MSiG 98/2012 (3963) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763"

Transkrypt

1 MSiG 98/2012 (3963) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 7 września 2001 r. [BMSiG-6571/2012] Zarząd Spółki Huta Szkła Czechy S.A. w Trąbkach, zarejestrowanej w dniu r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Trąbkach przy ul. Osadniczej Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków 13. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki. 15. Wolne wnioski i sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki; b) wyboru biegłego w celu ustalenia ceny wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych; c) kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Poz MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Wiśniewce. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 18 lipca 2001 r. [BMSiG-6592/2012] Zarząd MYCELA Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu r. pod nr KRS do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MYCELA S.A., które odbędzie się dnia 26 czerwca 2012 r., o godz , w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego nr 17. Porządek Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Poz PABIANICKIE ZAKŁADY ŚRODKÓW OPATRUN- KOWYCH PASO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Pabianicach. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 4 listopada 2002 r. [BMSiG-6568/2012] Likwidator Pabianickich Zakładów Środków Opatrunkowych PASO S.A. w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 13/15, wpisanej do KRS w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie art k.s.h. oraz art Statutu Spółki, zwołuje w dniu 28 czerwca 2012 r., o godz , w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 13/15, w siedzibie Spółki PASO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego na dzień r. i r. oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki do r. i do r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. i 2011 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki na dzień r. i na dzień r. Zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z działalności Spółki na dzień r. i na dzień r. Pokrycia straty za 2010 r. i za 2011 r. Udzielenia pokwitowania likwidatorowi z wykonania obowiązków za 2010 r. i 2011 r. Udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2010 r. i 2011 r. 37

2 MSiG 98/2012 (3963) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE MIKON SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Miłosławiu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W PO- ZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 października 2003 r. [BMSiG-6586/2012] Likwidator Przedsiębiorstwa Odzieżowego MIKON S.A. w likwidacji Jerzy Trzmiel w Miłosławiu, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r., pod numerem KRS , ogłasza zwołanie na dzień 28 czerwca 2012 roku, o godzinie 9 00, w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Odzieżowego MIKON S.A. w likwidacji w Miłosławiu. 1. Sprawozdanie likwidatora za rok 2010 i Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2010 i Udzielenie absolutorium władzom Spółki. Poz RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE- TYKI CIEPLNEJ RADPEC SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2001 r. [BMSiG-6579/2012] Na podstawie art. 395 i Kodeksu spółek handlowych oraz 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Radomiu przy ul. Żelaznej 7 uprzejmie informuje akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2012 r., godz , w sali konferencyjnej budynku Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej - Zakład w Radomiu przy ul. Planty 39/ Sprawy porządkowe: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Zgromadzenia, 5) wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, 6) przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 3. Przedstawienie propozycji podziału zysku 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011, 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, 7) przyznania członkom Zarządu Spółki nagród rocznych za realizację zadań w roku obrotowym 2011, 8) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, 9) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Sprawy wniesione. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 201, w godz , codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia. Poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYW- NEGO DWIKOZY SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-6576/2012] Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego DWI- KOZY S.A. z siedzibą w Dwikozach przy ul. Nadwiślańskiej 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 r., na godz Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 38

3 MSiG 98/2012 (3963) poz Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Biurze Maklerskim Banku Zachodniego WBK S.A. w Poznaniu, pi. Wolności Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEM- NYCH REJENT-LIFE w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r. [BMSiG-6578/2012] Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych REJENT-LI- FE z siedzibą w Poznaniu, wpisanego do KRS pod numerem , dnia r., działając w oparciu o postanowienia 12 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 23 czerwca 2012 r., o godz. 9 30, Zwyczajnego Zgromadzenia Przedstawicielskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych RE- JENT-LIFE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mostowej 19C/6. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za okres od r. do r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od r. do r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od r. do r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od r. do r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku bilansowego za 2011 rok. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Kolek Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kolek - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAMONT w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V 1 GU 7/12. [BMSiG-6518/2012] Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. akt V 1 GU 7/12, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika: Andrzej Kolek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAMONT w Stalowej Woli, wyznaczając przy tym Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Zenona Dobrowolskiego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w tejże ustawie, poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, należy dokonać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Andrzej Kolek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAMONT w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli na adres: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, Sędzia komisarz SSR Michał Dudzic, ul. Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg - w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, powinny je zgłosić Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 39

4 MSiG 98/2012 (3963) poz Poz VIAECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt VIII GUp 15/12/S. [BMSiG-6530/2012] Poz FMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 11 maja 2004 r., sygn. akt X GU 147/12, X GUp 55/12. [BMSiG-6541/2012] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt VIII GU 15/12/S, ogłoszono upadłość dłużnika VIAECO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie z możliwością zawarcia układu i z pozostawieniem upadłemu zarządu mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Barbarę Felę. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Witolda Szumskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 12/12/S. Poz AUTOMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnobrzegu. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 26 stycznia 2006 r., sygn. akt V 1 GU 9/12. [BMSiG-6500/2012] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt X GUp 55/12 (poprzednio X GU 147/12), postanowił: ogłosić upadłość FMB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Granitowej 3/67, Warszawa, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Ostrowskiego; wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA HERMEX W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Miękini. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZ- NEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2002 r., sygn. akt VIII GU 54/12, VIII GUp 27/12. [BMSiG-6580/2012] Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, w dniu 14 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt V 1 GU 9/12 postanowił: I. Ogłosić upadłość dłużnika AUTOMETAL Spółki z o.o. w Tarnobrzegu. II. Określić, że postępowanie prowadzone będzie w celu zawarcia układu z wierzycielami. III. Pozostawić upadłemu zarząd własny nad całością majątku masy upadłości. IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica. VII. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Janusza Skiby. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 11 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 54/12 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Spółdzielni Handlowo-Usługowej HERMEX w Miękini, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej-Szkody i syndyka w osobie Małgorzaty Anisimowicz. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 27/12. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Moni- 40

5 MSiG 98/2012 (3963) poz torze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz OKNA RĄBIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rąbieniu. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2008 r., sygn. akt XIV GU 32/12, GUp 7/12. [BMSiG-6563/2012] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym BAUSYS- TEME SILESIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 10/11/11, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wymienionego Sądu, przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r., w sprawie XIV GU 32/12, została ogłoszona upadłość Okna Rąbień Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rąbieniu przy ul. Suchej 1/3, obejmująca likwidację jej majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Okna Rąbień Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rąbieniu. Jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego S.R. Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa. Zgłoszenia należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: Łódź, al. Kościuszki 107/109, podając sygnaturę akt XIV GUp 7/12 3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sędzia komisarz Poz CEDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2008 r., sygn. akt VII GUp 33/11. [BMSiG-6487/2012] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego CeDIR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, obejmującego likwidację majątku, sygn. akt VII GUp 33/11, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz ze zm.), że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełniającą nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Poz ARRADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Radomiu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY 22 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 9/09. [BMSiG-6506/2012] Poz BAUSYSTEME SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Siemianowicach Śląskich. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI- CACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 10/11/11. [BMSiG-6474/2012] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego ARRADO Spółki z o.o. w Radomiu, sygn. akt V GUp 9/09, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, ul. Żeromskiego 53 pok W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel 41

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - lipiec 2015. 1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13226 13230 W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście

Bardziej szczegółowo

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 211/2014 (4590) poz. 14643 14647 Poz. 14643. WARSZAWSKA FABRYKA MASOWYCH WYRO- BÓW BLASZANYCH TŁOCZNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000495443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13107 13111 obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2015 (4855) poz

MSIG 224/2015 (4855) poz MSIG 224/2015 (4855) poz. 17954 17955 IV. Wykreślenie 13 Statutu: Ogłoszenia statutowe w przypadkach przez prawo przepisanych Spółka drukować będzie w Monitorze Polskim, Polsce Gospodarczej oraz w jednem

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 73/2014 (4452) poz. 4513 4515 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 4513. KRAKÓW BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne MSIG 48/2015 (4679) poz. 2983 2985 w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Andrzeja Trzebińskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Popularna 41 lok. 5, Repertorium

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2015 (4771) poz. 10762 10764 2. akcjonariuszowi: Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu: - odcinek zbiorowy 9 999 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI KCSP S.A. UCHWAŁA NR /7/2013. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI KCSP S.A. UCHWAŁA NR /7/2013. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY SPÓŁKI KCSP S.A. Zarząd KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 231/2014 (4610) poz. 15950 15952 cha Piłki, oraz dokumenty akcji imiennych serii A o numerach od 2.790.118 do 5.580.234 należących do Iwony Piłki. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 2417 2420 Poz. 2417. PM PRESTIGE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA w Warszawie. KRS 0000536590. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 3892 3895 Przedsiębiorców przekształcenie w trybie art. 551 i następnych k.s.h. formy prawnej Spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 44/2015 (4675) poz. 2690 2692 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 28/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sylwestra Cwynara

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11080 11084 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. MSIG 124/2015 (4755) poz.

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. MSIG 124/2015 (4755) poz. MSIG 124/2015 (4755) poz. 9302 9303 Uchwała nr 8 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA powołuje Pana Dominika Barszcz na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 83/2014 (4462) poz. 5295 5297 towania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Nr 37 (4668) UWAGA Poz. 2185-2240 Poz. w KRS 33231-34207 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 216/2014 (4595) poz. 14969 14972 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ EDISON S.A. I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ EDISON S.A. I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ EDISON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd spółki pod firmą Edison

Bardziej szczegółowo

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zarząd spółki EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LOGINTRADE S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku Zarząd spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11707 11709 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 1050 1052 wpisane zostało do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, przekształcenie w trybie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 lutego 2017 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 16/2015 (4647) poz. 897 899 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3988 3991 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3988. DEMUTH OMEGA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLSZTYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Próchnik Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 224/2014 (4603) poz. 15458 15460 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z dnia 29 października 2014 r., w sprawie o sygn. akt VIII GU 181/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2014 (4519) poz. 9868 9870 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 233/2014 (4612) poz. 16037 16041 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 16037. MAX CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 12123 12128 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1.08.2012 r. Likwidatorami

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 12651 12654 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności

Bardziej szczegółowo

MSiG 72/2008 (2921) poz. 4508-4510

MSiG 72/2008 (2921) poz. 4508-4510 MSiG 72/2008 (2921) poz. 4508-4510 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości. 8. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.02.2018 r. Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. przedstawione w żądaniu zwołania. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A.

Projekty uchwał. przedstawione w żądaniu zwołania. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A. Projekty uchwał przedstawione w żądaniu zwołania Spółki Virtual Vision S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 10/2015 (4641) poz. 496 501 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 496. SISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Szamotułach.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 146/2015 (4777) poz. 11200 11202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11200. IMMOEAST POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego)

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego) AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 9574 9577 23.04.2015 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował przekształcenie Spółki AGENCJA INTERAKTYWNA MUG s.c. Dariusz Polarczyk, Natalia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 201/2014 (4580) poz. 14010 14013 Marek Miłek, zam.: ul. Batalionów Chłopskich 287, 25-671 Kielce. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 14010. ENEKOGROUP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A.

OGŁOSZENIE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A. OGŁOSZENIE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S.A. Zarząd SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 1, 10-416 Olsztyn, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. na dzień 11 maja 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Niżej podpisany, (imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza) (dane adresowe Akcjonariusza) (dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140 Wrocław),

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 KSH oraz 6 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2017 godz. 14:46:50 Numer KRS: 0000075508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MSiG 242/2009 (3345) poz. 15420-15422

MSiG 242/2009 (3345) poz. 15420-15422 MSiG 4/009 (3345) poz. 1540-154 I. OGŁOSZENI WYMGNE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HNDLOWYCH 3. SPÓŁKI KCYJNE Zgromadzenia zaświadczenie z prowadzącego depozyt akcji Spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S..

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 57/2015 (4688) poz. 3558 3562 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 3558. DAXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Dzierżążnie.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku *wybrać prawidłowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 czerwca 2010 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 czerwca 2010 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 30 czerwca 2010 r. I. Zarząd Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. Zarząd IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie przy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe KOFOLA S.A. RAPORT BIEŻĄCY 5 sierpnia 2014 r. Raport bieżący nr 11/2014 Temat: KOFOLA SA zwołanie NWZA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 129/2015 (4760) poz. 9746 9752 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 9746. DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 21 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11850 11852 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Biofactory SA I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu (38-340) przy ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 4

Bardziej szczegółowo

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO MSIG 58/2015 (4689) poz. 3638 3640 Proponowana treść: Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.00 Zarząd PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 12/2015 (4643) poz. 644 649 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 644. BOWTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Nr 68 (4185) Poz. 47594821 Poz. w KRS 5252253147 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A.

Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. Ogłoszenie Zarządu Rovese S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese S.A. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Spółki Rovese Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Nr 16 (3881) UWAGA Poz. 944 1015 Poz. w KRS 8960 9802 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 105/2013 (4222) poz. 7705 7707 Poz. 7705. EX-DEBT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000375048. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 1 1 i 2 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11777 11782 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 11777. REINBOW

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo