I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 19 czerwca 2008 r. [BMSiG-2991/2015] Komplementariusz CI Consulting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 13 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz FRESITA LIMITED ALFA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2008 r. [BMSiG-2998/2015] Komplementariusz Fresita Limited ALFA Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 67 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz KSATI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ do rejestru: 16 września 2008 r. [BMSiG-2995/2015] Komplementariusz Ksati Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 8 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 100 zł każda. Poz YELLEMA HOLDINGS LIMITED SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2008 r. [BMSiG-2997/2015] Komplementariusz Yellema Holdings Limited Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr ) informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych, poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 9 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ELPASZ-BANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Gryfinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2004 r. [BMSiG-2959/2015] Uchwałą z dnia r. podjętą przez wspólników Elpasz-Banie Spółki z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Okrężnej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowa- 6

2 poz dzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Okrężna 7, Gryfino, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Centrum Zana Holding Sp. z o.o. Poz CENTRUM MEDYCZNE SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2005 r. [BMSiG-2952/2015] Zarząd Spółki działającej pod firmą CENTRUM MEDYCZNE SZOPIENICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS ), zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 lutego 2015 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, przez umorzenie 658 udziałów własnych o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Sprzeciw można wnieść w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Poz RENO BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czerwionce-Leszczynach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2004 r. [BMSiG-2975/2015] Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. (sygn. akt GL.X Ns. Rej. KRS 22033/14/335) rozwiązał RENO-BUD Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Czerwionce- -Leszczynach (44-230) przy ul. P. Furgoła 159a, a tym samym rozpoczął likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod wyżej wskazany adres Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz CENTRUM ZANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 12 czerwca 2008 r. [BMSiG-2983/2015] Centrum Zana Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 32A, Lublin, ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLA- CYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH TERMOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDA- CJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 22 czerwca 2001 r. [BMSiG-2980/2015] Likwidator Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOKOR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w: Warszawa, ul. Korkowa 24A, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelność należy zgłaszać pod adresem siedziby Spółki, tj Warszawa, ul. Korkowa 24A. Likwidator Jerzy Pokora Poz KALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kaliszu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 19 października 2012 r. [BMSiG-2987/2015] Likwidator firmy KALMA Spółka z o.o. Maciej Rybak ogłasza, że z dniem r. została otwarta likwidacja i wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: KALMA Spółka z o.o., ul. Hanki Sawickiej 1/39, Kalisz. Poz DR JOSEF RAABE SPÓŁKA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r. [BMSiG-2990/2015] Na podstawie art. 279 Kodeksu spółek handlowych, likwidator Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji (KRS ) informuje o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 1 marca 2015 r. Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich należności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 13 MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz Poz BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2002 r. [BMSiG-2986/2015] Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS nr ) informuje, że dnia 12 lutego 2015 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zwrocie części dopłat uiszczonych przez wspólników w łącznej kwocie (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Zwrot na rzecz poszczególnych wspólników dokonany zostanie w proporcji do dokonanych wpłat. Poz PARK ROZRYWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2012 r. [BMSiG-2999/2015] Spółka Park Rozrywki Sp. z o.o. w związku z otwarciem likwidacji wzywa swoich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia na adres: ul. Handlowa 7, Białystok. Likwidator Poz BYSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Swarzędzu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2013 r. [BMSiG-3003/2015] Likwidator BYSTRY Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu, KRS , w związku z otwarciem likwidacji z dniem r. wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres siedziby Spółki: Swarzędz, ul. Strzelecka 2. Poz FISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ do rejestru: 24 kwietnia 2013 r. [BMSiG-2964/2015] Likwidator Spółki FISOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FISOR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 21 stycznia 2015 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 21 stycznia 2015 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Spółki, tj. ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. 3. Spółki akcyjne Poz WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJ- NEGO PZL-ŚWIDNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Świdniku. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 17 lipca 2001 r. [BMSiG-2960/2015] Zarząd Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- -Świdnik S.A. ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2015 r. podjęło uchwałę o następującej treści: UCHWAŁA nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku podjęta w dniu 18 lutego 2015 r. w sprawie przymusowego odkupu akcji od mniejszościowego akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A., działając w oparciu o treść art Kodeksu spółek handlowych w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza INVE- STBP SECURITIES LIMITED Arch. Makariou III 33 Frixos Court, 3rd floor, Flat/Office , Larnaca, Cypr - uchwala, co następuje: 1 Uchwala się przymusowy odkup akcji (trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych imiennych serii F Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A., będących własnością akcjonariusza INVESTBP SECURITES LIMITED Arch. Makariou III 33 Frixos Court, 3rd floor, Flat/ Office , Larnaca, Cypr, oznaczonych numerami: Akcje określone w 1 zostaną w całości odkupione przez AgustaWestland S.p.A z siedzibą w Rzymie, posiadającą łącznie 98,4644% kapitału zakładowego Spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. 8

4 poz Na podstawie artykułu Kodeksu spółek handlowych cena odkupu akcji powinna być równa wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy i w związku z tym ustalono, że cena za każdą przymusowo odkupioną akcję wynosi 5,43 zł (pięć złotych i czterdzieści trzy grosze). 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego odkupu. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, gdyż z ogólnej liczby akcji, co stanowi 98,46449% kapitału zakładowego, oddano wszystkie głosy ważne (głosów za oddano , głosów przeciw 0 i głosów wstrzymujących się nie było). Poz DAL TOWARZYSTWO HANDLU MIĘDZY- NARODOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r. [BMSiG-2973/2015] Zarząd DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 k.s.h., ogłasza uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji o następującej treści: Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 k.s.h. akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego (przymusowy wykup) Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A., działając na podstawie art. 418 k.s.h., postanawia o: , , , , , , , akcji na okaziciela serii B niedrukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , , Akcjonariuszowi większościowemu Alicji Nowak przypadają następujące akcje: akcji na okaziciela serii A drukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , , , akcji na okaziciela serii B niedrukowanych o numerach: , , , , , , , , , , , Akcjonariuszowi większościowemu Spółce Pracowniczej DAL Sp. z o.o. przypadają 2 akcje na okaziciela serii B niedrukowane o numerach Akcjonariusze Alicja Nowak i Spółka Pracownicza DAL Sp. z o.o. zobowiązują się wykupić wszystkie akcje wymienione w pkt 2 uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym na podstawie art a k.s.h. wzywa się akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi do ich złożenia w siedzibie Spółki, ul. Grzybowska 12/14, w Warszawie, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie. W przypadku niezłożenia akcji, Zarząd DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. unieważni je w trybie art. 358 k.s.h. Jednocześnie Zarząd informuje, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. z dnia 26 lutego 2015 r., została ustalona przez biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego z Biura Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. w Łodzi, powołanego na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DAL Towarzystwo Handlu Międzynarodowego S.A. w dniu 26 lutego 2015 r., i wynosi 16,88 zł (słownie: szesnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję. 1. Przymusowym wykupieniu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. 2. Przymusowemu wykupieniu podlegają akcje na okaziciela w łącznej liczbie tj.: akcji na okaziciela serii A drukowanych o numerach: , , , , , , Poz ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZO- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2001 r. [BMSiG-2968/2015] Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS , Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 20 (XI piętro), o godz Porządek obrad: Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 16 lutego 2004 r. [BMSiG-2979/2015] 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 2014 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2014 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2014 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 t.j. (zwana dalej ustawą ). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Górniczych SA z siedzibą w Katowicach, ul. Damrota 16-18, KRS , zwołuje w dniu 16 kwietnia 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r.. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r. oraz udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. oraz udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., d) podziału zysku za 2014 r., e) udzielenia pożyczki Spółce przez Pana Bronisława Wyciska i ustanowienia hipoteki. 9. Zamknięcie obrad. Poz EFUND SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2012 r. [BMSiG-2988/2015] Zarząd efund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 (00-695), zarejestrowanej pod nr. KRS , na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( ZWZA ) na dzień 8 kwietnia 2015 r., na godz , w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Nowogrodzka 50, Warszawa, V piętro, lok Stosownie do art k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej i proponowanej zmiany Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA 11 ust. 1 Stare brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu (5-7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 11 ust. 1 Nowe brzmienie: W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu (5-8) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru członków Rady Nadzorczej ( RN ), b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., 10

6 poz d) zatwierdzenia sprawozdania RN Spółki za 2013 r., e) pokrycia straty za rok obrotowy 2013, f) dalszego istnienia Spółki, g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, h) udzielenia absolutorium członkom RN z wykonania obowiązków w roku obrotowym Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki Poz GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA w Wełeczu. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 maja 2001 r. [BMSiG-2996/2015] Na podstawie art k.s.h. oraz 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez akcjonariusza Wielobranżowe Przedsiębiorstwo REM-BUD SPYCHAŁA Sp. jawna, ul. F. Chopina 4, Kutno, odcinka zbiorowego 10 akcji serii A o nr. od A do A03251 oraz odcinka zbiorowego 40 akcji serii F o nr. od F14752 do F Poz TOMASZOWSKA FABRYKA SZTUCZNEGO JEDWABIU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2008 r. [BMSiG-2993/2015] Likwidator Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu SA w likwidacji zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 2 kwietnia 2015 r., godz , w Kancelarii Notarialnej Sławomira Strojnego, ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego. 2. Zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przechowania ksiąg i dokumentów Spółki. 4. Zamknięcie obrad. WZA będzie prawomocne, zaś uchwały ostateczne bez względu na liczbę akcji reprezentowanych i uczestniczących w tym Zgromadzeniu. Poz POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ do rejestru: 5 grudnia 2013 r. [BMSiG-3002/2015] Zarząd Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Grobickiego 23, KRS , ogłasza, że postanowieniem z dnia 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wyznaczył biegłego w osobie Pana Zbigniewa Boczkowskiego celem wydania opinii w zakresie prawidłowości dokonanej wyceny wkładów niepieniężnych. Działając zgodnie z wymogiem art k.s.h., Zarząd informuje, że opinia biegłego została złożona do Sądu w dniu 20 lutego 2015 r. Poz NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r. [BMSiG-3007/2015] Zarząd Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U r., poz ze zm.), ogłasza wykaz dokumentów akcji imiennych Spółki, unieważnionych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 21/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.: 1) akcji imiennych, uprzywilejowanych, I emisji o numerach od 1 do , 2) akcji imiennych, uprzywilejowanych, II emisji serii A o numerach od 1 do , 3) akcji imiennych, uprzywilejowanych, II emisji serii B o numerach od 1 do , 4) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii A o numerach od do , 5) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii B o numerach od 1 do , 6) akcji imiennych, uprzywilejowanych, III emisji serii C o numerach od do , 7) akcji imiennych, uprzywilejowanych, V emisji serii A o numerach od 1 do , 8) akcji imiennych, uprzywilejowanych, VI emisji serii A o numerach od 1 do W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały sporządzone pod tymi samymi numerami emisyjnymi nowe dokumenty akcji Spółki. 5. Inne Poz PLATFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI w Bobrownikach. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2010 r. [BMSiG-2989/2015] Likwidator Spółki PLATFORMA Spółka z o.o. Spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Bobrownikach, ogłasza uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PLATFORMA Spółka z o.o. Spółka komandytowa, że otwarto likwidację Spółki. 13 MARCA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Bobrowniki, ul. Akacjowa 33, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. X GU 114/15, ogłosił upadłość Cezar 10 Spółki Akcyjnej z siedzibą Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 6 marca 2009 r., sygn. akt IX GU 77/14, IX GUp 2/15. [BMSiG-2971/2015] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r., wydanym w sprawie IX GU 77/14, ogłosił upadłość MB Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joannę Koryl-Oleszko, zaś na syndyka masy upadłości Tadeusza Fitę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt IX GUp 2/15. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz CEZAR 10 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- rejestru: 30 marca 2011 r., sygn. akt X GU 114/15, X GUp 94/15. [BMSiG-2977/2015] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Edytę Dzielińską, a na syndyka masy upadłości Jerzego Sławka. Wzywa się wierzycieli upadłego i osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt postępowania upadłościowego X GUp 94/15, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Poz HUTA BUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2010 r., sygn. akt X GU 70/14/3, X GUp 4/15/3. [BMSiG-2970/2015] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r. o sygn. X GU 70/14/3 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Huty BUCZEK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone jest pod sygn. X GUp 4/15/3. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. X GUp 4/15/3. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres Sądu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 12

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego (25.06.2008 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo