PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr."

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Biotechnologia Środowiska (BŚ) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:90 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Ukończenie studiów inżynierskich tego samego kierunku kształcenia lub kierunków pokrewnych (określonych przez Radę Wydziału), trwających co najmniej 7 semestrów, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS co najmniej 210. Możliwość kontynuacji studiów: III-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska i kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister Kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia -wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem 2

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

4 przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii. 1) Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina ochrona środowiska 2) Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Ochrony Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska specjalność BŚ jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska przy współudziale metod i technik biotechnologicznych. Studenci tej specjalności poznają zagadnienia które wykorzystują systemy biologiczne do wykrywania, ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń środowiska, między innymi z zakresu: biotechnologii wody i ścieków, procesów biologicznych w uzdatnianiu i w systemach dystrybucji wody, bioremediacji i fitoremediacji środowisk wodno-gruntowych, biotechnologii w gospodarce odpadami, biologicznego usuwania zanieczyszczeń powietrza,

5 procesów biohydrometalurgicznych, biologicznych metod odsiarczania węgla i ropy naftowej, metod biotechnologicznego wykrywania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych środowiska przyrodniczego, monitoringu biologicznego. Absolwent może być zatrudniony m.in. w: organach administracji państwowej i lokalnej zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, przetwarzaniu i analizowaniu wyników pomiarów, instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony wód i gleb, monitoringiem stanu zanieczyszczenia środowiska, doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w obszarze ochrony wód i gleb, a także opracowywaniem ocen oddziaływania zakładów na środowisko, jednostkach naukowo-badawczych oraz w szkołach wyższych przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony środowiska, szkolnictwie zawodowym do nauczania o ochronie środowiska, podmiotach zajmujących się kompletacją i dostawą urządzeń do realizacji technologii oczyszczania wód i ścieków oraz unieszkodliwiania i utylizacji odpadów, a także handlem tymi urządzeniami, itp. 5

6 ) Lista modułów kształcenia:.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 1 pkt. ECTS): L.p. Kod kursów 1 FLC Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Filozofia nauki i techniki 1 KO2S_ W0, K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob. Razem ,5 L.p Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Kod kursów 1 JZL1000 0BK 2 ZL10000 BK Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Język obcy B2+ 1 K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob. 05 Język obcy K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob 0 Razem

7 L.p Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt ECTS): Kod kursów 1 EKZ L.p. Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności 1 K2OS_ ,5 T Z O KO Ob. inżynierskiej W0 Razem ,5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Kod kursów 1 OSS OSS Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Statystyka 1 K2OS_W0 1,K2OS_K 02 Statystyka 1 K2OS_U0 1,K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 T Z P PD Ob. 7

8 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 L.p..1. Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 OSS OSS2020 OSS20207 OSS OSS20200 OSS GPA Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształ- Toksykologia 2 K2OS_W0 5;K2OS_ K02 Toksykologia 1 K2OS_U0 7;K2OS_ U0;K2O S_K02 Rewaloryzacja środowiska 1 SBS_W15, S2BSU11 Rewaloryzacja środowiska 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 11 Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W0,K2OS_U 02 pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym T E K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob. Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W ,5 T Z P K Ob Gospodarowanie przestrzenią i planowanie 2 K2OS_ T Z K Ob. przestrzenne W02 Razem ,5 8

9 Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,5 L.p..2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów kierunkowych Kod kursów Moduł przedmioty wybieralne (min. 5 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 Kurs wybieralny 1 S2BS_W 0, S2BS_W 05, S2BS_W 11 2 Kurs wybieralny 1 S2BS_U 01 Kurs wybieralny 1 S2BS_W 0, S2BS_W 05, S2BS_W 11 Kurs wybieralny 1 S2BS_U 01 Razem 2 2 S2BS_U 01 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z W ,5 T Z P W ,5 T Z W ,5 T Z P W

10 Razem dla modułów kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK.2.2 Lista modułów specjalnościowych L.p. Kod kursów 1 OSS OSS OSS OSS OSS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Procesy biologiczne w uzdatnianiu i w systemach dystrybucji wody Procesy biologiczne w uzdatnianiu i w systemach dystrybucji wody Procesy biologiczne w uzdatnianiu i w systemach dystrybucji wody Symbol kierunk. efektu kształ- pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ogólno- o zajęć charakt. ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 2 S2BS_W T E S Ob. 1,S2BS_W 0,S2BS_ W01, 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 08,K2OS_ K01, K2OS_K0 2 1 K2OS_U0 5,K2OS_U 0,K2OS_ K02,K2OS _K01, S2BS_W0 1,S2BS_W 0,S2BS_ W01, Monitoring biologiczny 1 S2BS_W0 7,S2BS_W 1,S2BS_ W0,S2BS _U05, S2BS_W0 Monitoring biologiczny 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 0,S2BSU ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob 10

11 OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS , S2BS_W0 Biologiczne oczyszczanie ścieków 1 S2BS_W0 5,K2OS_K 0,K2OS_ K01,K2OS _K0 Biologiczne oczyszczanie ścieków 2 S2BS_U0, K2OS_K0 1,K2OS_K 0, Biologiczne oczyszczanie ścieków 1 S2BS_U1, K2OS_K0 1,K2OS_K 0, Biologiczne oczyszczanie gazów 2 S2BS_W0 8,,K2OS_ K02 Biologiczne oczyszczanie gazów 1 S2BS_U0 7,K2OS_K 02 Enzymologia 1 S2BS_U0 2, S2BS_U0 1,K2OS_K 01,K2OS_ K0 Enzymologia 1 S2BS_U0 1,K2OS_K 01,K2OS_ K0 Genetyka z elementami inżynierii genetycznej 2 S2BS_W0 2,K2OS_K 02 Genetyka z elementami inżynierii genetycznej 2 S2BS_U0 9, Genetyka z elementami inżynierii genetycznej 1 S2BS_U0 1 Bioremediacja gruntów 2 S2BS_W1,S2BS_W 1,K20S_W 0 Bioremediacja gruntów 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 05 Bioremediacja gruntów 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 05 Procesy membranowe w biotechnologii 2 S2BS_W0 9 Środowiskowe zagrożenia zdrowia 2 S2BS_W ,5 T Z S Ob T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob 19 OSS T Z S Ob 0 20 OSS T E S Ob 2 21 OSS20202 Procedury korzystania ze środowiska 2 K1OS_W T Z P S Ob 11

12 22 OSS OSS OSS OSS OSS ,K1OS_U 02,K1OS_ U1,K2OS _W07, S2BS_W0,S2BS_U 0;K2OS_ K02 Prawne i etyczne aspekty w biotechnologii 1 S2BS_U0 1,K2OS_K 02 Recykling wybranych grup odpadów i materiały biodegradowalne Recykling wybranych grup odpadów i materiały biodegradowalne 1 S2BS_W1 0,S2BS_W 1 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 10 Biotechnologia w gospodarce odpadami 2 S2BS_W1 2,K2OS_K 0,K2OS_ K0 Seminarium dyplomowe 2 K2OS_K0, S2BS_U1 Razem ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob T Z S Ob T Z P S Ob ,5 L.p. Kod kursów 1 OSS Moduł praca dyplomowa (np. profil dyplomowania) (min. 20 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Praca dyplomowa magisterska 1 5 Razem 1 5 Symbol kierunk. efektu kształ- pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ogólno- o zajęć charakt. ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 K2OS_K ,5 T Z P S Ob 01, S2BS_U ,5 12

13 Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 1

14 .2 Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 20 OSS202100D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa studiów II stopnia (magisterskich) powinna być obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu naukowego lub technicznego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w trakcie trwania studiów II stopnia. Praca powinna zawierać: 1) określenie problemu, 2) rozwinięcie problemu, ) zastosowanie określonej metody badawczej, ) wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, 5) sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy, ) osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu. punktów ECTS BK 1 2

15 1. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, ocena rozwiązania problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu, ocena projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna, esej praca dyplomowa przygotowana praca magisterska 2. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ),5 ECTS. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. punktów ECTS. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 28 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 28 wybieralnych. punktów ECTS 5 15

16 5. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 71 punktów ECTS 7. Zakres egzaminu dyplomowego Biotechnologia wody, ścieków i odpadów Bioremediacja środowisk wodno-gruntowych Biologiczne oczyszczanie gazów Monitoring biologiczny 8. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 9. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 1

17 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Gospodarka Odpadami (GO) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość:. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. 1. Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

18 2. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:90 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Ukończenie studiów inżynierskich tego samego kierunku kształcenia lub kierunków pokrewnych (określonych przez Radę Wydziału), trwających co najmniej 7 semestrów, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS co najmniej 210. Możliwość kontynuacji studiów: III-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska i kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister Kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia -wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem 18

19 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 19

20 przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii. ) Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina ochrona środowiska 5) Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Ochrony Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska specjalność GO ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem procesów jednostkowych i aparatury stosowanej w technologiach związanych z gospodarką odpadami. Absolwent może być zatrudniony m.in. w: organach administracji państwowej i lokalnej zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, przetwarzaniu i analizowaniu wyników pomiarów, instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony wód i gleb, monitoringiem stanu zanieczyszczenia środowiska, doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w obszarze ochrony wód i gleb, a także opracowywaniem ocen oddziaływania zakładów na środowisko, 20

21 jednostkach naukowo-badawczych oraz w szkołach wyższych przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony środowiska, szkolnictwie zawodowym do nauczania o ochronie środowiska, podmiotach zajmujących się kompletacją i dostawą urządzeń do realizacji technologii oczyszczania wód i ścieków oraz unieszkodliwiania i utylizacji odpadów, a także handlem tymi urządzeniami, itp. 21

22 ) Lista modułów kształcenia:.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 1 pkt. ECTS): L.p. Kod kursów 1 FLC Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Filozofia nauki i techniki 1 KO2S_ W0, K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob. Razem ,5 L.p Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Kod kursów 1 JZL1000 0BK 2 ZL10000 BK Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Język obcy B2+ 1 K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob. 05 Język obcy K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob 0 Razem

23 L.p Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt ECTS): Kod kursów 1 EKZ L.p. Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności 1 K2OS_ ,5 T Z O KO Ob. inżynierskiej W0 Razem ,5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Kod kursów 1 OSS OSS Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Statystyka 1 K2OS_W0 1,K2OS_K 02 Statystyka 1 K2OS_U0 1,K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 T Z P PD Ob. 2

24 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 L.p..1. Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 OSS OSS2020 OSS20207 OSS OSS20200 OSS GPA Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształ- Toksykologia 2 K2OS_W0 5;K2OS_ K02 Toksykologia 1 K2OS_U0 7;K2OS_ U0;K2O S_K02 Rewaloryzacja środowiska 1 SBS_W15, S2BSU11 Rewaloryzacja środowiska 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 11 Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W0,K2OS_U 02 pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym T E K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob. Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W ,5 T Z P K Ob Gospodarowanie przestrzenią i planowanie 2 K2OS_ T Z K Ob. przestrzenne W02 Razem ,5 2

25 Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,5 L.p..2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów specjalnościowych Kod kursów 1 OSS OSS20207 OSS20207 OSS OSS OSS OSS OSS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 51 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształ- Gospodarka odpadami komunalnymi 2 S2GO_W0 1,S2GO_ W0,S2G O_W10 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 S2GO_W0 1,S2GO_U 05 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 S2GO_W0 1,S2GO_U 01 Technologie przetwarzania i recyklingu tworzyw S2GO_W0 sztucznych 2 Technologie przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych Technologie przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych Zintegrowana polityka produktowa LCA produktów i odpadów Zintegrowana polityka produktowa LCA produktów i odpadów pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym T E S Ob. 2 S2GO_U0,S2GO_U 01 1 S2GO_U0,S2GO_U 01 1 S2GO _W0,S2G O_W09,S2 GO_W01 1 K1OS_K0,S2GO_U 02,S2GO_ U0, S2GO _W T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T E S Ob T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob 25

26 9 OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS20208 Zintegrowana polityka produktowa LCA produktów i odpadów 1 K1OS_K0 2, S2GO _W0,S2G O_U01 Maszyny i urządzenia w gospodarce odpadami 2 K2OS_W0,K2OS_ W07,K2O S_K02 Gospodarka odpadami przemysłowymi S2GO_W0 7,K2OS_K 0, Gospodarka odpadami przemysłowymi 1 S2GO_U0 5,K2OS_K 0, Gospodarka odpadami przemysłowymi 1 S2GO_U0 1,K2OS_K 0, Recykling wybranych grup odpadów 1 S2GO_W0 Recykling wybranych grup odpadów 1 S2GO_W0,S2GO_U 01 Recykling wybranych grup odpadów 1 S2GO_U0 1,S2GO_U 0 Procesy termiczne w gospodarce odpadami 2 S2GO_ W08 Procesy termiczne w gospodarce odpadami 1 S2GO_U 01 Modelowanie w gospodarce odpadami 1 S2GO _W01, S2GO _W09 Modelowanie w gospodarce odpadami 1 S2GO_U0 1,S2GO_U 02, S2GO_U0,K1OS_K 0,K1OS_ Rekultywacja starych składowisk i miejsc zanieczyszczonych Rekultywacja starych składowisk i miejsc zanieczyszczonych K02 1 S2GO_W0 5,S2GO_U 07 2 S2GO_U0 7,S2GO_ W05 Techniki membranowe w ochronie środowiska 1 S2GO_W0 1,S2GO_ W05 Techniki membranowe w ochronie środowiska 1 K2OS_U0 1,S2GO_U 0,K2OS_ K ,5 T Z P S Ob T Z S Ob ,5 T E S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z p S Ob 25 OSS2020 Materiały biodegradowalne 1 S2GO_W ,5 T Z S Ob 2

27 9 1,S2GO_U 01 2 OSS2020 Materiały biodegradowalne 1 S2GO_U OSS20202 Biotechnologia w gospodarce odpadami 2 S2GO_W1 0,K2OS_K 0,K2OS_ 28 OSS K0 Seminarium dyplomowe 2 K2OS_K0, S2GO_U0 8 Razem ,5 T Z P S Ob T Z S Ob T Z P S Ob L.p. Kod kursów 1 OSS Moduł praca dyplomowa (np. profil dyplomowania) (min. 20 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Praca dyplomowa magisterska 1 5 Razem 1 5 Symbol kierunk. efektu kształ- pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ogólno- o zajęć charakt. ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 K2OS_K ,5 T Z P S Ob 01, S2GO_U ,5 Razem dla modułów specjalnościowych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS ,5 punktów ECTS zajęć BK 1 27

28 . Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki.5 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 20 OSS202100D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa studiów II stopnia (magisterskich) powinna być obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu naukowego lub technicznego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w trakcie trwania studiów II stopnia. Praca powinna zawierać: 7) określenie problemu, 8) rozwinięcie problemu, 9) zastosowanie określonej metody badawczej, 10) wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, 11) sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy, 12) osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu. punktów ECTS BK 1 2

29 10. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, ocena rozwiązania problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu, ocena projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna, esej praca dyplomowa przygotowana praca magisterska 11. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) ECTS 12. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. punktów ECTS 1. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 28 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 28 wybieralnych. punktów ECTS 5 29

30 1. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS 15. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 71 punktów ECTS 1. Zakres egzaminu dyplomowego Odpady biodegradowalne, przemysłowe i niebezpieczne Tworzywa sztuczne i recykling Gospodarka odpadami komunalnymi 17. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 18. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 0

31 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Systemy Ochrony Atmosfery (SOA) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 5. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. 1. Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

32 . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:90 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Ukończenie studiów inżynierskich tego samego kierunku kształcenia lub kierunków pokrewnych (określonych przez Radę Wydziału), trwających co najmniej 7 semestrów, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS co najmniej 210. Możliwość kontynuacji studiów: III-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska i kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister Kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia -wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem 2

33 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

34 przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii. 7) Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina ochrona środowiska 8) Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Ochrony Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska specjalność SOA jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony atmosfery a w tym: opracowywania regionalnych i lokalnych programów, planowania i projektowania systemów ochrony atmosfery, doboru i optymalizacji środków technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych służących ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza, projektowania standardowych instalacji oczyszczania gazów odlotowych, doskonalenia gospodarki paliwami i energią oraz prowadzenia kontroli stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Absolwent potrafi oceniać stan zanieczyszczenia atmosfery na obszarze miejscowości, aglomeracji i regionu na podstawie analizy wyników pomiarów lub rezultatów komputerowej symulacji cyfrowej, ustalić przyczyny tego stanu oraz wskazać i zoptymalizować środki zaradcze bądź prewencyjne. Absolwent jest również przygotowany do organizacji i zarządzania systemami kształtowania stanu skażenia powietrza atmosferycznego w skali ponadzakładowej oraz kontroli tego stanu, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu

35 technologii gromadzenia i zagospodarowywania odpadów stałych, technologii oczyszczania ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 5

36 9) Lista modułów kształcenia:.1. Lista modułów obowiązkowych:.1.1 Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 1 pkt. ECTS): L.p. Kod kursów 1 FLC Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Filozofia nauki i techniki 1 KO2S_ W0, K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob. Razem ,5 L.p Moduł Języki obce (min. pkt ECTS): Kod kursów 1 JZL1000 0BK 2 ZL10000 BK Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ZZU CNPS łączna ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Język obcy B2+ 1 K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob. 05 Język obcy K2OS_U ,5 T Z O P KO Ob 0 Razem

37 L.p Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt ECTS): Kod kursów 1 EKZ L.p. Tygodniowa pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany praktycznym rodzaj typ 7 Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności 1 K2OS_ ,5 T Z O KO Ob. inżynierskiej W0 Razem ,5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Kod kursów 1 OSS OSS Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa Statystyka 1 K2OS_W0 1,K2OS_K 02 Statystyka 1 K2OS_U0 1,K2OS_K 02 pkt. ECTS Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 T Z P PD Ob. 7

38 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 1 L.p..1. Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 OSS OSS2020 OSS20207 OSS OSS20200 OSS GPA Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształ- Toksykologia 2 K2OS_W0 5;K2OS_ K02 Toksykologia 1 K2OS_U0 7;K2OS_ U0;K2O S_K02 Rewaloryzacja środowiska 1 SBS_W15, S2BSU11 Rewaloryzacja środowiska 1 S2BS_U0 1,S2BS_U 11 Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W0,K2OS_U 02 pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym T E K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob. Polityka ochrony środowiska 1 K2OS_W ,5 T Z P K Ob Gospodarowanie przestrzenią i planowanie 2 K2OS_ T Z K Ob. przestrzenne W02 Razem ,5 8

39 Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s ,5.2 Lista modułów wybieralnych.2.1 Lista modułów specjalnościowych L.p. Kod kursów 1 OSS OSS OSS OSS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min.... pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształ- Ochrona atmosfery a odnawialne źródła energii 2 S2SOA_ W01,S2S OA_W02, S2SOA_ W0 Ochrona atmosfery a odnawialne źródła energii 1 S2SOA_U 01,S2SOA _U02,S2S OA_U0,S 2SOA_U0 7 Ograniczanie emisji pyłów 2 K2OS_U0 7,S2SOA_ U0, S2SO2_U 05,K2OS_ W07,S2S OA_W02, S2SOA_ W0, S2SOA_ W08 Ograniczanie emisji pyłów 1 K2OS_U0 7,S2SOA_ U0, S2SO2_U 05,K2OS_ pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob 9

40 5 OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS20209 W07,S2S OA_W02, S2SOA_ W0, S2SOA_ W08 Ograniczanie emisji pyłów 2 K2OS_U0 7,S2SOA_ U0, S2SO2_U 05,K2OS_ W07,S2S OA_W02, S2SOA_ W0, S2SOA_ W08 Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery 2 K2OS_W0,S2SOA_ W0,S2S OA_W07, K2OS_K0 1 Inżynieria procesowa 2 K2OS_W0 7,S2SOA_ W0 Inżynieria procesowa 1 K2OS_U0 2,K2OS_U 07,S2SOA _U01,S2S OA_U0,S 2SOA_U0 5,S2SOA_ U0,K2OS _K01,K2O S_K02,K2 OS_K0 Techniki pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza 1 K2OS_W0 7,K2OS_U 07,K2OS_ U01 Techniki pomiaru emisji zanieczyszczeń powietrza 2 K2OS_K0 1,K2OS_K 02, K2OS_U0 7,K2OS_U 01 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych 2 K2OS_W0 7,S2SOA_ W02,S2S OA_W0 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych 2 K2OS_W0 7,S2SOA_ W02, S2SOA_ T Z P S Ob T Z S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob 0

41 1 OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS20209 W0,S2S OA_U0, S2SOA_U 05,S2SOA _U0,K2O S_K01,K2 OS_K02 K2OS_K0 Techniki pomiaru imisji zanieczyszczeń powietrza 1 K2OS_W0 7,K2OS_ W05,K2O S_U07,K2 OS_U01 Techniki pomiaru imisji zanieczyszczeń powietrza 1 K2OS_W0 7,K2OS_ W05,K2O S_U07,K2 OS_U01,K 2OS_K01, K2OS_K0 2 Ocena oddziaływania na środowisko 1 K2OS_W0 5,K2OS_ W07,S2S OA_W0, K2OS_K0 2 Ocena oddziaływania na środowisko 1 K2OS_U0 7,S2SOA_ U09,S2SO A_U01 Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze 1 K2OS_W0 7,S2SOA_ W07,K2O S_K0 Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze 2 K2OS_U0 7,S2SOA_ U08 Systemy ochrony atmosfery 1 S2SOA_ W08,S2S OA_W0, S2SOA_ W02, S2SOA_U 01,S2SOA _U0,S2S OA_U07 Systemy ochrony atmosfery 1 S2SOA_ W08,S2S OA_W0, S2SOA_ W02,S2S OA_U01, S2SOA_U ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob T Z P S Ob ,5 T E S Ob ,5 T Z P S Ob 1

42 21 OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS OSS Urządzenia instalacji oczyszczania gazów 1 0,S2SOA _U07 S2SOA_ ,5 T Z S Ob Urządzenia instalacji oczyszczania gazów 1 W0 S2SOA_U ,5 T Z P S Ob Urządzenia instalacji oczyszczania gazów 1 05 S2SOA_U ,5 T Z P S Ob Chemia powietrza 1 05 S2SOA_ ,5 T Z S Ob W02,S2S Chemia powietrza 2 OA_W07 S2SOA_U ,5 T Z P S Ob 01,S2SOA _W0,S2S OA_W02, K2OS_U0 1,K2OS_U 02,K2OS_ Najlepsze dostępne techniki ochrony powietrza 1 K0 S2SOA_ ,5 T Z S Ob W01,S2S OA_W0, S2SOA_ W07,S2S OA_W02, S2SOA_ W0,S2S OA_W05, S2SOA_ W0,S2S OA_W07, S2SOA_ W08,S2S Laboratorium oczyszczania gazów 2 OA_W09 S2SOA_ T Z P S Ob U0 Seminarium dyplomowe 2 K2OS_W T Z P S Ob 7,S2SOA_ W02,S2S OA_W0, S2SOA_U 01,S2SOA _U0,S2S OA_U05, S2SOA_U 0,S2SOA _U07 Razem ,5 8 2

43 L.p. Kod kursów 1 OSS Moduł praca dyplomowa np. profil dyplomowania) (min. 20 pkt ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Praca dyplomowa magisterska 1 5 Razem 1 5 Symbol kierunk. efektu kształ- pkt. ECTS Forma 2 Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów w ć l p s ogólno- o zajęć charakt. ZZU CNPS łączna cenia BK 1 kursów uczel- niany prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 K2OS_K ,5 T Z P S Ob 01, S2SOA_ U ,5 Razem dla modułów specjalnościowych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1

44 . Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Czas trwania praktyki Cel praktyki.7 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej magisterska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 20 OSS202100D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa studiów II stopnia (magisterskich) powinna być obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu naukowego lub technicznego przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w trakcie trwania studiów II stopnia. Praca powinna zawierać: 1) określenie problemu, 1) rozwinięcie problemu, 15) zastosowanie określonej metody badawczej, 1) wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, 17) sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy, 18) osadzenie problemu badawczego w szeroko cytowanej literaturze przedmiotu. punktów ECTS BK 1 2

45 19. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, ocena rozwiązania problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu, ocena projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna, esej praca dyplomowa przygotowana praca magisterska 20. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 5,5 ECTS 21. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. punktów ECTS 22. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 28 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 28 wybieralnych. punktów ECTS 5 5

46 2. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 5 punktów ECTS 2. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 71 punktów ECTS 25. Zakres egzaminu dyplomowego Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń Systemy ochrony atmosfery Oczyszczanie gazów 2. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 27. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana

47 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Systemy Ochrony Wód i Gleby (SOWiG) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 7. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

48 . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:90 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Ukończenie studiów inżynierskich tego samego kierunku kształcenia lub kierunków pokrewnych (określonych przez Radę Wydziału), trwających co najmniej 7 semestrów, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS co najmniej 210. Możliwość kontynuacji studiów: III-go stopnia na kierunku Ochrona Środowiska i kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister Kwalifikacje II stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent powinien posiadać rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia -wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem 8

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 2 do Uchwały nr -3/5/207 Rady WFCh z dnia.05.207 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr. do Programu kształcenia Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: MATEMATYKA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia stacjonarne 1. Opis Liczba

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Internet i Technologie Mobilne (ITM) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW-N-2

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW-N-2 Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW-N-2 Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów

Nazwa Wydziału. Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kierunku studiów wyższych: astronomia, studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Nazwa Wydziału Wydział

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz.

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA 2016/2017. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat

EKONOMIA 2016/2017. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria Załącznik nr 1 Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: konkurs świadectw maturalnych Możliwość kontynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Ochrona środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka

1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012. Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI) Studia niestacjonarne 1. Opis

Bardziej szczegółowo