III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE"

Transkrypt

1 MSIG 16/2015 (4647) poz Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów zaś w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. - otrzymuje brzmienie: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. - dotychczasowa treść 10 ust. 2: Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza. - otrzymuje brzmienie: Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. - w dotychczasowej treści 10 dodaje się kolejny ustęp następujący po ustępie 4 w brzmieniu: Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy przekraczającej poziom 5% wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym. - w dotychczasowej treści 17 ust. 2 dodaje się kolejny punkt 16 następujący po punkcie 15 w brzmieniu: zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz TELEPIN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 grudnia 2010 r. [BMSiG-728/2015] Zarząd Spółki Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 ( Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (wpłaconym w całości), uzupełnia porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej NWZA ) zaplanowanego na dzień 30 stycznia 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki przy ul. Chałubińskiego 8 (piętro 36), w punkcie 6 porządku obrad o sprawę: Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie. Dotychczasowy punkt 6 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem Inne Poz EUROMIA ARTUR KASNER SPÓŁKA JAWNA w Inowrocławiu. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2015 r. [BMSiG-735/2015] Działając na podstawie art. 570 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Euromia Artur Kasner Spółki jawnej (dawniej: Euromia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zawiadamiają o przekształceniu Euromia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (KRS ) w Euromia Artur Kasner Spółkę jawną (dawniej: Euromia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), które nastąpiło z dniem 9 stycznia 2015 r. (dzień przekształcenia). III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DRO- GOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wilkowie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2005 r., sygn. akt V GU 38/14, V GUp 1/15. [BMSiG-780/2015] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 38/14 ogłosił upadłość Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie, nr KRS , obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Aleksandry MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 14

2 MSIG 16/2015 (4647) poz Ozgi-Piotrowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marioli Frydryszak-Gerłowicz. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia ich Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, Legnica, podając sygn. akt upadłościowych V GUp 1/15. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWE VICTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS SĄD REJONOWY W ZIE- LONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt V GU 41/14, V GUp 13/14. [BMSiG-710/2015] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 19 grudnia 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/14, V GUp 13/14, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe VICTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Kuśnierz-Milczarek oraz na syndyka Adama Pawlucia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej Spółki, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Spółki, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz Drozdowicz Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 100/14/S, VIII GUp 68/14/S. [BMSiG-651/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 100/14/S, ogłoszono upadłość dłużnika Radosława Drozdowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce, obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Barbarę Felę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Sylwestra Zięciaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 68/14/S. Poz M&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zakopanem. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2011 r., sygn. akt V GU 39/14, V GUp 13/14. [BMSiG-716/2015] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt V GU 39/14: I. ogłosił upadłość dłużnika M&K Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakopanem, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , obejmującą likwidację jego majątku; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia; III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Bartosza Łopalewskiego; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Sadowskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 13/14. Poz ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZO-SOCJALNYCH ANTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jeleniej Górze. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2004 r., sygn. akt V GU 66/14. [BMSiG-767/2015] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 20 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 66/14 postanowił: 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

3 MSIG 16/2015 (4647) poz ogłosić upadłość likwidacyjną dłużnika Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , 2. wezwać wierzycieli dłużnika Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o. w Jeleniej Górze do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Zbigniewa Klina, 5. wyznaczyć na syndyka Alinę Musiałowską, 6. zarządzić wpisanie wzmianki o ogłoszeniu upadłości dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. 3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz EGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Konewce. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 8/13/Ap-3. [BMSiG-705/2015] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz ) w postępowaniu upadłościowym EGP POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce, sygn. akt V GUp 8/13/Ap-3. Poz REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GU 270/14, VIII GUp 1/15. [BMSiG-733/2015] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 14 stycznia 2015 roku, sygn. akt VIII GU 270/14, ogłosił upadłość - REFLEKS Sp. z o.o. we Wrocławiu; obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dłużniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, i Naprawczych, ul. Poznańska 16, Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 1/15; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - Czytelni (tel (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. Poz EUROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Słubicach. KRS SĄD REJONOWY W ZIELO- NEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-707/2015] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy upadłościowej: EUROCENTRUM Sp. z o.o. w Słubicach postanawia ogłosić listę wierzytelności EUROCENTRUM Sp. z o.o. w Słubicach w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 10/13, oraz poucza, iż każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Poz SIERSZA-CLEAN X SERVICE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWI- DACYJNEJ w Trzebini. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 45/14/S. [BMSiG-715/2015] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec SIERSZA - CLEAN x SERVICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 16

4 MSIG 16/2015 (4647) poz w Trzebini (sygn. akt VIII GUp 45/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. Poz Słuszniak Władysław Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Piotr Słuszniak Z.U.P.H. FORMA MEBEL w upadłości likwidacyjnej w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 295/13/S, VIII GUp 70/13/S. [BMSiG-711/2015] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Władysława Słuszniaka - Władysław Piotr Słuszniak Z.U.P.H. FORMA MEBEL w Krakowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 70/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. 4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Poz OLI - CENTRUM TECHNIK ENERGOOSZCZĘDNYCH SPÓŁKA JAWNA ŚWIDEREK, ŚWIDEREK I MISZTELA w Piotrkowie Trybunalskim. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 3/06. [BMSiG-706/2015] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny uzupełniający plan podziału w postępowaniu upadłościowym OLI Centrum Technik Energooszczędnych Świderek, Świderek i Misztela Spółki jawnej w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V GUp 3/06. Można go przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. Poz ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SOŁTYKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Sołtykowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12. [BMSiG-764/2015] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości dłużnika Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 6/12) sporządził i złożył do akt w dniu 12 stycznia 2015 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczonych do kategorii III. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Poz SUPERMARKETY KANGUREK - GRUPA HALE BANACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2004 r., sygn. akt X GUp 76/13. [BMSiG-760/2015] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Supermarkety Kangurek Grupa Hale Banacha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości (sygn. akt X GUp 76/13). Ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. Poz SOLAR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2002 r., sygn. akt VI GUp 3/11. [BMSiG-783/2015] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Solar-Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku, sygn. akt 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

5 MSIG 16/2015 (4647) poz VI GUp 3/11, ogłasza, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości z dnia r., obejmujący częściowe zaspokojenie należności kategorii III. Każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać ww. plan w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie 14 dni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 13/06/S. [BMSiG-718/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2015 r. (sygn. akt VIII GUp 13/06/S) ukończono postępowanie upadłościowe wobec upadłego KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN Sportowej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. Poz Buczek Halina prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej w Krośnie. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-709/2015] Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy Haliny Buczek prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółka jawna z siedzibą w Krośnie, które to postępowanie obejmowało likwidację majątku upadłego i toczyło się przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt V GUp 2/13, oraz umorzył w całości zobowiązania upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Poz Buczek Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Opakowań TOPAZ w Krośnie i jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej w Krośnie. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/13. [BMSiG-708/2015] Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy Zbigniewa Buczka, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Opakowań Topaz w Krośnie oraz jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej, które to postępowanie obejmowało likwidację majątku upadłego i toczyło się przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygnaturą V GUp 1/ Inne Poz MIXTUM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 24/14/S. [BMSiG-717/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 24/14/S, zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego wobec MIXTUM-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego; ponadto odwołano nadzorcę sądowego Bogumiłę Pyszkę i powołano syndyka Bogumiłę Pyszkę (PESEL ). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 18

6 MSIG 16/2015 (4647) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz Wnioskodawca Olm Marian. Sąd Rejonowy w Opolu, IX Wydział Cywilny, sygn. akt IX Ns 1076/14. [BMSiG-724/2015] V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Gmina Leśnica. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 656/14. [BMSiG-719/2015] Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich pod sygn. akt I Ns 656/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Krems, zmarłej dnia r. w Leśnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Leśnicy. W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, położona w Leśnicy, składająca się z działek nr 1723, 1728 i 1928, o powierzchni 0,1005 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą OP1S/ /7. Wzywa się spadkobierców Gertrudy Krems, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Dąbrowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1038/14. [BMSiG-739/2015] Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1038/14 z wniosku Tomasza Dąbrowskiego z udziałem Józefa Dąbrowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Bartoldzie, zmarłym dnia 27 grudnia 2005 r., ostatnio stale zamieszkałym w Ksawerowie, w skład spadku po którym wchodzi nieruchomość położona w Ksawerowie przy ul. Bednarskiej 15, wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności rodzeństwo spadkodawcy bądź ich zstępnych, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i zgłosili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu Sądu. W Sądzie Rejonowym w Opolu, IX Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: 1) Klarze Gola (Golla), zmarłej w dniu r. w Dąbrowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Dąbrowicach oraz po 2) Szymonie Gola (Golla), zmarłym dnia r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Dąbrowicach. Spadkodawcy byli współwłaścicielami w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej nieruchomości położonej w Dąbrowicach, obręb Daniec, stanowiącej grunty orne i drogi, nr działki 199/40 i 250/27, o łącznej powierzchni 1,2757 ha. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Drapała Jan. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2336/14/z. [BMSiG-746/2015] Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny, toczy się z wniosku Jana Drapały pod sygnaturą II Ns 2336/14/z postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Drapale zmarłej w dniu r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Katowicach. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentów. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu. Poz Wnioskodawca Poczobut Józef. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 219/11. [BMSiG-752/2015] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygn. akt VI Ns 219/11 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Poczobuta o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Poczobucie, s. Józefa i Filomeny, urodzonym 23 maja 1902 r. w Todorkowcach, a zmarłym w dniu 3 stycznia 1984 r. w Warszawie, a ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 19

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Nr 146 (4263) Poz. 10908-10962 Poz. w KRS 160594 162197 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 września 2013 r. Nr 180 (4297) Poz. 13064-13123 Poz. w KRS 219607 221521 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Nr 35 (4414) UWAGA Poz. 2030-2095 Poz. w KRS 26524-27563 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Nr 131 (4248) Poz. 9694 9761 Poz. w KRS 131927 133718 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r. Nr 235(3338) Poz. 14991 15038 Poz. w KRS 209509-210151 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Nr 262 (4379) Poz. 18675-18719 Poz. w KRS 315273-315955 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11229 11231 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11229. TOOP

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 790 836 Poz. w KRS 9001 9500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r. Nr 19(1602) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Nr 135 (4514) UWAGA Poz. 9452-9529 Poz. w KRS 147544-149440 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 maja 2014 r. Nr 99 (4478) UWAGA Poz. 6506-6596 Poz. w KRS 94394-95694 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Nr 137 (4254) Poz. 10145 10247 Poz. w KRS 143806 145937 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo