Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr..."

Transkrypt

1 Wniosek o kredyt/pożyczkę hipoteczną nr... W niniejszym Wniosku kredytowym (dalej: Wniosek) przez określenie Bank rozumie się Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa, wpisany p nr KRS Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąwego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gosparczy Krajowego Rejestru Sąwego, o numerze identyfikacji patkowej (NIP) i kapitale zakławym całkowicie wpłaconym w wysokości ,00 złotych. Działalność Banku prowadzona jest na pstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Bankowego; nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Prosimy o wypełnienie niniejszego Wniosku drukowanymi literami. W pytaniach, gdzie pane są różne warianty powiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej powiedzi. Przez nieuzupełnienie/niewykreślenie pól rozumie się, że zawarte w nich informacje nie tyczą Wnioskawcy/-ów Wszystkie strony wniosku powinny zostać zaparafowane przez Wnioskawcę, z wyjątkiem stron zawierających jego czytelny ppis. ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI O OFERCIE - oświadczenie Wnioskawcy Oświadczam, że ofertę Banku polecił mi przedsiębiorca współpracujący z Bankiem: nie tak (nazwa przedsiębiorcy) CEL KREDYTU: INFORMACJE O KREDYCIE MIESZKANIOWY Mieszkanie Dom Niezabuwana działka buwlana Własność/rębna własność Spółdzielcze własnościowe prawo Zakup nieruchomości w buwie dewelopera spółdzielni mieszkaniowej osoby trzeciej Zakup gotowej nieruchomości dewelopera (na rynku pierwotnym) spółdzielni mieszkaniowej (na rynku pierwotnym) na rynku wtórnym Buwa systemem gosparczym rozbuwa/przebuwa/nadbuwa adaptacja na cele mieszkaniowe Remont remont/mernizacja wykończenie Przekształcenie przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu w spółdziecze własnościowe/prawo rębnej własności Refinansowanie spłata innego kredytu mieszkaniowego refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe Inny cel mieszkaniowy (jaki): SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ Max. liczba spłacanych zobowiązań: 16 szt. spłata zobowiązań innych niż mieszkaniowe (t. zobowiązań spłaty określonych na 4 str. wniosku) DOWOLNY wolny cel Wnioskuję o objęcie kwotą kredytu/pożyczki: prowizji z tytułu udzielenia kredytu kwota: prowizji dla agencji nieruchomości kwota: opłaty notarialnej związanej z zawarciem kwota: sąwych i notarialnych kosztów kwota: umowy kupna nieruchomości ustanowienia hipoteki składki ubezpieczenia utraty pracy kwota: innej opłaty: kwota: (nie tyczy kredytów z LTV>99%) oraz wyrażam zgę na pobranie przez Bank ww. należnych Bankowi opłat/prowizji/składek z kwoty kredytu/pożyczki CAŁKOWITA WNIOSKOWANA KWOTA KREDYTU / POŻYCZKI:... PARAMETRY KREDYTU: Wypłata kredytu/pożyczki: jednorazowo w transzach w ilu:... Okres kredytowania: miesięcy, w tym proponowany okres karencji: miesięcy (max. 24 miesiące)* Spłata kredytu/pożyczki: raty równe raty malejące Specjalny program kredytowy - promocja: * okres karencji nie może być krótszy niż okres uruchomienia kredytu Strona 1 z 6

2 Wnioskawca I INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Wnioskawca II Nazwisko i imię: PESEL: Stan cywilny: Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec Panna/Kawaler Rozwiedziona/y W separacji Panna/Kawaler Rozwiedziona/y W separacji Rozdzielność majątkowa Powiązanie pomiędzy Wnioskawcami: Tak Nie Nie tyczy Tak Nie Nie tyczy Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inne:... Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inne:... Adres stałego zamelwania/ zamieszkania: Adres korespondencji (uzupełnić jeśli inny niż zamieszkania/ zamelwania) : Obywatelstwo: Tel. mowy: Tel. komórkowy: Adres Wykształcenie: Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Wyższe (licencjat,mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Status zawowy: Wysoko wykwalifikowany Właściciel działalność gosp. Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny wykwalifikowany Gospyni mowa Bezrobotny Właściciel Gospyni mowa Bezrobotny Uczeń/student Emeryt/rencista działalność gosp. Uczeń/student Emeryt/rencista Liczba gosparstw mowych przystępujących kredytu/pożyczki: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym nr I Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym II Łącznie: Wnioskawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu: INFORMACJE O ŹRÓDŁACH UZYSKIWANIA DOCHODU Wnioskawca I Wnioskawca II Forma uzyskiwania chu: umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło Inne formy uzyskiwania chu: Czy Pan/Pani obecnie prowadzi działalność gosparczą? Czy działalność gosp. została zamknięta/ zawieszona w ostatnich 12 m-cach? data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy Forma opatkowania działalności gosparczej: Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Opis działalności: Strona 2 z 6

3 Wnioskawca III INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Wnioskawca IV Nazwisko i imię: PESEL: Stan cywilny: Rozdzielność majątkowa Powiązanie pomiędzy Wnioskawcami: Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec Zamężna/Żonaty Wwa/Wwiec Panna/Kawaler Rozwiedziona/y W separacji Panna/Kawaler Rozwiedziona/y W separacji Tak Nie Nie tyczy Tak Nie Nie tyczy Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Małżeństwo Rzic/dziecko Związek Inny:... Adres stałego zamelwania/ zamieszkania: Adres korespondencji: Obywatelstwo: Tel. mowy: Tel. komórkowy: Adres Wykształcenie: Wyższe (licencjat, mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Wyższe (licencjat,mgr, dr, dr hab., c., prof.) itp. Średnie/policealne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Niepełne wyższe Pstawowe/gimnazjum Zawowe Inne Status zawowy: Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik Wysoko Pracownik umysłowy Pracownik wykwalifikowany fizyczny wykwalifikowany fizyczny Właściciel Gospyni mowa Bezrobotny Właściciel Gospyni mowa Bezrobotny działalność gosp. Uczeń/student Emeryt/rencista działalność gosp. Uczeń/student Emeryt/rencista Liczba gosparstw mowych przystępujących kredytu/pożyczki: Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym nr III Liczba osób bez chu w gosparstwie mowym IV Łącznie: Wnioskawcy + dzieci + inne osoby na utrzymaniu: INFORMACJE O ŹRÓDŁACH UZYSKIWANIA DOCHODU Wnioskawca III Wnioskawca IV Forma uzyskiwania chu: umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia umowa o pracę najem nieruchomości umowa zlecenia dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło dział. gosparcza kontrakt menadżerski umowa o dzieło Inne formy uzyskiwania chu: Czy Pan/Pani obecnie prowadzi działalność gosparczą? Czy działalność gosp. została zamknięta/ zawieszona w ostatnich 12 m-cach? data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy data zawieszenia (rrrr/mm): Nie tyczy Forma opatkowania działalności gosparczej: Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Zasady ogólne (KPiR) Zasady ogólne -uproszczona forma wpłaty zaliczek Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Ryczałt Karta patkowa Pełna ksiegowość Opis działalności: Strona 3 z 6

4 Z O B O W I Ą Z A N I A W N I O S K O D A W C Ó W Kredyty/ pożyczki/ karty kredytowe/ udzielone poręczenia kredytów i pożyczek: Lp. Rzaj zobowiązania* wraz z nazwą Banku Czy spłacane wnioskowanym kredytem** Przyznana kwota w walucie kredytu Sal zadłużenia w walucie kredytu Waluta kredytu Kwota miesiecznej raty w walucie kredytu*** Data zawarcia umowy*** Data wygaśnięcia umowy *** Wniosk.I Posiadacz zobowiązania Wniosk.II Wniosk. III Wniosk. IV * kredyt konsumpcyjny, kredyt konsolidacyjny, kredyt samochowy, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, limit w rachunku bieżacym, poręczenie, karta kredytowa, inne (jakie) ** należy wpisać "X" w przypadku spłacania zobowiązania wnioskowanym kredytem ***Nie tyczy limitów w rachunku i kart kredytowych Lp. Zobowiazania zaciagnięte w ramach prowadzonej działalności gosparczej, za które osobistą powiedzialność ponosi Wnioskawca* Rzaj zobowiązania** Nazwa Banku Przyznana kwota w walucie kredytu Waluta kredytu Kwota miesiecznej raty w walucie kredytu*** Data wygaśnięcia zobowiązania *** Wniosk. I Posiadacz zobowiązania Wniosk. II Wniosk. III Wniosk, IV * zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności gosparczej prowadzonej jednoosobowo, w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) ** kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, leasing operacyjny, leasing finansowy, kredyt samochowy, poręczenie/gwarancja, karta kredytowa, inne (jakie?) *** Nie tyczy limitów w rachunku i kart kredytowych Pozostałe zobowiązania Koszt utrzymania nieruchomości posiadanych przez Wnioskawców (w tym kredytowanej nieruchomości)* Alimenty Inne zobowiązania o stałym charakterze (jakie): *nie tyczy nieruchomości deklarowanych zbycia w sekcji Aktywa Wnioskawców Strona 4 z 6

5 A K T Y W A W N I O S K O D A W C Ó W Opis aktywa Właściciel aktywa Finansowane Wynajmowane Powierzchnia Do upłynnienia** Rzaj aktywa (nieruchomości/lokaty/akcje) Wartość kredytem* ** Wniosk. I Wniosk. II Wniosk. III Wniosk. IV (t. nieruchomości) * Dotyczy posiadanych nieruchomości - należy wpisać "X" w przypadku posiadania kredytu hipotecznego przeznaczonego na: zakup/buwę/remont lub wykończenie tej nieruchomości ** Niepotrzebne skreślić. Należy wpisać "X" w przypadku przeprowadzanej lub planowanej w najbliższym czasie sprzedaży nieruchomości / lub w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu, zgnie z którą koszty utrzymania ponosi najemca Z A B E Z P I E C Z E N I E K R E D Y T U Hipoteka: na nieruchomości kredytowanej na nieruchomości innej niż kredytowana na nieruchomosci stanowiącej własność osoby trzeciej Szacowana wartość nieruchomości proponowanej jako przedmiot zabezpieczenia*.... Tytuł prawny nieruchomości: Spółdzielcze - własnościowe prawo lokalu mieszkalnego Użytkowanie wieczyste działki gruntu Odrębna własność lokalu mieszkalnego Własność Czy nieruchomość ma urządzoną KW? TAK NIE Nr księgi wieczystej... Czy w nieruchomości zaproponowanej jako przedmiot zabezpieczenia prowadzona jest / będzie działalność gosparcza (tyczy całej posesji, w tym garażu): TAK NIE Procent powierzchni, na której jest/ będzie prowadzona działalność gosparcza...% Inne zabezpieczenie: Zabezpieczenia przejściowe: Ubezpieczenie kredytu czasu ustanowienia hipoteki/ Prowizja za pwyższone ryzyko Inne (jakie?): * W przypadku niełączenia wniosku operatu szacunkowego dla nieruchomości lub niewniesienia opłaty za opinię tyczącą zabezpieczenia kredytu panie szacowanej wartości nieruchomości jest obligatoryjne. W takim przypadku analiza wniosku bez załączonej wyceny nieruchomości przeprowadzana jest w oparciu o paną wartość, w wyniku której wydawana jest pozytywna wstępna ocena kredytowa lub negatywna decyzja kredytowa. Warunkiem wydania decyzji kredytowej jest starczenie operatu szacunkowego dla nieruchomości lub uiszczenie opłaty za opinię tyczącą zabezpieczenia kredytu. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości/ buwy ognia i innych zdarzeń losowych: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe za pośednictwem Banku Millennium) Polisa indywidualna Cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy: Generalna Umowa z PZU (ubezpieczenie grupowe za pośrednictwem Banku Millennium) Polisa indywidualna UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła chu w TU Europa S.A. za pośrednictwem Banku Millennium Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, informuje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz kumentach niego łączonych, jak również zawarte w innych umowach i kumentach sporządzanych w związku z czynnościami bankowymi konywanymi przez Panią/Pana z Bankiem, są zbierane przez Bank w oparciu o informacje przekazane przez Panią/Pana i - w przypadku braku Pani/Pana stosownej datkowej zgy, której udzielenie jest browolne - będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu należytego wykonania umowy/umów, których stronami są lub będą Bank i Pani/Pan oraz w celu przekazywania informacji o pruktach i usługach oferowanych przez Bank. W przypadku braku Pani/Pana stosownej datkowej zgy, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pmiotom uprawnionym na pstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na pstawie zawartych przez Bank umów, służących w szczególności realizacji czynności bankowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Ustępnienie danych osobowych jest browolne. Bank Millennium SA informuje, że zasady rozpatrywania wniosku i udzielenia kredytu/pożyczki hipotecznej zawarte są w "Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.", stępnym w placówkach Banku Millennium i na stronie internetowej Poświadczam własnoręczność ppisu/-ów Wnioskawcy/-ów Ppis i pieczątka imienna lub czytelny ppis osoby przyjmującej wniosek Czytelne ppisy wnioskawcy(ów) Miejscowość i data złożenia wniosku K Partnera Bank Millennium S.A. Data Nr placówki Id pracownika Id pracownika Dane Przedstawiciela Banku Nr telefonu Nr faxu Informacje/ uwagi osoby przyjmującej Wniosek kredytowy Strona 5 z 6

6 O Ś W I A D C Z E N I A W N I O S K O D A W C Ó W Oświadczam, że po 1990 roku: Wnioskawca I - ppis Wnioskawca II - ppis Wnioskawca III - ppis Wnioskawca IV - ppis Świamy powiedzialności karnej z art. 297 Keksu karnego ( Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu (...) przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę kumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenie tyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu (...) plega karze pozbawienia wolności 3 miesięcy lat 5 oświadczamy), że wszystkie pane przez mnie / przez nas dane są zgne ze stanem faktycznym. Oświadczam iż, otrzymałem "Informację dla Wnioskawców ubiegających się o prukty hipoteczne w, oparte na zmiennej stopie procentowej informującą o ryzyku zmiennej stopy procentowej oraz ryzyku zmiany ceny zabezpieczenia. Oświadczam iż, otrzymałem "Formularz informacyjny tyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką zgnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126, poz 715). Przyjmuję wiamości, że Bank zatrzymuje oryginał wniosku i łączone niego załączniki, które stanowią jego integralną część, nawet jeżeli umowa o udzielenie wnioskowanego kredytu nie zostanie zawarta. Wyrażam zgę na sprawdzenie przez Bank danych panych w niniejszym wniosku kredytowym i załączonych niego kumentach, w szczególności w drze telefonicznej weryfikacji. Wyrażam zgę na gromadzenie, przetwarzanie i ustępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazanych przez Bank, a tyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie Wniosku, przez okres nie dłuższy niż 2 lata dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 72, poz. 665, z póżn. zm.) oraz innych ustaw. * Na pstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ustępnianiu informacji gosparczych i wymianie danych gosparczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam Bank wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie biur informacji gosparczej o ujawnienie informacji gosparczych tyczących moich zobowiązań. * Wyrażam zgę na wysyłanie na pany przeze mnie adres informacji handlowych, tyczących nowych pruktów i usług oferowanych przez Bank zgnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz ze zm.) * Wyrażam zgę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu pruktów i usług pmiotów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiących jednostki powiązane z Bankiem (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości). Wyrażam zgę na objęcie udzielanego mi przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu ubezpieczeniem przez TU EUROPA S.A. w zakresie: ubezpieczenie kredytu czasu ustanowienia hipoteki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego W związku z powyższym oświadczam, co następuje: 1. Wyrażam/y zgę na przekazanie przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, Warszawa (dalej Bank) moich/ naszych danych osobowych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie kredytu TU EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA w celu określenia ryzyka ubezpieczeniowego oraz objęcia kredytu/pożyczki ochroną ubezpieczeniową czasu ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości i/lub z tytułu niskiego wkładu, oraz obsługi tego ubezpieczenia w każdy sposób niezbędny dla realizacji tego celu, w tym prowadzenia postępowania likwidacyjnego. 2. Przyjmuję/jemy wiamości fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 jest administratorem moich/naszych danych osobowych oraz iż przysługuje mi/nam prawo stępu treści przetwarzanych danych osobowych będących w posiadaniu TU EUROPA SA i prawo ich poprawiania oraz fakt, że przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z ubezpieczeniem wymaga uzyskania mojej/ naszej uprzedniej pisemnej zgy. Jednocześnie przyjmuję/emy wiamości, że przekazanie danych jest browolne. Należy wypełnić w przypadku finansowania kredytem nieruchomości buwanej przez dewelopera Oświadczam, że: posiadam nie posiadam - co najmniej 5% udziałów/ akcji dewelopera realizującego inwestycję, w ramach której następuje buwa Nieruchomości, na nabycie której jest przeznaczony Kredyt, jestem nie jestem - członkiem zarządu lub rady nadzorczej tego dewelopera. Należy wypełnić w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Przedsiębiorcy współpracującego z Bankiem lub uzyskania informacji o ofercie Przedsiębiorcy współpracującego z Bankiem i składania wniosku u Pracownika Banku. 1. Ja... legitymujący/a się wem osobistym serii... nr Ja... legitymujący/a się wem osobistym serii... nr Ja... legitymujący/a się wem osobistym serii... nr Ja... legitymujący/a się wem osobistym serii... nr... w związku z ubieganiem się o kredyt/ pożyczkę w Banku Millennium S.A. za pośrednictwem:..., współpracującego z Bankiem w zakresie oferty kredytowej, zgnie z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, niniejszym wyrażam zgę na ujawnienie informacji o kredycie/pożyczce hipotecznej (wysokości oraz dacie zawarcia umowy i uruchomienia kredytu/pożyczki) temu pmiotowi pośredniczącemu, w tym w szczególności: - wszelkich informacji wymaganych przez Bank przy zawieraniu i zmianie umowy kredytu/pożyczki, - informacji o konaniu wypłaty kredytu/pożyczki, lub - informacji o mowie zawarcia umowy kredytu/pożyczki lub mowie wypłaty kredytu/pożyczki. * możliwość skreślenia Miejscowość i data Czytelne ppisy wnioskawcy(ów) Strona 6 z 6

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE. Słownie:... złotych Załącznik nr 2 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO-ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo