PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA"

Transkrypt

1 SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia transgranicznego 400kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec wraz z konieczną rozbudową zachodniej części KSE Zamówienie publiczne, sektorowe Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, marzec 2012r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I - WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdz. II.1. Opis ogólny. Rozdz. II.2.1 Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia. Rozdz. II.2.2 Wykaz obowiązujących standardów PSE Operator S.A. oraz standardowych specyfikacji technicznych. CZĘŚĆ III - WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY 2

3 CZĘŚĆ I WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCÓW 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI I: 1. INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI OGLĘDZIN TERENU8 5. WADIUM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE OFERTA CENOWA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ODRZUCENIE OFERTY UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KRYTERIA OCENY OFERT FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1.1. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) Adres: ul. Warszawska 165, Konstancin Jeziorna Fax: 0-prefix NIP: , Regon: Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć PSE Operator S.A. Konto bankowe: Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, Warszawa, Nr konta: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest numerem: BP/11/2012/MS Organizator postępowania: Biuro Przetargów PSE Operator S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin - Jeziorna Fax: 0-prefix Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres organizatora postępowania podany powyżej. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej Wspólnoty na projekty stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania Badania dotyczące trzeciego elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Polską (obszar Poznania) a Niemcami (Eisenhüttenstadt) wraz z niezbędnym wzmocnieniem zachodniej części polskiego systemu elektroenergetycznego 2010-E289/10-ENER/10/TEN-E-SI w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). 5

6 1.4. Informacje uzupełniające i definicje Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ ) przeznaczone są wyłącznie dla celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o: ustawie - bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w niniejszej Części, w pkt 3 oraz uszczegółowiony w Części II SIWZ, postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, Wykonawcy krajowym - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawcy zagranicznym - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, KSE Krajowa Sieć Elektroenergetyczna, konsorcjum Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mpzp oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, suikzp - oznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Udzielanie wyjaśnień Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Wskazane jest aby pytania były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np. MS Word) na adresy podane w pkt i potwierdzone na piśmie. 6

7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej (www.pse-operator.pl w zakładce aktualności- przetargi publiczne), bez ujawniania źródła zapytania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej: aktualności - przetargi publiczne Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców Sposób porozumiewania się Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: p. Lidia Bedyńska tel , fax.: , p. Małgorzata Szamburska tel , fax.: , Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Wszelką korespondencję należy kierować na adres organizatora postępowania podany w pkt 1.2. W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do siedziby Zamawiającego, należy składać ją w Kancelarii Ogólnej w godzinach: 8:00 16:00, powołując się na numer postępowania BP/11/2012/MS. 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Oferta musi być opracowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej Specyfikacji Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawi w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Oferty będą podlegały analizie i ocenie pod względem zgodności z ustawą oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji. Oferty zostaną porównane i ocenione według kryterium podanego w pkt 14 Specyfikacji Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. 7

8 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy trzeciego połączenia transgranicznego 400 kv pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec wraz z konieczną budową lub rozbudową stacji elektroenergetycznych w zachodniej części KSE W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania wariantowych studiów wykonalności dla budowy lub rozbudowy następujących obiektów sieciowych: - linii 2x400kV Gubin Granica RP w kierunku do połączenia z systemem niemieckim (rejon Eisenhüttenstadt), - linii 2x400kV Gubin Plewiska Bis - Plewiska, - dwóch linii 2x400 kv od nacięcia w linii 2x400kV Gubin - Plewiska Bis do nowej stacji 400/110kV Zielona Góra, - nowej stacji 400kV Gubin, - nowej stacji 400/110kV Plewiska Bis, - istniejącej stacji 400/220/110kV Plewiska, nowej stacji 400/110kV Zielona Góra, sporządzenia raportów oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektowanych inwestycji, zgodnie z postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalającym zakres raportów OOŚ, wymaganiami oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, uzyskania decyzji lokalizacyjnych dla linii, tj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wprowadzenia przebiegu linii do suikzp i mpzp gmin na całej trasie przebiegu linii lub weryfikacji właściwego dokonania tego wprowadzenia przez odpowiednie organy, o ile zostało to wcześniej dokonane, pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji inwestycji Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wymagania określone w Części I Wskazówki dla Wykonawców i Części II Opis przedmiotu zamówienia SIWZ są nadrzędne w stosunku do całego przedmiotu zamówienia, niezależnie od zapisów, które mogą znajdować się w Specyfikacjach Technicznych niniejszej SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI OGLĘDZIN TERENU 4.1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym obejmującym wszystkie obiekty sieciowe wymienione w przedmiocie zamówienia do dnia r. Jednocześnie wymagane jest wykonanie poszczególnych etapów prac objętych przedmiotem zamówienia w następujących terminach: a) Wykonanie studium wykonalności dla budowy ciągu liniowego 2x400 kv relacji Granica RP Gubin Plewiska Bis Plewiska i budowy nowych stacji 400 kv Gubin, 400/110 kv Plewiska Bis i rozbudowy istniejącej stacji 400/220/110 kv Plewiska do r. b) Wykonanie studium wykonalności dla budowy dwóch linii 2x400kV od nacięcia w linii 2x400kV Gubin - Plewiska Bis do nowej stacji 400/110kV Zielona Góra i budowy stacji 400/110 kv Zielona Góra do r. 8

9 c) Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zamierzeń inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt a) powyżej do r. d) Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zamierzeń inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt b) powyżej do r. e) Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych lub wprowadzenie projektowanych linii i stacji do mpzp wraz z pozyskaniem ostatecznych i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wyszczególnionych w pkt a) powyżej do r. f) Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych lub wprowadzenie projektowanych linii i stacji do mpzp wraz z pozyskaniem ostatecznych i prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wyszczególnionych w pkt b) powyżej do r Wykonawca zobowiązany jest opracować Harmonogram rzeczowo finansowy w formie wykresu Gantta w oparciu o dane zamieszczone w Załączniku nr 2 Części III SIWZ Wzory Formularzy Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin istniejących obiektów sieciowych objętych przedmiotem zamówienia tj. stacji 400/220/110kV Plewiska. W sprawie oględzin obiektów należy zgłaszać się do: p. Mirosława Kaszczyńskiego PSE Zachód tel. (061) Najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem oględzin stacji, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej (wraz z podaniem liczby uczestników). 5. WADIUM 5.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 5.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w pkt 1.1. Specyfikacji, b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu stanowiącego wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego. 5.5 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w punkcie 1.1. Specyfikacji. 5.6 Zamawiający zwróci wszystkim Wykonawcom wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta 9

10 została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 5.6 zdanie pierwsze, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w Specyfikacji i wzorze umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisane w pkt 6.2 przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał: i) co najmniej 1 dokumentację projektową dla budowy linii napowietrznych o napięciu 110kV lub wyższym o łącznej długości nie mniejszej niż 30 km, niezbędną do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (lub odpowiadające decyzji o pozwoleniu na budowę rozstrzygnięcia 10

11 właściwego organu kraju, w którym inwestycja była realizowana), na podstawie której Wykonawca lub Inwestor z udziałem Wykonawcy pozyskał tę decyzję, ii) co najmniej 1 dokumentację projektową dla budowy co najmniej jednej stacji NN/110kV niezbędną do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (lub odpowiadające decyzji o pozwoleniu na budowę rozstrzygnięcia właściwego organu kraju, w którym inwestycja była realizowana), na podstawie której Wykonawca lub Inwestor z udziałem Wykonawcy pozyskał tę decyzję Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym: a. co najmniej 2 projektantami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b. 1 osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, c. 1 osobą posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego, d. 1 osobą posiadającą uprawnienia urbanistyczne, e. 1 osobą posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata z doświadczeniem polegającym na doradztwie prawnym w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (co najmniej 1 proces pozyskiwania decyzji), f. 1 osobą posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie prawa dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego, g. 1 osobą posiadającą, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań public relations i konsultacji społecznych, h. 1 osobą posiadającą doświadczenie polegające na wprowadzaniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co najmniej 1 inwestycji liniowej (tj. rurociągi, linie telekomunikacyjne, linie elektroenergetyczne, drogi) przechodzącej, przez co najmniej 2 gminy. Jedna osoba może spełniać wymagania określone w kilku punktach powyżej Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Na potwierdzenie warunków określonych w pkt 6 Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 Specyfikacji Dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.3. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 11

12 7. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy: 7.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty zawarty w Załączniku nr 1, Części III SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu oferty Załącznik nr 1 Części III SIWZ Potwierdzenie wniesienia wadium. Wzór gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej) na wadium podano w Załączniku nr 6 Części III SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.4, 7.5, 7.6 i 7.8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 12

13 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.10 i 7.11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, prac wskazanych w pkt i) powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi, należyte ich wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Części III SIWZ Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, prac wskazanych w pkt ii) powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi, należyte ich wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 3A Części III SIWZ Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach opisanych w pkt , (zawarte w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Części III SIWZ). W ofercie Wykonawca przedkłada jedynie przedmiotowe oświadczenie (zawarte w Formularzu oferty) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie w wymaganiami pkt powyżej. W przypadku przedstawienia w zaświadczeniu kwoty w walucie innej niż złoty polski zamawiający przeliczy tę kwotę po kursie banku wystawiającego informację z dnia jej wystawienia W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych oraz wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wzory oświadczeń o zobowiązaniu zawarte są odpowiednio w Załącznikach nr 4, 5 Części III SIWZ W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, Wykonawca powinien podać w wykazach, o których mowa w pkt i 7.14 powyżej, informację o podmiocie który wykonywał prace oraz załączyć dokumenty potwierdzające odpowiednio, że prace zostały wykonane należycie. 13

14 7.19. Zakres prac, który zostanie powierzony podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 w Części III SIWZ Harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 Części III SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 7.4. powyżej W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. OFERTA CENOWA 8.1. Oferowana cena jest ceną stałą (nie podlegającą indeksacji), ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała: 1) cenę netto w [zł.], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł.], 2) dla Wykonawców zagranicznych: cenę netto w [zł.], 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 8.2.1), zaś spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 8.2.2) Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, cła (wg obowiązujących przepisów) Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia. 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 9.1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zapisami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski Ofertę należy złożyć w 4 (czterech) egzemplarzach (1 oryginał plus 3 kopie), przy czym jeden egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a pozostałe napisem: KOPIA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy, uznana będzie treść oryginału. 14

15 9.5. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań Wewnętrzne opakowanie powinno zawierać adres Wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób: Oferta na /wpisać nazwę przedmiotu zamówienia/ oraz winna zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem /wpisać termin otwarcia ofert/ godz. 12:00 " Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości Wymaga się aby Formularz oferty był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując poniższe zasady Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób, opisany w pkt 9 SIWZ. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem ZMIANA OFERTY podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Powiadomienie, o którym mowa w pkt 10.5 powinno być opatrzone napisem WYCOFANIE - Oferta na /wpisać nazwę przedmiotu zamówienia/. 11. INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godziny czasu lokalnego, w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria Ogólna Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 12:00 czasu lokalnego w siedzibie Zamawiającego, sala nr W1. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom wyłącznie na ich wniosek. 15

16 11.5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 12. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 Ustawy, w tym m.in. jeżeli oferta: - jest niezgodna z Ustawą, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1 a Ustawy, w tym jeżeli: - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie w sprawie zamówienia publicznego O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców: - którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 14. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy Oferty zostaną ocenione według kryterium cenowego: 16

17 - wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 15. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy, załączonym w Części IV SIWZ Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 lub 1 a ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminie określonym w 5 ust.1 Umowy jest obiektywnie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego wówczas termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu lub skróceniu b) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zakresu Przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, spowodowanych m.in. zmianą obowiązujących przepisów prawnych lub norm technicznych dotyczących sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zmianą decyzji lub wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej. Zmianie ulegną odpowiednie postanowienia w dostosowaniu sposobu wykonania oraz zakresu Przedmiotu Umowy do zmienionych przepisów, norm lub decyzji czy wytycznych. c) zmiana zakresu przedmiotu umowy jeśli w toku wykonywania Umowy zostanie stwierdzone, iż Zadanie inwestycyjne lub jego część nie może być zrealizowane z uwagi na nieopłacalność realizacji Zadania inwestycyjnego lub jego części lub z uwagi na brak środków finansowych na realizację Zadania inwestycyjnego lub jego części lub z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania kosztów związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego lub jego części do kosztów kwalifikowanych w związku z dofinansowaniem z funduszy pomocowych lub z uwagi na uznanie przez Zamawiającego wyższości alternatywnych rozwiązań w stosunku do Zadania 17

18 inwestycyjnego lub jego części lub z uwagi na wystąpienie przeszkód w otrzymaniu odpowiednich pozytywnych decyzji administracyjnych lub uchwał odpowiednich organów lub z uwagi na bezczynność w zakresie innych czynności odpowiednich organów niezbędnych do realizacji Zadania inwestycyjnego lub jego części lub z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu odpowiednich decyzji lub podjęciu uchwał wówczas Strony mogą na mocy porozumienia odpowiednio zmniejszyć zakres Przedmiotu Umowy oraz odpowiednio wynagrodzenie oraz skrócić lub wydłużyć odpowiednio termin wykonania przedmiotu Umowy Wszystkie postanowienia, o których mowa w pkt 15.5, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt 1.1 Specyfikacji. 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Jeżeli interes prawny Wykonawcy, a także innych osób w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują im środki ochrony prawnej, na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo