Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. I. Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, Warszawa I. Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) PRYMAKOWSCY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaracza 6/14, Warszawa (dalej zwaną PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia ) posiadającą numer NIP , ustala się niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem). 2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego wykorzystywanego na podstawie stosownych umów przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia. (zwanego dalej Serwisem ) oraz za pośrednictwem Call Center prowadzonego przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia(zwanego dalej Call Center ) w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, zwanych dalej łącznie Usługami, jak też zasady i tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. 4. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy: a) Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwana dalej kodeksem cywilnym; b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniu usług; c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), zwana dalej ustawą o ochronie danych; d) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 950), zwana dalej ustawą ubezpieczeniową; e) Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1154) f) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

2 II. Definicje Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 392), zwana dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych; g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), zwana dalej ustawą konsumencką. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 1. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia PRYMAKOWSCY sp. z o.o., z siedziba w Warszawie, ul. Jaracza 6/ Warszawa, zarejestrowana w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału spółki ,00 zł, kapitał opłacony w całości. PRYMAKOWSCY sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Adres Serwis zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, dostępny na stronach internetowych oraz za pośrednictwem Call Center; 3. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie; 4. Call Center serwis telefoniczny prowadzony przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia. pod numerem Konsultant Serwisu osoba obsługująca Serwis, posiadająca status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne. 6. Strony transakcyjne strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych. 7. Czynności agencyjne czynności wykonywane przez osoby wykonujące czynności agencyjne. w imieniu zakładu ubezpieczeń polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności

3 przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 8. Usługi czynności agencyjne, o których mowa powyżej, w zakresie zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych. Do usług świadczonych w ramach serwisu należy również usługa zamów kontakt 9. Zakład ubezpieczeń podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeniach, na rzecz których agent ubezpieczeniowy. wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie. 10. Ubezpieczający Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub za pośrednictwem Call Center 11. Ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia. 12. Polisa dokument, potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej. 13. Umowa Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia albo/lub Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczającym. 14. OWU ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 15. Polityka Prywatności integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług. 16. Oferta indywidualna propozycja warunków ubezpieczenia skierowana do Użytkownika stworzona w oparciu o dane podane przez Użytkownika za pomocą odpowiednich formularzy Serwisu lub za pośrednictwem Call Center, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych także dane z Bazy UFG, i przeprowadzoną na ich podstawie Kalkulację składki; 17. Propozycja Odnowienia indywidualna propozycja warunków Odnowienia polisy w zakresie ubezpieczeń majątkowych, skierowana do Użytkownika, który posiada Konto w Serwisie, lub stworzona w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług

4 PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, w oparciu o dane podane przez Użytkownika przed zawarciem pierwszej Umowy Ubezpieczenia oraz dane z Bazy UFG; 18. Złożenie Wniosku złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia w oparciu o Ofertę, równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika Oferty, skutkujące, w przypadku akceptacji elektronicznego wniosku przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, zawarciem Umowy Ubezpieczenia, na warunkach i w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. 19. Zapis Oferty dokonanie zapisu danych osobowych oraz wyliczonej składki ubezpieczeniowej, po dokonaniu Kalkulacji składki, 20. Odnowienie polisy zawarcie Umowy Ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych na kolejny okres ubezpieczenia będących kontynuacją aktualnie zawartych za pośrednictwem PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia obowiązującej Umowy Ubezpieczenia; 21. Konsument osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 22. Baza UFG baza danych prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obejmująca rejestr umów ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy ubezpieczeniowej, informacje dotyczące uczestników zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do ustawy ubezpieczeniowej. 23. Zamów kontakt usługa polegająca na złożeniu zamówienia kontaktu za pomocą poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta. W celu skorzystania z usługi, Użytkownik pozostawia w Serwisie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego oraz określa preferowaną godzinę kontaktu. III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem witryny w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania

5 z Usługi przy użyciu strony lub za pośrednictwem Call Center jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu, albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu. 2. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia w celach handlowych i marketingowych. 3. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazanych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia Usług drogą elektroniczną. 4. Użytkownik korzystając z usług PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne. 6. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center. 7. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł umowę ubezpieczenia umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej w z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń. IV Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

6 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach W działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. 3. Koszty połączenia z Serwisem lub Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. V Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej 1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie wnioski ubezpieczeniowe i na wskazany przez Użytkownika adres przekazuje ofertę ubezpieczenia wraz z linkiem do płatności bezpośredniej. 2. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego/ych (zwanych dalej Uposażonymi ), jak też zaakceptowanie OWU, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej. 3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia. nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody. 4. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po opłaceniu składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych w Serwisie systemów płatności. 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej. 6. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

7 7. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia. VI. Warunki techniczne świadczenia Usług. 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług muszą zostać spełnione minimalne wymogi techniczne: przeglądarka (Firefox co najmniej , Chrome co najmniej 11. x, Opera co najmniej 11 x, Internet Explorer co najmniej 7.x), monitor o rozdzielczości 1024x768, włączona obsługa cookies i Java Script. 2. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie gwarantuje poprawności i skuteczności świadczonych Usług w przypadku, gdy nie zostaną spełnione minimalne wymogi określone w ust. 1. VII. Ochrona danych osobowych. 1. Na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych, tj. w szczególności pod warunkiem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych tą ustawą, PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia ma prawo przetwarzać bez potrzeby uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe w celu realizacji usług zmierzających do zawarcia najkorzystniejszej Umowy Ubezpieczenia, oraz marketingu usług własnych. 2. Użytkownik podaje dane osobowe na zasadzie dobrowolności oraz zachowuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania i usuwania. 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, obejmują: 1. nazwisko i imiona Użytkownika; 2. numer ewidencyjny PESEL lub gdy numer ten nie był nadany numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3. numer rejestracyjny pojazdu; 4. adres zameldowania na pobyt stały; 5. adres do korespondencji; 6. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy; 7. adresy elektroniczne Użytkownika. 4. W celu realizacji Umów Ubezpieczenia oraz dokonania innych czynności prawnych z Użytkownikiem PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia może bez zgody Użytkownika

8 przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 3, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi lub sposób jej rozliczenia. 5. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi: a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi; d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi. 6. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, za zgodą Użytkownika, może przetwarzać dane niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie jakichkolwiek oznaczeń identyfikujących usługobiorcę, zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny wymaga jego uprzedniej zgody na nieusuwanie tych oznaczeń. 7. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia. VIII. Odpowiedzialność. 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

9 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika lub podaniem nieprawidłowych danych Konsultantowi Call Center w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie ponosi również odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone bez ich wiedzy i zgody. 4. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej. 5. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości, powstałych z przyczyn niezależnych od PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, polegających w szczególności na niewłaściwym działaniu, występującymi błędami, zakłóceniami, opóźnieniami w przekazie. 6. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu IX. Ochrona praw własności intelektualnej. 1. W związku z tym, iż Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej. 2. Korzystanie i rozporządzanie treściami chronionymi prawem własności intelektualnej, jeśli nie jest ono związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia, wyrażonej na piśmie. 3. PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie. X. Postępowanie reklamacyjne. 1. W sprawach dotyczących Usług Użytkownikom przysługuje prawo złożenia do PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia reklamacji, która powinna zawierać co najmniej następujące dane:

10 a) oznaczenie Użytkownika (w tym Jego / Jej imię, nazwisko, adres pocztowy, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: PRYMAKOWSCY sp. z o.o. ul. Jaracza 6/ Warszawa, telefonicznie na numer (+48) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 3. Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od ich otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 4. Niezależnie od złożenia skargi lub zażalenia do PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia można skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, a także skierować sprawę do sądu powszechnego według właściwości ogólnej lub do sądu właściwego dla miejsca swojego zamieszkania. XI. Postanowienia końcowe. 1. Niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie, jednakże w stosunku do Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu zmiany nie mogą naruszać praw przez niego nabytych oraz wchodzą w życie, jeżeli przy najbliższym korzystaniu z Serwisu PRYMAKOWSCY Ubezpieczenia poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu, a Usługobiorca nie zrezygnuje z korzystania Usług Serwisu. 2. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Prymakowscy sp. z o.o. w dniu roku.

11

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konsultant pracownik Biura Obsługi Klienta Wygodnie.pl, dostępnego pod numerem telefonu +22 648 07 21;

Konsultant pracownik Biura Obsługi Klienta Wygodnie.pl, dostępnego pod numerem telefonu +22 648 07 21; 1. Postanowienia ogólne 1.1 Na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) Wygodnie.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 1 DANE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ... 2 DEFINICJE... 2 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialnośd 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo