III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE"

Transkrypt

1 MSIG 16/2015 (4647) poz Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że: - dotychczasowa treść 9 ust. 4: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów zaś w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. - otrzymuje brzmienie: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. - dotychczasowa treść 10 ust. 2: Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza. - otrzymuje brzmienie: Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. - w dotychczasowej treści 10 dodaje się kolejny ustęp następujący po ustępie 4 w brzmieniu: Zarząd Spółki obowiązany jest uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy przekraczającej poziom 5% wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym. - w dotychczasowej treści 17 ust. 2 dodaje się kolejny punkt 16 następujący po punkcie 15 w brzmieniu: zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz TELEPIN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 grudnia 2010 r. [BMSiG-728/2015] Zarząd Spółki Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 ( Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł (wpłaconym w całości), uzupełnia porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej NWZA ) zaplanowanego na dzień 30 stycznia 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki przy ul. Chałubińskiego 8 (piętro 36), w punkcie 6 porządku obrad o sprawę: Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie. Dotychczasowy punkt 6 porządku obrad NWZA został oznaczony numerem Inne Poz EUROMIA ARTUR KASNER SPÓŁKA JAWNA w Inowrocławiu. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2015 r. [BMSiG-735/2015] Działając na podstawie art. 570 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy Euromia Artur Kasner Spółki jawnej (dawniej: Euromia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zawiadamiają o przekształceniu Euromia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (KRS ) w Euromia Artur Kasner Spółkę jawną (dawniej: Euromia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), które nastąpiło z dniem 9 stycznia 2015 r. (dzień przekształcenia). III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DRO- GOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wilkowie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2005 r., sygn. akt V GU 38/14, V GUp 1/15. [BMSiG-780/2015] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 38/14 ogłosił upadłość Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowie, nr KRS , obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Aleksandry MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 14

2 MSIG 16/2015 (4647) poz Ozgi-Piotrowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marioli Frydryszak-Gerłowicz. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia ich Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, Legnica, podając sygn. akt upadłościowych V GUp 1/15. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWE VICTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS SĄD REJONOWY W ZIE- LONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt V GU 41/14, V GUp 13/14. [BMSiG-710/2015] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 19 grudnia 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 41/14, V GUp 13/14, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe VICTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Kuśnierz-Milczarek oraz na syndyka Adama Pawlucia. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej Spółki, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Spółki, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz Drozdowicz Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 100/14/S, VIII GUp 68/14/S. [BMSiG-651/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GU 100/14/S, ogłoszono upadłość dłużnika Radosława Drozdowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce, obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r., pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Barbarę Felę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Sylwestra Zięciaka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 68/14/S. Poz M&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zakopanem. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2011 r., sygn. akt V GU 39/14, V GUp 13/14. [BMSiG-716/2015] Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt V GU 39/14: I. ogłosił upadłość dłużnika M&K Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakopanem, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , obejmującą likwidację jego majątku; II. wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia; III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Bartosza Łopalewskiego; IV. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Sadowskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 13/14. Poz ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZO-SOCJALNYCH ANTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jeleniej Górze. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2004 r., sygn. akt V GU 66/14. [BMSiG-767/2015] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 20 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt V GU 66/14 postanowił: 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

3 MSIG 16/2015 (4647) poz ogłosić upadłość likwidacyjną dłużnika Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , 2. wezwać wierzycieli dłużnika Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o. w Jeleniej Górze do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Zbigniewa Klina, 5. wyznaczyć na syndyka Alinę Musiałowską, 6. zarządzić wpisanie wzmianki o ogłoszeniu upadłości dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. 3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz EGP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Konewce. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 8/13/Ap-3. [BMSiG-705/2015] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz ) w postępowaniu upadłościowym EGP POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konewce, sygn. akt V GUp 8/13/Ap-3. Poz REFLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GU 270/14, VIII GUp 1/15. [BMSiG-733/2015] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 14 stycznia 2015 roku, sygn. akt VIII GU 270/14, ogłosił upadłość - REFLEKS Sp. z o.o. we Wrocławiu; obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dłużniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, i Naprawczych, ul. Poznańska 16, Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 1/15; Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - Czytelni (tel (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. Poz EUROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Słubicach. KRS SĄD REJONOWY W ZIELO- NEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2009 r., sygn. akt V GUp 10/13. [BMSiG-707/2015] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy upadłościowej: EUROCENTRUM Sp. z o.o. w Słubicach postanawia ogłosić listę wierzytelności EUROCENTRUM Sp. z o.o. w Słubicach w upadłości układowej, sygn. akt V GUp 10/13, oraz poucza, iż każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Poz SIERSZA-CLEAN X SERVICE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWI- DACYJNEJ w Trzebini. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 45/14/S. [BMSiG-715/2015] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec SIERSZA - CLEAN x SERVICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 16

4 MSIG 16/2015 (4647) poz w Trzebini (sygn. akt VIII GUp 45/14/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. Poz Słuszniak Władysław Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Piotr Słuszniak Z.U.P.H. FORMA MEBEL w upadłości likwidacyjnej w Krakowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GU 295/13/S, VIII GUp 70/13/S. [BMSiG-711/2015] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Władysława Słuszniaka - Władysław Piotr Słuszniak Z.U.P.H. FORMA MEBEL w Krakowie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 70/13/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon K. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. 4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Poz OLI - CENTRUM TECHNIK ENERGOOSZCZĘDNYCH SPÓŁKA JAWNA ŚWIDEREK, ŚWIDEREK I MISZTELA w Piotrkowie Trybunalskim. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 3/06. [BMSiG-706/2015] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny uzupełniający plan podziału w postępowaniu upadłościowym OLI Centrum Technik Energooszczędnych Świderek, Świderek i Misztela Spółki jawnej w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt V GUp 3/06. Można go przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. Poz ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SOŁTYKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Sołtykowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt V GUp 6/12. [BMSiG-764/2015] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości dłużnika Zakładu Ceramiki Budowlanej Sołtyków S.A. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 6/12) sporządził i złożył do akt w dniu 12 stycznia 2015 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczonych do kategorii III. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Poz SUPERMARKETY KANGUREK - GRUPA HALE BANACHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2004 r., sygn. akt X GUp 76/13. [BMSiG-760/2015] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Supermarkety Kangurek Grupa Hale Banacha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości (sygn. akt X GUp 76/13). Ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. Poz SOLAR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 czerwca 2002 r., sygn. akt VI GUp 3/11. [BMSiG-783/2015] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Solar-Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gdańsku, sygn. akt 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

5 MSIG 16/2015 (4647) poz VI GUp 3/11, ogłasza, że został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości z dnia r., obejmujący częściowe zaspokojenie należności kategorii III. Każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać ww. plan w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie 14 dni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 13/06/S. [BMSiG-718/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2015 r. (sygn. akt VIII GUp 13/06/S) ukończono postępowanie upadłościowe wobec upadłego KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN Sportowej Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. Poz Buczek Halina prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej w Krośnie. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/13. [BMSiG-709/2015] Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy Haliny Buczek prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółka jawna z siedzibą w Krośnie, które to postępowanie obejmowało likwidację majątku upadłego i toczyło się przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt V GUp 2/13, oraz umorzył w całości zobowiązania upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Poz Buczek Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Opakowań TOPAZ w Krośnie i jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej w Krośnie. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/13. [BMSiG-708/2015] Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy Zbigniewa Buczka, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Opakowań Topaz w Krośnie oraz jako wspólnik MICOR Halina i Zbigniew Buczek Spółki jawnej, które to postępowanie obejmowało likwidację majątku upadłego i toczyło się przed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygnaturą V GUp 1/ Inne Poz MIXTUM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 24/14/S. [BMSiG-717/2015] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 24/14/S, zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego wobec MIXTUM-BUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego; ponadto odwołano nadzorcę sądowego Bogumiłę Pyszkę i powołano syndyka Bogumiłę Pyszkę (PESEL ). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 26 STYCZNIA 2015 R. 18

6 MSIG 16/2015 (4647) poz V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz Wnioskodawca Olm Marian. Sąd Rejonowy w Opolu, IX Wydział Cywilny, sygn. akt IX Ns 1076/14. [BMSiG-724/2015] V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Gmina Leśnica. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 656/14. [BMSiG-719/2015] Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich pod sygn. akt I Ns 656/14 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Gertrudzie Krems, zmarłej dnia r. w Leśnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Leśnicy. W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, położona w Leśnicy, składająca się z działek nr 1723, 1728 i 1928, o powierzchni 0,1005 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą OP1S/ /7. Wzywa się spadkobierców Gertrudy Krems, aby w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Dąbrowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1038/14. [BMSiG-739/2015] Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1038/14 z wniosku Tomasza Dąbrowskiego z udziałem Józefa Dąbrowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Bartoldzie, zmarłym dnia 27 grudnia 2005 r., ostatnio stale zamieszkałym w Ksawerowie, w skład spadku po którym wchodzi nieruchomość położona w Ksawerowie przy ul. Bednarskiej 15, wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności rodzeństwo spadkodawcy bądź ich zstępnych, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i zgłosili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu Sądu. W Sądzie Rejonowym w Opolu, IX Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: 1) Klarze Gola (Golla), zmarłej w dniu r. w Dąbrowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Dąbrowicach oraz po 2) Szymonie Gola (Golla), zmarłym dnia r. w Opolu, ostatnio stale zamieszkałym w Dąbrowicach. Spadkodawcy byli współwłaścicielami w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej nieruchomości położonej w Dąbrowicach, obręb Daniec, stanowiącej grunty orne i drogi, nr działki 199/40 i 250/27, o łącznej powierzchni 1,2757 ha. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poz Wnioskodawca Drapała Jan. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 2336/14/z. [BMSiG-746/2015] Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny, toczy się z wniosku Jana Drapały pod sygnaturą II Ns 2336/14/z postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Drapale zmarłej w dniu r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Katowicach. Spadkodawczyni nie pozostawiła testamentów. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu. Poz Wnioskodawca Poczobut Józef. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Ns 219/11. [BMSiG-752/2015] W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygn. akt VI Ns 219/11 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Poczobuta o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Poczobucie, s. Józefa i Filomeny, urodzonym 23 maja 1902 r. w Todorkowcach, a zmarłym w dniu 3 stycznia 1984 r. w Warszawie, a ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 26 STYCZNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 19

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 98/2014 (4477) poz. 6447 6450 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Wzywa się wierzycieli upadłego, by w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549

MSiG, rocznik 2015, nr 42/2015 (4673) z 3 marca 2015 r., poz. 2549 Obwieszczenia o ogłoszonych upadłościach konsumenckich prowadzonych przez Kancelarię, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w okresie styczeń - lipiec 2015. 1. Poz. 2549. S.E. Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 10538 10541 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10538. ZED-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Kiełczewie. KRS 0000136498. SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 2417 2420 Poz. 2417. PM PRESTIGE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA w Warszawie. KRS 0000536590. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 216/2014 (4595) poz. 14969 14972 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 231/2014 (4610) poz. 15950 15952 cha Piłki, oraz dokumenty akcji imiennych serii A o numerach od 2.790.118 do 5.580.234 należących do Iwony Piłki. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 44/2015 (4675) poz. 2690 2692 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z 25 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 28/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Sylwestra Cwynara

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13226 13230 W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście

Bardziej szczegółowo

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 6761. HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS 0000041640. SĄD REJONOWY DLA M.ST.

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 138/2015 (4769) poz. 10580 10583 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 10580. Kuźmiński Przemysław Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku,

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 3892 3895 Przedsiębiorców przekształcenie w trybie art. 551 i następnych k.s.h. formy prawnej Spółki Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 1. pierwsze. f) partie polityczne MSIG 48/2015 (4679) poz. 2983 2985 w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Andrzeja Trzebińskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Popularna 41 lok. 5, Repertorium

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 83/2014 (4462) poz. 5295 5297 towania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 13107 13111 obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893

MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 MSiG 146/2011 (3759) poz. 9891-9893 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 148/2015 (4779) poz. 11375 11377 Plan połączenia Spółek - uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 26 czerwca 2015 roku - opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 73/2014 (4452) poz. 4513 4515 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 4513. KRAKÓW BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA-

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11080 11084 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 211/2014 (4590) poz. 14643 14647 Poz. 14643. WARSZAWSKA FABRYKA MASOWYCH WYRO- BÓW BLASZANYCH TŁOCZNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000495443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 201/2014 (4580) poz. 14010 14013 Marek Miłek, zam.: ul. Batalionów Chłopskich 287, 25-671 Kielce. III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 14010. ENEKOGROUP

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 10635-10639 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - od 8.001 zł do 20.000 zł - 22 października 2002 r., - od 20.001 zł do 200.000 zł - 28 października 2002 r., - powyżej 200.001

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 1050 1052 wpisane zostało do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, przekształcenie w trybie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 224/2014 (4603) poz. 15458 15460 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE postanowieniem z dnia 29 października 2014 r., w sprawie o sygn. akt VIII GU 181/14, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 10/2014 (4389) poz. 491 493 z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, a także uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2014 (4519) poz. 9868 9870 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały w

Bardziej szczegółowo

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO MSIG 58/2015 (4689) poz. 3638 3640 Proponowana treść: Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. MSIG 124/2015 (4755) poz.

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości. MSIG 124/2015 (4755) poz. MSIG 124/2015 (4755) poz. 9302 9303 Uchwała nr 8 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Huta Stali Jakościowych SA powołuje Pana Dominika Barszcz na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920

MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 MSiG 255/2010 (3613) poz. 15918-15920 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Zarząd DEZAMET S.A. informuje, że materiały pisemne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 5. Inne. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11707 11709 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO MSiG 48/2011 (3661) poz. 2913-2918 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Zainteresowanym służy w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia sprzeciw w trybie art. 256 Prawa

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 140/2015 (4771) poz. 10762 10764 2. akcjonariuszowi: Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu: - odcinek zbiorowy 9 999 (dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości poz. 11850 11852 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 215/2009 (3318) poz. 13684-13686 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 153/2015 (4784) poz. 11778 11781 UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku Działając w oparciu o 10 ust. 3 i ust. 6 Statutu Banku, Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 177/2004 (2013) poz. 9741-9745 III. PRRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca, licząc od niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 12651 12654 III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 10/2015 (4641) poz. 496 501 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 496. SISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Szamotułach.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:23:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:23:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:23:06 Numer KRS: 0000205043 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 105/2013 (4222) poz. 7705 7707 Poz. 7705. EX-DEBT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000375048. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:30 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:04:30 Numer KRS: 0000034842 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:05:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:05:50 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 12:05:50 Numer KRS: 0000493785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:44:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:44:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 19:44:35 Numer KRS: 0000255070 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSiG 130/2007 (2727) poz. 8752-8755 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 9. Sprawozdaniami Zarządów łączących się Spółek sporządzonymi dla celów połączenia. 10. Opinią biegłego co do poprawności i rzetelności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:07:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:07:14 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2017 godz. 14:07:14 Numer KRS: 0000581561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE poz. 9574 9577 23.04.2015 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował przekształcenie Spółki AGENCJA INTERAKTYWNA MUG s.c. Dariusz Polarczyk, Natalia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:20:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:20:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2017 godz. 14:20:01 Numer KRS: 0000085033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:25:34 Numer KRS: 0000147910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Nr 16 (3881) UWAGA Poz. 944 1015 Poz. w KRS 8960 9802 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:39:00 Numer KRS: 0000251197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:07:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:07:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 12:07:51 Numer KRS: 0000347299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:54:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:54:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:54:21 Numer KRS: 0000073912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:35:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:35:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:35:35 Numer KRS: 0000095965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:12:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:12:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:12:53 Numer KRS: 0000328577 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Nr 37 (4668) UWAGA Poz. 2185-2240 Poz. w KRS 33231-34207 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:39:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:39:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:39:29 Numer KRS: 0000339734 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. 6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. 1. Wezwanie spadkobierców poz. 3251 3255 Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą wierzytelność zgłoszoną przez Geo Mieszkanie i Dom Spółkę z o.o. w Krakowie, którą to listę może przeglądać w sekretariacie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:25:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:25:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 01:25:40 Numer KRS: 0000098141 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 MSiG 93/2012 (3958) poz. 6213-6215 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 4. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Poz. 6213. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ W PŁOCKU SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3988 3991 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3988. DEMUTH OMEGA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLSZTYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2017 godz. 13:43:23 Numer KRS: 0000553607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.02.2013 godz. 11:39:49 Numer KRS: 0000167265 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 10:26:40 Numer KRS: 0000079268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 12123 12128 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1.08.2012 r. Likwidatorami

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Nr 49 (4428) UWAGA Poz. 2880-2944 Poz. w KRS 39509-40224 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Nr 239 (4618) UWAGA Poz. 16432-16491 Poz. w KRS 313137-313620 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:33:27 Numer KRS: 0000134073 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:53:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:53:30 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2016 godz. 23:53:30 Numer KRS: 0000530607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 216/2014 (4595) poz. 14938 14942 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 14938. GESIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:40:29 Numer KRS: 0000329321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:25:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2016 godz. 14:25:03 Numer KRS: 0000463479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 KSH oraz 6 pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:01:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:01:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2016 godz. 17:01:38 Numer KRS: 0000015367 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2016 godz. 13:29:32 Numer KRS: 0000047798 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 21:34:23 Numer KRS: 0000085033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Nr 35 (4414) UWAGA Poz. 2030-2095 Poz. w KRS 26524-27563 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:23:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:23:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 11:23:36 Numer KRS: 0000148035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MSiG 242/2009 (3345) poz. 15420-15422

MSiG 242/2009 (3345) poz. 15420-15422 MSiG 4/009 (3345) poz. 1540-154 I. OGŁOSZENI WYMGNE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HNDLOWYCH 3. SPÓŁKI KCYJNE Zgromadzenia zaświadczenie z prowadzącego depozyt akcji Spółki Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S..

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:19 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.02.2017 godz. 12:35:19 Numer KRS: 0000583673 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 23:04:14 Numer KRS: 0000233987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr [ ] z dnia 4 listopada 2008 roku Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:13:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2017 godz. 11:13:40 Numer KRS: 0000238152 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 23:06:36 Numer KRS: 0000331402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 16:31:58 Numer KRS: 0000049189

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.07.2014 godz. 16:31:58 Numer KRS: 0000049189 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2014 godz. 16:31:58 Numer KRS: 0000049189 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:30:01 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 13:30:01 Numer KRS: 0000410290 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 11:04:47 Numer KRS: 0000148359 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:47:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:47:09 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2015 godz. 11:47:09 Numer KRS: 0000199855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 146/2015 (4777) poz. 11200 11202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11200. IMMOEAST POLONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2015 (4855) poz

MSIG 224/2015 (4855) poz MSIG 224/2015 (4855) poz. 17954 17955 IV. Wykreślenie 13 Statutu: Ogłoszenia statutowe w przypadkach przez prawo przepisanych Spółka drukować będzie w Monitorze Polskim, Polsce Gospodarczej oraz w jednem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 21/2010 (3379) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 1196. THEOLIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:34:13 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2017 godz. 21:34:13 Numer KRS: 0000035587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:21:25 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2014 godz. 00:21:25 Numer KRS: 0000268784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:06:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:06:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2017 godz. 22:06:46 Numer KRS: 0000120889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:28 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 17:09:28 Numer KRS: 0000273525 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:12:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:12:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 23:12:40 Numer KRS: 0000088807 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo