MSiG 146/2011 (3759) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893"

Transkrypt

1 MSiG 146/2011 (3759) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: Spółki oraz likwidatora za rok obrotowy 2010/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania likwidatora z jego działalności za rok obrotowy 2010/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010/ Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010/ Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze likwidatora w dniach 25, 26 i 29 sierpnia 2011 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Elektrociepłowni Białystok SA informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Białymstoku, przy ul. gen. Władysława Andersa 3 (budynek A), w Wydziale Korporacyjno-Prawnym, pokój nr 5, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed salą obrad od godziny Poz ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 28 czerwca 2001 r. [BMSiG-9762/2011] Na podstawie 17 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz przepisów art , art i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.), na podstawie żądania akcjonariusza Spółki ENEA S.A. z dnia 14 lipca 2011 r., Zarząd Elektrociepłowni Białystok S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 sierpnia 2011 r., na godz , w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. gen. Władysława Andersa 3, sala konferencyjna przy sekretariacie Zarządu. Poz ŚRUBENA UNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 11 sierpnia 2005 r. [BMSiG-9758/2011] Zarząd ŚRUBENA UNIA S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Grunwaldzka 5, wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , kapitał zakładowy zł opłacony w całości, NIP , ogłasza, że cena wykupu akcji Spółki ustalona przez biegłego powołanego w trybie art w zw. z art k.s.h., uchwałą nr 16/06/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, ustalona została na 5,77 zł (słownie: pięć złotych 77/100) za 1 (jedną) akcję. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LIPCA 2011 R.

2 MSiG 146/2011 (3759) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz TRION SPÓŁKA AKCYJNA w Inowrocławiu. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, WEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2001 r. [BMSiG-9754/2011] W związku z planowanym połączeniem Spółek Trion Spółki Akcyjnej z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , oraz Cf Plus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , Zarządy łączących się Spółek, stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych ogłaszają plan połączenia. 21 lipca 2011 r. Plan połączenia Spółki Trion Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) ze Spółką Cf Plus Spółka Akcyjna (Spółka przejmowana) Stosownie do treści przepisów Tytułu IV, Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.) obie łączące się Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści: 1. Oznaczenie Spółek biorących udział w łączeniu Spółka przejmująca: Trion Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, Inowrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , (dalej: Spółka przejmująca lub Trion S.A.). Spółka przejmowana: Cf Plus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 15, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , (dalej: Spółka przejmowana lub Cf Plus S.A.). c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki przejmującej; d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego przyznane akcje Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej. W związku z połączeniem Spółek nie ulegnie również zmianie Statut Spółki przejmującej, dlatego też do planu połączenia nie został załączony określony w art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych projekt zmian Statutu Spółki przejmującej. 3. Stosunek wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat 4. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki przejmującej 5. Dzień, od którego przyznane akcje Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej 6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej Biorąc pod uwagę, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Trion S.A. oraz w związku z tym, iż Spółka przejmująca w dniu sporządzenia planu połączenia jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, w związku z połączeniem Spółki Trion S.A. ze Spółką Cf Plus S.A. nie zostaną przyznane żadne prawa szczególne wspólnikowi Spółki przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom. 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu W związku z połączeniem Spółki Trion S.A. ze Spółką Cf Plus S.A. nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie). Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Ponieważ wszystkie akcje Spółki przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest Trion S.A., połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art Kodeksu spółek handlowych, tj: a) bez wydania akcji Spółki przejmującej akcjonariuszom Spółki przejmowanej; b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej; 8. Załączniki Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią: 1) załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trion S.A.; 2) załącznik nr 2 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cf Plus S.A.; 3) Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Cf Plus S.A. na dzień 1 czerwca 2011 r.; 4) załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Trion S.A. na dzień 1 czerwca 2011 r.; 5) załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Cf Plus S.A. na dzień 1 czerwca 2011 r. Niniejszy plan połączenia został podpisany w Inowrocławiu, dnia 21 lipca 2011 r. 29 LIPCA 2011 R. 19 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 146/2011 (3759) poz Poz IPLEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2011 r. [BMSiG-9780/2011] Zarząd Spółki przekształconej, tj. Spółki IPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając w trybie art. 570 w zw. z art. 5 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że w rezultacie dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 7 czerwca 2011 r. wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki przekształconej, tj. Spółki IPLEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, doszło do przekształcenia Spółki przekształcanej, tj. Spółki IPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Spółkę przekształconą, tj. Spółkę IPLEX Spółka Akcyjna. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz PENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2007 r., sygn. akt XII GU 63/11, XII GUp 18/11. [BMSiG-9705/2011] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 lipca 2011 r. ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika PENTRA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie i zarejestrowano pod sygn. XII GUp 18/11. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Bartosza Przybył oraz syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wardyna. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239 i 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu Poz TENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wierzchucinie Królewskim. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, WEGO, wpis do rejestru: 27 lipca 2005 r., sygn. akt XV GU 33/11. [BMSiG-9697/2011] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Sąd Gospodarczy, postanowieniem wydanym dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 33/11 ogłosił upadłość TENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzchucinie Królewskim obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Adama Znanieckiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. Poz BAT-FORUM BT TREJNOWSKI - SPÓŁKA JAWNA - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA JAWNA w Sucuminie. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 26 października 2001 r., sygn. akt VI GU 35/11. [BMSiG-9713/2011] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2011 r., sygn. akt VI GU 35/11, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego - BAT-FORUM BT TREJNOWSKI Zakład Pracy Chronionej Spółka jawna z siedzibą w Sucuminie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS ; na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz a na syndyka masy upadłości Jacka Ryncarza; wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LIPCA 2011 R.

4 MSiG 146/2011 (3759) poz Poz Zabrodin Andrej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANPA Export-Import Andrej Zabrodin w Bornem Sulinowie, w upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 17/11. [BMSiG-9735/2011] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 14 lipca 2011 r.: 1) ogłosił upadłość Andreja Zabrodina z Bornego Sulinowa, obejmującą likwidację majątku dłużnika, 2) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3) wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza oraz Juliana Zdybla na syndyka, 4) wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 17/11. Poz INTER - MAP Z. SOLAK, R. CYWICKI I SPÓŁKA JAWNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r., sygn. akt VIII GU 91/11/S, VIII GUp 31/11/S. [BMSiG-9732/2011] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt VIII GU 91/11/S, ogłoszono upadłość INTER - MAP Z. Solak, R. Cywicki i Spółki jawnej w Krakowie, obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie do dnia 30 września 2011 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 30 września 2011 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Janusza Płocha. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Szumskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 31/11/S. Poz ZAKŁADY KONFEKCYJNE FIRANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Skopaniu. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r., sygn. akt V 1 GU 15/11, V 1 GUp 3/11. [BMSiG-9720/2011] Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt V 1 GU 15/11, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Zakłady Konfekcyjne FIRANKA Sp. z o.o. w Skopaniu. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Lecha Barana. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V 1 GUp 3/ Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz FIRMA MADO MACIEJ MACUGA, TOMASZ DOBRAS, ANNA MACUGA-TYŚ SPÓŁKA JAWNA W LIKWI- DACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barczewie. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2002 r., sygn. akt V GUp 2/10. [BMSiG-9698/2011] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności MaDo Maciej Macuga, Tomasz Dobras, Anna Macuga-Tyś Sp. j. w Barczewie. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Sieradzu, al. Zwycięstwa 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwiesz- 29 LIPCA 2011 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 MSiG 146/2011 (3759) poz czenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności może złożyć sprzeciw Sędziemu komisarzowi zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego na adres: Sąd Rejonowy w Sieradzu, V Wydział Gospodarczy, al. Zwycięstwa 1, Sieradz, sygn. akt V GUp 2/10. Poz ZAKŁADY CHEMICZNE HAJDUKI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chorzowie. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2001 r., sygn. akt X GUp 10/08/10. [BMSiG-9739/2011] Zawiadamiam, że syndyk w postępowaniu upadłościowym dłużnika - Zakłady Chemiczne HAJDUKI Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 10/08/10, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi X uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 29 czerwca 2011 r. Listę można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Sędzia komisarz Poz SYSTEMICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, WEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2003 r., sygn. akt X GUp 90/10. [BMSiG-9759/2011] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym SYSTE- MICS POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 90/10) zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2011 r. została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, pok W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Poz KEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Dąbrowie Górniczej. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt X GUp 7/10/10. [BMSiG-9731/2011] Zawiadamiam, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika KEM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które to postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 7/10/10, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi siódmą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 13 czerwca 2011 r. Listę można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Sędzia komisarz Poz M&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2008 r., sygn. akt X GUp 37/11. [BMSiG-9782/2011] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec M&L Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 37/11, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych. W terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy umieszczony na liście wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Poz KAR LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zabrzu. KRS SĄD REJONOWY W GLIWI- CACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r., sygn. akt XII GUp 15/10. [BMSiG-9726/2011] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 15/10 dotyczącej upadłości: KAR LOGISTICS Sp. z o.o. w Zabrzu syndyk w dniu r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a w dniu r. uzupełniającą listę, które można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 PUiN, pod rygorem jego odrzucenia. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LIPCA 2011 R.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 sierpnia 1998 r. Nr 150 (464) Poz. 31310-31480 ISSN 1426-580X Cena 5,58 zł SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy 1. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo