studiów, a tak e osobiste uprawianie wybranej dyscypliny sportu przez m odzie stanowi wa ny czynnik wp ywaj cy na zmian ich budowy cia a.

3 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 141 Zdaniem antropologów, w Polsce nadal obserwujemy ró nice mi dzy warstwami spo ecznymi poszczególnych regionów, które znajduj odzwierciedlenie antropologiczne w gradientach spo ecznych cech somatycznych i sprawno ci motorycznej. Wyst puj ce nierówno ci mo na opisa ró nymi zmiennymi spo- ecznymi, w ród których najcz ciej wymienia si obok poziomu wykszta cenia rodziców, zamo no ci, liczebno ci rodziny urbanizacj miejsca zamieszkania. Nale y podkre li, e adna z wymienionych zmiennych nie wp ywa na rozwój biologiczny osobnika w sposób bezpo redni. Ich ró nicuj ce dzia anie realizuje si za po rednictwem innych czynników, takich jak sposób ywienia, praca fizyczna, choroby, stresy psychonerwowe [4, 7, 27]. Celem pracy jest ukazanie poziomu rozwoju morfologicznego m odzie y rozpoczynaj cej kszta cenie na kierunku wychowanie fizyczne w Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Koszalinie, a tak e charakterystyka porównawcza z innymi rodowiskami akademickimi Polski. Materia i metody Materia stanowi wyniki bada antropometrycznych 81 studentów i 24 studentek I roku wychowania fizycznego PWSZ w Koszalinie, przeprowadzonych przez autora pracy w latach Badaniami obj to wszystkich studentów i studentki. Wiek chronologiczny badanych studentów wynosi M = 20,86 lat (SD = 2,30), a studentek M = 20,67 lat (SD = 2,98). Technik martinowsk [16,10] wykonano pomiary wysoko ci cia a (B-v), po o enia punktów B-sst, B-a, B-da III, d ugo ci ko czyn dolnych (B-sy), szeroko ci barków (a-a), szeroko ci bioder (ic-ic), szeroko ci i g boko ci klatki piersiowej (thl-thl i xi-ths), szeroko ci nadgarstka (cr-cu), szeroko ci nasady dalszej ko ci ramiennej i ko ci udowej (cl-cm i epl-epm), obwodów ramienia w spoczynku i napi ciu, uda, podudzia, grubo ci fa dów skórno-t uszczowych na brzuchu, biodrze, ramieniu, pod dolnym k tem opatki i podudziu oraz masy cia- a, na podstawie których wyliczono d ugo tu owia (sst-sy), d ugo g owy z szyj [(B-v) sst], d ugo ko czyny górnej (a-da III ), a tak e nast puj ce wska niki proporcji cia a [10]: tu owia (sst-sy : B-v) 100, barków (a-a : sst-sy) 100, miednicy (ic-ic : a-a) 100, klatki piersiowej (xi-ths : thl-thl) 100, Rohrera (masa cia a w g : B-v 3 w cm) 100, d ugo ci ko czyny górnej (a-da III : B-v) 100, d ugo ci ko czyny dolnej (a-a : B-v) 100, mi dzyko czynowy (a- da III : B-v) 100, barkowo-wzrostowy (a-a : B-v) 100,

4 142 Ryszard ASIENKIEWICZ biodrowo-wzrostowy (ic-ic : B-v) 100, tu owiowo-no ny (sst-sy : B-sy) 100, BMI (masa cia a w kg : B-v w m 2 ). Zebrany materia opracowano podstawowymi metodami statystycznymi [1, 11]. Zró nicowanie badanej m odzie y w aspekcie wielko ci zamieszkiwanego rodowiska przedstawiono graficznie na normagramach (na redni M = 0 i SD = 1 m odzie y miejskiej). Przyj to, e ró nice w porównywanych cechach s du e, gdy przekraczaj warto 0,5 SD, a bardzo du e przekraczaj ce 1 SD. Wyniki bada w asnych odniesiono porównawczo do m odzie y studiuj cej wychowanie fizyczne w Warszawie [8], Wroc awiu [18], Jeleniej Górze [18], Bydgoszczy [3], Rzeszowie [1, 2], odzi [6], Gda sku [15], Katowicach [21], Zielonej Górze [5] oraz kandydatów na studia w Poznaniu [25]. Struktur somatyczn badanych zespo ów m skich okre lono typologi Adama Wankego [24], a e skich Ewy Kolasy [13]. Charakterystyki liczbowe zebranego materia u przedstawiaj tabele 1 6. Wyniki bada i dyskusja Ryciny 1 2 ukazuj wyra ne zró nicowanie rodowiskowe zespo ów m skich i e skich PWSZ w zakresie badanych cech. 1 Wska nik Mollisina 0,5 0-0,5-1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [1] wysoko cia a; [2] d ugo tu owia; [3] d ugo ko czyn dolnych; [4] d ugo g owy z szyj ; [5] d ugo ko czyn górnych; [6] szeroko barków; [7] szeroko bioder; [8] szeroko klatki piersiowej; [9] g boko klatki piersiowej; [10] obwód ramienia w spoczynku; [11] obwód ramienia w napi ciu; [12] obwód uda; [13] obwód podudzia; [14] suma 5 fa dów skórno-t uszczowych (na brzuchu, talerzu biodrowym, na ramieniu, pod opatk, na podudziu); [15] masa cia a Ryc. 1. Normogram cech somatycznych studentów PWSZ w Koszalinie

5 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek Wska nik Mollisina 0,5 0-0,5-1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [1] wysoko cia a; [2] d ugo tu owia; [3] d ugo ko czyn dolnych; [4] d ugo g owy z szyj ; [5] d ugo ko czyn górnych; [6] szeroko barków; [7] szeroko bioder; [8] szeroko klatki piersiowej; [9] g boko klatki piersiowej; [10] obwód ramienia w spoczynku; [11] obwód ramienia w napi ciu; [12] obwód uda; [13] obwód podudzia; [14] suma 5 fa dów skórno-t uszczowych (na brzuchu, talerzu biodrowym, na ramieniu, pod opatk, na podudziu); [15] masa cia a Ryc. 2. Normogram cech somatycznych studentek PWSZ w Koszalinie Jak wynika z 1 normogramu, studenci mieszkaj cy w miastach w porównaniu do rówie ników ze rodowisk wiejskich charakteryzuj si przeci tnie wy sz wysoko ci cia a, d u szym tu owiem, d u szymi ko czynami dolnymi i górnymi, d u sz szyj z g ow, szerszymi barkami i biodrami, wi kszym spoczynkowym obwodem ramienia, uda i podudzia, wi ksz grubo ci 5 fa dów skórno-t uszczowych (na brzuchu, biodrze, ramieniu, pod dolnym k tem opatki i podudziu) oraz mas cia a, a mniejsz szeroko ci i g boko ci klatki piersiowej oraz mniejszym obwodem ramienia w napi ciu. Ró nice du e (przekraczaj ce 0,5 SD) mi dzy przeci tnymi porównywanych cech odnotowano w wysoko ci i masie cia a, d ugo ciach tu owia, ko czyn górnych i dolnych, szeroko ci bioder, obwodzie podudzia oraz grubo ci pod ció ki t uszczowej wyznaczonej sum 5 fa dów skórno-t uszczowych. Zespó studentek zamieszkuj cy rodowisko miejskie, w odniesieniu do rówie niczek ze wsi, wyró nia przeci tnie wi ksza wysoko cia a, d u szy tu ów i ko czyny dolne, d u sza szyja z g ow, wi ksze obwody uda i podudzia, wi ksze grubo ci fa dów skórno-t uszczowych na biodrze, ramieniu i podudziu oraz wi ksza masa cia a, a krótsze ko czyny górne, w sze barki i biodra, w sza i p ytsza klatka piersiowa, mniejszy obwód ramienia w spoczynku i napi ciu, mniejsza grubo 5 fa dów skórno-t uszczowych (rycina 2). Ró nic statystycznie istotn mi dzy przeci tnymi porównywanych cech (przekraczaj c 0,5 SD) odnotowano tylko w obwodzie ramienia w napi ciu.

6 144 Ryszard ASIENKIEWICZ Tabele 1 2 (w dalszej cz ci artyku u) przedstawiaj charakterystyk porównawcz m odzie y koszali skiej PWSZ z zespo ami wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak wynika z tabeli 1, studenci z Koszalina charakteryzuj si istotnie g bsz klatk piersiow, wi kszymi obwodami ramienia (w spoczynku i napi ciu), uda, sum grubo ci 5 fa dów skórno-t uszczowych (w tym na ramieniu, i pod dolnym k tem opatki), a mniejsz szeroko ci kolana. W pozosta ych zestawieniach wykazane ró nice mi dzy cechami s ma e i nieistotne. Zespó studentek koszali skiej PWSZ w porównaniu do zespo u Uniwersytetu Zielonogórskiego (tabela 2) wyró nia istotnie krótszy tu ów oraz mniejszy fa d skórno-t uszczowy na biodrze. W pozosta ych zestawieniach cech wykazane ró nice s ma e i nieistotne. W tabelach 3 4 zestawiono przeci tne wska ników proporcji cia a porównywanych zespo ów z Koszalina i Zielonej Góry. Studentów koszali skiej PWSZ charakteryzuj wy sze przeci tne wska ników tu owia, miednicy, klatki piersiowej, Rohrera, d ugo ci ko czyny dolnej, biodrowo-wzrostowego, tu owiowo-no nego i BMI, a ni sze wska ników barków, d ugo ci ko czyny górnej, mi dzyko czynowego i barkowo-wzrostowego (tabela 3). Ró nic statystycznie istotn mi dzy przeci tnymi odnotowano tylko we wska niku klatki piersiowej. Studentki z Koszalina w porównaniu do rówie niczek z Uniwersytetu Zielonogórskiego wyró niaj wy sze przeci tne wska ników barków, klatki piersiowej, Rohrera, d ugo ci ko czyny dolnej i BMI, a ni sze warto ci wska ników tu owia, miednicy, d ugo ci ko czyny górnej, miedzyko czynowego, barkowowzrostowego, biodrowo-wzrostowego i tu owiowo-no nego (tabela 4). Ró nice statystycznie istotne mi dzy rednimi odnotowano we wska nikach tu owia, miednicy, klatki piersiowej, d ugo ci ko czyny dolnej, mi dzykonczynowym, biodrowo-wzrostowym i tu owiowo-no nym. Wi ksz t go ci budowy cia a na tle porównawczym wyró niaj si studenci i studentki z koszali skiej PWSZ. Tabele 5 6 przedstawiaj charakterystyki porównawcze struktury somatycznej zespo ów m skich i e skich studiuj cych wychowanie fizyczne w ró nych rodowiskach akademickich Polski. Jak wynika z tabeli 5, w budowie zespo ów m czyzn koszali skiej PWSZ wyra nie przewa a element leptosomiczny I. Reprezentuj cy go studenci charakteryzuj si smuk sylwetk, stosunkowo d ugim tu owiem, w skimi barkami, rednio szerok miednic, p ask klatk piersiow oraz ma mas cia a w stosunku do jego wysoko ci. Na drugim miejscu jest element A. Najmniejszy udzia w strukturze somatycznej analizowanych zespo ów maj elementy V i H. Formu a somatyczna opisanego zespo u to I>A>V>H. W ród studentek (tabela 6) pierwszoplanowymi w budowie cia a s elementy I oraz Y przy wyra nej redukcji elementów A i H. Wzór strukturalny dla zespo u studentek przyjmuje formu- I>Y>A>H.

7 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 145 Analizuj c sk ady somatyczne studiuj cych wychowanie fizyczne w ró nych rodowiskach akademickich Polski (tabela 5), mo na stwierdzi, e w budowie studentów z Poznania, Gda ska, odzi, Gorzowa Wielkopolskiego i Radomia wyra nie przewa a element atletyczny V, przedstawiciele którego cechuj si krótkim tu owiem, szerokimi barkami, w sk miednic, p ask klatk piersiow i du mas cia a w stosunku do wysoko ci cia a. Zespo y studentów z Rzeszowa, Koszalina i Zielonej Góry charakteryzuj si przewag elementu leptosomicznego I. Udzia pozosta ych elementów (A H) cechuje mniejsze zró nicowanie. Formu somatyczn V>I>H>A reprezentuj zespo y studentów z AWF w Gda sku oraz kandydaci na studia do pozna skiej AWF, V>H>I>A zespo y z Gorzowa Wielkopolskiego i Radomia, V>I>A>H zespó z odzi, I>V>A>H studenci z Rzeszowa, a I>A>V>H z Koszalina i Zielonej Góry (tabela 5). W ród studentek (tabela 6) zdecydowanie przewa a w budowie cia a element leptosomiczny I (za wyj tkiem zespo u z odzi). Formu somatyczn I>Y>A>H reprezentuj zespo y z Koszalina, Gorzowa Wielkopolskiego i Gda ska, natomiast I>Y>H>A reprezentuj zespo y z Poznania, Radomia i Zielonej Góry, od których zdecydowanie odbiega zespó studentek z odzi (z pierwszoplanowym elementem A, którego typy charakteryzuj si d ugim tu owiem w stosunku do wysoko ci cia a, w skimi barkami wzgl dem d ugo ci tu owia i szerok miednic w stosunku do wysoko ci cia a). Studentki wychowania fizycznego w radomskiej WSI udzia em w budowie dwóch pierwszych elementów (IY), najbardziej podobne s do zespo u z Gorzowa Wielkopolskiego i kandydatek na studia AWF w Poznaniu. Na rycinach 3 8 (w dalszej cz ci artyku u) przedstawiono znormalizowane warto ci wysoko ci i masy cia a oraz wska nika Rohrera zespo ów m odzie y studiuj cej wychowanie fizyczne. Normalizacji dokonano wska nikiem Mollisona na redni M = 0 i odchylenie standardowe SD = 1 m odzie y koszali skiej. Przyj to, e ró nice mi dzy przeci tnymi cech s du e i bardzo du e, gdy przekraczaj odpowiednio warto 0,5 SD oraz 1 SD. Z normogramów wynika, e poziom rozwoju somatycznego m odzie y studiuj cej wychowanie fizyczne w porównywanych o rodkach akademickich Polski jest zró nicowany. M odzie koszali skiej PWSZ pod wzgl dem wysoko ci cia a jest najbardziej podobna do zespo ów z Gda ska (studenci) i Katowic (studentki), a najwi ksze ró nice odnotowano w porównaniu do studentów z Rzeszowa i Zielonej Góry oraz studentek z Warszawy i Poznania (ryciny 3 4). Przeci tne masy cia a studentów z Koszalina s zbli one do zespo ów z Wroc awia i odzi, natomiast studentek do zespo ów z Poznania, Wroc awia, Katowic i Gda ska. Najwi ksze ró nice (przekraczaj ce warto 0,5 SD) stwierdzono w porównaniu do studentów i studentek z Rzeszowa i Katowic (ryciny 5 6). Budow cia a studenci z Koszalina podobni s do rówie ników z Zielonej Góry i odzi, a studentki do studiuj cych w Katowicach i w Gda sku (ryciny 7 8). Ró nice du e i bardzo du e mi dzy rednimi wska ników ilorazowych (przekraczaj cymi warto 0,5 i 1 odchylenia stan-

8 146 Ryszard ASIENKIEWICZ dardowego) stwierdzono w porównaniu do studentów z Rzeszowa, Poznania, Gda ska i studentek z Rzeszowa i Poznania. Wyniki bada oceny antropometrycznej zespo ów studenckich z Kielc [12], odzi [14, 20], Szczecina [26] informuj o wy szych przeci tnych wysoko ci cia a, bardziej smuk ej budowie cia a mieszkanek miast ani eli wsi. Odmienne wyniki uzyska a Rodziewicz [19] w ród studentek cz stochowskiej WSP. Mieszkanki wsi w porównaniu do rówie niczek z miast charakteryzowa y si przeci tnie wy sz wysoko ci cia a, d u szymi ko czynami dolnymi, wi kszymi wymiarami szeroko ciowymi, wi kszymi obwodami klatki piersiowej, talii, przedramienia i uda. Jopkiewicz, badaj c m odzie kieleck, odnotowa wy sz redni arytmetyczn wysoko ci cia a m czyzn zamieszka ych na wsi i znacznie t sz ich budow cia a w porównaniu z rówie nikami z miast [12]. Powy sze zjawisko t umaczy selekcj negatywn mieszka ców miast na kierunki pedagogiczne. Podobne wyniki uzyska Tatarczuk w ród studentów zielonogórskiej WSP, gdzie przeci tnie najwy sz wysoko ci cia a wyró niali si mieszka cy ma ych miast i wsi [22]. W odniesieniu do kobiet, przeci tnie wy sze warto ci wysoko ci i masy cia a, d ugo ci tu owia, d ugo ci ko czyn dolnych i górnych, szeroko ci barków i klatki piersiowej, wi ksze obwody podudzia oraz szersze nasady kostne kolana i nadgarstka charakteryzuj studentki z miast ani eli wsi. Te ostatnie wyró nia y si masywniejsz budow cia a oraz wi kszym ot uszczeniem. Zwi kszenie linearno ci budowy nale y postrzega jako wynik bardziej racjonalnego, a zw aszcza mniej obci aj cego wysi kiem fizycznym trybu ycia, oraz t umaczy pe niejsz realizacj potencja u rozwojowego w zakresie wzrastania, a tak e preferowanego kulturowo modelu budowy cia a. Analiza wyników jednoznacznie wskazuje, e przebieg rozwoju biologicznego zespo ów studentów wywodz cych si z ró nych grup spo ecznych, yj cych w odmiennych warunkach rodowiskowych, nie jest jednakowy. Dodatkowo na zmian struktury somatycznej studentów i studentek wychowania fizycznego wp ywaj wiczenia fizyczne wynikaj ce z realizacji programu studiów oraz uprawianych dyscyplin sportowych. Reakcja analizowanych cech na ten sam zespó bod ców jest ró na w zespo ach obu p ci, b d ca wynikiem odmiennej ich ekosensytywno ci. Stwierdzenia 1. Zespo y studentów i studentek wychowania fizycznego Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Koszalinie zamieszkuj ce rodowisko miejskie w porównaniu do wiejskiego charakteryzuje wy szy poziom rozwoju fizycznego. Ró nice statystycznie istotne mi dzy porównywanymi zespo ami m skimi odnotowano w wysoko ci i masie cia a, d ugo ci tu owia, d ugo ci ko czyn

9 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 147 górnych i dolnych, szeroko ci bioder, obwodzie podudzia oraz grubo ciach fa dów skórno-t uszczowych na brzuchu, biodrze, ramieniu i pod opatk. W przypadku zespo ów kobiet, czynnik urbanizacyjny nie ró nicuje (za wyj tkiem obwodu ramienia w napi ciu) statystycznie istotnie cech somatycznych. 2. W budowie cia a studentów PWSZ dominuje element leptosomiczny I, nast pnie A, natomiast u studentek elementy IV przy mniejszych udzia ach AH. 3. Formu a somatyczna IAVH charakteryzuje zespó studentów PWSZ w Koszalinie, a studentek IYAH. Studenci koszali skiej PWSZ elementami somatycznymi podobni s do studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast studentki pierwszoplanowym elementem nawi zuj do zespo ów AWF w Gda sku, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 4. M odzie koszali skiej PWSZ w porównaniu do rodowisk akademickich w Polsce, pod wzgl dem wysoko ci cia a najbardziej podobna jest do zespo- ów z Gda ska (studenci) i Katowic (studentki), a mas cia a do zespo ów z Wroc awia i odzi (studenci), natomiast studentki do zespo ów z Poznania, Wroc awia, Katowic i Gda ska. Budow cia a studenci z Koszalina podobni s do rówie ników z Zielonej Góry i odzi, a studentki do studiuj cych w Katowicach i w Gda sku. Tabela 1. Charakterystyka somatometryczna studentów PWSZ w Koszalinie i UZ w Zielonej Górze Cecha PWSZ (N = 81) UZ (N = 168) M SD V M SD V B-v 179,63 6,91 3,25 179,40 7,26 4,05 0,23 B-sst 146,51 6,06 4,14 146,46 6,46 4,41 0,05 B-sy 88,51 4,09 4,62 88,34 4,06 4,66 0,17 sst-sy 58,12 3,46 5,95 57,83 3,42 5,91 0,29 (B-v) - sst 33,12 1,55 4,68 33,24 1,60 4,81 0,12 B-a 147,08 6,31 4,29 146,87 6,60 4,49 0,21 B-da III 69,08 3,56 5,15 69,50 4,15 5,97 0,42 a-da III 77,43 4,14 5,35 77,37 4,22 5,45 0,06 a-a 40,80 1,87 4,58 40,83 2,05 5,02 0,03 ic-ic 28,54 2,67 9,36 28,70 1,78 6,20 0,16 thl-thl 27,34 2,20 8,05 27,83 1,94 6,97 0,49 xi-ths 20,10 1,60 7,96 19,69 1,50 7,62 0,41 * cr-cu 54,86 2,53 4,61 55,01 3,10 5,64 0,15 cl-cm 66,74 3,21 4,81 66,57 3,28 4,93 0,17 epl-epm 89,70 4,54 5,06 91,93 8,30 9,03 2,23 * Odwód kl.p. wdech 98,37 6,95 7,07 98,17 6,36 6,48 0,20 Odwód kl.p. wydech 93,70 7,69 8,21 93,11 6,73 7,23 0,59 d

10 148 Ryszard ASIENKIEWICZ Tabela 1. Charakterystyka somatometryczna studentów (cd.) Cecha PWSZ (N = 81) UZ (N = 168) M SD V M SD V Obwód talii 81,53 7,30 8,95 80,96 6,67 8,24 0,57 Obwód bioder 96,89 9,24 9,54 96,46 6,51 6,75 0,43 Obwód ramienia w spoczynku Obwód ramienia w napi ciu 30,86 6,53 21,16 29,51 2,98 10,10 1,35 * 34,93 6,44 18,44 33,44 3,33 9,96 1,49 * Obwód uda 57,19 4,57 7,99 55,19 4,42 8,01 2,00 ** Obwód podudzia 39,31 3,20 8,14 38,82 2,91 7,50 0,49 Fa d na brzuchu 14,75 4,59 31,12 13,85 4,64 33,50 0,90 Fa d na biodrze 10,28 3,38 32,88 10,07 3,28 32,57 0,21 Fa d na ramieniu 14,36 2,98 20,75 12,08 3,61 29,88 2,28 ** Fa d pod opatk 15,43 3,27 21,19 13,10 4,07 31,07 2,33 ** Fa d na podudziu 8,99 1,96 21,80 8,73 3,32 38,03 0,26 Suma 5 fa dów 63,53 14,83 23,34 57,93 15,59 26,91 5,60 ** Masa cia a 78,55 11,58 14,74 76,46 10,72 14,02 2,09 * istotno na poziomie 0,05; ** istotno na poziomie 0,01 d Tabela 2. Charakterystyka somatometryczna studentek PWSZ w Koszalinie i UZ w Zielonej Górze Cecha PWSZ (N = 24) UZ (N = 74) M SD V M SD V d B-v 165,22 6,63 4,01 167,23 7,03 4,20 2,01 B-sst 134,56 5,77 4,29 136,02 6,14 4,51 1,46 B-sy 84,06 3,63 4,32 83,77 3,80 4,54 0,29 sst-sy 50,50 3,21 6,36 52,25 3,18 6,09 1,75 * (B-v) - sst 30,66 1,43 4,66 31,21 1,36 4,36 0,55 B-a 135,36 6,05 4,47 136,63 6,37 4,66 1,27 B-da III 65,28 3,30 5,06 64,84 3,58 5,52 0,44 a-da III 70,08 3,68 5,25 71,78 3,80 5,29 1,70 a-a 36,10 1,76 4,88 36,89 2,13 5,77 0,79 ic-ic 27,80 2,18 7,84 27,91 1,93 6,92 0,11 thl-thl 24,83 1,81 7,29 25,61 1,90 7,42 0,78 xi-ths 17,66 1,45 8,21 17,67 1,51 8,55 0,01 cr-cu 49,08 2,86 5,83 49,18 2,84 5,77 0,10 cl-cm 58,44 2,27 3,88 58,65 3,31 5,64 0,21 epl-epm 83,48 4,40 5,27 85,30 5,99 7,02 1,82 Odwód kl.p. wdech 83,86 7,31 8,72 84,92 8,13 9,57 1,06

11 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 149 Tabela 2. Charakterystyka somatometryczna studentek (cd.) Cecha PWSZ (N = 24) UZ (N = 74) M SD V M SD V Odwód kl.p. wydech 78,55 7,57 9,64 79,11 8,08 10,21 0,56 Obwód talii 71,68 6,90 9,63 71,64 7,57 10,57 0,04 Obwód bioder 94,27 5,73 6,08 93,07 6,94 7,46 1,20 Obwód ramienia w spoczynku Obwód ramienia w napi ciu 26,05 2,55 9,79 25,72 2,80 10,89 0,33 28,98 2,64 9,11 28,33 2,90 10,24 0,65 Obwód uda 54,78 4,52 8,25 53,08 3,80 7,16 1,70 Obwód podudzia 36,14 3,70 10,24 35,91 2,71 7,55 0,23 Fa d na brzuchu 13,00 2,68 20,62 13,16 4,88 37,08-0,16 Fa d na biodrze 9,08 2,48 27,31 10,96 4,55 41,51 1,88 * Fa d na ramieniu 11,64 2,51 21,56 11,99 3,64 30,36 0,35 Fa d pod opatk 11,36 2,43 21,38 11,57 3,43 29,65 0,21 Fa d na podudziu 7,76 1,45 18,69 9,07 3,72 41,01 1,31 Suma 5 fa dów 52,84 10,17 19,25 56,77 17,32 30,51 3,93 Masa cia a 58,86 8,90 15,12 60,08 9,18 15,28 1,22 * istotno na poziomie 0,05 d Tabela 3. Charakterystyka liczbowa wska ników proporcji cia a studentów wychowania fizycznego PWSZ w Koszalinie i UZ w Zielonej Górze Wska nik PWSZ (N = 81) UZ (N = 168) M SD V M SD V Tu owia 32,35 1,55 4,79 32,22 1,17 3,63 0,13 Barków 70,20 5,12 7,29 70,75 3,97 5,61 0,55 Miednicy 70,86 4,58 6,46 70,36 4,14 5,88 0,50 Klatki piersiowej 73,68 6,04 8,20 70,91 5,23 7,38 2,77 ** Rohrera 1,35 0,13 9,63 1,32 0,14 10,61 0,03 D ugo ci ko czyny górnej D ugo ci ko czyny dolnej 43,11 1,18 2,74 43,13 1,50 3,48 0,02 49,27 1,39 2,82 49,24 1,07 2,17 0,03 Mi dzyko czynowy 87,48 3,02 3,45 87,61 3,23 3,69 0,13 Barkowo-wzrostowy 22,71 1,01 4,45 22,77 1,05 4,61 0,06 Biodrowo-wzrostowy 16,10 0,92 5,71 16,00 0,81 5,06 0,10 Tu owiowo-no ny 65,66 3,04 4,63 65,52 3,59 5,48 0,14 BMI 24,34 2,73 11,22 23,69 2,44 10,30 0,65 ** poziom istotno ci przy 0,01 d

12 150 Ryszard ASIENKIEWICZ Tabela 4. Charakterystyka liczbowa wska ników proporcji cia a studentek wychowania fizycznego PWSZ w Koszalinie i UZ w Zielonej Górze Wska nik PWSZ (N = 24) UZ (N = 74) M SD V M SD V Tu owia 30,56 1,54 5,04 31,23 1,06 3,39 0,67 * Barków 71,49 4,76 6,66 70,74 4,11 5,81 0,75 Miednicy 70,93 4,80 6,77 75,76 5,04 6,65 4,83 ** Klatki piersiowej 75,20 5,63 7,49 69,16 5,83 8,43 6,04 ** Rohrera 1,31 0,11 8,40 1,28 0,14 10,94 0,03 D ugo ci ko czyny górnej 42,42 1,99 4,69 42,92 1,08 2,52 0,50 D ugo ci ko czyny dolnej 50,88 1,84 3,62 50,10 1,01 2,02 0,78 ** Mi dzyko czynowy 83,37 3,87 4,64 85,70 2,73 3,19 2,33 ** Barkowo-wzrostowy 21,85 0,85 3,89 22,07 1,08 4,89 0,22 Biodrowo-wzrostowy 15,49 0,79 5,10 16,69 1,02 6,11 1,20 ** Tu owiowo-no ny 60,08 2,97 4,94 62,40 3,23 5,18 2,32 ** BMI 21,56 2,20 10,20 21,41 2,37 11,07 0,15 * poziom istotno ci przy 0,05; ** poziom istotno ci przy 0,01 d Tabela 5. Charakterystyka porównawcza struktury somatycznej analizowanych zespo ów studentów wychowania fizycznego Zespó PWSZ Koszalin Kierunek wf. AWF Pozna AWF Gda sk U ód Kierunek wf. AWF Gorzów Wielkopolski WSP Rzeszów Kierunek wf. UZ Zielona Góra Kierunek wf. WSI Radom Kierunek wf. Elementy somatyczne [%] I A V H Wzór strukturalny Autor 40,36 29,32 15,48 14,84 IAVH Asienkiewicz 34,74 13,70 36,09 15,48 VIHA 20,9 9,6 52,6 16,9 VIHA Drozdowski, Riegerova [9] Malinowski, Stolarczyk [15] 28,50 20,70 32,30 18,50 VIAH Becker, Stolarczyk [6] 28,48 13,54 36,72 21,25 VHIA Wójtowicz [28] 60,00 13,61 17,52 8,87 IVAH Tatarczuk [23] 54,37 17,73 17,15 10,75 IAVH Asienkiewicz [ 5] 9,9 5,1 73,0 12,0 VHIA Michalska-Wichan, Malinowski [17]

13 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 151 Tabela 6. Charakterystyka porównawcza struktury somatycznej analizowanych zespo ów studentek wychowania fizycznego Zespó PWSZ Koszalin Kierunek wf. AWF Pozna AWF Gorzów Wielkopolski AWF Gda sk WSI Radom Kierunek wf. U ód Kierunek wf. UZ Zielona Góra Kierunek wf. WSP Rzeszów Kierunek wf. Elementy somatyczne [%] I A Y H Wzór strukturalny Autor 75,48 8,12 8,87 7,53 IYAH Asienkiewicz 45,35 9,91 33,89 10,85 IYHA Drozdowski, Riegerova [9] 53,72 10,92 25,67 9,98 IYAH Wojtowicz [28] 72,04 8,44 12,00 7,51 IYAH 44,8 8,3 35,6 11,1 IYHA Malinowski, Stolarczyk 15] Michalska-Wichan, Malinowski [17] 21,50 30,20 18,80 29,50 AHIY Becker, Stolarczyk [6] 66,77 10,26 14,70 8,27 IYAH Asienkiewicz [5] 74,80 10,25 8,44 6,51 IAYH Tatarczuk [23]

14 152 Ryszard ASIENKIEWICZ 0,3 0,2 0,1 B-v (cm) 0-0,1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] -0,2-0,3-0,4 [1] AWF Warszawa; [2] AWF Wroc aw; [3] Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, kierunek wf.; [4] AWF Pozna ; [5] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [6] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [7] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [8] AWF Gda sk; [9] AWF Katowice Ryc. 3. Warto ci znormalizowane wysoko ci cia a zespo ów studentów

15 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 153 0,4 0,3 B-v (cm) 0,2 0,1 0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [1] AWF Warszawa; [2] AWF Wroc aw; [3] Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, kierunek wf.; [4] AWF Pozna ; [5] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [6] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [7] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [8] AWF Gda sk; [9] AWF Katowice Ryc. 4. Warto ci znormalizowane wysoko ci cia a zespo ów studentek

16 154 Ryszard ASIENKIEWICZ 0,1 0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] -0,1 Masa cia a (kg) -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6 [1] AWF Warszawa; [2] AWF Wroc aw; [3] Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, kierunek wf.; [4] AWF Pozna ; [5] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [6] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [7] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [8] AWF Gda sk; [9] AWF Katowice Ryc. 5. Warto ci znormalizowane masy cia a zespo ów studentów

17 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 155 0,6 0,4 0,2 Masa cia a (kg) 0-0,2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] -0,4-0,6-0,8 [1] AWF Warszawa; [2] AWF Wroc aw; [3] Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, kierunek wf.; [4] AWF Pozna ; [5] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [6] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [7] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [8] AWF Gda sk; [9] AWF Katowice Ryc. 6. Warto ci znormalizowane masy cia a zespo ów studentek

18 156 Ryszard ASIENKIEWICZ 0,2 0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] -0,2 Wska nik Rohrera -0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4 [1] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [2] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [3] AWF Pozna ; [4] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [5] AWF Gda sk; [6] AWF Katowice Ryc. 7. Warto ci znormalizowane wska nika Rohrera zespo ów studentów

19 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 157 0,8 0,6 0,4 0,2 Wska nik Rohrera 0-0,2-0,4-0,6 [1] [2] [3] [4] [5] [6] -0,8-1 -1,2-1,4 [1] Uniwersytet Zielonogórski, kierunek wf.; [2] Uniwersytet Rzeszowski, kierunek wf.; [3] AWF Pozna ; [4] Uniwersytet ódzki, kierunek wf.; [5] AWF Gda sk; [6] AWF Katowice Ryc. 8. Warto ci znormalizowane wska nika Rohrera zespo ów studentek Literatura [1] Arska-Kotli ska M., Bartz J., Wieli ski D. (2002): Wybrane zagadnienia statystyki dla studiuj cych wychowanie fizyczne, AWF, Pozna. [2] Asienkiewicz R. (2002): Charakterystyka porównawcza budowy somatycznej studentów i studentek kierunków pedagogicznych na przyk adzie rzeszowskiej i zielonogórskiej WSP, w: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, (red.): A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s [3] Asienkiewicz R. (2004): Comparative characteristics of somatic build of students of Pedagogical Academy in Bydgoszcz. Sport and Society, (ed.): J. Kosiewicz, K. Obody ski Podkarpackie Scientific Society of Physical

20 158 Ryszard ASIENKIEWICZ Culture in Rzeszów. European Association for Sociology of Sport. University of Rzeszów. Rzeszów, s [4] Bielicki T., Szklarska A., Welon Z., Brajczewski C. (1997): Nierówno ci spo eczne w Polsce: antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu , Monografie Zak adu Antropologii PAN, Wroc aw. [5] Asienkiewicz R.: Wska niki budowy somatycznej studentów i studentek wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, (praca z o ona do druku). [6] Becker M., Stolarczyk H. (1992): Stan rozwoju fizycznego studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w odzi, w: Biologia populacji ludzkich i pradziejowych. WSP, S upsk, s [7] Bielicki T. (1992): Nierówno ci spo eczne w Polsce w ocenie antropologa, w: Nauka Polska, 3, s [8] Czajkowska A., Mazurek K., Lutos awska G., mijewski P. (2010): Zale no pomi dzy dziennym wydatkiem energetycznym a wybranymi wska nikami somatycznymi i fizjologicznymi studentów AWF, w: Wspó czesne metody bada aktywno ci, sprawno ci i wydolno ci fizycznej cz owieka, (red): K. Bu ko, J. Charzewska, K. Kaczanowski, Warszawa, s [9] Drozdowski Z., Riegerova J. (1995): Studenci wychowania fizycznego z O omu ca i Poznania w wietle typologii Adama Wankego. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 2, t. XXXIX, s [10] Drozdowski Z. (1998): Antropometria w wychowaniu fizycznym. AWF, Pozna. [11] Guilford J.P. (1960): Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa. [12] Jopkiewicz A., Zabrodzka T. (1997): rodowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentów WSP w Kielcach, w: Jopkiewicz A., (red.) : Auksologia a promocja zdrowia. Polska Akademia Nauk-Oddzia w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s [13] Kolasa E. (1969): Typy somatyczne kobiet. Materia y i Prace Antropologiczne, nr 77, PAN, Wroc aw, s [14] Malinowski A., Jeziorek A. (1992): rodowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentów Uniwersytetu ódzkiego, w: Biologia Populacji Ludzkich Wspó czesnych i Pradziejowych, (red.): Ro nowski F., WSP S upsk, PTA, Warszawa, s [15] Malinowski A., Stolarczyk H. (1992): Ocena budowy somatycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Gda sku, w: Biologia populacji ludzkich i pradziejowych. WSP, S upsk, s [16] Martin R., Saller K. (1957): Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berucksichtigung der anthropologischen methoden. G. Visher. Verlag Stuttgart.

21 Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek 159 [17] Michalska-Wichan J., Malinowski A. (1999): Budowa somatyczna studentów wychowania fizycznego radomskiej WSI. Prace Naukowe WSP w Cz stochowie, Seria: Kultura Fizyczna, z. II, s [18] Pietraszewska J., Burdukiewicz A., Mia kowska J., Andrzejewska J. (2008): Charakterystyka budowy somatycznej i sk adu cia a tkankowego studentów w aspekcie ich aktywno ci fizycznej, in: Sport vs. Wellness, (ed.): E. Rutkowska Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Lublin, [19] Rodziewicz-Gruhn J.(2000): Stan rozwoju fizycznego studentek pedagogiki WSP w Cz stochowie w wietle bada realizowanych w 1998 roku, w: Rodziewicz-Gruhn J. (red.): Prace Naukowe Wy szej Szko y Pedagogicznej w Cz stochowie, Seria: Kultura Fizyczna, z. III, s [20] Ro lak M. (1997): Stan rozwoju fizycznego studentek nauczania pocz tkowego Uniwersytetu ódzkiego w roku akademickim 1991/92, w: Jopkiewicz A. (red.): Auksologia a promocja zdrowia. Polska Akademia Nauk- Oddzia w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe 1997, s [21] l y ski J. (1991): Cechy somatyczne, sprawno fizyczna i gibko kr gos upa studentów. Z warsztatów badawczych. AWF, Warszawa. [22] Tatarczuk J.(2006): Biospo eczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawno motoryczna wybranych grup m odzie y akademickiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. [23] Tatarczuk J. (2002): Charakterystyka porównawcza struktury somatycznej i typologicznej s uchaczy I roku kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie, w: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, (red.): Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra, s [24] Wanke A. (1954): Zagadnienie typów somatycznych. Przegl d Antropologiczny, t. XX, s [25] Wawrzyniak G. (1997): Normy wybranych cech somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego. AWF, Pozna. [26] Wi c aw B., Plat J. (1998): Stopie urbanizacji rodowiska a rozwój fizyczny m odzie y studiuj cej w Uniwersytecie Szczeci skim, w: Cz owiek wczoraj, dzi, jutro, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s [27] Wola ski N. (2005): Rozwój biologiczny cz owieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa. [28] Wójtowicz M. (1991): Tendencja przemian struktury somatycznej kandydatów na studia wychowania fizycznego z Gorzowa Wielkopolskiego, w: Antropologia i jej miejsce w ród nauk o cz owieku. UAM w Poznaniu, Seria: Antropologia, nr 13, s

22 160 Ryszard ASIENKIEWICZ Abstract The Level of Somatic Development of Physical Education Students at State Higher Vocational School in Koszalin The paper aims at presenting the level of physical development of students studying physical education at State Higher Vocational School in Koszalin, and its comparative characteristics with students from other Polish universities. The research material comprises the results of tests conducted on 81 male students and 24 female students studying physical education at Higher Vocational State School in Koszalin, carried out by the author in somatometric measurements (length and width, circumferences, skin folds) were taken with the use of Martin s measurement technique. They were used to calculate 12 indicators of body proportions. The somatic structure of the male respondents was identified by means of Adam Wanke s typology, and the structure of females with the use of Ewa Kolasa typology. The collected material was developed using basic statistical methods. The diversity of the young people in terms of the size of the inhabited environment, as well as the comparative characteristics of the male and female students studying physical education in various Polish academic centres are presented in tables and graphs. Based on the analysis, it has been found that the urban factor differentiates the somatic development of young people studying physical education at Higher Vocational State School in Koszalin. The students living in the urban environment are characterized by a higher level of physical development in comparison to those living in rural areas. Compared to the students of the University of Zielona Góra they have a higher stoutness. The major elements in body build of the Koszalin male students are IA elements and for female students the leptosomatic element. The IAVH somatic formula is characteristic for the male respondents, and the IYAH is characteristic for the female students. The somatic elements of the Koszalin male students are similar to those of the physical education students at the University of Zielona Góra, while the female students major element is similar to the major element of female students at Physical Education Academy in Gdansk, University of Zielona Góra and the University of Rzeszów. In terms of body height the Koszalin students are most similar to the teams from Gdansk (male students) and Katowice (female students), and the largest differences were observed in comparison to male students from Rzeszow and Zielona Góra, and female students from Warsaw and Pozna. The average body mass of the Koszalin male students is close to the body mass of the teams from Wroclaw and Lód, and the average body mass of the female students is similar to the body mass of the teams from Pozna, Wroc aw, Katowice and Gda sk. The biggest differences (over 0.5 SD) have been found when comparing to students from Rzeszow and Katowice. The body build of the Koszalin male students is similar to the body build of their peers from Zielona Gora and ódz and the body build of the female students is similar to that of young women studying in Katowice and Gdansk. Big and very big differences between the means of quotient indicators (more than 0.5 and 1 standard deviation) have been found when the male respondents were compared to students from Rzeszów, Pozna, Gda sk and the female students were compared to female students from Rzeszow and Poznan. Key words: university students, physical development, comparative description.

ZRÓŻNICOWANIE SOMATYCZNE I TYPOLOGICZNE STUDENTÓW I STUDENTEK PIERWSZEGO ROKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZRÓŻNICOWANIE SOMATYCZNE I TYPOLOGICZNE STUDENTÓW I STUDENTEK PIERWSZEGO ROKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Ryszard Asienkiewicz * Dariusz Wieliński ** Andrzej Wieczorek *** ROCZNIK LUBUSKI Tom 40, cz. 2, 2014 ZRÓŻNICOWANIE SOMATYCZNE I TYPOLOGICZNE STUDENTÓW I STUDENTEK PIERWSZEGO ROKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku lat

Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Zwi zki cech somatycznych z wybranymi zdolno ciami motorycznymi ch opców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007 KATARZYNA KOTARSKA ALICJA DROHOMIRECKA CHARAKTERYSTYKA RODOWISKA RODZINNEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropologia KOD S/I/st/5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropologia KOD S/I/st/5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Antropologia KOD S/I/st/5 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014. Wydział Turystyki i Rekreacji II

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA

ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA opracowała dr hab. Helena Stokłosa prof. nadzw. Studia stacjonarne I rok sem. 1 r.ak. 2015/2016 Wykłady (13 godz.) 1. Wiadomości wstępne: anatomia i jej działy, elementy budowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE STUDENTÓW UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POLSCE

POSTAWY PROZDROWOTNE STUDENTÓW UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POLSCE Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Jolanta Elżbieta Kowalska Zakład Pedagogiki, AWF Warszawa POSTAWY PROZDROWOTNE STUDENTÓW UCZELNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Andragogika Kod przedmiotu: 117 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009 BADANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ KATARZYNA KOTARSKA ALICJA DROHOMIRECKA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone

Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15%

społeczną i zawodową Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł Udział własny osoby niepełnosprawnej 15% PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2016 Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 114/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 114/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 114/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu, regulaminu senatu oraz regulaminu rady wydziału Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie...

1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi/Studentce: 1) kształcenia na studiach pierwszego/drugiego* stopnia w Instytucie... UMOWA o pobieranie nauki na studiach niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia Kod przedmiotu: 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 486 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 24 2007 KATARZYNA KOTARSKA ALICJA DROHOMIRECKA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKSZTA CENIA RODZICÓW DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Normy wskaÿnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i m³odzie y Ziemi Lubuskiej

Normy wskaÿnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i m³odzie y Ziemi Lubuskiej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VII, 2007 Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaÿnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i m³odzie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji MAGNEZJA

STATUT. Fundacji MAGNEZJA STATUT Fundacji MAGNEZJA 1 1. Fundacja Magnezja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pana Józefa Paska, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 22.04.2016 roku sporządzonego przed

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Budowa somatyczna dzieci w wieku lat województwa lubuskiego

Budowa somatyczna dzieci w wieku lat województwa lubuskiego ROZDZIAŁ III Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych University of Zielona Góra, Faculty of Biological Science MARTA CHOPTIANY Budowa somatyczna dzieci w wieku 10-12 lat województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Nr Nazwa pola Opis pola 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka

Bardziej szczegółowo