STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA"

Transkrypt

1 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1

2 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku WIZJA ROZWOJU WAŁBRZYCHA WAŁBRZYCH lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, ważny i dynamicznie rozwijający się ośrodek południowo - zachodniej Polski, z rozwiniętą innowacyjną gospodarką opartą na przemyśle, turystyce i przedsiębiorczości, zapewniający mieszkańcom odpowiednie warunki rozwoju, pracy oraz wypoczynku, miasto przyjazne mieszkańcom, turystom oraz inwestorom HASŁA PROMOCYJNE Hasło 1: Wałbrzych odnowa Hasło 2: Wałbrzych miasto z GÓRnej półki 2

3 STRATEGICZNE CELE ROZWOJU WAŁBRZYCHA CEL NADRZĘDNY WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WAŁBRZYCHA GOSPODARKA 1. Rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł 2. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta 3. Atrakcyjna oferta turystyczna miasta 4. Rozwinięta infrastruktura i sprawnie funkcjonujące połączenia komunikacyjne miasta (wewnętrzne i zewnętrzne) 5. Aktywizacja zawodowa mieszkańców SPOŁECZEŃSTWO 6. Wysoki kapitał społeczny (zdrowa i zintegrowana społeczność) 7. Społeczeństwo obywatelskie 8. Szeroki zakres możliwości spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań 9. Nowoczesny i dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy system edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji 10. Korzystna struktura demograficzna lokalnej społeczności ŚRODOWISKO 11. Spójna koncepcja zagospodarowania przestrzennego miasta 12. Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców miasta 13. Sprawnie funkcjonująca gospodarka wodnościekowa miasta 14. Sprawny system gospodarowania odpadami 15. Wysoka jakość powietrza atmosferycznego 2.2 Zadania strategiczne GOSPODARKA w em Cel 1 Rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł 1.1 Poszukiwanie inwestorów BFE 1.2 Opracowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji miasta BFE 1.3 Aktywny udział w wymianie knowhow (wzajemne uczenie się, przekazywanie doświadczeń i dobrych praktyk podczas konferencji, kongresów, debat i innych spotkań) BFE 1.4 Przygotowanie i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową 1.5 Realizacja programu zintegrowanych BFE BGN 3

4 inwestycji terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Wałbrzyskiej BFE Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego BGN Biuro Gospodarki Nieruchomościami w Cel 2 Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta Weryfikacja aktualnego systemu zachęt i ułatwień dla podejmowania 2.1 działalności gospodarczej i stworzenie programu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości Udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej Promowanie i rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) em BFE BL BFE BFE Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego BL Biuro Lokalowe w em Cel 3 Atrakcyjna oferta turystyczna miasta Udostępnienie turystyczne oraz 3.1 rozwijanie oferty turystycznej obiektu BPM Stara Kopalnia 3.2 Promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta BPM 3.3 Zdefiniowanie, rozwój oraz promowanie produktów turystycznych miasta (wiodącego oraz BPM towarzyszących) 3.4 Rozwój oferty turystyki aktywnej, kulturowej, biznesowej i BKS postindustrialnej 3.5 Rewitalizacja szlaków turystycznych i rozwój turystyki pieszej BKS 3.6 Podjęcie i intensyfikacja współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami BKS na rzecz rozwoju turystyki i kultury 3.7 Aktywizacja centrum miasta BKS 4

5 BPM Biuro Marketingu i Promocji Miasta BKS Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w em Cel 4 Rozwinięta infrastruktura i sprawnie funkcjonujące połączenia komunikacyjne miasta (wewnętrzne i zewnętrzne) Opracowanie i wdrożenie kompleksowej koncepcji rozwoju 4.1 infrastruktury drogowej w oparciu o kierunki rozwoju funkcjonalnoprzestrzennego miasta ZDKiUM 4.2 Uruchomienie multimodalnego systemu transportu publicznego ZDKiUM 4.3 Budowa obwodnicy Wałbrzycha ZDKiUM 4.4 Odbudowa sieci dróg w granicach administracyjnych miasta ZDKiUM 4.5 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta ZDKiUM 4.6 Budowa centrum przesiadkowego kolejowo-autobusowego Wałbrzych Centralny ZDKiUM Wdrożenie programów: Śródmieście bez spalin, Parking za darmo, Dzień bez samochodu, Parkuj i jedź (zgodnie z założeniami przyjętymi w programie Zielony Wałbrzych 2020) Wdrożenie programu Rowerowy Wałbrzych 2020 (zgodnie z założeniami przyjętymi w programie Zielony Wałbrzych 2020) Inteligentny system zarządzania W 4.9 transportem przyszłości ZDKiUM Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta BOŚ Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa BOŚ BOŚ ZDKiUM Cel 5 Aktywizacja zawodowa mieszkańców Aktywizacja osób bezrobotnych do 5.1 podjęcia pracy PUP Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w em PUP SPOŁECZEŃSTWO 5

6 w Cel 6 Wysoki kapitał społeczny (zdrowa i zintegrowana społeczność) Utworzenie i rozwijanie w 6.1 poszczególnych dzielnicach miasta centrów aktywności lokalnej 6.2 Realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Wałbrzycha em MOPS 6.3 Profilaktyka i promocja zdrowia BKS MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu BKS Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych MOPS w Cel 7 Społeczeństwo obywatelskie 7.1 Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi Przeznaczenie części z 7.2 budżetu miasta na realizację zadań własnych w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego Informatyzacja usług publicznych online urzędu i jednostek podległych (elektroniczne załatwienie sprawy: 7.3 złożenie wniosku, informacja dla wnioskodawcy, niosku, dostarczenie zamówienia, płatność elektroniczna) Uruchomienie serwisu internetowego Urzędu Miejskiego ukierunkowanego na proces komunikacji społecznej 7.4 (interaktywne narzędzie konsultacji społecznych zachęcające do angażowania się w sprawy miasta, wyrażania własnych opinii i dzielenia się poglądami) Promowanie wolontariatu w 7.5 kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego BKS Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych GP Gabinet Prezydenta BI Biuro Informatyki BEW Biuro Edukacji i Wychowania em BKS GP BI GP BEW 6

7 w Cel 8 Szeroki zakres możliwości spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań Opracowanie i realizacja koncepcji 8.1 funkcjonowania Muzeum w Wałbrzychu (w tym modernizacja infrastruktury) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Chopina (Nowe Miasto) Zagospodarowanie stadionu przy ul. Sportowej na centrum sportów motorowych (Sobięcin) Wsparcie miasta dla tworzenia infrastruktury kulturalnej w Śródmieściu (galerie sprzedażne, galerie sztuki) Modernizacja funkcjonowania instytucji kultury (m.in. wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz szkolenia pracowników) Ułatwienie dostępu mieszkańców do 8.6 atrakcyjnych obszarów rekreacyjnych BKS Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych BKS BKS BKS BKS BKS BKS w Cel 9 Nowoczesny i dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy system edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji Wprowadzenie nowych kierunków i 9.1 form kształcenia dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy BEW 9.2 Przygotowanie oraz rozwój oferty kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy BEW Biuro Edukacji i Wychowania BEW w Cel 10 Korzystna struktura demograficzna lokalnej społeczności Rozszerzenie sieci o wsparcia 10.1 BKS dziennego Budowa osiedla seniora i młodego 10.2 BKS pokolenia 10.3 Budowa mieszkań komunalnych BL 7

8 BKS Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych BL Biuro Lokalowe ŚRODOWISKO w Cel 11 Spójna koncepcja zagospodarowania przestrzennego miasta Rewitalizacji śródmieścia oraz 11.1 kontynuacja rewitalizacji innych dzielnic miasta Modernizacja obiektów komunalnych i mieszkalnych Racjonalizacja struktury funkcjonalnoprzestrzennej (dostosowanie do obowiązujących realiów społecznogospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem rezerw pod rozwój terenów mieszkaniowych) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia konfliktów przestrzennych Wdrożenie programów: Ogrodnik miejski oraz Zielone hałdy 2020 (zgodnie z założeniami przyjętymi w programie Zielony Wałbrzych 2020) BFE BIW BFE Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego BIW Biuro Inwestycji BUP Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego BOŚ Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa BUP BUP BOŚ w Cel 12 Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta oraz promowanie działań 12.1 proekologicznych (organizacja konkursów itp.) 12.2 Edukacja mieszkańców miasta w zakresie negatywnych dla środowiska i zdrowia człowieka konsekwencji stosowania niewłaściwych źródeł ciepła w indywidualnych systemach grzewczych BOŚ Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa BOŚ BOŚ 8

9 w Cel 13 Sprawnie funkcjonująca gospodarka wodno-ściekowa miasta 13.1 Przebudowa systemów przesyłu wody WZWiK 13.2 Wymiany, przebudowy i modernizacje sieci wodociągowych WZWiK 13.3 Budowa i modernizacje sieci kanalizacji sanitarnych WZWiK 13.4 Zakończenie odcięć kanalizacji deszczowych od kanalizacji sanitarnych BIK 13.5 Przygotowanie koncepcji planu ochrony Wałbrzycha przed powodzią, w tym przygotowanie i wdrożenie programu małej retencji na obszarze miasta WZWiK Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji BIK Biuro Infrastruktury Komunalnej BZK Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BZK w Cel 14 Sprawny system gospodarowania odpadami 14.1 Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami BIK 14.2 Zbudowanie społeczeństwa recyklingu BIK 14.3 Wdrożenie programów: 100% recyklingu, Wałbrzych bez azbestu do 2020 roku oraz Wałbrzych bez składowisk (innych niż komunalne) zgodnie z założeniami przyjętymi w programie Zielony Wałbrzych 2020) BIK BIK Biuro Infrastruktury Komunalnej Cel 15 Wysoka jakość powietrza atmosferycznego Realizacja programu ograniczenia 15.1 niskiej emisji (zgodnie z założeniami przyjętymi w programie Zielony w BOŚ 9

10 Wałbrzych 2020) BOŚ Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa 10

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu STRATEGIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Zamawiający: Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7, 11730 Mikołajki wraz z gminami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo